# dv/divehi.xml.gz
# hi/farooq.xml.gz


(src)="s1.1"> رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ .
(trg)="s1.1"> अल ् लाह के नाम से जो बड ़ ा कृपालु और अत ् यन ् त दयावान हैं ।

(src)="s1.2"> حمد ހުރީ ، عالم ތަކުގެ ވެރި اللَّه އަށެވެ .
(trg)="s1.2"> प ् रशंसा अल ् लाह ही के लिए हैं जो सारे संसार का रब हैं

(src)="s1.3"> ( އެކަލާނގެއީ ) رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .
(trg)="s1.3"> बड ़ ा कृपालु , अत ् यन ् त दयावान हैं

(src)="s1.4"> قيامة ދުވަހުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ .
(trg)="s1.4"> बदला दिए जाने के दिन का मालिक हैं

(src)="s1.5"> އަޅަމެން އަޅުކަންކުރަނީ ، އިބަރަސްކަލާނގެއަށެވެ . އަދި އަޅަމެން ވާގިއެދެނީ ، އިބަރަސްކަލާނގެ حضرة ންނެވެ .
(trg)="s1.5"> हम तेरी बन ् दगी करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं

(src)="s1.6"> އަޅަމެންނަށް ، ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް މަގު ދައްކަވާނދޭވެ !
(trg)="s1.6"> हमें सीधे मार ् ग पर चला

(src)="s1.7"> ( އެއީ ) އެއުރެންނަށް އިބަރަސްކަލާނގެ نعمة ދެއްވި މީހުންގެ މަގެވެ . އެއުރެންގެ މައްޗަށް ކޯފާލައްވާފައިވާ މީހުންގެ މަގެއްނޫނެވެ . އަދި މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ މަގެއްވެސް ނުމެނޫންމެއެވެ .
(trg)="s1.7"> उन लोगों के मार ् ग पर जो तेरे कृपापात ् र हुए , जो न प ् रकोप के भागी हुए और न पथभ ् रष ् ट

(src)="s2.1"> ا ل م ( މިއަކުރުތަކާއި ބައެއް سورة ފެށޭތާނގައިވާ އަލިފުބާގެ މިފަދަ އަކުރުތަކުގެ މާނައާމެދު ، علم ވެރިންގެމެދުގައި خلاف ހުށްޓެވެ . ބައެއް علم ވެރިން ވިދާޅުވަނީ ، ކީރިތި قرآن އެކުލެވިގެންވަނީ ، عربى ންގެ އެންމެން ވާހަކަ ދައްކައިއުޅޭ އަލިފުބާގެ މިފަދަ އަކުރުތަކުން ކަމުގައި ވުމާއެކުވެސް ، އެ އަކުރުތަކަކީ ، قرآن ގެ އެންމެ سورة އަކާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް ކީއްކުރަންތޯ ، އެންމެ آية އަކާ އެއްފަދަ އެއްޗެއްވެސް ، އެއުރެންނަށް ގެނެސް ނުގަނެވޭނެކަމަށް ގޮންޖެއްސެވުމުގެ ގޮތުން އައިސްފައިވާ އަކުރުތަކެއް ކަމުގައެވެ . )
(trg)="s2.1"> अलीफ ़ ॰ लाम ॰ मीम ॰

(src)="s2.2"> މިއީ އެ ފޮތެވެ . އެ ފޮތާމެދަކު شك އެއް ނެތެވެ . ( މިފޮތަކީ ) تقوى ވެރިންނަށްހުރި هداية އެކެވެ .
(trg)="s2.2"> वह किताब यही हैं , जिसमें कोई सन ् देह नहीं , मार ् गदर ् शन हैं डर रखनेवालों के लिए ,

(src)="s2.3"> އެއުރެންނީ ، غيب އަށް إيمان ވާ ، އަދި ނަމާދު قائم ކުރާ ، އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް ދެއްވި ތަކެތިން ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ .
(trg)="s2.3"> जो अनदेखे ईमान लाते हैं , नमाज ़ क ़ ायम करते हैं और जो कुछ हमने उन ् हें दिया हैं उसमें से कुछ खर ् च करते हैं ;

(src)="s2.4"> އަދި އެއުރެންނީ ، ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލައްވާފައިވާ ފޮތަށާއި ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ބާވައިލައްވާފައިވާ ފޮތްތަކަށް إيمان ވާ މީހުންނެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، ހަމަ آخرة ދުވަހާ މެދުގައި يقين ކުރާ މީހުންނެވެ .
(trg)="s2.4"> और जो उस पर ईमान लाते हैं जो तुम पर उतरा और जो तुमसे पहले अवतरित हुआ हैं और आख ़ िरत पर वही लोग विश ् वास रखते हैं ;

(src)="s2.5"> އެއުރެންވަނީ ، އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން އައި ތެދުމަގުގެ މަތީގައެވެ . އަދި ދިންނަވާނޭ މީހުންނީ ، ހަމަ އެއުރެންނެވެ .
(trg)="s2.5"> वही लोग हैं जो अपने रब के सीधे मार ् ग पर हैं और वही सफलता प ् राप ् त करनेवाले हैं

(src)="s2.6"> ހަމަކަށަވަރުން كافر ވި މީސްތަކުންނަށް ، ކަލޭގެފާނު އެއުރެންނަށް إنذار ކުރެއްވިޔަސް ނުވަތަ إنذار ނުކުރެއްވިޔަސް ހަމަހަމަވެގެން ވެއެވެ . އެއުރެން إيمان އެއް ނުވާނެތެވެ .
(trg)="s2.6"> जिन लोगों ने कुफ ़ ् र ( इनकार ) किया उनके लिए बराबर हैं , चाहे तुमने उन ् हें सचेत किया हो या सचेत न किया हो , वे ईमान नहीं लाएँगे

(src)="s2.7"> اللَّه ، އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައްޔާއި އެއުރެންގެ ކަންފަތްތަކުގައި ވަނީ ސިއްކަގައްސަވައި ، ބަންދުކުރައްވާފައެވެ . އަދި އެއުރެންގެ ލޯތަކުގެ މަތީގައިވަނީ ، ފަރުދާއެކެވެ . އަދި އެއުރެންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ عذاب ހުށްޓެވެ .
(trg)="s2.7"> अल ् लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आँखों पर परदा पड ़ ा है , और उनके लिए बड ़ ी यातना है

(src)="s2.8"> އަދި إيمان ވެގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވެތިބެ ، ތިމަންމެން اللَّه އަށާއި آخرة ދުވަހަށް إيمان ވެއްޖައީމުއޭ ބުނާބަޔަކު ، މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވެއެވެ .
(trg)="s2.8"> कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल ् लाह और अन ् तिम दिन पर ईमान रखते हैं , हालाँकि वे ईमान नहीं रखते

(src)="s2.9"> ( އެއުރެން ހީކުރާގޮތުގައި ) اللَّه އަށާއި إيمان ވެގެންތިބި މީހުންނަށް އެއުރެން އޮޅުވައިލަނީއެވެ . އެއުރެން އެ އޮޅުވައިލަނީ ، އެއުރެންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކަށް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ . އެއުރެންނަށް ( އެކަންވެސް ) ނޭނގެނީއެވެ .
(trg)="s2.9"> वे अल ् लाह और ईमानवालों के साथ धोखेबाज ़ ी कर रहे हैं , हालाँकि धोखा वे स ् वयं अपने-आपको ही दे रहे हैं , परन ् तु वे इसको महसूस नहीं करते

(src)="s2.10"> އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައި ބަލިމަޑުކަމެއްވެއެވެ . އެކަމުން ، اللَّه ، އެއުރެންނަށް އެ ބަލިމަޑުކަން އިތުރު ކުރެއްވިއެވެ . އަދި އެއުރެން ދޮގުހަދައި އުޅުނުކަމުގެ ސަބަބުން ، އެއުރެންނަށް ވޭންދެނިވި عذاب ހުށްޓެވެ .
(trg)="s2.10"> उनके दिलों में रोग था तो अल ् लाह ने उनके रोग को और बढ ़ ा दिया और उनके लिए झूठ बोलते रहने के कारण उनके लिए एक दुखद यातना है

(src)="s2.11"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި ނޫޅޭށޭ ، އެއުރެންނާދިމާއަށް ބުނެފިނަމަ ، ތިމަންމެންނީ ، ހަމަ إصلاح ކުރަންއުޅޭ ބަޔަކީމުއޭ ، އެއުރެން ބުނެތެވެ .
(trg)="s2.11"> और जब उनसे कहा जाता है कि " ज ़ मीन में बिगाड ़ पैदा न करो " , तो कहते हैं , " हम तो केवल सुधारक है । " "

(src)="s2.12"> ދަންނާށެވެ ! ހަމަކަށަވަރުން ، އެއުރެންނީ ، ހަމަ ފަސާދަ އުފައްދާ މީހުންނެވެ . އެހެނެއްކަމަކު ، އެއުރެންނަށް އެކަން ނޭނގެނީއެވެ .
(trg)="s2.12"> जान लो ! वही हैं जो बिगाड ़ पैदा करते हैं , परन ् तु उन ् हें एहसास नहीं होता

(src)="s2.13"> އަދި މީހުން إيمان ވި ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވާށޭ ، އެއުރެންނާ ދިމާއަށް ބުނެފިނަމަ ، މޮޔައިން إيمان ވި ފަދައިން އަހަރެމެން إيمان ވާނެހެއްޔޭ ، އެއުރެން ބުނެތެވެ . ދަންނާށެވެ ! ހަމަކަށަވަރުން މޮޔައިންނަކީ ހަމަ އެއުރެންނެވެ . އެހެނެއްކަމަކު ، އެއުރެންނަށް އެކަން ނޭނގެނީއެވެ .
(trg)="s2.13"> और जब उनसे कहा जाता है , " ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं " , कहते हैं , " क ् या हम ईमान लाए जैसे कम समझ लोग ईमान लाए हैं ? " जान लो , वही कम समझ हैं परन ् तु जानते नहीं

(src)="s2.14"> އަދި إيمان ވި މީހުންނާ އެއުރެން ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ ، އެއުރެން ބުނެއުޅެނީ ، ތިމަންމެން މިތިބީ إيمان ވެގެންނެވެ . އެއުރެންގެ شيطان ންނާ ( އެބަހީ : ދެކޮޅުވެރިކަމާއި كفر ވެރިކަމުގައި އެއުރެންގެތެރެއިން ކުރިޔަށް ތިބިމީހުންނާ ) އެއުރެން އެއްތަންވެއްޖެނަމަ ، އެއުރެން ބުނެއުޅެނީ ، ތިމަންމެންވަނީ ، ކަށަވަރުންވެސް ތިޔަބައިމީހުންނާ އެކުގައެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެންނީ ، ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކީމުއެވެ .
(trg)="s2.14"> और जब ईमान लानेवालों से मिलते हैं तो कहते , " हम भी ईमान लाए हैं , " और जब एकान ् त में अपने शैतानों के पास पहुँचते हैं , तो कहते हैं , " हम तो तुम ् हारे साथ हैं और यह तो हम केवल परिहास कर रहे हैं । "

(src)="s2.15"> اللَّه ، އެއުރެން ކުޅަ ފުރައްސާރައިގެ ޖަޒާ އެއުރެންނަށް ދެއްވާހުށްޓެވެ . އަދި ދެފުށުއެޅޭ حال ގައި ، އެއުރެންގެ އުރެދުމުގައި އުޅުމަށް އެއުރެންނަށް މުއްދަތު ދިގުކުރައްވާނެތެވެ .
(trg)="s2.15"> अल ् लाह उनके साथ परिहास कर रहा है और उन ् हें उनकी सरकशी में ढील दिए जाता है , वे भटकते फिर रहे हैं

