# nl/keyzer.xml.gz
# pl/bielawskiego.xml.gz


(src)="s1.1"> In naam van den lankmoedigen en albarmhartigen God .
(trg)="s1.1"> W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego !

(src)="s1.2"> Lof aan God , meester des heelals .
(trg)="s1.2"> Chwała Bogu , Panu światów ,

(src)="s1.3"> Den lankmoedige , den albarmhartige .
(trg)="s1.3"> Miłosiernemu i Litościwemu ,

(src)="s1.4"> Rechter op den dag des gerichts .
(trg)="s1.4"> Królowi Dnia Sądu .

(src)="s1.5"> U bidden wij aan , Uwe hulp roepen wij in .
(trg)="s1.5"> Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc .

(src)="s1.6"> Voer ons langs den rechten weg .
(trg)="s1.6"> Prowadź nas drogą prostą

(src)="s1.7.0"> Langs den weg dergenen , die zich in Uwe weldaden verheugen .
(src)="s1.7.1"> Niet langs den weg dergenen , die Uwen toorn hebben opgewekt , en niet op dien der dwalenden .
(trg)="s1.7"> Drogą tych , których obdarzyłeś dobrodziejstwami ; nie zaś tych , na których jesteś zagniewany , i nie tych , którzy błądzą .

(src)="s2.1"> A. L. M.
(trg)="s2.1.0"> Alif .
(trg)="s2.1.1"> Lam .

(src)="s2.2"> Dit is het boek , waaromtrent geen twijfel bestaat ; de richtsnoer van de godvreezenden ,
(trg)="s2.2"> To jest Księga - nie ma , co do tego żadnej wątpliwości - droga prosta dla bogobojnych ;

(src)="s2.3"> Van hen , die de mysteriën gelooven , het gebed nauwlettend doen , en weldaden verspreiden van de bezittingen , die wij hun verleenen .
(trg)="s2.3"> Dla tych , którzy wierzą w to , co skryte , którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego , w co ich zaopatrzyliśmy ;

(src)="s2.4"> Van hen , die aan openbaringen gelooven , u van boven gezonden en voor u gezonden ; van hen die aan het volgend leven gelooven .
(trg)="s2.4"> I dla tych , którzy wierzą w to , co tobie zesłaliśmy , i w to , co zostało zesłane przed tobą ; oni wierzą mocno w życie ostateczne .

(src)="s2.5"> Zij alleen zullen door hunnen Heer worden geleid ; zij alleen zullen welzalig zijn .
(trg)="s2.5"> Tacy są na drodze prostej , danej im od ich Pana , i oni będą szczęśliwi .

(src)="s2.6"> Den boozen is het gelijk , of gij hun de waarheid verkondigt of niet .
(trg)="s2.6"> Zaprawdę , tym , którzy nie wierzą , jest wszystko jedno , czy ty ich ostrzegasz , czy nie ostrzegasz , oni i tak nie uwierzą .

(src)="s2.7"> God heeft hunne harten en ooren verzegeld , hunne oogen geblinddoekt en eene verschrikkelijke straf wacht hen .
(trg)="s2.7.0"> Bóg nałożył pieczęć na ich serca i na ich słuch , a na ich oczach położył zasłonę .
(trg)="s2.7.1"> Dla nich kara będzie straszna .

(src)="s2.8"> Er zijn menschen , die zeggen : " Wij gelooven aan God en aan het jongste gericht , " en toch behooren zij niet tot het getal der geloovigen .
(trg)="s2.8.0"> Wśród nich są tacy , którzy mówią : " Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni ! "
(trg)="s2.8.1"> Lecz oni wcale nie są wierzącymi .

(src)="s2.9"> Zij trachten God en de geloovigen te misleiden ; maar zij zullen slechts zich zelven misleiden , en begrijpen het niet .
(trg)="s2.9"> Oni usiłują oszukać Boga i tych , którzy wierzą , lecz oszukują tylko siebie samych ; oni tego nie pojmują .

(src)="s2.10"> Eene ziekte zetelt in hunne harten , en God zal die slechts doen toenemen ; eene pijnlijke straf blijft hun bewaard ; want zij hebben de profeten voor leugenaars gehouden .
(trg)="s2.10.0"> W ich sercach jest choroba , a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę .
(trg)="s2.10.1"> Spotka ich kara bolesna za to , że kłamią .

(src)="s2.11"> Als men hun zegt : " Verleidt de wereld toch niet " dan antwoorden zij : " Verre van daar , wij zijn rechtschapen lieden . "
(trg)="s2.11"> A kiedy im mówią : Nie szerzcie zepsucia na ziemi ! " oni mówią : " My tworzymy tylko dobro ! "

(src)="s2.12"> Helaas ! zij misleiden de wereld , maar zij begrijpen het niet .
(trg)="s2.12.0"> Czyżby ?
(trg)="s2.12.1"> Zaprawdę oni szerzą zgorszenie i nie są tego świadomi !

(src)="s2.13.0"> Zegt men hun : " Gelooft toch , gelijk zoo veel anderen gelooven , " dan antwoorden zij : " Zullen wij gelooven als de zotten ? "
(trg)="s2.13.0"> A kiedy im mówią : " Uwierzcie tak , jak wierzą ci ludzie ! " oni mówią : " Czyż my mamy wierzyć , jak wierzący .

(src)="s2.13.1"> Helaas ! zij zelven zijn zotten , maar zij gevoelen het niet .
(trg)="s2.13.1"> Czyżby ?
(trg)="s2.13.2"> Zaprawdę , to oni są , głupcami , lecz oni nie wiedzą !

(src)="s2.14"> Ontmoeten zij geloovigen , dan zeggen zij : " Wij gelooven ook , ' " maar zoodra zij weder bij hunne verleiders zijn , zeggen zij : " Wij houden het met u , en deze bespotten wij slechts . "
(trg)="s2.14.0"> A kiedy spotykają tych , którzy wierzą , mówią : " My wierzymy ! "
(trg)="s2.14.1"> A kiedy są sami ze swoimi szatanami , to mówią : " My przecież jesteśmy z wami .

(src)="s2.15"> Maar God zal met hen spotten : Hij zal hen langen tijd in hunne dwaling laten , onzeker heen en weder geslingerd .
(trg)="s2.15"> Bóg zażartuje z nich i przedłuży ich trwanie w buncie , w którym wędrują na oślep .

(src)="s2.16"> Zij zijn het , die de dwaling voor de munt der waarheid gekocht hebben ; maar hun handel heeft hun geen winst opgebracht ; want zij zijn van den rechten weg afgedwaald .
(trg)="s2.16"> To są ci , którzy kupili błądzenie za drogę prostą ; nie przyniósł im jednak korzyści ich handel i nie znaleźli się na drodze prostej .

(src)="s2.17"> Zij gelijken op hem , die een vuur ontsteekt en dat , wanneer het zijn licht op de omringende voorwerpen heeft geworpen , door God wordt uitgebluscht , hen in de duisternis latende opdat zij niet kunnen zien .
(trg)="s2.17"> Oni są podobni do tego , który zapalił ogień , a kiedy ogień oświetlił to , co było wokół niego , Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach , tak iż nie mogli widzieć .

(src)="s2.18"> Doof , stom en blind zijn zij en kunnen daarom op den afgelegden weg niet terugkeeren .
(trg)="s2.18"> Głusi , niemi i ślepi - oni nie zawrócą .

