# fa/ansarian.xml.gz
# id/indonesian.xml.gz


(src)="s1.1"> به نام خدا که رحمتش بی ‌ اندازه است و مهربانی ‌ اش همیشگی .
(trg)="s1.1"> Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang .

(src)="s1.2"> همه ستایش ها ، ویژه خدا ، مالک و مربّی جهانیان است .
(trg)="s1.2"> Segala puji bagi Allah , Tuhan semesta alam .

(src)="s1.3"> رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است .
(trg)="s1.3"> Maha Pemurah lagi Maha Penyayang .

(src)="s1.4"> مالک و فرمانروای روز پاداش و کیفر است .
(trg)="s1.4"> Yang menguasai di Hari Pembalasan .

(src)="s1.5"> [ پروردگارا ! ] تنها تو را می پرستیم وتنها از تو کمک می خواهیم .
(trg)="s1.5"> Hanya Engkaulah yang kami sembah , dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan .

(src)="s1.6"> ما را به راهِ راست راهنمایی کن .
(trg)="s1.6"> Tunjukilah kami jalan yang lurus ,

(src)="s1.7"> راه کسانی [ چون پیامبران ، صدّیقان ، شهیدان و صالحان که به خاطر لیاقتشان ] به آنان نعمتِ [ ایمان ، عمل شایسته و اخلاق حسنه ] عطا کردی ، هم آنان که نه مورد خشم تواند و نه گمراه اند .
(trg)="s1.7"> ( yaitu ) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ; bukan ( jalan ) mereka yang dimurkai dan bukan ( pula jalan ) mereka yang sesat .

(src)="s2.1"> الم
(trg)="s2.1"> Alif laam miim .

(src)="s2.2"> در [ وحی بودن و حقّانیّت ] این کتابِ [ با عظمت ] هیچ شکی نیست ؛ سراسرش برای پرهیزکاران هدایت است .
(trg)="s2.2"> Kitab ( Al Quran ) ini tidak ada keraguan padanya ; petunjuk bagi mereka yang bertakwa ,

(src)="s2.3"> آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم ، انفاق می کنند .
(trg)="s2.3"> ( yaitu ) mereka yang beriman kepada yang ghaib , yang mendirikan shalat , dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka .

(src)="s2.4"> و آنان که به آنچه به سوی تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ، مؤمن هستند و به آخرت یقین دارند .
(trg)="s2.4"> dan mereka yang beriman kepada Kitab ( Al Quran ) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu , serta mereka yakin akan adanya ( kehidupan ) akhirat .

(src)="s2.5"> آنانند که از سوی پروردگارشان بر [ راهِ ] هدایت اند و آنانند که رستگارند .
(trg)="s2.5"> Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka , dan merekalah orang-orang yang beruntung .

(src)="s2.6"> بی تردید برای کسانی که [ به خدا و آیاتش ] کافرند مساوی است چه [ از عذاب ] بیمشان دهی یا بیمشان ندهی ، ایمان نمی آورند .
(trg)="s2.6"> Sesungguhnya orang-orang kafir , sama saja bagi mereka , kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan , mereka tidak juga akan beriman .

(src)="s2.7"> خدا [ به کیفر کفرشان ] بر دل ها و گوش هایشان مُهرِ [ تیره بختی ] نهاده ، و بر چشم هایشان پرده ای [ از تاریکی است که فروغ هدایت را نمی بینند ] ، و برای آنان عذابی بزرگ است .
(trg)="s2.7.0"> Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka , dan penglihatan mereka ditutup .
(trg)="s2.7.1"> Dan bagi mereka siksa yang amat berat .

(src)="s2.8"> و گروهی از مردم [ که اهل نفاق اند ] می گویند : ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم ، در حالی که آنان مؤمن نیستند .
(trg)="s2.8"> Di antara manusia ada yang mengatakan : " Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian , " pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman .

(src)="s2.9"> [ به گمان باطلشان ] می خواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند ، در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند ، ولی [ این حقیقت را ] درک نمی کنند .
(trg)="s2.9"> Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman , padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar .

(src)="s2.10"> در دلِ آنان بیماریِ [ سختی از نفاق ] است ، پس خدا به کیفرِ نفاقشان بر بیماریشان افزود ، و برای آنان در برابر آنچه همواره دروغ می گفتند ، عذابی دردناک است .
(trg)="s2.10"> Dalam hati mereka ada penyakit , lalu ditambah Allah penyakitnya ; dan bagi mereka siksa yang pedih , disebabkan mereka berdusta .

(src)="s2.11"> چون به آنان گویند : در زمین فساد نکنید ، می گویند : فقط ما اصلاح گریم !
(trg)="s2.11.0"> Dan bila dikatakan kepada mereka : " Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi " .
(trg)="s2.11.1"> Mereka menjawab : " Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan " .

(src)="s2.12"> آگاه باشید ! یقیناً خود آنان فسادگرند ، ولی درک نمی کنند .
(trg)="s2.12"> Ingatlah , sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan , tetapi mereka tidak sadar .

(src)="s2.13"> چون به آنان گویند : ایمان آورید چنان که دیگر مردم ایمان آوردند می گویند : آیا ما هم مانند سبک مغزان ایمان آوریم ؟ ! آگاه باشید ! قطعاً اینان خود سبک مغزند ، ولی [ از شدت کوردلی به این حقیقت ] آگاه نیستند .
(trg)="s2.13.0"> Apabila dikatakan kepada mereka : " Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman " .
(trg)="s2.13.1"> Mereka menjawab : " Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman ? "

(src)="s2.14"> و هنگامی که با اهل ایمان دیدار کنند ، گویند : ما ایمان آوردیم و چون با شیطان هایشان [ که سرانِ شرک و کفرند ] خلوت گزینند ، گویند : بدون شک ما با شماییم ، جز این نیست که ما [ با تظاهر به ایمان ] آنان را مسخره می کنیم .
(trg)="s2.14.0"> Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman , mereka mengatakan : " Kami telah beriman " .
(trg)="s2.14.1"> Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka , mereka mengatakan : " Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu , kami hanyalah berolok-olok " .

(src)="s2.15"> خدا آنان را [ به کیفر این کار منافقانه در دنیا و آخرت ] عذاب خواهد کرد ، و آنان را در سرکشی وتجاوزشان مهلت می دهد [ تا در گمراهی شان ] سرگردان وحیران بمانند .
(trg)="s2.15"> Allah akan ( membalas ) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka .

(src)="s2.16"> آنان کسانی هستند که گمراهی را به جای هدایت خریدند ، پس تجارتشان سود نکرد و از راه یافتگان [ به سوی حق ] نبودند .
(trg)="s2.16"> Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk , maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk .

(src)="s2.17"> سرگذشت آنان مانند کسانی است که [ در شب بسیار تاریک بیابان ] آتشی افروختند [ تا در پرتو آن خود را از خطر نجات دهند ] ، چون آتش پیرامونشان را روشن ساخت ، خدا [ به وسیله توفانی سهمگین ] نورشان را خاموش کرد و آنان را در تاریکی هایی که مطلقاً نمی دیدند واگذاشت .
(trg)="s2.17"> Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api , maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya ( yang menyinari ) mereka , dan membiarkan mereka dalam kegelapan , tidak dapat melihat .

(src)="s2.18"> کر و لال و کورند ، به این سبب آنان [ از گمراهی و ضلالت به سوی هدایت و حقیقت ] بازنمی گردند .
(trg)="s2.18"> Mereka tuli , bisu dan buta , maka tidaklah mereka akan kembali ( ke jalan yang benar ) ,

(src)="s2.19"> یا [ سرگذشت آنان ] سرگذشتِ [ دچار شدگان به ] رگباری شدید از آسمان است که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است ، [ آنان ] انگشتانشان را از [ صدایِ هولناکِ ] صاعقه ها به خاطر بیم مرگ در گوش هایشان می گذارند [ در حالی که راه گریزی از مرگ برای آنان نیست ] و خدا به کافرانْ احاطه [ همه جانبه ] دارد .
(trg)="s2.19.0"> atau seperti ( orang-orang yang ditimpa ) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita , guruh dan kilat ; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya , karena ( mendengar suara ) petir , sebab takut akan mati .
(trg)="s2.19.1"> Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir .

(src)="s2.20"> نزدیک است که آن برقِ [ بسیار رخشنده ، روشنیِ ] چشم های آنان را برباید ؛ زمانی که آنان را روشنی دهد ، در آن روشنی راه می روند و چون محیط را بر آنان تاریک کند ، می ایستند و اگر خدا می خواست [ شنواییِ ] گوش و [ بیناییِ ] چشم آنان را نابود می کرد ؛ زیرا خدا بر هر کاری تواناست .
(trg)="s2.20.1"> Setiap kali kilat itu menyinari mereka , mereka berjalan di bawah sinar itu , dan bila gelap menimpa mereka , mereka berhenti .
(trg)="s2.20.2"> Jikalau Allah menghendaki , niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka .

(src)="s2.21"> ای مردم ! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است ، بپرستید تا [ با پرستیدن او ] پروا پیشه شوید .
(trg)="s2.21"> Hai manusia , sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu , agar kamu bertakwa ,

(src)="s2.22"> آن پروردگاری که زمین را برای شما بستری گسترده و آسمان را سقفی برافراشته قرار داد و از آسمان ، آبی [ مانند برف و باران ] نازل کرد و به وسیله آن از میوه های گوناگون ، رزق و روزی برای شما بیرون آورد ؛ پس برای خدا شریکان و همتایانی قرار ندهید در حالی که می دانید [ برای خدا در آفریدن و روزی دادن ، شریک و همتایی وجود ندارد ] .
(trg)="s2.22"> Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap , dan Dia menurunkan air ( hujan ) dari langit , lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu ; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah , padahal kamu mengetahui .

