Les úniques respostes útils són les que creen noves preguntes.
Le sole risposte utili sono quelle che propongono nuove domande.


D'on véns?
Da dove vieni?

Fa fred.
Fa freddo.

Qui ve amb mi?
Chi viene con me?

Quan era petit, em passava hores llegint sol a la meva habitació.
Quando ero bambino, passavo ore a leggere da solo in camera mia.

Avui fa calor.
Fa caldo oggi.

Tots estaven escoltant atentament.
Tutti ascoltavano attentamente.

Ta germana està maquíssima com sempre
Tua sorella è bellissima come sempre.

El meu avi no pot caminar sense gaiata.
Mio nonno non può camminare senza bastone.

Calla i escolta!
Sta' zitto e ascolta!

Faré de tot per superar la prova d'ingrés.
Farò di tutto per superare il test di ingresso.

Tinc ganes de tornar-los a veure.
Ho voglia di rivederli.

Tinc un amic el pare del qual és un pianista famós.
Ho un amico il cui padre è un famoso pianista.

Benvingut!
Benvenuto!

Sabeu a quina divinitat està dedicat aquest temple?
Sapete a quale divinità è dedicato questo tempio?

Ella va a l'escola.
Lei va a scuola.

La llibertat no és gratuïta.
La libertà non è gratuita.

És un llibre.
È un libro.

Jo no puc parlar Francès.
Non so parlare francese.

He trencat les meves ulleres.
Ho rotto i miei occhiali.

Tria entre els dos.
Scegli fra i due.

Ella parla molt.
Lei parla molto.

Ha rebut vostè la carta?
Avete ricevuto la lettera?

Hauries d'haver fet cas del consell del teu mestre.
Dovresti seguire il consiglio del tuo professore.

Has fet la mateixa errada que la darrera vegada.
Hai fatto lo stesso errore dell'ultima volta.

Hi ha massa coses per fer!
Ci sono troppe cose da fare!

A la meva mare li agrada molt el te.
Mia madre adora il tè.

El rellotge no funciona.
L'orologio non funziona.

Estic embarassada de quatre mesos.
Sono incinta di quattro mesi.

Mercés !
Grazie!

Necessito un segell.
Ho bisogno di un francobollo.

Tinc dos nebots.
Ho due nipoti.

Els nostres avantpassats sabien llegir els astres.
I nostri antenati conoscevano come leggere le stelle.

Un dia, correré com el vent.
Un giorno correrò come il vento.

Ets malalta, has de reposar
Sei ammalata, devi riposarti.

El seu marit viu a Tòkio ara.
Suo marito vive a Tokyo ora.

On és la seva casa?
Dov'è la sua casa?

El tenis és molt popular entre els estudiants.
Il tennis è molto popolare tra gli studenti.

Bon dia!
Buongiorno!

Aquell que dubta, ja ha perdut.
Colui che esita è perduto.

Fins ara!
A presto!

Perquè avui no hi ha cap taxi a l'estació?
Perché oggi non c'è nessun taxi alla stazione?

Deu haver anat a buscar el seu vell amic.
Sarebbe dovuto andare a trovare il suo vecchio amico.

Bona nit.
Buona notte.

Fins demà.
A domani.

Vols jugar a tennis amb nosaltres?
Vuoi giocare a tennis con noi?

A aquest llibre li falten dues pàgines.
A questo libro mancano due pagine.

Calla i escolta!
Sta' zitto e ascolta.

Calla i escolta!
Sta' zitta e ascolta.

Em va dir que parés més compte.
Mi disse di stare molto attento.