# th/thai.xml.gz
# ur/ahmedali.xml.gz


(src)="s1.1"> ด ้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู ้ ทรงกรุณาปราณี ผู ้ ทรงเมตตาเสมอ
(trg)="s1.1"> شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

(src)="s1.2"> การสรรเสริญทั ้ งหลายนั ้ น เป ็ นสิทธิของอัลลอฮฺผู ้ เป ็ นพระเจ ้ าแห ่ งสากลโลก
(trg)="s1.2"> سب تعریفیں الله کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے

(src)="s1.3"> ผู ้ ทรงกรุณาปราณี ผู ้ ทรงเมตตาเสมอ
(trg)="s1.3"> بڑا مہربان نہایت رحم والا

(src)="s1.4"> ผู ้ ทรงอภิสิทธิ ์ แห ่ งวันตอบแทน
(trg)="s1.4"> جزا کے دن کا مالک

(src)="s1.5"> เฉพาะพระองค ์ เท ่ านั ้ นที ่ พวกข ้ าพระองค ์ เคารพอิบาดะฮฺ และเฉพาะพระองค ์ เท ่ านั ้ นที ่ พวกข ้ าพระองค ์ ขอความช ่ วยเหลือ
(trg)="s1.5"> ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں

(src)="s1.6"> ขอพระองค ์ ทรงแนะนำพวกข ้ าพระองค ์ ซึ ่ งทางอันเที ่ ยงตรง
(trg)="s1.6"> ہمیں سیدھا راستہ دکھا

(src)="s1.7"> ( คือ ) ทางของบรรดาผู ้ ที ่ พระองค ์ ได ้ ทรงโปรดปราณแก ่ พวกเขา มิใช ่ ในทางของพวกที ่ ถูกกริ ้ ว และมิใช ่ ทางของพวกที ่ หลงผิด
(trg)="s1.7"> ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے

(src)="s2.1"> อะลิฟ ลาม มีม
(trg)="s2.1"> المۤ

(src)="s2.2"> คัมภีร ์ นี ้ ไม ่ มีความสงสัยใด ๆ ในนั ้ น เป ็ นคำแนะนำสำหรับบรรดาผู ้ ยำเกรงเท ่ านั ้ น
(trg)="s2.2"> یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں پرہیز گارو ں کے لیے ہدایت ہے

(src)="s2.3"> คือบรรดาผู ้ ศรัทธาต ่ อสิ ่ งเร ้ นลับ และดำรงไว ้ ซึ ่ งการละหมาด และส ่ วนหนึ ่ งจากสิ ่ งที ่ เราได ้ ให ้ เป ็ นปัจจัยยังชีพแก ่ พวกเขานั ้ น พวกเขาก ็ บริจาค
(trg)="s2.3"> جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ا ور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں

(src)="s2.4"> และบรรดาผู ้ ที ่ ศรัทธาต ่ อสิ ่ งที ่ ถูกประทานลงมาแก ่ เจ ้ า และสิ ่ งที ่ ถูกประทานลงมาก ่ อนเจ ้ า และต ่ อวันปรโลกนั ้ นพวกเขาเชื ่ อมั ่ น
(trg)="s2.4"> اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پراور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں

(src)="s2.5"> ชนเหล ่ านี ้ คือ ผู ้ ที ่ ( ตั ้ ง ) อยู ่ บนคำแนะนำ ที ่ มาจากพระผู ้ เป ็ นเจ ้ าของพวกเขา และชนเหล ่ านี ้ คือผู ้ ที ่ บรรลุผล
(trg)="s2.5"> وہی لوگ اپنے رب کے راستہ پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں

(src)="s2.6"> แท ้ จริงบรรดาผู ้ ที ่ ปฏิเสธการศรัทธานั ้ นย ่ อมมีผลเท ่ ากันแก ่ พวกเขา เจ ้ าจะตักเตือนพวกเขาแล ้ วหรือยังมิได ้ ตักเตือนพวกเขาก ็ หาได ้ ศรัทธาไม ่
(trg)="s2.6"> بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں برابر ہے انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے

(src)="s2.7"> อัลลอฮฺได ้ ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขา และบนหูของพวกเขาแล ้ ว และบนตาของพวกเขาก ็ มีสิ ่ งบดบังอยู ่ และเขาเหล ่ านั ้ น จะได ้ รับการลงโทษอันมหันต ์
(trg)="s2.7"> الله نے ان کے دلوں اورکانوں پرمہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اوران کے لیے بڑا عذا ب ہے

(src)="s2.8"> และจากหมู ่ ชนนั ้ น มีผู ้ กล ่ าว ่ า เราได ้ ศรัทธาต ่ ออัลลอฮฺ และวันปรโลกแล ้ ว ทั ้ ง ๆ ที ่ พวกเขาหาใช ่ เป ็ นผู ้ ศรัทธาไม ่
(trg)="s2.8"> اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم الله اور قیامت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان دار نہیں ہیں

(src)="s2.9"> เขาเหล ่ านั ้ นต ่ างหลอกลวงอัลลอฮฺ และบรรดาผู ้ ที ่ ศรัทธา และพวกเขาหาได ้ หลอกลวงใครไม ่ นอกจากตัวของพวกเขาเองเท ่ านั ้ น แต ่ พวกเขาไม ่ รู ้ สึก
(trg)="s2.9"> الله اور ایمان داروں کو دھوکا دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہیں سمجھتے

(src)="s2.10"> ในหัวใจของพวกเขามีโรคอย ่ างหนึ ่ ง แล ้ วอัลลอฮฺได ้ ทรงเพิ ่ มโรคอีกอย ่ างหนึ ่ ง ให ้ แก ่ พวกเขา และพวกเขาจะได ้ รับการนลงโทษอันเจ ็ บแสบเนื ่ องจากการที ่ พวกเขากล ่ าวเท ็ จ
(trg)="s2.10"> انکے دلوں میں بیماری ہے پھر الله نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے

(src)="s2.11"> และเมื ่ อได ้ ถูกกล ่ าวแก ่ พวกเขาว ่ า พวกท ่ านจงอย ่ าก ่ อความเสียหาแก ่ แผ ่ นดิน ซิ พวกเขาก ็ กล ่ าวว ่ า ที ่ จริงนั ้ น เราเป ็ นผู ้ ปรับปรุงให ้ ดีต ่ างหาก
(trg)="s2.11"> اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں

(src)="s2.12"> พึงรู ้ เถอะว ่ าแท ้ จริงพวกเขานั ่ นแหละ เป ็ นผู ้ ที ่ ก ่ อความเสียหาย แต ่ ทว ่ าพวกเขาไม ่ รู ้ สึก
(trg)="s2.12"> خبردار بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن نہیں سمجھتے

(src)="s2.13"> และเมื ่ อได ้ ถูกล ่ าวแก ่ พวกเขาว ่ า พวกท ่ านจงศรัทธาเยี ่ ยงที ่ ประชาชน เขาศรัทธากันซิ พวกเขาก ็ กล ่ าวว ่ า จะให ้ เราศรัทธาเยี ่ ยงผู ้ โฉดเขลาเหล ่ านั ้ นศรัทธากัน กระนั ่ นหรือ ? พึงรู ้ เถิดว ่ าพวกเขาเองนั ่ นแหละเป ็ นผู ้ ที ่ โฉดเขลาแต ่ พวกเขาหารู ้ ไม ่
(trg)="s2.13"> اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں خبردار وہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے

(src)="s2.14"> และเมื ่ อพวกเขาพบบรรดาผู ้ ศรัทธาพวกเขาก ็ กล ่ าวว ่ า เราศรัทธาแล ้ ว และเมื ่ อพวกเขาได ้ ร ่ วมอยู ่ กับบรรดาหัวใจพวกเขาแต ่ ลำพัง พวกเขาก ็ กล ่ าวว ่ า แท ้ จริงเรายังอยู ่ กับพวกท ่ าน ที ่ จริงเราเป ็ นแต ่ เพียงผู ้ เย ้ ยหยันเท ่ านั ้ น
(trg)="s2.14"> اور جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم توتمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف ہنسی کرنے والے ہیں

(src)="s2.15"> อัลลอฮฺจะทรงเย ้ ยหยันพวกเขา และจะทรงยืดเวลาให ้ พวกเขาระเหเร ่ ร ่ อนอยู ่ ในการละเมิดของพวกเขาต ่ อไป
(trg)="s2.15"> الله ان سے ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں حیران رہیں