(src)="s2.19"> Of zij zijn gelijk aan hen , die , wanneer een van regen zwangere wolk met donder en weêrlicht van den hemel nederdaalt , voor het gerol van den donder en omdat zij den dood vreezen , hunne ooren met hunne vingers dichtstoppen , terwijl God de ongeloovigen aan alle zijden aangrijpt .
(trg)="s2.19.0"> Albo do chmury burzowej na niebie - w niej są ciemności , grzmot i błyskawica .
(trg)="s2.19.1"> Oni , obawiając się śmierci , wkładają palce w swoje uszy przed piorunami .

(src)="s2.20.0"> Weinig is er slechts noodig , opdat de bliksem hun het gezicht ontroove ; als de bliksem alles om hen heen verlicht , wandelen zij in zijn licht ; wordt het weder duister om hen heen , dan staan zij onbewegelijk .
(trg)="s2.20.0"> Błyskawica omal nie odbiera im wzroku .
(trg)="s2.20.1"> Za każdym razem , kiedy ona daje im światło , oni idą w nim ; a kiedy ogarnia ich ciemność , oni się zatrzymują .

(src)="s2.20.1"> Als God slechts wilde , zou Hij hen van het gezicht en gehoor berooven ; want Hij is Almachtig .
(trg)="s2.20.2"> Jeśliby zechciał Bóg , to zabrałby im słuch i wzrok .
(trg)="s2.20.3"> Zaprawdę , Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny !

(src)="s2.21"> Menschen dient uwen Heer , die u en uwen voorgangers heeft geschapen , opdat gij Hem vereert .
(trg)="s2.21.0"> O ludzie !
(trg)="s2.21.1"> Czcijcie waszego Pana , który was stworzył , jak i tych , którzy byli przed wami ! - być może , wy będziecie bogobojni !

(src)="s2.22.0"> Hij heeft u de aarde tot een tapijt en den hemel tot een overwelfsel gegeven .
(trg)="s2.22.0"> On jest Tym , który uczynił dla was ziemię posłaniem , niebo - budowlą .

(src)="s2.22.1"> Hij laat het water van den hemel stroomen , om vruchten tot uw onderhoud voort te brengen .
(trg)="s2.22.1"> On spuścił z nieba wodę sprawił , że dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was .

(src)="s2.22.2"> Stel dus geen gelijke naast God , tegen beter weten aan .
(trg)="s2.22.2"> Nie dawajcie więc Bogu równych , skoro wy wiecie .

(src)="s2.23"> Twijfelt gij aan het boek , dat wij onzen dienaar hebben geopenbaard , brengt dan , al is het slechts een der hoofdstukken voort , die het bevat , roept uwen getuigen buiten God ter hulp , indien gij waarheid spreekt .
(trg)="s2.23"> A jeśli pozostajecie w wątpliwości wobec tego , co zesłaliśmy Naszemu słudze , o przynieście surę podobną do tego wezwijcie waszych świadków , poza Bogiem ,

(src)="s2.24"> Doet gij dit niet , en gij zult het niet doen , vreest dan voor de ongeloovigen het vuur dat menschen en steenen verteert .
(trg)="s2.24.0"> A jeśli jesteście prawdomówni !
(trg)="s2.24.1"> A jeśli tego nie uczynicie a wy nigdy tego nie uczynicie - to bójcie się ognia , a paliwem jego będą ludzie i kamienie , który został przygotowany dla niewiernych .

(src)="s2.25.0"> Verkondig hun die gelooven en wel doen , dat zij tuinen tot woonplaats zullen hebben , van beken doorsneden , Iederen keer als zij eenig voedsel van de vruchten dier tuinen zullen nemen , zullen zij uitroepen : " Ziedaar de vruchten , waarmede wij ons vroeger hebben gevoed " , zoo zullen zij daarop gelijken .
(trg)="s2.25.0"> I zwiastuje radosną wieść tym , którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła , iż dla nich będą Ogrody , gdzie w dole płyną strumyki .
(trg)="s2.25.1"> Ilekroć są zaopatrywani w jakiekolwiek owoce z nich , oni mówią : " To jest to , co otrzymywaliśmy kiedyś ! " , albowiem to , co otrzymują , jest bardzo podobne .

