hemanta monrayke e-ki?
何の仕事をしているんですか。


hemanta monrayke a-ki ruwe an?
何の仕事をしているんですか。

icen poronno ku-kor.
お金はたくさん持ってるよ。

kesto Tom piano eyayaskayre.
トムは毎日ピアノを練習するよ。

aynu itak ku-ye eaykap.
アイヌ語はしゃべれません。

aynu itak ku-ye easkay.
アイヌ語、話せるよ。

aynu itak pirkano ku-ye easkay.
アイヌ語なら上手に話せるよ。

aynu itak pirkano ku-ye eaykap.
アイヌ語が上手く話せないんだ。

aynu itak e-ye easkay?
アイヌ語って話せる?

aynu itak e-ye easkay?
アイヌ語を話すの?

aynu itak ponno patek ku-ye easkay.
ほんの少ししかアイヌ語は話せないよ。

aynu itak ponno patek ku-ye easkay.
少しだけアイヌ語が話せます。

somo, Tom sekor ku-rehe ka somo ne. Mari sekor ku-rehe ne.
違います。トムではなく、メアリーと言います。

somo, Tom sekor ku-rehe ka somo ne. Mari sekor ku-rehe ne.
違うよ。名前はトムじゃなくてメアリーだよ。

apto as kuni ku-ramu.
雨が降ると思います。

iruka en-sinire yan.
ちょっと休憩させてください。

Yaunmosir ta oka-an ruwe?
北海道にお住まいですか?