# ml/abdulhameed.xml.gz
# pl/bielawskiego.xml.gz


(src)="s1.1"> പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല ് ലാഹുവിന ് റെ നാമത ് തില ് ‍ .
(trg)="s1.1"> W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego !

(src)="s1.2"> സ ് തുതി സര ് ‍ വ ് വലോക പരിപാലകനായ അല ് ലാഹുവിന ് നാകുന ് നു .
(trg)="s1.2"> Chwała Bogu , Panu światów ,

(src)="s1.3"> പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയും .
(trg)="s1.3"> Miłosiernemu i Litościwemu ,

(src)="s1.4"> പ ് രതിഫല ദിവസത ് തിന ് റെ ഉടമസ ് ഥന ് ‍ .
(trg)="s1.4"> Królowi Dnia Sądu .

(src)="s1.5"> നിന ് നെ മാത ് രം ഞങ ് ങള ് ‍ ആരാധിക ് കുന ് നു . നിന ് നോട ് മാത ് രം ഞങ ് ങള ് ‍ സഹായം തേടുന ് നു .
(trg)="s1.5"> Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc .

(src)="s1.6"> ഞങ ് ങളെ നീ നേര ് ‍ മാര ് ‍ ഗത ് തില ് ‍ ചേര ് ‍ ക ് കേണമേ .
(trg)="s1.6"> Prowadź nas drogą prostą

(src)="s1.7"> നീ അനുഗ ് രഹിച ് ചവരുടെ മാര ് ‍ ഗത ് തില ് ‍ . കോപത ് തിന ് ന ് ഇരയായവരുടെ മാര ് ‍ ഗത ് തിലല ് ല . പിഴച ് ചുപോയവരുടെ മാര ് ‍ ഗത ് തിലുമല ് ല .
(trg)="s1.7"> Drogą tych , których obdarzyłeś dobrodziejstwami ; nie zaś tych , na których jesteś zagniewany , i nie tych , którzy błądzą .

(src)="s2.1"> അലിഫ ് ലാം മീം .
(trg)="s2.1.0"> Alif .
(trg)="s2.1.1"> Lam .

(src)="s2.2"> ഇതാകുന ് നു ഗ ് രന ് ഥം . അതില ് ‍ സംശയമേയില ് ല . സൂക ് ഷ ് മത പാലിക ് കുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് നേര ് ‍ വഴി കാണിക ് കുന ് നതത ് രെ അത ് ‌ .
(trg)="s2.2"> To jest Księga - nie ma , co do tego żadnej wątpliwości - droga prosta dla bogobojnych ;

(src)="s2.3"> അദൃശ ് യകാര ് യങ ് ങളില ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയും , പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥന അഥവാ നമസ ് കാരം മുറപ ് രകാരം നിര ് ‍ വഹിക ് കുകയും , നാം നല ് ‍ കിയ സമ ് പത ് തില ് ‍ നിന ് ന ് ചെലവഴിക ് കുകയും ,
(trg)="s2.3"> Dla tych , którzy wierzą w to , co skryte , którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego , w co ich zaopatrzyliśmy ;

(src)="s2.4"> നിനക ് കും നിന ് റെമുന ് ‍ ഗാമികള ് ‍ ക ് കും നല ് ‍ കപ ് പെട ് ട സന ് ദേശത ് തില ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയും , പരലോകത ് തില ് ‍ ദൃഢമായി വിശ ് വസിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നവരത ് രെ അവര ് ‍ ( സൂക ് ഷ ് മത പാലിക ് കുന ് നവര ് ‍ ) .
(trg)="s2.4"> I dla tych , którzy wierzą w to , co tobie zesłaliśmy , i w to , co zostało zesłane przed tobą ; oni wierzą mocno w życie ostateczne .

(src)="s2.5"> അവരുടെ നാഥന ് ‍ കാണിച ് ച നേര ് ‍ വഴിയിലാകുന ് നു അവര ് ‍ . അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു സാക ് ഷാല ് ‍ വിജയികള ് ‍ .
(trg)="s2.5"> Tacy są na drodze prostej , danej im od ich Pana , i oni będą szczęśliwi .

(src)="s2.6"> സത ് യനിഷേധികളെ സംബന ് ധിച ് ചിടത ് തോളം നീ അവര ് ‍ ക ് ക ് താക ് കീത ് നല ് ‍ കിയാലും ഇല ് ലെങ ് കിലും സമമാകുന ് നു . അവര ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുന ് നതല ് ല .
(trg)="s2.6"> Zaprawdę , tym , którzy nie wierzą , jest wszystko jedno , czy ty ich ostrzegasz , czy nie ostrzegasz , oni i tak nie uwierzą .

(src)="s2.7"> അവരുടെ മനസ ് സുകള ് ‍ ക ് കും കാതിനും അല ് ലാഹു മുദ ് രവെച ് ചിരിക ് കുകയാണ ് . അവരുടെ ദൃഷ ് ടികളിന ് ‍ മേലും ഒരു മൂടിയുണ ് ട ് ‌ . അവര ് ‍ ക ് കാകുന ് നു കനത ് ത ശിക ് ഷയുള ് ളത ് ‌ .
(trg)="s2.7.0"> Bóg nałożył pieczęć na ich serca i na ich słuch , a na ich oczach położył zasłonę .
(trg)="s2.7.1"> Dla nich kara będzie straszna .

(src)="s2.8"> ഞങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവിലും അന ് ത ് യദിനത ് തിലും വിശ ് വസിച ് ചിരിക ് കുന ് നു എന ് ന ് പറയുന ് ന ചില ആളുകളുണ ് ട ് ; ( യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ ) അവര ് ‍ വിശ ് വാസികളല ് ല .
(trg)="s2.8.0"> Wśród nich są tacy , którzy mówią : " Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni ! "
(trg)="s2.8.1"> Lecz oni wcale nie są wierzącymi .

(src)="s2.9"> അല ് ലാഹുവിനെയും വിശ ് വാസികളെയും വഞ ് ചിക ് കുവാനാണ ് അവര ് ‍ ശ ് രമിക ് കുന ് നത ് ‌ . ( വാസ ് തവത ് തില ് ‍ ) അവര ് ‍ ആത ് മവഞ ് ചന മാത ് രമാണ ് ചെയ ് യുന ് നത ് ‌ . അവരത ് മനസ ് സിലാക ് കുന ് നില ് ല .
(trg)="s2.9"> Oni usiłują oszukać Boga i tych , którzy wierzą , lecz oszukują tylko siebie samych ; oni tego nie pojmują .

(src)="s2.10"> അവരുടെ മനസ ് സുകളില ് ‍ ഒരുതരം രോഗമുണ ് ട ് ‌ . തന ് നിമിത ് തം അല ് ലാഹു അവര ് ‍ ക ് ക ് രോഗം വര ് ‍ ദ ് ധിപ ് പിക ് കുകയും ചെയ ് തു . കള ് ളം പറഞ ് ഞുകൊണ ് ടിരുന ് നതിന ് റെഫലമായി വേദനയേറിയ ശിക ് ഷയാണ ് അവര ് ‍ ക ് കുണ ് ടായിരിക ് കുക .
(trg)="s2.10.0"> W ich sercach jest choroba , a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę .
(trg)="s2.10.1"> Spotka ich kara bolesna za to , że kłamią .

