# cs/hrbek.xml.gz
# cs/nykl.xml.gz


(src)="s1.1"> Ve jménu Boha milosrdného , slitovného .
(trg)="s1.1"> Ve jménu Boha , Milosrdného , Slitovného .

(src)="s1.2"> Chvála Bohu , Pánu lidstva veškerého ,
(trg)="s1.2"> Chvála Bohu , Pánu světů ,

(src)="s1.3"> Milosrdnému , Slitovnému ,
(trg)="s1.3"> milosrdnému , slitovnému ,

(src)="s1.4"> vládci dne soudného !
(trg)="s1.4"> vládci dne soudného .

(src)="s1.5"> Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme ,
(trg)="s1.5"> Tebe vzýváme a k Tobě se utíkáme .

(src)="s1.6"> veď nás stezkou přímou ,
(trg)="s1.6"> Veď nás stezkou přímou ,

(src)="s1.7"> stezkou těch , jež zahrnuls milostí Svou , ne těch , na něž jsi rozhněván , ani těch , kdo v bludu jsou .
(trg)="s1.7"> stezkou oněch , které jsi zahrnul milostí svou : nikoliv těch , na které rozhněván jsi a těch , kteří bloudí .

(src)="s2.1"> Alif lám mím !
(trg)="s2.1"> Alif , Lám , Mím .

(src)="s2.2"> Toto Písmo , o němž pochyby není , je vedením pro bohabojné ,
(trg)="s2.2"> Tato Kniha — o níž není pochyby — jest vedením pro bohabojné ,

(src)="s2.3"> kteří v nepoznatelné věří , modlitbu dodržují a z toho , co jsme jim uštědřili , rozdávají ,
(trg)="s2.3"> již věří ve věci neviditelné a zachovávají modlitbu a štědře rozdávají z toho , čímž jsme je obdařili :

(src)="s2.4"> kteří věří v to , co bylo sesláno tobě , i v to , co bylo sesláno před tebou , a pevně jsou o životě budoucím přesvědčeni ,
(trg)="s2.4"> a pro ty , kteří věří v to , cožkoliv zjeveno bylo tobě a cožkoliv zjeveno bylo před tebou a pevně doufají v život posmrtný :

(src)="s2.5"> ti Pánem svým jsou správně vedení a ti budou blažení .
(trg)="s2.5"> tito zajisté vedeni jsou Pánem svým a jim zajisté dobře se povede .

(src)="s2.6"> Však věru je lhostejno pro nevěřící , zda napomínáš je , či nikoliv - stejně neuvěří !
(trg)="s2.6"> Nevěřícím pak jedno jest , zda napomínáš je , či ne : neuvěří !

(src)="s2.7"> Bůh srdce jejich i sluch jejich zapečetil a přes oči jejich clonu položil a pro ně je určen trest hrozný .
(trg)="s2.7"> Zapečetil Bůh srdce a uši jejich a clonou zastřeny jsou zrakové jejich a veliká muka budou jim trestem .

(src)="s2.8"> Jsou mezi lidmi někteří , kdož říkají : " Věříme v Boha i v den soudný , " zatím však jsou nevěřící .
(trg)="s2.8"> A jsou někteří mezi lidem ; již dí : „ Uvěřili jsme v Boha a v den poslední “ a přece nejsou věřícími .

(src)="s2.9"> Snaží se oklamat Boha a ty , kdož uvěřili , avšak klamou jen sami sebe , aniž o tom mají tušení .
(trg)="s2.9"> Klamati chtějí Boha a ty , kteří uvěřili , však ve skutečnosti klamou pouze sebe samy , aniž by o tom věděli .

(src)="s2.10"> V srdcích jejich jest choroba a Bůh tuto chorobu rozmnožil ; jim dostane se trestu bolestného za to , že lhali .
(trg)="s2.10"> Choroba jest v srdcích jejich a rozmnožil Bůh chorobu jejich a bolestný trest očekává je za to , že lhali .

(src)="s2.11"> A když se jim řekne : " Nešiřte pohoršení na zemi ! " , tu odpovídají : " My ji jen polepšujeme ! "
(trg)="s2.11"> A řekne-li se jim : „ Nenaplňujte zemi nepravostí , “ řeknou : „ Naopak , my ji napravujeme . “

(src)="s2.12"> Což však to nejsou právě oni , kdož pohoršení šíří , ale nemají o tom ponětí ?
(trg)="s2.12"> Však právě oni jsou to , kteří ji kazí , ale nejsou si toho vědomi .

(src)="s2.13.0"> A když se jim řekne : " Uvěřte , jako již uvěřili tito lidé ! " , tu odpovídají : " Cožpak máme věřit tak , jako tito hlupáci ? "
(src)="s2.13.1"> Zdaž však nejsou právě oni hlupáci , jenže o tom nevědí ?
(trg)="s2.13"> A řekne-li se jim : „ Uvěřte jakož uvěřili druzí , “ odvětí : „ Budeme-liž věřiti jako uvěřili pošetilci ? “ Však právě oni jsou pošetilci , ale nejsou si toho vědomi .

