I will be back soon.
Kuv mam rov qab sai sai.


I love you.
Kuv hlub koj.

Thank you very much!
Ua tsaug ntau ntau!

What do you want?
Koj xav tau dabtsi?

I don't want to go to school.
Kuv tsis xav mus lub tsev kawm ntawv.

I don't want to go to school.
Kuv tsis xav mus tom tsev kawm ntawv.

What are you doing?
Koj ua li cas?

Do it again!
Cia li ua dua!

Please speak as clearly as possible.
Thov hais kom meej li meej tau.

This is the biggest car in the world.
Qhov no yog tsheb loj tshaj nyob lub ntiaj teb.

This dog is big.
Tus aub no loj heev.

This dog is big.
Tus dev no loj heev.

This dog is big.
Tus aub no loj lawm.

This dog is big.
Tus dev no loj lawm.

This fish is big.
Tus ntses no loj.

Are you studying English?
Puas yog koj kawm lus askiv?

What is your name?
Koj lub npe hu li cas?

I lost my camera.
Kuv pawv kuv lub koob yees duab.

His car has no wheels.
Nws lub tsheb tsis muaj log.

He has a Japanese car.
Nws muaj ib lub tsheb nyibpoom.

Don't ask.
Txhob nug.

Don't talk!
Txhob hais!

I don't know.
Kuv tsis paub.

Who are you?
Koj yog leej twg?

Where are you from?
Koj tuaj qhov twg tuaj?

Where do you live?
Koj nyob qhov twg?

I am from Norway.
Kuv nyob tim Norway tuaj.

Thank you!
Ua koj tsaug!

Do you speak English?
Koj puas txawj hais lus askiv?

Have you eaten yet?
Koj noj mov lawm?

Have you eaten yet?
Koj noj mov lawm los tsis tau?

Please do that again.
Thov ua dua.

Please do that again.
Thov rov ua dua.

Where are you going?
Koj mus qhov twg?

He has a foreign car.
Nws muaj ib lub tsheb txawv teb chaws.

I am from Russia.
Kuv tuaj tim Russia tuaj.

I am from Russia.
Kuv nyob tim Russia tuaj.

If you're hungry, then eat.
Yog koj tshaib plab, ces noj.

Thanks!
Ua tsaug!

We are from France.
Peb tuaj tim France tuaj.

China is bigger than Japan.
Suav teb loj dua Nyibpoom teb.

China is bigger than Japan.
Teb chaws Tuam Tshoj loj dua teb chaws Nyiajpoom.

China is bigger than Japan.
Teb chaws Tuam Tshoj loj dua teb chaws Nyivpooj.

He has a car.
Nws muaj ib lub tsheb.

Have you seen this man?
Koj puas pom tus txiv neej no?

This man is dead.
Tus txiv neej no tuag lawm.

Who is this man?
Tus txiv neej no yog leej twg ne?

China is the biggest country in Asia.
Suav teb yog lub teb chaws loj tshaj nyob rau Es Xias.

This man is Chinese.
Tus txiv neej no yog Neeg Suav.

Have you eaten?
Koj puas tau noj mov?