That's the stupidest thing I've ever said.
É a cousa máis estúpida que dixen nunca.


If you don't eat, you die.
Se non comes, morres.

Do you need me to give you some money?
Precisas que che dea algo de cartos?

I was trying to kill time.
Estaba a tratar de matar o tempo.

I'm thirsty.
Teño sede.

Who painted this painting?
Quen pintou ese cadro?

I knew he would accept.
Sabía que el aceptaría.

I'm taking a walk in a park.
Estou camiñando por un parque.

An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Ollo por ollo, dente por dente.

You should have accepted his advice.
Debiches acepta-lo seu consello.

You know the answer?
¿Sabes a resposta?

You can swim, can't you?
Sabes nadar, non si?

You should be more careful.
Deberías ter máis coidado.

You should be more careful.
Deberiades ter máis coidado.

Have you finished the work yet?
¿Remataches xa o traballo?

What are you doing?
Que fas?

Are you sure about the cost of that car?
¿Estás seguro do prezo dese coche?

When did you begin learning German?
¿Cando empezaches a aprender alemán?

I admire you for your courage.
Admírote pola túa coraxe.

Your explanation won't wash; it's too improbable to be true.
A túa explicación non pega nin con cola; é demasiado improbable para ser certa.

Your plan seems better than mine.
O teu plan parece mellor que o meu.

Choose such friends as will benefit you.
Escolle aqueles amigos que te beneficien.

I often think about the place where I met you.
Adoito pensar no lugar onde te coñecín.

I wish you were close to me.
Ogallá estiveses preto de min.

Look up to the skies.
Mira ao ceo.

Fish live in the sea.
Os peixes viven no mar.

You shouldn't read people's private letters without permission.
Non deberías ler as cartas privadas da xente sen o seu permiso.

Do you have some milk?
Ten vostede algo de leite?.

You'll miss the train if you don't hurry.
Perderás o tren se non te dás présa.

Too long a holiday makes one reluctant to start work again.
Unhas vacacións demasiado longas fan que un sexa remiso a voltar ao traballo.

Kamakura is a place noted in connection with the Genji family.
Kamakura é un célebre lugar en conexión coa familia Genji.

Have a nice weekend.
Ten unha boa fin de semana.

His students adored him.
Os seus alumnos o adoraban.

On leaving school, he went to Africa.
Ao deixar a escola, foi para África.

Traveling abroad is one of my favorite things.
Viaxar ao estranxeiro é unha das miñas cousas favoritas.

We used to meet at a coffee shop in Shinjuku after work.
Adoitabamos quedar nunha cafetería en Shinjuku despois do traballo.

We discussed the problem far into the night.
Debatemos este problema ata ben entrada a noite.

We've fixed on starting next Sunday.
Decidimos comezar o próximo domingo.

We are always exposed to some kind of danger.
Sempre estamos expostos a algún tipo de perigo.

In music or speaking, a pause is frequently used for dramatic effect.
En música ou falando, adóitase usar unha pausa para dar efecto dramático.

I'm a hero.
Son un heroe.

Are you talking to me?
Falas comigo?

Keep away from me.
Arrédate de min.

Smoke was rising from the chimney.
Había fume saíndo da cheminea.

The speaker banged the table with his fist.
O relator golpeou a mesa co seu puño.

The speaker banged the table with his fist.
O conferenciante golpeou a mesa co seu puño.

The speaker banged the table with his fist.
O orador golpeou a mesa co seu puño.

I find swimming fun.
Nadar écheme divertido.

I find swimming fun.
Nadar éme divertido.

If you go to the movies, take your sister with you.
Se vas ao cine, leva a túa irmá.