(src)="s2.16"> އެއުރެންނީ ، ތެދުމަގުގެ ބަދަލުގައި މަގުފުރެދުން ގަތް މީހުންނެވެ . ( އެބަހީ : ތެދުމަގަށް ފުރަގަސްދީ ، މަގުފުރެދުން ހޯދި މީހުންނެވެ . ) ފަހެ ، އެއުރެންގެ އެ ވިޔަފާރިޔަކުން ، އެއުރެންނަކަށް ފައިދާއެއް ނުވިއެވެ . އަދި އެއުރެންނަކީ ، ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ ބަޔަކުކަމުގައިވެސް ނުވެތެވެ .
(trg)="s2.16"> यही वे लोग हैं , जिन ् होंने मार ् गदर ् शन के बदले में गुमराही मोल ली , किन ् तु उनके इस व ् यापार में न कोई लाभ पहुँचाया , और न ही वे सीधा मार ् ग पा सके

(src)="s2.17"> އެއުރެންގެ މިސާލަކީ ، އަލިފާންގަނޑެއް ރޯކޮށްގެންތިބި ބަޔެއްގެ މިސާލެވެ . ފަހެ އެ އަލިފާންގަނޑު ، އެއުރެންގެ ވަށައިިގެންވާތަނަށް އަލިކޮށްލިހިނދު ، اللَّه އެއުރެންގެ ( އެ އަލިފާންގަނޑުގެ ) އަލިިކަން ގެންދަވައި އެއުރެންނަށް އެއްޗެއް ނުފެންނަފަދަ އަނދިރިތަކެއްގެ ތެރެޔަށް އެއުރެން ދޫކުރެއްވީއެވެ .
(trg)="s2.17"> उनकी मिसाल ऐसी हैं जैसे किसी व ् यक ् ति ने आग जलाई , फिर जब उसने उसके वातावरण को प ् रकाशित कर दिया , तो अल ् लाह ने उसका प ् रकाश ही छीन लिया और उन ् हें अँधेरों में छोड ़ दिया जिससे उन ् हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा हैं

(src)="s2.18"> ( އެއުރެންނީ ) ބީރު ބަޔެކެވެ . މަންމަން ބަޔެކެވެ . ކަނު ބަޔެކެވެ . ފަހެ ، އެއުރެން ( حق ގެ މަގަކަށް ) رجوع އެއް ނުވާނެތެވެ .
(trg)="s2.18"> वे बहरे हैं , गूँगें हैं , अन ् धे हैं , अब वे लौटने के नहीं

(src)="s2.19"> ނުވަތަ އެއުރެންގެ މިސާލަކީ ، އެ ވިލާގަނޑެއްގައި އަނދިރިތަކަކާއި ގުގުރުމާއި ވިދުން ( އެކުލެވިފައި ) ވާގޮތުގައި އުޑުމަތީގައިވާ ވާރޭވިލާގަނޑެއްގެ މިސާލެވެ . ހޮނުގެ ސަބަބުން މަރުވެދާނެކަމަށް ބިރުން ، އެއުރެންގެ ކަންފަތްތަކުގައި އެއުރެންގެ އިނގިލިތައް އަޅަތެވެ . اللَّه އީ ، އެ كافر ންގެ ހުރިހައި ކަމެއް ފުރިހަމައަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .
(trg)="s2.19"> या ( उनकी मिसाल ऐसी है ) जैसे आकाश से वर ् षा हो रही हो जिसके साथ अँधेरे हों और गरज और चमक भी हो , वे बिजली की कड ़ क के कारण मृत ् यु के भय से अपने कानों में उँगलियाँ दे ले रहे हों - और अल ् लाह ने तो इनकार करनेवालों को घेर रखा हैं

(src)="s2.20"> އެ ވިދުން ، އެއުރެންގެ ލޯތަކުގެ ފެނުން ޖަހައިގަނެގެން އަތުލާފާނެ ކަހަލައެވެ . އެ ވިދުން އެއުރެންނަށް އަލިކޮށްލި ކޮންމެހިނދަކު އެ އަލީގައި އެއުރެން ހިނގައިގަނެތެވެ . އަދި އެއުރެންނަށް އަނދިރިއަޅާލައިފިނަމަ ، ހުއްޓުންއަރާފައި ތިބެތެވެ . اللَّه އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ، އެއުރެންގެ ކަންފަތްތަކުގެ އިވުމާއި ، އެއުރެންގެ ލޯތަކުގެ ފެނުން ގެންދަވައިފީހެވެ . ހަމަކަށަވަރުން اللَّه އީ ، ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .
(trg)="s2.20"> मानो शीघ ् र ही बिजली उनकी आँखों की रौशनी उचक लेने को है ; जब भी उनपर चमकती हो , वे चल पड ़ ते हो और जब उनपर अँधेरा छा जाता हैं तो खड ़ े हो जाते हो ; अगर अल ् लाह चाहता तो उनकी सुनने और देखने की शक ् ति बिलकुल ही छीन लेता । निस ् सन ् देह अल ् लाह को हर चीज ़ की सामर ् थ ् य प ् राप ् त है

(src)="s2.21"> އޭ މީސްތަކުންނޭވެ ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ކުރާށެވެ ! އެކަލާނގެއީ ، ތިޔަބައިމީހުންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުން ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ . ( އަޅުކަންކުރަންވީ ) ތިޔަބައިމީހުން تقوى ވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ .
(trg)="s2.21"> ऐ लोगो ! बन ् दगी करो अपने रब की जिसने तुम ् हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया , ताकि तुम बच सको ;

(src)="s2.22"> އެކަލާނގެއީ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ތަންމައްޗެއް ކަމުގައި ބިން ލައްވައި ، އަދި ބިނާއެއްކަމުގައި އުޑު ލައްވައި ، އުޑުން ފެން ވެއްސަވައި ، އެއިން ތިޔަބައިމީހުންނަށް رزق އެއްކަމުގައި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ނެރުއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ . ފަހެ ، ( އެކަލާނގެ خالق ވަންތަކަން ) ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބެ ، اللَّه އަށް شريك ންތަކެއް ތިޔަބައިމީހުން ނުލާށެވެ !
(trg)="s2.22"> वही है जिसने तुम ् हारे लिए ज ़ मीन को फर ् श और आकाश को छत बनाया , और आकाश से पानी उतारा , फिर उसके द ् वारा हर प ् रकार की पैदावार की और फल तुम ् हारी रोजी के लिए पैदा किए , अतः जब तुम जानते हो तो अल ् लाह के समकक ् ष न ठहराओ

(src)="s2.23"> ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅާއަށް ( އެބަހީ : محمد ގެފާނަށް ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި އެއްޗަކާމެދު ( އެބަހީ : قرآن އާމެދު ) ތިޔަބައިމީހުން شك ކަމެއްގައި ވަނީނަމަ ، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޭގައިވާފަދަ سورة އެއް ނިކަން ގެނެސްބަލާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ތެދުވެރިން ކަމުގައި ވަނީނަމަ ، اللَّه ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް نصر ދޭނޭ އެހީތެރިން ( ތިބިނަމަ ، އެއުރެން ) ނަށް ނިކަން ގޮވައި ، ގެނެސްބަލާށެވެ !
(trg)="s2.23"> और अगर उसके विषय में जो हमने अपने बन ् दे पर उतारा हैं , तुम किसी सन ् देह में न हो तो उस जैसी कोई सूरा ले आओ और अल ् लाह से हटकर अपने सहायकों को बुला लो जिनके आ मौजूद होने पर तुम ् हें विश ् वास हैं , यदि तुम सच ् चे हो

(src)="s2.24"> ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަން ނުކުރެވުނުނަމަ - އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ހަމަ ހިލާ އެކަންތަކެއް ނުމެ ކުރެވޭނެއެވެ . - ( އެކަން ނުކުރެވުނުނަމަ ) ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން ނަރަކަޔަށް ބިރުވެތިވެ ، ރައްކާތެރިވާށެވެ ! އެނަރަކަޔަކީ ، މީހުންނާއި ހިލަ ، އޭގެ ދަރުކަމުގައިވާ ނަރަކައެވެ . އެ ނަރަކަ ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ، كافر ންނަށްޓަކައެވެ .
(trg)="s2.24"> फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम कदापि नहीं कर सकते , तो डरो उस आग से जिसका ईधन इनसान और पत ् थर हैं , जो इनकार करनेवालों के लिए तैयार की गई है

(src)="s2.25"> އަދި إيمان ވެ صالح عمل ތައް ކުޅަ މީހުންނަށްޓަކައި ، ހަމަކަށަވަރުން ސުވަރުގެތަކެއް ހުރިކަމުގެ އުފާވެރި خبر ކަލޭގެފާނު އެއުރެންނަށް ދެއްވާށެވެ ! އެ ސުވަރުގެތަކުގެ ދަށުން ފެންކޯރުތައް ހިނގަހިނގައި ހުރެތެވެ . އެ ސުވަރުގެތަކުން ރޯއްޖެއްގެ ގޮތުގައި މޭވާގެ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއް ، އެއުރެންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ، އެއުރެން ބުނާނެތެވެ . މިއީ ކުރިންވެސް އަހަރެމެންނަށް ލިބުނު މޭވާއެވެ . އެއުރެންނަށް އެފަދަ މޭވާ ދެއްވާހުށީ ( ބޭރުފުށުން ) އެއްވައްތަރުވާ حال ގައެވެ . އަދި އެ ސުވަރުގެ ތަކުގައި އެއުރެންނަށްޓަކައި طاهر ވެގެންވާ އަނބިން ފިރިންތަކެއް ވެއެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، އެ ސުވަރުގެތަކުގައި ދެމިތިބޭނޭ ބަޔެކެވެ .
(trg)="s2.25"> जो लोग ईमान लाए और उन ् होंने अच ् छे कर ् म किए उन ् हें शुभ सूचना दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग ़ है जिनके नीचे नहरें बह रहीं होगी ; जब भी उनमें से कोई फल उन ् हें रोजी के रूप में मिलेगा , तो कहेंगे , " यह तो वही हैं जो पहले हमें मिला था , " और उन ् हें मिलता-जुलता ही ( फल ) मिलेगा ; उनके लिए वहाँ पाक-साफ ़ पत ् नि याँ होगी , और वे वहाँ सदैव रहेंगे

(src)="s2.26"> ހަމަކަށަވަރުން މަދިރިއަކުން ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗަކުންވިޔަސް ، އެއްވެސް ކަހަލަ މިސާލެއް ޖެއްސެވުމަކަށް اللَّه ލަދުވެތިިވެވޮޑިގެނެއް ނުވެތެވެ . ފަހެ ، إيمان ވި މީހުން ، އެ މިސާލަކީ ، އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން حق ގޮތުގައި ޖެއްސެވި މިސާލެއްކަން ހަމަކަށަވަރުން ދަނެތެވެ . އަދި كافر ވި މީހުން ބުނެތެވެ . ތިޔަ މިސާލުން ، اللَّه އިރާދަކުރެއްވީ ކޮންކަމެއް ބާވައެވެ ؟ އެ މިސާލުން ، އެކަލާނގެ ގިނަބަޔަކު މަގުފުރައްދަވަތެވެ . އަދި ހަމަ އެ މިސާލުން ، އެކަލާނގެ ގިނަބަޔަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަތެވެ . فاسق ން މެނުވީ ، އެއިން އެކަލާނގެ މަގެއް ނުފުރައްދަވަތެވެ .
(trg)="s2.26"> निस ् संदेह अल ् लाह नहीं शरमाता कि वह कोई मिसाल पेश करे चाहे वह हो मच ् छर की , बल ् कि उससे भी बढ ़ कर किसी तुच ् छ चीज ़ की । फिर जो ईमान लाए है वे तो जानते है कि वह उनके रब की ओर से सत ् य हैं ; रहे इनकार करनेवाले तो वे कहते है , " इस मिसाल से अल ् लाह का अभिप ् राय क ् या है ? " इससे वह बहुतों को भटकने देता है और बहुतों को सीधा मार ् ग दिखा देता है , मगर इससे वह केवल अवज ् ञाकारियों ही को भटकने देता है

