إيطاليا بلد جميل جدا.
Италия е много хубава страна.


بقي القليل من الحليب في الزجاجة.
В бутилката почти не беше останало мляко.

استطاع أن يبني بيتاً صغيراً.
Той можеше да си построи малка къща.

إنتهى وقتك.
Времето ти е свършило.

دمعت عيناي وأنا أقطع البصل.
Появиха се сълзи в очите ми,когато започнах да кълцам лука.

ضعها أينما تريد.
Остави го където искаш.

اهدنا الصراط المستقيم.
Насочи ни по правия път.

وددت لو أصبح فتيا من جديد
Искам отново да съм млада.

أين المطبخ؟
Къде е кухнята?

يسعدني جداً سماع ذلك.
Много се радвам да чуя това.