(src)="s2.14"> Když potkají ty , kdož uvěřili , říkají : " Uvěřili jsme " , když však zůstanou sami se svými satany , hovoří : " Jsme s vámi a tamtěm se jen posmíváme . "
(trg)="s2.14"> A potkají-li věřící , dí : „ Uvěřili jsme , “ však poodejdou-li stranou k zlým duchům svým , řkou : „ Držíme s vámi a z těch druhých si jenom tropíme žert . “

(src)="s2.15"> Bůh se jim však sám vysměje a ponechá je dlouho tápat jak slepé ve vzpurnosti jejich .
(trg)="s2.15"> Bůh si z nich ztropí žert a ponechá je dlouho bez vodítka blouditi ve svévoli jejích .

(src)="s2.16"> To jsou ti , kdož koupili blud za správné vedení , však obchod jejich jim nepřinesl zisk a po správné cestě se neubírají .
(trg)="s2.16"> Oni jsou ti , kteří koupili blud za dobré vedení , však z obchodu toho nepošel jim užitek a nejsou vedeni stezkou pravou .

(src)="s2.17"> Podobají se tomu , jenž rozžehl oheň : když osvětleno jim bylo vše , co je kolem , Bůh odnesl jim světlo a nechal je v temnotě , nevidoucí .
(trg)="s2.17"> Podobají se v jednání svém tomu. jenž vznítil oheň a když osvětleno jím bylo vše vůkol - odňal jim Bůh oheň a ponechal je v temnotách : nemohou viděti !

(src)="s2.18"> Hluší , němí a slepí - z bludu svého se nenavrátí !
(trg)="s2.18"> Hluší , němí a slepí jsou ; proto nemohou se obrátiti .

(src)="s2.19"> Anebo jako když objeví se na nebi mrak deštivý , plný temnoty , hromů a blesků : lidé si zacpávají prsty uši své před hromobitím , bojíce se smrti ; avšak Bůh obklopuje nevěřící ze všech stran .
(trg)="s2.19"> Nebo podobni jsou těm , kteří při spatření mraku na obloze , těžkého temnotami a hromem a bleskem , zacpávají prsty uši své před duněním hromu ze strachu před smrtí : ale Bůh ze všech stran obklopuje nevěřící .

(src)="s2.20.0"> Blesk div jim zrak neodňal , však dokud je blesky ozařují , kráčí při svitu jejich , a když nad nimi se zatmí , zastaví se .
(trg)="s2.20.0"> Málem je oslepuje blesk , však pokud jim svítí , kráčejí v záři jeho a když opět se zatemní , zastavují se .

(src)="s2.20.1"> Kdyby Bůh chtěl , odňal by jim zrak i sluch , neb Bůh je nad věci každou všemocný .
(trg)="s2.20.1"> Kdyby Bůh chtěl , mohl by zbaviti je sluchu i zraku jejich , neboť Bůh zajisté jest všemohoucí .

(src)="s2.21"> Lidé , uctívejte Pána svého , jenž stvořil vás i ty , kdož před vámi byli - snad budete bát se Boha ,
(trg)="s2.21"> Ó lidé , klaňte se Pánu svému , jenž stvořil vás i ty , kteří byli před vámi : bojte se Boha !

(src)="s2.22.0"> jenž pro vás učinil zemi lůžkem a nebesa kupolí a jenž seslal z nebe vodu a dal pomocí jí vyrůst plodům pro obživu vaši .
(trg)="s2.22.0"> Onť stvořil vám zemi lůžkem a nebesa krytbou ; a seslal s nebe vodu a vodou dal vzrůsti plodům za potravu vám .

(src)="s2.22.1"> Nedávejte Bohu rovných , vždyť dobře to víte !
(trg)="s2.22.1"> U vědomí toho nedávejte tudíž Bohu jemu rovných !

(src)="s2.23"> Jste-li na pochybách o tom , co jsme seslali služebníku svému , tedy přineste súru podobnou této a předvolejte si svědky své kromě Boha , jste-li pravdomluvní !
(trg)="s2.23"> A jste-li v pochybnostech o zjevení našem služebníku našemu , zkuste přednésti súru podobnou oněm ( v této Knize ) a předvolejte za svědky své ty , které vedle Boha vzýváte , jste-li pravdomluvnými .

(src)="s2.24"> Však neučiníte-li to - a vám se to věru nepodaří - pak střezte se ohně , jehož palivem jsou lidé a kamení a jenž připraven je pro nevěřící .
(trg)="s2.24"> Však nesvedete-li toho — a jisto jest , že toho nedokážete — tedy bojte se ohně , jehož potravou jsou lidé a kamení a jenž připraven jest nevěřícím .

(src)="s2.25.0"> Oznam radostnou zvěst těm , kdož uvěřili a zbožné skutky konali , že pro ně jsou připraveny zahrady , pod nimiž řeky tekou .
(src)="s2.25.1"> A kdykoliv se jim za odměnu dostane z nich ovoce , tu řeknou : " Toto je jako to , co nám již dříve bylo uštědřeno , " avšak dostalo se jim jen něco podobného .
(trg)="s2.25.0"> A oznam radostnou novinu těm , kteří uvěřili a konali dobré skutky , že přichystány jsou pro ně zahrady , pod nimiž řeky tekou ; a pokaždé když okusí plodů jejich , aby nasytili se , řeknou : „ V pravdě tyto jsou podobny plodům , jež potravou nám byly dříve , “ ale jen podoba plodů daných jim bude stejná .

(src)="s2.25.2"> A budou tam mít manželky čisté ? a budou tam nesmrtelní .
(trg)="s2.25.1"> Tam manželky budou míti bez poskvrny a přebývati tam budou věčně .

(src)="s2.26.0"> Bůh neostýchá se věru uvádět v podobenství komára nebo to , co větší je než komár .
(trg)="s2.26.0"> Bůh zajisté neostýchá se vybrati pro podobenství své ať komára , ať předmět vzácnější .

(src)="s2.26.1"> Ti , kdož uvěřili , vědí , že to je pravda od Pána jejich , zatímco ti , kdož nevěří , hovoří : " Co chtěl Bůh říci tímto podobenstvím ? "
(src)="s2.26.2"> On nechává jím mnohé zbloudit , však mnohé jím správně vede - a budou tím uvedeni v blud jedině hanebníci ,
(trg)="s2.26.1"> Ti , kdož uvěřili , vědí , že jest to pravda přicházející od Pána jejich ; nevěřící pak dí : „ Co chtěl Bůh objasniti nám tímto podobenstvím ? “ Mnoho jich zbloudí jím a mnozí přivedeni jím budou na cestu pravou - ale jen zlí jím zbloudí !

(src)="s2.27.0"> kteří porušují smlouvu Boží po jejím uzavření a rozdělují to , co Bůh přikázal spojit , a po zemi pohoršení šíří .
(src)="s2.27.1"> A to jsou ti , kdož ztrátu utrpí .
(trg)="s2.27"> Ti , kteří ruší smlouvu dříve učiněnou s Bohem a rozdělují to , co Bůh nařídil , aby bylo spojeno , a páší nepravost na zemi : ti zajisté špatně pochodí !

(src)="s2.28.0"> Jak to , že nevěříte v Boha ?
(src)="s2.28.1"> Když byli jste mrtví , On dal vám život , potom vás usmrtí a posléze znovu oživí a nakonec budete k Němu navráceni .
(trg)="s2.28"> Jak můžete nevěřiti v Boha , který ve vás mrtvé vdechl život ; jenž opětně vás nechá zemříti a znovu vám dá obživnouti : pak k němu se navrátíte ?

(src)="s2.29.0"> On je ten , jenž pro vás stvořil vše , co na zemi je , potom se k nebi obrátil a v sedmi nebesích je vyrovnal .
(src)="s2.29.1"> On věru všech věcí je znalý .
(trg)="s2.29"> Onť stvořil vše , což na zemi jest , pro vás : pak zdvihl se k nebesům a v sedmero nebes je sestavil ; onť zajisté jest vševědoucím .

(src)="s2.30.0"> Hle , Pán tvůj k andělům pravil : " Umístím na zemi náměstka ! "
(src)="s2.30.1"> I řekli : " Chceš tam ustanovit někoho , kdo pohoršení na ní bude šířit a krev na ní prolévat , zatímco my slávu Tvou pějeme a svatost Tvou prohlašujeme ? "
(src)="s2.30.2"> Pravil : " Já věru znám to , co vy neznáte ! "
(trg)="s2.30"> Když Pán tvůj řekl k andělům : „ Aj , učiním sobě náměstka na zemi , “ odpověděli mu : „ Zdaž postavíš tam někoho , jenž naplňovati bude zemi nepravostí a prolévati krev , mezitím , co my pějeme hymny chvály a svatosti tvé ? “ I řekl jim : „ Vímť zajisté , co vy nevíte . “

(src)="s2.31"> A naučil Adama jména všechna , potom je předvedl andělům a řekl : " Sdělte mi jména těchto , jste-li pravdomluvní ! "
(trg)="s2.31"> A naučil Adama jménům všech věcí : pak ukázal je andělům a řekl : „ Nuž zkuste udati mi jména těchto věcí , jste-li pravdomluvnými ! “

(src)="s2.32"> " Sláva Tobě , " řekli , " my máme vědění jen o tom , čemus nás Ty naučil , neboť Tys jediný vševědoucí , moudrý ! "
(trg)="s2.32.0"> I řekli : „ Chvála budiž tobě !
(trg)="s2.32.1"> Nevímeť zajisté jiného , než čemu naučil ' s nás : ty jedině jsi vědoucí , moudrý . “

