Ic hæbbe syx ond twentig fēoh būtan mīn hūs.
我的房子外面有二十六只家畜。


Bēðaþ ēowre handa to belīfan hāl.
为保持健康,洗手。

Hit's Sūmer, se blōman sindan hēr.
现在是夏天,花都是来了。