Se catt is dēad.
Heghpu' vIghro'.


Sēo catte is dēad.
Heghpu' vIghro'.

Tom is dēad.
Heghpu' tam.

Hēo hæfde ān swīþe ǣnliċ wīf.
be'nal 'IHqu' ghaj.

Hēo hæfde ān ǣnliċ wīf.
be'nal 'IH ghaj.

Hēo hæfde ān ǣnliċ wīf.
be'nal 'IH ghaj ghaH.

Hē hæfde ān swīþe ǣnliċ wīf.
be'nal 'IHqu' ghaj.

Tom ne biþ Trump.
trump ghaHbe' tam'e'.

Iohannes ġeaf Marian ǣnne æppel.
me'rIyvaD 'epIl naH nob jan.

Iohannes ġeaf Marian þone æppel.
me'rIyvaD 'epIl naH nob jan.

Hwæt biþ word?
mu' nuq?

Hƿæt biþ ƿord?
mu' nuq?

Se æppel biþ rēad.
Doqqu' 'epIl naH.
Iċ biþ þæt rīċe!
qum jIH'e'!