(src)="s2.23"> و اگر در آنچه ما بر بنده خود ] محمّد ( صلی الله علیه وآله ) ] نازل کرده ایم ، شک دارید [ که وحی الهی است یا ساخته بشر ] پس سوره ای مانند آن رابیاورید ، و [ برای این کار ] غیر از خدا ، شاهدان و گواهان خود را [ از فُصحا و بُلغای بزرگ عرب به یاری ] فرا خوانید ، اگر [ در گفتار خود که این قرآن ساخته بشر است نه وحی الهی [ راستگویید .
(trg)="s2.23"> Dan jika kamu ( tetap ) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami ( Muhammad ) , buatlah satu surat ( saja ) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah , jika kamu orang-orang yang benar .

(src)="s2.24"> و اگر این کار را انجام ندادید ـ که هرگز نمی توانید انجام دهید ـ بنابراین از آتشی که هیزمش مردم و سنگ هایند ، بپرهیزید ؛ آتشی که برای کافران آماده شده است .
(trg)="s2.24"> Maka jika kamu tidak dapat membuat ( nya ) -- dan pasti kamu tidak akan dapat membuat ( nya ) , peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu , yang disediakan bagi orang-orang kafir .

(src)="s2.25"> و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته [ چون عبادت حق و خدمت به خلق ] انجام داده اند ، مژده ده که بهشت هایی ویژه آنان است که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است ؛ هرگاه از آن بهشت ها میوه ای آماده به آنان دهند ، گویند : این همان است که از پیشْ روزیِ ما نمودند ، و از میوه های گوناگون که [ در طعم و گوارایی و زیبایی ] شبیهِ هم است ، نزد آنان آورند ؛ در آنجا برای ایشان همسرانی پاکیزه [ از هر آلودگی ] است ؛ و در آن بهشت ها جاودانه اند .
(trg)="s2.25.0"> Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik , bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya .
(trg)="s2.25.1"> Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu , mereka mengatakan : " Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu " .

(src)="s2.26"> بی تردید خدا [ برای فهماندن مطلبی به مردم ] از اینکه به پشه و فراتر از آن [ در کوچکی ] مَثَل بزند ، شرم نمی کند ؛ اما اهل ایمان آگاهند که آن مثل از سوی پروردگارشان درست و حق است و اما کافران می گویند : خدا از این مثل چه اراده کرده است ؟ ! خدا بسیاری را به آن مثل [ به خاطر عدم دقت و مطالعه ] گمراه می کند ، و بسیاری را به آن مثل [ به سبب درک صحیح ] هدایت می نماید ؛ و جز فاسقان را به آن گمراه نمی کند .
(trg)="s2.26.1"> Adapun orang-orang yang beriman , maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka , tetapi mereka yang kafir mengatakan : " Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan ? " .
(trg)="s2.26.2"> Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah , dan dengan perumpamaan itu ( pula ) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk .

(src)="s2.27"> آنان کسانی هستند که پیمان خدا را [ که توحید و وحی و نبوت است ] پس از استواری اش [ با دلایل عقلی و علمی و براهین منطقی با عدم وفای به آن ] می شکنند و آنچه را خدا پیوند خوردن به آن را فرمان داده است [ مانند پیوند با پیامبران و کتابهای آسمانی و اهل بیت طاهرین و خویشان ] قطع می نمایند و در زمین تباهی و فساد بر پا می کنند ، آنانند که زیانکارند .
(trg)="s2.27.0"> ( yaitu ) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh , dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah ( kepada mereka ) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi .
(trg)="s2.27.1"> Mereka itulah orang-orang yang rugi .

(src)="s2.28"> چگونه به خدا کفر می ورزید در حالی که [ پیش از دمیده شدن روح به کالبدتان ترکیبی از عناصر ] مرده بودید ، پس شما را حیات بخشید ، سپس شما را می میراند ، آن گاه دوباره زنده می کند ، سپس به سوی او بازگردانده می شوید .
(trg)="s2.28"> Mengapa kamu kafir kepada Allah , padahal kamu tadinya mati , lalu Allah menghidupkan kamu , kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali , kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan ?

(src)="s2.29"> اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید ، سپس آفرینش آسمان را [ که به صورت ماده ای دود مانند بود ] اراده کرد و آن را به شکل هفت آسمان [ همراه با نظامی استوار ] درست و نیکو قرار داد ؛ و او [ به قوانین و محاسباتِ ] همه چیز داناست .
(trg)="s2.29.0"> Dialah Allah , yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak ( menciptakan ) langit , lalu dijadikan-Nya tujuh langit .
(trg)="s2.29.1"> Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu .

(src)="s2.30"> و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان گفت : به یقین جانشینی در زمین قرار می دهم . گفتند : آیا موجودی را در زمین قرار می دهی که در آن به فساد و تباهی برخیزد و به ناحق خون ریزی کند و حال آن که ما تو را همواره با ستایشت تسبیح می گوییم و تقدیس می کنیم . [ پروردگار ] فرمود : من [ از این جانشین و قرار گرفتنش در زمین اسراری ] می دانم که شما نمی دانید .
(trg)="s2.30.0"> Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : " Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi " .
(trg)="s2.30.1"> Mereka berkata : " Mengapa Engkau hendak menjadikan ( khalifah ) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah , padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ? "

(src)="s2.31"> و خدا همه نام ها [ یِ موجودات ] را به آدم آموخت ؛ سپس [ هویت و حقایق ذات موجودات را ] به فرشتگان ارائه کرد و گفت : مرا از نام های ایشان خبر دهید ، اگر [ در ادعای سزاوار بودنتان به جانشینی ] راستگویید .
(trg)="s2.31"> Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama ( benda-benda ) seluruhnya , kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman : " Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar ! "

(src)="s2.32"> گفتند : تو از هر عیب و نقصی منزّهی ، ما را دانشی جز آنچه خودت به ما آموخته ای نیست ، یقیناً تویی که بسیار دانا و حکیمی .
(trg)="s2.32"> Mereka menjawab : " Maha Suci Engkau , tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana " .

(src)="s2.33"> [ خدا ] فرمود : ای آدم ! فرشتگان را از نام های آنان خبر ده . پس هنگامی که نام هایشان را به فرشتگان خبر داد [ خدا ] فرمود : آیا به شما نگفتم که من یقیناً نهانِ آسمان ها و زمین را می دانم ، و به آنچه شما آشکار می کنید و به آنچه پنهان می دارید ، دانایم ؟
(trg)="s2.33.0"> Allah berfirman : " Hai Adam , beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini " .
(trg)="s2.33.1"> Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu , Allah berfirman : " Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu , bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan ? "

(src)="s2.34"> و [ یاد کن ] هنگامی که به فرشتگان گفتیم : به آدم سجده کنید ، [ پس ] سجده کردند مگر ابلیس که سر پیچید و تکبّر ورزید و از کافران شد .
(trg)="s2.34"> Dan ( ingatlah ) ketika Kami berfirman kepada para malaikat : " Sujudlah kamu kepada Adam , " maka sujudlah mereka kecuali Iblis ; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir .

(src)="s2.35"> و گفتیم : ای آدم ! تو و همسرت در این بهشت سکونت گیرید و از هر جای آنکه خواستید فراوان و گوارا بخورید ، و به این درخت نزدیک نشوید که [ اگر نزدیک شوید ] از ستمکاران خواهید شد .
(trg)="s2.35"> Dan Kami berfirman : " Hai Adam , diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini , dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai , dan janganlah kamu dekati pohon ini , yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim .

(src)="s2.36"> پس شیطان ، هر دو را از [ طریق ] آن درخت لغزانید و آنان را از آنچه در آن بودند [ چه مقام و مرتبه معنوی ، و چه منزلت و جایگاه ظاهری ] بیرون کرد . و ما گفتیم : [ ای آدم و حوا و ای ابلیس ! ] در حالی که دشمن یکدیگرید [ و تا ابد ، بین شما آدمیان و ابلیسیان صلح و صفایی نخواهد بود ، از این جایگاه ] فرود آیید و برای شما در زمین ، قرارگاهی [ برای زندگی ] و تا مدتی معین ، وسیله بهرهوری اندکی خواهد بود .
(trg)="s2.36"> Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman : " Turunlah kamu ! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain , dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi , dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan " .

(src)="s2.37"> پس آدم کلماتی را ] مانند کلمه استغفار و توسّل به اهل بیت ( علیهم السلام ) که مایه توبه و بازگشت بود ] از سوی پروردگارش دریافت کرد و [ پروردگار [ توبه اش را پذیرفت ؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است .
(trg)="s2.37.0"> Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya , maka Allah menerima taubatnya .
(trg)="s2.37.1"> Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang .

(src)="s2.38"> گفتیم : همگی از آن [ مرتبه و مقام ] فرود آیید ؛ چنانچه از سوی من هدایتی برای شما آمد ، پس کسانی که از هدایتم پیروی کنند نه ترسی بر آنان است و نه اندوهگین شوند .
(trg)="s2.38.0"> Kami berfirman : " Turunlah kamu semuanya dari surga itu !
(trg)="s2.38.1"> Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu , maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku , niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka , dan tidak ( pula ) mereka bersedih hati " .

