Merry Christmas!
Hyvvää jouluu!


Merry Christmas!
Hyvvii joului!

What are you doing?
Mitä tehet?

Have a nice day.
Hyvvää päivää.

How is it going?
Kunka se mennee?

How is it going?
Kuinka se mennee?

Good-bye!
Hyvästi!

Happy Easter!
Hyvvää päässiistä!

How's it going?
Kunka se mennee?

I'm talking on the phone.
Puhhuun telefoonissa.

I'm talking on the phone.
Mie puhhuun telefoonissa.

Good morning!
Hyvvää aamuu!

Good morning!
Hyvvää aamua!

Good evening.
Hyvvää ilttaa.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Kaikki ihmiset synnythään vaphaina, ja heilä kaikila oon sama ihmisarvo ja samat ihmisoikkeuet. Het oon saanheet järjen ja omatunnon, ja het piethään elläät toinen toisen kans niin ko veljet keskenhään.

Happy New Year!
Onnelista uutta vuotta!

Thank you!
Kiitos!

I do not understand.
En ymmärä.

I do not understand.
Mie en ymmärä.

I don't understand.
En ymmärä.

I don't understand.
Mie en ymmärä.

Good night!
Hyvvää yötä!

Excuse me.
Antheeksi.

Thanks!
Kiitos!

Thanks!
Kiitoksii!

Goodbye!
Hyvästi!

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Kaikile ihmisille oon annettu oikkeus kaikkhiin tämän julistuksen oikkeukshiin ja vaphaukshiin ilman mithään eroitusta, niinko ko raasan, ihonfärin, sukupuolen, uskonon, poliittisen tahi muun mielipitheen tähen, nasjunaalisen tahi sosiaalisen alkupörän, omaisuuen, syntymän tahi muun statuksen tähen.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
Lisäksi, ei piä tehä eroitusta sen maan tahi alan poliittisen, hallinollisen tahi internasjunaalin statuksen tähen, mihin ihminen kuuluu, vaikka tämä ala oon ittenäinen, tahi sitä valvothaan, eli se ei ole autonoominen tahi jos sillä oon muula tavala rajoitettu suvereniteetti.

Everyone has the right to life, liberty and the security of person.
Kaikila oon oikkeus elämhään, vaphautheen ja persoonaalisheen turvalisuutheen.

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Ei ole lupa piinata tahi kohela kethään julmala, ei-humaanilla, alaspainaavalla ja rangaistaavala tavala.

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
Kaikila oon oikkeus joka paikassa vaattiit, ette tuomiotoolit hyväksythään hänen oikkeussubjektinna.

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
Kaikila oon oikkeus kelppaavhaan aphuun nasjunaalisiltatuomiotooliilta ko oon kysymys tevoista, jokka loukathaan niitä oikkeuksii, mikkä kaikin oon saanheet peruslaissa ja muissa laissa.

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.
Kethään ei piä panna arresthiin tahi fankilhaan eli ajjaat pois maasta ilman eellytystä.

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
Jokhaisella oon täysin tasa-arvoisesti oikkeus siihen ette häntä oikkeuenmukaisesti ja julkisesti kuulhaan ittenäisessä ja ei-partisessa tuomioistuimessa, ko määräthään hänen oikkeuksista ja velvolisuuksista ja kans sillon, ko häntä vasthaan oon tehty rangaistuskaunet.

Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
Jokhaisella, ketä oon syytetty rangaistettaavasta tevosta, oon oikkeus ette hänen räknäthään syyttömäksi siksi ko julkinen tuomiotooli, missä hänelä oon ollu maholisuuet puolustaat häntä itteensä, oon toistannu ette hän oon syylinen lain jälkhiin.

No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
Kethään ei piä tuomita tevosta joka nasjunaalin lain tahi kansanoikkeuen jälkhiin ei ollu laiton silloin ko sen tehthiin. Kethään ei piä tuomita ankaramphaan rangaistuksheen ko laki määräs silloin ko rangaistaavan tevon tehthiin.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
Yhenkhään privaattielämää, perettä, kottii eli preivinvaihettamista ei ole lupa häiritä ilman eelytystä, ja hänen kunniaa vasthaan ei ole lupa hyökätä. Jokhaisella oon oikkeus ette laki suojaa hänen tällaista sekkaintumista ja hyökkäämistä vasthaan.

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
Jokhaiselle häyttyy anttaat semmoisen sosiaalisen ja internasjunaalin oorningin missä tämän deklarasjuunin oikkeuet ja vaphauet saatethaan täyesti tehhä toelisiksi.

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
Ei ole lupa pittäät kethään orjana tahi pakkotyössä. Kaikensorttinen orjuus ja orjankauppa oon kieletty.

Goodnight, Timmy.
Hyvvää yötä, Timmy.

Good day!
Hyvvää päivää!

Helsinki is the capital of Finland.
Helsinki oon Suomen pääkaupunki.

Goodnight!
Hyvvää yötä!

Sorry!
Antheeksi!

Farewell!
Hyvästi!

See you!
Met näjemä!

See you!
Näjettelemä!

See you!
Näkemiin!

Oslo is the capital of Norway.
Uslu oon Norjan pääkaupunki.

What're you doing?
Mitä tehet?