Ich spreche kein Japanisch.
Ik praat gjin Japansk.


Ich heiße Jack.
Ik hjit Jack.

Lass mich in Ruhe!
Lit my mei rêst!

Sprechen Sie bitte langsamer!
Kinne jo stadicher prate asjebleaft?

Das ist zu teuer!
Dat is te djoer!

Ich verstehe kein Deutsch.
Ik ferstean gjin Dútsk.

„Danke!“ – „Keine Ursache!“
"Tanke wol." "Graach dien."

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
Ien, twa, trije, fjouwer, fiif, seis, sân, acht, njoggen, tsien.

Wo ist die Toilette?
Wêr is it húske?

Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?
Kin ik mei in kreditkaart betelje?

Morgenstund hat Gold im Mund.
Moarns let, de hiele dei let.

Wie viel kostet es?
Wat kostet it?

Guten Abend, wie geht es Ihnen?
Goejûn, hoe is 't mei jo?

Hallo, ich heiße Ken Saitou.
Hoi, myn namme is Ken Saitou.

Schön, Sie kennenzulernen!
Aardich om my jo yn ’e kunde te kommen.

Meine Mutter liebt Musik.
Myn mem hâldt fan muzyk.

Ich komme aus Singapur.
Ik kom út Singapore.

Sprechen Sie Englisch?
Prate jo Ingelsk?

Ich werde dich nie vergessen.
Ik sil dy nea ferjitte.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
It is net allegearre goud wat der blinkt.

Lass mich allein!
Lit my mei rêst!

Sprechen Sie Japanisch?
Prate jo Japansk?

Bitte setzen Sie sich.
Gean mar sitten.

Warum?
Wêrom?

Willkommen!
Wolkom!

Wo ist deine Schule?
Wêr is dyn skoalle?

Falsch.
Ferkeard.

Ich weiß nicht, was das ist.
Ik wit net wat it is.

Mein Name ist Hopkins.
Myn namme is Hopkins.

Was machst du?
Wat dochsto?

Ich liebe dich!
Ik hâld fan dy.

Woher kommst du?
Wêr komme jo wei?

Hallo!
Goeie.

Guten Morgen!
Goeie moarn!

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.
Alle minsken wurde frij en gelyk yn weardigens en rjochten berne. Hja hawwe ferstân en gewisse meikrigen en hearre har foar inoar oer yn in geast fan bruorskip te hâlden en te dragen.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
De appel falt net fier fan de beam.

Der Junge streichelte das Mädchen ums Kinn und küsste es auf die Wangen.
De jonge streake it famke om it kin en tute har op 'e wangen.

Ich sehe Tränen in deinen Augen.
Ik sjoch triennen yn dyn eagen.

In der Ferne höre ich den Laut leise rauschender Wege.
Yn’e fierte hear ik it lûd fan sêft rûzjende weagen.

Das weiß ich noch nicht.
Ik wit it noch net.

Ich bin müde.
Ik bin wurch.

Ich spreche nicht Japanisch.
Ik praat gjin Japansk.

Ich verstehe nicht.
Ik begryp it net.

Wie heißt du?
Wat is dyn namme?

Ich habe kein Schwert.
Ik ha gjin swurd.

Wenn du „Ich liebe dich!“ sagst, dann werde ich das auch zu dir sagen.
Asto no seist: "Ik hâld fan dy," dan sis ik dat ek tsjin dy.

Ich liebe dich so, wie du bist.
Ik hâld fan dy, sa asto bist.

Guten Morgen zusammen.
Goemoarn allegear.

Guten Abend!
Goejûn.

Beantworte die folgenden Fragen auf Englisch.
Jou yn it Ingelsk antwurd op de folgjende fragen.