(src)="s2.33.0"> Pravil : " Adame , sděl jim jména toho všeho ! "
(src)="s2.33.1"> A když jim sdělil ta jména , pravil Bůh : " Neřekl jsem vám , že znám nepoznatelné na nebesích i na zemi a že znám dobře i to , co najevo dáváte , i to , co skrýváte ? "
(trg)="s2.33"> Řekl Bůh : „ Adame , pověz jim jména oněch věcí . “ A když učinil tak Adam , řekl Bůh : „ Zdaž neřekl jsem vám , že známy jsou mi věci skryté nebes i země a známo mi , cožkoliv veřejně přiznáváte i co tajíte ? “

(src)="s2.34"> A když řekli jsme andělům : " Padněte na zem před Adamem ! " , tu padli všichni kromě Iblíse , jenž to odmítl , zpychl a stal se jedním z nevěřících .
(trg)="s2.34"> A když řekli jsme andělům : „ Skloňte se úctou před Adamem , “ učinili tak všichni , vyjma Iblíse , jenž se vzepřel a byl pyšným a stal se nevěřícím .

(src)="s2.35.0"> I pravili jsme : " Adame , obývej s manželkou svou zahradu tuto !
(src)="s2.35.1"> Jezte z ní podle libosti , kdekoliv se vám zachce , avšak nepřibližujte se k tomuto stromu , abyste se nestali nespravedlivými ! "
(trg)="s2.35"> A řekli jsme : „ Adame , přebývej s manželkou svojí v ráji a pojídejte v hojnosti z něho , kdekoli se vám zlíbí ; však nepřibližujte se k tomuto stromu , jinak zhřešíte . “

(src)="s2.36.0"> Avšak satan jim dal zhřešit a způsobil vyhnání jejich z místa , kde žili .
(trg)="s2.36.0"> Však Satan způsobil , že překročili zápověd ' tuto a vypuzeni byli z místa , kde se nalézali .

(src)="s2.36.1"> I pravili jsme : " Odejděte !
(trg)="s2.36.1"> I řekli jsme : „ Ven s vámi !

(src)="s2.36.2"> Jeden druhému budete nepřáteli ; země bude místem pobytu vašeho a užívání dočasného ! "
(trg)="s2.36.2"> Navzájem si budete nepřáteli : země útulkem vám bude a zaopatřením dočasným . “

(src)="s2.37"> Adam přijal pak od Pána svého slova a On mu odpustil , vždyť On odpouštějící je i slitovný .
(trg)="s2.37"> A naučil se Adam od Pána svého slovům vzývání a Pán popřál mu sluchu , neboť on rád popřává sluchu a jest milosrdným .

(src)="s2.38.0"> Pravili jsme : " Odejděte odtud všichni !
(trg)="s2.38.0"> Řekli jsme : „ Ven s vámi všemi !

(src)="s2.38.1"> A až k vám přijde ode Mne správné vedení , ti , kdož následovat budou vedení Mé , nemusí se bát a nebudou zarmouceni .
(trg)="s2.38.1"> Až přijde vám vedení ode mne , kdožkoliv , následovati je bude , tomu netřeba se báti , aniž rmoutiti se .

(src)="s2.39"> Však ti , kdož neuvěří a znamení Naše za lež prohlásí , ti budou ohně obyvateli a budou v něm nesmrtelní . "
(trg)="s2.39"> Však ti , kdož neuvěří a lží nazývati budou znamení naše , za příbytek dostanou oheň , v němž dlíti budou věčně . “

(src)="s2.40.0"> Dítka Izraele , pomněte milosti Mé , již jsem vám prokázal !
(src)="s2.40.1"> Dodržujte věrně úmluvu se Mnou uzavřenou , tak jako Já ji dodržuji vůči vám , a jen Mne se obávejte !
(trg)="s2.40"> Synové Israele , připomeňte si dobrodiní , jež prokázal jsem vám : dodržte smlouvu učiněnou se mnou a dodržím i já smlouvu učiněnou s vámi ; ctěte mne !

(src)="s2.41.0"> Věřte v to , co jsem seslal pro potvrzení pravdivosti toho , co již máte !
(src)="s2.41.1"> Nebuďte prvními z těch , kdo nevěří v toto zjevení , a neprodávejte znamení Má za nízkou cenu !
(src)="s2.41.2"> A buďte bohabojní !
(trg)="s2.41"> A věřte v to , co zjevil jsem na potvrzení toho , co již máte psáno : nebuďte prvními z nevěřících v má znamení a nekupujte za ně věc malé ceny ; mne jedině bojte se !

(src)="s2.42"> Neodívejte pravdu falší a nezakrývejte pravdu , když ji dobře znáte !
(trg)="s2.42"> Neodívejte pravdu lží a neskrývejte pravdu , když jest vám známa .

