Ich will nicht in die Schule gehen.
Οὐ βούλομαι πορεύεσθαι εἰς τὸ διδασκαλεῖον.


Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
Εἴς, δύο, τρεῖς, τέσσαρες, πέντε, ἕξ, ἑπτά, ὀκτώ, ἐννέα, δέκα.

Du hast sie nicht zufälligerweise gestern gesehen?
Ἆρα οὔκ εἶδες αὐτὴν κατὰ τύχην χθές;

Ich liebe dich!
Ἀγαπῶ σε.

Wo ist der Junge?
ποῦ ἐστιν ὁ παῖς;

Eile mit Weile!
Σπεῦδε βραδέως.

Die Sonne geht auf.
Ὁ ἥλιος ἀνατέλλει.

Alles fließt.
Πάντα ῥεῖ.

Je mehr, desto besser.
Ὃσῳ πλέον, τοσούτῳ ἄμεινον.

Eile mit Weile.
Σπεῦδε βραδέως.

Der Fisch stinkt vom Kopfe her.
ἰχθὺς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὄζειν ἄρχεται.

Ich sehe das Haus.
Ὁρῶ τὴν οἰκίαν.

Das Leben ist hart.
Χαλεπός ἐστιν ὁ βίος.

Gestern habe ich eine wirklich interessante Geschichte gelesen.
Χθὲς ἀληθῶς ἐπαγωγὸν μῦθον ἀνέγνων.

Hallo, Freund!
Χαῖρε, ὦ φίλε!

Die Natur macht keine Sprünge.
ἡ φύσις οὐδὲν ποιεῖ ἅλματα.

Das Schiff ist in Byzanz.
Τὸ πλοῖόν ἐστιν ἐν Βυζαντίῳ.

Eines weiß ich: dass ich nichts weiß.
Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα.

Aber das Leben ist hart.
Χαλεπὸς δέ ἐστιν ὁ βίος.

Das Haus ist klein, aber schön.
Ὁ οἶκος μικρός ἐστιν, ἀλλὰ καλός.

Ich arbeite lange.
Πονῶ πολύν χρόνον.

Ich sah ihn sterben.
Εἶδον αὐτὸν ἀποθανόντα.

Die Soldaten folgten dem General.
Οἱ στρατιῶται τῷ ἡγεμῶνι εἵποντο.

Ich vergehe vor Trauer.
Λύπῃ φθείρομαι.

Das muss ich lesen.
Τοῦτο ἐμοὶ λεκτέον ἐστίν.

Ich wünschte, es wäre so.
Ἐβουλόμην ἂν οὓτως ἔχειν.

Das kann passieren.
Τοῦτο γένοιτο ἄν.

Ich bin nicht faul.
Οὐ γὰρ ἀργός εἰμι.

Das Feld ist zwar klein, groß aber die Arbeit.
Μικρὸς γάρ ἐστιν ὁ αγρός, μακρὸς δὲ ὁ πόνος.

Komm her, Freund.
Ἐλθὲ δεῦρο, ὦ φίλε.

Warum bist du so streng, Herr?
Διὰ τί εἶ οὗτω χαλεπός, ὦ δέσποτα;

Ich bin nicht faul.
Οὔκ εἰμι ἀργός.

Die Frau ruft den Mann.
Ἡ γυνὴ τὸν ἄνδρα καλεῖ.

Ich habe einen Freund.
Ἔχω φίλον.

Ich habe Freunde.
Ἔχω φίλους.

Neid bringt Leid.
Ὁ φθόνος πόνον φέρει.

Was haben sie im Sinn?
Τί ἐν νῷ ἔχουσιν;

Ich wüsste gern, ob es jemanden gibt, der klüger ist als Sokrates.
Βούλομαι δ'εἰδέναι εἴ τίς ἐστι σοφώτερος ἢ Σωκράτης.

Arzt, heile dich selbst!
ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν.

Ein bunter Vogel sah einmal einen jungen Elefanten.
Ὄρνις τις ποικίλη εἶδε ποτὲ νεαρὸν ἐλέφαντα.

Es gab keine anderen Elefanten in der Nähe.
Oὔκ ὑπήρχον ἄλλοι ἐλέφαντες ἐγγύς

Der Elefant war einsam und niedergeschlagen.
Ὁ ἐλέφας ἦν μόνος καὶ ἄθυμος.

Auf einmal begriff der Vogel, was das Problem war.
Ἐξαίφνης ἡ ὄρνις κατέλαβε τί τὸ πρόβλημα ἦν.

Der Elefant irrte umher.
Ὁ ἐλέφας ἦν πλανώμενος.

Gibt es denn, Mutter, im Himmel einen unglückseligeren Gott als mich?
Ἔστι γάρ τις͵ ὦ μῆτερ͵ ἐν οὐρανῷ θεὸς ἀθλιώτερος ἐμοῦ;

Als Einzige unter den ringsum wohnenden Völkern besaßen sie eiserne Waffen.
Mόναι μὲν ἦσαν ὡπλισμέναι σιδήρῳ τῶν περὶ αὐτάς οἰκοῦντων λαῶν.

Die Amazonen waren nämlich vorzeiten Töchter des Ares, die am Thermodon-Fluss wohnten.
Ἀμαζόνες γὰρ Ἄρεως μὲν τὸ παλαιὸν ἦσαν θυγατέρες, οἰκοῦσαι παρὰ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν.

Sie hatten aber als Erste von allen Pferde bestiegen, mit denen sie dann die fliehenden Feinde einholten, ihre Verfolger aber hinter sich ließen.
Ἦσαν δὲ πρῶται τῶν πάντων ἐφ' ἵππους ἀναβᾶσαι, οἷς ᾕρουν μὲν τοὺς πολεμίους φεύγοντας, ἀπέλειπον δὲ τοὺς διώκοντας ἑαυτάς.

Es ist unmöglich, dem Schicksal zu entrinnen.
τὸ πεπρωμένον φυγεῖν ἀδύνατον.

Alles vergeht und nichts bleibt, und man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.
πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει καὶ δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης.