Are you sure?
Bheil thu cinnteach?


I love you.
Tha gaol agam ort.

Congratulations!
Meal do naidheachd.

Congratulations!
Meal ur naidheachd.

Thank you very much!
Mòran taing!

Thank you very much!
Taing mhòr!

My name is Jack.
Is mise Jack.

Merry Christmas!
Nollaig Chridheil!

It's cold.
Tha e fuar.

I don't want to go to school.
Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil.

I don't care.
Tha mi coma.

Are you meeting someone here?
Am bheil thu a' coinneamh le duine an-seo?

Have you ever seen a kangaroo?
Am faca tu cangarù riamh?

Have you ever seen a kangaroo?
Am faca sibh cangarù riamh?

I suppose you're hungry.
'S dòcha leam gu bheil an t-acras ort.

Can you swim?
An urrainn dhut snàmh?

What are you doing?
Dè tha thu a' dèanamh?

What are you doing?
Dè tha sibh a' dèanamh?

You've got it in one. That's right.
Tha e ceart agad.

You are fortunate for having such good friends.
Tha thu fortanach gu bheil càirdean cho math agad.

You are fortunate for having such good friends.
Tha sibh fortanach gu bheil càirdean cho math agaibh.

You haven't any money.
Chan eil airgead sam bith agad.

I don't agree with you.
Chan eil mi a' dol leat.

Hunger is the best sauce.
Thig an t-acras na 's tric no aon-uair.

Thank you for the information.
Tapadh leibh airson am fiosrachadh.

We got to the station at six.
Ràinig sinn an stèisean aig sia uairean.

Come on!
Siuthad.

Come on!
Tiugainn.

I'd like to see a doctor.
Tha mi ag iarraidh dotair fhaicinn.

I'm from Kyoto.
'S ann à Kyoto a tha mi.

Will you give me another glass of milk?
Nach toir thu dhomh glainne bainne a bharrachd?

Madeira is the name of a wine.
'S e ainm fìona a th' ann am "Madeira".

I'll see you later.
Chì mi a-rithist thu.

Here is my bicycle.
Seo an rothair agam.

Betty killed her.
Mharbh Betty i.

Betty killed him.
Mharbh Betty e.

What a beautiful picture!
abair dealbh breagha!

I don't think so.
Chan eil mi a' dol leat.

How's the weather?
Ciamar a tha an t-sìde ?

Where do you work?
Càite a bheil thu fhèin ag obair?

I'm sorry.
Tha mi duilich.

I'll do my homework after I watch television.
Nì mi m' obair-dachaigh às dèidh dhomh coimhead air an telebhisean.

The days are getting longer and longer.
Tha na laithean a' fàs nas fhaide 's nas fhaide.

The ice is very thick.
Tha an t-éigh glè thiugh.

I suppose so.
'S dòcha leam.

I don't agree.
Chan eil mi a' dol leat.

It was great. I went to Kyoto.
Bha e sgoinneil. Chaidh mi a Kyoto.

Where does John live?
Càite bheil Iain a' fuireach?

I wish you good luck.
Gura math a thèid leat!

I wish you good luck.
Gura math a thèid leibh.