Van watse land is jy?
你是从哪个国家来的?


Hierdie boek is te moielik vir jou om te lees.
这本书对你来说读起来太难了。

Kry vir jouself koek.
你自己拿蛋糕吃吧。

Ek het opgestaan toe dit nog donker was.
我起来的时候天还是黑的呢。

Mnr. Johnson, die president van die klub, sal gou kom.
俱乐部会长Johnson先生很快就要来了。

Hierdie woede is nie eie aan hom nie.
这么生气不像他。

Hul het hul seun John benoem.
他们为他们的儿子取名John。

Hoekom het jy Japan toe gegaan?
你为什么来了日本?

Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.
人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神相对待。

Soms gaan hy na die biblioteek om die nuutste inligting van die boeke te kry.
有时他会去图书馆了解书本的最新消息.

Ek moes huis toe gegaan het.
我该回家了。

My huis is naby die stasie.
我家离车站很近。

Net toe hy wou uitgaan, het n aardbewing begin.
正当他要出门的时候,开始地震了。

Soos n doring wat vashak in jou keel.
如鲠在喉 。

My vader het gese ek mag nie alleen oorsee gaan nie.
父亲对我说不准独自一人去外国。

Ek het n nuwe hoed gekoom om vir my suster te gee.
我买了顶新帽子给我妹妹。

Sy broer is verlede maand oorlede.
他的哥哥上个月去世了。

Die musiek is moeilik vir volwassenes om te verstaan.
成年人很難理解那些音樂。

Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, ag, nege, tien.
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。

Ek kort jou hulp.
我需要你的帮助。

Het jy 'n pen by jou?
你身上有铅笔吗?

Hoe kan ek n oproep na Japan maak?
請問怎樣打電話到日本?

Moet nie so na my kyk nie!
不要这样看着我。

Met die hulp van doktors, sal sy oor die siekte kom.
通过医生的帮助,她战胜了疾病。

Moet nie nonsens praat nie, my werk is regtig vervelig.
不是瞎说,我这份工作真是没劲!

Nee, dankie. Ek is versadig.
不,谢谢,我饱了。

Hierdie beleid het tot n groot prysverhoging gelei.
这个政策导致物价大幅度的上升。

Koffie is nie goed nie.
咖啡不好。

Ek wil deelneem aan die protes.
我要参加一个示威游行。

Die oorlaag het nie per ongeluk gebeur nie.
那場戰爭並不是偶然發生的。

Wat het jy geeet vir middagete vandag?
今天午饭你吃了什么?

Ek moet my kamer opruim.
我应该打扫我的房间。

Mag ek bietjie na jou kaartjie kyk?
我能看一下您的票吗?

Sy woon in Kioto.
她住在京都。

Ek wil hierdie horlosie ruil met 'n goedkoper horlosie.
我想用这块手表换一块便宜一点的。

'n Onaangename gevoel is altyd sleg.
不愉快的感覺永遠不好。

Aangesien jy hier is, kan ons netsowel begin.
既然你在這裡, 那我們就開始吧。

Sy vrou is in die hospitaal, aangesien sy beserings in n motorongeluk opgedoen het.
他的妻子在醫院裡因為她在一場車禍中受傷了。

Hulle luister nie altyd na hulle ouers nie.
他們並不總是服從他們的父母。

Ek het n goeie opinie van haar gehad.
我對她的評價很好。

My tannie het vir my 'n posboek gegee.
我姑姑給了我一本集郵冊。

By watter skool het jy gegradueer?
您是从哪个学校毕业的?

Kan jy n Engelse brief skryf?
你會用英語寫一封信嗎?

Skryf hy briewe in Engels?
他用英文寫信嗎?

Hy het geswem totdat hy nie meer kon swem nie.
他游到不能游为止。

Dit is 'n goeie plan.
那是一個很好的計劃。

"Jy wil na so baie lande te reis, hoe beplan jy om met ander mense te komumikeer?" "Dit is nie n probleem nie. Ek kan Esperanto praat."
“你想去那么多国家旅行, 打算怎么和别人交流?” “这是没问题的。我会世界语。”

Sy het my misgis vir my ouer broer.
她把我哥哥誤認為我。

Ek is teleurgesteld in sy toespraak.
我對他的演說感到失望。

Hierdie meisie kom van Japan.
這個小女生是日本來的。