Адзін, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем, восем, дзевяць, дзесяць.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.


Дай мне ключ ад гэтага замка́.
Đưa tôi chìa của cái khóa này đi!

Сёння панядзелак.
Hôm nay là thứ Hai.