Ο Έρντογαν είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας.
Erdogan is presidìnt van Törkaai.

Μένω στο Μάαστριχτ.
k Woon ien Moasbadde.