(src)="s2.11"> നിങ ് ങള ് ‍ നാട ് ടില ് ‍ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കാതിരിക ് കൂ എന ് ന ് അവരോട ് ആരെങ ് കിലും പറഞ ് ഞാല ് ‍ , ഞങ ് ങള ് ‍ സല ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തനങ ് ങള ് ‍ മാത ് രമാണല ് ലോ ചെയ ് യുന ് നത ് എന ് നായിരിക ് കും അവരുടെ മറുപടി .
(trg)="s2.11"> A kiedy im mówią : Nie szerzcie zepsucia na ziemi ! " oni mówią : " My tworzymy tylko dobro ! "

(src)="s2.12"> എന ് നാല ് ‍ യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു കുഴപ ് പക ് കാര ് ‍ . പക ് ഷെ , അവരത ് മനസ ് സിലാക ് കുന ് നില ് ല .
(trg)="s2.12.0"> Czyżby ?
(trg)="s2.12.1"> Zaprawdę oni szerzą zgorszenie i nie są tego świadomi !

(src)="s2.13"> മറ ് റുള ് ളവര ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചത ് പോലെ നിങ ് ങളും വിശ ് വസിക ് കൂ എന ് ന ് അവരോട ് ആരെങ ് കിലും പറഞ ് ഞാല ് ‍ ഈ മൂഢന ് ‍ മാര ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചത ് പോലെ ഞങ ് ങളും വിശ ് വസിക ് കുകയോ ? എന ് നായിരിക ് കും അവര ് ‍ മറുപടി പറയുക . എന ് നാല ് ‍ യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു മൂഢന ് ‍ മാര ് ‍ . പക ് ഷെ , അവരത ് അറിയുന ് നില ് ല .
(trg)="s2.13.0"> A kiedy im mówią : " Uwierzcie tak , jak wierzą ci ludzie ! " oni mówią : " Czyż my mamy wierzyć , jak wierzący .
(trg)="s2.13.1"> Czyżby ?

(src)="s2.14"> വിശ ് വാസികളെ കണ ് ടുമുട ് ടുമ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ പറയും ; ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചിരിക ് കുന ് നു എന ് ന ് ‌ . അവര ് ‍ തങ ് ങളുടെ ( കൂട ് ടാളികളായ ) പിശാചുക ് കളുടെ അടുത ് ത ് തനിച ് ചാകുമ ് പോള ് ‍ അവരോട ് പറയും : ഞങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളോടൊപ ് പം തന ് നെയാകുന ് നു . ഞങ ് ങള ് ‍ ( മറ ് റവരെ ) കളിയാക ് കുക മാത ് രമായിരുന ് നു .
(trg)="s2.14.0"> A kiedy spotykają tych , którzy wierzą , mówią : " My wierzymy ! "
(trg)="s2.14.1"> A kiedy są sami ze swoimi szatanami , to mówią : " My przecież jesteśmy z wami .

(src)="s2.15"> എന ് നാല ് ‍ അല ് ലാഹുവാകട ് ടെ , അവരെ പരിഹസിക ് കുകയും , അതിക ് രമങ ് ങളില ് ‍ വിഹരിക ് കുവാന ് ‍ അവരെ അയച ് ചുവിട ് ടിരിക ് കുകയുമാകുന ് നു .
(trg)="s2.15"> Bóg zażartuje z nich i przedłuży ich trwanie w buncie , w którym wędrują na oślep .

(src)="s2.16"> സന ് മാര ് ‍ ഗം വിറ ് റ ് പകരം ദുര ് ‍ മാര ് ‍ ഗം വാങ ് ങിയവരാകുന ് നു അവര ് ‍ . എന ് നാല ് ‍ അവരുടെ കച ് ചവടം ലാഭകരമാവുകയോ , അവര ് ‍ ലക ് ഷ ് യം പ ് രാപിക ് കുകയോ ചെയ ് തില ് ല .
(trg)="s2.16"> To są ci , którzy kupili błądzenie za drogę prostą ; nie przyniósł im jednak korzyści ich handel i nie znaleźli się na drodze prostej .

(src)="s2.17"> അവരെ ഉപമിക ് കാവുന ് നത ് ഒരാളോടാകുന ് നു : അയാള ് ‍ തീ കത ് തിച ് ചു . പരിസരമാകെ പ ് രകാശിതമായപ ് പോള ് ‍ അല ് ലാഹു അവരുടെ പ ് രകാശം കെടുത ് തിക ് കളയുകയും ഒന ് നും കാണാനാവാതെ ഇരുട ് ടില ് ‍ ( തപ ് പുവാന ് ‍ ) അവരെ വിടുകയും ചെയ ് തു .
(trg)="s2.17"> Oni są podobni do tego , który zapalił ogień , a kiedy ogień oświetlił to , co było wokół niego , Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach , tak iż nie mogli widzieć .

(src)="s2.18"> ബധിരരും ഊമകളും അന ് ധന ് ‍ മാരുമാകുന ് നു അവര ് ‍ . അതിനാല ് ‍ അവര ് ‍ ( സത ് യത ് തിലേക ് ക ് ‌ ) തിരിച ് ചുവരികയില ് ല .
(trg)="s2.18"> Głusi , niemi i ślepi - oni nie zawrócą .

(src)="s2.19"> അല ് ലെങ ് കില ് ‍ ( അവരെ ) ഉപമിക ് കാവുന ് നത ് ആകാശത ് തുനിന ് നു ചൊരിയുന ് ന ഒരു പേമാരിയോടാകുന ് നു . അതോടൊപ ് പം കൂരിരുട ് ടും ഇടിയും മിന ് നലുമുണ ് ട ് ‌ . ഇടിനാദങ ് ങള ് ‍ നിമിത ് തം മരണം ഭയന ് ന ് അവര ് ‍ വിരലുകള ് ‍ ചെവിയില ് ‍ തിരുകുന ് നു . എന ് നാല ് ‍ അല ് ലാഹു സത ് യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ ് തിരിക ് കുകയാണ ് ‌ .
(trg)="s2.19.0"> Albo do chmury burzowej na niebie - w niej są ciemności , grzmot i błyskawica .
(trg)="s2.19.1"> Oni , obawiając się śmierci , wkładają palce w swoje uszy przed piorunami .