(src)="s2.27"> އެއުރެންނީ ، اللَّه އަށް عهد ކަށަވަރުކޮށް ގަދަކުރުމަށްފަހު އެކަލާނގެ عهد އުވައިލާ މީހުންނެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، ގުޅުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް اللَّه أمر ކުރެއްވި ކަންތައްތައް ކަނޑާލައި ، ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދާ މީހުންނެވެ . ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންނީ ، ހަމަ އެއުރެންނެވެ .
(trg)="s2.27"> जो अल ् लाह की प ् रतिज ् ञा को उसे सुदृढ ़ करने के पश ् चात भंग कर देते हैं और जिसे अल ् लाह ने जोड ़ ने का आदेश दिया है उसे काट डालते हैं , और ज ़ मीन में बिगाड ़ पैदा करते हैं , वही हैं जो घाटे में हैं

(src)="s2.28"> ތިޔަބައިމީހުން اللَّه އަށް كافر ވެގަންނަނީ ، ކޮންގޮތަކުންހެއްޔެވެ ؟ ތިޔަބައިމީހުން މަރުވެފައިވާ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ތިއްބައި ، ފަހެ އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ( އުފައްދަވައި ) ދިރުއްވިއެވެ . އެއަށްފަހު ، އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ( أجل ހަމަވުމުން ) މަރުގަންނަވާނެތެވެ . ދެން ( قيامة ދުވަހުން ) ތިޔަބައިމީހުން ދިރުއްވާނެތެވެ . ދެން އެކަލާނގެ حضرة އަށް ތިޔަބައިމީހުން رجوع ކުރައްވާނެތެވެ .
(trg)="s2.28"> तुम अल ् लाह के साथ अविश ् वास की नीति कैसे अपनाते हो , जबकि तुम निर ् जीव थे तो उसने तुम ् हें जीवित किया , फिर वही तुम ् हें मौत देता हैं , फिर वही तुम ् हें जीवित करेगा , फिर उसी की ओर तुम ् हें लौटना हैं ?

(src)="s2.29"> އެކަލާނގެއީ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ . ދެން އެކަލާނގެ އުޑު ހެއްދެވުމަށް އިރާދަކުރައްވައި ، އެ އުޑުތަކުގެ ހެއްދެވުން ހަތް އުޑަށް ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ . އަދި އެކަލާނގެއީ ، ކޮންމެކަމެއްމެ ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .
(trg)="s2.29"> वही तो है जिसने तुम ् हारे लिए ज ़ मीन की सारी चीज ़ े पैदा की , फिर आकाश की ओर रुख ़ किया और ठीक तौर पर सात आकाश बनाए और वह हर चीज ़ को जानता है

(src)="s2.30"> ހަމަކަށަވަރުން ، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ބިމުގައި خليفة އަކު ލައްވާހުށީމޭ ملائكة ންނަށް وحى ކުރެއްވިހިނދު ހަނދުމަކުރައްވާށެވެ ! އެބޭކަލުން ( އެހިނދު ) ދެންނެވޫއެވެ . އަޅަމެން އިބަރަސްކަލާނގެއަށް حمد އާއެކު تسبيح ކިޔައި ، އިބަރަސްކަލާނގެއަށް تقديس ކޮށްކޮށް ތިއްބައި ، އެ ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި ލޭއޮހޮރުވާނޭ ބަޔަކު އިބަރަސްކަލާނގެ އެ ބިމުގައި ލައްވަނީތޯއެވެ ؟ އެކަލާނގެ وحى ކުރެއްވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިގެންނުވާ ކަންތައްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ .
(trg)="s2.30"> और याद करो जब तुम ् हारे रब ने फरिश ् तों से कहा कि " मैं धरती में ( मनुष ् य को ) खलीफ ़ ा ( सत ् ताधारी ) बनानेवाला हूँ । " उन ् होंने कहा , " क ् या उसमें उसको रखेगा , जो उसमें बिगाड ़ पैदा करे और रक ् तपात करे और हम तेरा गुणगान करते और तुझे पवित ् र कहते हैं ? " उसने कहा , " मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते । "

(src)="s2.31"> އަދި آدم ގެފާނަށް ހުރިހައި ތަކެތީގެ ނަންތައް އެކަލާނގެ އުނގަންނަވައި ދެއްވިއެވެ . ( އެބަހީ : ނަންކިޔުނު ތަކެއްޗާއި އެތަކެތީގެ حقيقة ތަކެވެ . ) ދެން ، އެކަލާނގެ އެތަކެތި ملائكة ންނަށް ހުށަހަޅުއްވައި ، وحى ކުރެއްވިއެވެ . ތިޔަބައިމީހުން ( ތިޔަކުރާ دعوى ގައި ) ތެދުވެރިންކަމުގައިވަނީނަމަ ، މިތަކެތީގެ ނަންތަކުން ، ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ނިކަން خبر ދީބަލާށެވެ !
(trg)="s2.31"> उसने ( अल ् लाह ने ) आदम को सारे नाम सिखाए , फिर उन ् हें फ ़ रिश ् तों के सामने पेश किया और कहा , " अगर तुम सच ् चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ । "

(src)="s2.32"> އެ ملائكة ން ދެންނެވޫއެވެ . އިބަރަސްކަލާނގެ ހުސްطاهر ވަންތަކަމާއެވެ ! އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި އެއްޗެއް މެނުވީ ، އަޅަމެންނަކަށް އެނގުމެއް ނުވެއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެއީ ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ حكيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .
(trg)="s2.32"> वे बोले , " पाक और महिमावान है तू ! तूने जो कुछ हमें बताया उसके सिवा हमें कोई ज ् ञान नहीं । निस ् संदेह तू सर ् वज ् ञ , तत ् वदर ् शी है । "

(src)="s2.33"> އެކަލާނގެ وحى ކުރެއްވިއެވެ . އޭ آدم ގެފާނެވެ ! ކަލޭގެފާނު ، އެ ملائكة ންނަށް އެތަކެތީގެ ނަންތަކުން خبر ދެއްވާށެވެ ! ދެން އެކަލޭގެފާނު ، އެ ملائكة ންނަށް އެތަކެތީގެ ނަންތަކުން خبر ދެއްވިހިނދު ، އެކަލާނގެ وحى ކުރެއްވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ غيب ދެނެވޮޑިގެންވަމޭ ، އަދި ތިޔަބައިމީހުން ފާޅުކުރާ ކަންތަކާއި ވަންހަނާކުރާ ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެންވަމޭ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް وحى ނުކުރައްވަން ހެއްޔެވެ ؟
(trg)="s2.33"> उसने कहा , " ऐ आदम ! उन ् हें उन लोगों के नाम बताओ । " फिर जब उसने उन ् हें उनके नाम बता दिए तो ( अल ् लाह ने ) कहा , " क ् या मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आकाशों और धरती की छिपी बातों को जानता हूँ और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज ़ ाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो । "

(src)="s2.34"> އަދި آدم ގެފާނަށް ތިޔަބައިމީހުން سجدة ކުރާށޭ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ملائكة ންނަށް وحى ކުރެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރައްވާށެވެ ! ފަހެ ، إبليس ފިޔަވައި ، އެ ملائكة ން سجدة ކުރެއްވޫއެވެ . އެކަލޭގެ އެކަމުން މަނާވެގަނެ ، كبر ވެރިވީއެވެ . އަދި كافر ންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެވިއެވެ .
(trg)="s2.34"> और याद करो जब हमने फ ़ रिश ् तों से कहा कि " आदम को सजदा करो " तो , उन ् होंने सजदा किया सिवाय इबलील के ; उसने इनकार कर दिया और लगा बड ़ ा बनने और काफ ़ िर हो रहा

(src)="s2.35"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވީމެވެ . އޭ آدم ގެފާނެވެ ! ކަލޭގެފާނާއި ކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސުވަރުގޭގައި ވަޒަންވެރިވެ ، އުޅުއްވާށެވެ ! އަދި ތަނަވަސްކަމާއި ފަހިކަމާއެކު ، ތިޔަ ދެކަނބަލުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެތަނުން ފަރިއްކުޅުއްވާށެވެ ! އަދި ތިޔަ ދެކަނބަލުން މިހިރަ ގަހާ ކައިރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާށެވެ ! އޭރުން ( އެބަހީ : އެގަހާ ކައިރިވެވަޑައިގެންފިނަމަ ) ތިޔަ ދެކަނބަލުންވާހުށީ ، އަނިޔާވެރިވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ .
(trg)="s2.35"> और हमने कहा , " ऐ आदम ! तुम और तुम ् हारी पत ् नी जन ् नत में रहो और वहाँ जी भर बेरोक-टोक जहाँ से तुम दोनों का जी चाहे खाओ , लेकिन इस वृक ् ष के पास न जाना , अन ् यथा तुम ज ़ ालिम ठहरोगे । "

(src)="s2.36"> ފަހެ ، شيطان އާ އެ ގަސް މެދުވެރިކޮށް ، އެ ދެކަނބަލުން ކުށުގައި އަޅުވައި ، ސުވަރުގޭގައި އެ ދެކަނބަލުން އުޅުއްވި نعمة ތަކުން އެ ދެކަނބަލުން ބޭރުކޮށްފިއެވެ . އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވީމެވެ . ތިޔަބައިމީހުންގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ عداوة ތެރިން ކަމުގައިވާ حال ، ތިޔަބައިމީހުން ( ބިމަށް ) ފައިބާށެވެ ! އަދި ބިމުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ، قرار ވެ ތިބެނިވި ތަނަކާއި ، ހިނދުކޮޅަކަށް ދުނިޔޭގެ ވަގުތީ އުފަލެއްވެއެވެ .
(trg)="s2.36"> अन ् ततः शैतान ने उन ् हें वहाँ से फिसला दिया , फिर उन दोनों को वहाँ से निकलवाकर छोड ़ ा , जहाँ वे थे । हमने कहा कि " उतरो , तुम एक-दूसरे के शत ् रु होगे और तुम ् हें एक समय तक धरती में ठहरना और बिसलना है । "

(src)="s2.37"> ފަހެ ، آدم ގެފާނު ، އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން كلمة ފުޅުތަކެއް ބާވައިގަންނަވައި ( އެ كلمة ފުޅުތައް ވިދާޅުވެ ، توبة ވެވަޑައިގަތުމުން ) ފަހެ ، އެކަލާނގެ އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް توبة ލައްވައިފިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، އެކަލާނގެއީ ، ގިނަގިނައިން توبة قبول ކުރައްވާ رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .
(trg)="s2.37"> फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब ् द पा लिए , तो अल ् लाह ने उसकी तौबा क ़ बूल कर ली ; निस ् संदेह वही तौबा क ़ बूल करने वाला , अत ् यन ् त दयावान है

