Orohian oku do buuk Harry Potter.
Aanangan zou do buuk Harry Potter.


Nounsikahan tomod ginawo i Haruki om Machiko do kopiruba iyolo goduo.
Nounsikahan kozo ginavo zi Haruki om Machiko do kopisoomo zioho ngoduvo.

Nokuro tu muhang ko doho?
Nookuo tu aanangan ko dogo?

Sontoun-toun dii, au oku nokoumbal nokopiruba dau.
Sontoun-toun dii, au zou insan nokopisoomo disido.

Au orosian ku.
Au oosizan ku.

Songkuro dii?
Pio dii?

Alasu.
Ahasu.

Jam kopiro dinondo?
Bobog kopio dinondo?

Soira rikoton do kuritapui?
Songgian o ikoton do kulitapui?

Aragang tomod ilo ipol.
Aagang tomod iho ipol.

Obuli ko papadalin do pipiro ayat montok doho?
Obuli ko papadahin do piipio ayat montok dogo?

Asaru iyau manau-panau tintod do mangakan dongkosuabon.
Saasau isido manau-panau poguhu po do mangakan dougosuvab.

Buuk disai ti?
Ƀuuk disai ti?

Obulou mato dau.
Obuhou mato dau.

Nunu o kolisihan lo?
Onu daa upuson?

Nunu o kolisihan lo?
Nunu o upus?

Au oku kointutun di Tom, nga kointutun oku di taka dau.
Au zou kointutun di Tom, nga kointutun zou di taka dau.

Oponsol ko ilo?
Oponting ko iho?

Sumaga iyau tu ingaa o sala tanak kusai dau.
Sumaga zosido tu aiso hasa tanak kusai dau.

Hinonggo o supital do poinsomok?
Nonggo o supital do poindoos?

Hinonggo o supital do poinsomok?
Nonggo o hamin pongusapan do poinsomok?

Siodop oku ih.
Titiodop zou i’.

Piro no ginumu buuk do binasa nu gisom dinondo ti?
Pio no ginumu ƀuuk do ƀinasa nu gisom dinondo ti?

Otuong ilo duo bilik, nga haro no lampung sumbu huudi bilik kotolu.
Otuvong iho duvo bilik, nga kivaa no sumbu doiho id bilik kotohu.

Au iyau koilo do kumaau ka di Mary.
Au zosido koiho do humozog ka di Mary.

Yoku no i' mogintutun di Tom do sawo dau.
Izou no i' mogintutun di Tom do savo dau.

Nokuro tu pakadada koinsanan?
Nokuo tu pakadada o toinsanan?

Iti nopo nga dika.
Iti nopo nga diau.

Manangkus iti tulun.
Manangkus iti tuhun.

Kanou tumingkod hiti.
Kanou tumingkod doiti.

Osonong sinding diti.
Avasi hozou diti.
Osorou ku om osonong mitorungak toh.
Osoou ku om avasi kama ti do miikau zito do tiso om tiso.

Iti no tundalo nga dagangon ku bo.
Iti no ambat nga dagangon ku mai dii.

Pagaangaanon podi o winagat tinan, mogkodos podi do makan
Popoinsiibo zou do vinagat tinan, kuangon ku dii pangangakan.

Rumamai tokou orikot tadau pisasawaan dikoyu.
Koikatai no o tadau pisaasavaan diozu do lumamai tokou.