(src)="s2.39"> و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند ، اهل آتشند و در آن جاودانه اند .
(trg)="s2.39"> Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami , mereka itu penghuni neraka ; mereka kekal di dalamnya .

(src)="s2.40"> ای بنی اسرائیل ! نعمت های مرا که به شما عطا کردم ، یاد کنید و به پیمانم [ که سفارش به عبادت و ایمان به همه انبیا به ویژه پیامبر اسلام است ] وفا کنید تا من هم به پیمان شما [ که توقع ثواب وپاداش در برابر عبادت وایمان است ] وفا کنم ، و [ نسبت به پیمان شکنی ] فقط از من بترسید .
(trg)="s2.40"> Hai Bani Israil , ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu , dan penuhilah janjimu kepada-Ku , niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu ; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut ( tunduk ) .

(src)="s2.41"> وبه آنچه [ بر پیامبر اسلام ] نازل کرده ام که تصدیق کننده [ تورات وانجیلی ] است که با شماست ، ایمان آورید و نخستین کافر به آن نباشید [ که نسل به نسل پس از شما به پیروی از شما به آن کافر شوند ] و آیاتم را [ در تورات که اوصاف محمّد و قرآن در آن است ، با تغییر دادن و تحریف کردن ] به بهایی ناچیز نفروشید ، و فقط از من پروا کنید .
(trg)="s2.41"> Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan ( Al Quran ) yang membenarkan apa yang ada padamu ( Taurat ) , dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya , dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah , dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa .

(src)="s2.42"> و حق را با باطل مخلوط نکنید [ تا تشخیص دادنشان بر مردمِ جویای حق دشوار نشود ] ، وحق را [ که قرآن وپیامبر است ] در حالی که می دانید [ و می شناسید ، از مردم ] پنهان نکنید .
(trg)="s2.42"> Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu , sedang kamu mengetahui .

(src)="s2.43"> و نماز را بر پا دارید ، و زکات بپردازید ، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید [ که نماز خواندن با جماعت محبوب خداست ] .
(trg)="s2.43"> Dan dirikanlah shalat , tunaikanlah zakat dan ruku 'lah beserta orang-orang yang ruku ' .

(src)="s2.44"> آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را [ در ارتباط با نیکی ] فراموش می کنید ؟ در حالی که کتاب [ تورات را که با شدت به نیکی دعوتتان کرده ] می خوانید . آیا [ به وضع زیان بار و خطرناک خود ] نمی اندیشید ؟
(trg)="s2.44.0"> Mengapa kamu suruh orang lain ( mengerjakan ) kebaktian , sedang kamu melupakan diri ( kewajiban ) mu sendiri , padahal kamu membaca Al Kitab ( Taurat ) ?
(trg)="s2.44.1"> Maka tidaklah kamu berpikir ?

(src)="s2.45"> از صبر و نماز [ برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق ] کمک بخواهید و بی تردید این کار جز بر کسانی که در برابر حق قلبی فروتن دارند دشوار و گران است .
(trg)="s2.45.0"> Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu .
(trg)="s2.45.1"> Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat , kecuali bagi orang-orang yang khusyu ' ,

(src)="s2.46"> [ دارندگان قلب فروتن ] کسانی هستند که یقین دارند دیدار کننده [ قیامت و پاداش ] پروردگارشان می باشد و قطعاً به سوی او باز می گردند .
(trg)="s2.46"> ( yaitu ) orang-orang yang meyakini , bahwa mereka akan menemui Tuhannya , dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya .

(src)="s2.47"> ای بنی اسرائیل ! نعمت های مرا که به شما عطا کردم و اینکه شما را بر جهانیانِ [ زمانِ خودتان ] برتری دادم ، یاد کنید ،
(trg)="s2.47"> Hai Bani Israil , ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan ( ingatlah pula ) bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat .

(src)="s2.48"> و از روزی پروا کنید که نه کسی از کسی عذابی را دفع می کند ، و نه از کسی شفاعتی می پذیرند ، و نه از کسی [ در برابر گناهانش ] فدیه و عوضی می گیرند ، و نه [ برای رهایی از آتش دوزخ ] یاری می شوند .
(trg)="s2.48"> Dan jagalah dirimu dari ( azab ) hari ( kiamat , yang pada hari itu ) seseorang tidak dapat membela orang lain , walau sedikitpun ; dan ( begitu pula ) tidak diterima syafa 'at dan tebusan dari padanya , dan tidaklah mereka akan ditolong .

(src)="s2.49"> و [ یادکنید ] آن گاه که شما را از [ سیطره حکومت ظالمانه ] فرعونیان نجات دادیم ؛ آنان که همواره شما را به سخت ترین صورت شکنجه می کردند ، پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را [ برای بیگاری و کنیزی ] زنده می گذاشتند . و در این سختی ها ومشکلاتْ آزمایشی بزرگ از سوی پروردگارتان بود .
(trg)="s2.49.0"> Dan ( ingatlah ) ketika Kami selamatkan kamu dari ( Fir 'aun ) dan pengikut-pengikutnya ; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya , mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan .
(trg)="s2.49.1"> Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu .

(src)="s2.50"> و [ یاد کنید ] هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم ، پس شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که می دیدید ، غرق کردیم .
(trg)="s2.50"> Dan ( ingatlah ) , ketika Kami belah laut untukmu , lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan ( Fir 'aun ) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan .

(src)="s2.51"> و [ یاد کنید ] زمانی که [ برای نازل کردن تورات ] چهل شب با موسی وعده گذاشتیم ، سپس شما بعد از [ غایب شدن ] او گوساله را معبود خود گرفتید ، در حالی که [ به سبب این کار بسیار زشت ] ستمکار بودید .
(trg)="s2.51"> Dan ( ingatlah ) , ketika Kami berjanji kepada Musa ( memberikan Taurat , sesudah ) empat puluh malam , lalu kamu menjadikan anak lembu ( sembahan ) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim .

(src)="s2.52"> سپس بعد از آن [ کار زشت ] از [ گناه ] شما درگذشتیم ، تا سپاس گزاری کنید .
(trg)="s2.52"> Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu , agar kamu bersyukur .

(src)="s2.53"> و [ یاد کنید ] هنگامی که به موسی ، کتاب و میزان جداکننده [ حق از باطل ] عطا کردیم تا هدایت یابید .
(trg)="s2.53"> Dan ( ingatlah ) , ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab ( Taurat ) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah , agar kamu mendapat petunjuk .

(src)="s2.54"> و [ یاد کنید ] زمانی که موسی به قومش گفت : ای قوم من ! قطعاً شما به سبب معبود گرفتن گوساله به خودتان ستم ورزیدید ، پس به سوی آفریننده خود بازگردید ، و [ افرادی از ] خودتان را [ که گوساله را به پرستش گرفتند ] بکشید که این [ عمل ] برای شما در پیشگاه آفریدگارتان بهتر است . پس خدا [ به دنبال اجرا کردن دستورش ] توبه شما را پذیرفت ؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است .
(trg)="s2.54.0"> Dan ( ingatlah ) , ketika Musa berkata kepada kaumnya : " Hai kaumku , sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu ( sembahanmu ) , maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu .
(trg)="s2.54.1"> Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu ; maka Allah akan menerima taubatmu .

(src)="s2.55"> و [ یاد کنید ] آن گاه که گفتید : ای موسی ! هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا [ با چشم خود ] ببینیم . پس صاعقه مرگبار شما را گرفت ، در حالی که می دیدید .
(trg)="s2.55"> Dan ( ingatlah ) , ketika kamu berkata : " Hai Musa , kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang , karena itu kamu disambar halilintar , sedang kamu menyaksikannya " .

(src)="s2.56"> سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم تا سپاس گزاری کنید .
(trg)="s2.56"> Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati , supaya kamu bersyukur .

(src)="s2.57"> و [ در صحرای سوزان سینا ] ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم ؛ و بر شما گزانگبین و بلدرچین نازل کردیم ؛ [ و گفتیم : ] از خوراکی های پاک و پاکیزه ای که روزیِ شما قرار داده ایم بخورید . و آنان [ در تجاوز و طغیانشان وناسپاسی وکفرانشان ] بر ما ستم نکردند ، بلکه همواره بر خود ستم می ورزیدند .
(trg)="s2.57.0"> Dan Kami naungi kamu dengan awan , dan Kami turunkan kepadamu " manna " dan " salwa " .
(trg)="s2.57.1"> Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu ; dan tidaklah mereka menganiaya Kami ; akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri .

(src)="s2.58"> و [ یاد کنید ] هنگامی را که گفتیم : به این شهر [ بیت المقدس ] وارد شوید ، و از نعمت های آن هر چه خواستید ، فراوان و گوارا بخورید و از دروازه [ شهر یا درِ معبد ] فروتنانه و سجده کنان درآیید و بگویید : [ خدایا ! خواسته ما ] ریزش گناهان ماست ، تا گناهانتان را بیامرزیم و به زودی [ پاداش ] نیکوکاران را بیفزایم .
(trg)="s2.58"> Dan ( ingatlah ) , ketika Kami berfirman : " Masuklah kamu ke negeri ini ( Baitul Maqdis ) , dan makanlah dari hasil buminya , yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai , dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud , dan katakanlah : " Bebaskanlah kami dari dosa " , niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu , dan kelak Kami akan menambah ( pemberian Kami ) kepada orang-orang yang berbuat baik " .