(src)="s2.38"> ތިމަންރަސްކަލާނގެ ( آدم ގެފާނުގެ ދެކަނބަލުންނާއި إبليس އަށް ) وحى ކުރެއްވީމެވެ . ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން އެ ސުވަރުގެއިން ( ބިމަށް ) ފައިބާށެވެ ! ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ حضرة ން ތެދުމަގު އަތުވެއްޖެހިނދަކު ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތެދުމަގާ تبع ވެއްޖެ ބަޔަކަށް އެއްވެސް ބިރެއްނެތެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، ހިތާމަކުރާނޭ ބަޔަކު ކަމުގައިވެސް ނުމެވޭމެއެވެ .
(trg)="s2.38"> हमने कहा , " तुम सब यहाँ से उतरो , फिर यदि तुम ् हारे पास मेरी ओर से कोई मार ् गदर ् शन पहुँचे तो जिस किसी ने मेरे मार ् गदर ् शन का अनुसरण किया , तो ऐसे लोगों को न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे । "

(src)="s2.39"> އަދި كافر ވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ آية ތައް ދޮގުކުޅަ މީހުންނީ ، ނަރަކަވަންތަ ވެރިންނެވެ . އެއުރެންނީ ، އެ ނަރަކައިގައި ދެމިތިބޭނޭ ބަޔެކެވެ .
(trg)="s2.39"> और जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया , वहीं आग में पड ़ नेवाले हैं , वे उसमें सदैव रहेंगे

(src)="s2.40"> އޭ إسـرآءيـل ގެދަރިންނޭވެ ! ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި نعمة ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ عهد ތިޔަބައިމީހުން ފުއްދާށެވެ ! ( އެބަހީ : توراة ގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކަށް ކިޔަމަންވެ ، އެގޮތުގެމަތިން عمل ކުރާށެވެ ! ) އޭރުން ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ عهد ފުއްދަވާހުށީމެވެ . ( އެބަހީ : ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނަށް ދެއްވާނެކަމަށް އަންގަވާފައިވާ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާހުށީމެވެ . ) އަދި ހަމައެކަނި ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވާށެވެ !
(trg)="s2.40"> ऐ इसराईल का सन ् तान ! याद करो मेरे उस अनुग ् रह को जो मैंने तुमपर किया था । और मेरी प ् रतिज ् ञा को पूरा करो , मैं तुमसे की हुई प ् रतिज ् ञा को पूरा करूँगा और हाँ मुझी से डरो

(src)="s2.41"> އަދި ތިޔަބައިމީހުންނާ އެކުގައިވާ ފޮތް ( އެބަހީ : توراة ) ތެދުކުރަނިވި ގޮތުގައިވާ ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ( އެބަހީ : قرآن އަށް ) ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވާށެވެ ! އަދި އެފޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމައިން كافر ވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނުވާށެވެ ! އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ آية ތަކަށް ، ކުޑައަގެއް ތިޔަބައިމީހުން ނުގަންނާށެވެ ! ( އެބަހީ : ދުންޔަވީ އުފާތަކުގެ ތެރެއިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ حرام ކުރެއްވި ކަންތައްތައްފަދަ އެއްޗަކަށް ނުވާކަހަލަ އެއްޗަކަށްޓަކައި ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކަށް ފުރަގަސްނުދޭށެވެ ! ) އަދި ހަމައެކަނި ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް تقوى ވެރިވާށެވެ !
(trg)="s2.41"> और ईमान लाओ उस चीज ़ पर जो मैंने उतारी है , जो उसकी पुष ् टि में है , जो तुम ् हारे पास है , और सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करनेवाले न बनो । और मेरी आयतों को थोड ़ ा मूल ् य प ् राप ् त करने का साधन न बनाओ , मुझसे ही तुम डरो

(src)="s2.42"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން حق އާއި باطل އޮޅުވައިނުލާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބި حال ގައި حق ވަންހަނާ ނުކުރާށެވެ !
(trg)="s2.42"> और सत ् य में असत ् य का घाल-मेल न करो और जानते-बुझते सत ् य को छिपाओ मत

(src)="s2.43"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު قائم ކުރާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިިމީހުން زكاة ދޭށެވެ ! އަދި ركوع ކުރާ މީހުންނާ އެކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ركوع ކުރާށެވެ !
(trg)="s2.43"> और नमाज ़ क ़ ायम करो और ज ़ कात दो और ( मेरे समक ् ष ) झुकनेवालों के साथ झुको

(src)="s2.44"> ތިޔަބައިމީހުން ފޮތް ކިޔަވަކިޔަވައި ތިބޭ حال ގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކުގެމަތިން ހަނދާން ނައްތާލައި ، މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް أمر ކުރަނީ ހެއްޔެވެ ؟ ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން ނުވިސްނަނީ ހެއްޔެވެ ؟
(trg)="s2.44"> क ् या तुम लोगों को तो नेकी और एहसान का उपदेश देते हो और अपने आपको भूल जाते हो , हालाँकि तुम किताब भी पढ ़ ते हो ? फिर क ् या तुम बुद ् धि से काम नहीं लेते ?

(src)="s2.45"> އަދި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ތިޔަބައިމީހުން ވާގިހޯދާށެވެ ! ބިރުވެތިވެ މަޑުމައިތިރިވާ މީހުންނަށް މެނުވީ ، ހަމަކަށަވަރުން ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑުކަމެކެވެ . ( އެބަހީ : ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ . )
(trg)="s2.45"> धैर ् य और नमाज ़ से मदद लो , और निस ् संदेह यह ( नमाज ) बहुत कठिन है , किन ् तु उन लोगों के लिए नहीं जिनके दिल पिघले हुए हो ;

(src)="s2.46"> އެއުރެންނީ ، އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ބައްދަލުވާނޭ ބަޔަކުކަމާއި ، އެކަލާނގެ حضرة އަށް އެނބުރި رجوع ވަނިވި ބަޔަކުކަން ކަށަވަރުކޮށް يقين ކުރާ މީހުންނެވެ .
(trg)="s2.46"> जो समझते है कि उन ् हें अपने रब से मिलना हैं और उसी की ओर उन ् हें पलटकर जाना है

(src)="s2.47"> އޭ إسـرآءيـل ގެދަރިންނެވެ ! ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި نعمة އާއި ، އަދި ( އެދުވަސްވަރުގެ ) عالم ތަކުގެ މައްޗަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން މާތްކުރައްވާފައިވާކަން ހަނދުމަކުރާށެވެ !
(trg)="s2.47"> ऐ इसराईल की सन ् तान ! याद करो मेरे उस अनुग ् रह को जो मैंने तुमपर किया और इसे भी कि मैंने तुम ् हें सारे संसार पर श ् रेष ् ठता प ् रदान की थी ;

(src)="s2.48"> އެދުވަހަކުން އެއްވެސް نفس އަކަށް އެއްވެސް نفس އެއްގެ ކިބައިން ކަމެއް ފުއްދައިނުދެވޭނޭ ، އަދި އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކެއްގެ شفاعة قبول ނުކުރައްވާނޭ ، އަދި އެކެއްގެ ކިބައިން فدية އެއްވެސް ނުހިއްޕަވާނޭ ، އަދި އެއުރެންނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން نصر އެއް ނުލިބޭނޭ ދުވަހަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވެ ، ރައްކާތެރިވާށެވެ !
(trg)="s2.48"> और डरो उस दिन से जब न कोई किसी भी ओर से कुछ तावान भरेगा और न किसी की ओर से कोई सिफ ़ ारिश ही क ़ बूल की जाएगी और न किसी की ओर से कोई फ ़ िद ् ‌ या ( अर ् थदंड ) लिया जाएगा और न वे सहायता ही पा सकेंगे ।

(src)="s2.49"> އަދި فرعون ގެ މީހުންގެ ކިބައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ސަލާމަތް ކުރެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އެއުރެން ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގަދަފަދަވެގެންވާ عذاب ގެ ރަހަ ދައްކަމުންގެންދެއެވެ . އެއުރެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ފިރިހެންދަރިން ކަތިލައި ، އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަންހެންދަރިން ނުމަރައި ބައިތިއްބަތެވެ . އެކަންތައްތަކުގައި ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން އައިސްފައިވާ ބޮޑު امتحان އެއް ވެއެވެ .
(trg)="s2.49"> और याद करो जब हमने तुम ् हें फ ़ िरऔनियों से छुटकारा दिलाया जो तुम ् हें अत ् यन ् त बुरी यातना देते थे , तुम ् हारे बेटों को मार डालते थे और तुम ् हारी स ् त ् रियों को जीवित रहने देते थे ; और इसमं तुम ् हारे रब की ओर से बड ़ ी परीक ् षा थी

(src)="s2.50"> އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަނޑު އިރުއްވައި ދެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ފަހެ ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ، ތިޔަބައިމީހުން ( غرق ން ) ސަލާމަތްކުރައްވައި ، ތިޔަބައިމީހުން ބަލަބަލައިތިއްބައި ، فرعون ގެ މީހުން غرق ކުރެއްވީމެވެ .
(trg)="s2.50"> याद करो जब हमने तुम ् हें सागर में अलग-अलग चौड ़ े रास ् ते से ले जाकर छुटकारा दिया और फ ़ िरऔनियों को तुम ् हारी आँखों के सामने डूबो दिया

(src)="s2.51"> އަދި موسى ގެފާނަށް ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ސާޅީސް ރޭގެ ميعاد އެއް ކަނޑައެޅުއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ދެން އެއަށްފަހު ( ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކަށް ) ތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާވެރިވާ حال ގައި ގެރިއަކީ إله އަކު ކަމުގައި ހަދައިގެން އުޅުނީމުއެވެ .
(trg)="s2.51"> और याद करो जब हमने मूसा से चालीस रातों का वादा ठहराया तो उसके पीछे तुम बछड ़ े को अपना देवता बना बैठे , तुम अत ् याचारी थे

(src)="s2.52"> ދެން އެކަންތަކަށް ފަހުގައި ( އެކަމުގެ ކުށް ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ عفو ކުރެއްވީމެވެ . ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން شكر ވެރިވުމަށްޓަކައެވެ .
(trg)="s2.52"> फिर इसके पश ् चात भी हमने तुम ् हें क ् षमा किया , ताकि तुम कृतज ् ञता दिखालाओ

(src)="s2.53"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ موسى ގެފާނަށް حق އާއި باطل ވަކިކުރަނިވި ފޮތް ( އެބަހީ : توراة ) ދެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން ، އެއިން ތެދުމަގު ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ .
(trg)="s2.53"> और याद करो जब मूसा को हमने किताब और कसौटी प ् रदान की , ताकि तुम मार ् ग पा सको