(src)="s2.25.1"> Daar zullen zij reine en onbevlekte vrouwen vinden , en eeuwig zullen zij daar verwijlen .
(trg)="s2.25.2"> Będą tam mieli małżonki czyste , będą tam przebywać na wieki .

(src)="s2.26.0"> Voorwaar God behoeft zich niet te schamen , vergelijkingen met insecten of nog kleinere voorwerpen te maken .
(trg)="s2.26.0"> Zaprawdę , Bóg się nie wstydzi przytoczyć jako podobieństwo komara lub czegoś znaczniejszego .

(src)="s2.26.1"> De geloovigen wisten , dat slechts waarheid van hunnen Heer komt ; maar de ongeloovigen zeggen : " Wat heeft God met deze vergelijkingen bedoeld ?
(trg)="s2.26.1"> A ci , którzy wierzą , wiedzą , że to jest prawda od ich Pana .
(trg)="s2.26.2"> A ci , którzy nie wierzą , mówią : " Cóż to chciał Bóg wyrazić przez to podobieństwo ? "

(src)="s2.26.2"> Hij doet velen daardoor dwalen en wijst anderen daardoor terecht , maar slechts de boozen zullen dwalen .
(trg)="s2.26.3"> Przez nie On sprowadza z drogi wielu i prowadzi drogą prostą wielu .
(trg)="s2.26.4"> Lecz On sprowadza przez to z drogi tylko ludzi bezbożnych .

(src)="s2.27"> Die het met God aangegane verbond verbreken ; die het door hem vereenigde zullen scheiden , die verderf op aarde stichten , zullen ondergaan .
(trg)="s2.27"> Ci , którzy naruszają przymierze Boga , chociaż je przedtem uroczyście potwierdzili ; ci , którzy przecinają to , co Bóg nakazał złączyć , i ci , którzy szerzą zgorszenie na ziemi - oni wszyscy poniosą stratę .

(src)="s2.28.0"> Hoe kunt gij God verloochenen ?
(trg)="s2.28.0"> Jakże możecie nie wierzyć w Boga ?

(src)="s2.28.1"> Gij waart eens dood ; Hij heeft u het leven hergeven en Hij zal u weder dooden en weder levend maken ; dan zult gij eens tot hem terugkeeren ?
(trg)="s2.28.1"> Byliście umarłymi , a On dał wam życie ; potem sprowadzi na was śmierć i znowu da wam życie ; wtedy do Niego zostaniecie sprowadzeni .

(src)="s2.29"> Hij is het , die alles op de aarde voor u geschapen heeft , daarna den hemel uitbreidde en dien tot zeven hemelen maakte ; Hij , de alwetende . "
(trg)="s2.29.0"> On jest Tym , który stworzył dla was wszystko to , co jest na ziemi .
(trg)="s2.29.1"> Następnie zwrócił się ku niebu i ukształtował je w siedem niebios .

(src)="s2.30.0"> Toen God tot de engelen zeide : " Ik wil een stadhouder op aarde plaatsen , " zeiden zij : " Zult Gij er een plaatsen , die daar wanorde sticht en bloed vergiet ?
(src)="s2.30.1"> Wij echter zingen Uw lof en heiligen U. "
(trg)="s2.30.0"> I oto powiedział twój Pan do aniołów : " Ja umieszczę na ziemi namiestnika . "
(trg)="s2.30.1"> Oni powiedzieli : " Czy Ty umieścisz na niej tego , kto będzie szerzył na niej zepsucie i będzie przelewał krew , kiedy my głosimy Twoją chwałę i głosimy Twoją świętość ? "

(src)="s2.30.2"> Hij zeide echter ; " Ik weet wat gij niet weet . "
(trg)="s2.30.2"> Powiedział : " Zaprawdę , Ja wiem to , czego wy nie wiecie ! "

(src)="s2.31"> God leerde daarop aan Adam de namen van alle dingen , en vertoonde die daarop aan de engelen , zeggende : " Noem mij de namen dezer dingen indien gij oprecht zijt . "
(trg)="s2.31"> I On nauczył Adama wszystkich imion , potem przedstawił wszystkie stworzenia aniołom mówiąc : " Obwieśćcie Mi ich imiona , jeśli jesteście prawdomówni ! "

(src)="s2.32"> Zij antwoordden : " Geloofd zijt Gij ! wij weten slechts wat Gij ons hebt geleerd ; want Gij zijt de Alwetende , de Alwijze . "
(trg)="s2.32.1"> My nie mamy żadnej innej wiedzy poza tym , czego nas nauczyłeś .
(trg)="s2.32.2"> Ty , zaprawdę , jesteś Wszechwiedzący , Mądry ! "

(src)="s2.33.0"> God zeide : " Adam , noem hun de namen . "
(trg)="s2.33.0"> On powiedział : O Adamie !
(trg)="s2.33.1"> " Obwieść im ich imiona ! "

(src)="s2.33.1"> Toen hij ( Adam ) dit had gedaan , zeide God : " Heb ik u niet gezegd , dat ik de geheimen van hemel en aarde ken , en weet wat gij bekent en wat gij verbergt ? "
(trg)="s2.33.2"> A kiedy Adam im obwieścił ich imiona , powiedział Pan : " Czyż wam nie powiedziałem ?
(trg)="s2.33.3"> Ja znam to , co skryte , w niebiosach i na ziemi , i Ja wiem , co wy ujawniacie i co skrywacie . "

(src)="s2.34"> En toen wij tot de engelen zeiden : " Knielt voor Adam , deden zij het , slechts Eblis weigerde ; hij was ongeloovig , " .
(trg)="s2.34.0"> A kiedy powiedzieliśmy do aniołów : " Oddajcie pokłon Adamowi ! " , oni oddali pokłon , z wyjątkiem Iblisa .
(trg)="s2.34.1"> On odmówił , wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych .

(src)="s2.35"> Wij zeiden : " o Adam bewoon den tuin met uwe vrouw en geniet er van wat gij wilt , maar nadert dezen boom niet ; anders zult gij zondaar zijn .
(trg)="s2.35.0"> I powiedzieliśmy : O Adamie ! "
(trg)="s2.35.1"> Zamieszkajcie , ty i twoja małżonka , w Ogrodzie i jedzcie jego owoce dowolnie , skąd chcecie : lecz nie zbliżajcie się do tego drzewa , bo znajdziecie się między niesprawiedliwymi ! "

(src)="s2.36"> Maar Satan verleidde hen en dreef hen er uit , en wij zeiden ; " Weg van hier ; de een zij des anderen vijand ; de aarde zal uwe woonplaats zijn en tot tijdelijk gebruik .
(trg)="s2.36.0"> Wtedy szatan spowodował , że potknęli się o nie , i wyprowadził ich z tego stanu , w którym się znajdowali .
(trg)="s2.36.1"> I powiedzieliśmy im : " Idźcie precz !

(src)="s2.37"> Daarop leerde Adam woorden des gebeds van God , en hij keerde tot den Heer terug ; want Hij is de lankmoedige en barmhartige .
(trg)="s2.37.0"> Wtedy otrzymał Adam od swojego Pana pewne słowa i On zwrócił się ku niemu .
(trg)="s2.37.1"> Albowiem On jest Przebaczający , Litościwy !

(src)="s2.38"> Wij zeiden : Verwijdert u van hier , Ik zal u eene leiding geven ; wie deze leiding volgt , zal vrees noch droefheid kennen .
(trg)="s2.38.1"> Lecz przyjdzie do was ode Mnie droga prosta .
(trg)="s2.38.2"> A ci , którzy pójdą po Mojej drodze prostej , nie będą się lękać i nie będą się smucić . "

(src)="s2.39"> Die deze echter niet gelooven en onze teekenen verloochenen , worden ten eeuwigen vure gedoemd .
(trg)="s2.39"> A ci , którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki , będą mieszkańcami ognia ; oni tam będą przebywać na wieki .

(src)="s2.40"> O Kinderen Israëls bedenkt het goede , dat ik u heb gedaan ; weest getrouw aan mijn verbond ; ook ik wil daaraan getrouw zijn , en vereert slechts mij
(trg)="s2.40.1"> Wspominajcie Moje dobrodziejstwa , którymi was obdarzyłem , i wypełniajcie wiernie Moje przymierze , wtedy i Ja będę wypełniał wasze przymierze .
(trg)="s2.40.2"> I bójcie się Mnie !

(src)="s2.41"> En gelooft wat wij tot bevestiging uwer vroegere openbaring thans geopenbaard hebben , en weest niet de eersten , welk niet daaraan gelooven ; en verruil het niet met nietigheden en vereert mij .
(trg)="s2.41.0"> Wierzcie w to , co Ja zesłałem , potwierdzaj prawdziwość tego , co wy posiadacie ; i nie bądźcie pierwszymi wśród tych , którzy w to nie wierzą !
(trg)="s2.41.1"> I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę !

(src)="s2.42"> Kleedt de waarheid niet in het gewaad der leugen en verbergt de waarheid niet tegen beter weten aan .
(trg)="s2.42.0"> I nie ubierajcie prawdy w fałsz !
(trg)="s2.42.1"> I nie ukrywajcie prawdy , skoro przecież wiecie !

(src)="s2.43"> Doet nauwkeurig het gebed , geeft aalmoezen en buigt u met hen die zich buigen .
(trg)="s2.43"> Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę ; skłaniajcie się z tymi , którzy się skłaniają !

(src)="s2.44.0"> Hoe zoudt gij anders de menschen tot vroomheid aansporen , zoo gij het welzijn uwer eigene ziel vergeet .
(trg)="s2.44.0"> Czy będziecie nakazywać ludziom dobroć , a zapominać o sobie samych ? wy przecież recytujecie Księgę .

(src)="s2.44.1"> Gij leest het boek : moet gij het dan niet ook verstaan .
(trg)="s2.44.1"> Czy nie rozumiecie ?

(src)="s2.45"> Roept geduld en gebed ter hulpe ; het gebed is licht voor den geloovige .
(trg)="s2.45.0"> Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie !
(trg)="s2.45.1"> Zaprawdę , to jest trudna rzecz , ale nie dla ludzi pokornych ,

(src)="s2.46"> Die gelooven , dat zij eens hunnen Heer zien , en tot Hem terugkeeren zullen .
(trg)="s2.46"> Którzy myślą , że spotkaj swego Pana , i że do Niego powrócą

(src)="s2.47"> O Kinderen Israëls , herinnert u de weldaden , die ik u heb bewezen , terwijl ik u boven alle volkeren bevoorrechtte .
(trg)="s2.47.1"> Wspominajcie Moje dobrodziejstwa , którymi was obdarzyłem !
(trg)="s2.47.2"> Zaprawdę , Ja was wyniosłem ponad światy !

(src)="s2.48"> Vreest den dag , waarop geene ziel genoegdoening voor eene andere zal kunnen geven , geene smeeking van anderen aangenomen , waarop geen losgeld ontvangen zal worden ; waarop niets kan helpen .
(trg)="s2.48"> I bójcie się Dnia , kiedy dusza nie będzie mogła zapłacić niczym za drugą duszę , i nie będzie przyjęte jej wstawiennictwo ; ani nie będzie przyjęta żadna równowartość i nikt nie otrzyma wspomożenia !

(src)="s2.49"> Denkt er aan , hoe wij u van Pharaos volk hebben gered , dat u met hardheid onderdrukte , uwe zonen doodde en slechts uwe vrouwen liet leven ; dit zij u een groot bewijs voor de goedheid van uwen God .
(trg)="s2.49.0"> I oto wybawiliśmy was od ludzi Faraona , którzy nakładali na was ciężką karę , zabijali waszych synów , a pozostawiali przy życiu wasze kobiety .
(trg)="s2.49.1"> W tym jest dla was wielkie doświadczenie od waszego Pana .

(src)="s2.50"> Gedenkt , hoe wij de zee ter uwer redding hebben gespleten en voor uw oogen Pharaos volk lieten verdrinken .
(trg)="s2.50"> Oto rozdzieliliśmy dla was morze i wyratowaliśmy was , a zatopiliśmy lud Faraona na waszych oczach .

(src)="s2.51"> Gedenkt , dat , toen ik gedurende veertig nachten met Mozes sprak , gij het kalf hebt aangebeden ; en gij hebt snood gehandeld .
(trg)="s2.51"> A kiedy zawarliśmy przymierze z Mojżeszem na czterdzieści nocy , wtedy , w czasie jego nieobecności , wzięliście sobie cielca , i staliście się niesprawiedliwi !

(src)="s2.52"> Wij hebben u later vergeven , opdat gij dankbaar zoudt zijn .
(trg)="s2.52.0"> Potem jednak przebaczyliśmy wam .
(trg)="s2.52.1"> Być może , będziecie wdzięczni !

(src)="s2.53"> Wij gaven Mozes de schriften en de onderscheiding , opdat gij op den rechten weg zoudt geleid worden .
(trg)="s2.53"> Oto daliśmy Mojżeszowi Księgę i rozróżnienie ; być może , wy pójdziecie drogą prostą !

(src)="s2.54.0"> Mozes zeide tot zijn volk : Gij hebt uwe zielen door dit kalf verontreinigd , keert tot uwen Schepper terug of doodt u zelven ; dit zal uwen Schepper welgevalliger zijn .
(trg)="s2.54.1"> Wyrządziliście niesprawiedliwość sami sobie , wybierając cielca .
(trg)="s2.54.2"> Nawróćcie się więc do waszego Stwórcy , i zabijajcie się !

(src)="s2.54.1"> Hij zal zich weder tot u wenden ; want Hij is vergevensgezind en albarmhartig .
(trg)="s2.54.3"> Tak będzie dla was lepiej w obliczu waszego Stwórcy , i On się ku wam nawróci .
(trg)="s2.54.4"> Zaprawdę , On jest Przebaczający , Litościwy ! "

(src)="s2.55"> En toen gij tot Mozes zeidet : O Mozes , wij willen u niet eerder gelooven , dan na dat wij God met eigen oogen hebben gezien , toen kwam er straf over u , terwijl gij er naar zaagt .
(trg)="s2.55.1"> My ci nie uwierzymy , dopóki nie zobaczymy Boga na jawie . "
(trg)="s2.55.2"> Wtedy poraził was piorun na oczach wszystkich .

(src)="s2.56"> Wij wekten u op na uwen dood , opdat gij het dankbaar zoudt erkennen .
(trg)="s2.56.0"> Potem wskrzesiliśmy was , po waszej śmierci .
(trg)="s2.56.1"> Być może , będziecie wdzięczni !

(src)="s2.57.0"> Wij gaven wolken om u te overschaduwen en zonden manna en kwartels , zeggende : eet van de heerlijke spijzen , die wij u hebben gegeven .
(trg)="s2.57.0"> I ocieniliśmy was białym obłokiem , i spuściliśmy na was mannę i przepiórki : " Jedzcie wspaniałe rzeczy , w które was zaopatrzyliśmy ! "

(src)="s2.57.1"> Zij hadden ons geen leed gedaan , maar zich zelven .
(trg)="s2.57.1"> Oni nie Nam wyrządzili niesprawiedliwość , lecz wyrządzili niesprawiedliwość sobie samym .

(src)="s2.58.0"> Wij zeiden : Gaat in deze stad , geniet naar welbehagen van hetgeen zich daar bevindt : treedt de poort aandachtig binnen , en roept uit : Vergiffenis Heer !
(trg)="s2.58.0"> Oto powiedzieliśmy : " Wejdźcie do tego miasta i jedzcie tam swobodnie , co chcecie .
(trg)="s2.58.1"> Wchodźcie do bramy , wybijając pokłony , i mówcie : " Przebaczenie ! "

(src)="s2.58.1"> Wij willen u uwe misstappen ook vergeven , en het geluk der goeden verhoogen .
(trg)="s2.58.2"> Przebaczymy wam wasze grzechy i damy więcej tym , którzy czyni dobro . "

(src)="s2.59"> Maar de boozen veranderen dit woord met een ander , wat hun niet was gegeven , en wij hebben onzen toorn op de boozen uit den hemel neêrgezonden , om hunne goddeloosheid te straffen .
(trg)="s2.59.0"> Lecz niesprawiedliwi zamienili słowo , które im zostało powiedziane , na inne słowo .
(trg)="s2.59.1"> I spuściliśmy na niesprawiedliwych gniew z nieba za to , iż byli bezbożni .

(src)="s2.60.0"> Mozes bad God om water , en wij zeiden : " sla met uwen staf op de rotsen , " en er ontsprongen twaalf bronnen , opdat allen hunne bron zouden erkennen .
(trg)="s2.60.0"> A kiedy Mojżesz prosił o wodę dla swojego ludu , Powiedzieliśmy : " Uderz swoją laską o skałę ! "
(trg)="s2.60.1"> " I wytrysnęło z niej dwanaście źródeł , tak iż wszyscy ludzie znali miejsce swego wodopoju .

(src)="s2.60.1"> Eet en drinkt van de weldaden die God u geeft , en doet geen boosheid meer op aarde .
(trg)="s2.60.2"> " Jedzcie i pijcie z tego , w co zaopatrzył was Bóg !
(trg)="s2.60.3"> I nie czyńcie zła na ziemi jako gorszyciele ! "

(src)="s2.61.0"> Toen zeidet gij : O Mozes ! wij kunnen niet langer immer dezelfde spijzen verdragen ; bid uwen Heer , dat hij voor ons de vruchten der aarde doe groeien , groenten , komkommers , knoflook , linzen en uien .
(trg)="s2.61.1"> My nie możemy znieść jednego rodzaju pożywienia .
(trg)="s2.61.2"> Poproś dla nas swego Pana , aby On przygotował dla nas to , co wydaje ziemia , jak : jarzyny , ogórki , czosnek , soczewica i cebula . " - On powiedział : " Czyżbyście chcieli zamienić to , co jest lepsze , na to , co jest gorsze ?

(src)="s2.61.1"> Mozes antwoordde : " Verkiest gij het slechte boven het goede ? keert dan naar Egypte terug , daar vindt gij wat gij verlangt . "
(trg)="s2.61.3"> Uchodźcie do Egiptu , tam będziecie mieć , o co prosicie ! "

(src)="s2.61.2"> Vernedering en armoede spreidden zich over hen uit ; zij waren in den goddelijken toorn vervallen , daar zij niet aan zijne wonderen geloofden , en brachten hunne profeten onrechtvaardig ter dood .
(trg)="s2.61.4"> I doznali poniżenia i biedy , i ściągnęli na siebie gniew Boga .
(trg)="s2.61.5"> Stało się tak , ponieważ nie wierzyli w znaki Boga i zabijali proroków bez żadnego prawa .

(src)="s2.61.3"> Ziedaar het gevolg van hunne weêrspannigheid en hun geweld .
(trg)="s2.61.6"> Stało się tak , ponieważ zbuntowali się i byli występni .