(src)="s2.20"> മിന ് നല ് ‍ അവരുടെ കണ ് ണുകളെ റാഞ ് ചിയെടുക ് കുമാറാകുന ് നു . അത ് ( മിന ് നല ് ‍ ) അവര ് ‍ ക ് ക ് വെളിച ് ചം നല ് ‍ കുമ ് പോഴെല ് ലാം അവര ് ‍ ആ വെളിച ് ചത ് തില ് ‍ നടന ് നു പോകും . ഇരുട ് ടാകുമ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ നിന ് നു പോകുകയും ചെയ ് യും . അല ് ലാഹു ഉദ ് ദേശിച ് ചിരുന ് നെങ ് കില ് ‍ അവരുടെ കേള ് ‍ വിയും കാഴ ് ചയും അവന ് ‍ തീരെ നശിപ ് പിച ് ചുകളയുക തന ് നെ ചെയ ് യുമായിരുന ് നു . നിസ ് സംശയം അല ് ലാഹു ഏത ് കാര ് യത ് തിനും കഴിവുള ് ളവനാണ ് ‌ .
(trg)="s2.20.1"> Za każdym razem , kiedy ona daje im światło , oni idą w nim ; a kiedy ogarnia ich ciemność , oni się zatrzymują .
(trg)="s2.20.2"> Jeśliby zechciał Bóg , to zabrałby im słuch i wzrok .

(src)="s2.21"> ജനങ ് ങളേ , നിങ ് ങളേയും നിങ ് ങളുടെ മുന ് ‍ ഗാമികളേയും സൃഷ ് ടിച ് ച നിങ ് ങളുടെ നാഥനെ നിങ ് ങള ് ‍ ആരാധിക ് കുവിന ് ‍ . നിങ ് ങള ് ‍ ദോഷബാധയെ സൂക ് ഷിച ് ച ് ജീവിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടിയത ് രെ അത ് ‌ .
(trg)="s2.21.0"> O ludzie !
(trg)="s2.21.1"> Czcijcie waszego Pana , który was stworzył , jak i tych , którzy byli przed wami ! - być może , wy będziecie bogobojni !

(src)="s2.22"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി ഭൂമിയെ മെത ് തയും ആകാശത ് തെ മേല ് ‍ പുരയുമാക ് കിത ് തരികയും ആകാശത ് ത ് നിന ് ന ് വെള ് ളം ചൊരിഞ ് ഞുതന ് നിട ് ട ് അത ് മുഖേന നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഭക ് ഷിക ് കുവാനുള ് ള കായ ് കനികള ് ‍ ഉല ് ‍ പാദിപ ് പിച ് ചു തരികയും ചെയ ് ത ( നാഥനെ ) . അതിനാല ് ‍ ( ഇതെല ് ലാം ) അറിഞ ് ഞ ് കൊണ ് ട ് നിങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവിന ് സമന ് ‍ മാരെ ഉണ ് ടാക ് കരുത ് ‌ .
(trg)="s2.22.0"> On jest Tym , który uczynił dla was ziemię posłaniem , niebo - budowlą .
(trg)="s2.22.1"> On spuścił z nieba wodę sprawił , że dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was .

(src)="s2.23"> നമ ് മുടെ ദാസന ് നാം അവതരിപ ് പിച ് ചുകൊടുത ് തതിനെ ( വിശുദ ് ധ ഖുര ് ‍ ആനെ ) പറ ് റി നിങ ് ങള ് ‍ സംശയാലുക ് കളാണെങ ് കില ് ‍ അതിന ് റേത ് പോലുള ് ള ഒരു അദ ് ധ ് യായമെങ ് കിലും നിങ ് ങള ് ‍ കൊണ ് ടുവരിക . അല ് ലാഹുവിന ് പുറമെ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കുള ് ള സഹായികളേയും വിളിച ് ചുകൊള ് ളുക . നിങ ് ങള ് ‍ സത ് യവാന ് ‍ മാരണെങ ് കില ് ‍ ( അതാണല ് ലോ വേണ ് ടത ് ‌ ) .
(trg)="s2.23"> A jeśli pozostajecie w wątpliwości wobec tego , co zesłaliśmy Naszemu słudze , o przynieście surę podobną do tego wezwijcie waszych świadków , poza Bogiem ,

(src)="s2.24"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കത ് ചെയ ് യാന ് ‍ കഴിഞ ് ഞില ് ലെങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കത ് ഒരിക ് കലും ചെയ ് യാന ് ‍ കഴിയുകയുമില ് ല മനുഷ ് യരും കല ് ലുകളും ഇന ് ധനമായി കത ് തിക ് കപ ് പെടുന ് ന നരകാഗ ് നിയെ നിങ ് ങള ് ‍ കാത ് തുസൂക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുക . സത ് യനിഷേധികള ് ‍ ക ് കുവേണ ് ടി ഒരുക ് കിവെക ് കപ ് പെട ് ടതാകുന ് നു അത ് ‌ .
(trg)="s2.24.0"> A jeśli jesteście prawdomówni !
(trg)="s2.24.1"> A jeśli tego nie uczynicie a wy nigdy tego nie uczynicie - to bójcie się ognia , a paliwem jego będą ludzie i kamienie , który został przygotowany dla niewiernych .

(src)="s2.25"> ( നബിയേ , ) വിശ ് വസിക ് കുകയും സല ് ‍ കര ് ‍ മ ് മങ ് ങള ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും ചെയ ് തവര ് ‍ ക ് ക ് താഴ ് ഭാഗത ് ത ് കൂടി നദികള ് ‍ ഒഴുകുന ് ന സ ് വര ് ‍ ഗത ് തോപ ് പുകള ് ‍ ലഭിക ് കുവാനുണ ് ടെന ് ന ് സന ് തോഷവാര ് ‍ ത ് ത അറിയിക ് കുക . അതിലെ ഓരോ വിഭവവും ഭക ് ഷിക ് കുവാനായി നല ് ‍ കപ ് പെടുമ ് പോള ് ‍ , ഇതിന ് മുമ ് പ ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നല ് ‍ കപ ് പെട ് ടത ് തന ് നെയാണല ് ലോ ഇതും എന ് നായിരിക ് കും അവര ് ‍ പറയുക . ( വാസ ് തവത ് തില ് ‍ ) പരസ ് പര സാദൃശ ് യമുള ് ള നിലയില ് ‍ അതവര ് ‍ ക ് ക ് നല ് ‍ കപ ് പെടുകയാണുണ ് ടായത ് ‌ .പരിശുദ ് ധരായ ഇണകളും അവര ് ‍ ക ് കവിടെ ഉണ ് ടായിരിക ് കും . അവര ് ‍ അവിടെ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കുകയും ചെയ ് യും .
(trg)="s2.25.0"> I zwiastuje radosną wieść tym , którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła , iż dla nich będą Ogrody , gdzie w dole płyną strumyki .
(trg)="s2.25.1"> Ilekroć są zaopatrywani w jakiekolwiek owoce z nich , oni mówią : " To jest to , co otrzymywaliśmy kiedyś ! " , albowiem to , co otrzymują , jest bardzo podobne .

