Yanni haot pizza.
Yanni hatet pizza.


Tom haot pizza.
Tom hatet pizza.

Tom is een man en ik bin een vrouw.
Tom is in man en ik bin in frou.

De naom van de katte is Tom.
De namme fan 'e kat is Tom.

Tom is een jong en Mary is een wicht.
Tom is in jonge en Mary is in famke.

Waor hebt Nederlaands lèerd?
Wêr hasto Nederlânsk leard?

Wat is vrijigheid?
Wat is frijheid?

Ik woon in Mestricht.
Ik wenje yn Maastricht.

't Zeeuws is 'n streektaol.
It Siuwsk is in streektaal.

Is 't Grunnings een taol of een dialect?
Is it Grinslânsk in taal of in dialekt?