(src)="s2.43"> Dodržujte modlitbu , rozdávejte almužnu a sklánějte se s těmi , kdož se sklánějí !
(trg)="s2.43"> A zachovávejte správně modlitbu , plaťte zákonnou daň , a klekejte s těmi , kdož klekají .

(src)="s2.44.0"> Chcete přikazovat lidem zbožné skutky , zatímco vy sami na ně zapomínáte , ačkoliv Písmo odříkáváte ?
(trg)="s2.44.0"> Zdaž nakazovati budete spravedlnost jiným a sami zapomenete se ?

(src)="s2.44.1"> Což tomu neporozumíte ?
(trg)="s2.44.1"> Přece čtete Knihu : či nikdy neporozumíte ?

(src)="s2.45.0"> Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě !
(src)="s2.45.1"> To věc je věru velmi obtížná , kromě pro pokorné ,
(trg)="s2.45"> Zavolejte trpělivost a modlitbu ku pomoci své : zajisté velká jest to povinnost , však nikoliv pro pokorné ,

(src)="s2.46"> kteří soudí , že s Pánem svým se setkají a že k Němu se navrátí .
(trg)="s2.46"> kteří pamatují , že jednou setkají se tváří v tvář s Pánem svým a že k němu se navrátí .

(src)="s2.47.0"> Dítka Izraele !
(src)="s2.47.1"> Pomněte milosti Mé , již jsem vám prokázal , i toho , že jsem vás vyznamenal před lidstvem veškerým .
(trg)="s2.47"> Synové Israele , připomeňte si dobrodiní , jež prokázal jsem vám : pomněte , že dal jsem vám přednost nade všemi .

(src)="s2.48"> Střezte se dne , kdy duše žádná nebude odměněna ničím za duši jinou , kdy nebude od ní přijata přímluva žádná a nebude za ni vzato výkupné a nedostane se jim pomoci .
(trg)="s2.48"> A bojte se dne , kdy duše nevykoupí duši v ničem , kdy nebude přijmuta od ní přímluva , aniž vzato vyrovnání a nebude jim poskytnuto pomoci .

(src)="s2.49.0"> Zachránili jsme vás před rodem Faraónovým , jenž zlé útrapy vám působil , zabíjeje syny vaše a nechávaje naživu jen ženy vaše .
(src)="s2.49.1"> A byla v tom zkouška nesmírná od Pána vašeho !
(trg)="s2.49"> A ( pomněte času ) , kdy vysvobodili jsme vás z rukou lidu Faraonova , který krutě s vámi nakládal ; zabíjel syny vaše a šetřil dcery vaše : v tom zajisté byla krutá zkouška od Pána vašeho .

(src)="s2.50"> A hle , rozdělili jsme moře před vámi a zachránili jsme vás a utopili jsme rod Faraónův , zatímco vy jste na to hleděli .
(trg)="s2.50"> A kdy rozdělili jsme moře pro vás a utopili lid Faraonův před zraky vašimi .

(src)="s2.51"> A hle , uzavírali jsme úmluvu s Mojžíšem po čtyřicet nocí a vy pak jste za nepřítomnosti jeho si vzali tele a stali jste se nespravedlivými .
(trg)="s2.51"> A kdy činili jsme smlouvu s Mojžíšem po čtyřicet nocí ; tehdy postavili jste si tele modlou za nepřítomnosti jeho a prohřešili jste se .

(src)="s2.52"> Potom jsme vám vše odpustili doufajíce , že snad budete vděční .
(trg)="s2.52"> Poté nicméně odpustili jsme vám , abyste byli vděčnými .

(src)="s2.53"> A dali jsme věru Mojžíšovi Písmo a spásné rozlišení - snad jím budete správně vedeni .
(trg)="s2.53"> A kdy dali jsme Mojžíšovi Knihu a Rozlišení , abyste byli dobře vedeni .

(src)="s2.54.0"> A hle , pravil Mojžíš lidu svému : " Lide můj , vy sami sobě jste ukřivdili , když tele jste si vzali .
(trg)="s2.54.0"> A kdy řekl Mojžíš k lidu svému : „ Lide můj , prohřešil jsi se na sobě samém , vzav sobě tele modlou .

(src)="s2.54.1"> Obraťte se kajícně k Tvůrci svému a zabte hříšníky mezi sebou , to lepší bude pro vás před Tvůrcem vaším a On odpustí vám , neboť On odpouštějící je i slitovný ! "
(trg)="s2.54.1"> Pros za odpuštění Stvořitele svého a krví vinníků smyj hřích svůj : tak nalezneš milost u Stvořitele svého a popřeje sluchu prosbě tvé , neboť on rád popřává sluchu kajícím a jest milosrdný . “

(src)="s2.55.0"> A hle , řekli jste : " Mojžíši , neuvěříme ti , dokud nespatříme Boha zcela zřetelně ! "
(src)="s2.55.1"> A zasáhl vás blesk , zatímco jste se dívali .
(trg)="s2.55"> A kdy řekli jste : „ Mojžíši , neuvěříme ti dokud nespatříme Boha v jasné podobě “ a blesk zasáhl vás , jak jste pohlíželi .

