Přinesl jsem ti něco malého.
きみにちょっとしたものをもってきたよ。


Tramvaje fungují na elektřinu.
路面電車は電気で動く。

Bude bouřka.
嵐になりそうです。

Jak žiješ?
暮らしはどうですか。

Rýže se prodává po kilech.
米はkg単位で売られている。

Chtějí založit novou firmu.
彼らは新しい会社を創設するつもりだ。

Obvinili ho z nehody.
彼らは事故の責任は彼にあると言った。

Chtěli toho svědka podplatit, ale neuspěli.
彼らはその証人を買収しようとしたがだめだった。

On uprchl z vězení.
彼は脱獄した。

(On) má sklony k lenosti.
彼は怠ける傾向がある。

Požádal o splacení dluhu.
彼は借金の支払いを要求した。

Má tendenci lhát.
彼は嘘をつく傾向がある。

Zvyknul si na tu práci.
彼はその仕事に慣れている。

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
天罰は遅くとも必ず来る。

Po válce Japonsko značně pokročilo ve vědě a technice.
戦後日本は科学と工学に大いに進歩した。

Lidé trpěli chudobou.
人々は貧困に苦しんだ。

Na intenzivním kurzu se má francouzština až překvapivě zlepšila.
集中講習で私のフランス語は驚くほど上達した。

Obdivovali jsme krásu scenérie.
私達はその景色の美しさに感嘆した。

Respektuji lidi, kteří upřímně říkají, co si myslí.
私は率直に意見を述べる人を尊敬します。

Poprosil jsem ho aby mně odvezl domů.
私は彼に車で家まで送ってくれるように頼んだ。

Bydlím v Kobe.
私は神戸に住んでいます。

Asi těžko vyřeším tento složitý problém.
私はこの難問に困り果てている。

Můj otec se vrátil z Osaky minulý týden.
私の父は先週大阪から帰ってきた。

Prosím, vysvětli mi pravidla.
私に規則を説明して下さい。

Přemýšleli jsme o něm jako o géniovi.
私たちは彼を天才だと思った。

Zamyslel jsem se a zapomněl jsem vystoupit.
考え事をしてたら、乗り越してしまった。

Ne!
嫌だ!

Krávy nám dávají mléko.
牛は我々に牛乳を供給する。

Je potřeba celní prohláška.
関税申告書が必要になります。

Není doma.
家にはいない。

Max má zlaté ruce.
マックスは手先が器用だ。

Max je manuálně zručný.
マックスは手先が器用だ。

Ustel si postel.
ベッドメイキングをしなさい。

Mám žízeň. Mohu dostat sklenici vody?
のどが渇いた水をいっぱいください。

Každé zboží má svého kupce.
どんな男にもそれ相当の嫁のきてがあるもの。

Prosil bych to zabalit.
それを贈り物として包装していただきたいのですが。

Je to skvělá myšlenka.
それはすばらしい考えだ。

To letadlo vzlétlo za pomoci pomocných raketových motorů.
その飛行機は補助ロケットを使って離陸した。

Ta kočka je velmi roztomilá.
その猫はとてもかわいい。

Toto jezero zásobuje město vodou.
その湖は市に水を供給している。

Tyto peníze jsou pro strýčka Příhodu.
このお金はもしものときの備えです。

Neprošvihl jsem zatím něco?
ここまでのところで何か落としていることはありませんか。

Mám už toho dítěte dost.
あの子にはうんざりする。

Ze všeho nejdříve jsem se tě měl zeptat, že ano?
あなたにはまず最初に尋ねるべきだったでしょうか。

Tisíc dolarů je velká suma.
1000ドルというのは、多額の金だ。

Dobré ráno.
おはようございます。

Dobrý den, jsem Nancy.
こんにちは、私、ナンシーです。

O čem mluví?
彼は何について話している?

O čem mluví?
彼女は何について話している?

O čem mluví?
彼らは何について話している?