(src)="s2.54"> އަދި موسى ގެފާނު ، އެކަލޭގެފާނުގެ قوم ގެމީހުންގެ ގާތުގައި ( މިފަދައިން ) ވިދާޅުވިހިނދު ( ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ) އޭ އަހުރެންގެ قوم ގެމީހުންނޭވެ ! ތިޔަބައިމީހުން ، ގެރިއަކީ إله އަކު ކަމުގައި ހެދުމުން ، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާވެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ . ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން އުފެއްދެވި ކަލާނގެއަށް توبة ވާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ نفس ތައް قتل ކުރާށެވެ ! ތިޔަބައިމީހުން އުފެއްދެވި ކަލާނގެ حضرة ގައި ، އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ . ދެން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް توبة ލެއްވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ، ގިނަގިނައިން توبة قبول ކުރައްވާ رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .
(trg)="s2.54"> और जब मूसा ने अपनी क ़ ौम से कहा , " ऐ मेरी कौम के लोगो ! बछड ़ े को देवता बनाकर तुमने अपने ऊपर ज ़ ुल ् म किया है , तो तुम अपने पैदा करनेवाले की ओर पलटो , अतः अपने लोगों को स ् वयं क ़ त ् ल करो । यही तुम ् हारे पैदा करनेवाले की स ् पष ् ट में तुम ् हारे लिए अच ् छा है , फिर उसने तुम ् हारी तौबा क ़ बूल कर ली । निस ् संदेह वह बड ़ ी तौबा क ़ बूल करनेवाला , अत ् यन ् त दयावान है । "

(src)="s2.55"> އަދި އޭ موسى ގެފާނެވެ ! ފާޅުގައި އަހަރެމެން اللَّه ދެކެފުމަށްދާނދެން އަހަރެމެން ކަލޭގެފާނަކަށް إيمان އެއް ނުވާނޫއޭ ތިޔަބައިމީހުން ދެންނެވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ދެން ތިޔަބައިމީހުން ބަލަބަލައިތިއްބައި ، ހޮނުގުގުރި ތިޔަބައިމީހުންގެ މަރު ހިފައިފިއެވެ .
(trg)="s2.55"> और याद करो जब तुमने कहा था , " ऐ मूसा , हम तुमपर ईमान नहीं लाएँगे जब तक अल ् लाह को खुल ् लम-खुल ् ला न देख लें । " फिर एक कड ़ क ने तुम ् हें आ दबोचा , तुम देखते रहे

(src)="s2.56"> ދެން ތިޔަބައިމީހުން މަރުވުމަށްފަހު ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން އަލުން ދިރުއްވީމެވެ . ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން شكر ވެރިވުމަށްޓަކައެވެ .
(trg)="s2.56"> फिर तुम ् हारे निर ् जीव हो जाने के पश ् चात हमने तुम ् हें जिला उठाया , ताकि तुम कृतज ् ञता दिखलाओ

(src)="s2.57"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެ ވިލާގަނޑުން ހިޔާ އެޅުއްވީމެވެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް منّ އާއި سلوى ބާވައިލެއްވީމެވެ . ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި حلال ތަކެތިން ތިޔަބައިމީހުން ކައިއުޅޭށޭ އެންގެވީމެވެ . އެއުރެން އެ نعمة އަށް كافر ވެ ، އުރެދުމަކުން އެއުރެންނަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެއަކަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރެވުނެވެ . އެހެނެއްކަމަކު ، އެއުރެން އަނިޔާކުރާ ކަމުގައިވީ ، ހަމައެކަނި އެއުރެންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކަށެވެ . ( ނޯޓު : منّ އަކީ ބައެއް مفسّر ން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ފިނިފައިބާގޮތަށް ފައިބާ އެއްޗެކެވެ . އެއީ މާމުއިކަހަލަ ފޮނި އެއްޗެކެވެ . އަނެއްބައި مفسّر ން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ، އެއީ ގަނޑުފެނާ އެއްފަދަ ، މާމުޔަށްވުރެ ފޮނި ، ކިރަށްވުރެ ހުދު އެއްޗެކެވެ . سلوى އަކީ ، ބާވަތެއްގެ ދޫންޏެކެވެ . )
(trg)="s2.57"> और हमने तुमपर बादलों की छाया की और तुमपर ' मन ् न ' और ' सलबा ' उतारा - " खाओ , जो अच ् छी पाक चीजें हमने तुम ् हें प ् रदान की है । " उन ् होंने हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड ़ ा , बल ् कि वे अपने ही ऊपर अत ् याचार करते रहे

(src)="s2.58"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން މިއޮތް ރަށަށް ވަންނާށޭ ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވި ހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ފަހެ ، ތަނަވަސްކަމާއެކުގައި ތިޔަބައިމީހުން އެދޭ ފަދައަކުން އެރަށުން ކައިއުޅޭށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން سجدة ކުރާ حال ( އެބަހީ : މަޑުމައިތިރިވެ ، ކިޔަމަންވެގެންވާ حال އެރަށުގެ ) ދޮރޯށިން ވަންނާށެވެ ! އަދި އަޅަމެންގެ އެދުމަކީ ކުށްފާފަތައް ފުއްސަވައި عفو ކުރެއްވުމޭ ދަންނަވާށެވެ ! އޭރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުށްފާފަތައް ފުއްސަވާހުށީމެވެ . އަދި إحسان ތެރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ( ހެޔޮކަން ) އިތުރު ކުރައްވާހުށީމެވެ .
(trg)="s2.58"> और जब हमने कहा था , " इस बस ् ती में प ् रवेश करो फिर उसमें से जहाँ से चाहो जी भर खाओ , और बस ् ती के द ् वार में सजदागुज ़ ार बनकर प ् रवेश करो और कहो , " छूट हैं । " हम तुम ् हारी खताओं को क ् षमा कर देंगे और अच ् छे से अच ् छा काम करनेवालों पर हम और अधिक अनुग ् रह करेंगे । "

(src)="s2.59"> ދެން ( އޭގެތެރެއިން ) އަނިޔާވެރިވި މީހުން ، އެއުރެންނަށް ކިޔާށޭ އެންގެވި ބަސް އެނޫން ބަހަކަށް ބަދަލުކޮށްފޫއެވެ . ދެން އެ އަނިޔާވެރިވި މީހުންގެ މައްޗަށް ، އެއުރެން فاسق ވި ކަމުގެ ސަބަބުން ، އުޑުން عذاب އެއް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވީމެވެ .
(trg)="s2.59"> फिर जो बात उनसे कहीं गई थी ज ़ ालिमों ने उसे दूसरी बात से बदल दिया । अन ् ततः ज ़ ालिमों पर हमने , जो अवज ् ञा वे कर रहे थे उसके कारण , आकाश से यातना उतारी

(src)="s2.60"> موسى ގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ قوم ގެމީހުންނަށްޓަކައި ފެނަށް އެދިވަޑައިގެން دعاء ކުރެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ފަހެ ، ( އެހިނދު موسى ގެފާނަށް ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވީމެވެ . ކަލޭގެފާނުގެ އަސާކޮޅުން ، ކަލޭގެފާނު އެ ހިލައިގައި ޖައްސަވާށެވެ ! ދެން ( އެކަލޭގެފާނު އެހިލައިގައި ޖެއްސެވިހިނދު ) އެހިލައިން ބާރަ ފެންއާރު އަރައިގެންފިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެބަޔަކު ، އެބަޔަކު ފެންބޯންވީ ޖާގަ ދެނެގެންފިއެވެ . ( އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެންގެވީމެވެ . ) ތިޔަބައިމީހުން ، اللَّه ދެއްވި رزق ން ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ ! އަދި فاسد ން ކަމުގައިވެތިބެ ، ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި فساد ނުކުރާށެވެ !
(trg)="s2.60"> और याद करो जब मूसा ने अपनी क ़ ौम के लिए पानी की प ् रार ् थना को तो हमने कहा , " चट ् टान पर अपनी लाठी मारो , " तो उससे बारह स ् रोत फूट निकले और हर गिरोह ने अपना-अपना घाट जान लिया - " खाओ और पियो अल ् लाह का दिया और धरती में बिगाड ़ फैलाते न फिरो । "

(src)="s2.61"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން ( މިފަދައިން ) ދެންނެވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އޭ موسى ގެފާނެވެ ! އެއްބާވަތެއްގެ ކާނާއެއްގެ މައްޗަކަށް ތިމަންމެންނަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެތެވެ . ފަހެ ، ބިމުން ފަޅާ ގަސްގަހާގެހީގެ ތެރެއިން އޮށްޓަރުގެ ބާވަތްތަކާއި ، قثاّء ( އެބަހީ : ކެކުރި ވައްތަރުގެ ތަރުކާރީއެއް ) އާއި ، ލޮނުމެދާއި ، މުގާއި ، ފިޔާ ، ތިމަންމެންނަށްޓަކައި ނެރުއްވައި ދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة އަށް دعاء ކޮށްދެއްވާށެވެ ! އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ތިޔަބައިމީހުން މޮޅު ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ދެރަ ތަކެއްޗަށް އެދެނީ ހެއްޔެވެ ؟ ( އެގޮތް އެދެނީނަމަ ) ތިޔަބައިމީހުން ބޮޑު ރަށަކަށް ފައިބާށެވެ ! އޭރުން ، ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން އެދުނު ތަކެތި ލިބޭހުށްޓެވެ . ދެރަކަމާއި ނިކަމެތިކަން އެއުރެންނަށް ޖެހުނެވެ . އަދި اللَّه ގެ ކޯފާ އެއުރެންގެމައްޗަށް حق ވެ ، އެ ކޯފާއާއިގެން އެއުރެން އެނބުރިއައޫއެވެ . އެއީ ، ހަމަކަށަވަރުން އެއުރެން اللَّه ގެ آية ތަކަށް كافر ވެ ، حق އަކާ ނުލައި ނަބީބޭކަލުން قتل ކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައިވީތީއެވެ . އެއީ ، އެއުރެން އުރެދިގަނެ ، އެކަމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައި ދާކަމުގައި އެއުރެން ވިކަމަށްޓަކައެވެ .
(trg)="s2.61"> और याद करो जब तुमने कहा था , " ऐ मूसा , हम एक ही प ् रकार के खाने पर कदापि संतोष नहीं कर सकते , अतः हमारे लिए अपने रब से प ् रार ् थना करो कि हमारे वास ् ते धरती की उपज से साग-पात और ककड ़ ियाँ और लहसुन और मसूर और प ् याज ़ निकाले । " और मूसा ने कहा , " क ् या तुम जो घटिया चीज ़ है उसको उससे बदलकर लेना चाहते हो जो उत ् तम है ? किसी नगर में उतरो , फिर जो कुछ तुमने माँगा हैं , तुम ् हें मिल जाएगा " - और उनपर अपमान और हीन दशा थोप दी गई , और अल ् लाह के प ् रकोप के भागी हुए । यह इसलिए कि वे अल ् लाह की आयतों का इनकार करते रहे और नबियों की अकारण हत ् या करते थे । यह इसलिए कि उन ् होंने अवज ् ञा की और वे सीमा का उल ् लंघन करते रहे

(src)="s2.62"> ހަމަކަށަވަރުން إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނާއި ، يهودى ން ކަމުގައިވި މީހުންނާއި ، نصارى އިންނާއި ، صابئ ންނާއި ( މިއެންމެންގެ ތެރެއިންވެސް ) اللَّه އަށާއި آخرة ދުވަހަށް إيمان ވެ ، صالح عمل ކުޅަ މީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ގައި ، އެއުރެންގެ ދަރުމަ ، އެއުރެންނަށް ހުށްޓެވެ . އަދި އެއުރެންގެ މައްޗަކަށް އެއްވެސް ބިރެއް ނެތެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، ހިތާމަކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައިވެސް ނުމެވޭމެއެވެ . ( ނޯޓު : صابئ ންނަކީ دين އެއްނެތް މީހުން ކަމަށާއި ، ތަރިތަކަށާއި ، ملائكة ންނަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުން ކަމަށް ބުނެވެއެވެ . )
(trg)="s2.62"> निस ् संदेह , ईमानवाले और जो यहूदी हुए और ईसाई और साबिई , जो भी अल ् लाह और अन ् तिम दिन पर ईमान लाया और अच ् छा कर ् म किया तो ऐसे लोगों का उनके अपने रब के पास ( अच ् छा ) बदला है , उनको न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे -

(src)="s2.63"> ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ކަށަވަރުވެގެންވާ عهد ހިއްޕަވައި ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ( ބޮލާދިމާ ) މައްޗަށް طور ފަރުބަދަ އުފުއްލެވި ހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ( އެހިނދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެންގެވީމެވެ . ) ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެއްވި އެއްޗެއްގައި ( އެބަހީ : ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮތުގައި ) ތިޔަބައިމީހުން ގަދަޔަށް ހިފަހައްޓާށެވެ ! އަދި އެފޮތުގައިވާ ގޮތް ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަ ކުރާށެވެ ! ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން تقوى ވެރިވުމަށްޓަކައެވެ .
(trg)="s2.63"> और याद करो जब हमने इस हाल में कि तूर पर ् वत को तुम ् हारे ऊपर ऊँचा कर रखा था , तुमसे दृढ ़ वचन लिया था , " जो चीज ़ हमने तुम ् हें दी हैं उसे मजबूती के साथ पकड ़ ो और जो कुछ उसमें हैं उसे याद रखो ताकि तुम बच सको । "

(src)="s2.64"> ދެން އޭގެފަހުން ތިޔަބައިމީހުން ( އެ عهد އަށް ) ފުރަގަސްދީ ، އެނބުރި ހިނގައްޖައީމުއެވެ . ފަހެ ، اللَّه ގެ فضل ވަންތަކަމާއި ، އެކަލާނގެ رحمة ވަންތަކަން ، ތިޔަބައިމީހުންގެމައްޗަށް ނުވާނަމަ ، ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުން ވީސްކަން ކަށަވަރެވެ .
(trg)="s2.64"> फिर इसके पश ् चात भी तुम फिर गए , तो यदि अल ् लाह की कृपा और उसकी दयालुता तुम पर न होती , तो तुम घाटे में पड ़ गए होते

(src)="s2.65"> އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ، ހޮނިހިރުދުވަހާމެދު ( ދެކޮޅުވެރިވެ ، ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގައި ) ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔަ މީހުންގެ ވާހަކަ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިފައިވާކަން ކަށަވަރެވެ . ފަހެ ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ، އެއުރެންނަށް އެންގެވީމެވެ . ތިޔަބައިމީހުން ދެރަވެ ، ނިކަމެތި ވެގެންވާ ރާމާމަކުނުތަކަކަށް ވާށެވެ !
(trg)="s2.65"> और तुम उन लोगों के विषय में तो जानते ही हो जिन ् होंने तुममें से ' सब ् त ' के दिन के मामले में मर ् यादा का उल ् लंघन किया था , तो हमने उनसे कह दिया , " बन ् दर हो जाओ , धिक ् कारे और फिटकारे हुए ! "

(src)="s2.66"> ފަހެ ، އެކަންތަކުގެ ކުރިމަތީގައިވާ މީހުންނަށާއި ، އޭގެފަހުން އަންނާނޭ މީހުންނަށް ވަރުގަދަ عبرة އެއް ކަމުގައްޔާއި ، تقوى ވެރިންނަށް ފުރިހަމަ نصيحة އެއް ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަންތައް ލެއްވީމެވެ .
(trg)="s2.66"> फिर हमने इसे सामनेवालों और बाद के लोगों के लिए शिक ् षा-सामग ् री और डर रखनेवालों के लिए नसीहत बनाकर छोड ़ ा

(src)="s2.67"> އަދި موسى ގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ قوم ގެމީހުންގެ ގާތުގައި ( މިފަދައިން ) ވިދާޅުވިހިނދު ، ( ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ) ތިޔަބައިމީހުން ގެރިއެއް ކަތިލުމަށް ހަމަކަށަވަރުން اللَّه ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް أمر ކުރައްވަތެވެ . އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . ފުރައްސާރަކުރެވޭ ބަޔަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު ތިމަންމެން ހައްދަވަނީތޯއެވެ ؟ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ( އެފަދަ ކަންތައްކުރާ ) جاهل ންގެ ތެރެއިން ، ( ވެވަޑައިނުގަތުންއެދި ) ތިމަންކަލޭގެފާނު اللَّه ގެ حضرة ން ރައްކާތެރިކަން ލިބިވަޑައިގަންނަވަމެވެ .
(trg)="s2.67"> और याद करो जब मूसा ने अपनी क ़ ौम से कहा , " निश ् चय ही अल ् लाह तुम ् हें आदेश देता है कि एक गाय जब ् ह करो । " कहने लगे , " क ् या तुम हमसे परिहास करते हो ? " उसने कहा , " मैं इससे अल ् लाह की पनाह माँगता हूँ कि जाहिल बनूँ । "

(src)="s2.68"> އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . އެއީ ކޮންކަހަލަ ގެރިއެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة އަށް ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ ! އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، އެކަލާނގެ وحى ކުރައްވައި އަންގަވަތެވެ . ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ، ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފައިވާ ގެރިއެއް ނޫނެވެ . ޅަގެރިއެއްވެސް ނޫނެވެ . އެ ދެމެދުގެ ގެރިއެކެވެ . ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް أمر ކުރައްވާ ކަންތައް ތިޔަބައިމީހުން ކުރާށެވެ !
(trg)="s2.68"> बोले , " हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वह हम पर स ् पष ् टा कर दे कि वह गाय कौन-सी है ? " उसने कहा , " वह कहता है कि वह ऐसी गाय है जो न बूढ ़ ी है , न बछिया , इनके बीच की रास है ; तो जो तुम ् हें हुक ् म दिया जा रहा है , करो । "

(src)="s2.69"> އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . އެ ގެރީގެ ކުލައަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة އަށް ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ ! އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، އެކަލާނގެ وحى ކުރައްވައި އަންގަވަތެވެ . އެއީ ، ހަމަކަށަވަރުން ބަލާމީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ދެނިވި ، ރީނދޫކުލައިގެ ކުލަގަދަ ގެރިއެކެވެ .
(trg)="s2.69"> कहने लगे , " हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वह हमें बता दे कि उसका रंग कैसा है ? " कहा , " वह कहता है कि वह गाय सुनहरी है , गहरे चटकीले रंग की कि देखनेवालों को प ् रसन ् न कर देती है । "

(src)="s2.70"> އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . އެއީ ކޮން ގެރިއެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة އަށް ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ ! ( އެހެނީ ) ހަމަކަށަވަރުން ( ތިޔަ ސިފަކުރައްވާ ) ގެރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅިއްޖެއެވެ . اللَّه އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެން ވާހުށީ ( އެކަމަށް ) ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ .
(trg)="s2.70"> बोले , " हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वह हमें बता दे कि वह कौन-सी है , गायों का निर ् धारण हमारे लिए संदिग ् ध हो रहा है । यदि अल ् लाह ने चाहा तो हम अवश ् य । पता लगा लेंगे । "

(src)="s2.71"> އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، އެކަލާނގެ وحى ކުރައްވައި އަންގަވަތެވެ . ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ، ދަނޑުބިމުގެ ފަސްގަނޑުޖަހާ ނިކަމެތި ގެރިއެއް ނޫނެވެ . އަދި ދަނޑަށް ފެންދޭ ގެރިއެއްވެސް ނޫނެވެ . ( عيب ތަކުން ) ސަލާމަތް ވެގެންވާ ، އޭގައި އެއްވެސް ލަފެއްނެތް ގެރިއެކެވެ . އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . މިހާރު ކަލޭގެފާނު އޮޅުމެއްނެތް ސާފުބަޔާން ގެނެސްދެއްވައިފީމުއެވެ . ދެން އެއުރެން އެ ގެރި ކަތިލައިފޫއެވެ . އެއުރެންތިބީ ، އެކަން ކުރާހިތަކުން ނޫނެވެ .
(trg)="s2.71"> उसने कहा , " वह कहता हैं कि वह ऐसा गाय है जो सधाई हुई नहीं है कि भूमि जोतती हो , और न वह खेत को पानी देती है , ठीक-ठाक है , उसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं है । " बोले , " अब तुमने ठीक बात बताई है । " फिर उन ् होंने उसे ज ़ ब ् ह किया , जबकि वे करना नहीं चाहते थे

(src)="s2.72"> ތިޔަބައިމީހުން މީހަކު މަރާލާފައި ، އެ މަރާމެދު ދެބަސްވެ خلاف ވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ތިޔަބައިމީހުން ވަންހަނާކޮށްއުޅުނު ކަންތައް ، اللَّه ހާމަކުރައްވައި ، ނެރުއްވާހުށްޓެވެ .
(trg)="s2.72"> और याद करो जब तुमने एक व ् यक ् ति की हत ् या कर दी , फिर उस सिलसिले में तुमने टाल-मटोल से काम लिया - जबकि जिसको तुम छिपा रहे थे , अल ् लाह उसे खोल देनेवाला था

(src)="s2.73"> ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވީމެވެ . އޭގެ ( އެބަހީ : އެ ކަތިލި ގެރީގެ ) އެތިކޮޅަކުން ، އެ ( މަރުވެފައިވާ ) މީހާގެ ގައިގައި ތިޔަބައިމީހުން ޖަހާށެވެ ! ( ދެން އެއުރެން ޖެހި ހިނދު ، އެމީހާ އަލުން ދިރިއްޖެއެވެ . ) މަރުވެފައިވާ ތަކެތި ، اللَّه އަލުން ދިރުއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ، އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތައް ދައްކަވަނީވެސް ، އެފަދައިންނެވެ . ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނައި ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ .
(trg)="s2.73"> तो हमने कहा , " उसे उसके एक हिस ् से से मारो । " इस प ् रकार अल ् लाह मुर ् दों को जीवित करता है और तुम ् हें अपनी निशानियाँ दिखाता है , ताकि तुम समझो

(src)="s2.74"> ދެން އެއަށްފަހުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތައް ގާވެ ހަރުކަށިވިއެވެ . ފަހެ ، އެ ހިތްތައް ހިލައެކޭ އެއްފަދައެވެ . ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ހަރުކަން ގަދައެވެ . ( އެހެނީ ) ހަމަކަށަވަރުން ، އެއިން ފެން ކޯރުތައް އުފެދިގެން އަންނަ ހިލަ ، ހިލަތަކުގެ ތެރެއިންވެއެވެ . އަދި ހަމަކަށަވަރުން ، ފަޅިފަޅިވެގެންގޮސް އެއިން ފެން ނިކުންނަ ހިލަވެސް އޭގެތެރެއިން ވެއެވެ . އަދި ހަމަކަށަވަރުން ، اللَّه އަށް ބިރުުވެތިވުމުގެ ސަބަބުން ތިރިއަށް ފައިބާ ހިލަވެސް އޭގެތެރެއިން ވެއެވެ . ތިޔަބައިމީހުން ކުރާ عمل ތަކާމެދު غافل ވެވޮޑިގެންވާ ކަލަކު ކަމުގައި اللَّه ނުވެއެވެ .
(trg)="s2.74"> फिर इसके पश ् चात भी तुम ् हारे दिल कठोर हो गए , तो वे पत ् थरों की तरह हो गए बल ् कि उनसे भी अधिक कठोर ; क ् योंकि कुछ पत ् थर ऐसे भी होते है जिनसे नहरें फूट निकलती है , और कुछ ऐसे भी होते है कि फट जाते है तो उनमें से पानी निकलने लगता है , और उनमें से कुछ ऐसे भी होते है जो अल ् लाह के भय से गिर जाते है । और अल ् लाह , जो कुछ तुम कर रहे हो , उससे बेखबर नहीं है

(src)="s2.75"> ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ( އެބަހީ : رسول އާ އާއި مؤمن ންގެ ގޮވާލުމަށް ) އެއުރެން ( އިޖާބަދީ ) إيمان ވުމަށް ، ތިޔަބައިމީހުން އުންމީދު ކުރަނީ ހެއްޔެވެ ؟ اللَّه ގެ كلام ފުޅު އަހައި ، އެއުރެން އެ كلام ފުޅު ވިސްނައި ދެނެގަތުމަށްފަހު ، އެއުރެން ދެނެތިބެ ، ދެން އެ كلام ފުޅު ބަދަލުކުރާ ބަޔަކު އެއުރެންގެ ތެރެއިން ވާކަން ކަށަވަރެވެ .
(trg)="s2.75"> तो क ् या तुम इस लालच में हो कि वे तुम ् हारी बात मान लेंगे , जबकि उनमें से कुछ लोग अल ् लाह का कलाम सुनते रहे हैं , फिर उसे भली-भाँति समझ लेने के पश ् चात जान-बूझकर उसमें परिवर ् तन करते रहे ?

