އަހަރެން މަސަތްކަތް ކުރަނީ ބޯކޮށާ ތަނެއްގަ-އެވެ.
I work at a salon.


މި ތަނުގައި މަސަތްކަތް ކުރާތާ ތިން މަސް ވެއްޖެ-އެވެ.
I've been working here for 3 months.

މި ތަނުގައި މަސަތްކަތް ކުރާތާ ތިން މަސް ވެއްޖެ-އެވެ.
I've been working here for three months.
އަހަރެންގެ ނަމަކީ އަލީއެވެ.
My name is Ali.