(src)="s2.26"> ഏതൊരു വസ ് തുവേയും ഉപമയാക ് കുന ് നതില ് ‍ അല ് ലാഹു ലജ ് ജിക ് കുകയില ് ല ; തീര ് ‍ ച ് ച . അതൊരു കൊതുകോ അതിലുപരി നിസ ് സാരമോ ആകട ് ടെ . എന ് നാല ് ‍ വിശ ് വാസികള ് ‍ ക ് ക ് അത ് തങ ് ങളുടെ നാഥന ് റെപക ് കല ് ‍ നിന ് നുള ് ള സത ് യമാണെന ് ന ് ബോധ ് യമാകുന ് നതാണ ് ‌ . സത ് യനിഷേധികളാകട ് ടെ ഈ ഉപമകൊണ ് ട ് അല ് ലാഹു എന ് താണ ് ഉദ ് ദേശിക ് കുന ് നത ് എന ് ന ് ചോദിക ് കുകയാണ ് ചെയ ് യുക . അങ ് ങനെ ആ ഉപമ നിമിത ് തം ധാരാളം ആളുകളെ അവന ് ‍ പിഴവിലാക ് കുന ് നു . ധാരാളം പേരെ നേര ് ‍ വഴിയിലാക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . അധര ് ‍ മ ് മകാരികളല ് ലാത ് ത ആരെയും അത ് നിമിത ് തം അവന ് ‍ പിഴപ ് പിക ് കുകയില ് ല .
(trg)="s2.26.0"> Zaprawdę , Bóg się nie wstydzi przytoczyć jako podobieństwo komara lub czegoś znaczniejszego .
(trg)="s2.26.1"> A ci , którzy wierzą , wiedzą , że to jest prawda od ich Pana .

(src)="s2.27"> അല ് ലാഹുവിന ് റെഉത ് തരവ ് അവന ് ‍ ശക ് തിയുക ് തം നല ് ‍ കിയതിന ് ശേഷം അതിന ് വിപരീതം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും അല ് ലാഹു കൂട ് ടിചേര ് ‍ ക ് കുവാന ് ‍ കല ് ‍ പിച ് ചതിനെ മുറിച ് ച ് വേര ് ‍ പെടുത ് തുകയും ഭൂമിയില ് ‍ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നവരത ് രെ അവര ് ‍ ( അധര ് ‍ മ ് മകാരികള ് ‍ ) . അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു നഷ ് ടക ് കാര ് ‍ .
(trg)="s2.27"> Ci , którzy naruszają przymierze Boga , chociaż je przedtem uroczyście potwierdzili ; ci , którzy przecinają to , co Bóg nakazał złączyć , i ci , którzy szerzą zgorszenie na ziemi - oni wszyscy poniosą stratę .

(src)="s2.28"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കെങ ് ങനെയാണ ് അല ് ലാഹുവിനെ നിഷേധിക ് കാന ് ‍ കഴിയുക ? നിങ ് ങള ് ‍ നിര ് ‍ ജീവ വസ ് തുക ് കളായിരുന ് ന അവസ ് ഥയ ് ക ് ക ് ശേഷം അവന ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ജീവന ് ‍ നല ് ‍ കി . പിന ് നെ അവന ് ‍ നിങ ് ങളെ മരിപ ് പിക ് കുകയും വീണ ് ടും ജീവിപ ് പിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . പിന ് നീട ് അവന ് ‍ കലേക ് ക ് തന ് നെ നിങ ് ങള ് ‍ തിരിച ് ചുവിളിക ് കപ ് പെടുകയും ചെയ ് യും .
(trg)="s2.28.0"> Jakże możecie nie wierzyć w Boga ?
(trg)="s2.28.1"> Byliście umarłymi , a On dał wam życie ; potem sprowadzi na was śmierć i znowu da wam życie ; wtedy do Niego zostaniecie sprowadzeni .

(src)="s2.29"> അവനാണ ് നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി ഭൂമിയിലുള ് ളതെല ് ലാം സൃഷ ് ടിച ് ചു തന ് നത ് ‌ . പുറമെ ഏഴ ് ആകാശങ ് ങളായി ക ് രമീകരിച ് ചുകൊണ ് ട ് ഉപരിലോകത ് തെ സംവിധാനിച ് ചവനും അവന ് ‍ തന ് നെയാണ ് ‌ . അവന ് ‍ എല ് ലാ കാര ് യത ് തെപ ് പറ ് റിയും അറിവുള ് ളവനാകുന ് നു .
(trg)="s2.29.0"> On jest Tym , który stworzył dla was wszystko to , co jest na ziemi .
(trg)="s2.29.1"> Następnie zwrócił się ku niebu i ukształtował je w siedem niebios .

(src)="s2.30"> ഞാനിതാ ഭൂമിയില ് ‍ ഒരു ഖലീഫയെ നിയോഗിക ് കാന ് ‍ പോകുകയാണ ് എന ് ന ് നിന ് റെനാഥന ് ‍ മലക ് കുകളോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) . അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : അവിടെ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കുകയും രക ് തം ചിന ് തുകയും ചെയ ് യുന ് നവരെയാണോ നീ നിയോഗിക ് കുന ് നത ് ‌ ? ഞങ ് ങളാകട ് ടെ നിന ് റെമഹത ് വത ് തെ പ ് രകീര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും , നിന ് റെപരിശുദ ് ധിയെ വാഴ ് ത ് തുകയും ചെയ ് യുന ് നവരല ് ലോ . അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കറിഞ ് ഞുകൂടാത ് തത ് എനിക ് കറിയാം .
(trg)="s2.30.0"> I oto powiedział twój Pan do aniołów : " Ja umieszczę na ziemi namiestnika . "
(trg)="s2.30.1"> Oni powiedzieli : " Czy Ty umieścisz na niej tego , kto będzie szerzył na niej zepsucie i będzie przelewał krew , kiedy my głosimy Twoją chwałę i głosimy Twoją świętość ? "

(src)="s2.31"> അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) ആദമിന ് നാമങ ് ങളെല ് ലാം പഠിപ ് പിച ് ചു . പിന ് നീട ് ആ പേരിട ് ടവയെ അവന ് ‍ മലക ് കുകള ് ‍ ക ് ക ് കാണിച ് ചു . എന ് നിട ് ടവന ് ‍ ആജ ് ഞാപിച ് ചു : നിങ ് ങള ് ‍ സത ് യവാന ് ‍ മാരാണെങ ് കില ് ‍ ഇവയുടെ നാമങ ് ങള ് ‍ എനിക ് ക ് പറഞ ് ഞുതരൂ .
(trg)="s2.31"> I On nauczył Adama wszystkich imion , potem przedstawił wszystkie stworzenia aniołom mówiąc : " Obwieśćcie Mi ich imiona , jeśli jesteście prawdomówni ! "

(src)="s2.32"> അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : നിനക ് ക ് സ ് തോത ് രം . നീ പഠിപ ് പിച ് ചുതന ് നതല ് ലാത ് ത യാതൊരു അറിവും ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് കില ് ല . നീ തന ് നെയാണ ് സര ് ‍ വ ് വജ ് ഞനും അഗാധജ ് ഞാനിയും .
(trg)="s2.32.1"> My nie mamy żadnej innej wiedzy poza tym , czego nas nauczyłeś .
(trg)="s2.32.2"> Ty , zaprawdę , jesteś Wszechwiedzący , Mądry ! "