(src)="s2.16"> ชนเหล ่ านี ้ คือผู ้ ที ่ ซื ้ อทางหลงผิด ด ้ วยทางที ่ ถูก ดังนั ้ น การค ้ าของพวกเขาจึงไม ่ ได ้ กำไร และทั ้ งพวกเขาก ็ ไม ่ เคยเป ็ นผู ้ รับเอาทางที ่ ถูกต ้ อง
(trg)="s2.16"> یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی سو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے

(src)="s2.17"> อุปมาพวกเขานั ้ น ดังผู ้ ที ่ จุดไฟขึ ้ น ครั ้ งเมื ่ อไฟได ้ ให ้ แสงสว ่ างแก ่ สิ ่ งที ่ อยู ่ รอบ ๆ ตัวเขา อัลลอฮฺก ็ ทรงนำเอาแสงสว ่ างของพวกเขาไป และปล ่ อยพวกเขาไว ้ ในบรรดาความมืด ซึ ่ งพวกเขาไม ่ สามารถจะมองเห ็ นได ้
(trg)="s2.17"> ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو الله نے ان کی روشنی بجھا دی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑا کہ کچھ نہیں دیکھتے

(src)="s2.18"> เขาเหล ่ านั ้ นเป ็ นคนหูหนวก เป ็ นใบ ้ และตาบอด ดังนั ้ นพวกเขาจึงไม ่ สามารถจะกลับมาได ้
(trg)="s2.18"> بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے

(src)="s2.19"> หรือดังฝนที ่ หลั ่ งลงมาจากฟากฟ ้ า โดยที ่ ในฝนนั ้ นมีทั ้ งบรรดาความมืด ฟ ้ าคำรน และฟ ้ าแลบ พวกเขาจึงเอานิ ้ วมือของพวกเขาอุดหูไว ้ เนื ่ องจากฟ ้ าผ ่ า ทั ้ งนี ้ เพราะกลัวความตาย และอัลลอฮฺนั ้ นทรงล ้ อม พวกปฏิเสธการศรัทธาเหล ่ านั ้ นไว ้ แล ้ ว
(trg)="s2.19"> یا جیسا کہ آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب سے موت کے ڈر سے دیتے ہوں اور الله کافروں کو گھیرے ہوئے ہے

(src)="s2.20"> สายฟ ้ าแลบแทบจะเฉี ่ ยวสายตาของพวกเขาไป คราใดที ่ มันให ้ แสงสว ่ างแก ่ พวกเขา พวกเขาก ็ เดินไปในแสงสว ่ างนั ้ น และเมื ่ อมันมืดลงแก ่ พวกเขา พวกเขาก ็ หยุดยืน แลหากอัลลอฮฺทรงประสงค ์ แล ้ ว แท ่ นอนก ็ ทรงนำเอาหูและตาของพวกเขาไปแล ้ ว แท ้ จริงอัลลอฮฺนั ้ นทรงอานุภาพเหนือทุกสิ ่ งทุกอย ่ าง
(trg)="s2.20"> قریب ہے کہ بجلی ان کے آنکھیں اچک لے جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھر جاتے ہیں اور اگر الله چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے جائے بے شک الله ہر چیز پر قادر ہے

(src)="s2.21"> มนุษย ์ เอ ๋ ย ! จงเคารพอิบาดะฮฺ พระผู ้ เป ็ นเจ ้ าของพวกเจ ้ าที ่ ทรงบังเกิดพวกเจ ้ า และบรรดาผู ้ ที ่ มาก ่ อนพวกเจ ้ าเถิด เพื ่ อว ่ าพวกเจ ้ าจะทรงยำเกรง
(trg)="s2.21"> اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ

(src)="s2.22"> คือผู ้ ทรงให ้ แผ ่ นดินเป ็ นที ่ นอน และฟ ้ าเป ็ นอาคาร แก ่ พวกเจ ้ า และทรงให ้ น ้ ำหลั ่ งลงมาจากฟากฟ ้ า แล ้ วได ้ ทรงให ้ บรรดาผลไม ้ ออกมา เนื ่ องด ้ วยน ้ ำนั ้ น ทั ้ งนี ้ เพื ่ อเป ็ นปัจจัยยังชีพแก ่ พวกเจ ้ า ดังนั ้ นพวกเจ ้ าจงอย ่ าให ้ มีผู ้ เท ่ าเทียมใด ๆ ขึ ้ น สำหรับอัลลอฮฺ โดยที ่ พวกเจ ้ าก ็ รู ้ กันอยู ่
(trg)="s2.22"> جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے سو کسی کو الله کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو

(src)="s2.23"> และหากปรากฏว ่ าพวกเจ ้ าอยู ่ ในความแคลงใจใด ๆ จากสิ ่ ง ที ่ เราได ้ ลงมาแก ่ บ ่ าวของเราแล ้ ว ก ็ จงนำมาสักซูเราะฮฺหนึ ่ งเยี ่ ยงสิ ่ งนั ้ น และจงเชิญชวนผู ้ ที ่ อยู ่ ในหมู ่ พวกเจ ้ าอื ่ นนอกจากอัลลอฮฺหากพวกเจ ้ าเป ็ นผู ้ พูดจริง
(trg)="s2.23"> اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو ایک سورت اس جیسی لے آؤ اور الله کے سوا جس قدر تمہارے حمایتی ہوں بلا لو اگر تم سچے ہو

(src)="s2.24"> แต ่ พวกเจ ้ าก ็ ยังมิได ้ ทำ และจะไม ่ กระทำตลอดไปแล ้ ว ก ็ จงระวังไฟนรก ซึ ่ งเชื ้ อเพลิงของมันนั ้ นคือ มนุษย ์ และหิน โดยที ่ มันได ้ ถูกเตรียมไว ้ สำหรับบรรดาผู ้ ) ปฏิเสธศรัทธา
(trg)="s2.24"> بھلا اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافرو ں کے لیے تیار کی گئی ہے

(src)="s2.25"> และ ( มุฮัมมัด ) จงแจ ้ งข ่ าวดีแก ่ บรรดาผู ้ ศรัทธา และประกอบสิ ่ งที ่ ดีทั ้ งหลายว ่ า แน ่ นอนพวกเขาจะได ้ รับบรรดาสวนสวรรค ์ ซึ ่ งมีแม ่ น ้ ำหลายสาย ไหลอยู ่ ภายใต ้ สวนสวรรค ์ เหล ่ านั ้ น คราใดที ่ พวกเขาได ้ รับผลไม ้ จากสวนสวรรค ์ นั ้ นเป ็ นเครื ่ องยังชีพ พวกเขาก ็ กล ่ าวว ่ า นี ่ คือสิ ่ งที ่ เราได ้ รับเป ็ นปัจจัยยังชีพมาก ่ อนแล ้ ว และสิ ่ งที ่ พวกเขาได ้ รับนั ้ น มีลักษณะคล ้ ายคลึงกัน และในสวรรค ์ นั ้ น พวกเขาจะได ้ รับคู ่ ครองที ่ บริสุทธิ ์ และพวกเขาจะพำนักอยู ่ ในสวรรค ์ นั ้ นตลอดกาล
(trg)="s2.25"> اوران لوگو ں کو خوشخبری دے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب انہیں وہاں کا کوئي پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا اور انہیں ہم شکل پھل دیئے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اوروہ وہیں ہمیشہ رہیں گے

(src)="s2.26"> แท ้ จริงอัลลอฮฺไม ่ ทรงละอาย ในการที ่ ระองค ์ จะทรงยกอุทาหรณ ์ ใด ๆ ขึ ้ นเปรียบเทียบไม ่ ว ่ าจะเป ็ นริ ้ นสักตัวหนึ ่ งแล ้ วก ็ สิ ่ งที ่ ยิ ่ งไปกว ่ านั ้ นก ็ ตาม ส ่ วนบรรดาผู ้ ที ่ ศรัทธานั ้ นพวกเขาย ่ อมรู ้ ว ่ าแท ้ จริงมัน คือ ความจริงที ่ มาจากพระเจ ้ าของพวกเขา และส ่ วนบรรดาผู ้ ที ่ ปฏิเสธการศรัทธานั ้ นพวกเขาจะพูดว ่ า อัลลอฮฺทรงประสงค ์ สิ ่ งใดในการยกอุทาหรณ ์ ด ้ วยสิ ่ งนี ้ ? พระองค ์ ทรงให ้ คนมากมายหลงผิดด ้ วยอุทาหรณ ์ นั ้ น และทรงแนะนำทางที ่ ถูกต ้ องแก ่ คนมากมายด ้ วยอุทาหรณ ์ นั ้ น และพระองค ์ จะไม ่ ทรงให ้ ใครหลงผิดด ้ วยอุทาหรณ ์ นั ้ นนอกจากผู ้ ที ่ ฝ ่ าฝืนเท ่ านั ้ น
(trg)="s2.26"> بے شک الله نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں الله کا اس مثال سے کیا مطلب ہے الله اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے اوراس سے گمراہ تو بدکاروں ہی کو کیا کرتا ہے