(src)="s2.56"> Potom jsme vás po smrti vaší opět vzkřísili doufajíce , že snad budete vděční .
(trg)="s2.56"> Pak vzkřísili jsme vás z mrtvých , abyste byli vděčnými .

(src)="s2.57.0"> A dali jsme vás zastínit mračnu a seslali jsme vám manu a křepelky .
(src)="s2.57.1"> " Jezte z těchto pokrmů výtečných , jež jsme vám uštědřili ! "
(src)="s2.57.2"> Neublížili nám , ale sami sobě ukřivdili .
(trg)="s2.57"> A dali jsme mračnu vznésti se nad vámi a seslali jsme vám mannu a křepelky — „ Jezte z dobrých věcí , kterými jsme vás obdařili . “ Neuškodili tedy nám , nýbrž sobě samým .

(src)="s2.58.0"> A hle , pravili jsme : " Vejděte do města tohoto a pojídejte tam , kdekoliv se vám zachce , až dosyta .
(src)="s2.58.1"> Vejděte do bran , skloňte se a rcete : , Odpuštění ! ?
(src)="s2.58.2"> A My odpustíme vám hříchy vaše a rozmnožíme dobrodiní těm , kdož dobré konali . "
(trg)="s2.58"> A kdy řekli jsme : „ Vejděte do tohoto města a jezte z něho v hojnosti dle libosti své , však vstupujíce do brány padejte na tvář svou řkouce : ‚ Odpuštění ! ‘ i promineme vám hříchy vaše a rozmnožíme přízeň svou těm , kteří konají dobro . “

(src)="s2.59.0"> Avšak ti , kdož byli nespravedliví , zaměnili slovo Naše něčím jiným , než bylo jim řečeno .
(src)="s2.59.1"> A seslali jsme na ty , kdož nespravedliví byli , trest z nebes za to , že byli zkažení .
(trg)="s2.59"> Však zlomyslní změnili slovo jim udané za jiné a seslali jsme na ně trest s nebe za zlý skutek jejich .

(src)="s2.60.0"> A hle , poprosil Mojžíš o vodu pro lid svůj a pravili jsme : " Udeř holí svou do skály ! "
(src)="s2.60.1"> A vytrysklo z ní dvanáct pramenů , takže každý ( z kmenů ) věděl , kde jest mu píti .
(trg)="s2.60.0"> A kdy Mojžíš žádal vody k napojení lidu svého i řekli jsme : „ Udeř holí do skály “ a vyvřelo z ní dvanácte pramenů : a každý kmen věděl ihned , který z pramenů určen jest mu k pití .

(src)="s2.60.2"> " Jezte a pijte z toho , co Bůh vám uštědřil , nebuďte však těmi , kdož na zemi šíří pohoršení ! "
(trg)="s2.60.1"> „ Jezte a pijte z toho , čímž obdařuje vás Bůh , “ ( řekli jsme ) , „ a nedopouštějte se nepravostí a nevázaností na zemi . “

(src)="s2.61.0"> A hle , řekli jste : " Mojžíši , nelze nám snášet stále potravu jedinou .
(src)="s2.61.1"> Popros Pána svého za nás , aby pro nás dal vyrůst z toho , co plodí země , zelenině , okurkám , česneku , čočce a cibuli ! "
(src)="s2.61.2"> I řekl Mojžíš : " Přejete si vyměnit to , co lepší je , za mnohem horší ?
(src)="s2.61.3"> Sestupte do Egypta , tam budete mít to , co si žádáte ! "
(src)="s2.61.4"> A postihl je nedostatek a bída a pocítili hněv Boží , a to proto , že ve znamení Boží nevěřili a že proroky nespravedlivě zabíjeli .
(src)="s2.61.5"> A také za to , že byli neposlušní a vzpurní .
(trg)="s2.61.0"> A kdy řekli jste : „ Mojžíši , nemůžeme snésti stále stejné potravy : popros za nás u Pána svého , aby dal vzrůsti nám cožkoli plodí země v bylinách a okurkách svých a česneku svém a čočce a cibuli své . “ I řekl : „ Zdaž vyměniti chcete lepší za horší ?
(trg)="s2.61.1"> Táhněte zpět do Egypta ; tamť naleznete , čeho si žádáte . “ Bídou a nedostatkem stiženi byli a odvrátil se Bůh ve hněvu od nich , protože nevěřili ve znamení boží a nespravedlivě ubíjeli proroky ; tak stalo se jim za to , že byli neposlušnými a vzdornými .

(src)="s2.62"> Věru ti , kdož uvěřili , a ti , kdož jsou židy , křesťany a sabejci , ti , kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni .
(trg)="s2.62"> Zajisté ti , kdož uvěřili a ti , kdož drží se víry židovské , a křesťané a sabejští - vůbec všichni , kdož věří v Boha a v den poslední a činí dobré skutky , naleznou odměnu u Pána svého a jim netřeba se báti , aniž rmoutiti se .

(src)="s2.63"> A když jsme s vámi uzavřeli úmluvu a vztyčili nad vámi horu Sinaj , řekli jsme : " Přidržujte se toho , co jsme vám dali , co nejpevněji a zapamatujte si dobře , co obsahuje - snad budete bohabojní . "
(trg)="s2.63"> A když přijali jsme smlouvu s vámi a pozdvihli horu nad hlavami vašimi , řkouce : „ Přijměte s pevným rozhodnutím vše , což uložili jsme vám a chovejte v dobré paměti obsah slov našich , abyste žili v bázni . “

(src)="s2.64"> Pak jste se však odvrátili , a kdyby nebylo přízně a milosrdenství Božího vůči vám , byli byste již věru mezi těmi , kdož ztrátu utrpěli .
(trg)="s2.64"> Však poté odvrátili jste se a kdyby Bůh nebyl býval milostivým k vám a slitovným , zajisté špatně byste bývali pochodili .

(src)="s2.65"> Zajisté znali jste ty mezi sebou , kdož sobotu znesvětili a jimž jsme řekli : " Buďte opicemi opovrženými ! "
(trg)="s2.65"> Neboť znám vám byl osud těch z vás , kteří znesvětili den sobotní a k nimž jsme řekli : „ Buďte opicemi hnanými . “

(src)="s2.66"> A učinili jsme je trestem výstražným pro ty , kteří žili předtím i potom , i varováním pro bohabojné .
(trg)="s2.66"> A učinili jsme je příkladnou výstrahou současníkům a potomkům jejich a napomenutím bohabojným .

(src)="s2.67.0"> A hle , pravil Mojžíš lidu svému : " Bůh vám přikazuje , abyste obětovali krávu ! "
(src)="s2.67.1"> Řekli : " Neděláš si z nás posměšky ? "
(src)="s2.67.2"> Odpověděl : " Utíkám se k Bohu , abych nebyl tak pošetilý ! "
(trg)="s2.67"> A kdy řekl Mojžíš k lidu svému : „ Aj , káže vám Bůh , abyste obětovali KRÁVU , “ řekli : „ Zdaž tropíš si z nás žert ? “ Řekl : „ Uchovejž Bůh , abych patřil k nerozumným . “

(src)="s2.68.0"> Řekli : " Popros za nás Pána svého , aby nám vysvětlil , jaká má být ! "
(src)="s2.68.1"> Odpověděl : " Hle , Pán praví : A má to být kráva ani příliš stará , ani jalovice mladá , nýbrž věku středního mezi nimi .
(trg)="s2.68.0"> Řekli : „ Popros za nás u Pána svého , aby naznačil nám , jaká má býti . “ Řekl : „ Zajisté praví Pán : Kráva ta nemá býti ani starou , ani jalovicí , nýbrž věku prostředního mezi těmito .

(src)="s2.68.2"> Učiňte tedy to , co bylo vám přikázáno ! "
(trg)="s2.68.1"> Učiňte tudíž , což nakázáno jest vám . “

(src)="s2.69.0"> Řekli : " Popros za Nás Pána svého , aby nám vysvětlil , jakou má mít barvu ! "
(src)="s2.69.1"> Odpověděl : " Hle , Pán praví : Nechť je to kráva žluté jasné barvy pro radost všem , kdož na ni se dívají ! "
(trg)="s2.69"> Řekli : „ Popros za nás u Pána svého , jaké má býti barvy . “ Řekl : „ Zajisté praví Pán : Kráva ta má býti barvy jasně žluté , aby potěšením byla zrakům na ni patřícím . “

(src)="s2.70"> Řekli : " Popros za nás Pána svého , aby nám vysvětlil , jaká ještě má být , neboť všechny krávy se nám zdají mezi sebou podobné ; a pak budeme - jestliže Bohu se zachce - správně vedeni ! "
(trg)="s2.70"> Řekli : „ Popros za nás u Pána svého , aby naznačil nám přesně , jaká má býti kráva ona , neboť nám zdají se býti krávy stejnými , a zajisté , zlíbí-li se Bohu , ukáže nám tu pravou . “

(src)="s2.71.0"> Odpověděl : " Hle , Pán praví : Nechť kráva ta není znavena obděláváním země a zavodňováním polí , ať je zachovalá , bez vady . "
(src)="s2.71.1"> Řekli : " Nyní jsi nám přinesl pravdu . "
(src)="s2.71.2"> A obětovali krávu , když to málem byli neučinili .
(trg)="s2.71"> Řekl : „ Zajisté praví Pán : Budiž to kráva neznavená prací polní a zavodňováním rolí , zdravá , bez poskvrny . “ Řekli : „ Nyní dal jsi nám pravé označení . “ Obětovali pak krávu , však málem by tak nebyli učinili .