(src)="s2.33"> അനന ് തരം അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറഞ ് ഞു : ആദമേ , ഇവര ് ‍ ക ് ക ് അവയുടെ നാമങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുകൊടുക ് കൂ . അങ ് ങനെ അവന ് ‍ ( ആദം ) അവര ് ‍ ക ് ക ് ആ നാമങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുകൊടുത ് തപ ് പോള ് ‍ അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറഞ ് ഞു : ആകാശ ഭൂമികളിലെ അദൃശ ് യകാര ് യങ ് ങളും , നിങ ് ങള ് ‍ വെളിപ ് പെടുത ് തുന ് നതും , ഒളിച ് ചുവെക ് കുന ് നതുമെല ് ലാം എനിക ് കറിയാമെന ് ന ് ഞാന ് ‍ നിങ ് ങളോട ് പറഞ ് ഞിട ് ടില ് ലേ ?
(trg)="s2.33.2"> A kiedy Adam im obwieścił ich imiona , powiedział Pan : " Czyż wam nie powiedziałem ?
(trg)="s2.33.3"> Ja znam to , co skryte , w niebiosach i na ziemi , i Ja wiem , co wy ujawniacie i co skrywacie . "

(src)="s2.34"> ആദമിനെ നിങ ് ങള ് ‍ പ ് രണമിക ് കുക എന ് ന ് നാം മലക ് കുകളോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) . അവര ് ‍ പ ് രണമിച ് ചു ; ഇബ ് ലീസ ് ഒഴികെ . അവന ് ‍ വിസമ ് മതം പ ് രകടിപ ് പിക ് കുകയും അഹംഭാവം നടിക ് കുകയും ചെയ ് തു . അവന ് ‍ സത ് യനിഷേധികളില ് ‍ പെട ് ടവനായിരിക ് കുന ് നു .
(trg)="s2.34.0"> A kiedy powiedzieliśmy do aniołów : " Oddajcie pokłon Adamowi ! " , oni oddali pokłon , z wyjątkiem Iblisa .
(trg)="s2.34.1"> On odmówił , wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych .

(src)="s2.35"> ആദമേ , നീയും നിന ് റെഇണയും സ ് വര ് ‍ ഗത ് തില ് ‍ താമസിക ് കുകയും അതില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ഇച ് ഛിക ് കുന ് നിടത ് തു നിന ് ന ് സുഭിക ് ഷമായി ഇരുവരും ഭക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുകയും ചെയ ് യുക . എന ് നാല ് ‍ ഈ വൃക ് ഷത ് തെ നിങ ് ങള ് ‍ സമീപിച ് ചുപോകരുത ് ‌ . എങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ഇരുവരും അതിക ് രമകാരികളായിത ് തീരും എന ് നു നാം ആജ ് ഞാപിച ് ചു .
(trg)="s2.35.0"> I powiedzieliśmy : O Adamie ! "
(trg)="s2.35.1"> Zamieszkajcie , ty i twoja małżonka , w Ogrodzie i jedzcie jego owoce dowolnie , skąd chcecie : lecz nie zbliżajcie się do tego drzewa , bo znajdziecie się między niesprawiedliwymi ! "

(src)="s2.36"> എന ് നാല ് ‍ പിശാച ് അവരെ അതില ് ‍ നിന ് ന ് വ ് യതിചലിപ ് പിച ് ചു . അവര ് ‍ ഇരുവരും അനുഭവിച ് ചിരുന ് നതില ് ‍ ( സൌഭാഗ ് യം ) നിന ് ന ് അവരെ പുറം തള ് ളുകയും ചെയ ് തു . നാം ( അവരോട ് ‌ ) പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ ഇറങ ് ങിപ ് പോകൂ . നിങ ് ങളില ് ‍ ചിലര ് ‍ ചിലര ് ‍ ക ് ക ് ശത ് രുക ് കളാകുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഭൂമിയില ് ‍ ഒരു നിശ ് ചിത കാലം വരേക ് കും വാസസ ് ഥലവും ജീവിതവിഭവങ ് ങളുമുണ ് ടായിരിക ് കും .
(trg)="s2.36.0"> Wtedy szatan spowodował , że potknęli się o nie , i wyprowadził ich z tego stanu , w którym się znajdowali .
(trg)="s2.36.1"> I powiedzieliśmy im : " Idźcie precz !

(src)="s2.37"> അനന ് തരം ആദം തന ് റെരക ് ഷിതാവിങ ് കല ് ‍ നിന ് ന ് ചില വചനങ ് ങള ് ‍ സ ് വീകരിച ് ചു . ( ആ വചനങ ് ങള ് ‍ മുഖേന പശ ് ചാത ് തപിച ് ച ) ആദമിന ് അല ് ലാഹു പാപമോചനം നല ് ‍ കി . അവന ് ‍ പശ ് ചാത ് താപം ഏറെ സ ് വീകരിക ് കുന ് നവനും കരുണാനിധിയുമത ് രെ .
(trg)="s2.37.0"> Wtedy otrzymał Adam od swojego Pana pewne słowa i On zwrócił się ku niemu .
(trg)="s2.37.1"> Albowiem On jest Przebaczający , Litościwy !

(src)="s2.38"> നാം പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങളെല ് ലാവരും അവിടെ നിന ് ന ് ഇറങ ് ങിപ ് പോകുക . എന ് നിട ് ട ് എന ് റെപക ് കല ് ‍ നിന ് നുള ് ള മാര ് ‍ ഗദര ് ‍ ശനം നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വന ് നെത ് തുമ ് പോള ് ‍ എന ് റെആ മാര ് ‍ ഗദര ് ‍ ശനം പിന ് ‍ പറ ് റുന ് നവരാരോ അവര ് ‍ ക ് ക ് ഭയപ ് പെടേണ ് ടതില ് ല . അവര ് ‍ ദുഃഖിക ് കേണ ് ടിവരികയുമില ് ല .
(trg)="s2.38.1"> Lecz przyjdzie do was ode Mnie droga prosta .
(trg)="s2.38.2"> A ci , którzy pójdą po Mojej drodze prostej , nie będą się lękać i nie będą się smucić . "

(src)="s2.39"> അവിശ ് വസിക ് കുകയും നമ ് മുടെ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങള ് ‍ നിഷേധിച ് ച ് തള ് ളുകയും ചെയ ് തവരാരോ അവരായിരിക ് കും നരകാവകാശികള ് ‍ . അവരതില ് ‍ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കും .
(trg)="s2.39"> A ci , którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki , będą mieszkańcami ognia ; oni tam będą przebywać na wieki .