(src)="s2.27"> คือบรรดาผู ้ ที ่ ทำลายสัญญาของอัลลอฮฺหลังจากที ่ ได ้ มีสัญญาไว ้ แก ่ พระองค ์ และตัดสิ ่ งที ่ อัลลอฮฺทรงใช ้ ให ้ ต ่ อ และบ ่ อนทำลายในผืนแผ ่ นดิน ชนเหล ่ านี ้ แหละคือพวกที ่ ขาดทุน
(trg)="s2.27"> جو الله کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا الله نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں

(src)="s2.28"> พวกเจ ้ าจะปฏิเสธการศรัทธาต ่ ออัลลอฮฺได ้ อย ่ างไร ? ทั ้ ง ๆ ที ่ พวกจ ้ านั ้ นเคยปราศจากชีวิตมาก ่ อน แล ้ วพระองค ์ ก ็ ทรงให ้ เจ ้ ามีชีวิตขึ ้ น ภายหลังก ็ จะทรงให ้ พวกเจ ้ าตาย แล ้ วก ็ จะทรงให ้ พวกเจ ้ ามีชีวิตขึ ้ นอีก และพวกเจ ้ าก ็ จะถูกนำกลับไปสู ่ พระองค ์
(trg)="s2.28"> تم الله کا کیونکر انکار کرسکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے پھر تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے

(src)="s2.29"> พระองค ์ คือผู ้ ได ้ ทรงสร ้ างสิ ่ งทั ้ งมวลในโลกไว ้ สำหรับพวกเจ ้ า ภายหลังได ้ ทรงมุ ่ งสู ่ ฟากฟ ้ า และได ้ ทำให ้ มันสมบูรณ ์ ขึ ้ นเป ็ นเจ ็ ดชั ้ นฟ ้ า และพระองค ์ นั ้ นได ้ ทรงรอบรู ้ ในทุกสิ ่ งทุกอย ่ าง
(trg)="s2.29"> الله وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہےپھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں سات آسمان بنایا اور وہ ہر چیز جانتا ہے

(src)="s2.30"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ พระเจ ้ าของเจ ้ าได ้ ตรัสแก ่ มะลาอิกะฮฺว ่ า แท ้ จริงข ้ าจะให ้ มีผู ้ แทนคนหนึ ่ ง ในพิภพ มะลาอิกะฮฺได ้ ทูลขึ ้ นว ่ า พระองค ์ จะทรงให ้ มีขึ ้ นในพิภพซึ ่ งผู ้ ที ่ บ ่ อนทำลาย และก ่ อการนองเลือด ในพิภพกระนั ้ นหรือ ? ทั ้ ง ๆ ที ่ พวกข ้ าพระองค ์ ให ้ ความบริสุทธิ ์ พร ้ อมด ้ วยการสรรเสริญพระองค ์ และเทิดทูนความบริสุทธิ ์ ในพระองค ์ พระองค ์ ตรัสว ่ า แท ้ จริงข ้ ารู ้ ยิ ่ งในสิ ่ งที ่ พวกเจ ้ าไม ่ รู ้
(trg)="s2.30"> اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے

(src)="s2.31"> และพระองค ์ ได ้ ทรงสอนบรรดานามของทั ้ งปวงให ้ แก ่ อาดัม ภายหลังได ้ ทรงแสดงสิ ่ งเหล ่ านั ้ นแก ่ มะลาอิกะฮฺ แล ้ วตรัสว ่ า จงบอกบรรดาชื ่ อของสิ ่ งเหล ่ านั ้ นแก ่ ข ้ า หากพวกเจ ้ าเป ็ นผู ้ พูดจริง
(trg)="s2.31"> اور الله نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو

(src)="s2.32"> พวกเขา ( บรรดามะลาอิกะฮฺ ) ทูลว ่ า มหาบริสุทธิ ์ พระองค ์ ท ่ านไม ่ มีความรู ้ ใด ๆ แก ่ พวกข ้ าพระองค ์ นอกจากสิ ่ งที ่ พระองค ์ ได ้ ทรงสอนพวกข ้ าพระองค ์ เท ่ านั ้ น แท ้ จริงพระองค ์ คือผู ้ ทรงรอบรู ้ ผู ้ ทรงปรีชาญาณ
(trg)="s2.32"> انہوں نے کہا تو پاک ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایاہے بے شک تو بڑے علم والا حکمت والا ہے

(src)="s2.33"> พระองค ์ ตรัสว ่ า โอ ้ อาดัม ! จงบอกบรรดาชื ่ อของสิ ่ งเหล ่ านั ้ นแก ่ พวกเขาที ( บรดามะลาอิกะฮฺ ) ครั ้ นเมื ่ ออาดัมได ้ บอกชื ่ อของสิ ่ งเหล ่ านั ้ นแก ่ พวกเขาแล ้ ว พระองค ์ จึงตรัสว ่ า ข ้ ามิได ้ บอกแก ่ พวกเจ ้ าดอกหรือว ่ า แท ้ จริงข ้ าเป ็ นผู ้ รู ้ ยิ ่ งซึ ่ งความเร ้ นลับแห ่ งชั ้ นฟ ้ าทั ้ งหลายและแผ ่ นดินและเป ็ นผู ้ รู ้ ยิ ่ งในสิ ่ งที ่ พวกเจ ้ าเปิดเผยและสิ ่ งที ่ พวกเจ ้ าปกปิด
(trg)="s2.33"> فرمایا اے آدم ان چیزو ں کے نام بتا دو پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیئے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں

(src)="s2.34"> และจงรำลึกถึง ขณะที ่ เราได ้ กล ่ าวแก ่ มะลาอิกะฮฺว ่ า พวกเจ ้ าจงสุยูด แก ่ อาดัมเถิด แล ้ วพวกเขาก ็ สุยูดกัน นอกจากอิบลีส โดยที ่ มันไม ่ ยอมสุยูด และแสดงโอหัง และมันจึงได ้ กลายเป ็ นผู ้ สิ ้ นสภาพแห ่ งการศรัทธา ( กาฟิรฺ )
(trg)="s2.34"> اورجب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اورتکبر کیا اورکافروں میں سے ہو گیا

(src)="s2.35"> และเราได ้ กล ่ าว ่ า โอ ้ อาดัม ! เจ ้ าและคู ่ ครองของเจ ้ าจงพำนักอยู ่ ในสวนสวรรค ์ นั ้ นเถิดและเจ ้ าทั ้ งสองจงบริโภคจากสวนนั ้ นอย ่ างกล ้ างขวาง ณ ที ่ ที ่ เจ ้ าทั ้ งสองปรารถนา และอย ่ าเข ้ าใกล ้ ต ้ นไม ้ ต ้ นนี ้ ( มิเช ่ นนั ้ นแล ้ ว ) เจ ้ าทั ้ งสองจะกลายเป ็ นผู ้ อธรรมแก ่ ตัวเอง
(trg)="s2.35"> اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سےچاہو کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے

(src)="s2.36"> ภายหลังจากชัยฎอนได ้ ทำให ้ ทั ้ งสองนั ้ นพลั ้ งพลาดไป เนื ่ องจากต ้ นไม ้ ต ้ นนั ้ น แล ้ วได ้ ทำให ้ ทั ้ งสองออกจากที ่ ที ่ เคยพำนักอยู ่ และเราได ้ กล ่ าวว ่ า พวกเจ ้ าจงออกไป โดยที ่ บางส ่ วนของพวกเจ ้ าต ่ างเป ็ นศัตรูต ่ อกัน และ ( สำหรับพวกเจ ้ าในผืนแผ ่ นดินนั ้ น ) มีที ่ พำนัก และมีสิ ่ งอำนวยประโยชน ์ จนถึงระยะเวลาหนึ ่ ง
(trg)="s2.36"> پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور سامان ایک وقت معین تک

(src)="s2.37"> ภายหลังดาอัมได ้ เรียนรู ้ คำวิงวอนจากพระเจ ้ าของเขา แล ้ วพระองค ์ อภัยโทษแก ่ เขา แท ้ จริงพระองค ์ คือผู ้ ทรงอภัยโทษ ผู ้ ทรงเมตตาเสมอ
(trg)="s2.37"> پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے پھر اس کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے

(src)="s2.38"> เราได ้ กล ่ าว ่ า พวกเจ ้ าจงออกไปทั ้ งหมด จากสวนนั ้ น แล ้ วหากมีคำแนะนำจากข ้ ามายังพวกเจ ้ าแล ้ ว ผู ้ ใดที ่ ปฏิบัติตามคำแนะนำของข ้ า ก ็ ไม ่ มีความกลัวใด ๆ แก ่ พวกเขา และทั ้ งพวกเขาก ็ จะไม ่ เสียใจ
(trg)="s2.38"> ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ پھر اگرتمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے پس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پرنہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے

(src)="s2.39"> และบรรดาผู ้ ที ่ ปฏิเสธศรัทธา และไม ่ เชื ่ อบรรดาโองการของเรานั ้ น ชนเหล ่ านี ้ คือชาวนรก โดยที ่ พวกเขาจะอยู ่ ในนรกนั ้ นตลอดกาล
(trg)="s2.39"> اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہو ں گے جو اس میں ہمیشہ رہی گے

(src)="s2.40"> วงศ ์ วานอิสรออีลเอ ๋ ย ! จงรำลึกถึงความโปรดปรานของข ้ า ที ่ ข ้ าได ้ โปรดปานแก ่ พวกเจ ้ า และจงรักษาข ้ อสัญญาของข ้ าให ้ ครบถ ้ วน ข ้ าก ็ จะรักษาสัญญาของพวกเจ ้ าให ้ ครบถ ้ วน และเฉพาะข ้ าเท ่ านั ้ น พวกเจ ้ าจงเกรงกลัว
(trg)="s2.40"> اے بنی اسرائل میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کئے اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرا کرو

(src)="s2.41"> และพวกเจ ้ าจงศรัทธาต ่ อสิ ่ งที ่ ข ้ าได ้ ให ้ ลงมาเพื ่ อยืนยันสิ ่ งทีมีอยู ่ กับพวกเจ ้ า และพวกเจ ้ าจงอย ่ าเป ็ นผู ้ ปฏิเสธศรัทธาต ่ อสิ ่ งนั ้ นเป ็ นคนแรก และจงอย ่ าได ้ นำโองการของข ้ าไปแลกเปลี ่ ยนกับราคาอันเล ็ กน ้ อย และเฉาะข ้ าเท ่ านั ้ น พวกเจ ้ าจงยำเกรงฯ
(trg)="s2.41"> اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کےمنکر نہ بنو اور میری آیتو ں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو

(src)="s2.42"> และพวกเจ ้ าจงอย ่ าปะปน สิ ่ งจริงด ้ วยสิ ่ งเท ็ จ และจงอย ่ าปกปิดสิ ่ งที ่ เป ็ นจริง ทั ้ ง ๆ ที ่ พวกเจ ้ ารู ้ กันอยู ่
(trg)="s2.42"> اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ

(src)="s2.43"> และพวกเจ ้ าจงดำรงไว ้ ซึ ่ งการละหมาดและจงชำระซะกาต และจงรุกัวะร ่ วมกับผู ้ รุกัวะทั ้ งหลาย
(trg)="s2.43"> اورنماز قائم کرو اوزکوةٰ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو

(src)="s2.44"> พวกเจ ้ าใช ้ ให ้ ผู ้ คนกระทำความดี โดยที ่ พวกเจ ้ าลืมตัวของพวกเจ ้ าเองกระนั ้ นหรือ ? และทั ้ ง ๆ ที ่ พวกเจ ้ าอ ่ านคัมภีร ์ กันอยู ่ แล ้ วพวกเจ ้ าไม ่ ใช ้ ปัญญากระนั ้ นหรือ ?
(trg)="s2.44"> کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر کیوں نہیں سمجھتے

(src)="s2.45"> และพวกเจ ้ าจงอาศัยความอดทน และการละหมาดเถิด และแท ้ จริงการละหมาดนั ้ นเป ็ นสิ ่ งใหญ ่ โต นอกจากบรรดาผู ้ ที ่ นอบน ้ อมถ ่ อมตนเท ่ านั ้ น
(trg)="s2.45"> اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سےمدد لیا کرو اوربے شک نماز مشکل ہے مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں

(src)="s2.46"> คือ บรรดาผู ้ ที ่ คาดคิดว ่ า แน ่ นอนพวกเขาจะพบกับพระเจ ้ าของพวกเขา และแน ่ นอนพวกเขาจะเป ็ นผู ้ กลับไปสู ่ พระองค ์
(trg)="s2.46"> جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرور اپنے رب سے ملنا ہے اور ہمیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے

(src)="s2.47"> วงศ ์ วานอิสรออีลเอ ๋ ย ! จงรำลึกถึงความโปรดปรานของข ้ า ที ่ ข ้ าได ้ โปรดปรานแก ่ พวกเจ ้ า และแท ้ จริงนั ้ น ข ้ าได ้ เทิดพวกเจ ้ าไว ้ เหนือประชาชาติทั ้ งหลาย
(trg)="s2.47"> اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھیں اور میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی

(src)="s2.48"> และจงกลัวเกรงวันหนึ ่ ง ซึ ่ งไม ่ มีชีวิตใดจะตอบแทนสิ ่ งใดแทนอีกชีวิตได ้ และการขอให ้ มีความช ่ วยเหลือใด ๆก ็ จะไม ่ ถูกรับจากชีวิตนั ้ น และค ่ าไถ ่ ถอนใด ๆ ก ็ จะไม ่ ถูกรับเอาจากชีวิตนั ้ น ด ้ วย และทั ้ งพวกเขาก ็ จะไม ่ ได ้ รับความช ่ วยเหลือ
(trg)="s2.48"> اوراس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کے لیے کوئی سفارش قبول ہو گی اورنہ اس کی طرف سے بدلہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی

(src)="s2.49"> และจงรำลึกถึง ขณะที ่ เราได ้ ช ่ วยพวกเจ ้ าให ้ พ ้ นจากพวกพ ้ องของฟิรอาวน ์ โดยที ่ พวกเขาบังคับขู ่ เข ็ ญพวกเจ ้ า ซึ ่ งการทรมานอันร ้ ายแรง พวกเขาเชือดบรรดาลูกผู ้ ชายของพวกเจ ้ า และไว ้ ชีวิตบรรดาลูกผู ้ ชายของพวกเจ ้ า และไว ้ ชีวิตบรรดาลูกผู ้ หญิงของพวกเจ ้ า และในเรื ่ องนั ้ น คือการทดสอบอันสำคัญจากพระเจ ้ าของพวกเจ ้ า
(trg)="s2.49"> اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی و ہ تمہیں بری طرح عذاب دیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی

(src)="s2.50"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ เราได ้ แยกทะเลออก เพราะพวกเจ ้ า แล ้ วเราได ้ ช ่ วยพวกเจ ้ าให ้ รอดพ ้ น และได ้ รให ้ พวกฟิรอาวน ์ จมน ้ ำตาย ขณะที ่ พวกเจ ้ ามองดูอยู ่
(trg)="s2.50"> اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر تمہیں تو بچا لیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعوینوں کو ڈبو دیا

(src)="s2.51"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ เราได ้ สัญญาแก ่ มูซาไว ้ สี ่ สิบคืน แล ้ วพวกเจ ้ าได ้ ยึดถือลูกวัวตัวนั ้ นหลักจากเขา และพวกเจ ้ านั ้ นคือผู ้ อธรรม
(trg)="s2.51"> اورجب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا حالانکہ تم ظالم تھے

(src)="s2.52"> แล ้ วเราก ็ ได ้ ให ้ อภัยแก ่ พวกเจ ้ า หลังจากนั ้ น เพื ่ อว ่ าพวกเจ ้ าจักขอบคุณ
(trg)="s2.52"> پھر اس کے بعدبھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو

(src)="s2.53"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ เราได ้ ให ้ คัมภีร ์ และ อัล-ฟุรฺกอน แก ่ มูซา หวังว ่ าพวกเจ ้ าจะได ้ รับคำแนะนำที ่ ถูกต ้ อง
(trg)="s2.53"> اورجب ہم نے موسیٰ کو کتاب اورقانون فیصل دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ

(src)="s2.54"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ มูซาได ้ กล ่ าวแก ่ กลุ ่ มชนของเขาว ่ า โอ ้ กลุ ่ มชนของฉัน ! แท ้ จริงพวกท ่ านได ้ อยุติธรรมแก ่ ตัวของพวกท ่ านเอง โดยที ่ พวกท ่ านได ้ ยึดถือลูกวัวตัวนั ้ น ( เป ็ นที ่ เคารพสักการะ ) ดังนั ้ นจงกลับสู ่ พระผู ้ บังเกิดพวกท ่ านเถิด แล ้ วจงฆ ่ าตัวของพวกท ่ านเอง นั ่ นเป ็ นสิ ่ งดีแก ่ พวกท ่ าน ณ พระผู ้ บังเกิดพวกท ่ าน ภายหลังพระองค ์ ก ็ ได ้ ทรงอภัยโทษแก ่ พวกท ่ าน แท ้ จริงพระองค ์ คือผู ้ ทรงอภัยโทษ ผู ้ ทรงเมตตาเสมอ
(trg)="s2.54"> اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا سو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو پھر اپنے آپ کو قتل کرو تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے

(src)="s2.55"> และจงรำลึกถึง ขณะที ่ พวกเจ ้ ากล ่ าวว ่ า โฮ ้ มูซา ! เราจะไม ่ ศรัทธาต ่ อท ่ านเป ็ นอันขาด จนกว ่ าเราจะได ้ เห ็ นอัลลอฮฺโดยเปิดเผย แล ้ วสายฟ ้ าฝ ่ าก ็ ได ้ คร ่ าพวกเจ ้ า ขณะที ่ พวกเจ ้ ามองดูกันอยู ่
(trg)="s2.55"> اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ روبرو الله کو دیکھ نہ لیں تب تمہیں بجلی نے دیکھتے ہی دیکھتے آ لیا

(src)="s2.56"> ภายหลังเราได ้ ให ้ พวกเจ ้ าคืนชีพ หลังจากที ่ พวกเจ ้ าได ้ ตายไปแล ้ ว เพื ่ อว ่ าพวกเจ ้ าจักขอบคุณ
(trg)="s2.56"> پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر کرو

(src)="s2.57"> และเราได ้ ให ้ เมฆบดบังพวกเจ ้ า และได ้ ให ้ อัล-มันนะ และอัส-ซัลวา แก ่ พวกเจ ้ า พวกเจ ้ าจงบริโภคสิ ่ งที ่ เราได ้ ให ้ เป ็ นปัจจัยยังชีพแก ่ พวกเจ ้ าจากสิ ่ งดี ๆ เถิด และพวกเขาหาได ้ อธรรมแก ่ เราไม ่ แต ่ ทว ่ าพวกเขาอธรรมแก ่ ตัวของพวกเขาเองต ่ างหาก
(trg)="s2.57"> اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلویٰ اتارا جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے

(src)="s2.58"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ เราได ้ กล ่ าวว ่ า พวกเจ ้ าจงเข ้ าไปในเมืองนี ้ แล ้ วจงบริโภคจากเมืองนั ้ นอย ่ างกล ้ างขวาง ณ ที ่ ที ่ พวกเจ ้ าปรารถนา และจงเข ้ าประตูนั ้ น ไปในสภาพผู ้ โน ้ มศรีษะลงด ้ วยความนอบน ้ อม และจงกล ่ าวว ่ า “ อิฏเฏาะฮฺ ” เราก ็ จะอภัยโทษให ้ แก ่ พวกเจ ้ าซึ ่ งบรรดาความผิดของพวกเจ ้ า และเราจะเพิ ่ มพูนแก ่ บรรดาผู ้ กระทำความดี
(trg)="s2.58"> اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں جہاں سے چاہو بے تکلفی سے کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ بخش دے تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے

(src)="s2.59"> แล ้ วบรรดาผู ้ อธรรมเหล ่ านั ้ น ได ้ เปลี ่ ยนเอาคำพูดหนึ ่ งซึ ่ งมิใช ่ คำพูดที ่ ถูกกล ่ าวแก ่ พวกเขา เราจึงได ้ ให ้ การลงโทษจากฟากฟ ้ าลงมาแก ่ บรรดาผู ้ อธรรมเหล ่ านั ้ น เนื ่ องจากการที ่ พวกเขาละเมิด
(trg)="s2.59"> پھر ظالموں نے بدل ڈالا کلمہ سوائے اس کے جو انہیں کہا گیا تھا سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا

(src)="s2.60"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ มูซาได ้ ขอน ้ ำให ้ แก ่ กลุ ่ มชนของพวกเขา แล ้ วเราได ้ กล ่ าวว ่ า เจ ้ าจงตีหินด ้ วยไม ่ เท ้ าของเจ ้ าแล ้ วตาน ้ ำสิบสองตา ก ็ พุ ่ งออกจากหินนั ้ น แน ่ นอนกลุ ่ มชนแต ่ ละกลุ ่ ม ย ่ อมรู ้ แหล ่ งน ้ ำดื ่ มของตน พวกเจ ้ าจงกินและจงดื ่ มจากปัจจัยยังชีพของอัลลอฮ ์ และจงอย ่ าก ่ อกวนในผืนแผ ่ นดิน ในฐานะผู ้ บ ่ อนทำลาย
(trg)="s2.60"> پھر جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مار سو اس سے بارہ چشمے بہہ نکلے ہر قوم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا الله کے دیئے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتےنہ پھرو

(src)="s2.61"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ พวกเจ ้ ากล ่ าวว ่ า โอ ้ มูซา ! เราไม ่ สามารถจะอดทนต ่ ออาหารชนิดเดียว อีกต ่ อไปได ้ ดังนั ้ นจงวิงวอนต ่ อพระเจ ้ าของท ่ านให ้ แก ่ เราเถิด พระองค ์ จะทรงให ้ ออกมาแก ่ เราจากสิ ่ งที ่ แผ ่ นดินให ้ งอกเงยขึ ้ น อันได ้ แก ่ พืชผัก แตงกวา กระเทียม ถั ่ ว และหัวหอม มูซาได ้ กล ่ าวว ่ าพวกท ่ านจะขอเปลี ่ ยนเอาสิ ่ งที ่ มันเลวกว ่ า ดัวยสิ ่ งที ่ มันดีกว ่ ากระนั ้ นหรือ ? พวกท ่ านจงลงไปอยู ่ ในเมืองเถิด แล ้ วสิ ่ งที ่ พวกท ่ านขอก ็ จะเป ็ นของพวกท ่ าน และความอัปยศ และความขัดสนก ็ ถูกกระหน ่ ำลงบนพวกเขา และพวกเขาได ้ นำเอาความกริ ้ วโกรธจากอัลลอฮ ์ กลับไป นั ่ นก ็ เพราะว ่ าพวกเขาเคยปฏิเสธสัญญาณต ่ างๆ ของอัลลอฮ ์ และยังฆ ่ าบรรดานะบี โดยปราศจากความเป ็ นธรรม นั ่ นก ็ เนื ่ องจากความดื ้ อดันของพวกเขา และพวกเขาจึงได ้ กลายเป ็ นผู ้ ละเมิดขอบเขต
(trg)="s2.61"> اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے کہا کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنیٰ ہے بدلہ اس کے جو بہتر ہے کسی شہر میں اُترو بے شک جو تم مانگتے ہو تمہیں ملے گا اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور انہوں نے غضب الہیٰ کمایا یہ اس لیے کہ وہ الله کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے

(src)="s2.62"> แท ้ จริงบรรดาผู ้ ศรัทธา และบรรดาผู ้ ที ่ เป ็ นยิว และบรรดาผู ้ ที ่ เป ็ นคริสเตียน และอัศ-ซอบิอีน ผู ้ ใดก ็ ตามที ่ ศรัทธาต ่ ออัลลอฮฺและวันปรโลก และประกอบสิ ่ งที ่ ดีแล ้ ว พวกเขาก ็ จะได ้ รับรางวัลของพวกเขา ณ พระผู ้ เป ็ นเจ ้ าของพวกเขา และไม ่ มีความหวาดกลัวใด ๆ แก ่ พวกเขา และทั ้ งพวกเขาก ็ จะไม ่ เสียใจ
(trg)="s2.62"> جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اورصابئی الله اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے اور ان پر نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے

(src)="s2.63"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ เราได ้ เอาคำมั ่ นสัญญาจากพวกเจ ้ า และเราได ้ ยกภูเขาขึ ้ นเหนือพวกเจ ้ า จงยึดถือสิ ่ งที ่ เราได ้ ให ้ แก ่ พวกเจ ้ าด ้ วยความเข ้ มแข ็ ง และจงรำลึกถึงสิ ่ งที ่ มีอยู ่ ในนั ้ น หวังว ่ าพวกเจ ้ าจะเกรงกลัว
(trg)="s2.63"> اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہِ طور بلند کیا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ

(src)="s2.64"> แล ้ วหลังจากนั ้ น พวกเจ ้ าก ็ ผินหลังให ้ หากอัลลอฮ ์ ไม ่ ทรงโปรดปราน และกรุณาเมตตาแก ่ พวกเจ ้ าแล ้ ว แน ่ นอนพวกเจ ้ าย ่ อมกลายเป ็ นพวกที ่ ขาดทุน
(trg)="s2.64"> پھر تم اس کے بعد پھر گئے سو اگر تم پر الله کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہوجاتے

(src)="s2.65"> และแน ่ นอนพวกเจ ้ ารู ้ กันแล ้ วถึงบรรดาผู ้ ที ่ อยู ่ ในพวกของเจ ้ าที ่ ได ้ ละเมิดในวันสับบาโต แล ้ วเราได ้ กล ่ าวแก ่ พวกเขาว ่ า พวกเจ ้ าจงเป ็ นลิงที ่ ถูกขับไล ่ ให ้ ห ่ างไกล
(trg)="s2.65"> اور بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن زیادتی کی تھی پھر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ

(src)="s2.66"> แล ้ วเราได ้ ให ้ การลงโทษนั ้ นเป ็ นเยี ่ ยงอย ่ างแก ่ ประชาชาติที ่ อยู ่ เบื ้ องหน ้ ามัน และประชาชาติที ่ อยู ่ เบื ้ องหลังมัน และให ้ เป ็ นข ้ อเตือนสติแก ่ ผู ้ เกรงกลัวทั ้ งหลาย
(trg)="s2.66"> پھر ہم نے اس واقعہ کو اس زمانہ کے لوگوں کے لیے اور ان سے پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیز گاروں کے لیے نصیحت بنا دیا

(src)="s2.67"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ มูซาได ้ กล ่ าวแก ่ กลุ ่ มชนของเขาว ่ า แท ้ จริงอัลลอฮฺทรงบัญชาแก ่ พวกท ่ านให ้ เชือดวัวตัวเมียตัวหนึ ่ ง พวกเขากล ่ าวว ่ า ท ่ านจะถือเอาพวกเราเป ็ นที ่ ล ้ อเล ่ นกระนั ้ นหรือ ? มูซากล ่ าวว ่ า ฉันขอความคุ ้ มครองต ่ ออัลลอฮฺให ้ พ ้ นจากการที ่ ฉันจะเป ็ นพวกโง ่ เขลาเบาปัญญา
(trg)="s2.67"> اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ الله تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کرتا ہے کہا میں الله کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں سے ہوں

(src)="s2.68"> และพวกเขากล ่ าวว ่ า โปรดวิงวอนต ่ อพระเจ ้ าของท ่ านให ้ แก ่ พวกเราด ้ วยเถิด พระองค ์ ก ็ จะทรงแจ ้ งแก ่ พวกเราว ่ า วัวนั ้ นเป ็ นอย ่ างไร ? มูซากล ่ าวว ่ า แท ้ จริงพระองค ์ ตรัสว ่ า มันเป ็ นวัวตัวเมียที ่ ไม ่ แก ่ และไม ่ สาว แต ่ มีอายุกึ ่ งกลางระหว ่ างนั ้ น พวกท ่ านจงปฏิบัติตามสิ ่ งที ่ พวกท ่ านถูกใช ้ เถิด
(trg)="s2.68"> انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بچہ اس کے درمیان ہے پس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے

(src)="s2.69"> พวกเขากล ่ าวว ่ า โ ) รดวิงวอนต ่ อพรเจ ้ าของท ่ านให ้ แก ่ พวกเราเถิด พระองค ์ ก ็ จะทรงแจ ้ งแก ่ พวกเราว ่ า วัวนั ้ นสีอะไร ? มูซากล ่ าวว ่ า แท ้ จริงพรองค ์ ตรัสว ่ า มันเป ็ นวัวสีเหลือง สีของมันเข ้ มซึ ่ งทำให ้ เกิดความปิติยินดีแก ่ บรรดาผู ้ ที ่ มองดู
(trg)="s2.69"> انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہےکہاوہ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد گائے ہے اس کا رنگ خوب گہراہے دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے

(src)="s2.70"> พวกเขากล ่ าวว ่ า โปรดวิงวอนต ่ อพระเจ ้ าของท ่ านให ้ แก ่ เราเถิด พระองค ์ ก ็ จะทรงแจ ้ งแก ่ พวกเราว ่ า วัวนั ้ นเป ็ นอย ่ างไร ? แท ้ จริงวัวนั ้ นมันคล ้ าย ๆ กันแก ่ พวกเรา และหากอัลลอฮ ์ ทรงประสงค ์ แน ่ นอนพวกเราก ็ เป ็ นผู ้ ที ่ ได ้ รับคำแนะนำ
(trg)="s2.70"> انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر ہمیں بتائے کہ وہ کس قسم کی ہے کیوں کہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ہم اگر الله نے چاہا تو ضرور پتہ لگا لیں گے

(src)="s2.71"> มูซากล ่ าวว ่ า แท ้ จริงพระองค ์ ตรัสว ่ า มันเป ็ นวัวที ่ ไม ่ สยบง ่ าย ๆ ที ่ จะไถดินและที ่ จะทดน ้ ำเข ้ านา เป ็ นวัวบริสุทธิ ์ ปราศจากสีอื ่ นใดแซมในตัวมัน พวกเขากล ่ าวว ่ า บัดนี ้ ท ่ านได ้ นำความจริงมาให ้ แล ้ ว แล ้ วพวกเขาก ็ เชือดมัน และพวกเขาเกือบจะไม ่ ทำมันอยู ่ แล ้ ว
(trg)="s2.71"> کہا و ہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے محنت کرنے والی نہیں جو زمین کو جوتتی ہو یا کھیتی کو پانی دیتی ہو بے عیب ہے اس میں کوئي داغ نہیں انہوں نے کہا اب تو نے ٹھیک بات بتائی پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا اور وہ کرنے والے تو نہیں تھے

(src)="s2.72"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ พวกเจ ้ าฆ ่ าคนคนหนึ ่ ง แล ้ วพวกเจ ้ าต ่ สงปกป ้ องตัวเองในเรื ่ องนั ้ น และอัลลอฮ ์ นั ้ น จะเป ็ นผู ้ ทรงเปิดเผยสิ ่ งที ่ พวกเจ ้ าปกปิดไว ้
(trg)="s2.72"> اور جب تم ایک شخص قتل کر کے اس میں جھگڑنے لگے اور الله ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جسے تم چھپاتے تھے

(src)="s2.73"> แล ้ วเราได ้ กล ่ าวว ่ า พวกเจ ้ าจงตีเขาด ้ วยบางส ่ วนของวัวตัวนั ้ น ในทำนองนั ้ นแหละ อัลลอฮ ์ จะทรงให ้ ผู ้ ตาย มีชีวิตขึ ้ นมา และจะทรงให ้ พวกเจ ้ าเห ็ นสัญญาณต ่ าง ๆ เพื ่ อว ่ าพวกเจ ้ าจะได ้ เข ้ าใจ
(trg)="s2.73"> پھر ہم نے کہا اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اسی طرح الله مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو

(src)="s2.74"> แล ้ วหลังจากนั ้ น หัวใจของพวกเจ ้ าก ็ แข ็ งกระด ้ าง มันประดุจหิน หรือแข ็ งกระด ้ างยิ ่ งกว ่ าและแท ้ จริงจากบรรดาหินนั ้ น มีส ่ วนที ่ บรรดาธารน ้ ำพวกพุ ่ งออกจากมัน และแท ้ จริงจากบรรดาหินนั ้ นมีส ่ วนที ่ แตกแยกออก แล ้ วมีน ้ ำออกจากมัน และแท ้ จริงจากบรรดาหินนั ้ นมีส ่ วนที ่ ทลายลง เนื ่ องจากความเกรงกลัวอัลลอฮ ์ และอัลลอฮ ์ นั ้ นจะไม ่ ทรงเผลต ่ อสิ ่ งที ่ พวกเจ ้ ากระทำกัน
(trg)="s2.74"> پھر ا سکے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو الله کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور الله تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں

(src)="s2.75"> พวกเจ ้ ายังโลภที ่ จะให ้ พวกเขา ศรัทธาต ่ อพวกเจ ้ าอีกกระนั ้ นหรือ ? ทั ้ ง ๆ ที ่ กลุ ่ มหนึ ่ งในพวกเขาเคยสดับฟังดำรัสอัลลอฮ ์ แล ้ วพวกเขาก ็ บิดเบือนมันเสีย หลังจากที ่ พวกเขาเข ้ าใจแล ้ ว ทั ้ ง ๆ ที ่ พวกเขาก ็ ตระหนักดีอยู ่
(trg)="s2.75"> کیا تمہیں امید ہے کہ یہود تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جو الله کا کلام سنتا تھا پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل ڈالتا تھا