(src)="s2.72.0"> A hle , když zabili jste někoho , sváděli jste to jeden na druhého .
(src)="s2.72.1"> Však Bůh odhalil , co jste skrývali .
(trg)="s2.72"> A když zabili jste muže a spor vedli mezi sebou proto : a Bůh odhalil , co ukrývali jste .

(src)="s2.73.0"> Tehdy jsme řekli : " Udeřte mrtvého částí této krávy obětované ! "
(src)="s2.73.1"> A takto Bůh oživuje mrtvé a ukazuje vám znamení svá - snad budete rozumní .
(trg)="s2.73"> Neboť řekli jsme : „ Udeřte mrtvolu částí obětované krávy . “ Tak Bůh křísí mrtvé a ukazuje vám znamení svá , abyste bohdá pochopili .

(src)="s2.74.0"> Vaše srdce se však od té doby zatvrdila a stala se jakoby kameny skal aneb ještě tvrdšími , neboť mezi skalami jsou takové , z nichž tryskají potoky , a jsou mezi nimi jiné , jež pukají a vytéká z nich voda , a další , jež převracejí se ze strachu před Bohem .
(src)="s2.74.1"> A není Bohu lhostejné , co děláte !
(trg)="s2.74"> Od těch dob ztvrdla srdce vaše , takže podobna jsou kamení skal : ba tvrdšími se stala , neboť ze skal mnohých vyvírají řeky , jiné opět rozpukávají se a vytéká z nich voda , jiné opět padají bázní boží ; a Bůh zajisté není lhostejným k tomu , co konáte .

(src)="s2.75"> Jak můžete žádat , aby s vámi uvěřili tito lidé , z nichž část poté , co uslyšela slovo Boží , vědomě je překroutila , když mu porozuměla ?
(trg)="s2.75.0"> Žádáte si , aby k vůli vám uvěřili Židé ?
(trg)="s2.75.1"> Část jich poslechla slov božích , však poté , když je byli pochopili , překroutili. je , dobře jsouce si toho vědomi .

(src)="s2.76.0"> A když potkají ty , kdož uvěřili , říkají : " Uvěřili jsme ! " , avšak když sami jsou mezi sebou , tu hovoří : " Chcete jim vyprávět o tom , co vám Bůh odkryl , aby tak měli důkazy proti vám ohledně toho před Pánem vaším ?
(trg)="s2.76.0"> A když potkají věřící , dí : „ Uvěřili jsme , “ však když jsou stranou mezi sebou , dí : „ Zdaž vyprávěti budete jim , co Bůh zjevil vám , aby použíti toho mohli za důkaz proti vám před Pánem vaším ?

(src)="s2.76.1"> Což nebudete rozumní ? "
(trg)="s2.76.1"> Nechápete-liž úmyslu jejich ? “

(src)="s2.77"> Cožpak nevědí , že Bůh dobře zná jak to , co skrývají , tak i to , co odhalují ?
(trg)="s2.77"> Což nevědí , že Bůh ví , co oni tají i co veřejně prohlašují ?

(src)="s2.78"> Mezi nimi jsou lidé neučení , kteří neznají z Písma nic než " ameny " a kteří mají jen své domněnky .
(trg)="s2.78"> Mezi nimi. jsou lidé prostí , neznající obsahu Knihy : jedině liché znají pověsti a plni jsou pouhých domněnek .

(src)="s2.79.0"> Běda těm , kteří Písmo vlastníma rukama sepisují a potom hovoří : " Toto od Boha pochází ! " , aby tak nakoupili za nízkou cenu .
(trg)="s2.79.0"> A běda těm , kteří píší Knihu svýma rukama a pak praví : „ Toto přichází od Boha , “ aby získali z toho nepatrný výtěžek .

(src)="s2.79.1"> Běda jim za to , co psaly ruce jejich !
(src)="s2.79.2"> Běda jim za to , co provádějí !
(trg)="s2.79.1"> Běda jim za to , co psaly ruce jejich a běda jim z toho , co tím vytěžili .

(src)="s2.80.0"> A říkají : " Oheň se nás nedotkne , leda na dobu omezenou . "
(src)="s2.80.1"> Rci : " Uzavřeli jste snad o tom smlouvu s Bohem ?
(src)="s2.80.2"> Bůh nikdy nezruší smlouvu svou ; anebo říkáte o Bohu něco , o čem nemáte ponětí ? "
(trg)="s2.80"> Praví : „ Nedotkne se nás oheň , vyjma po několik dní . “ Rci : „ Učinili jste ohledně toho s Bohem smlouvu , které Bůh neporuší , anebo vyprávíte o Bohu , co nevíte ? “