(src)="s2.76"> އަދި إيمان ވި މީހުންނާ އެއުރެން ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ ، އެއުރެން ބުނެއުޅެނީ ، ތިމަންމެން މިތިބީ إيمان ވެގެންނެވެ . އަދި އެއުރެންގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ބައްދަލުވެ ، އެއްތަންވެއްޖެނަމަ ، އެއުރެން ބުނެތެވެ . ( توراة ގައި ) اللَّه ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައި އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކުގެ ވާހަކަ އެއުރެންނަށް ( އެބަހީ : مسلم ންނަށް ) ތިޔަބައިމީހުން ކިޔައިދެނީ ހެއްޔެވެ ؟ ( އޭރުން ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ގައި އެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެއުރެން ( އެބަހީ : مسلم ން ) حجة ދައްކައިފާނެތެވެ . ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން ނުވިސްނަނީހެއްޔެވެ ؟
(trg)="s2.76"> और जब वे ईमान लानेवाले से मिलते है तो कहते हैं , " हम भी ईमान रखते हैं " , और जब आपस में एक-दूसरे से एकान ् त में मिलते है तो कहते है , " क ् या तुम उन ् हें वे बातें , जो अल ् लाह ने तुम पर खोली , बता देते हो कि वे उनके द ् वारा तुम ् हारे रब के यहाँ हुज ् जत में तुम ् हारा मुक ़ ाबिला करें ? तो क ् या तुम समझते नहीं ! "

(src)="s2.77"> އެއުރެން ސިއްރުކުރާހާ ކަންތަކާއި ފާޅުކުރާހާ ކަންތައް ، اللَّه ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ، އެއުރެން ނުދަންނަނީހެއްޔެވެ ؟
(trg)="s2.77"> क ् या वे जानते नहीं कि अल ् लाह वह सब कुछ जानता है , जो कुछ वे छिपाते और जो कुछ ज ़ ाहिर करते हैं ?

(src)="s2.78"> އަދި އެއުރެންގެތެރޭގައި ލިޔާންކިޔާން ނުދަންނަ މީހުންވެސްވެއެވެ . ފޮތުންވެސް ، مستحيل އުންމީދުތަކެއްނޫނީ އެއުރެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ . އަދި ހީތަކެއް ކުރާކަމުގައިނޫނީ ، އެއުރެން ނުވެތެވެ .
(trg)="s2.78"> और उनमें सामान ् य बेपढ ़ े भी हैं जिन ् हें किताब का ज ् ञान नहीं है , बस कुछ कामनाओं एवं आशाओं को धर ् म जानते हैं , और वे तो बस अटकल से काम लेते हैं

(src)="s2.79"> ފަހެ ، އެއުރެންގެ އަމިއްލަ އަތުން ފޮތްލިޔެ ، މިއީ اللَّه ގެ حضرة ން ބާވައިލެއްވި ފޮތޭ ބުނާ މީހުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުށްޓެވެ . ( އެއުރެން އެކަންކުރަނީ ) ކުޑައަގެއް އެއަށް ގަތުމަށްޓަކައެވެ . ފަހެ ، އެއުރެންގެ އަމިއްލަ އަތުން ލިޔުނު ތަކެތީގެ ސަބަބުން ، އެއުރެންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު ހުށްޓެވެ . އަދި އެއުރެން ހޯދައިގަންނަ ތަކެތިންވެސް ، އެއުރެންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުށްޓެވެ .
(trg)="s2.79"> तो विनाश और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं , " यह अल ् लाह की ओर से है " , ताकि उसके द ् वारा थोड ़ ा मूल ् य प ् राप ् त कर लें । तो तबाही है उनके हाथों ने लिखा और तबाही है उनके लिए उसके कारण जो वे कमा रहे हैं

(src)="s2.80"> އަދި އެއުރެން ބުނޫއެވެ . عدد ކުރެވިގެންވާ ( އެބަހީ : މަދު ) ދުވަސްކޮޅެއްގައި މެނުވީ ، ނަރަކައިގެ އަލިފާން ތިމަންމެން ގަޔަކު ނުބީހޭނެތެވެ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ! ތިޔަބައިމީހުން اللَّه ގެ حضرة ން ( އެކަމަށް ) عهد އެއް ހިފާފައި އޮތީހެއްޔެވެ ؟ އެހެންކަމަށްވަނީނަމަ ، اللَّه އެކަލާނގެ عهد ފުޅަކާ خلاف ވެވޮޑިއެއް ނުގަންނަވާނެތެވެ . ނޫންނަމަ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިގެންނުވާ އެއްޗެއް ، اللَّه އާމެދު ތިޔަބައިމީހުން ބުނަނީހެއްޔެވެ ؟
(trg)="s2.80"> वे कहते है , " जहन ् नम की आग हमें नहीं छू सकती , हाँ , कुछ गिने-चुने दिनों की बात और है । " कहो , " क ् या तुमने अल ् लाह से कोई वचन ले रखा है ? फिर तो अल ् लाह कदापि अपने वचन के विरुद ् ध नहीं जा सकता ? या तुम अल ् लाह के ज ़ िम ् मे डालकर ऐसी बात कहते हो जिसका तुम ् हें ज ् ञान नहीं ?

(src)="s2.81"> އެހެންނަކުންނޫނެވެ . ފާފަކޮށް ، އެމީހެއްގެކުށް އެމީހަކު ވަށާލައިފި މީހުންނީ ( އެބަހީ : އެއުރެންގެ ކުށްތަކުގެ ތެރެޔަށް ގެނބިގެންފި މީހުންނީ ) ނަރަކައިގެ أهل ވެރިންނެވެ . އެއުރެންނީ ، އެތާނގައި ދެމިތިބޭނޭ މީހުންނެވެ .
(trg)="s2.81"> क ् यों नहीं ; जिसने भी कोई बदी कमाई और उसकी खताकारी ने उसे अपने घरे में ले लिया , तो ऐसे ही लोग आग ( जहन ् नम ) में पड ़ नेवाले है ; वे उसी में सदैव रहेंगे

(src)="s2.82"> އަދި إيمان ވެ صالح عمل ތައް ކުޅަމީހުން ، އެއީ ސުވަރުގޭގެ أهل ވެރިންނެވެ . އެއުރެންނީ ، އެތާނގައި ދެމިތިބޭނޭ މީހުންނެވެ .
(trg)="s2.82"> रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन ् होंने अच ् छे कर ् म किए , वही जन ् नतवाले हैं , वे सदैव उसी में रहेंगे । "

(src)="s2.83"> إسـرآءيـل ގެ ދަރިންގެ ކިބައިން ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަށަވަރުވެގެންވާ عهد ހިއްޕެވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އެއީ ، اللَّه އަށް މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ނުކުޅައުމަށެވެ . އަދި މައިންބަފައިންނާއި ، ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ، يتيم ންނާއި ، مسكين ންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށެވެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުން މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮބަސްބުނާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު قائم ކުރާށެވެ ! އަދި زكاة ދޭށެވެ ! ދެން ތިޔަބައިމީހުން ދެކޮޅުވެރިވެގެންވާ حال ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކު މެނުވީ ( عهد ފުއްދުމަށް ) ފުރަގަސްދިނީއެވެ .
(trg)="s2.83"> और याद करो जब इसराईल की सन ् तान से हमने वचन लिया , " अल ् लाह के अतिरिक ् त किसी की बन ् दगी न करोगे ; और माँ-बाप के साथ और नातेदारों के साथ और अनाथों और मुहताजों के साथ अच ् छा व ् यवहार करोगे ; और यह कि लोगों से भली बात कहो और नमाज ़ क ़ ायम करो और ज ़ कात दो । " तो तुम फिर गए , बस तुममें से बचे थोड ़ े ही , और तुम उपेक ् षा की नीति ही अपनाए रहे

(src)="s2.84"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ކަށަވަރުވެގެންވާ عهد ހިއްޕެވިހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އެއީ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ލޭ ތިޔަބައިމީހުން ނުއޮހޮރުވުމަށެވެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތައް ނުނެރުމަށެވެ . ދެން ތިޔަބައިމީހުން ( އެކަމަށް ) ހެކިވެ ތިބޭ حال ( އެ عهد އަށް ) އެއްބަސްވެ إقرار ވީމުއެވެ .
(trg)="s2.84"> और याद करो जब तुमसे वचन लिया , " अपने ख ़ ून न बहाओगे और न अपने लोगों को अपनी बस ् तियों से निकालोगे । " फिर तुमने इक ़ रार किया और तुम स ् वयं इसके गवाह हो

(src)="s2.85"> ދެން ހަމަ ތިޔަބައިމީހުން ، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތައް މަރައި ، އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ބަޔަކު ، އެއުރެންގެ ގޯތިގެދޮރުން ނެރެލައި ތިޔަހަދަނީއެވެ . އެއީ ، ފާފަވެރިކަމާއި عداوة ތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެއުރެންގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ވާގިވެރިވެ ، އެހީތެރިވާ حال ގައެވެ . އަދި އެއުރެންގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުވެވޭ މީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ، ތިޔަބައިމީހުން އެއުރެންގެ فدية ދީ ، އެއުރެން ސަލާމަތްކުރެތެވެ . އަދި ( އެއުރެންގެ ގޯތިގެދޮރުން ) އެއުރެން ނެރެލުމީ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް حرام ވެގެންވާ ކަމެކެވެ . ފަހެ ، ފޮތުން ބަޔަކަށް ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވެ ، އަނެއްބަޔަށް كافر ވަނީ ހެއްޔެވެ ؟ ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަންތައްކުރާ މީހުންގެ ޖަޒާއަކީ ، ދުނިޔޭގެ حياة ގައި ދެރަކަމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބުންކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ . އަދި قيامة ދުވަހުން ގަދަފަދަ عذاب ގެ ތެރެޔަށް އެއުރެން ފޮނުއްވާހުށްޓެވެ . އަދި ހަމަކަށަވަރުން ، ތިޔަބައިމީހުންކުރާ عمل ތަކާމެދު غافل ވެވޮޑިގެންވާ ކަލަކު ކަމުގައި اللَّه ނުވެއެވެ .
(trg)="s2.85"> फिर तुम वही हो कि अपने लोगों की हत ् या करते हो और अपने ही एक गिरोह के लोगों को उनकी बस ् तियों से निकालते हो ; तुम गुनाह और ज ़ ् यादती के साथ उनके विरुद ् ध एक-दूसरे के पृष ् ठपोषक बन जाते हो ; और यदि वे बन ् दी बनकर तुम ् हारे पास आते है , तो उनकी रिहाई के लिए फिद ् ए ( अर ् थदंड ) का लेन-देन करते हो जबकि उनको उनके घरों से निकालना ही तुम पर हराम था , तो क ् या तुम किताब के एक हिस ् से को मानते हो और एक को नहीं मानते ? फिर तुममें जो ऐसा करें उसका बदला इसके सिवा और क ् या हो सकता है कि सांसारिक जीवन में अपमान हो ? और क ़ यामत के दिन ऐसे लोगों को कठोर से कठोर यातना की ओर फेर दिया जाएगा । अल ् लाह उससे बेखबर नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो

(src)="s2.86"> އަހުރެންނީ ، آخرة ގެ ބާއްޖަވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި ، ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ހޯދައިގަތް މީހުންނެވެ . ފަހެ ، އެއުރެންގެ ކިބަޔަކުން عذاب އެއް ލުޔެއް ނުކުރައްވާހުށްޓެވެ . އަދި نصر ލިބޭނޭ ބަޔަކު ކަމުގައިވެސް ، އެއުރެން ނުވެތެވެ .
(trg)="s2.86"> यही वे लोग है जो आख ़ िरात के बदले सांसारिक जीवन के ख ़ रीदार हुए , तो न उनकी यातना हल ् की की जाएगी और न उन ् हें कोई सहायता पहुँच सकेगी

(src)="s2.87"> ހަމަކަށަވަރުން ، ތިމަންރަސްލާނގެ موسى ގެފާނަށް ފޮތް ( އެބަހީ : توراة ) ދެއްވީމެވެ . އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ފަހުގައި ވިދިވިދިގެން رسول ބޭކަލުން ފޮނުއްވީމެވެ . އަދި مريم ގެފާނުގެ ދަރިކަލުން عيسى ގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފާޅުވެގެންވާ معجزات ތައް ދެއްވީމެވެ . އަދި روح القدس ގެ އެހީފުޅުން އެކަލޭގެފާނަށް ގަދަކަން ދެއްވީމެވެ . ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ نفس ތައް ނޭދޭ ކަމަކާއިގެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް رسول އަކު ވަޑައިގެންފި ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ( އެކަމަށް އިޖާބަނުދީ ) ތިޔަބައިމީހުން ބޮޑާވެގަންނަނީ ހެއްޔެވެ ؟ ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން އޭގެ ބަޔެއް رسول ން ދޮގުކުޅައީމުއެވެ . އަނެއްބައި رسول ން قتل ކުޅައީމުއެވެ .
(trg)="s2.87"> और हमने मूसा को किताब दी थी , और उसके पश ् चात आगे-पीछे निरन ् तर रसूल भेजते रहे ; और मरयम के बेटे ईसा को खुली-खुली निशानियाँ प ् रदान की और पवित ् र-आत ् मा के द ् वारा उसे शक ् ति प ् रदान की ; तो यही तो हुआ कि जब भी कोई रसूल तुम ् हारे पास वह कुछ लेकर आया जो तुम ् हारे जी को पसन ् द न था , तो तुम अकड ़ बैठे , तो एक गिरोह को तो तुमने झुठलाया और एक गिरोह को क ़ त ् ल करते हो ?

(src)="s2.88"> އެއުރެން ބުނީ ތިމަންމެންގެ ހިތްތައްވަނީ އުރައެއްލެވި ބަންދުވެފައެވެ . އެހެނެއްނޫނެވެ . އެއުރެންގެ كافر ކަމުގެ ސަބަބުން ، اللَّه އެއުރެންނަށް لعنة ލެއްވީއެވެ . ފަހެ ، އެއުރެން إيمان ވަނީ ވަރަށްވެސް ކުޑަކޮށެވެ .
(trg)="s2.88"> वे कहते हैं , " हमारे दिलों पर तो प ् राकृतिक आवरण चढ ़ े है " नहीं , बल ् कि उनके इनकार के कारण अल ् लाह ने उनपर लानत की है ; अतः वे ईमान थोड ़ े ही लाएँगे

(src)="s2.89"> އަދި އެއުރެންނާ އެކުގައިވާ ފޮތްތައް ( އެބަހީ : توراة އާއި إنجيل ) ގަބޫލުކޮށް ތެދުކުރާގޮތުގައި اللَّه ގެ حضرة ން އެއުރެންނާހަމަޔަށް ފޮތެއް ( އެބަހީ : قرآن ) އައިހިނދު ( އެފޮތް އެއުރެން ދޮގުކުރޫއެވެ . ) އޭގެ ކުރިން ، އެއުރެން ، كافر ވެގަތް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް نصر އެދޭކަމުގައި ވޫއެވެ . ދެން އެއުރެންނަށް އެނގިފައިވާ حق ގޮތް އެއުރެންނާހަމަޔަށް އައިހިނދު އެއަށް އެއުރެން كافر ވޫއެވެ . ފަހެ ، كافر ންގެ މައްޗަށް اللَّه ގެ لعنة ހުށްޓެވެ .
(trg)="s2.89"> और जब उनके पास एक किताब अल ् लाह की ओर से आई है जो उसकी पुष ् टि करती है जो उनके पास मौजूद है - और इससे पहले तो वे न माननेवाले लोगों पर विजय पाने के इच ् छुक रहे है - फिर जब वह चीज ़ उनके पास आ गई जिसे वे पहचान भी गए हैं , तो उसका इनकार कर बैठे ; तो अल ् लाह की फिटकार इनकार करने वालों पर !

(src)="s2.90"> އެއުރެންގެ نفس ތައް އެކަމަކަށް ވިއްކައިލި ކަމެއްގެ ނުބައިކަން ބޮޑުކަމާއެވެ ! އެއީ ، اللَّه ބާވައިލެއްވި ތަކެއްޗަށް ( އެބަހީ : قرآن އަށް ) އެއުރެން كافر ވުމެވެ . ( އެއުރެން އެ كافر ވީ ) اللَّه ގެ فضل ވަންތަކަމުން އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ބަޔަކުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ބާވައިލެއްވުމަށް حسد ވެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ . ދެން ކޯފާގެ މައްޗަށް ކޯފާ އާއިގެން އެއުރެން އެނބުރި އަތުވެއްޖައޫއެވެ . އަދި كافر ންނަށް ހުރީ އިހާނަތްތެރިކަން ދެނިވި عذاب އެވެ .
(trg)="s2.90"> क ् या ही बुरी चीज ़ है जिसके बदले उन ् होंने अपनी जानों का सौदा किया , अर ् थात जो कुछ अल ् लाह ने उतारा है उसे सरकशी और इस अप ् रियता के कारण नहीं मानते कि अल ् लाह अपना फ ़ ज ़ ् ल ( कृपा ) अपने बन ् दों में से जिसपर चाहता है क ् यों उतारता है , अतः वे प ् रकोप पर प ् रकोप के अधिकारी हो गए है । और ऐसे इनकार करनेवालों के लिए अपमानजनक यातना है

(src)="s2.91"> އަދި اللَّه ބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ( އެބަހީ : قرآن އަށް ) ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވާށޭ އެއުރެންގެ ގާތުގައި ބުނެފިނަމަ ، އެއުރެން ބުނެތެވެ . ތިމަންމެން إيمان ވާނީ ، ތިމަންމެންގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތަށެވެ . އޭގެފަހުން ބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ( އެބަހީ : قرآن އަށް ) އެއުރެން كافر ވަނީ ، އެއުރެންނާ އެކުގައިވާފޮތް ( އެބަހީ : توراة ) ތެދުކުރާ حق ފޮތްކަމުގައި ، އެ قرآن ވާ حال ގައެވެ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ! ތިޔަބައިމީހުން مؤمن ން ކަމުގައިވަނީނަމަ ، މީގެކުރީގައި ތިޔަބައިމީހުން اللَّه ގެ ނަބިއްޔުން قتل ކޮށް އުޅުނީ ފަހެ ، ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ ؟
(trg)="s2.91"> जब उनसे कहा जाता है , " अल ् लाह ने जो कुछ उतारा है उस पर ईमान लाओ " , तो कहते है , " हम तो उसपर ईमान रखते है जो हम पर उतरा है , " और उसे मानने से इनकार करते हैं जो उसके पीछे है , जबकि वही सत ् य है , उसकी पुष ् टि करता है जो उसके पास है । कहो , " अच ् छा तो इससे पहले अल ् लाह के पैग ़ म ् बरों की हत ् या क ् यों करते रहे हो , यदि तुम ईमानवाले हो ? "

(src)="s2.92"> އަދި ހަމަކަށަވަރުން ، ބަޔާންވެގެންވާ معجزات ތަކާއިގެން موسى ގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެގާތަށް ވަޑައިގަތެވެ . ދެން އެކަލޭގެފާނު ދުރަށްވަޑައިގަތުމަށްފަހު ، ތިޔަބައިމީހުން ، ގެރިއަކީ إله އަކު ކަމުގައި ބަލައިގެން އުޅުނީމުއެވެ . ( އެއީ ) އަނިޔާވެރި ބަޔަކުކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުންވާ حال ގައެވެ .
(trg)="s2.92"> तुम ् हारे पास मूसा खुली-खुली निशानियाँ लेकर आया , फिर भी उसके बाद तुम ज ़ ालिम बनकर बछड ़ े को देवता बना बैठे

(src)="s2.93"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ކަށަވަރުވެގެންވާ عهد ހިއްޕަވައި ، އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް طور ފަރުބަދަ އުފުއްލެވިހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ( އެހިނދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެންގެވީމެވެ . ) ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެއްވި އެއްޗެއްގައި ، ( އެބަހީ : ފޮތުގައި ) ތިޔަބައިމީހުން ގަދަޔަށް ހިފަހައްޓާށެވެ ! އަދި ( ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުރެވޭ أمر ތައް ) ތިޔަބައިމީހުން އަހާށެވެ ! އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . ތިމަންމެން ( ތިޔަ ބަސްފުޅު ) އަހައި ( ތިޔަ أمر ފުޅަށް ) ނުކިޔަމަންތެރިވެ އުރެދިއްޖައީމުއެވެ . އަދި އެއުރެންގެ كافر ކަމުގެ ސަބަބުން ، ގެރިއަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ލޯބި އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައިވަނީ ވަރުގަދައަކަށް ހިފައިފައެވެ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ! ( ތިޔަބުނާހެން ) ތިޔަބައިމީހުންނީ ، إيمان ވާ ބަޔަކުކަމުގައި ވަނީނަމަ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ إيمان ކަން ، އެކަމަކަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް أمر ކުރާ ކަމެއްގެ ނުބައިކަން ބޮޑުކަމާއެވެ !
(trg)="s2.93"> कहो , " यदि अल ् लाह के निकट आख ़ िरत का घर सारे इनसानों को छोड ़ कर केवल तुम ् हारे ही लिए है , फिर तो मृत ् यु की कामना करो , यदि तुम सच ् चे हो । "