Miluju tě.
Ik hâld fan dy.


Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Alle minsken wurde frij en gelyk yn weardigens en rjochten berne. Hja hawwe ferstân en gewisse meikrigen en hearre har foar inoar oer yn in geast fan bruorskip te hâlden en te dragen.

Co děláš?
Wat dochsto?

Nerozumím.
Ik begryp it net.
Tom je muž, a já jsem žena.
Tom is in man en ik bin in frou.