# ha/gumi.xml.gz
# ta/tamil.xml.gz


(src)="s1.1"> Da sũnan Allah , Mai rahama , Mai jin ƙai .
(trg)="s1.1"> அளவற ் ற அருளாளன ் , நிகரற ் ற அன ் பாளன ் , அல ் லாஹ ் வின ் பெயரால ் ! ( தொடங ் குகிறேன ் ) .

(src)="s1.2"> Godiya ta tabbata ga Allah , Ubangijin halittu ;
(trg)="s1.2"> அனைத ் துப ் புகழும ் , அகிலங ் கள ் எல ் லாவற ் றையும ் படைத ் து வளர ் த ் துப ் பரிபக ் குவப ் படுத ் தும ் ( நாயனான ) அல ் லாஹ ் வுக ் கே ஆகும ் .

(src)="s1.3"> Mai rahama , Mai jin ƙai ;
(trg)="s1.3"> ( அவன ் ) அளவற ் ற அருளாளன ் , நிகரற ் ற அன ் புடையோன ் .

(src)="s1.4"> Mai nuna Mulkin Rãnar Sakamako .
(trg)="s1.4"> ( அவனே நியாயத ் ) தீர ் ப ் பு நாளின ் அதிபதி ( யும ் ஆவான ் ) .

(src)="s1.5"> Kai muke bauta wa , kuma Kai muke neman taimakonKa .
(trg)="s1.5"> ( இறைவா ! ) உன ் னையே நாங ் கள ் வணங ் குகிறோம ் , உன ் னிடமே நாங ் கள ் உதவியும ் தேடுகிறோம ் .

(src)="s1.6"> Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya .
(trg)="s1.6"> நீ எங ் களை நேர ் வழியில ் நடத ் துவாயாக !

(src)="s1.7"> Hanyar waɗanda Ka yi wa ni 'ima , ba waɗanda aka yi wa fushi ba , kuma ba ɓatattu ba .
(trg)="s1.7"> ( அது ) நீ எவர ் களுக ் கு அருள ் புரிந ் தாயோ அவ ் வழி , ( அது ) உன ் கோபத ் துக ் கு ஆளானோர ் வழியுமல ் ல , நெறி தவறியோர ் வழியுமல ் ல .

(src)="s2.1.0"> A. L ̃ .
(src)="s2.1.1"> M ̃ .
(trg)="s2.1"> அலிஃப ் , லாம ் , மீ ; ம ் .

(src)="s2.2"> Wãncan ne Littãfi , bãbu shakka a cikinsa , shiriya ne ga mãsu taƙawa .
(trg)="s2.2"> இது , ( அல ் லாஹ ் வின ் ) திரு வேதமாகும ் ; , இதில ் எத ் தகைய சந ் தேகமும ் இல ் லை , பயபக ் தியுடையோருக ் கு ( இது ) நேர ் வழிகாட ் டியாகும ் .

(src)="s2.3"> Waɗanda suke yin ĩmãni game da gaibi , kuma suna tsayar da salla , kuma daga abin da Muka azurta su suna ciyarwa .
(trg)="s2.3"> ( பயபக ் தியுடைய ) அவர ் கள ் , ( புலன ் களுக ் கு எட ் டா ) மறைவானவற ் றின ் மீது நம ் பிக ் கை கொள ் வார ் கள ் ; தொழுகையையும ் ( உறுதியாக முறைப ் படிக ் ) கடைப ் பிடித ் து ஒழுகுவார ் கள ் ; இன ் னும ் நாம ் அவர ் களுக ் கு அளித ் தவற ் றிலிருந ் து ( நல ் வழியில ் ) செலவும ் செய ் வார ் கள ் .

(src)="s2.4"> Kuma waɗanda suke yin ĩmãni da abin da aka saukar zuwa gare ka , da abin da aka saukar daga gabãninka , kuma game da Lãhira suna yin yaƙĩni .
(trg)="s2.4"> ( நபியே ! ) இன ் னும ் அவர ் கள ் உமக ் கு அருளப ் பெற ் ற ( வேதத ் ) தின ் மீதும ் ; உமக ் கு முன ் னர ் அருளப ் பட ் டவை மீதும ் நம ் பிக ் கை கொள ் வார ் கள ் ; இன ் னும ் ஆகிரத ் தை ( மறுமையை ) உறுதியாக நம ் புவார ் கள ் .

(src)="s2.5"> Waɗannan suna kan shiriya , daga Ubangjinsu , kuma waɗannan su ne mãsu cin nasara .
(trg)="s2.5"> இவர ் கள ் தாம ் தங ் கள ் இறைவனின ் நேர ் வழியில ் இருப ் பவர ் கள ் ; மேலும ் இவர ் களே வெற ் றியாளர ் கள ் .

(src)="s2.6"> Lalle ne waɗanda suka kãfirta daidai ne a kansu , shin kã yi musu gargaɗi kõ ba ka yi musu gargaɗi ba , ba zã su yi ĩmãni ba .
(trg)="s2.6"> நிச ் சயமாக காஃபிர ் களை ( இறைவனை நிராகரிப ் போரை ) நீர ் அச ் சமூட ் டி எச ் சரித ் தாலும ் ( சரி ) அல ் லது எச ் சரிக ் காவிட ் டாலும ் சரியே ! அவர ் கள ் ஈமான ் ( இறை நம ் பிக ் கை ) கொள ் ள மாட ் டார ் கள ் .

(src)="s2.7"> Allah Ya sa hãtimi a kan zukãtansu , da a kan jinsu , kuma a Kan ganin su akwai wata yãna ; kuma suna da wata azãba mai girma .
(trg)="s2.7"> அல ் லாஹ ் அவர ் களின ் இதயங ் களிலும ் , அவர ் கள ் செவிப ் புலன ் களிலும ் முத ் திரை வைத ் துவிட ் டான ் ; , இன ் னும ் அவர ் களின ் பார ் வை மீது ஒரு திரை கிடக ் கிறது , மேலும ் அவர ் களுக ் கு கடுமையான வேதனையுமுண ் டு .

(src)="s2.8.0"> Kuma akwai daga mutãne wanda yake cewa : " Mun yi imani da Allah kuma da Yinin Lãhira . "
(src)="s2.8.1"> Alhãli kuwa su ba muminai ba ne .
(trg)="s2.8"> இன ் னும ் மனிதர ் களில ் " நாங ் கள ் அல ் லாஹ ் வின ் மீதும ் , இறுதி ( த ் தீர ் ப ் பு ) நாள ் மீதும ் ஈமான ் ( நம ் பிக ் கை ) கொள ் கிறோம ் " என ் று கூறுவோறும ் இருக ் கின ் றனர ் ; ஆனால ் ( உண ் மையில ் ) அவர ் கள ் நம ் பிக ் கை கொண ் டோர ் அல ் லர ் .

(src)="s2.9"> Suna yaudarayya da Allah da waɗanda suka yi ĩmãni , alhãli bã su yaudarar kõwa fãce kansu , kuma bã su sakankancẽwa !
(trg)="s2.9"> ( இவ ் வாறு கூறி ) அவர ் கள ் அல ் லாஹ ் வையும ் , ஈமான ் ( இறை நம ் பிக ் கை ) கொண ் டோரையும ் ஏமாற ் ற நினைக ் கின ் றார ் கள ் ; , ஆனால ் அவர ் கள ் ( உண ் மையில ் ) தம ் மைத ் தாமே ஏமாற ் றிக ் கொள ் கிறார ் களே தவிர வேறில ் லை , எனினும ் அவர ் கள ் ( இதை ) உணர ் ந ் து கொள ் ளவில ் லை .

(src)="s2.10.0"> A cikin zukãtansu akwai wata cũta .
(src)="s2.10.1"> Sai Allah Ya ƙãramusu wata cũta , kuma suna da azãba mai raɗaɗi sabõda ãbin da suka kasance suna yi na ƙarya .
(trg)="s2.10"> அவர ் களுடைய இதயங ் களில ் ஒரு நோயுள ் ளது , அல ் லாஹ ் ( அந ் த ) நோயை அவர ் களுக ் கு இன ் னும ் அதிகமாக ் கி விட ் டான ் ; மேலும ் அவர ் கள ் பொய ் சொல ் லும ் காரணத ் தினால ் அவர ் களுக ் குத ் துன ் பந ் தரும ் வேதனையும ் உண ் டு .

(src)="s2.11"> Kuma idan aka ce musu : " Kada ku yi ɓarna a cikin ƙasa , " sukan ce : " Mũ mãsu kyautatawa kawai ne ! "
(trg)="s2.11"> " பூமியில ் குழப ் பத ் தை உண ் டாக ் காதீர ் கள ் " என ் று அவர ் களிடம ் சொல ் லப ் பட ் டால ் " நிச ் சயமாக நாங ் கள ் தாம ் சமாதானவாதிகள ் " என ் று அவர ் கள ் சொல ் கிறார ் கள ் .

(src)="s2.12"> To , lalle ne su , sũne mãsu ɓarna , kuma amma bã su sansancewa .
(trg)="s2.12"> நிச ் சயமாக அவர ் கள ் தாம ் குழப ் பம ் உண ் டாக ் குபவர ் கள ் அன ் றோ , ஆனால ் அவர ் கள ் ( இதை ) உணர ் கிறார ் களில ் லை .

(src)="s2.13.0"> Kuma idan aka ce musu : " ku yi ĩmãni kamar yadda mutãne suka yi ĩmãni , " sukan ce : " Zã mu yi ĩmãni ne kamar yadda wãwãye suka yi ĩmãni ? "
(src)="s2.13.1"> To , lalle ne su , sũ ne wãwãye , kuma amma bã su sani .
(trg)="s2.13"> ( மற ் ற ) மனிதர ் கள ் ஈமான ் கொண ் டது போன ் று நீங ் களும ் ஈமான ் கொள ் ளுங ் கள ் என ் று அவர ் களிடம ் சொல ் லப ் பட ் டால ் , ' மூடர ் கள ் ஈமான ் ( நம ் பிக ் கை ) கொண ் டது போல ் , நாங ் களும ் ஈமான ் ( நம ் பிக ் கை ) கொள ் ளவேண ் டுமா ? ' என ் று அவர ் கள ் கூறுகிறார ் கள ் ; ( அப ் படியல ் ல ) நிச ் சயமாக இ ( ப ் படிக ் கூறுப ) வர ் களே மூடர ் கள ் . ஆயினும ் ( தம ் மடமையை ) இவர ் கள ் அறிவதில ் லை .

(src)="s2.14.0"> Kuma idan sun haɗu da waɗanda suka yi ĩmãni , sukan ce : " Mun yi ĩmãni .
(src)="s2.14.1"> " Kuma idan sun wõfinta zuwa ga shaiɗãnunsu , sukan ce : " Lalle ne muna tãre da ku : Mu mãsu izgili , kawai ne . "
(trg)="s2.14"> இன ் னும ் ( இந ் தப ் போலி விசுவாசிகள ் ) ஈமான ் கொண ் டிருப ் போரைச ் சந ் திக ் கும ் போது , " நாங ் கள ் ஈமான ் கொண ் டிருக ் கிறோம ் " என ் று கூறுகிறார ் கள ் ; ஆனால ் அவர ் கள ் தங ் கள ் ( தலைவர ் களாகிய ) ஷைத ் தான ் களுடன ் தனித ் திருக ் கும ் போது , " நிச ் சயமாக நாங ் கள ் உங ் களுடன ் தான ் இருக ் கிறோம ் ; நிச ் சயமாக நாங ் கள ் ( அவர ் களைப ் ) பரிகாசம ் செய ் பவர ் களாகவே இருக ் கிறோம ் " எனக ் கூறுகிறார ் கள ் .

(src)="s2.15"> Allah Yana yin izgili gare su kuma Yana taimakon su a cikin ɓatarsu , suna ɗimuwa .
(trg)="s2.15"> அல ் லாஹ ் இவர ் களைப ் பரிகசிக ் கிறான ் . இன ் னும ் இவர ் களின ் வழிகேட ் டிலேயே கபோதிகளாகத ் தட ் டழியும ் படி விட ் டு விடுகிறான ் .

(src)="s2.16"> Waɗannan su ne waɗanda suka sayi ɓata da shiriya , sai fataucinsu bai yi rĩba ba , kuma ba su kasance masu shiryuwa ba .
(trg)="s2.16"> இவர ் கள ் தாம ் நேர ் வழிக ் கு பதிலாகத ் தவறான வழியைக ் கொள ் முதல ் செய ் து கொண ் டவர ் கள ் ; இவர ் களுடைய ( இந ் த ) வியாபாரம ் இலாபம ் தராது , மேலும ் இவர ் கள ் நேர ் வழி பெறுபவர ் ளும ் அல ் லர ் .

(src)="s2.17"> Misãlinsu shĩ ne kamar misãlin wanda ya hũra wuta , to , a lõkacin da ta haskake abin da yake gẽfensa ( na abin tsõro ) , Allah Ya tafi da haskensu , kuma Ya bar su a cikin duffai , bã su gani .
(trg)="s2.17"> இத ் தகையோருக ் கு ஓர ் உதாரணம ் ; நெருப ் பை மூட ் டிய ஒருவனின ் உதாரணத ் தைப ் போன ் றது . அ ( ந ் நெருப ் பான ) து அவனைச ் சுற ் றிலும ் ஒளி வீசியபோது , அல ் லாஹ ் அவர ் களுடைய ஒளியைப ் பறித ் துவிட ் டான ் ; இன ் னும ் பார ் க ் க முடியாத காரிருளில ் அவர ் களை விட ் டு விட ் டான ் .

(src)="s2.18"> Kurãme , bẽbãye , makãfi , sabõda haka bã su kõmõwa .
(trg)="s2.18"> ( அவர ் கள ் ) செவிடர ் களாக , ஊமையர ் களாக , குருடர ் களாக இருக ் கின ் றனர ் . எனவே அவர ் கள ் ( நேரான வழியின ் பக ் கம ் ) மீள மாட ் டார ் கள ் .

(src)="s2.19.0"> Ko kuwa kamar girgije mai zuba daga sama , a cikinsa akwai duffai da tsãwa da walƙiya : suna sanyãwar yãtsunsu a cikin kunnuwansu dãga tsãwarwakin , dõmin tsõron mutuwa .
(src)="s2.19.1"> Kuma Allah Mai kẽwayewane gã kãfirai !
(trg)="s2.19"> அல ் லது , ( இன ் னும ் ஓர ் உதாரணம ் ; ) காரிருளும ் , இடியும ் , மின ் னலும ் கொண ் டு வானத ் திலிருந ் து கடுமழை கொட ் டும ் மேகம ் ; ( இதிலகப ் பட ் டுக ் கொண ் டோர ் ) மரணத ் திற ் கு அஞ ் சி இடியோசையினால ் , தங ் கள ் விரல ் களைத ் தம ் காதுகளில ் வைத ் துக ் கொள ் கிறார ் கள ் ; ஆனால ் அல ் லாஹ ் ( எப ் போதும ் இந ் த ) காஃபிர ் களைச ் சூழ ் ந ் தனாகவே இருக ் கின ் றான ் .

(src)="s2.20.0"> Walƙiyar tana yin kusa ta fizge gannansu , ko da yaushe ta haskakã musu , sai su yi tafiya a cikinta , kuma idan ta yi duhu a kansu , sai su yi tsaye .
(src)="s2.20.1"> Kuma dã Allah Yã so , sai Ya tafi da jinsu da gannansu .
(src)="s2.20.2"> Lalle ne Allah a kan dukan kõme Mai ĩkon yi ne .
(trg)="s2.20"> அம ் மின ் னல ் அவர ் களின ் பார ் வைகளைப ் பறித ் துவிடப ் பார ் க ் கிறது . அ ( ம ் மின ் னலான ) து அவர ் களுக ் கு ஒளி தரும ் போதெல ் லாம ் , அவர ் கள ் அதி ( ன ் துணையினா ) ல ் நடக ் கிறார ் கள ் ; அவர ் களை இருள ் சூழ ் ந ் து கொள ் ளும ் போது ( வழியறியாது ) நின ் றுவிடுகிறார ் கள ் ; மேலும ் அல ் லாஹ ் நாடினால ் அவர ் களுடைய கேள ் விப ் புலனையும ் , பார ் வைகளையும ் போக ் கிவிடுவான ் ; நிச ் சயமாக அல ் லாஹ ் எல ் லாவற ் றின ் மீதும ் பேராற ் றல ் உடையவன ் .

(src)="s2.21.0"> Yã ku mutãne !
(src)="s2.21.1"> Ku bauta wa Ubangjinku , Wanda Ya halicce ku , kũ da waɗanda suke daga gabãninku , tsammãninku ku kãre kanku !
(trg)="s2.21"> மனிதர ் களே ! நீங ் கள ் உங ் களையும ் உங ் களுக ் கு முன ் னிருந ் தோரையும ் படைத ் த உங ் கள ் இறைவனையே வணங ் குங ் கள ் . ( அதனால ் ) நீங ் கள ் தக ் வா ( இறையச ் சமும ் , தூய ் மையும ் ) உடையோராகளாம ் .

(src)="s2.22.0"> Wanda Ya sanya muku ƙasa shimfiɗa , kuma sama gini , kuma Ya saukar da ruwa daga sama , sa 'an nan Ya fitar da abinci daga ' ya 'yan itãce game da shi , sabõda ku .
(src)="s2.22.1"> Sabõda haka kada ku sanya wa Allah wasu kĩshiyõyi , alhãli kuwa kuna sane .
(trg)="s2.22"> அ ( ந ் த இறை ) வனே உங ் களுக ் காக பூமியை விரிப ் பாகவும ் , வானத ் தை விதானமாகவும ் அமைத ் து , வானத ் தினின ் றும ் மழை பொழியச ் செய ் து , அதனின ் று உங ் கள ் உணவிற ் காகக ் கனி வர ் க ் கங ் களை வெளிவரச ் செய ் கிறான ் ; ( இந ் த உண ் மைகளையெல ் லாம ் ) நீங ் கள ் அறிந ் து கொண ் டே இருக ் கும ் நிலையில ் அல ் லாஹ ் வுக ் கு இணைகளை ஏற ் படுத ் தாதீர ் கள ் .

(src)="s2.23.0"> Kuma idan kun kasance a cikin shakka daga abin da Muka sassaukar ga Bãwanmu , to , ku zõ da sũra guda daga misalinsa ( Alƙur 'ãni ) .
(src)="s2.23.1"> Kuma ku kirãwo shaidunku baicin Allah , idan kun kasance mãsu gaskiya .
(trg)="s2.23"> இன ் னும ் , ( முஹம ் மது ( ஸல ் ) என ் ற ) நம ் அடியாருக ் கு நாம ் அருளியுள ் ள ( வேதத ் ) தில ் நீங ் கள ் சந ் தேகம ் உடையோராக இருப ் பீர ் களானால ் , ( அந ் த சந ் தேகத ் தில ் ) உண ் மை உடையோராகவும ் இருப ் பீர ் களானால ் அல ் லாஹ ் வைத ் தவிர உங ் கள ் உதவியாளர ் களை ( யெல ் லாம ் ஒன ் றாக ) அழைத ் து ( வைத ் து ) க ் கொண ் டு இது போன ் ற ஓர ் அத ் தியாயமேனும ் கொன ் டு வாருங ் கள ் .

(src)="s2.24"> To , idan ba ku aikata ( kãwo sura ) ba , to , bã zã ku aikataba , sabõda haka , ku ji tsoron wuta , wadda makãmashinta mutãne da duwãtsu ne , an yi tattalinta dõmin kãfurai .
(trg)="s2.24"> ( அப ் படி ) நீங ் கள ் செய ் யாவிட ் டால ் , அப ் படிச ் செய ் ய உங ் களால ் திண ் ணமாக முடியாது , மனிதர ் களையும ் கற ் களையும ் எரிபொருளாகக ் கொண ் ட நரக நெருப ் பை அஞ ் சிக ் கொள ் ளுங ் கள ் . ( அந ் த நெருப ் பு , இறைவனையும ் அவன ் வேதத ் தையும ் ஏற ் க மறுக ் கும ் ) காஃபிர ் களுக ் காகவே அது சித ் தப ் படுத ் தப ் பட ் டுள ் ளது .

(src)="s2.25.0"> Kuma ka bãyar da bishãra ga waɗanda suka yi ĩmãni. kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai , cẽwa lallene , suna da gidãjen Aljanna , ƙõramu na gudãna daga ƙarƙashinsu .
(src)="s2.25.1"> Ko da yaushe aka azurta su da abinci daga wasu ' ya 'yan itãce daga gare su , sai su ce : " Wannan shi ne aka azurta mu da shi daga gabãnin haka , " Kuma a je musu da shi yana mai kama da juna , Kuma sunã da , a cikin su , mãtan aure mãsu tsarki , kuma su , cikin su madawwama ne .
(trg)="s2.25"> ( ஆனால ் ) நம ் பிக ் கை கொண ் டு நற ் கருமங ் கள ் செய ் வோருக ் கு நன ் மாராயங ் கள ் கூறுவீராக ! சதா ஓடிக ் கொண ் டிருக ் கும ் ஆறுகளைக ் கொண ் ட சுவனச ் சோலைகள ் அவர ் களுக ் காக உண ் டு , அவர ் களுக ் கு உண ் ண அங ் கிருந ் து ஏதாவது கனி கொடுக ் கப ் படும ் போதெல ் லாம ் " இதுவே முன ் னரும ் நமக ் கு ( உலகில ் ) கொடுக ் கப ் பட ் டிருக ் கிறது " என ் று கூறுவார ் கள ் ; ஆனால ் ( தோற ் றத ் தில ் ) இது போன ் றதுதான ் ( அவர ் களுக ் கு உலகத ் திற ் ) கொடுக ் கப ் பட ் டிருந ் தன , இன ் னும ் அவர ் களுக ் கு அங ் கு தூய துணைவியரும ் உண ் டு , மேலும ் அவர ் கள ் அங ் கே நிரந ் தரமாக வாழ ் வார ் கள ் .

(src)="s2.26.0"> Lalle ne , Allah bã Ya jin kunyar Ya bayyana wani misãli , kõwane iri ne , sauro da abin da yake bisa gare shi .
(src)="s2.26.1"> To , amma waɗanda suka yi ĩmãni , sai su san cewa lalle shi ne gaskiya daga Ubangijin su , kuma amma waɗanda suka kãfirta , sai su ce : " Mẽne ne Allah Ya yi nufi da wannan ya zama misãli ? " na ɓatar da wasu mãsu yawa da shi , kuma Yana shiryar da wasu mãsu yawada shi , kuma bã Ya ɓatarwa da shi fãce fasiƙai .
(trg)="s2.26"> நிச ் சயமாக அல ் லாஹ ் கொசுவையோ , அதிலும ் ( அற ் பத ் தில ் ) மேற ் பட ் டதையோ உதாரணம ் கூறுவதில ் வெட ் கப ் படமாட ் டான ் . ( இறை ) நம ் பிக ் கைக ் கொண ் டவர ் கள ் நிச ் சயமாக அ ( வ ் வுதாரணமான ) து தங ் கள ் இறைவனிடமிருந ் து வந ் துள ் ள உண ் மையென ் பதை அறிவார ் கள ் ; ஆனால ் ( இறை நம ் பிக ் கையற ் ற ) காஃபிர ் களோ , " இவ ் வித உதாரணத ் தின ் மூலம ் இறைவன ் என ் ன நாடுகிறான ் ? " என ் று ( ஏளனமாகக ் ) கூறுகிறார ் கள ் . அவன ் இதைக ் கொண ் டு பலரை வழிகேட ் டில ் விடுகிறான ் ; இன ் னும ் பலரை இதன ் மூலம ் நல ் வழிப ் படுத ் துகிறான ் ; ஆனால ் தீயவர ் களைத ் தவிர ( வேறு யாரையும ் ) அவன ் அதனால ் வழிகேட ் டில ் ஆக ் குவதில ் லை .

(src)="s2.27"> Waɗanda suke warware alƙawarin Allah daga bãyan ƙulla shi , kuma su yanke abin da Allah Ya yi umurni da shi a sãdar , kuma suna ɓarna a cikin ƙasa , waɗannan sũ ne mãsu hasãra .
(trg)="s2.27"> இ ( த ் தீய ) வர ் கள ் அல ் லாஹ ் விடம ் செய ் த ஒப ் பந ் தத ் தை , அது உறுதிப ் படுத ் தப ் பட ் ட பின ் னர ் முறித ் து விடுகின ் றனர ் . அல ் லாஹ ் ஒன ் றிணைக ் கப ் பட வேண ் டும ் என ் று கட ் டளை இட ் டதைத ் துண ் டித ் து விடுவதுடன ் பூமியில ் குழப ் பத ் தையும ் உண ் டாக ் குகிறார ் கள ் ; இவர ் களே தாம ் நஷ ் டவாளிகள ் .

(src)="s2.28"> Yaya kuke kãfirta da Allah , alhãli kuwa kun kasance matattu sa 'an nan Ya rãyar da ku , sa 'nnan kuma Ya matar da ku , sa 'an nan kuma Ya rãya ku , sa 'an nan zuwa gare Shi ake mayar da ku ?
(trg)="s2.28"> நீங ் கள ் எப ் படி அல ் லாஹ ் வை நம ் ப மறுக ் கிறீர ் கள ் ? உயிரற ் றோராக இருந ் த உங ் களுக ் கு அவனே உயிரூட ் டினான ் ; பின ் பு அவன ் உங ் களை மரிக ் கச ் செய ் வான ் ; மீண ் டும ் உங ் களை உயிர ் பெறச ் செய ் வான ் ; இன ் னும ் நீங ் கள ் அவன ் பக ் கமே திருப ் பிக ் கொண ் டுவரப ் படுவீர ் கள ் .

(src)="s2.29.0"> Shi ne Wanda Ya halitta muku abin da ke a cikin ƙasa gaba ɗaya , sa 'an nan kuma Ya daidaita zuwa sama , sa 'an nan Y a aikata su sammai bakwai .
(src)="s2.29.1"> Kuma Shi ga dukan kõmai Masani ne .
(trg)="s2.29"> அ ( வ ் விறை ) வன ் எத ் தகையவன ் என ் றால ் அவனே உலகத ் திலுள ் ள அனைத ் தையும ் உங ் களுக ் காகப ் படைத ் தான ் ; பின ் அவன ் வானத ் தின ் பக ் கம ் முற ் பட ் டான ் ; அவற ் றை ஏழு வானங ் களாக ஒழுங ் காக ் கினான ் . அன ் றியும ் அவனே ஒவ ் வொரு பொருளையும ் நன ் கறிபவனாக இருக ் கின ் றான ் .

(src)="s2.30"> Kuma a lõkacin da Ubangijinka Ya ce ga malã 'iku : " Lalle ne , Ni Mai sanya wani halĩfa ne a cikin ƙasa , " suka ce : " Ashe , zã Ka sanya a cikinta , wanda zai yi ɓarna a cikinta , kuma mu , muna yi maka tasbihi tare da gõde maka , kuma muna tsarkakewa gareka " Ya ce : " Lalle ne , Ni Na san abin da ba ku sani ba . "
(trg)="s2.30"> ( நபியே ) இன ் னும ் , உம ் இறைவன ் வானவர ் களை நோக ் கி " நிச ் சயமாக நான ் பூமியில ் ஒரு பிரதிநிதியை அமைக ் கப ் போகிறேன ் " என ் று கூறியபோது , அவர ் கள ் " ( இறைவா ! ) நீ அதில ் குழப ் பத ் தை உண ் டாக ் கி , இரத ் தம ் சிந ் துவோரையா அமைக ் கப ் போகிறாய ் ? இன ் னும ் நாங ் களோ உன ் புகழ ் ஓதியவர ் களாக உன ் னைத ் துதித ் து , உன ் பரிசுத ் ததைப ் போற ் றியவர ் களாக இருக ் கின ் றோம ் ; என ் று கூறினார ் கள ் ; அ ( தற ் கு இறை ) வன ் " நீங ் கள ் அறியாதவற ் றையெல ் லாம ் நிச ் சயமாக நான ் அறிவேன ் " எனக ் கூறினான ் .

(src)="s2.31"> Kuma Ya sanar da Ãdam sũnãye dukansu , sa 'an nan kuma ya gitta su a kan malã 'iku , sa 'n nan Ya ce : " Ku gaya mini sũnayen waɗannan , idan kun nasance mãsu gaskiya . "
(trg)="s2.31"> இன ் னும ் , ( இறைவன ் ) எல ் லாப ் ( பொருட ் களின ் ) பெயர ் களையும ் ஆதமுக ் கு கற ் றுக ் கொடுத ் தான ் ; பின ் அவற ் றை வானவர ் கள ் முன ் எடுத ் துக ் காட ் டி , " நீங ் கள ் ( உங ் கள ் கூற ் றில ் ) உண ் மையாளர ் களாயிருப ் பின ் இவற ் றின ் பெயர ் களை எனக ் கு விவரியுங ் கள ் " என ் றான ் .

(src)="s2.32.0"> Suka ce : " Tsarki ya tabbata a gare Ka !
(src)="s2.32.1"> Bãbu sani a gare mu , lalle ne Kai , Kai ne Masani , Mai hikima . "
(trg)="s2.32"> அவர ் கள ் " ( இறைவா ! ) நீயே தூயவன ் . நீ எங ் களுக ் குக ் கற ் றுக ் கொடுத ் தவை தவிர எதைப ் பற ் றியும ் எங ் களுக ் கு அறிவு இல ் லை . நிச ் சயமாக நீயே பேரறிவாளன ் ; விவேகமிக ் கோன ் " எனக ் கூறினார ் கள ் .

(src)="s2.33.0"> Ya ce : " Yã Ãdam !
(src)="s2.33.1"> Ka gaya musu sũnãyensu . "
(src)="s2.33.2"> To , a lokacin da ya gaya musu sũnãyensu , ( Allah ) Ya ce : " Ashe , ban ce muku ba , lalle Ni , Inã sane da gaibin sammai da ƙasa , kuma ( Inã sane da ) abin da kuke bayyanawa da abin da kuka kasance kuna ɓõyewa ? "
(trg)="s2.33"> " ஆதமே ! அப ் பொருட ் களின ் பெயர ் களை அவர ் களுக ் கு விவரிப ் பீராக ! " என ் று ( இறைவன ் ) சொன ் னான ் ; அவர ் அப ் பெயர ் களை அவர ் களுக ் கு விவரித ் தபோது " நிச ் சயமாக நான ் வானங ் களிலும ் , பூமியிலும ் மறைந ் திருப ் பவற ் றை அறிவேன ் என ் றும ் , நீங ் கள ் வெளிப ் படுத ் துவதையும ் , நீங ் கள ் மறைத ் துக ் கொண ் டிருப ் பதையும ் நான ் அறிவேன ் என ் றும ் உங ் களிடம ் நான ் சொல ் லவில ் லையா ? " என ் று ( இறைவன ் ) கூறினான ் .

(src)="s2.34"> Kuma a lõkacin da Muka ce ga malã 'iku : " Ku yi sujada ga Ãdam , " Sai suka yi sujada , fãce Ibilĩsa ya ƙi , kuma ya yi girman kai , kuma ya kasance daga kãfirai .
(trg)="s2.34"> பின ் னர ் நாம ் மலக ் குகளை நோக ் கி , " ஆதமுக ் குப ் பணி ( ந ் து ஸுஜூது செய ் ) யுங ் கள ் " என ் று சொன ் னபோது இப ் லீஸைத ் தவிர மற ் ற அனைவரும ் சிரம ் பணிந ் தனர ் ; அவன ் ( இப ் லீஸு ) மறுத ் தான ் ; ஆணவமும ் கொண ் டான ் ; இன ் னும ் அவன ் காஃபிர ் களைச ் சார ் ந ் தவனாகி விட ் டான ் .

(src)="s2.35.0"> Kuma muka ce : " Ya Ãdam !
(src)="s2.35.1"> Ka zauna kai da matarka a gidan Aljanna , kuma ku ci daga gare ta , bisa wadãta , inda kuke so , kuma kada ku kusanci wannan itãciyar , har ku kasance daga azzãlumai . "
(trg)="s2.35"> மேலும ் நாம ் , " ஆதமே ! நீரும ் உம ் மனைவியும ் அச ் சுவனபதியில ் குடியிருங ் கள ் . மேலும ் நீங ் கள ் இருவரும ் விரும ் பியவாறு அதிலிருந ் து தாராளமாக புசியுங ் கள ் ; ஆனால ் நீங ் கள ் இருவரும ் இம ் மரத ் தை மட ் டும ் நெருங ் க வேண ் டாம ் ; ( அப ் படிச ் செய ் தீர ் களானால ் ) நீங ் கள ் இருவரும ் அக ் கிரமக ் காரர ் களில ் நின ் றும ் ஆகிவிடுவீர ் கள ் " என ் று சொன ் னோம ் .

(src)="s2.36.0"> Sai Shaiɗan ya talãlãɓantar da su ga barinta , sai ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikinsa .
(src)="s2.36.1"> Kuma muka ce : " Sãshenku nã maƙiyi ga sãshe , kuma kuna da a cikin ƙasa matabbata da jin dãɗi zuwa ga wani lõkaci . "
(trg)="s2.36"> இதன ் பின ் , ஷைத ் தான ் அவர ் கள ் இருவரையும ் அதிலிருந ் து வழி தவறச ் செய ் தான ் ; அவர ் கள ் இருவரும ் இருந ் த ( சொர ் க ் கத ் ) திலிருந ் து வெளியேறுமாறு செய ் தான ் ; இன ் னும ் நாம ் , " நீங ் கள ் ( யாவரும ் இங ் கிருந ் து ) இறங ் குங ் கள ் ; உங ் களில ் சிலர ் சிலருக ் கு பகைவராக இருப ் பீர ் கள ் ; பூமியில ் ஒரு குறிப ் பிட ் ட காலம ் வரை உங ் களுக ் குத ் தங ் குமிடமும ் அனுபவிக ் கும ் பொருள ் களும ் உண ் டு " என ் று கூறினோம ் .

(src)="s2.37.0"> Sai Ãdam ya karɓi wasu kalmõmi daga Ubangjjinsa , sabõda haka ya karɓi tũba a kansa .
(src)="s2.37.1"> Lalle ne Shi , Shĩ ne Mai karɓar tũba , Mai jin ƙai .
(trg)="s2.37"> பின ் னர ் ஆதம ் தம ் இறைவனிடமிருந ் து சில வாக ் குகளைக ் கற ் றுக ் கொண ் டார ் ; ( இன ் னும ் , அவற ் றின ் முலமாக இறைவனிடம ் மன ் னிப ் புக ் கோரினார ் ) எனவே இறைவன ் அவரை மன ் னித ் தான ் ; நிச ் சயமாக அவன ் மிக மன ் னிப ் போனும ் , கருணையாளனும ் ஆவான ் .

