Kon dili nimo mahimo an imo gusto, mahimo nimo an imo kaya.
When you can't do what you want, you do what you can.


Sajop.
Wrong.

Kusgi.
Louder.

Gajud!
Definitely!

Hapit.
Almost.

Ngano?
Why?

Pasaylo-a...
Sorry...

Oras na matuyog.
It's time to sleep.

Pasensyahi ko kay nadugay ko sa pagtubag.
I apologize for the delay in replying.

Si Bill Gates an nagtukod sa Maykrosop.
Bill Gates is the founder of Microsoft.

Kon wayay hangin mamatay ta.
Without air we would die.

Aday mga buyak sa mga bayay.
There are flowers in the houses.

An daw nagkasakit na lat an lola...
It seems like grandma is going to be sick...

Wayay nakasabot sa akon.
No one understands me.

Gusto nakon an presko na hangin.
I like the fresh air.

Gikaon sa sigbin an isda, an bukog, an ikog, ug an tanan.
The dog eats the fish, the bone, the tail, and all.

An ido puydi tawagon sigmok kon laki ug puydi sigbin kon laki o baji.
The dog can be called dog if male and also dog if either male or female.

Ada koy usa ka gatos.
I have a hundred pesos.

An sukli kay noybi pisos.
The change was nine pesos.

Ada koy kwatro mil uno ug dosi pisos.
I have four thousand one hundred and twelve pesos.

Nagtinda si Titing sin utan sa talipapa.
Titing sells vegetables at the market.

Ano akon sakjan paduyong sawang?
What will I ride towards the town?

Pila akon ipliti?
How much is my fare?

Hain puydi musakay og habal-habal?
Where can I ride a motorcycle?
Ka hajahay sa panahon!
What heavenly weather!