(src)="s2.59"> ولی ستمکاران ، سخنی را که [ بیرون دروازه شهر ] به آنان گفته شده بود [ پس از ورود به شهر ] به سخنی دیگر تبدیل کردند [ به جای درخواست ریزش گناهان ، درخواست امور مادی کردند ] . ما هم بر ستمکاران به سبب آنکه همواره نافرمانی می کردند ، عذابی از آسمان فرود آوردیم .
(trg)="s2.59.0"> Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan ( mengerjakan ) yang tidak diperintahkan kepada mereka .
(trg)="s2.59.1"> Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit , karena mereka berbuat fasik .

(src)="s2.60"> و [ یاد کنید ] آن گاه که موسی برای قومش درخواست آب کرد ، پس گفتیم : عصایت را به این سنگ بزن . پس دوازده چشمه از آن جوشید به طوری که هر گروهی [ از دوازده گروه بنی اسرائیل ] چشمه ویژه خود را شناخت . [ و گفتیم : ] از روزیِ خدا بخورید و بیاشامید و تبهکارانه در زمین فتنه و آشوب بر پا نکنید .
(trg)="s2.60.2"> Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya ( masing-masing ) .
(trg)="s2.60.3"> Makan dan minumlah rezeki ( yang diberikan ) Allah , dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan .

(src)="s2.61"> و [ یاد کنید ] هنگامی که گفتید : ای موسی ! ما هرگز بر یک نوع غذا صبر نمی کنیم ، پس از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمین می رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش را برای ما آماده کند . [ موسی ] گفت : آیا شما به جای غذای بهتر ، غذای پست تر را می خواهید ؟ ! [ اکنون که چنین درخواست ناروایی دارید ] به شهری فرود آیید که آنچه خواستید ، برای شما آماده است . و [ داغِ ] خواری و بیچارگی و نیاز بر آنان زده شد و سزاوار خشم خدا شدند ؛ این [ خواری و خشم ] به سبب آن بود که آنان همواره به آیات خدا کفر می ورزیدند و پیامبران را به ناحق می کشتند ؛ این [ کفرورزی و کشتن پیامبران ] به علت آن بود که [ از فرمانِ من ] سرپیچی نمودند و پیوسته [ از حدود حق ] تجاوز می کردند .
(trg)="s2.61.0"> Dan ( ingatlah ) , ketika kamu berkata : " Hai Musa , kami tidak bisa sabar ( tahan ) dengan satu macam makanan saja .
(trg)="s2.61.1"> Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu , agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi , yaitu sayur-mayurnya , ketimunnya , bawang putihnya , kacang adasnya , dan bawang merahnya " .

(src)="s2.62"> مسلماً کسانی که [ به ظاهر ] ایمان آوردند ، و یهودی ها و نصرانی ها و صابئی ها هر کدامشان [ از روی حقیقت ] به خدا و روز قیامت ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند ، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است ، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین شوند .
(trg)="s2.62"> Sesungguhnya orang-orang mukmin , orang-orang Yahudi , orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin , siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah , hari kemudian dan beramal saleh , mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka , tidak ada kekhawatiran kepada mereka , dan tidak ( pula ) mereka bersedih hati .

(src)="s2.63"> و [ یاد کنید ] هنگامی که از شما [ بر پیروی از حق ] پیمان گرفتیم ، و کوه طور را بالای سرتان برافراشتیم ، [ و گفتیم : ] آنچه را [ از آیات کتاب آسمانی ] به شما داده ایم ، با قدرت و قوّت دریافت کنید ، و آنچه را در آن است [ برای اجرا کردن ] به یاد داشته باشید تا پرهیزکار شوید .
(trg)="s2.63"> Dan ( ingatlah ) , ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung ( Thursina ) di atasmu ( seraya Kami berfirman ) : " Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada didalamnya , agar kamu bertakwa " .

(src)="s2.64"> آن گاه بعد از [ پیمان گرفتن ، از وفاکردن به آن ] سرپیچی کردید ، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود ، قطعاً از زیانکاران بودید .
(trg)="s2.64"> Kemudian kamu berpaling setelah ( adanya perjanjian ) itu , maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu , niscaya kamu tergolong orang yang rugi .

(src)="s2.65"> بی تردید شما [ سرگذشتِ کسانی از هم مسلکان خود را ] که در روز شنبه [ از فرمان خدا که صید ماهی را حرام کرده بود ] عصیان ورزیدند دانستید که [ به کیفر عصیانشان ] به آنان نهیب زدیم که به صورت بوزینگانی خوار و رانده شده درآیید .
(trg)="s2.65"> Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu , lalu Kami berfirman kepada mereka : " Jadilah kamu kera yang hina " .

(src)="s2.66"> در نتیجه ، آن [ مجازات ] را عبرتی برای کسانی که شاهدِ حادثه بودند ، وکسانی که بعد از آنان می آیند ، و پندی برای پرواپیشگان قرار دادیم .
(trg)="s2.66"> Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu , dan bagi mereka yang datang kemudian , serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa .

(src)="s2.67"> و [ یاد کنید ] زمانی که موسی به قومش گفت : خدا به شما فرمان می دهد گاوی را ذبح کنید ، گفتند : آیا ما را مسخره می کنی ؟ ! گفت : به خدا پناه می برم از اینکه از نادانان باشم .
(trg)="s2.67.0"> Dan ( ingatlah ) , ketika Musa berkata kepada kaumnya : " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina " .
(trg)="s2.67.1"> Mereka berkata : " Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan ? "

(src)="s2.68"> گفتند : از پروردگارت بخواه برای ما بیان کند که آن گاو چگونه گاوی باشد ؟ گفت : او می فرماید که آن گاوی است نه پیر از کارمانده ، نه جوان نارسیده ، [ بلکه ] گاوی میان این دو نوع گاو است . پس آنچه را به آن فرمان داده اند ، انجام دهید .
(trg)="s2.68.0"> Mereka menjawab : " Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami , agar Dia menerangkan kepada kami ; sapi betina apakah itu " .
(trg)="s2.68.1"> Musa menjawab : " Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda ; pertengahan antara itu ; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu " .

(src)="s2.69"> گفتند : از پروردگارت بخواه که برای ما توضیح دهد رنگش چگونه باشد ؟ گفت : خدا می گوید : گاوی است زرد و رنگش روشن که بینندگان را شاد و مسرور می کند .
(trg)="s2.69.0"> Mereka berkata : " Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya " .
(trg)="s2.69.1"> Musa menjawab : " Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning , yang kuning tua warnanya , lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya " .

(src)="s2.70"> گفتند : از پروردگارت بخواه برای ما بیان کند که [ نهایتاً آن گاو ] چه گاوی است ؟ زیرا این گاو بر ما مُبهم و مُشتبه شده ، و اگر خدا بخواهد [ به شناخت آن ] هدایت خواهیم شد .
(trg)="s2.70"> Mereka berkata : " Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu , karena sesungguhnya sapi itu ( masih ) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk ( untuk memperoleh sapi itu ) " .

(src)="s2.71"> گفت : او می گوید : گاوی است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه زراعت را آبیاری نماید ، [ از هر عیب و نقصی ] سالم است ، و رنگی مخالف رنگ اصلی در آن نیست ، گفتند : اکنون حق را برای ما آوردی . پس آن را ذبح کردند ، در حالی که نزدیک بود فرمان خدا را اجرا نکنند ! !
(trg)="s2.71.0"> Musa berkata : " Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman , tidak bercacat , tidak ada belangnya " .
(trg)="s2.71.1"> Mereka berkata : " Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya " .

(src)="s2.72"> و [ یاد کنید ] هنگامی که کسی را کشتید و درباره [ قاتل ] او به نزاع و ستیز برخاستید ؛ و خدا آشکار کننده چیزی است که پنهان می داشتید .
(trg)="s2.72.0"> Dan ( ingatlah ) , ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu .
(trg)="s2.72.1"> Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan .

(src)="s2.73"> پس گفتیم : پاره ای از آن [ گاو ذبح شده ] را به مقتول بزنید [ تا زنده شود و قاتل را معرفی کند ] . خدا مردگان را این گونه زنده می کند و نشانه هایِ [ قدرت و ربوبیّت ] خود را به شما نشان می دهد ، تا بیندیشید .
(trg)="s2.73.0"> Lalu Kami berfirman : " Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu ! "
(trg)="s2.73.1"> Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati , dam memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti .

(src)="s2.74"> سپس دل های شما بعد از آن [ معجزه شگفت انگیز ] سخت شد ، مانند سنگ یا سخت تر ؛ زیرا پاره ای از سنگ هاست که از آنها نهرها می جوشد ، و پاره ای از آنها می شکافد و آب از آن بیرون می آید ، و پاره ای از آنها از ترس خدا [ از بلندی ] سقوط می کند ؛ و خدا از آنچه انجام می دهید بی خبر نیست .
(trg)="s2.74.0"> Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu , bahkan lebih keras lagi .
(trg)="s2.74.1"> Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh , karena takut kepada Allah .

(src)="s2.75"> آیا [ شما مردم مؤمن ] امید دارید که [ آن سخت دلان ] به [ دین ] شما ایمان بیاورند ؟ ! در حالی که گروهی از آنان کلام خدا را همواره می شنیدند ، سپس بعد از آنکه [ معنا و مفهومش را ] درک می کردند ، [ به سبب دنیاطلبی و امور مادی ] به دلخواه خود تغییرش می دادند ، در صورتی که می دانستند [ به کلام خدا و به مردم جویای حق خیانت می کنند ] .
(trg)="s2.75"> Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu , padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah , lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya , sedang mereka mengetahui ? .