Hoe oud is jy?
Hoe oud bent u?


Ek weet nie.
Ik weet het niet.

Hallo!
Hallo.

Welkom.
Welkom!

Sy's baie mooi.
Zij is zeer mooi.

Wat maak julle?
Wat ben je aan het doen?

Dis wat ek gekoop het in Spanje.
Dit is wat ik gekocht heb in Spanje.

Asseblief, vergewe my.
Vergeef me alsjeblieft.

Kan jy die ligte afskakel?
Wil je het licht uitdoen alsjeblieft?

Ek praat geen Japannees nie.
Ik spreek geen Japans.

Ek verstaannie
Ik begrijp het niet.

Die rekening asseblief.
De rekening, alstublieft.

Dit reën.
Het regent.

Wat makeer?
Wat ontbreekt er?

Ek is lief vir jou.
Ik hou van je.

Ek het jou lief.
Ik hou van je.

Ek hou van jou.
Ik hou van je.

Van watse land is jy?
Uit welk land kom je?

Bemoei jou met jou eie sake!
Bemoei je met je eigen zaken!

Praat jy Engels?
Spreek je Engels?

Dankie!
Bedankt!

Dankie!
Dank u wel!

Dankie!
Dank je wel!

Goeie môre.
Goedemorgen!

Hallo!
Goedemorgen!

Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, ag, nege, tien.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.

Dis onmoontlik.
Dat kan niet!

Hy is Taro se broer.
Hij is Taro's broer.

Ek kan nie raserige kinders verdra nie.
Ik kan luidruchtige kinderen niet verdragen.

Asseblief deel my sambreel.
Deel mijn paraplu alsjeblieft.

Ek kan nie nou aan sy naam dink nie.
Ik kan even niet op zijn naam komen.

Jy mag nou maar gaan meneer.
U mag nu gaan, meneer.

Haar toespraak was uitmuntend.
Haar toespraak was uitmuntend.

Hy bly in 'n dorpie naby Osaka.
Hij woont in een dorpje nabij Osaka.

Vra, en jy sal ontvang.
Vraag en u zal gegeven worden.

"Dankie." "Jy is welkom."
"Bedankt." "Graag gedaan."

Los volgende Saterdag middag oop asseblief.
Hou volgende weeg zaterdagmiddag vrij, alsjeblieft.

Ek sal graag 'n vraag wil vra
Ik wil graag een vraag stellen.

Ek sal graag 'n vraag wil vra
Ik zou iets willen vragen.

Ek sal graag hierdie pakkie na Kanada toe wil pos.
Ik wil graag dit pakketje naar Canada sturen.

Jim is geneig om te vêr te gaan.
Jim is geneigd om te ver te gaan.

Ek het baie hard geleer sodat ek die eksamen kan deur kom.
Ik heb heel hard geleerd om het examen te kunnen halen.

Hoekom het jy Japan toe gegaan?
Waarom ben je naar Japan gegaan?

Hul het hul seun John benoem.
Ze hebben hun zoon John genoemd.

Wat wil jy hê?
Wat wil je hebben?

Sy broer is verlede maand oorlede.
Zijn broer is afgelopen maand overleden.

Hulle het hulle seun John genoem.
Ze hebben hun zoon John genoemd.

Ek hou van die stadige ritme van daai liedjie.
Ik hou van het trage ritme van dat liedje.

Sy het haar seun alleen in die kar gelos.
Zij heeft haar zoon alleen in de auto achtergelaten.