(src)="s2.40"> ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ , ഞാന ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ചെയ ് തു തന ് നിട ് ടുള ് ള അനുഗ ് രഹം നിങ ് ങള ് ‍ ഓര ് ‍ മിക ് കുകയും , എന ് നോടുള ് ള കരാര ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ നിറവേറ ് റുകയും ചെയ ് യുവിന ് ‍ . എങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങളോടുള ് ള കരാര ് ‍ ഞാനും നിറവേറ ് റാം . എന ് നെ മാത ് രമേ നിങ ് ങള ് ‍ ഭയപ ് പെടാവൂ .
(trg)="s2.40.1"> Wspominajcie Moje dobrodziejstwa , którymi was obdarzyłem , i wypełniajcie wiernie Moje przymierze , wtedy i Ja będę wypełniał wasze przymierze .
(trg)="s2.40.2"> I bójcie się Mnie !

(src)="s2.41"> നിങ ് ങളുടെ പക ് കലുള ് ള വേദഗ ് രന ് ഥങ ് ങളെ ശരിവെച ് ചുകൊണ ് ട ് ഞാന ് ‍ അവതരിപ ് പിച ് ച സന ് ദേശത ് തില ് ‍ ( ഖുര ് ‍ ആനില ് ‍ ) നിങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കൂ . അതിനെ ആദ ് യമായി തന ് നെ നിഷേധിക ് കുന ് നവര ് ‍ നിങ ് ങളാകരുത ് ‌ . തുച ് ഛമായ വിലയ ് ക ് ക ് ( ഭൗതിക നേട ് ടത ് തിനു ) പകരം എന ് റെവചനങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ വിറ ് റുകളയുകയും ചെയ ് യരുത ് ‌ . എന ് നോട ് മാത ് രം നിങ ് ങള ് ‍ ഭയഭക ് തി പുലര ് ‍ ത ് തുക .
(trg)="s2.41.0"> Wierzcie w to , co Ja zesłałem , potwierdzaj prawdziwość tego , co wy posiadacie ; i nie bądźcie pierwszymi wśród tych , którzy w to nie wierzą !
(trg)="s2.41.1"> I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę !

(src)="s2.42"> നിങ ് ങള ് ‍ സത ് യം അസത ് യവുമായി കൂട ് ടിക ് കുഴക ് കരുത ് ‌ . അറിഞ ് ഞുകൊണ ് ട ് സത ് യം മറച ് ചുവെക ് കുകയും ചെയ ് യരുത ് ‌ .
(trg)="s2.42.0"> I nie ubierajcie prawdy w fałsz !
(trg)="s2.42.1"> I nie ukrywajcie prawdy , skoro przecież wiecie !

(src)="s2.43"> പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥന മുറപോലെ നിര ് ‍ വഹിക ് കുകയും , സകാത ് ത ് നല ് ‍ കുകയും , ( അല ് ലാഹുവിന ് റെമുമ ് പില ് ‍ ) തലകുനിക ് കുന ് നവരോടൊപ ് പം നിങ ് ങള ് ‍ തലകുനിക ് കുകയും ചെയ ് യുവിന ് ‍ .
(trg)="s2.43"> Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę ; skłaniajcie się z tymi , którzy się skłaniają !

(src)="s2.44"> നിങ ് ങള ് ‍ ജനങ ് ങളോട ് നന ് ‍ മ കല ് ‍ പിക ് കുകയും നിങ ് ങളുടെ സ ് വന ് തം കാര ് യത ് തില ് ‍ ( അത ് ‌ ) മറന ് നുകളയുകയുമാണോ ? നിങ ് ങള ് ‍ വേദഗ ് രന ് ഥം പാരായണം ചെയ ് തുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നുവല ് ലോ . നിങ ് ങളെന ് താണ ് ചിന ് തിക ് കാത ് തത ് ?
(trg)="s2.44.0"> Czy będziecie nakazywać ludziom dobroć , a zapominać o sobie samych ? wy przecież recytujecie Księgę .
(trg)="s2.44.1"> Czy nie rozumiecie ?

(src)="s2.45"> സഹനവും നമസ ് കാരവും മുഖേന ( അല ് ലാഹുവിന ് റെ ) സഹായം തേടുക . അത ് ( നമസ ് കാരം ) ഭക ് തന ് ‍ മാരല ് ലാത ് തവര ് ‍ ക ് ക ് വലിയ ( പ ് രയാസമുള ് ള ) കാര ് യം തന ് നെയാകുന ് നു .
(trg)="s2.45.0"> Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie !
(trg)="s2.45.1"> Zaprawdę , to jest trudna rzecz , ale nie dla ludzi pokornych ,

(src)="s2.46"> തങ ് ങളുടെ രക ് ഷിതാവുമായി കണ ് ടുമുട ് ടേണ ് ടിവരുമെന ് നും , അവങ ് കലേക ് ക ് തിരിച ് ചുപോകേണ ് ടി വരുമെന ് നും വിചാരിച ് ചുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നവരത ് രെ അവര ് ‍ ( ഭക ് തന ് ‍ മാര ് ‍ ) .
(trg)="s2.46"> Którzy myślą , że spotkaj swego Pana , i że do Niego powrócą

(src)="s2.47"> ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ , നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഞാന ് ‍ ചെയ ് തു തന ് നിട ് ടുള ് ള അനുഗ ് രഹവും , മറ ് റു ജനവിഭാഗങ ് ങളേക ് കാള ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഞാന ് ‍ ശ ് രേഷ ് ഠത നല ് ‍ കിയതും നിങ ് ങള ് ‍ ഓര ് ‍ ക ് കുക .
(trg)="s2.47.1"> Wspominajcie Moje dobrodziejstwa , którymi was obdarzyłem !
(trg)="s2.47.2"> Zaprawdę , Ja was wyniosłem ponad światy !

(src)="s2.48"> ഒരാള ് ‍ ക ് കും മറ ് റൊരാള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി ഒരു ഉപകാരവും ചെയ ് യാന ് ‍ പറ ് റാത ് ത ഒരു ദിവസത ് തെ നിങ ് ങള ് ‍ സൂക ് ഷിക ് കുക . ( അന ് ന ് ‌ ) ഒരാളില ് ‍ നിന ് നും ഒരു ശുപാര ് ‍ ശയും സ ് വീകരിക ് കപ ് പെടുകയില ് ല . ഒരാളില ് ‍ നിന ് നും ഒരു പ ് രായശ ് ചിത ് തവും മേടിക ് കപ ് പെടുകയുമില ് ല . അവര ് ‍ ക ് ക ് ഒരു സഹായവും ലഭിക ് കുകയുമില ് ല .
(trg)="s2.48"> I bójcie się Dnia , kiedy dusza nie będzie mogła zapłacić niczym za drugą duszę , i nie będzie przyjęte jej wstawiennictwo ; ani nie będzie przyjęta żadna równowartość i nikt nie otrzyma wspomożenia !

(src)="s2.49"> നിങ ് ങളുടെ പുരുഷസന ് താനങ ് ങളെ അറുകൊല ചെയ ് തുകൊണ ് ടും , നിങ ് ങളുടെ സ ് ത ് രീജനങ ് ങളെ ജീവിക ് കാന ് ‍ വിട ് ടുകൊണ ് ടും നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നിഷ ് ‌ ഠൂര മര ് ‍ ദ ് ദനമേല ് ‍ പിച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് ന ഫിര ് ‍ ഔന ് റെകൂട ് ടരില ് ‍ നിന ് ന ് നിങ ് ങളെ നാം രക ് ഷപ ് പെടുത ് തിയ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ മിക ് കുക . ) നിങ ് ങളുടെ രക ് ഷിതാവിങ ് കല ് ‍ നിന ് നുള ് ള ഒരു വലിയ പരീക ് ഷണമാണ ് അതിലുണ ് ടായിരുന ് നത ് ‌ .
(trg)="s2.49.0"> I oto wybawiliśmy was od ludzi Faraona , którzy nakładali na was ciężką karę , zabijali waszych synów , a pozostawiali przy życiu wasze kobiety .
(trg)="s2.49.1"> W tym jest dla was wielkie doświadczenie od waszego Pana .

(src)="s2.50"> കടല ് ‍ പിളര ് ‍ ന ് ന ് നിങ ് ങളെ കൊണ ് ടു പോയി നാം രക ് ഷപ ് പെടുത ് തുകയും , നിങ ് ങള ് ‍ കണ ് ടുകൊണ ് ടിരിക ് കെ ഫിര ് ‍ ഔന ് റെകൂട ് ടരെ നാം മുക ് കിക ് കൊല ് ലുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ മിക ് കുക ) .
(trg)="s2.50"> Oto rozdzieliliśmy dla was morze i wyratowaliśmy was , a zatopiliśmy lud Faraona na waszych oczach .

(src)="s2.51"> മൂസാ നബിക ് ക ് നാല ് ‍ പത ് രാവുകള ് ‍ നാം നിശ ് ചയിക ് കുകയും അദ ് ദേഹം ( അതിന ് നായി ) പോയ ശേഷം നിങ ് ങള ് ‍ അക ് രമമായി ഒരു കാളക ് കുട ് ടിയെ ( ദൈവമായി ) സ ് വീകരിക ് കുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) .
(trg)="s2.51"> A kiedy zawarliśmy przymierze z Mojżeszem na czterdzieści nocy , wtedy , w czasie jego nieobecności , wzięliście sobie cielca , i staliście się niesprawiedliwi !

(src)="s2.52"> എന ് നിട ് ട ് അതിന ് ന ് ശേഷവും നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം മാപ ് പുനല ് ‍ കി . നിങ ് ങള ് ‍ നന ് ദിയുള ് ളവരായിരിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടി .
(trg)="s2.52.0"> Potem jednak przebaczyliśmy wam .
(trg)="s2.52.1"> Być może , będziecie wdzięczni !

(src)="s2.53"> നിങ ് ങള ് ‍ സന ് ‍ മാര ് ‍ ഗം കണ ് ടെത ് തുന ് നതിന ് വേണ ് ടി വേദ ഗ ് രന ് ഥവും , സത ് യവും അസത ് യവും വേര ് ‍ തിരിക ് കുന ് ന പ ് രമാണവും മൂസാനബിക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) .
(trg)="s2.53"> Oto daliśmy Mojżeszowi Księgę i rozróżnienie ; być może , wy pójdziecie drogą prostą !

(src)="s2.54"> എന ് റെസമുദായമേ , കാളക ് കുട ് ടിയെ ( ദൈവമായി ) സ ് വീകരിച ് ചത ് മുഖേന നിങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളോട ് തന ് നെ അന ് യായം ചെയ ് തിരിക ് കുകയാണ ് ‌ . അതിനാല ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളുടെ സ ് രഷ ് ടാവിലേക ് ക ് പശ ് ചാത ് തപിച ് ച ് മടങ ് ങുകയും ( പ ് രായശ ് ചിത ് തമായി ) നിങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളെതന ് നെ നിഗ ് രഹിക ് കുകയും ചെയ ് യുക . നിങ ് ങളുടെ സ ് രഷ ് ടാവിന ് റെഅടുക ് കല ് ‍ അതാണ ് നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഗുണകരം എന ് ന ് മൂസാ തന ് റെജനതയോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ മിക ് കുക ) . അനന ് തരം അല ് ലാഹു നിങ ് ങളുടെ പശ ് ചാത ് താപം സ ് വീകരിച ് ചു . അവന ് ‍ പശ ് ചാത ് താപം ഏറെ സ ് വീകരിക ് കുന ് നവനും കരുണാനിധിയുമത ് രെ .
(trg)="s2.54.2"> Nawróćcie się więc do waszego Stwórcy , i zabijajcie się !
(trg)="s2.54.3"> Tak będzie dla was lepiej w obliczu waszego Stwórcy , i On się ku wam nawróci .

(src)="s2.55"> ഓ ; മൂസാ , ഞങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവെ പ ് രത ് യക ് ഷമായി കാണുന ് നത ് വരെ താങ ് കളെ ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയേ ഇല ് ല എന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ ക ് കുക . ) തന ് നിമിത ് തം നിങ ് ങള ് ‍ നോക ് കി നില ് ‍ ക ് കെ ഇടിത ് തീ നിങ ് ങളെ പിടികൂടി .
(trg)="s2.55.1"> My ci nie uwierzymy , dopóki nie zobaczymy Boga na jawie . "
(trg)="s2.55.2"> Wtedy poraził was piorun na oczach wszystkich .

(src)="s2.56"> പിന ് നീട ് നിങ ് ങളുടെ മരണത ് തിന ് ശേഷം നിങ ് ങളെ നാം എഴുന ് നേല ് ‍ പിച ് ചു . നിങ ് ങള ് ‍ നന ് ദിയുള ് ളവരായിത ് തീരാന ് ‍ വേണ ് ടി .
(trg)="s2.56.0"> Potem wskrzesiliśmy was , po waszej śmierci .
(trg)="s2.56.1"> Być może , będziecie wdzięczni !

(src)="s2.57"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം മേഘത ് തണല ് ‍ നല ് ‍ കുകയും മന ് നായും കാടപക ് ഷികളും ഇറക ് കിത ് തരികയും ചെയ ് തു . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയിട ് ടുള ് ള വിശിഷ ് ടമായ വസ ് തുക ് കളില ് ‍ നിന ് ന ് ഭക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുക ( എന ് ന ് നാം നിര ് ‍ ദേശിച ് ചു ) . അവര ് ‍ ( എന ് നിട ് ടും നന ് ദികേട ് കാണിച ് ചവര ് ‍ ) നമുക ് കൊരു ദ ് രോഹവും വരുത ് തിയിട ് ടില ് ല . അവര ് ‍ അവര ് ‍ ക ് ക ് തന ് നെയാണ ് ദ ് രോഹമുണ ് ടാക ് കിക ് കൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നത ് ‌ .
(trg)="s2.57.0"> I ocieniliśmy was białym obłokiem , i spuściliśmy na was mannę i przepiórki : " Jedzcie wspaniałe rzeczy , w które was zaopatrzyliśmy ! "
(trg)="s2.57.1"> Oni nie Nam wyrządzili niesprawiedliwość , lecz wyrządzili niesprawiedliwość sobie samym .

(src)="s2.58"> നിങ ് ങള ് ‍ ഈ പട ് ടണത ് തില ് ‍ പ ് രവേശിക ് കുവിന ് ‍ . അവിടെ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഇഷ ് ടമുള ് ളിടത ് തുനിന ് ന ് യഥേഷ ് ടം ഭക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുവിന ് ‍ . തലകുനിച ് ചുകൊണ ് ട ് വാതില ് ‍ കടക ് കുകയും പശ ് ചാത ് താപ വചനം പറയുകയും ചെയ ് യുവിന ് ‍ . നിങ ് ങളുടെ പാപങ ് ങള ് ‍ നാം പൊറുത ് തുതരികയും , സല ് ‍ പ ് രവൃത ് തികള ് ‍ ചെയ ് യുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് കൂടുതല ് ‍ കൂടുതല ് ‍ അനുഗ ് രഹങ ് ങള ് ‍ നല ് ‍ കുകയും ചെയ ് യുന ് നതാണ ് എന ് ന ് നാം പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) .
(trg)="s2.58.0"> Oto powiedzieliśmy : " Wejdźcie do tego miasta i jedzcie tam swobodnie , co chcecie .
(trg)="s2.58.1"> Wchodźcie do bramy , wybijając pokłony , i mówcie : " Przebaczenie ! "

(src)="s2.59"> എന ് നാല ് ‍ അക ് രമികളായ ആളുകള ് ‍ അവരോട ് നിര ് ‍ ദേശിക ് കപ ് പെട ് ട വാക ് കിന ് നു പകരം മറ ് റൊരു വാക ് കാണ ് ഉപയോഗിച ് ചത ് ‌ . അതിനാല ് ‍ ആ അക ് രമികളുടെ മേല ് ‍ നാം ആകാശത ് തു നിന ് ന ് ശിക ് ഷ ഇറക ് കി . കാരണം അവര ് ‍ ധിക ് കാരം കാണിച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് നത ് തന ് നെ .
(trg)="s2.59.0"> Lecz niesprawiedliwi zamienili słowo , które im zostało powiedziane , na inne słowo .
(trg)="s2.59.1"> I spuściliśmy na niesprawiedliwych gniew z nieba za to , iż byli bezbożni .

(src)="s2.60"> മൂസാ നബി തന ് റെജനതയ ് ക ് കുവേണ ് ടി വെള ് ളത ് തിനപേക ് ഷിച ് ച സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക . ) അപ ് പോള ് ‍ നാം പറഞ ് ഞു : നിന ് റെവടികൊണ ് ട ് പാറമേല ് ‍ അടിക ് കുക . അങ ് ങനെ അതില ് ‍ നിന ് ന ് പന ് ത ് രണ ് ട ് ഉറവുകള ് ‍ പൊട ് ടി ഒഴുകി . ജനങ ് ങളില ് ‍ ഓരോ വിഭാഗവും അവരവര ് ‍ ക ് ക ് വെള ് ളമെടുക ് കാനുള ് ള സ ് ഥലങ ് ങള ് ‍ മനസ ് സിലാക ് കി . അല ് ലാഹുവിന ് റെആഹാരത ് തില ് ‍ നിന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ തിന ് നുകയും കുടിക ് കുകയും ചെയ ് തുകൊള ് ളൂ . ഭൂമിയില ് ‍ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കി നാശകാരികളായിത ് തീരരുത ് ( എന ് ന ് നാം അവരോട ് നിര ് ‍ ദേശിക ് കുകയും ചെയ ് തു ) .
(trg)="s2.60.0"> A kiedy Mojżesz prosił o wodę dla swojego ludu , Powiedzieliśmy : " Uderz swoją laską o skałę ! "
(trg)="s2.60.1"> " I wytrysnęło z niej dwanaście źródeł , tak iż wszyscy ludzie znali miejsce swego wodopoju .

(src)="s2.61"> ഓ ; മൂസാ , ഒരേതരം ആഹാരവുമായി ക ് ഷമിച ് ചുകഴിയുവാന ് ‍ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് സാധിക ് കുകയില ് ല . അതിനാല ് ‍ മണ ് ണില ് ‍ മുളച ് ചുണ ് ടാവുന ് ന തരത ് തിലുള ് ള ചീര , വെള ് ളരി , ഗോതമ ് പ ് ‌ , പയറ ് ‌ , ഉള ് ളി മുതലായവ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഉല ് ‍ പാദിപ ് പിച ് ചുതരുവാന ് ‍ താങ ് കള ് ‍ താങ ് കളുടെ നാഥനോട ് പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കുക എന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) മൂസാ പറഞ ് ഞു : കൂടുതല ് ‍ ഉത ് തമമായത ് വിട ് ട ് തികച ് ചും താണതരത ് തിലുള ് ളതാണോ നിങ ് ങള ് ‍ പകരം ആവശ ് യപ ് പെടുന ് നത ് ‌ ? എന ് നാല ് ‍ നിങ ് ങളൊരു പട ് ടണത ് തില ് ‍ ചെന ് നിറങ ് ങിക ് കൊള ് ളൂ . നിങ ് ങള ് ‍ ആവശ ് യപ ് പെടുന ് നതെല ് ലാം നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കവിടെ കിട ് ടും . ( ഇത ് തരം ദുര ് ‍ വാശികള ് ‍ കാരണമായി ) അവരുടെ മേല ് ‍ നിന ് ദ ് യതയും പതിത ് വവും അടിച ് ചേല ് ‍ പിക ് കപ ് പെടുകയും , അവര ് ‍ അല ് ലാഹുവിന ് റെ കോപത ് തിന ് പാത ് രമായിത ് തീരുകയും ചെയ ് തു . അവര ് ‍ അല ് ലാഹുവിന ് റെ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങളെ നിഷേധിക ് കുകയും , പ ് രവാചകന ് ‍ മാരെ അന ് യായമായി കൊലപ ് പെടുത ് തുകയും ചെയ ് തതിന ് റെ ഫലമായിട ് ടാണത ് സംഭവിച ് ചത ് ‌ . അവര ് ‍ ധിക ് കാരം കാണിക ് കുകയും , അതിക ് രമം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും ചെയ ് തതിന ് റെ ഫലമായാണത ് സംഭവിച ് ചത ് ‌ .
(trg)="s2.61.2"> Poproś dla nas swego Pana , aby On przygotował dla nas to , co wydaje ziemia , jak : jarzyny , ogórki , czosnek , soczewica i cebula . " - On powiedział : " Czyżbyście chcieli zamienić to , co jest lepsze , na to , co jest gorsze ?
(trg)="s2.61.3"> Uchodźcie do Egiptu , tam będziecie mieć , o co prosicie ! "