(src)="s2.38.0"> Muka ce : " Ku ku sauka daga gare ta gabã ɗaya .
(src)="s2.38.1"> To , imma lalle shiriya ta je muku daga gare Ni , to , wanda ya bi shiriya ta to , bãbu tsõro a kansu , kuma bã su yin baƙin ciki . "
(trg)="s2.38"> ( பின ் பு , நாம ் சொன ் னோம ் ; " நீங ் கள ் அனைவரும ் இவ ் விடத ் தை விட ் டும ் இறங ் கிவிடுங ் கள ் ; என ் னிடமிருந ் து உங ் களுக ் கு நிச ் சயமாக நல ் வழி ( யைக ் காட ் டும ் அறிவுரைகள ் ) வரும ் போது , யார ் என ் னுடைய ( அவ ் ) வழியைப ் பின ் பற ் றுகிறார ் களோ அவர ் களுக ் கு எத ் தகைய பயமும ் இல ் லை , அவர ் கள ் துக ் கப ் படவும ் மாட ் டார ் கள ் . "

(src)="s2.39"> " Kuma waɗanda suka kãfirta , kuma suka ƙaryata game da ãyõyinMu , waɗannan sũ ne abõkan Wuta ; sũ a cikinta madawwama ne . "
(trg)="s2.39"> அன ் றி யார ் ( இதை ஏற ் க ) மறுத ் து , நம ் அத ் தாட ் சிகளை பொய ் பிக ் க முற ் படுகிறார ் களோ அவர ் கள ் நரக வாசிகள ் ; அவர ் கள ் அ ( ந ் நரகத ் ) தில ் என ் றென ் றும ் தங ் கி இருப ் பர ் .

(src)="s2.40.0"> Yã Banĩ Isrã 'Ĩla !
(src)="s2.40.1"> Ku tuna ni 'imãTa a kanku , kuma ku cika alƙawariNa , In cika muku da alƙawarinku. kuma Ni , ku ji tsõro Na .
(trg)="s2.40"> இஸ ் ராயீலின ் சந ் ததியனரே ! நான ் உங ் களுக ் கு அளித ் த என ் னுடைய அருட ் கொடையை நினைவு கூறுங ் கள ் ; நீங ் கள ் என ் வாக ் குறுதியை நிறைவேற ் றுங ் கள ் ; நான ் உங ் கள ் வாக ் குறுதியை நிறைவேற ் றுவேன ் ; மேலும ் , நீங ் கள ் ( வேறெவருக ் கும ் அஞ ் சாது ) எனக ் கே அஞ ் சுவீர ் களாக .

(src)="s2.41.0"> Kuma , ku yi ĩmãni da abin da na saukar , mai gaskatãwa ga abin da yake tãre da ku , kuma kada ku kasance farkon kãfiri game da shi , Kuma kada ku sayi ' yan kuɗi kaɗan da ãyõyiNa .
(src)="s2.41.1"> Kuma ku ji tsõrõNa , Nĩ kaɗai .
(trg)="s2.41"> இன ் னும ் நான ் இறக ் கிய ( வேதத ் ) தை நம ் புங ் கள ் ; இது உங ் களிடம ் உள ் ள ( வேதத ் ) தை மெய ் ப ் பிக ் கின ் றது , நீங ் கள ் அதை ( ஏற ் க ) மறுப ் பவர ் களில ் முதன ் மையானவர ் களாக வேண ் டாம ் . மேலும ் என ் திரு வசனங ் களைச ் சொற ் ப விலைக ் கு விற ் று விடாதீர ் கள ் ; இன ் னும ் எனக ் கே நீங ் கள ் அஞ ் சி ( ஒழுகி ) வருவீர ் களாக .

(src)="s2.42"> Kuma kada ku lulluɓe gaskiya da ƙarya , kuma ku ɓõye gaskiya , alhãli kuwa kuna sane .
(trg)="s2.42"> நீங ் கள ் அறிந ் து கொண ் டே உண ் மையைப ் பொய ் யுடன ் கலக ் காதீர ் கள ் ; உண ் மையை மறைக ் கவும ் செய ் யாதீர ் கள ் .

(src)="s2.43"> Kuma ku tsayar da salla ; kuma ku bãyar da zakka ; kuma ku yi rukũ 'i tãre da mãsu yin rukũ 'i .
(trg)="s2.43"> தொழுகையைக ் கடைப ் பிடியுங ் கள ் ; ஜகாத ் தையும ் ( ஒழுங ் காகக ் ) கொடுத ் து வாருங ் கள ் ; ருகூஃ செய ் வோரோடு சேர ் ந ் து நீங ் களும ் ருகூஃ செய ் யுங ் கள ் .

(src)="s2.44.0"> Shin , kuna umurnin mutãne da alhẽri , kuma ku manta da kanku alhãli kuwa kuna karatun littãfi ?
(src)="s2.44.1"> Shin , bãzã ku hankalta ba ?
(trg)="s2.44"> நீங ் கள ் வேதத ் தையும ் ஓதிக ் கொண ் டே , ( மற ் ற ) மனிதர ் களை நன ் மை செய ் யுமாறு ஏவி , தங ் களையே மறந ் து விடுகிறீர ் களா ? நீங ் கள ் சிந ் தித ் துப ் புரிந ் து கொள ் ள வேண ் டாமா ?

(src)="s2.45.0"> Kuma ku nẽmi taimako da yin haƙuri , da salla .
(src)="s2.45.1"> Kuma lalle ne ita , haƙĩƙa , mai girma ce fãce fa a kan mãsu tsõron Allah .
(trg)="s2.45"> மேலும ் பொறுமையைக ் கொண ் டும ் , தொழுகையைக ் கொண ் டும ் ( அல ் லாஹ ் விடம ் ) உதவி தேடுங ் கள ் ; எனினும ் , நிச ் சயமாக இது உள ் ளச ் சம ் உடையோர ் க ் கன ் றி மற ் றவர ் களுக ் குப ் பெரும ் பாரமாகவேயிருக ் கும ் .

(src)="s2.46"> Waɗanda suka tabbata cẽwa lalle ne su mãsu haɗuwa da Ubangijinsu , kuma lalle ne sũ a gareshi mãsu kõmãwa ne .
(trg)="s2.46"> ( உள ் ளச ் சமுடைய ) அவர ் கள ் தாம ் , " திடமாக ( தாம ் ) தங ் கள ் இறைவனைச ் சந ் திப ் போம ் ; நிச ் சயமாக அவனிடமே தாம ் திரும ் பச ் செல ் வோம ் " என ் பதை உறுதியாகக ் கருத ் தில ் கொண ் டோராவார ் ; .

(src)="s2.47.0"> Yã banĩ Isrã 'ĩla !
(src)="s2.47.1"> Ku tuna ni 'imaTa , wadda Na ni 'imta a kanku , kuma lalle ne Ni , na fĩfĩta ku a kan tãlikai .
(trg)="s2.47"> இஸ ் ராயீலின ் மக ் களே ! ( முன ் னர ் ) நான ் உங ் களுக ் கு அளித ் த என ் னுடைய அருட ் கொடையையும ் , உலகோர ் யாவரையும ் விட உங ் களை மேன ் மைப ் படுத ் தினேன ் என ் பதையும ் நினைவு கூறுங ் கள ் .

(src)="s2.48"> Kuma ku ji tsron wani yini , ( a cikinsa ) rai bã ya Wadãtar da wani rai da kõme , kuma bã a karɓar cetõ daga gareshi , kuma ba a karɓar fansa daga gare shi , kuma bã su zama ana taimakon su ba .
(trg)="s2.48"> இன ் னும ் , ஒர ் ஆத ் மா மற ் றோர ் ஆத ் மாவிற ் கு சிறிதும ் பயன ் பட முடியாதே ( அந ் த ) ஒரு நாளை நீங ் கள ் அஞ ் சி நடப ் பீர ் களாக ! ( அந ் த நாளில ் ) எந ் தப ் பரிந ் துரையும ் அதற ் காக ஏற ் றுக ் கொள ் ளப ் படமாட ் டாது , அதற ் காக எந ் தப ் பதிலீடும ் பெற ் றுக ் கொள ் ளப ் பட மாட ் டாது , அன ் றியும ் ( பாவம ் செய ் த ) அவர ் கள ் உதவி செய ் யப ் படவும ் மாட ் டார ் கள ் .

(src)="s2.49.0"> Kuma a lõkacin da muka tsĩrar da ku daga mutãnen Fir 'auna , su na taya muku muguntar azãba , su na yayyanke ɗiyanku maza su na rãyar da mãtanku .
(src)="s2.49.1"> Kuma a cikin wancan akwai jarabawa mai girma daga Ubangijinku .
(trg)="s2.49"> உங ் களை கடுமையாக வேதனைப ் படுத ் தி வந ் த ஃபிர ் அவ ் னின ் கூட ் டத ் தாரிடமிருந ் து உங ் களை நாம ் விடுவித ் ததையும ் ( நினைவு கூறுங ் கள ் ) அவர ் கள ் உங ் கள ் ஆண ் மக ் களை கொன ் று , உங ் கள ் பெண ் மக ் களை ( மட ் டும ் ) வாழவிட ் டிருந ் தார ் கள ் ; அதில ் உங ் களுக ் கு உங ் கள ் இறைவனிடமிருந ் து ஒரு சோதனை இருந ் தது .

(src)="s2.50"> Kuma a lõkacin da Muka raba tẽku sabõda ku , sai Muka tsĩrar da ku kuma Muka nutsar da mutãnen Fir 'auna , alhãli kuwa kũ kuna kallo .
(trg)="s2.50"> மேலும ் உங ் களுக ் காக நாம ் கடலைப ் பிளந ் து , உங ் களை நாம ் காப ் பாற ் றி , நீங ் கள ் பார ் த ் துக ் கொண ் டிருக ் கும ் போதே ஃபிர ் அவ ் னின ் கூட ் டத ் தாரை அதில ் மூழ ் கடித ் தோம ் ( என ் பதையும ் நினைவு கூறுங ் கள ் ) .

(src)="s2.51"> Kuma a lõkacin da muka yi wa 'adi ga Mũsa , dare arba 'in , sa 'an nan kuma kuka riƙi maraƙi daga bãyansa , alhãli kũ , kuna mãsu zãlunci ( da bauta masa ) .
(trg)="s2.51"> மேலும ் நாம ் மூஸாவுக ் கு ( வேதம ் அருள ) நாற ் பது இரவுகளை வாக ் களித ் தோம ் ; ( அதற ் காக அவர ் சென ் ற ) பின ் னர ் காளைக ் கன ் ( று ஒன ் ) றைக ் ( கடவுளாக ) எடுத ் துக ் கொண ் டீர ் கள ் ; ( அதனால ் ) நீங ் கள ் அக ் கிரமக ் காரர ் களாகி விட ் டீர ் கள ் .

(src)="s2.52"> Sa 'an nan kuma muka yãfe muku daga bãyan wancan , tsammãninku , kuna gõdẽwa .
(trg)="s2.52"> இதன ் பின ் னரும ் , நீங ் கள ் நன ் றி செலுத ் துவதற ் காக நாம ் உங ் களை மன ் னித ் தோம ் .

(src)="s2.53"> Kuma a lõkacin da Muka baiwa Mũsa Littãfi da rarrabẽwa , tsammãninku , kuna shiryuwa .
(trg)="s2.53"> இன ் னும ் , நீங ் கள ் நேர ் வழி பெறும ் பொருட ் டு நாம ் மூஸாவுக ் கு வேதத ் தையும ் ( நன ் மை தீமைகளைப ் பிரித ் து அறிவிக ் கக ் கூடிய ) ஃபுர ் க ் கானையும ் அளித ் தோம ் ( என ் பதையும ் நினைவு கூறுங ் கள ் ) .

(src)="s2.54.0"> Kuma a lõkacin da Mũsa ya ce ga mutãnensa : " Ya mutãnena !
(src)="s2.54.1"> Lalle ne ku , kun zãlunci kanku game da riƙonku maraƙin , sai ku tũba zuwa ga Mahaliccinku , sai ku kashe kãwunanku .
(src)="s2.54.2"> Wancan ne mafii alheri a wajen mahaliccinku .
(src)="s2.54.3"> Sa 'an nan Ya karɓi tuba a kanku. lalle ne Shi , Shi ne Mai karɓar tũba , Mai jin ƙai .
(trg)="s2.54"> மூஸா தம ் சமூகத ் தாரை நோக ் கி " என ் சமூகத ் தாரே ! நீங ் கள ் காளைக ் கன ் றை ( வணக ் கத ் திற ் காக ) எடுத ் துக ் கொண ் டதன ் மூலம ் உங ் களுக ் கு நீங ் களே அக ் கிரமம ் செய ் து கொண ் டீர ் கள ் ; ஆகவே , உங ் களைப ் படைத ் தவனிடம ் பாவமன ் னிப ் புக ் கோருங ் கள ் ; உங ் களை நீங ் களே மாய ் த ் துக ் கொள ் ளுங ் கள ் ; அதுவே உங ் களைப ் படைத ் தவனிடம ் , உங ் களுக ் கு நற ் பலன ் அளிப ் பதாகும ் " எனக ் கூறினார ் . ( அவ ் வாறே நீங ் கள ் செய ் ததனால ் ) அவன ் உங ் களை மன ் னித ் தான ் ( என ் பதையும ் நினைவு கூறுங ் கள ் . ) நிச ் சயமாக , அவன ் தவ ் பாவை ஏற ் ( று மன ் னிப ் ) பவனாகவும ் , பெருங ் கருணையுடையோனாகவும ் இருக ் கிறான ் .

(src)="s2.55.0"> Kuma a lõkacin da kuka ce : " Ya Musa !
(src)="s2.55.1"> Bã zã mu yi ĩmãni ba dõminka , sai munga Allah bayyane , " sabada haka tsãwar nan ta kamaku , alhãli kuwa kuna kallo .
(trg)="s2.55"> இன ் னும ் ( இதையும ் நினைவு கூறுங ் கள ் ; ) நீங ் கள ் , ' மூஸாவே ! நாங ் கள ் அல ் லாஹ ் வை கண ் கூடாக காணும ் வரை உம ் மீது நம ் பிக ் கை கொள ் ள மாட ் டோம ் " என ் று கூறினீர ் கள ் ; அப ் பொழுது , நீங ் கள ் பார ் த ் துக ் கொண ் டிருக ் கும ் போதே உங ் களை ஓர ் இடி முழக ் கம ் பற ் றிக ் கொண ் டது .

(src)="s2.56"> Sa 'an nan kuma Muka tãyar da ku daga bãyan mutuwarku , tsammãninku , kuna gõdẽwa .
(trg)="s2.56"> நீங ் கள ் நன ் றியுடையோராய ் இருக ் கும ் பொருட ் டு , நீங ் கள ் இறந ் தபின ் உங ் களை உயிர ் ப ் பித ் து எழுப ் பினோம ் .

(src)="s2.57"> Kuma Muka sanya girgije ya yi inuwa a kanku , kuma Muka saukar da darɓa da tantabaru a kanku ; " Ku ci daga mãsu dãɗin abin da Muka azurta ku . " kuma ba su zãlunce Mu ba , kuma amma kansu suka kasance suna zãlunta .
(trg)="s2.57"> இன ் னும ் , உங ் கள ் மீது மேகம ் நிழலிடச ் செய ் தோம ் ; மேலும ் " மன ் னு , ஸல ் வா " ( என ் னும ் மேன ் மையான உணவுப ் பொருள ் களை ) உங ் களுக ் காக இறக ் கி வைத ் து , " நாம ் உங ் களுக ் கு அருளியுள ் ள பரிசுத ் தமான உணவுகளிலிருந ் து புசியுங ் கள ் " ( என ் றோம ் ; ) எனினும ் அவர ் கள ் நமக ் குத ் தீங ் கு செய ் துவிடவில ் லை , மாறாக , தமக ் குத ் தாமே தீங ் கிழைத ் துக ் கொண ் டார ் கள ் .

(src)="s2.58.0"> Kuma a lokacin da Muka ce : " Ku shiga wannan alƙarya .
(src)="s2.58.1"> San nan ku ci daga gareta , idan kuka so , bisa wadata , kuma ku shiga ƙofa kuna masu tawalu 'i , kuma ku ce ; " kãyar da zunubai " Mu gãfarta muku laifukanku , kuma zã mu ƙãra wa mãsu kyautatawa . "
(trg)="s2.58"> இன ் னும ் ( நினைவு கூறுங ் கள ் ; ) நாம ் கூறினோம ் ; " இந ் த பட ் டினத ் துள ் நுழைந ் து அங ் கு நீங ் கள ் விரும ் பிய இடத ் தில ் தாராளமாகப ் புசியுங ் கள ் ; அதன ் வாயிலில ் நுழையும ் போது , பணிவுடன ் தலைவணங ் கி ' ஹித ் ததுன ் ' ( - " எங ் கள ் பாபச ் சுமைகள ் நீங ் கட ் டும ் " ) என ் று கூறுங ் கள ் ; நாம ் உங ் களுக ் காக உங ் கள ் குற ் றங ் களை மன ் னிப ் போம ் ; மேலும ் நன ் மை செய ் வோருக ் கு அதிகமாகக ் கொடுப ் போம ் .

(src)="s2.59"> Sai waɗanda suka yi zalunci suka sake magana watar wannan da aka ce musu , saboda haka muka saukar a kan waɗanda suka yi zãlunci da azãba daga sama sabõda abin da suka kasance suna yi na fãsiƙanci .
(trg)="s2.59"> ஆனால ் அக ் கிரமக ் காரர ் கள ் தம ் மிடம ் கூறப ் பட ் ட வார ் த ் தையை அவர ் களுக ் குச ் சொல ் லப ் படாத வேறு வார ் த ் தையாக மாற ் றிக ் கொண ் டார ் கள ் ; ஆகவே அக ் கிரமங ் கள ் செய ் தவர ் கள ் மீது - ( இவ ் வாறு அவர ் கள ் ) பாபம ் செய ் து கொண ் டிருந ் த காரணத ் தினால ் வானத ் திலிருந ் து நாம ் வேதனையை இறக ் கிவைத ் தோம ் .

(src)="s2.60.0"> Kuma a lokacin da Mũsa ya nemi shãyarwa domin mutãnensa , Muka ce ; " Ka dõki dũtsen da sandarka . "
(src)="s2.60.1"> Sai marmaro gõma sha biyu suka ɓuɓɓugo , haƙĩƙa , kõwaɗanne mutãne sun san wurin shansu .
(src)="s2.60.2"> " Ku ci kuma ku sha daga arziƙin Ubangijinku , kuma kada ku yi fasadi , a cikin ƙasa , kuna mãsu ɓarna . "
(trg)="s2.60"> மூஸா தம ் சமூகத ் தாருக ் காகத ் தண ் ணீர ் வேண ் டிப ் பிரார ் த ் தித ் த போது , " உமது கைத ் தடியால ் அப ் பாறையில ் அடிப ் பீராக ! " என நாம ் கூறினோம ் ; அதிலிருந ் து பன ் னிரண ் டு நீர ் ஊற ் றுக ் கள ் பொங ் கியெழுந ் தன . ஒவ ் வொரு கூட ் டத ் தினரும ் அவரவர ் குடி நீர ் த ் துறையை நன ் கு அறிந ் து கொண ் டனர ் ; " அல ் லாஹ ் அருளிய ஆகாரத ் திலிருந ் து உண ் ணுங ் கள ் , பருகுங ் கள ் ; பூமியில ் குழப ் பஞ ் செய ் து கொண ் டு திரியாதீர ் கள ் " ( என நாம ் கூறினோம ் ) என ் பதையும ் நினைவு கூறுங ் கள ் .

(src)="s2.61.0"> Kuma a lõkacin da kuka ce : " Yã Mũsã !
(src)="s2.61.1"> Bã zã mu yi haƙuri ba a kan abinci guda .
(src)="s2.61.2"> Sai ka rõƙa mana Ubangijinka Ya fitar mana daga abin da ƙasa take tsirarwa daga ganyenta , dumanta , da alkamarta da albasarta .
(src)="s2.61.3"> Ya ce : " Kuna nẽman musanya abin da yake mafi ƙasƙanci da wanda yake mafi alhẽri ?
(src)="s2.61.4"> Ku sauka wani birni ( daga cikin birane ) , lalle ne , kuna da abin da kuka rõƙa .
(src)="s2.61.5"> " Kuma Muka dõka musu walãƙanci da talauci .
(src)="s2.61.6"> Kuma suka kõma da wani fushi daga Allah .
(src)="s2.61.7"> Wancan sabõda lalle su , sun kasance suna kãfirta da ãyõyin Allah , kuma suna kashe Aannabãwa , bãda hakki ba .
(src)="s2.61.8"> Wancan , sabõda sãɓawarsu ne , kuma sun kasance suna ƙẽtarewar haddi .
(trg)="s2.61"> இன ் னும ் , " மூஸாவே ! ஒரே விதமான உணவை நாங ் கள ் சகிக ் க மாட ் டோம ் . ஆதலால ் , பூமி விளைவிக ் கும ் அதன ் கீரையையும ் , அதன ் வெள ் ளரிக ் காயையும ் , அதன ் கோதுமையையும ் , அதன ் பருப ் பையும ் , அதன ் வெங ் காயத ் தையும ் எங ் களுக ் கு வெளிப ் படுத ் தித ் தருமாறு உன ் இறைவனிடம ் எங ் களுக ் காகக ் கேளும ் " என ் று நீங ் கள ் கூற , " நல ் லதாக எது இருக ் கிறதோ , அதற ் கு பதிலாக மிகத ் தாழ ் வானதை நீங ் கள ் மாற ் றிக ் கொள ் ( ள நாடு ) கிறீர ் களா ? நீங ் கள ் ஏதேனும ் ஒரு பட ் டணத ் தில ் இறங ் கி விடுங ் கள ் ; அங ் கு நீங ் கள ் கேட ் பது நிச ் சயமாக உங ் களுக ் குக ் கிடைக ் கும ் " என ் று அவர ் கூறினார ் . வறுமையும ் இழிவும ் அவர ் கள ் மீது சாட ் டப ் பட ் டு விட ் டன , மேலும ் அல ் லாஹ ் வின ் கோபத ் திற ் கும ் அவர ் கள ் ஆளானார ் கள ் ; இது ஏனென ் றால ் திடமாகவே அவர ் கள ் அல ் லாஹ ் வின ் வசனங ் களை நிராகரித ் தும ் , அநியாயமாக அவர ் கள ் நபிமார ் களைக ் கொலை செய ் து வந ் ததும ் தான ் . இந ் த நிலை அவர ் கள ் ( அல ் லாஹ ் வுக ் குப ் பணியாது ) மாறு செய ் து வந ் ததும ் , ( அல ் லாஹ ் விதித ் த ) வரம ் புகளை மீறிக ் கொண ் டேயிருந ் ததினாலும ் ஏற ் பட ் டது .

(src)="s2.62"> Lalle ne waɗanda suka yi ĩmãni , da waɗanda suka tũba , da Nasãra da Makarkata , wana ya yi ĩmani da Allah da Yinin Lãhira , kuma ya aikata aikin ƙwarai , to , suna da ijãrarsu a wurin Ubangijinsu , kuma bãbu tsõro a kansu , kuma ba su zama suna yin baƙin ciki ba .
(trg)="s2.62"> ஈமான ் கொண ் டவர ் களாயினும ் , யூதர ் களாயினும ் , கிறிஸ ் தவர ் களாயினும ் , ஸாபியீன ் களாயினும ் நிச ் சயமாக எவர ் அல ் லாஹ ் வின ் மீதும ் , இறுதி நாள ் மீதும ் நம ் பிக ் கை கொண ் டு ஸாலிஹான ( நல ் ல ) அமல ் கள ் செய ் கிறார ் களோ அவர ் களின ் ( நற ் ) கூலி நிச ் சயமாக அவர ் களுடைய இறைவனிடம ் இருக ் கிறது , மேலும ் , அவர ் களுக ் கு யாதொரு பயமும ் இல ் லை , அவர ் கள ் துக ் கப ் படவும ் மாட ் டார ் கள ் .

(src)="s2.63.0"> Kuma a lõkacin da Muka riƙi alƙawarinku , kuma Muka ɗaukaka dũtse a bisa gareku : " Ku kãma abin da Muka baku da ƙarfi .
(src)="s2.63.1"> Kuma ku ambaci abin da yake a cikin sa , tsammãninku ku kãrekanku .
(trg)="s2.63"> இன ் னும ் , நாம ் உங ் களிடம ் வாக ் குறுதி வாங ் கி , ' தூர ் மலையை உங ் கள ் மேல ் உயர ் த ் தி , " நாம ் உங ் களுக ் கு கொடுத ் த ( வேதத ் ) தை உறுதியுடன ் பற ் றிக ் கொள ் ளுங ் குள ் ; அதிலுள ் ளவற ் றை நினைவில ் வைத ் துக ் கொள ் ளுங ் கள ் . ( அப ் படிச ் செய ் வீர ் களானால ் ) நீங ் கள ் பயபக ் தியுடையோர ் ஆவீர ் கள ் " ( என ் று நாம ் கூறியதையும ் நினைவு கூறுங ் கள ் ) .

(src)="s2.64"> Sa 'an nan kuma kuka jũya daga bayan wancan , to , bã dõmin falalar Allah ba da rahamarSa a kanku , haƙĩƙa , dã kun kasance daga mãsu hasãra . "
(trg)="s2.64"> அதன ் பின ் னும ் நீங ் கள ் ( உங ் கள ் வாக ் குறுதியைப ் ) புறக ் கணித ் து ( மாறி ) விட ் டீர ் கள ் ; உங ் கள ் மீது அல ் லாஹ ் வின ் கருணையும ் அவன ் அருளும ் இல ் லாவிட ் டால ் நீங ் கள ் ( முற ் றிலும ் ) நஷ ் டவாளிகளாக ஆகியிருப ் பீர ் கள ் .

(src)="s2.65"> Kuma lalle ne , haƙĩƙa , kun san waɗanda suka ƙẽtare haddi daga gare ku a cikin Asabar , sai muka ce musu : " ku kasance birai ƙasƙantattu . "
(trg)="s2.65"> உங ் க ( ள ் முன ் னோர ் க ) ளிலிருந ் து சனிக ் கிழமையன ் று ( மீன ் பிடிக ் கக ் கூடாது என ் ற ) வரம ் பை மீறியவர ் களைப ் பற ் றி நீங ் கள ் உறுதியாக அறிவீர ் கள ் . அதனால ் அவர ் களை நோக ் கி " சிறுமையடைந ் த குரங ் குகளாகி விடுங ் கள ் " என ் று கூறினோம ் .

(src)="s2.66"> Muka sanya ta ( mas 'alar ) azãba , dõmin abin da yake gaba gareta , da yake a bãyanta , kuma wa 'azi ga mãsu taƙawa .
(trg)="s2.66"> இன ் னும ் , நாம ் இதனை அக ் காலத ் தில ் உள ் ளவர ் களுக ் கும ் , அதற ் குப ் பின ் வரக ் கூடியவர ் களுக ் கும ் படிப ் பினையாகவும ் ; பயபக ் தியுடையவர ் களுக ் கு நல ் ல உபதேசமாகவும ் ஆக ் கினோம ் .

(src)="s2.67.0"> Kuma a lõkacin da Musa yace ga mutanensa : " Lalle ne , Allah Yana umurtar ku da ku yanka wata sãniya . "
(src)="s2.67.1"> Suka ce : " Shin kana riƙon mu ne da izgili ? "
(src)="s2.67.2"> Ya ce : " Ina nẽman tsari daga Allah da in kasance daga jãhilai . "
(trg)="s2.67"> இன ் னும ் ( இதையும ் நினைவு கூறுங ் கள ் ; ) மூஸா தம ் சமூகத ் தாரிடம ் , " நீங ் கள ் ஒரு பசுமாட ் டை அறுக ் க வேண ் டும ் என ் று நிச ் சயமாக அல ் லாஹ ் உங ் களுக ் குக ் கட ் டளையிடுகிறான ் " என ் று சொன ் னபோது , அவர ் கள ் ; " ( மூஸாவே ! ) எங ் களை பரிகாசத ் திற ் கு ஆளாக ் குகின ் றீரா ? " என ் று கூறினர ் ; ( அப ் பொழுது ) அவர ் , " ( அப ் படிப ் பரிகசிக ் கும ் ) அறிவீனர ் களில ் ஒருவனாக நான ் ஆகிவிடாமல ் அல ் லாஹ ் விடம ் பாதுகாப ் புத ் தேடுகிறேன ் " என ் று கூறினார ் .

(src)="s2.68.0"> Suka ce : " Ka rõƙa mana Ubangijinka , Ya bayyana mana , mecẽ ce ita ? "
(src)="s2.68.1"> Ya ce : " Lalle ne , Shi , Yana cewa : " Lalle ne ita sãniya ce ; bã tsõfuwa ba , bã kuma budurwa ba , tsakãtsaki ce a tsakãnin wancan , ' sai ku aikata abin da ake umurninku . "
(trg)="s2.68"> " அது எத ் தகையது என ் பதை எங ் களுக ் கு விளக ் கும ் படி உம ் இறைவனிடம ் எங ் களுக ் காக வேண ் டுவீராக ! " என ் றார ் கள ் . " அப ் பசு மாடு அதிகக ் கிழடுமல ் ல , கன ் றுமல ் ல , அவ ் விரண ் டிற ் கும ் இடைப ் பட ் டதாகும ் . எனவே ' உங ் களுக ் கு இடப ் பட ் ட கட ் டளையை நிறைவேற ் றுங ் கள ் ' என ் று அவன ் ( அல ் லாஹ ் ) கூறுவதாக " ( மூஸா ) கூறினார ் .

(src)="s2.69.0"> Suka ce : " Ka rõƙa mana Ubangijinka Ya bayyana mana abin da yake launinta . "
(src)="s2.69.1"> Ya ce : " Lalle ne , Shi Yana cewa : " Ita wata saniya ce fatsa-fatsa , mai tsan-tsan launi , tana faranta ran mausu kallonta . "
(trg)="s2.69"> " அதன ் நிறம ் யாது ! " என ் பதை விளக ் கும ் படி நமக ் காக உம ் இறைவனை வேண ் டுவீராக ! " என அவர ் கள ் கூறினார ் கள ் ; . அவர ் கூறினார ் ; " திடமாக அது மஞ ் சள ் நிறமுள ் ள பசு மாடு ; கெட ் டியான நிறம ் ; பார ் ப ் பவர ் களுக ் குப ் பரவசம ் அளிக ் கும ் அதன ் நிறம ் என அ ( வ ் விறை ) வன ் அருளினான ் " என ் று மூஸா கூறினார ் .

(src)="s2.70"> Suka ce : " Ka rõƙa mana Ubangijinka , Ya bayyana mana abin da yake ita , lalle ne shãnu suna yi mana kamã da jũna , kuma mu , idan Allah Yã so , haƙĩƙa , shiryuwa ne . "
(trg)="s2.70"> " உமது இறைவனிடத ் தில ் எங ் களுக ் காக பிரார ் த ் தனை செய ் வீராக ! அவன ் அது எப ் படிப ் பட ் டது என ் பதை எங ் களுக ் கு தெளிவு படுத ் துவான ் . எங ் களுக ் கு எல ் லாப ் பசுமாடுகளும ் திடனாக ஒரே மாதிரியாகத ் தோன ் றுகின ் றன , அல ் லாஹ ் நாடினால ் நிச ் சயமாக நாம ் நேர ் வழி பெறுவோம ் " என ் று அவர ் கள ் கூறினார ் கள ் .

(src)="s2.71.0"> Ya ce : " Lalle ne Shi , Yana cẽwa : " Ita wata sãniya ce ; ba horarra bã tana noman ƙasa , kuma ba ta shayar da shuka , lãfiyayya ce : bãbu wani sõfane a cikinta . "
(src)="s2.71.1"> Suka ce : " Yanzu kã zo da gaskiya .
(src)="s2.71.2"> Sai suka yanka ta , kamar ba zã su aikata ba .
(trg)="s2.71"> அவர ் ( மூஸா ) " நிச ் சயமாக அப ் பசுமாடு நிலத ் தில ் உழவடித ் தோ , நிலத ் திற ் கு நீர ் பாய ் ச ் சவோ பயன ் படுத ் தப ் படாதது , ஆரோக ் கியமானது , எவ ் விதத ் திலும ் வடுவில ் லாதது என ் று இறைவன ் கூறுகிறான ் " எனக ் கூறினார ் . " இப ் பொழுதுதான ் நீர ் சரியான விபரத ் தைக ் கொண ் டு வந ் தீர ் " என ் று சொல ் லி அவர ் கள ் செய ் ய இயலாத நிலையில ் அப ் பசு மாட ் டை அறுத ் தார ் கள ் .

(src)="s2.72"> Kuma a lõkacin da kuka yi kisan kai , kuka dinga tunkuɗa wa jũna laifĩ a cikinsa , kuma Allah Mai fitar da abin da kuka kasance kuna ɓõyẽwa ne .
(trg)="s2.72"> " நீங ் கள ் ஒரு மனிதனை கொன ் றீர ் கள ் ; பின ் அதுபற ் றி ( ஒருவருக ் கொருவர ் குற ் றம ் சாட ் டித ் ) தர ் க ் கித ் துக ் கொண ் டிருந ் தீர ் கள ் ; ஆனால ் அல ் லாஹ ் நீங ் கள ் மறைத ் ததை வெளியாக ் குபவனாக இருந ் தான ் ( என ் பதை நினைவு கூறுங ் கள ் ) .

(src)="s2.73.0"> Sai Muka ce : " Ku dõke shi da wani sãshenta . "
(src)="s2.73.1"> Kamar wancan ne Allah Yake rãyar da matattu , kuma Ya nũna muku ayõyinSa , tsammãninku kuna hankalta .
(trg)="s2.73"> " ( அறுக ் கப ் பட ் ட அப ் பசுவின ் ) ஒரு துண ் டால ் அ ( க ் கொலை யுண ் டவனின ் சடலத ் ) தில ் அடியுங ் கள ் " என ் று நாம ் சொன ் னோம ் . இவ ் வாறே அல ் லாஹ ் இறந ் தவர ் களை உயிர ் ப ் பிக ் கிறான ் ; நீங ் கள ் ( நல ் ல ) அறிவு பெறும ் பொருட ் டுத ் தன ் அத ் தாட ் சிகளையும ் அவன ் ( இவ ் வாறு ) உங ் களுக ் குக ் காட ் டுகிறான ் .

(src)="s2.74.0"> San 'nan kuma zukãtanku , suka ƙẽƙashe daga bãyan wancan .
(src)="s2.74.1"> Sabõda haka suka zamanto kamar duwatsu .
(src)="s2.74.2"> Ko mafi tsananin ƙeƙashewa. kuma lalle ne daga duwãtsu , haƙĩka , akwai abin da maremari suke ɓuɓɓuga daga gare shi , kuma lalle ne daga gare su , haƙĩƙa , akwai abin da yake tsatstsagewa har ruwa ya fita daga gare shi , kuma lalle ne , haƙĩƙa , daga gare su , haƙĩƙa , akwai da yake fãɗõwa dõmin tsõron Allah , kuma Allah bai zama gãfili ba daga barin abin da kuke aikatãwa .
(trg)="s2.74"> இதன ் பின ் னரும ் உங ் கள ் இதயங ் கள ் இறுகி விட ் டன , அவை கற ் பாறையைப ் போல ் ஆயின அல ் லது , ( அதை விடவும ் ) அதிகக ் கடினமாயின ( ஏனெனில ் ) திடமாகக ் கற ் பாறைகள ் சிலவற ் றினின ் று ஆறுகள ் ஒலித ் தோடுவதுண ் டு . இன ் னும ் , சில பிளவுபட ் டுத ் திடமாக அவற ் றினின ் று தண ் ணீர ் வெளிப ் படக ் கூடியதுமுண ் டு . இன ் னும ் , திடமாக அல ் லாஹ ் வின ் மீதுள ் ள அச ் சத ் தால ் சில ( கற ் பாறைகள ் ) உருண ் டு விழக ் கூடியவையும ் உண ் டு . மேலும ் , அல ் லாஹ ் நீங ் கள ் செய ் து வருவது பற ் றி கவனிக ் காமல ் இல ் லை .

(src)="s2.75"> Shin fa kuna tsammãnin zã su yi imãni sabõda ku , alhãli kuwa , haƙĩƙa , wata ƙungiya daga gare su sun kasance suna jin maganar Allah , sa 'an nan kuma su karkatar da ita daga bãyan sun gãne ta , alhãli sũ , suna sane ?
(trg)="s2.75"> ( முஸ ் லிம ் களே ! ) இவர ் கள ் ( யூதர ் கள ் ) உங ் களுக ் காக நம ் பிக ் கை கொள ் வார ் கள ் என ் று ஆசை வைக ் கின ் றீர ் களா ? இவர ் களில ் ஒருசாரார ் இறைவாக ் கைக ் கேட ் டு ; அதை விளங ் கிக ் கொண ் ட பின ் னர ் , தெரிந ் து கொண ் டே அதை மாற ் றி விட ் டார ் கள ் .

(src)="s2.76.0"> Kuma idan sun haɗu da waɗanda suka yi ĩmãni sukan ce : " Mun yi ĩmãni , " kuma idan sãshensu ya wõfinta zuwa ga sãshe , sukan ce : " Shin , kuna yi musu magana da abin da Allah Ya buɗa muku ne dõmin su yi muku hujja da shi a wurin Ubangijinku ? "
(src)="s2.76.1"> Shin fa , bã ku hankalta ?
(trg)="s2.76"> மேலும ் அவர ் கள ் ஈமான ் கொண ் டவர ் களை சந ் திக ் கும ் போது , " நாங ் களும ் ஈமான ் கொண ் டிருக ் கிறோம ் " என ் று சொல ் கிறார ் கள ் ; ஆனால ் அவர ் களுள ் சிலர ் ( அவர ் களுள ் ) சிலருடன ் தனித ் திடும ் போது , " உங ் கள ் இறைவன ் முன ் உங ் களுக ் கு எதிராக அவர ் கள ் வாதாடு வதற ் காக அல ் லாஹ ் உங ் களுக ் கு அறிவித ் துத ் தந ் த ( தவ ் ராத ் ) தை அவர ் களுக ் கு எடுத ் துச ் சொல ் கிறீர ் களா , ( இதை ) நீங ் கள ் உணரமாட ் டீர ் களா ? என ் று ( யூதர ் கள ் சிலர ் ) கூறுகின ் றனர ் .

(src)="s2.77"> Shin , kuma bã su sanin cẽwa lalle ne Allah Yana sanin abin da suke ɓõyẽwa da abin da suke bayyanãwa ?
(trg)="s2.77"> அவர ் கள ் மறைத ் து வைப ் பதையும ் , அவர ் கள ் வெளிப ் படுத ் துவதையும ் நிச ் சயமாக அல ் லாஹ ் நன ் கறிவான ் என ் பதை அவர ் கள ் அறிய மாட ் டார ் களா ?

(src)="s2.78"> Kuma daga cikinsu akwai ummiyyai , bã su da sanin Littãfi , fãce tãtsuniyoyi , kuma sũ bã kõme suke yi ba fãce suna yin zato .
(trg)="s2.78"> மேலும ் அவர ் களில ் எழுத ் தறிவில ் லாதோரும ் இருக ் கின ் றனர ் ; கட ் டுக ் கதைகளை ( அறிந ் து வைத ் திருக ் கிறார ் களே ) தவிர வேதத ் தை அறிந ் து வைத ் திருக ் கவில ் லை . மேலும ் அவர ் கள ் ( ஆதாரமற ் ற ) கற ் பனை செய ் வோர ் களாக அன ் றி வேறில ் லை .

(src)="s2.79"> To , bone ya tabbata ga waɗanda suke rubũta littãfi da hannuwansu sa 'an nan kuma su ce wannan daga wurin Allah yake , dõmin su sayi kuɗi kaɗan da shi , san nan bone ya tabbata a gare su daga abin da hannayensu ke rubũtãwa , kuma bone ya tabbata a gare su daga abin da suke sanã 'antãwa .
(trg)="s2.79"> அற ் பக ் கிரயத ் தைப ் பெறுவதற ் காகத ் தம ் கரங ் களாலே நூலை எழுதிவைத ் துக ் கொண ் டு பின ் னர ் அது அல ் லாஹ ் விடமிருந ் து வந ் தது என ் று கூறுகிறார ் களே , அவர ் களுக ் கு கேடுதான ் ! அவர ் களுடைய கைகள ் இவ ் வாறு எழுதியதற ் காகவும ் அவர ் களுக ் குக ் கேடுதான ் ; அதிலிருந ் து அவர ் கள ் ஈட ் டும ் சம ் பாத ் தியத ் திற ் காகவும ் அவர ் களுக ் குக ் கேடுதான ் !

(src)="s2.80"> Kuma suka ce : " Wuta bã zã ta shãfe mu ba , fãce , ' yan kwãnuka ƙidãyayyu . " Ka ce : " Ashe kun riƙi wani alkawari a wurin Allah , sa 'an nan Allah ba zai sãɓa wa alkawarinSa ba ko kuwa kuna faɗin abin da ba ku sani ba bisa ga Allah ? "
(trg)="s2.80"> " ஒரு சில நாட ் கள ் தவிர எங ் களை நரக நெருப ் புத ் தீண ் டாது " என ் று அவர ் கள ் கூறுகிறார ் கள ் . " அல ் லாஹ ் விடமிருந ் து அப ் படி ஏதேனும ் உறுதிமொழி பெற ் றிருக ் கிறீர ் களா ? அப ் படியாயின ் அல ் லாஹ ் தன ் உறுதி மொழிக ் கு மாற ் றம ் செய ் யவே மாட ் டான ் ; அல ் லது நீங ் கள ் அறியாததை அல ் லாஹ ் சொன ் னதாக இட ் டுக ் கட ் டிக ் கூறுகின ் றீர ் களா ? " என ் று ( நபியே ! அந ் த யூதர ் களிடம ் ) நீர ் கேளும ் .

(src)="s2.81.0"> Na 'am !
(src)="s2.81.1"> Wanda ya yi tsiwur-wurin mũgun abu , kuma laifinsa ya kẽwaye shi , to , waɗannan su ne ' yan Wuta , sũ a cikinta madawwama ne .
(trg)="s2.81"> அப ் படியல ் ல ! எவர ் தீமையைச ் சம ் பாதித ் து , அந ் தக ் குற ் றம ் அவரைச ் சூழ ் ந ் து கொள ் கிறதோ , அத ் தகையோர ் நரகவாசிகளே , அவர ் கள ் அ ( ந ் நரகத ் ) தில ் என ் றென ் றும ் இருப ் பார ் கள ் .

(src)="s2.82"> Kuma waɗanda suka yi ĩmãni kuma suka aikata ayyukan ƙwarai , waɗannan , ' yan Aljanna ne , sũ a cikinta madawwama ne .
(trg)="s2.82"> எவர ் நம ் பிக ் கை கொண ் டு நற ் கருமங ் களைச ் செய ் கிறார ் களோ , அவர ் கள ் சுவர ் க ் கவாசிகள ் ; அவர ் கள ் அங ் கு என ் றென ் றும ் இருப ் பார ் கள ் .

(src)="s2.83"> Kuma a lõkacin da Muka karɓi alkawarin Bani-Isrã 'ĩla : " Kada ku bauta wa kõwa fãce Allah , kuma ga mahaifa ku kyautata , da mai zumunta da marãyu da matalauta , kuma ku faɗi magana mai kyau zuwa ga mutãne , kuma ku tsayar da salla , kuma ku bãyar da zakka , sa 'an nan kuka jũya bãya , fãce kaɗan daga gare ku , alhãli kuwa kuna mãsu bijirẽwa .
(trg)="s2.83"> இன ் னும ் ( நினைவு கூறுங ் கள ் ; ) நாம ் ( யஃகூப ் என ் ற ) இஸ ் ராயீல ் மக ் களிடத ் தில ் , " அல ் லாஹ ் வைத ் தவிர வேறு எவரையும ் -எதனையும ் நீங ் கள ் வணங ் கக ் கூடாது , ( உங ் கள ் ) பெற ் றோருக ் கும ் , உறவினர ் களுக ் கும ் , அநாதைகளுக ் கும ் , மிஸ ் கீன ் ( களான ஏழை ) களுக ் கும ் நன ் மை செய ் யுங ் கள ் ; மனிதர ் களிடம ் அழகானதைப ் பேசுங ் கள ் ; மேலும ் தொழுகையை முறையாகக ் கடைப ் பிடித ் து வாருங ் கள ் ; ஜக ் காத ் தையும ் ஒழுங ் காகக ் கொடுத ் து வாருங ் கள ் " என ் று உறுதிமொழியை வாங ் கினோம ் . ஆனால ் உங ் களில ் சிலரைத ் தவிர ( மற ் ற யாவரும ் உறுதி மொழியை நிறைவேற ் றாமல ் , அதிலிருந ் து ) புரண ் டுவிட ் டீர ் கள ் , இன ் னும ் நீங ் கள ் புறக ் கணித ் தவர ் களாகவே இருக ் கின ் றீர ் கள ் .

(src)="s2.84"> Lõkacin da Muka riƙi alkawarinku ; bã zã ku zubar da jininku ba , kuma bã zã ku fitar da kanku daga gidãjenku ba ; sa 'an nan kuka tabbatar alhãli kuwa kuna bãyar da shaida ( a kanku ) .
(trg)="s2.84"> இன ் னும ் ( நினைவு கூறுங ் கள ் ; ) " உங ் களிடையே இரத ் தங ் களைச ் சிந ் தாதீர ் கள ் ; உங ் களில ் ஒருவர ் மற ் றவரை தம ் வீடுகளை விட ் டும ் வெளியேற ் றாதீர ் கள ் " என ் னும ் உறுதிமொழியை வாங ் கினோம ் . பின ் னர ் ( அதை ) ஒப ் புக ் கொண ் டீர ் கள ் ; ( அதற ் கு ) நீங ் களே சாட ் சியாகவும ் இருந ் தீர ் கள ் .

(src)="s2.85.0"> Sa 'an nan kuma , gã ku , yã waɗannan !
(src)="s2.85.1"> Kuna kashe kanku , kuma kuna fitar da wani ɓangare daga gare ku daga gidãjensu , kuna taimakon jũna a kansu da zunubi da zãlunci kuma idan kãmammu suka je muku kuna fansarsu alhãli kuwa shĩ fitar da su abin da aka haramta muku ne .
(src)="s2.85.2"> Shin fa , kuna ĩmãni da sãshen Littãfin ne , kuma ku kãfirta da sãshe ?
(src)="s2.85.3"> To , mẽne ne sakamakon wanda ke aikata wancan daga gare ku fãce wulãkanci a cikin rãyuwar dũniya ?
(src)="s2.85.4"> Kuma a Rãnar ¡ iyãma ana mayar da su zuwa ga mafi tsananin azãba .
(src)="s2.85.5"> Kuma Allah bai zama Mai gafala ba daga barin abin da kuke aikatãwa .
(trg)="s2.85"> ( இவ ் வாறு உறுதிப ் படுத ் திய ) நீங ் களே உங ் களிடையே கொலை செய ் கின ் றீர ் கள ் ; உங ் களிலேயே ஒருசாராரை அவர ் களுடைய வீடுகளிலிருந ் து வெளியேற ் றுகிறீர ் கள ் ; அவர ் களிமீது அக ் கிரமம ் புரியவும ் , பகைமை கொள ் ளவும ் ( அவர ் களின ் விரோதிகளுக ் கு ) உதவி செய ் கிறீர ் கள ் . வெளியேற ் றப ் பட ் டவர ் கள ் ( இவ ் விரோதிகளிடம ் சிக ் கி ) கைதிகளாக உங ் களிடம ் வந ் தால ் , ( அப ் பொழுது மட ் டும ் பழிப ் புக ் கு அஞ ் சி ) நஷ ் டஈடு பெற ் றுக ் கொண ் டு ( அவர ் களை விடுதலை செய ் து ) விடுகிறீர ் கள ் -ஆனால ் அவர ் களை ( வீடுகளை விட ் டு ) வெளியேற ் றுவது உங ் கள ் மீது ஹராமா ( ன தடுக ் கப ் பட ் ட செயலா ) கும ் . ( அப ் படியென ் றால ் ) நீங ் கள ் வேதத ் தில ் சிலதை நம ் பி சிலதை மறுக ் கிறீர ் களா ? எனவே உங ் களில ் இவ ் வகையில ் செயல ் படுகிறவர ் களுக ் கு இவ ் வுலக வாழ ் வில ் இழிவைத ் தவிர வேறு கூலி எதுவும ் கிடைக ் காது . மறுமை ( கியாம ) நாளிலோ அவர ் கள ் மிகக ் கடுமையான வேதனையின ் பால ் மீட ் டப ் படுவார ் கள ் ; இன ் னும ் நீங ் கள ் செய ் து வருவதை அல ் லாஹ ் கவனிக ் காமல ் இல ் லை .

(src)="s2.86"> Waɗannan su ne waɗanda suka sayi rãyuwar dũniya da Lãhira , dõmin haka bã zã a sauƙaƙa azãba ba daga kansu , kuma sũ , bã ataimakonsu .
(trg)="s2.86"> மறுமை ( யின ் நிலையான வாழ ் க ் கை ) க ் குப ் பகரமாக , ( அற ் பமாள ) இவ ் வுலக வாழ ் க ் கையை விலைக ் கு வாங ் கிக ் கொண ் டவர ் கள ் இவர ் கள ் தாம ் ; ஆகவே இவர ் களுக ் கு ( ஒரு சிறிதளவும ் ) வேதனை இலேசாக ் கப ் பட மாட ் டாது . இவர ் கள ் உதவியும ் செய ் யப ் படமாட ் டார ் கள ் .

(src)="s2.87.0"> Kuma lalle ne , haƙĩƙa , Munbai wa Mũsã Littãfi , kuma Mun biyar daga bãyansa da wasu Manzanni , kuma Muka bai wa Ĩsã ɗan Maryama hujjõji bayyanannu , kuma Muka ƙarfafa shi da Rũhi mai tsarki .
(src)="s2.87.1"> Shinfa , kõ da yaushe wani manzo ya je muku tãre da abin da rãyukanku bã su so , sai ku kangara , wani ɓangare kun ƙaryata , kuma wani ɓangare kuna kashẽwa ?
(trg)="s2.87"> மேலும ் , நாம ் மூஸாவுக ் கு நிச ் சயமாக வேதத ் தைக ் கொடுத ் தோம ் . அவருக ் குப ் பின ் தொடர ் ச ் சியாக ( இறை ) தூதர ் களை நாம ் அனுப ் பினோம ் ; இன ் னும ் , மர ் யமின ் குமாரர ் ஈஸாவுக ் குத ் தெளிவான அத ் தாட ் சிகளைக ் ரூஹுல ் குதுஸி ( என ் னும ் பரிசுத ் த ஆத ் மாவைக ் ) கொண ் டு அவருக ் கு வலுவூட ் டினோம ் . உங ் கள ் மனம ் விரும ் பாததை ( நம ் ) தூதர ் உங ் களிடம ் கொண ் டு வரும ் போதெல ் லாம ் நீங ் கள ் கர ் வம ் கொண ் டு ( புறக ் கணித ் து ) வந ் தீர ் களல ் லவா ? சிலரை நீங ் கள ் பொய ் ப ் பித ் தீர ் கள ் ; சிலரை கொன ் றீர ் கள ் .

(src)="s2.88.0"> Kuma suka ce : " Zukatanmu suna cikin rufi . "
(src)="s2.88.1"> A 'a , Allah Yã la 'ane su , dõmin kafircinsu kadan kwarai suke yin ĩmãni !
(trg)="s2.88"> இன ் னும ் , அவர ் கள ் ( யூதர ் கள ் ) " எங ் களுடைய இதயங ் கள ் திரையிடப ் பட ் டுள ் ளன " என ் று கூறுகிறார ் கள ் . ஆனால ் அவர ் களுடைய ( குஃப ் ரு என ் னும ் ) நிராகரிப ் பின ் காரனத ் தால ் , அல ் லாஹ ் அவர ் களைச ் சபித ் து விட ் டான ் . ஆகவே , அவர ் கள ் சொற ் பமாகவே ஈமான ் கொள ் வார ் கள ் .

(src)="s2.89.0"> Kuma a lõkacin da wani Littãfi daga wurin Allah ya je musu , mai gaskatãwa ga abin da yake tãre da su , alhãli kuwa sun kasance daga gabãnin haka suna fãtar taimako da shi a kan waɗanda suka kãfirta .
(src)="s2.89.1"> To , a lõkacin da abin da suka sani ya je musu , sai suka kãfirta da shi .
(src)="s2.89.2"> Sabõda haka la 'anar Allah ta tabbata a kan kãfirai .
(trg)="s2.89"> அவர ் களிடம ் இருக ் கக ் கூடிய வேதத ் தை மெய ் ப ் படுத ் தக ் கூடிய ( இந ் த குர ் ஆன ் என ் ற ) வேதம ் அவர ் களிடம ் வந ் தது . இ ( ந ் த குர ் ஆன ் வருவ ) தற ் கு முன ் காஃபிர ் களை வெற ் றி கொள ் வதற ் காக ( இந ் த குர ் ஆன ் முலமே அல ் லாஹ ் விடம ் ) வேண ் டிக ் கொண ் டிருந ் தார ் கள ் . ( இவ ் வாறு முன ் பே ) அவர ் கள ் அறிந ் து வைத ் திருந ் த ( வேதமான ) து அவர ் களிடம ் வந ் த போது , அதை நிராகரிக ் கின ் றார ் கள ் ; . இப ் படி நிராகரிப ் போர ் மீது அல ் லாஹ ் வின ் சாபம ் இருக ் கிறது !

(src)="s2.90.0"> Tir , da abin da suka sayi rãyukansu da shi ; watau su kãfirta da abin da Allah Ya saukar sabõda zãlunci ; kada Allah Ya saukar da falalarsa a kan wanda Yake so daga bãyinsa .
(src)="s2.90.1"> Sai suka kõmo da fushi game da wani fushi .
(src)="s2.90.2"> Kuma ga kãfirai akwai azãba mai wulãƙantarwa .
(trg)="s2.90"> தன ் அடியார ் களில ் தான ் நாடியவர ் மீது தன ் அருட ் கொடையை அல ் லாஹ ் அருளியதற ் காக பொறாமைப ் பட ் டு , அல ் லாஹ ் அருளியதையே நிராகரித ் து தங ் கள ் ஆத ் மாக ் களை விற ் று அவர ் கள ் பெற ் றுக ் கொண ் டது மிகவும ் கெட ் டதாகும ் . இதனால ் அவர ் கள ் ( இறைவனுடைய ) கோபத ் திற ் கு மேல ் கோபத ் திற ் கு ஆளாகி விட ் டார ் கள ் . ( இத ் தகைய ) காஃபிர ் களுக ் கு இழிவான வேதனை உண ் டு .

(src)="s2.91.0"> Kuma idan aka ce musu : " Ku yi ĩmãni da abin da Allah Ya saukar . "
(src)="s2.91.1"> Sai su ce : " Muna ĩmãni da abin da aka saukar a gare mu , " kuma suna kãfircẽwa da abin da ke bãyansa , alhãli kuwa , shi ne gaskiyar ( da suka sani ) mai gaskatawa ga abin da yake tãre da su ( na Attaura ) Ka ce : " To , don me kuke kashe annabãwan Allah gabãnin wannan , idan kun kasance mãsu bãyar da gaskiya ? "
(trg)="s2.91"> " அல ் லாஹ ் இறக ் கி வைத ் த ( திருக ் குர ் ஆன ் மீது ) ஈமான ் கொள ் ளுங ் கள ் " என ் று அவர ் களுக ் கு சொல ் லப ் பட ் டால ் , " எங ் கள ் மீது இறக ் கப ் பட ் டதன ் மீதுதான ் நம ் பிக ் கை கொள ் வோம ் " என ் று கூறுகிறார ் கள ் ; அதற ் கு பின ் னால ் உள ் ளவற ் றை நிராகரிக ் கிறார ் கள ் . ஆனால ் இதுவோ ( குர ் ஆன ் ) அவர ் களிடம ் இருப ் பதை உண ் மைப ் படுத ் துகிறது . " நீங ் கள ் உண ் மை விசுவாசிகளாக இருந ் தால ் , ஏன ் அல ் லாஹ ் வின ் முந ் திய நபிமார ் களை நீங ் கள ் கொலை செய ் தீர ் கள ் ? " என ் று அவர ் களிடம ் ( நபியே ! ) நீர ் கேட ் பீராக .

(src)="s2.92"> Kuma lalle ne haƙĩƙa Mũsã ya zo muku da hujjõji bayyanannu , sa 'an nan kuka riƙi maraƙi ( daga bãyansa , alhãli kuwa kuna mãsu zãlunci .
(trg)="s2.92"> நிச ் சயமாக மூஸா உங ் களிடம ் தெளிவான அத ் தாட ் சிகளைத ் கொண ் டு வந ் தார ் ; . ( அப ் படியிருந ் தும ் ) அதன ் பின ் காளை மாட ் டை ( இணை வைத ் து ) வணங ் கினீர ் கள ் ; ( இப ் படிச ் செய ் து ) நீங ் கள ் அக ் கிரமக ் காரர ் களாகி விட ் டீர ் கள ் .

(src)="s2.93.0"> Kuma a lõkacin da Muka riƙi alkawarinku kuma Muka ɗaukaka dutse a bisa gare ku , ( Muka ce : ) " Ku riƙi abin da Muka kãwo muku da ƙarfi kuma ku ji " Suka ce : " Mun ji kuma mun ƙi . "
(src)="s2.93.1"> Kuma aka zuba son maraƙin a cikin zukatansu sabõda kãfircinsu .
(src)="s2.93.2"> Ka ce : " Tir da abin da ĩmãninku yake umurnin ku da shi , har idan kun kasance mãsu ĩmãni ! "
(trg)="s2.93"> தூர ் மலையை உங ் கள ் மேல ் உயர ் த ் தி நாம ் உங ் களுக ் குக ் கொடுத ் த ( தவ ் ராத ் ) தை உறுதியுடன ் பற ் றிக ் கொள ் ளுங ் கள ் ; அதை செவியேற ் றுக ் கொள ் ளுங ் கள ் . என ் று உங ் களிடம ் நாம ் வாக ் குறுதி வாங ் கினோம ் . ( அதற ் கு அவர ் கள ் ) நாங ் கள ் செவியேற ் றோம ் ; மேலும ் ( அதற ் கு ) மாறு செய ் தோம ் என ் று கூறினார ் கள ் . மேலும ் அவர ் கள ் நிராகரித ் த காரணத ் தினால ் அவர ் கள ் இதயங ் களில ் காளைக ் கன ் றின ் ( பக ் தி ) புகட ் டப ் பட ் டது . நீங ் கள ் முஃமின ் களாக இருந ் தால ் உங ் களுடைய ஈமான ் எதை கட ் டளையிடுகிறதோ அது மிகவும ் கெட ் டது என ் று ( நபியே ! ) நீர ் கூறும ் .