(src)="s2.76"> และเมื ่ อพวกเขาได ้ พบแบบรรดาผุ ้ ที ่ ศรัทธาพวกเขาก ็ กล ่ าวว ่ า เราศรัทธากันแล ้ ว และเมื ่ อบางคนในพวกเขาอยู ่ ตามลำพังกับอีกบางคน พวกเขาก ็ กล ่ าวว ่ า พวกท ่ านจะพูดให ้ พวกเขาฟังซึ ่ งสิ ่ งที ่ อัลลอฮ ์ ได ้ ทรงเปิดเผยแก ่ พวกท ่ าน เพื ่ อพวกเขาจะได ้ นำสิ ่ งนั ้ นไปเป ็ นหลักฐานยืนยันแก ่ พวกท ่ าน ณ ที ่ พระเจ ้ าของพวกท ่ านกระนั ้ นหรือ ? พวกท ่ านไม ่ ใช ้ ปัญญาดอกหรือ ?
(trg)="s2.76"> اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لاچکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئےہیں اور جب وہ ایک دوسرے کے پاس علیحدٰہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ راز بتا دیتےہو جو الله نے تم پر کھولے ہیں تاکہ وہ اس سے تمہیں تمہارے رب کے روبرو الزام دیں کیا تم نہیں سمجھتے

(src)="s2.77"> และเขาเหล ่ านั ้ นไม ่ รู ้ หรือว ่ า แท ้ จริงอัลลอฮ ์ นั ้ นทรงรอบรู ้ ในสิ ่ งที ่ พวกเขาปกปิด และสิ ่ งที ่ พวกเขาเปิดเผย
(trg)="s2.77"> کیا وہ نہیں جانتے کہ الله جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں

(src)="s2.78"> และในหมู ่ พวกเขานั ้ นมีบรรดาผู ้ ที ่ เขียนอ ่ านไม ่ เป ็ น ซึ ่ งพวกเขาไม ่ รู ้ คัมภีร ์ นอกจากความเพ ้ อฝันเท ่ านั ้ น และพวกเขาหาได ้ มีอะไรไม ่ นอกจากจะนึกคิดเอาเองเท ่ านั ้ น
(trg)="s2.78"> اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور وہ محض اٹکل پچو باتیں بناتے ہیں

(src)="s2.79"> ดังนั ้ นความวิบัติจะได ้ แก ่ บรรดาผุ ้ ที ่ เขียนคัมภัร ์ ขึ ้ นด ้ วยมือของคตนเอง แล ้ วกล ่ าวว ่ า นี ่ แหละมาจากอัลลอฮ ์ เพื ่ อพวกเขาจะได ้ นำมันไปแลกเปลี ่ ยนกับราคาอันเล ็ กน ้ อย ดังนั ้ นความวิบัติจะได ้ แก ่ พวกเขา เนื ่ องจากสิ ่ งที ่ มือของพวกเขาได ้ เขียนขึ ้ นและความวิบัตินั ้ นจะได ้ แก ่ พวกเขา เนื ่ องจากสิ ่ งที ่ พวกเขาแสวงหาไว ้
(trg)="s2.79"> سو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ الله کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ روپیہ کمائیں پھر افسوس ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر اور افسوس ہے ان کی کمائی ہر

(src)="s2.80"> และเขาเหล ่ านั ้ นกล ่ าวว ่ า ไฟนรกนั ้ นจะไม ่ แตะต ้ องพวกเราเลย นอกจากบรรดาวันที ่ ถูกนับได ้ จงกล ่ าวเถิด ( มุฮัมมัด ) ว ่ าท ่ านทั ้ งหลายได ้ ยึดถือคำมั ่ นสัญญา ณ ที ่ อัลลอฮ ์ จะไม ่ ทรงผิดสัญญาของพระองค ์ เลยกระนั ้ นหรือ ? หรือว ่ าพวกท ่ านอุปโลกน ์ ความเท ็ จขึ ้ นให ้ แก ่ อัลลอฮ ์ ในสิ ่ งที ่ พวกท ่ านไม ่ รู ้
(trg)="s2.80"> اور کہتے ہیں ہمیں سوائے چند گنتی کے دنوں کے آگ نہیں چھوٹے گی کہہ دو کیا تم نے الله سے کوئی عہدلےلیا ہے کہ ہر گز الله اپنے عہد کا خلاف نہیں کرے گا یا تم الله پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے

(src)="s2.81"> หาใช ่ เช ่ นนั ้ นไม ่ ผู ้ ใดที ่ แสดวงหาความชั ่ วและความผิดของเขาได ้ ล ้ อมเขาไว ้ นั ้ น ชนเหล ่ านี ้ คือชาวรกโดยที ่ พวกเขาจะอยู ่ ในนรกนั ้ นตลอกกาล
(trg)="s2.81"> ہاں جس نے کوئی گناہ کیا اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا سو وہی دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

(src)="s2.82"> และบรรดาผู ้ ที ่ ศรัทธา และประกอบสิ ่ งที ่ ดีงามทั ้ งหลายนั ้ น ชนเหล ่ านี ้ แหละคือชาวสวรรค ์ โดยที ่ พวกเขาจะพำนักอยู ่ ในสวรรค ์ โดยที ่ พวกเขาจะพำนักอยู ่ ในสวรรค ์ ตลอดกาล
(trg)="s2.82"> اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے وہی بہشتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

(src)="s2.83"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ เราได ้ เอาคำมั ่ นสัญญาจากวงศ ์ วานอิสรออีลว ่ า พวกเจ ้ าจะต ้ องไม ่ เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ ์ เท ่ านั ้ น และจงทำดีต ่ อบิดามารดา ญาติที ่ ใกล ้ ชิด เด ็ กกำพร ้ า และขัดสน และจงพูดจาแก ่ เพื ่ อนมนุษย ์ อย ่ างดี และจงดำรงไว ้ ซึ ่ งการละหมาด และจงชำระซะกาต แต ่ แล ้ วพวกเจ ้ าก ็ ผินหลังให ้ นอกจากเพียงเล ็ กน ้ อยในหมู ่ พวกเจ ้ าเท ่ านั ้ น และพวกเจ ้ าก ็ กำลังผินหลังให ้ อยู ่
(trg)="s2.83"> اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ الله کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوةٰ دینا پھر سوائے چند آدمیوں کے تم میں سے سب منہ موڑ کر پھر گئے

(src)="s2.84"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ เราได ้ อาคำมั ่ นสัญญาแก ่ พวกเจ ้ าว ่ า พวกเจ ้ าจะต ้ องไม ่ หลั ่ งเลือดของพวกเจ ้ า และจะต ้ องไม ่ ขับไล ่ ตัวของพวกเจ ้ าเอง ออกจากหมู ่ บ ้ านของพวกเจ ้ า แล ้ วพวกเจ ้ าก ็ ได ้ ให ้ ในการรับรอง และทั ้ งพวกเจ ้ าก ็ ยังยืนอยู ่
(trg)="s2.84"> اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خونریزی نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو

(src)="s2.85"> ภายหลังพวกเจ ้ านี ้ แหละฆ ่ าตัวของพวกเจ ้ าเอง และขับไล ่ กลุ ่ มหนึ ่ งในหมู ่ พวกเจ ้ าออกจากหมู ่ บ ้ านของพวกเขา โดยที ่ พวกเจ ้ าต ่ างร ่ วมมือกันเอาชนะพวกเขา ด ้ วยการกระทำบาป และการเป ็ นศัตรูกัน และถ ้ าพวกเขา มายังพวกเจ ้ าในฐานะเชลย พวกเจ ้ าก ็ ไถ ่ ตัวพวกเขา ทั ้ ง ๆ ที ่ การขังไล ่ พวกเขาออกไปนั ้ น เป ็ นที ่ ต ้ องห ้ ามแก ่ พวกเจ ้ า พวกเจ ้ าจะศรัทธาแต ่ เพียงบางส ่ วนของคัมภีร ์ และปฏิเสธและปฏิเสธอีกบางส ่ วนกระนั ้ นหรือ ? ดังนั ้ น สิ ่ งตอบแทนแก ่ ผุ ้ กระทำเช ่ นนั ้ นจากพวกเจ ้ าจึงมิใช ่ อะไรอื ่ นนอกจากความอัปยศอดสูในชีวิตความเป ็ นอยู ่ แห ่ งโลกนี ้ เท ่ านั ้ น และในวันกิยามะฮ ์ พวกเขาจะถูกนำกลับไปสู ่ การลงโทษอันฉกรรจ ์ ยิ ่ ง และอัลลอฮ ์ นั ้ นจะไม ่ ทรงเผลอในสิ ่ งที ่ พวกเจ ้ ากระทำกันอยู ่
(trg)="s2.85"> پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو اپنے میں سے ان کے گھروں میں سے نکالتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا تاوان دیتے ہو حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام تھا کیا تم کتاب کے ایک حصہ پرایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصہ کا انکار کرتے ہو پھرجو تم میں سے ایسا کرے اس کی یہی سزا ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو اور قیامت کے دن بھی سخت عذاب میں دھکیلے جائیں اور الله اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو

(src)="s2.86"> ชนเหล ่ านี ้ คือ ผู ้ ที ่ ซื ้ อเอาชีวิตความเป ็ นอยู ่ แห ่ งโลกนี ้ ไว ้ ด ้ วยชีวิตความเป ็ นอยู ่ แห ่ งปรโลก ดังนั ้ น การลงโทษจึงไม ่ ถูกลดหย ่ อนแก ่ พวกเขาและทั ้ งพวกเขาก ็ จะไม ่ ได ้ รับความช ่ วยเหลือ
(trg)="s2.86"> یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلہ خریدا سو ان سے عذاب ہلکانہ کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی

(src)="s2.87"> และแท ้ จริงนั ้ น เราได ้ ให ้ คัมภีร ์ มูซาและหลังจากเขา เราได ้ ให ้ บรรดาร ่ อซูล ติดตามมาและราได ้ ให ้ หลัฐานต ่ าง ๆ อันชัดเจน แก ่ อีซา บุตรของมัรยัม และเราได ้ สนับสนุนเขาด ้ วยวิญญาณอันปริสุทธิ ์ แล ้ วคราใดที ่ ได ้ มีร ่ อซูลนำสิ ่ งที ่ ไม ่ สบอารมณ ์ ของพวกเจ ้ ามายังพวกเจ ้ า พวกเจ ้ าก ็ ยะโสแล ้ วกลุ ่ มหนึ ่ งพวกเจ ้ าก ็ ปฏิเสธ และอีกกลุ ่ มหนึ ่ งพวกเจ ้ าก ็ ฆ ่ าเสียกระนั ้ หรือ ?
(trg)="s2.87"> اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد بھی پے در پے رسول بھیجتے رہے اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں دیں اور روح لقدس سے اس کی تائید کی کیا جب تمہارے پاس کوئی وہ حکم لایا جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم اکڑ بیٹھے پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کیا

(src)="s2.88"> และพวกเขากล ่ าวว ่ า หัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ ้ มอยู ่ มิใช ่ เช ่ นนั ้ นดอก อัลลอฮ ์ ทรงขับไล ่ พวกเขาให ้ ออกจากความเมตตาของพระองค ์ ต ่ างหาก เนื ่ องจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาช ่ างน ้ อยเหลือเกินที ่ พวกเขาศรัทธา
(trg)="s2.88"> اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں بلکہ الله نے ان کے کفر کے سبب سے لعنت کی ہے سو بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں

(src)="s2.89"> และเมื ่ อได ้ มีคัมภีร ์ ฉบับหนึ ่ งจากที ่ อัลลอฮ ์ มายังพวกเขา ซึ ่ งยืนยันในสิ ่ งที ่ มีอยู ่ กับพวกเขา ทั ้ ง ๆ ที ่ พวกเขาเคยขอให ้ มีชัยชนะเหนือบรรดาผุ ้ ที ่ ปฏิเสธศรัทธามาก ่ อน ครั ้ นเมื ่ อสิ ่ งที ่ พวกเขารู ้ จักดี ได ้ มายังพวกเขาแล ้ ว พวกเขากลับปฏิเสธสิ ่ งนั ้ นเสีย ดังนั ้ นความห ่ างไกลจากเราะฮ ์ มัต ของอัลลอฮ ์ จึงตกอยู ่ แก ่ บรรดาผู ้ ปฏิเสธเหล ่ านั ้ น
(trg)="s2.89"> اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے اور اس سے پہلے وہ کفار پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکارکیاسوکافروں پر الله کی لعنت ہے

(src)="s2.90"> ชั ่ วช ้ าจริง ๆ สิ ่ งที ่ พวกเขาขายตัวของพวกเขาด ้ วยสิ ่ งนั ้ น คือการที ่ พวกเขาปฏิเสธสิ ่ งที ่ อัลลอฮ ์ ได ้ ทรงประทานลงมา ทั ้ งนี ้ เพราะความอิจฉาริษยาในการที ่ อัลลอฮ ์ ทรงประทานส ่ วนหนึ ่ งจากความโปรดปรานของพระองค ์ แก ่ ผู ้ ที ่ พระองค ์ ทรงประสงค ์ ในหมู ่ ปวงบ ่ าวของพระองค ์ ดังนั ้ นพวกเขาจึงนำความกริ ้ วโกรธซ ้ อนความกริ ้ วโกรธกลับไป ( ยังพระองค ์ ) และสำหรับผู ้ ปฏิเสธการศรัทธานั ้ นคือการลงโทษอันต ่ ำช ้ า
(trg)="s2.90"> انہوں نے اپنی جانوں کو بہت ہی بری چیز کے لیے بیچ ڈالا یہ کہ الله کی نازل کی ہوئی چیزوں کا اس ضد میں آ کر انکار کرنے لگے کہ وہ پنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کر دیتا ہے سوغضب پر غضب میں آ گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے

(src)="s2.91"> และเมื ่ อได ้ ถูกกล ่ าวแก ่ เขาเหล ่ านั ้ นว ่ า จงศรัทธาต ่ อสิ ่ งที ่ อัลลอฮ ์ ได ้ ทรงประทานลงมาเถิด พวกเขาก ็ กล ่ าวว ่ า เรากำลังศรัทธาต ่ อสิ ่ งที ่ ได ้ ถูกประทานลงมาแก ่ เราอยู ่ แล ้ ว ทั ้ ง ๆ ที ่ สิ ่ งนั ้ นคือ ความจริงโดยยืนยันสิ ่ งที ่ มีอยู ่ กับพวกเขา จงกล ่ าวเถิด ( มุฮัมมัด ) ว ่ า เพราะเหตุใด เมื ่ อก ่ อนโน ้ นพวกท ่ านจึงฆ ่ านะบีของอัลลอฮ ์ ถ ้ าหากพวกท ่ านเป ็ นผู ้ ศรัทธา
(trg)="s2.91"> اورجب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو الله نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے اور اسے نہیں مانتے ہیں جو اس کے سوا ہے حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے کہہ دو پھر تم کیوں اس سے پہلے الله کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے

(src)="s2.92"> และแท ้ จริงนั ้ น มูซาได ้ นำบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ ้ าแล ้ ว แต ่ พวกเจ ้ าได ้ ยึดถือลูกวัว ( เป ็ นที ่ เคารพสักการะ ) หลังจากเขา และพวกเจ ้ านี ้ คือ พวกอธรรม
(trg)="s2.92"> اور تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر آیا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو بنالیا اور تم ظالم تھے

(src)="s2.93"> และจงรำลึกถึงขณะที ่ เราได ้ เอาคำมั ่ นสัญญาจากพวกเจ ้ า และเราได ้ ยกภูเขาฎูร ์ ขึ ้ นเหนือพวกเจ ้ า พวกเจ ้ าจงยึดถือสิ ่ งที ่ เราได ้ ให ้ ลงมาแก ่ พวกเจ ้ าด ้ วยความเข ้ มแข ็ ง และจงสดับฟัง พวกเขากล ่ าวว ่ า พวกข ้ าพระองค ์ ฟังกันแล ้ ว และก ็ ได ้ ฝ ่ าฝืนกันไปแล ้ ว และพวกเขาได ้ ถูกให ้ ดื ่ มลูกวัวเข ้ าไปในหัวใจของพวกเขา เนื ่ องจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธา จงกล ่ าวเถิด ( มุฮัมมัด ) ว ่ าช ่ างชั ่ วช ้ าจริง ๆ สิ ่ งที ่ การศรัทธาพวกท ่ านใช ้ พวกท ่ านให ้ กระทำสิ ่ งนั ้ น ถ ้ าหากว ่ าพวกท ่ านเป ็ นผู ้ ศรัทธา
(trg)="s2.93"> اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہِ طورکو اٹھایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں اور ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت رچ گئی تھی کہہ دو اگر تم ایمان دار ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے