# bs/korkut.xml.gz
# ml/abdulhameed.xml.gz


(src)="s1.1"> U ime Allaha , Milostivog , Samilosnog !
(trg)="s1.1"> പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല ് ലാഹുവിന ് റെ നാമത ് തില ് ‍ .

(src)="s1.2"> Tebe , Allaha , Gospodara svjetova , hvalimo ,
(trg)="s1.2"> സ ് തുതി സര ് ‍ വ ് വലോക പരിപാലകനായ അല ് ലാഹുവിന ് നാകുന ് നു .

(src)="s1.3"> Milostivog , Samilosnog ,
(trg)="s1.3"> പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയും .

(src)="s1.4"> Vladara Dana sudnjeg ,
(trg)="s1.4"> പ ് രതിഫല ദിവസത ് തിന ് റെ ഉടമസ ് ഥന ് ‍ .

(src)="s1.5"> Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo !
(trg)="s1.5"> നിന ് നെ മാത ് രം ഞങ ് ങള ് ‍ ആരാധിക ് കുന ് നു . നിന ് നോട ് മാത ് രം ഞങ ് ങള ് ‍ സഹായം തേടുന ് നു .

(src)="s1.6"> Uputi nas na Pravi put ,
(trg)="s1.6"> ഞങ ് ങളെ നീ നേര ് ‍ മാര ് ‍ ഗത ് തില ് ‍ ചേര ് ‍ ക ് കേണമേ .

(src)="s1.7"> na Put onih kojima si milost Svoju darovao , a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali , niti onih koji su zalutali !
(trg)="s1.7"> നീ അനുഗ ് രഹിച ് ചവരുടെ മാര ് ‍ ഗത ് തില ് ‍ . കോപത ് തിന ് ന ് ഇരയായവരുടെ മാര ് ‍ ഗത ് തിലല ് ല . പിഴച ് ചുപോയവരുടെ മാര ് ‍ ഗത ് തിലുമല ് ല .

(src)="s2.1"> Elif Lām Mīm .
(trg)="s2.1"> അലിഫ ് ലാം മീം .

(src)="s2.2"> Ova Knjiga , u koju nema nikakve sumnje , uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali ;
(trg)="s2.2"> ഇതാകുന ് നു ഗ ് രന ് ഥം . അതില ് ‍ സംശയമേയില ് ല . സൂക ് ഷ ് മത പാലിക ് കുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് നേര ് ‍ വഴി കാണിക ് കുന ് നതത ് രെ അത ് ‌ .

(src)="s2.3"> onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali ;
(trg)="s2.3"> അദൃശ ് യകാര ് യങ ് ങളില ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയും , പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥന അഥവാ നമസ ് കാരം മുറപ ് രകാരം നിര ് ‍ വഹിക ് കുകയും , നാം നല ് ‍ കിയ സമ ് പത ് തില ് ‍ നിന ് ന ് ചെലവഴിക ് കുകയും ,

(src)="s2.4"> i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe , i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali .
(trg)="s2.4"> നിനക ് കും നിന ് റെമുന ് ‍ ഗാമികള ് ‍ ക ് കും നല ് ‍ കപ ് പെട ് ട സന ് ദേശത ് തില ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയും , പരലോകത ് തില ് ‍ ദൃഢമായി വിശ ് വസിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നവരത ് രെ അവര ് ‍ ( സൂക ് ഷ ് മത പാലിക ് കുന ് നവര ് ‍ ) .

(src)="s2.5"> Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti .
(trg)="s2.5"> അവരുടെ നാഥന ് ‍ കാണിച ് ച നേര ് ‍ വഴിയിലാകുന ് നു അവര ് ‍ . അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു സാക ് ഷാല ് ‍ വിജയികള ് ‍ .

(src)="s2.6"> Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno – opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vjerovati .
(trg)="s2.6"> സത ് യനിഷേധികളെ സംബന ് ധിച ് ചിടത ് തോളം നീ അവര ് ‍ ക ് ക ് താക ് കീത ് നല ് ‍ കിയാലും ഇല ് ലെങ ് കിലും സമമാകുന ് നു . അവര ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുന ് നതല ് ല .

(src)="s2.7"> Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove , a pred očima njihovim je koprena ; njih čeka patnja golema .
(trg)="s2.7"> അവരുടെ മനസ ് സുകള ് ‍ ക ് കും കാതിനും അല ് ലാഹു മുദ ് രവെച ് ചിരിക ് കുകയാണ ് . അവരുടെ ദൃഷ ് ടികളിന ് ‍ മേലും ഒരു മൂടിയുണ ് ട ് ‌ . അവര ് ‍ ക ് കാകുന ് നു കനത ് ത ശിക ് ഷയുള ് ളത ് ‌ .

(src)="s2.8"> Ima ljudi koji govore : " Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet ! " – a oni nisu vjernici .
(trg)="s2.8"> ഞങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവിലും അന ് ത ് യദിനത ് തിലും വിശ ് വസിച ് ചിരിക ് കുന ് നു എന ് ന ് പറയുന ് ന ചില ആളുകളുണ ് ട ് ; ( യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ ) അവര ് ‍ വിശ ് വാസികളല ് ല .

(src)="s2.9"> Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju , a oni , i ne znajući , samo sebe varaju .
(trg)="s2.9"> അല ് ലാഹുവിനെയും വിശ ് വാസികളെയും വഞ ് ചിക ് കുവാനാണ ് അവര ് ‍ ശ ് രമിക ് കുന ് നത ് ‌ . ( വാസ ് തവത ് തില ് ‍ ) അവര ് ‍ ആത ് മവഞ ് ചന മാത ് രമാണ ് ചെയ ് യുന ് നത ് ‌ . അവരത ് മനസ ് സിലാക ് കുന ് നില ് ല .

(src)="s2.10"> Njihova srca su bolesna , a Allah njihovu bolest još povećava ; njih čeka bolna patnja zato što lažu .
(trg)="s2.10"> അവരുടെ മനസ ് സുകളില ് ‍ ഒരുതരം രോഗമുണ ് ട ് ‌ . തന ് നിമിത ് തം അല ് ലാഹു അവര ് ‍ ക ് ക ് രോഗം വര ് ‍ ദ ് ധിപ ് പിക ് കുകയും ചെയ ് തു . കള ് ളം പറഞ ് ഞുകൊണ ് ടിരുന ് നതിന ് റെഫലമായി വേദനയേറിയ ശിക ് ഷയാണ ് അവര ് ‍ ക ് കുണ ് ടായിരിക ് കുക .

(src)="s2.11"> Kada im se kaže : " Ne remetite red na Zemlji ! " – odgovaraju : " Mi samo red uspostavljamo ! "
(trg)="s2.11"> നിങ ് ങള ് ‍ നാട ് ടില ് ‍ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കാതിരിക ് കൂ എന ് ന ് അവരോട ് ആരെങ ് കിലും പറഞ ് ഞാല ് ‍ , ഞങ ് ങള ് ‍ സല ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തനങ ് ങള ് ‍ മാത ് രമാണല ് ലോ ചെയ ് യുന ് നത ് എന ് നായിരിക ് കും അവരുടെ മറുപടി .

(src)="s2.12.0"> Zar ? !
(src)="s2.12.1"> A , uistinu , oni nered siju , ali ne opažaju .
(trg)="s2.12"> എന ് നാല ് ‍ യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു കുഴപ ് പക ് കാര ് ‍ . പക ് ഷെ , അവരത ് മനസ ് സിലാക ് കുന ് നില ് ല .

(src)="s2.13"> Kad im se kaže : " Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju ! " – oni odgovaraju : " Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju ? " – A , uistinu , oni su bezumni , ali ne znaju .
(trg)="s2.13"> മറ ് റുള ് ളവര ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചത ് പോലെ നിങ ് ങളും വിശ ് വസിക ് കൂ എന ് ന ് അവരോട ് ആരെങ ് കിലും പറഞ ് ഞാല ് ‍ ഈ മൂഢന ് ‍ മാര ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചത ് പോലെ ഞങ ് ങളും വിശ ് വസിക ് കുകയോ ? എന ് നായിരിക ് കും അവര ് ‍ മറുപടി പറയുക . എന ് നാല ് ‍ യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു മൂഢന ് ‍ മാര ് ‍ . പക ് ഷെ , അവരത ് അറിയുന ് നില ് ല .

(src)="s2.14"> Kada susretnu one koji vjeruju , govore : " Vjerujemo ! " – a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim , govore : " Mi smo s vama , mi se samo rugamo . "
(trg)="s2.14"> വിശ ് വാസികളെ കണ ് ടുമുട ് ടുമ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ പറയും ; ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചിരിക ് കുന ് നു എന ് ന ് ‌ . അവര ് ‍ തങ ് ങളുടെ ( കൂട ് ടാളികളായ ) പിശാചുക ് കളുടെ അടുത ് ത ് തനിച ് ചാകുമ ് പോള ് ‍ അവരോട ് പറയും : ഞങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളോടൊപ ് പം തന ് നെയാകുന ് നു . ഞങ ് ങള ് ‍ ( മറ ് റവരെ ) കളിയാക ് കുക മാത ് രമായിരുന ് നു .

(src)="s2.15"> Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svome nevjerstvu lutaju .
(trg)="s2.15"> എന ് നാല ് ‍ അല ് ലാഹുവാകട ് ടെ , അവരെ പരിഹസിക ് കുകയും , അതിക ് രമങ ് ങളില ് ‍ വിഹരിക ് കുവാന ് ‍ അവരെ അയച ് ചുവിട ് ടിരിക ് കുകയുമാകുന ് നു .

(src)="s2.16"> Umjesto Pravim , oni su krenuli krivim putem ; njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit , i oni ne znaju šta rade .
(trg)="s2.16"> സന ് മാര ് ‍ ഗം വിറ ് റ ് പകരം ദുര ് ‍ മാര ് ‍ ഗം വാങ ് ങിയവരാകുന ് നു അവര ് ‍ . എന ് നാല ് ‍ അവരുടെ കച ് ചവടം ലാഭകരമാവുകയോ , അവര ് ‍ ലക ് ഷ ് യം പ ് രാപിക ് കുകയോ ചെയ ് തില ് ല .

(src)="s2.17"> Slični su onima koji potpale vatru , i kad ona osvijetli njihovu okolicu , Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku , i oni ništa ne vide !
(trg)="s2.17"> അവരെ ഉപമിക ് കാവുന ് നത ് ഒരാളോടാകുന ് നു : അയാള ് ‍ തീ കത ് തിച ് ചു . പരിസരമാകെ പ ് രകാശിതമായപ ് പോള ് ‍ അല ് ലാഹു അവരുടെ പ ് രകാശം കെടുത ് തിക ് കളയുകയും ഒന ് നും കാണാനാവാതെ ഇരുട ് ടില ് ‍ ( തപ ് പുവാന ് ‍ ) അവരെ വിടുകയും ചെയ ് തു .

(src)="s2.18"> Gluhi , nijemi i slijepi su , nikako da se osvijeste .
(trg)="s2.18"> ബധിരരും ഊമകളും അന ് ധന ് ‍ മാരുമാകുന ് നു അവര ് ‍ . അതിനാല ് ‍ അവര ് ‍ ( സത ് യത ് തിലേക ് ക ് ‌ ) തിരിച ് ചുവരികയില ് ല .

(src)="s2.19"> Ili , oni su nalik na one , koji za vrijeme silnog pljuska s neba , u punom mraku , usred grmljavine i munja , stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti – a nevjernici ne mogu umaći Allahu .
(trg)="s2.19"> അല ് ലെങ ് കില ് ‍ ( അവരെ ) ഉപമിക ് കാവുന ് നത ് ആകാശത ് തുനിന ് നു ചൊരിയുന ് ന ഒരു പേമാരിയോടാകുന ് നു . അതോടൊപ ് പം കൂരിരുട ് ടും ഇടിയും മിന ് നലുമുണ ് ട ് ‌ . ഇടിനാദങ ് ങള ് ‍ നിമിത ് തം മരണം ഭയന ് ന ് അവര ് ‍ വിരലുകള ് ‍ ചെവിയില ് ‍ തിരുകുന ് നു . എന ് നാല ് ‍ അല ് ലാഹു സത ് യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ ് തിരിക ് കുകയാണ ് ‌ .

(src)="s2.20.0"> Munja samo što ih ne zaslijepi ; kada god im ona bljesne , oni prođu , a čim utonu u mraku , stanu .
(src)="s2.20.1"> A da Allah hoće , mogao bi im oduzeti i sluh i vid , jer Allah , zaista , sve može .
(trg)="s2.20"> മിന ് നല ് ‍ അവരുടെ കണ ് ണുകളെ റാഞ ് ചിയെടുക ് കുമാറാകുന ് നു . അത ് ( മിന ് നല ് ‍ ) അവര ് ‍ ക ് ക ് വെളിച ് ചം നല ് ‍ കുമ ് പോഴെല ് ലാം അവര ് ‍ ആ വെളിച ് ചത ് തില ് ‍ നടന ് നു പോകും . ഇരുട ് ടാകുമ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ നിന ് നു പോകുകയും ചെയ ് യും . അല ് ലാഹു ഉദ ് ദേശിച ് ചിരുന ് നെങ ് കില ് ‍ അവരുടെ കേള ് ‍ വിയും കാഴ ് ചയും അവന ് ‍ തീരെ നശിപ ് പിച ് ചുകളയുക തന ് നെ ചെയ ് യുമായിരുന ് നു . നിസ ് സംശയം അല ് ലാഹു ഏത ് കാര ് യത ് തിനും കഴിവുള ് ളവനാണ ് ‌ .

(src)="s2.21"> O ljudi , klanjajte se Gospodaru svome , koji je stvorio vas i one prije vas , da biste se kazne sačuvali ;
(trg)="s2.21"> ജനങ ് ങളേ , നിങ ് ങളേയും നിങ ് ങളുടെ മുന ് ‍ ഗാമികളേയും സൃഷ ് ടിച ് ച നിങ ് ങളുടെ നാഥനെ നിങ ് ങള ് ‍ ആരാധിക ് കുവിന ് ‍ . നിങ ് ങള ് ‍ ദോഷബാധയെ സൂക ് ഷിച ് ച ് ജീവിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടിയത ് രെ അത ് ‌ .

(src)="s2.22.0"> koji vam je Zemlju učinio posteljom , a nebo zdanjem ; koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi , hrana za vas .
(src)="s2.22.1"> Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim !
(trg)="s2.22"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി ഭൂമിയെ മെത ് തയും ആകാശത ് തെ മേല ് ‍ പുരയുമാക ് കിത ് തരികയും ആകാശത ് ത ് നിന ് ന ് വെള ് ളം ചൊരിഞ ് ഞുതന ് നിട ് ട ് അത ് മുഖേന നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഭക ് ഷിക ് കുവാനുള ് ള കായ ് കനികള ് ‍ ഉല ് ‍ പാദിപ ് പിച ് ചു തരികയും ചെയ ് ത ( നാഥനെ ) . അതിനാല ് ‍ ( ഇതെല ് ലാം ) അറിഞ ് ഞ ് കൊണ ് ട ് നിങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവിന ് സമന ് ‍ മാരെ ഉണ ് ടാക ് കരുത ് ‌ .

(src)="s2.23"> A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome , načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu , a pozovite i božanstva vaša , osim Allaha , ako istinu govorite .
(trg)="s2.23"> നമ ് മുടെ ദാസന ് നാം അവതരിപ ് പിച ് ചുകൊടുത ് തതിനെ ( വിശുദ ് ധ ഖുര ് ‍ ആനെ ) പറ ് റി നിങ ് ങള ് ‍ സംശയാലുക ് കളാണെങ ് കില ് ‍ അതിന ് റേത ് പോലുള ് ള ഒരു അദ ് ധ ് യായമെങ ് കിലും നിങ ് ങള ് ‍ കൊണ ് ടുവരിക . അല ് ലാഹുവിന ് പുറമെ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കുള ് ള സഹായികളേയും വിളിച ് ചുകൊള ് ളുക . നിങ ് ങള ് ‍ സത ് യവാന ് ‍ മാരണെങ ് കില ് ‍ ( അതാണല ് ലോ വേണ ് ടത ് ‌ ) .

(src)="s2.24"> Pa ako ne učinite , a nećete učiniti , onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene , čije će gorivo biti ljudi i kamenje .
(trg)="s2.24"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കത ് ചെയ ് യാന ് ‍ കഴിഞ ് ഞില ് ലെങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കത ് ഒരിക ് കലും ചെയ ് യാന ് ‍ കഴിയുകയുമില ് ല മനുഷ ് യരും കല ് ലുകളും ഇന ് ധനമായി കത ് തിക ് കപ ് പെടുന ് ന നരകാഗ ് നിയെ നിങ ് ങള ് ‍ കാത ് തുസൂക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുക . സത ് യനിഷേധികള ് ‍ ക ് കുവേണ ് ടി ഒരുക ് കിവെക ് കപ ് പെട ് ടതാകുന ് നു അത ് ‌ .

(src)="s2.25.0"> A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći ; svaki put kada im se iz njih da kakav plod , oni će reći : " Ovo smo i prije jeli " – a biće im davani samo njima slični .
(src)="s2.25.1"> U njima će čiste žene imati , i u njima će vječno boraviti .
(trg)="s2.25"> ( നബിയേ , ) വിശ ് വസിക ് കുകയും സല ് ‍ കര ് ‍ മ ് മങ ് ങള ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും ചെയ ് തവര ് ‍ ക ് ക ് താഴ ് ഭാഗത ് ത ് കൂടി നദികള ് ‍ ഒഴുകുന ് ന സ ് വര ് ‍ ഗത ് തോപ ് പുകള ് ‍ ലഭിക ് കുവാനുണ ് ടെന ് ന ് സന ് തോഷവാര ് ‍ ത ് ത അറിയിക ് കുക . അതിലെ ഓരോ വിഭവവും ഭക ് ഷിക ് കുവാനായി നല ് ‍ കപ ് പെടുമ ് പോള ് ‍ , ഇതിന ് മുമ ് പ ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നല ് ‍ കപ ് പെട ് ടത ് തന ് നെയാണല ് ലോ ഇതും എന ് നായിരിക ് കും അവര ് ‍ പറയുക . ( വാസ ് തവത ് തില ് ‍ ) പരസ ് പര സാദൃശ ് യമുള ് ള നിലയില ് ‍ അതവര ് ‍ ക ് ക ് നല ് ‍ കപ ് പെടുകയാണുണ ് ടായത ് ‌ .പരിശുദ ് ധരായ ഇണകളും അവര ് ‍ ക ് കവിടെ ഉണ ് ടായിരിക ് കും . അവര ് ‍ അവിടെ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കുകയും ചെയ ് യും .

(src)="s2.26.0"> Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto sićušnije od nje ; oni koji vjeruju – ta oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova ; a oni koji ne vjeruju – govore : " Šta to Allah hoće sa ovim primjerom ? "
(src)="s2.26.1"> Time On mnoge u zabludi ostavlja , a mnogima na Pravi put ukazuje ; ali , u zabludi ostavlja samo velike grješnike ,
(trg)="s2.26"> ഏതൊരു വസ ് തുവേയും ഉപമയാക ് കുന ് നതില ് ‍ അല ് ലാഹു ലജ ് ജിക ് കുകയില ് ല ; തീര ് ‍ ച ് ച . അതൊരു കൊതുകോ അതിലുപരി നിസ ് സാരമോ ആകട ് ടെ . എന ് നാല ് ‍ വിശ ് വാസികള ് ‍ ക ് ക ് അത ് തങ ് ങളുടെ നാഥന ് റെപക ് കല ് ‍ നിന ് നുള ് ള സത ് യമാണെന ് ന ് ബോധ ് യമാകുന ് നതാണ ് ‌ . സത ് യനിഷേധികളാകട ് ടെ ഈ ഉപമകൊണ ് ട ് അല ് ലാഹു എന ് താണ ് ഉദ ് ദേശിക ് കുന ് നത ് എന ് ന ് ചോദിക ് കുകയാണ ് ചെയ ് യുക . അങ ് ങനെ ആ ഉപമ നിമിത ് തം ധാരാളം ആളുകളെ അവന ് ‍ പിഴവിലാക ് കുന ് നു . ധാരാളം പേരെ നേര ് ‍ വഴിയിലാക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . അധര ് ‍ മ ് മകാരികളല ് ലാത ് ത ആരെയും അത ് നിമിത ് തം അവന ് ‍ പിഴപ ് പിക ് കുകയില ് ല .

(src)="s2.27"> koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava , i prave nered na Zemlji ; oni će nastradati .
(trg)="s2.27"> അല ് ലാഹുവിന ് റെഉത ് തരവ ് അവന ് ‍ ശക ് തിയുക ് തം നല ് ‍ കിയതിന ് ശേഷം അതിന ് വിപരീതം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും അല ് ലാഹു കൂട ് ടിചേര ് ‍ ക ് കുവാന ് ‍ കല ് ‍ പിച ് ചതിനെ മുറിച ് ച ് വേര ് ‍ പെടുത ് തുകയും ഭൂമിയില ് ‍ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നവരത ് രെ അവര ് ‍ ( അധര ് ‍ മ ് മകാരികള ് ‍ ) . അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു നഷ ് ടക ് കാര ് ‍ .

(src)="s2.28"> Kako možete da ne vjerujete u Allaha , vi koji ste bili ništa , pa vam je On život dao ; On će , zatim , učiniti i da pomrete i poslije će vas oživiti , a onda ćete se Njemu vratiti .
(trg)="s2.28"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കെങ ് ങനെയാണ ് അല ് ലാഹുവിനെ നിഷേധിക ് കാന ് ‍ കഴിയുക ? നിങ ് ങള ് ‍ നിര ് ‍ ജീവ വസ ് തുക ് കളായിരുന ് ന അവസ ് ഥയ ് ക ് ക ് ശേഷം അവന ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ജീവന ് ‍ നല ് ‍ കി . പിന ് നെ അവന ് ‍ നിങ ് ങളെ മരിപ ് പിക ് കുകയും വീണ ് ടും ജീവിപ ് പിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . പിന ് നീട ് അവന ് ‍ കലേക ് ക ് തന ് നെ നിങ ് ങള ് ‍ തിരിച ് ചുവിളിക ് കപ ് പെടുകയും ചെയ ് യും .

(src)="s2.29"> On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio , zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio ; On sve zna .
(trg)="s2.29"> അവനാണ ് നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി ഭൂമിയിലുള ് ളതെല ് ലാം സൃഷ ് ടിച ് ചു തന ് നത ് ‌ . പുറമെ ഏഴ ് ആകാശങ ് ങളായി ക ് രമീകരിച ് ചുകൊണ ് ട ് ഉപരിലോകത ് തെ സംവിധാനിച ് ചവനും അവന ് ‍ തന ് നെയാണ ് ‌ . അവന ് ‍ എല ് ലാ കാര ് യത ് തെപ ് പറ ് റിയും അറിവുള ് ളവനാകുന ് നു .

(src)="s2.30.0"> A kada Gospodar tvoj reče melekima : " Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti ! " – oni rekoše : " Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati ?
(src)="s2.30.1"> A mi Tebe veličamo i hvalimo i , kako Tebi dolikuje , štujemo . "
(src)="s2.30.2"> On reče : " Ja znam ono što vi ne znate . "
(trg)="s2.30"> ഞാനിതാ ഭൂമിയില ് ‍ ഒരു ഖലീഫയെ നിയോഗിക ് കാന ് ‍ പോകുകയാണ ് എന ് ന ് നിന ് റെനാഥന ് ‍ മലക ് കുകളോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) . അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : അവിടെ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കുകയും രക ് തം ചിന ് തുകയും ചെയ ് യുന ് നവരെയാണോ നീ നിയോഗിക ് കുന ് നത ് ‌ ? ഞങ ് ങളാകട ് ടെ നിന ് റെമഹത ് വത ് തെ പ ് രകീര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും , നിന ് റെപരിശുദ ് ധിയെ വാഴ ് ത ് തുകയും ചെയ ് യുന ് നവരല ് ലോ . അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കറിഞ ് ഞുകൂടാത ് തത ് എനിക ് കറിയാം .

(src)="s2.31"> I pouči On Adema nazivima svih stvari , a onda ih predoči melekima i reče : " Kažite Mi nazive njihove , ako istinu govorite ! "
(trg)="s2.31"> അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) ആദമിന ് നാമങ ് ങളെല ് ലാം പഠിപ ് പിച ് ചു . പിന ് നീട ് ആ പേരിട ് ടവയെ അവന ് ‍ മലക ് കുകള ് ‍ ക ് ക ് കാണിച ് ചു . എന ് നിട ് ടവന ് ‍ ആജ ് ഞാപിച ് ചു : നിങ ് ങള ് ‍ സത ് യവാന ് ‍ മാരാണെങ ് കില ് ‍ ഇവയുടെ നാമങ ് ങള ് ‍ എനിക ് ക ് പറഞ ് ഞുതരൂ .

(src)="s2.32"> " Hvaljen neka si " – rekoše oni – " mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio ; Ti si Sveznajući i Mudri . "
(trg)="s2.32"> അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : നിനക ് ക ് സ ് തോത ് രം . നീ പഠിപ ് പിച ് ചുതന ് നതല ് ലാത ് ത യാതൊരു അറിവും ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് കില ് ല . നീ തന ് നെയാണ ് സര ് ‍ വ ് വജ ് ഞനും അഗാധജ ് ഞാനിയും .

(src)="s2.33.0"> " O Ademe " – reče On – " kaži im ti nazive njihove ! "
(src)="s2.33.1"> I kad im on kaza nazive njihove , Allah reče : " Zar vam nisam rekao da samo Ja znam tajne nebesa i Zemlje i da samo Ja znam ono što javno činite i ono što krijete ! "
(trg)="s2.33"> അനന ് തരം അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറഞ ് ഞു : ആദമേ , ഇവര ് ‍ ക ് ക ് അവയുടെ നാമങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുകൊടുക ് കൂ . അങ ് ങനെ അവന ് ‍ ( ആദം ) അവര ് ‍ ക ് ക ് ആ നാമങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുകൊടുത ് തപ ് പോള ് ‍ അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറഞ ് ഞു : ആകാശ ഭൂമികളിലെ അദൃശ ് യകാര ് യങ ് ങളും , നിങ ് ങള ് ‍ വെളിപ ് പെടുത ് തുന ് നതും , ഒളിച ് ചുവെക ് കുന ് നതുമെല ് ലാം എനിക ് കറിയാമെന ് ന ് ഞാന ് ‍ നിങ ് ങളോട ് പറഞ ് ഞിട ് ടില ് ലേ ?

(src)="s2.34"> A kada rekosmo melekima : " Poklonite se Ademu ! " – oni se pokloniše , ali Iblis ne htjede , on se uzoholi i posta nevjernik .
(trg)="s2.34"> ആദമിനെ നിങ ് ങള ് ‍ പ ് രണമിക ് കുക എന ് ന ് നാം മലക ് കുകളോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) . അവര ് ‍ പ ് രണമിച ് ചു ; ഇബ ് ലീസ ് ഒഴികെ . അവന ് ‍ വിസമ ് മതം പ ് രകടിപ ് പിക ് കുകയും അഹംഭാവം നടിക ് കുകയും ചെയ ് തു . അവന ് ‍ സത ് യനിഷേധികളില ് ‍ പെട ് ടവനായിരിക ് കുന ് നു .

(src)="s2.35"> I Mi rekosmo : " O Ademe , živite , ti i žena tvoja , u Džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete , ali se ovom drvetu ne približujte pa da sami sebi nepravdu nanesete ! "
(trg)="s2.35"> ആദമേ , നീയും നിന ് റെഇണയും സ ് വര ് ‍ ഗത ് തില ് ‍ താമസിക ് കുകയും അതില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ഇച ് ഛിക ് കുന ് നിടത ് തു നിന ് ന ് സുഭിക ് ഷമായി ഇരുവരും ഭക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുകയും ചെയ ് യുക . എന ് നാല ് ‍ ഈ വൃക ് ഷത ് തെ നിങ ് ങള ് ‍ സമീപിച ് ചുപോകരുത ് ‌ . എങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ഇരുവരും അതിക ് രമകാരികളായിത ് തീരും എന ് നു നാം ആജ ് ഞാപിച ് ചു .

(src)="s2.36.0"> I šejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili .
(src)="s2.36.1"> " Siđite ! " – rekosmo Mi – " jedni drugima ćete neprijatelji biti , a na Zemlji ćete boraviti i do roka određenoga živjeti ! "
(trg)="s2.36"> എന ് നാല ് ‍ പിശാച ് അവരെ അതില ് ‍ നിന ് ന ് വ ് യതിചലിപ ് പിച ് ചു . അവര ് ‍ ഇരുവരും അനുഭവിച ് ചിരുന ് നതില ് ‍ ( സൌഭാഗ ് യം ) നിന ് ന ് അവരെ പുറം തള ് ളുകയും ചെയ ് തു . നാം ( അവരോട ് ‌ ) പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ ഇറങ ് ങിപ ് പോകൂ . നിങ ് ങളില ് ‍ ചിലര ് ‍ ചിലര ് ‍ ക ് ക ് ശത ് രുക ് കളാകുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഭൂമിയില ് ‍ ഒരു നിശ ് ചിത കാലം വരേക ് കും വാസസ ് ഥലവും ജീവിതവിഭവങ ് ങളുമുണ ് ടായിരിക ് കും .

(src)="s2.37"> I Adem primi neke riječi od Gospodara svoga , pa mu On oprosti ; On , doista , prima pokajanje , On je milostiv .
(trg)="s2.37"> അനന ് തരം ആദം തന ് റെരക ് ഷിതാവിങ ് കല ് ‍ നിന ് ന ് ചില വചനങ ് ങള ് ‍ സ ് വീകരിച ് ചു . ( ആ വചനങ ് ങള ് ‍ മുഖേന പശ ് ചാത ് തപിച ് ച ) ആദമിന ് അല ് ലാഹു പാപമോചനം നല ് ‍ കി . അവന ് ‍ പശ ് ചാത ് താപം ഏറെ സ ് വീകരിക ് കുന ് നവനും കരുണാനിധിയുമത ് രെ .

(src)="s2.38.0"> Mi rekosmo : " Silazite iz njega svi !
(src)="s2.38.1"> Od Mene će vam uputstvo dolaziti , i oni koji uputstvo Moje budu slijedili – ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati .
(trg)="s2.38"> നാം പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങളെല ് ലാവരും അവിടെ നിന ് ന ് ഇറങ ് ങിപ ് പോകുക . എന ് നിട ് ട ് എന ് റെപക ് കല ് ‍ നിന ് നുള ് ള മാര ് ‍ ഗദര ് ‍ ശനം നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വന ് നെത ് തുമ ് പോള ് ‍ എന ് റെആ മാര ് ‍ ഗദര ് ‍ ശനം പിന ് ‍ പറ ് റുന ് നവരാരോ അവര ് ‍ ക ് ക ് ഭയപ ് പെടേണ ് ടതില ് ല . അവര ് ‍ ദുഃഖിക ് കേണ ് ടിവരികയുമില ് ല .

(src)="s2.39"> A onima koji ne budu vjerovali i knjige Naše budu poricali – biće stanovnici Džehennema ; u njemu će vječno ostati . "
(trg)="s2.39"> അവിശ ് വസിക ് കുകയും നമ ് മുടെ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങള ് ‍ നിഷേധിച ് ച ് തള ് ളുകയും ചെയ ് തവരാരോ അവരായിരിക ് കും നരകാവകാശികള ് ‍ . അവരതില ് ‍ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കും .

(src)="s2.40"> O sinovi Israilovi , sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario , i ispunite zavjet koji ste Mi dali – ispuniću i Ja svoj koji sam vama dao , i samo se Mene bojte !
(trg)="s2.40"> ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ , ഞാന ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ചെയ ് തു തന ് നിട ് ടുള ് ള അനുഗ ് രഹം നിങ ് ങള ് ‍ ഓര ് ‍ മിക ് കുകയും , എന ് നോടുള ് ള കരാര ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ നിറവേറ ് റുകയും ചെയ ് യുവിന ് ‍ . എങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങളോടുള ് ള കരാര ് ‍ ഞാനും നിറവേറ ് റാം . എന ് നെ മാത ് രമേ നിങ ് ങള ് ‍ ഭയപ ് പെടാവൂ .

(src)="s2.41.0"> Vjerujte u ono što objavljujem , čime se potvrđuje da je istinito ono što vi imate , i ne budite prvi koji u to neće vjerovati .
(src)="s2.41.1"> I ne zamjenjujte riječi Moje za nešto što malo vrijedi , i samo se Mene bojte !
(trg)="s2.41"> നിങ ് ങളുടെ പക ് കലുള ് ള വേദഗ ് രന ് ഥങ ് ങളെ ശരിവെച ് ചുകൊണ ് ട ് ഞാന ് ‍ അവതരിപ ് പിച ് ച സന ് ദേശത ് തില ് ‍ ( ഖുര ് ‍ ആനില ് ‍ ) നിങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കൂ . അതിനെ ആദ ് യമായി തന ് നെ നിഷേധിക ് കുന ് നവര ് ‍ നിങ ് ങളാകരുത ് ‌ . തുച ് ഛമായ വിലയ ് ക ് ക ് ( ഭൗതിക നേട ് ടത ് തിനു ) പകരം എന ് റെവചനങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ വിറ ് റുകളയുകയും ചെയ ് യരുത ് ‌ . എന ് നോട ് മാത ് രം നിങ ് ങള ് ‍ ഭയഭക ് തി പുലര ് ‍ ത ് തുക .

(src)="s2.42"> I istinu sa neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite !
(trg)="s2.42"> നിങ ് ങള ് ‍ സത ് യം അസത ് യവുമായി കൂട ് ടിക ് കുഴക ് കരുത ് ‌ . അറിഞ ് ഞുകൊണ ് ട ് സത ് യം മറച ് ചുവെക ് കുകയും ചെയ ് യരുത ് ‌ .

(src)="s2.43"> Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte !
(trg)="s2.43"> പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥന മുറപോലെ നിര ് ‍ വഹിക ് കുകയും , സകാത ് ത ് നല ് ‍ കുകയും , ( അല ് ലാഹുവിന ് റെമുമ ് പില ് ‍ ) തലകുനിക ് കുന ് നവരോടൊപ ് പം നിങ ് ങള ് ‍ തലകുനിക ് കുകയും ചെയ ് യുവിന ് ‍ .

(src)="s2.44.0"> Zar da od drugih tražite da dobra djela čine , a da pri tome sebe zaboravljate , vi koji Knjigu učite ?
(src)="s2.44.1"> Zar se opametiti nećete ?
(trg)="s2.44"> നിങ ് ങള ് ‍ ജനങ ് ങളോട ് നന ് ‍ മ കല ് ‍ പിക ് കുകയും നിങ ് ങളുടെ സ ് വന ് തം കാര ് യത ് തില ് ‍ ( അത ് ‌ ) മറന ് നുകളയുകയുമാണോ ? നിങ ് ങള ് ‍ വേദഗ ് രന ് ഥം പാരായണം ചെയ ് തുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നുവല ് ലോ . നിങ ് ങളെന ് താണ ് ചിന ് തിക ് കാത ് തത ് ?

(src)="s2.45"> Pomozite sebi strpljenjem i molitvom , a to je , zaista , teško , osim poslušnima ,
(trg)="s2.45"> സഹനവും നമസ ് കാരവും മുഖേന ( അല ് ലാഹുവിന ് റെ ) സഹായം തേടുക . അത ് ( നമസ ് കാരം ) ഭക ് തന ് ‍ മാരല ് ലാത ് തവര ് ‍ ക ് ക ് വലിയ ( പ ് രയാസമുള ് ള ) കാര ് യം തന ് നെയാകുന ് നു .

(src)="s2.46"> koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti .
(trg)="s2.46"> തങ ് ങളുടെ രക ് ഷിതാവുമായി കണ ് ടുമുട ് ടേണ ് ടിവരുമെന ് നും , അവങ ് കലേക ് ക ് തിരിച ് ചുപോകേണ ് ടി വരുമെന ് നും വിചാരിച ് ചുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നവരത ് രെ അവര ് ‍ ( ഭക ് തന ് ‍ മാര ് ‍ ) .

(src)="s2.47"> O sinovi Israilovi , sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao ;
(trg)="s2.47"> ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ , നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഞാന ് ‍ ചെയ ് തു തന ് നിട ് ടുള ് ള അനുഗ ് രഹവും , മറ ് റു ജനവിഭാഗങ ് ങളേക ് കാള ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഞാന ് ‍ ശ ് രേഷ ് ഠത നല ് ‍ കിയതും നിങ ് ങള ് ‍ ഓര ് ‍ ക ് കുക .

(src)="s2.48"> i bojte se Dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti , kada se ničiji zagovor neće prihvatiti , kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko neće u pomoć priteći ;
(trg)="s2.48"> ഒരാള ് ‍ ക ് കും മറ ് റൊരാള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി ഒരു ഉപകാരവും ചെയ ് യാന ് ‍ പറ ് റാത ് ത ഒരു ദിവസത ് തെ നിങ ് ങള ് ‍ സൂക ് ഷിക ് കുക . ( അന ് ന ് ‌ ) ഒരാളില ് ‍ നിന ് നും ഒരു ശുപാര ് ‍ ശയും സ ് വീകരിക ് കപ ് പെടുകയില ് ല . ഒരാളില ് ‍ നിന ് നും ഒരു പ ് രായശ ് ചിത ് തവും മേടിക ് കപ ് പെടുകയുമില ് ല . അവര ് ‍ ക ് ക ് ഒരു സഹായവും ലഭിക ് കുകയുമില ് ല .

(src)="s2.49"> i kada smo vas od faraonovih ljudi izbavili , koji su vas najgorim mukama mučili : mušku vam djecu klali a žensku u životu ostavljali ; – a to vam je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg –
(trg)="s2.49"> നിങ ് ങളുടെ പുരുഷസന ് താനങ ് ങളെ അറുകൊല ചെയ ് തുകൊണ ് ടും , നിങ ് ങളുടെ സ ് ത ് രീജനങ ് ങളെ ജീവിക ് കാന ് ‍ വിട ് ടുകൊണ ് ടും നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നിഷ ് ‌ ഠൂര മര ് ‍ ദ ് ദനമേല ് ‍ പിച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് ന ഫിര ് ‍ ഔന ് റെകൂട ് ടരില ് ‍ നിന ് ന ് നിങ ് ങളെ നാം രക ് ഷപ ് പെടുത ് തിയ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ മിക ് കുക . ) നിങ ് ങളുടെ രക ് ഷിതാവിങ ് കല ് ‍ നിന ് നുള ് ള ഒരു വലിയ പരീക ് ഷണമാണ ് അതിലുണ ് ടായിരുന ് നത ് ‌ .

(src)="s2.50"> i kada smo zbog vas more rastavili i vas izbavili , a faraonove ljude , na oči vaše , potopili ;
(trg)="s2.50"> കടല ് ‍ പിളര ് ‍ ന ് ന ് നിങ ് ങളെ കൊണ ് ടു പോയി നാം രക ് ഷപ ് പെടുത ് തുകയും , നിങ ് ങള ് ‍ കണ ് ടുകൊണ ് ടിരിക ് കെ ഫിര ് ‍ ഔന ് റെകൂട ് ടരെ നാം മുക ് കിക ് കൊല ് ലുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ മിക ് കുക ) .

(src)="s2.51"> i kada smo Musau četrdeset noći obećanje ispunjavali , vi ste , u njegovu odsustvu , sami sebi čineći nepravdu , tele obožavati počeli .
(trg)="s2.51"> മൂസാ നബിക ് ക ് നാല ് ‍ പത ് രാവുകള ് ‍ നാം നിശ ് ചയിക ് കുകയും അദ ് ദേഹം ( അതിന ് നായി ) പോയ ശേഷം നിങ ് ങള ് ‍ അക ് രമമായി ഒരു കാളക ് കുട ് ടിയെ ( ദൈവമായി ) സ ് വീകരിക ് കുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) .

(src)="s2.52"> Zatim smo vam , i poslije toga , oprostili da biste zahvalni bili ;
(trg)="s2.52"> എന ് നിട ് ട ് അതിന ് ന ് ശേഷവും നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം മാപ ് പുനല ് ‍ കി . നിങ ് ങള ് ‍ നന ് ദിയുള ് ളവരായിരിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടി .

(src)="s2.53"> i kada smo Musau Knjigu , koja rastavlja istinu od neistine , dali da biste Pravim putem išli ;
(trg)="s2.53"> നിങ ് ങള ് ‍ സന ് ‍ മാര ് ‍ ഗം കണ ് ടെത ് തുന ് നതിന ് വേണ ് ടി വേദ ഗ ് രന ് ഥവും , സത ് യവും അസത ് യവും വേര ് ‍ തിരിക ് കുന ് ന പ ് രമാണവും മൂസാനബിക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) .

(src)="s2.54.0"> i kada je Musa rekao narodu svome : " O narode moj , prihvativši tele , vi ste samo sebi nepravdu učinili ; zato se Stvoritelju svome pokajte i između vas prestupnike smrću kaznite .
(src)="s2.54.1"> To je bolje za vas kod Stvoritelja vašeg , On će vam oprostiti !
(src)="s2.54.2"> On prima pokajanje i On je milostiv " ;
(trg)="s2.54"> എന ് റെസമുദായമേ , കാളക ് കുട ് ടിയെ ( ദൈവമായി ) സ ് വീകരിച ് ചത ് മുഖേന നിങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളോട ് തന ് നെ അന ് യായം ചെയ ് തിരിക ് കുകയാണ ് ‌ . അതിനാല ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളുടെ സ ് രഷ ് ടാവിലേക ് ക ് പശ ് ചാത ് തപിച ് ച ് മടങ ് ങുകയും ( പ ് രായശ ് ചിത ് തമായി ) നിങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളെതന ് നെ നിഗ ് രഹിക ് കുകയും ചെയ ് യുക . നിങ ് ങളുടെ സ ് രഷ ് ടാവിന ് റെഅടുക ് കല ് ‍ അതാണ ് നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഗുണകരം എന ് ന ് മൂസാ തന ് റെജനതയോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ മിക ് കുക ) . അനന ് തരം അല ് ലാഹു നിങ ് ങളുടെ പശ ് ചാത ് താപം സ ് വീകരിച ് ചു . അവന ് ‍ പശ ് ചാത ് താപം ഏറെ സ ് വീകരിക ് കുന ് നവനും കരുണാനിധിയുമത ് രെ .

(src)="s2.55"> i kada ste uglas rekli : " O Musa , mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo ! " – munja vas je ošinula , vidjeli ste .
(trg)="s2.55"> ഓ ; മൂസാ , ഞങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവെ പ ് രത ് യക ് ഷമായി കാണുന ് നത ് വരെ താങ ് കളെ ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയേ ഇല ് ല എന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ ക ് കുക . ) തന ് നിമിത ് തം നിങ ് ങള ് ‍ നോക ് കി നില ് ‍ ക ് കെ ഇടിത ് തീ നിങ ് ങളെ പിടികൂടി .

(src)="s2.56"> Zatim smo vas , poslije smrti vaše , oživili da biste zahvalni bili .
(trg)="s2.56"> പിന ് നീട ് നിങ ് ങളുടെ മരണത ് തിന ് ശേഷം നിങ ് ങളെ നാം എഴുന ് നേല ് ‍ പിച ് ചു . നിങ ് ങള ് ‍ നന ് ദിയുള ് ളവരായിത ് തീരാന ് ‍ വേണ ് ടി .

(src)="s2.57.0"> I Mi smo vam od oblaka hladovinu načinili i manu i prepelice vam slali : " Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo ! "
(src)="s2.57.1"> A oni Nama nisu naudili , sami sebi su nepravdu nanijeli ;
(trg)="s2.57"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം മേഘത ് തണല ് ‍ നല ് ‍ കുകയും മന ് നായും കാടപക ് ഷികളും ഇറക ് കിത ് തരികയും ചെയ ് തു . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയിട ് ടുള ് ള വിശിഷ ് ടമായ വസ ് തുക ് കളില ് ‍ നിന ് ന ് ഭക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുക ( എന ് ന ് നാം നിര ് ‍ ദേശിച ് ചു ) . അവര ് ‍ ( എന ് നിട ് ടും നന ് ദികേട ് കാണിച ് ചവര ് ‍ ) നമുക ് കൊരു ദ ് രോഹവും വരുത ് തിയിട ് ടില ് ല . അവര ് ‍ അവര ് ‍ ക ് ക ് തന ് നെയാണ ് ദ ് രോഹമുണ ് ടാക ് കിക ് കൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നത ് ‌ .

(src)="s2.58"> i kada smo rekli : " Uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete i koliko god hoćete , a na kapiju pognutih glava uđite , i recite : ' Oprosti ' – oprostićemo vam grijehe vaše , a onima koji čine dobra djela daćemo i više ! " –
(trg)="s2.58"> നിങ ് ങള ് ‍ ഈ പട ് ടണത ് തില ് ‍ പ ് രവേശിക ് കുവിന ് ‍ . അവിടെ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഇഷ ് ടമുള ് ളിടത ് തുനിന ് ന ് യഥേഷ ് ടം ഭക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുവിന ് ‍ . തലകുനിച ് ചുകൊണ ് ട ് വാതില ് ‍ കടക ് കുകയും പശ ് ചാത ് താപ വചനം പറയുകയും ചെയ ് യുവിന ് ‍ . നിങ ് ങളുടെ പാപങ ് ങള ് ‍ നാം പൊറുത ് തുതരികയും , സല ് ‍ പ ് രവൃത ് തികള ് ‍ ചെയ ് യുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് കൂടുതല ് ‍ കൂടുതല ് ‍ അനുഗ ് രഹങ ് ങള ് ‍ നല ് ‍ കുകയും ചെയ ് യുന ് നതാണ ് എന ് ന ് നാം പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) .

(src)="s2.59"> onda su oni koji su bili nepravedni zamijenili drugom Riječ koja im je bila rečena i Mi smo na one koji su bili nepravedni s neba kaznu spustili zato što nisu poslušali ;
(trg)="s2.59"> എന ് നാല ് ‍ അക ് രമികളായ ആളുകള ് ‍ അവരോട ് നിര ് ‍ ദേശിക ് കപ ് പെട ് ട വാക ് കിന ് നു പകരം മറ ് റൊരു വാക ് കാണ ് ഉപയോഗിച ് ചത ് ‌ . അതിനാല ് ‍ ആ അക ് രമികളുടെ മേല ് ‍ നാം ആകാശത ് തു നിന ് ന ് ശിക ് ഷ ഇറക ് കി . കാരണം അവര ് ‍ ധിക ് കാരം കാണിച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് നത ് തന ് നെ .

(src)="s2.60.0"> i kada je Musa za narod svoj vodu molio , Mi smo rekli : " Udari štapom svojim po stijeni ! " – i iz nje je dvanaest vrela provrelo , i svako bratstvo je vrelo iz kojeg će piti znalo .
(src)="s2.60.1"> " Jedite i pijte Allahove darove , i ne činite zlo po Zemlji nered praveći ! " –
(trg)="s2.60"> മൂസാ നബി തന ് റെജനതയ ് ക ് കുവേണ ് ടി വെള ് ളത ് തിനപേക ് ഷിച ് ച സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക . ) അപ ് പോള ് ‍ നാം പറഞ ് ഞു : നിന ് റെവടികൊണ ് ട ് പാറമേല ് ‍ അടിക ് കുക . അങ ് ങനെ അതില ് ‍ നിന ് ന ് പന ് ത ് രണ ് ട ് ഉറവുകള ് ‍ പൊട ് ടി ഒഴുകി . ജനങ ് ങളില ് ‍ ഓരോ വിഭാഗവും അവരവര ് ‍ ക ് ക ് വെള ് ളമെടുക ് കാനുള ് ള സ ് ഥലങ ് ങള ് ‍ മനസ ് സിലാക ് കി . അല ് ലാഹുവിന ് റെആഹാരത ് തില ് ‍ നിന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ തിന ് നുകയും കുടിക ് കുകയും ചെയ ് തുകൊള ് ളൂ . ഭൂമിയില ് ‍ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കി നാശകാരികളായിത ് തീരരുത ് ( എന ് ന ് നാം അവരോട ് നിര ് ‍ ദേശിക ് കുകയും ചെയ ് തു ) .

(src)="s2.61.0"> i kada ste rekli : " O Musa , mi ne možemo više jednu te istu hranu jesti , zato zamoli , u naše ime , Gospodara svoga da nam podari od onoga što zemlja rađa : povrća , i krastavica , i pšenice , i leće , i luka crvenoga ! " – on je rekao : " Zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore ?
(src)="s2.61.1"> Idite u grad , imaćete ono što tražite ! "
(src)="s2.61.2"> I poniženje i bijeda na njih padoše i Allahovu srdžbu na sebe navukoše zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali , zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili .
(trg)="s2.61"> ഓ ; മൂസാ , ഒരേതരം ആഹാരവുമായി ക ് ഷമിച ് ചുകഴിയുവാന ് ‍ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് സാധിക ് കുകയില ് ല . അതിനാല ് ‍ മണ ് ണില ് ‍ മുളച ് ചുണ ് ടാവുന ് ന തരത ് തിലുള ് ള ചീര , വെള ് ളരി , ഗോതമ ് പ ് ‌ , പയറ ് ‌ , ഉള ് ളി മുതലായവ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഉല ് ‍ പാദിപ ് പിച ് ചുതരുവാന ് ‍ താങ ് കള ് ‍ താങ ് കളുടെ നാഥനോട ് പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കുക എന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) മൂസാ പറഞ ് ഞു : കൂടുതല ് ‍ ഉത ് തമമായത ് വിട ് ട ് തികച ് ചും താണതരത ് തിലുള ് ളതാണോ നിങ ് ങള ് ‍ പകരം ആവശ ് യപ ് പെടുന ് നത ് ‌ ? എന ് നാല ് ‍ നിങ ് ങളൊരു പട ് ടണത ് തില ് ‍ ചെന ് നിറങ ് ങിക ് കൊള ് ളൂ . നിങ ് ങള ് ‍ ആവശ ് യപ ് പെടുന ് നതെല ് ലാം നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കവിടെ കിട ് ടും . ( ഇത ് തരം ദുര ് ‍ വാശികള ് ‍ കാരണമായി ) അവരുടെ മേല ് ‍ നിന ് ദ ് യതയും പതിത ് വവും അടിച ് ചേല ് ‍ പിക ് കപ ് പെടുകയും , അവര ് ‍ അല ് ലാഹുവിന ് റെ കോപത ് തിന ് പാത ് രമായിത ് തീരുകയും ചെയ ് തു . അവര ് ‍ അല ് ലാഹുവിന ് റെ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങളെ നിഷേധിക ് കുകയും , പ ് രവാചകന ് ‍ മാരെ അന ് യായമായി കൊലപ ് പെടുത ് തുകയും ചെയ ് തതിന ് റെ ഫലമായിട ് ടാണത ് സംഭവിച ് ചത ് ‌ . അവര ് ‍ ധിക ് കാരം കാണിക ് കുകയും , അതിക ് രമം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും ചെയ ് തതിന ് റെ ഫലമായാണത ് സംഭവിച ് ചത ് ‌ .

(src)="s2.62"> One koji su vjerovali , pa i one koji su bili jevreji , kršćani i sabejci – one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova ; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati ! –
(trg)="s2.62"> ( മുഹമ ് മദ ് നബിയില ് ‍ ) വിശ ് വസിച ് ചവരോ , യഹൂദമതം സ ് വീകരിച ് ചവരോ , ക ് രൈസ ് തവരോ , സാബികളോ ആരാകട ് ടെ , അല ് ലാഹുവിലും അന ് ത ് യദിനത ് തിലും വിശ ് വസിക ് കുകയും , സല ് ‍ കര ് ‍ മ ് മം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും ചെയ ് തിട ് ടുള ് ളവര ് ‍ ക ് ക ് അവരുടെ രക ് ഷിതാവിങ ് കല ് ‍ അവര ് ‍ അര ് ‍ ഹിക ് കുന ് ന പ ് രതിഫലമുണ ് ട ് ‌ . അവര ് ‍ ക ് ക ് ഭയപ ് പെടേണ ് ടതില ് ല . അവര ് ‍ ദുഃഖിക ് കേണ ് ടി വരികയുമില ് ല .

(src)="s2.63"> i kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli : " Svojski prihvatite ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u Knjizi , da biste se kazne sačuvali ! " –
(trg)="s2.63"> നാം നിങ ് ങളോട ് കരാര ് ‍ വാങ ് ങുകയും നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് മീതെ പര ് ‍ വ ് വതത ് തെ നാം ഉയര ് ‍ ത ് തിപ ് പിടിക ് കുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയത ് ഗൌരവബുദ ് ധിയോടെ ഏറ ് റെടുക ് കുകയും , ദോഷബാധയെ സൂക ് ഷിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടി അതില ് ‍ നിര ് ‍ ദേശിച ് ചത ് ഓര ് ‍ മിച ് ചുകൊണ ് ടിരിക ് കുകയും ചെയ ് യുക ( എന ് ന ് നാം അനുശാസിച ് ചു ) .

(src)="s2.64"> vi ste poslije toga odustali , i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove , uistinu biste stradali .
(trg)="s2.64"> എന ് നിട ് ടതിന ് ശേഷവും നിങ ് ങള ് ‍ പുറകോട ് ട ് പോയി . അല ് ലാഹുവിന ് റെ അനുഗ ് രഹവും അവന ് റെ കാരുണ ് യവും ഇല ് ലായിരുന ് നുവെങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ നഷ ് ടക ് കാരില ് ‍ പെടുമായിരുന ് നു .

(src)="s2.65"> Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili , kao i to da smo im Mi rekli : " Budite majmuni prezreni ! "
(trg)="s2.65"> നിങ ് ങളില ് ‍ നിന ് ന ് സബ ് ത ് ത ് ( ശബ ് ബത ് ത ് ‌ ) ദിനത ് തില ് ‍ അതിക ് രമം കാണിച ് ചവരെ പറ ് റി നിങ ് ങളറിഞ ് ഞിട ് ടുണ ് ടല ് ലോ . അപ ് പോള ് ‍ നാം അവരോട ് പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ നിന ് ദ ് യരായ കുരങ ് ങന ് ‍ മാരായിത ് തീരുക .

(src)="s2.66"> Savremenicima i pokoljenjima njihovim to smo učinili opomenom , a poukom onima koji se boje Allaha .
(trg)="s2.66"> അങ ് ങനെ നാം അതിനെ ( ആ ശിക ് ഷയെ ) അക ് കാലത ് തും പില ് ‍ ക ് കാലത ് തുമുള ് ളവര ് ‍ ക ് ക ് ഒരു ഗുണപാഠവും , സൂക ് ഷ ് മത പാലിക ് കുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് ഒരു തത ് വോപദേശവുമാക ് കി .

(src)="s2.67"> A kada je Musa rekao narodu svome : " Allah vam naređuje da zakoljete kravu " – oni upitaše : " Zbijaš li ti to s nama šalu ? " – " Ne dao mi Allah da budem neznalica ! " – reče on .
(trg)="s2.67"> അല ് ലാഹു നിങ ് ങളോട ് ഒരു പശുവിനെ അറുക ് കുവാന ് ‍ കല ് ‍ പിക ് കുന ് നു എന ് ന ് മൂസാ തന ് റെ ജനതയോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : താങ ് കള ് ‍ ഞങ ് ങളെ പരിഹസിക ് കുകയാണോ ? അദ ് ദേഹം ( മൂസാ ) പറഞ ് ഞു : ഞാന ് ‍ വിവരംകെട ് ടവരില ് ‍ പെട ് ടുപോകാതിരിക ് കാന ് ‍ അല ് ലാഹുവില ് ‍ അഭയം പ ് രാപിക ് കുന ് നു .

(src)="s2.68"> " Zamoli Gospodara svoga , u naše ime " – rekoše – " da nam objasni kojih godina ona treba biti . " – " On kaže " – odgovori on – " da ta krava ne smije biti ni stara ni mlada , nego između toga , srednje dobi , pa izvršite to što se od vas traži ! "
(trg)="s2.68"> ( അപ ് പോള ് ‍ ) അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : അത ് ( പശു ) ഏത ് തരമായിരിക ് കണമെന ് ന ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വിശദീകരിച ് ചു തരാന ് ‍ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി താങ ് കളുടെ രക ് ഷിതാവിനോട ് പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കണം . മൂസാ പറഞ ് ഞു : പ ് രായം വളരെ കൂടിയതോ വളരെ കുറഞ ് ഞതോ അല ് ലാത ് ത ഇടപ ് രായത ് തിലുള ് ള ഒരു പശുവായിരിക ് കണം അതെന ് നാണ ് അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറയുന ് നത ് ‌ . അതിനാല ് ‍ കല ് ‍ പിക ് കപ ് പെടുന ് ന പ ് രകാരം നിങ ് ങള ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുക .

(src)="s2.69"> " Zamoli Gospodara svoga , u naše ime " – rekoše – " da nam objasni kakve boje treba biti . " – " On poručuje " – odgovori on – " da ta krava treba biti jarkorumene boje , da se svidi onima koji je vide . "
(trg)="s2.69"> അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : അതിന ് റെ നിറമെന ് തായിരിക ് കണമെന ് ന ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വിശദീകരിച ് ചുതരുവാന ് ‍ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി താങ ് കള ് ‍ താങ ് കളുടെ രക ് ഷിതാവിനോട ് പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കണം . മൂസാ പറഞ ് ഞു : കാണികള ് ‍ ക ് ക ് കൗതുകം തോന ് നിക ് കുന ് ന , തെളിഞ ് ഞ മഞ ് ഞനിറമുള ് ള ഒരു പശുവായിരിക ് കണം അതെന ് നാണ ് അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറയുന ് നത ് ‌ .

(src)="s2.70"> " Zamoli Gospodara svoga , u naše ime " – rekoše – " da nam objasni kakva još treba biti jer , nama krave izgledaju slične , a mi ćemo nju , ako Allah htjedne , sigurno pronaći . "
(trg)="s2.70"> അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : അത ് ഏത ് തരമാണെന ് ന ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വ ് യക ് തമാക ് കി തരാന ് ‍ നിന ് റെ രക ് ഷിതാവിനോട ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കുക . തീര ് ‍ ച ് ചയായും പശുക ് കള ് ‍ പരസ ് പരം സാദൃശ ് യമുള ് ളതായി ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് തോന ് നുന ് നു . അല ് ലാഹു ഉദ ് ദേശിച ് ചാല ് ‍ അവന ് റെ മാര ് ‍ ഗനിര ് ‍ ദേശപ ് രകാരം തീര ് ‍ ച ് ചയായും ഞങ ് ങള ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കാം .

(src)="s2.71"> " On poručuje " – reče on – " da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva ; treba biti bez mahane i bez ikakva biljega . " – " E sad si je opisao kako treba ! " – rekoše , pa je zaklaše , i jedva to učiniše .
(trg)="s2.71"> ( അപ ് പോള ് ‍ ) മൂസാ പറഞ ് ഞു : നിലം ഉഴുതുവാനോ വിള നനയ ് ക ് കുവാനോ ഉപയോഗപ ് പെടുത ് തുന ് നതല ് ലാത ് ത , പാടുകളൊന ് നുമില ് ലാത ് ത അവികലമായ ഒരു പശുവായിരിക ് കണം അതെന ് നാണ ് അല ് ലാഹു പറയുന ് നത ് ‌ . അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : ഇപ ് പോഴാണ ് താങ ് കള ് ‍ ശരിയായ വിവരം വെളിപ ് പെടുത ് തിയത ് ‌ . അങ ് ങനെ അവര ് ‍ അതിനെ അറുത ് തു . അവര ് ‍ ക ് കത ് നിറവേറ ് റുക എളുപ ് പമായിരുന ് നില ് ല .

(src)="s2.72"> I kada ste jednog čovjeka ubili , pa se oko njega prepirati počeli – Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili –
(trg)="s2.72"> ( ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ ) , നിങ ് ങള ് ‍ ഒരാളെ കൊലപ ് പെടുത ് തുകയും , അന ് യോന ് യം കുറ ് റം ആരോപിച ് ചുകൊണ ് ട ് ഒഴിഞ ് ഞ ് മാറുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക . ) എന ് നാല ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ഒളിച ് ച ് വെക ് കുന ് നത ് അല ് ലാഹു വെളിയില ് ‍ കൊണ ് ടുവരിക തന ് നെ ചെയ ് യും .

(src)="s2.73"> Mi smo rekli : " Udarite ga jednim njezinim dijelom ! " – i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili .
(trg)="s2.73"> അപ ് പോള ് ‍ നാം പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ അതിന ് റെ ( പശുവിന ് റെ ) ഒരംശംകൊണ ് ട ് ആ മൃതദേഹത ് തില ് ‍ അടിക ് കുക . അപ ് രകാരം അല ് ലാഹു മരണപ ് പെട ് ടവരെ ജീവിപ ് പിക ് കുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ ചിന ് തിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടി അവന ് റെ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കവന ് ‍ കാണിച ് ചുതരുന ് നു .

(src)="s2.74"> Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda , kao kamen su ili još tvrđa , a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju , a ima , zaista , kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi , a ima ga , doista , i koje se od straha pred Allahom ruši . – A Allah motri na ono što radite .
(trg)="s2.74"> പിന ് നീട ് അതിന ് ശേഷവും നിങ ് ങളുടെ മനസ ് സുകള ് ‍ കടുത ് തുപോയി . അവ പാറപോലെയോ അതിനെക ് കാള ് ‍ കടുത ് തതോ ആയി ഭവിച ് ചു . പാറകളില ് ‍ ചിലതില ് ‍ നിന ് ന ് നദികള ് ‍ പൊട ് ടി ഒഴുകാറുണ ് ട ് ‌ . ചിലത ് പിളര ് ‍ ന ് ന ് വെള ് ളം പുറത ് ത ് വരുന ് നു . ചിലത ് ദൈവഭയത ് താല ് ‍ താഴോട ് ട ് ഉരുണ ് ടു വീഴുകയും ചെയ ് യുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുന ് ന യാതൊന ് നിനെപറ ് റിയും അല ് ലാഹു ഒട ് ടും അശ ് രദ ് ധനല ് ല .

(src)="s2.75"> Zar se vi nadate da će vam se jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati , a neki među njima su Allahove riječi slušali pa su ih , pošto su ih shvatili , svjesno izvrnuli .
(trg)="s2.75"> ( സത ് യവിശ ് വാസികളേ ) , നിങ ് ങളെ അവര ് ‍ ( യഹൂദര ് ‍ ) വിശ ് വസിക ് കുമെന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ മോഹിക ് കുകയാണോ ? അവരില ് ‍ ഒരു വിഭാഗം അല ് ലാഹുവിന ് റെ വചനങ ് ങള ് ‍ കേള ് ‍ ക ് കുകയും , അത ് ശരിക ് കും മനസ ് സിലാക ് കിയതിന ് ശേഷം ബോധപൂര ് ‍ വ ് വം തന ് നെ അതില ് ‍ കൃത ് രിമം കാണിച ് ചുകൊണ ് ടിരിക ് കുകയുമാണല ് ലോ .

(src)="s2.76.0"> Kad sretnu vjernike , oni govore : " Vjerujemo ! " , a čim se osame jedni s drugima , kažu : " Zar ćete im kazivati o onome što je Allah samo vama objavio , pa da im to bude dokaz protiv vas pred Gospodarom vašim ?
(src)="s2.76.1"> Zar se nećete opametiti ? "
(trg)="s2.76"> വിശ ് വസിച ് ചവരെ കണ ് ടുമുട ് ടുമ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ പറയും : ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചിരിക ് കുന ് നു എന ് ന ് ‌ . അവര ് ‍ തമ ് മില ് ‍ തനിച ് ചുകണ ് ടുമുട ് ടുമ ് പോള ് ‍ ( പരസ ് പരം കുറ ് റപ ് പെടുത ് തിക ് കൊണ ് ട ് ‌ ) അവര ് ‍ പറയും : അല ് ലാഹു നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വെളിപ ് പെടുത ് തിത ് തന ് ന കാര ് യങ ് ങള ് ‍ ഇവര ് ‍ ക ് ക ് നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുകൊടുക ് കുകയാണോ ? നിങ ് ങളുടെ രക ് ഷിതാവിന ് റെ സന ് നിധിയില ് ‍ അവര ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കെതിരില ് ‍ അത ് വെച ് ച ് ന ് യായവാദം നടത ് താന ് ‍ വേണ ് ടി . നിങ ് ങളെന ് താണ ് ചിന ് തിക ് കാത ് തത ് ?

(src)="s2.77"> A zar oni ne znaju da Allah zna i ono što oni kriju i ono što pokazuju ?
(trg)="s2.77"> എന ് നാല ് ‍ അവര ് ‍ ക ് കറിഞ ് ഞുകൂടേ ; അവര ് ‍ രഹസ ് യമാക ് കുന ് നതും പരസ ് യമാക ് കുന ് നതുമെല ് ലാം അല ് ലാഹു അറിയുന ് നുണ ് ടെന ് ന ് ?

(src)="s2.78"> Neki od njih su neuki , oni ne znaju za Knjigu , nego samo za gatke , i oni se samo domišljaju .
(trg)="s2.78"> അക ് ഷരജ ് ഞാനമില ് ലാത ് ത ചില ആളുകളും അവരില ് ‍ ( ഇസ ് രായീല ് യരില ് ‍ ) ഉണ ് ട ് ‌ . ചില വ ് യാമോഹങ ് ങള ് ‍ വെച ് ച ് പുലര ് ‍ ത ് തുന ് നതല ് ലാതെ വേദ ഗ ് രന ് ഥത ് തെപ ് പറ ് റി അവര ് ‍ ക ് ക ് ഒന ് നുമറിയില ് ല . അവര ് ‍ ഊഹത ് തെ അവലംബമാക ് കുക മാത ് രമാണ ് ചെയ ് യുന ് നത ് ‌ .

(src)="s2.79.0"> A teško onima koji svojim rukama pišu Knjigu , a zatim govore : " Evo , ovo je od Allaha " – da bi za to korist neznatnu izvukli .
(src)="s2.79.1"> I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju !
(trg)="s2.79"> എന ് നാല ് ‍ സ ് വന ് തം കൈകള ് ‍ കൊണ ് ട ് ഗ ് രന ് ഥം എഴുതിയുണ ് ടാക ് കുകയും എന ് നിട ് ട ് അത ് അല ് ലാഹുവിങ ് കല ് ‍ നിന ് ന ് ലഭിച ് ചതാണെന ് ന ് പറയുകയും ചെയ ് യുന ് നവര ് ‍ ക ് കാകുന ് നു നാശം . അത ് മുഖേന വില കുറഞ ് ഞ നേട ് ടങ ് ങള ് ‍ കരസ ് ഥമാക ് കാന ് ‍ വേണ ് ടിയാകുന ് നു ( അവരിത ് ചെയ ് യുന ് നത ് ‌ . ) അവരുടെ കൈകള ് ‍ എഴുതിയ വകയിലും അവര ് ‍ സമ ് പാദിക ് കുന ് ന വകയിലും അവര ് ‍ ക ് ക ് നാശം .

(src)="s2.80.0"> Oni govore : " Vatra će nas doticati samo neko vrijeme . "
(src)="s2.80.1"> Reci : " Da li ste o tome dobili od Allaha obećanje – jer , Allah će sigurno ispuniti obećanje Svoje – ili na Allaha iznosite ono što ne znate ? "
(trg)="s2.80"> അവര ് ‍ ( യഹൂദര ് ‍ ) പറഞ ് ഞു : എണ ് ണപ ് പെട ് ട ദിവസങ ് ങളിലല ് ലാതെ ഞങ ് ങളെ നരക ശിക ് ഷ ബാധിക ് കുകയേ ഇല ് ല . ചോദിക ് കുക : നിങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവിങ ് കല ് ‍ നിന ് ന ് വല ് ല കരാറും വാങ ് ങിയിട ് ടുണ ് ടോ ? എന ് നാല ് ‍ തീര ് ‍ ച ് ചയായും അല ് ലാഹു തന ് റെ കരാര ് ‍ ലംഘിക ് കുകയില ് ല . അതല ് ല , നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് അറിവില ് ലാത ് തത ് അല ് ലാഹുവിന ് റെ പേരില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുണ ് ടാക ് കുകയാണോ ?

(src)="s2.81.0"> A nije tako !
(src)="s2.81.1"> Oni koji budu zlo činili i grijesi njihovi ih budu sa svih strana stigli , oni će stanovnici Džehennema biti i u njemu će vječno ostati .
(trg)="s2.81"> അങ ് ങനെയല ് ല . ആര ് ‍ ദുഷ ് കൃത ് യം ചെയ ് യുകയും പാപത ് തിന ് റെ വലയത ് തില ് ‍ പെടുകയും ചെയ ് യുന ് നുവോ അവരാകുന ് നു നരകാവകാശികള ് ‍ . അവരതില ് ‍ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കും .

(src)="s2.82"> A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili – oni će stanovnici Dženneta biti i u njemu će vječno boraviti .
(trg)="s2.82"> വിശ ് വസിക ് കുകയും സല ് ‍ കര ് ‍ മ ് മങ ് ങള ് ‍ അനുഷ ് ഠിക ് കുകയും ചെയ ് തതാരോ അവരാകുന ് നു സ ് വര ് ‍ ഗാവകാശികള ് ‍ . അവരതില ് ‍ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കും .

(src)="s2.83"> I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati , i roditeljima , i bližnjima , i siročadi , i siromasima dobročinstvo činiti , a ljudima lijepe riječi govoriti i molitvu obavljati i zekat davati , vi ste se poslije , izuzev vas malo , izopačili i zavjet iznevjerili ;
(trg)="s2.83"> അല ് ലാഹുവെ അല ് ലാതെ നിങ ് ങള ് ‍ ആരാധിക ് കരുത ് ‌ ; മാതാപിതാക ് കള ് ‍ ക ് കും ബന ് ധുക ് കള ് ‍ ക ് കും അനാഥകള ് ‍ ക ് കും അഗതികള ് ‍ ക ് കും നന ് ‍ മ ചെയ ് യണം ; ജനങ ് ങളോട ് നല ് ല വാക ് ക ് പറയണം ; പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥന മുറ പ ് രകാരം നിര ് ‍ വഹിക ് കുകയും സകാത ് ത ് നല ് ‍ കുകയും ചെയ ് യണം എന ് നെല ് ലാം നാം ഇസ ് രായീല ് യരോട ് കരാര ് ‍ വാങ ് ങിയ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) . ( എന ് നാല ് ‍ ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ , ) പിന ് നീട ് നിങ ് ങളില ് ‍ കുറച ് ച ് പേരൊഴികെ മറ ് റെല ് ലാവരും വിമുഖതയോടെ പിന ് ‍ മാറിക ് കളയുകയാണ ് ചെയ ് തത ് ‌ .

(src)="s2.84"> i kada smo od vas zavjet uzeli da krv jedni drugima nećete proljevati i da jedni druge iz zemlje vaše nećete izgoniti – vi priznajete da je tako i svjedoci ste –
(trg)="s2.84"> നിങ ് ങള ് ‍ അന ് യോന ് യം രക ് തം ചിന ് തുകയില ് ലെന ് നും , സ ് വന ് തമാളുകളെ കുടിയൊഴിപ ് പിക ് കുകയില ് ലെന ് നും നിങ ് ങളോട ് നാം ഉറപ ് പ ് വാങ ് ങിയ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) . എന ് നിട ് ട ് നിങ ് ങളത ് സമ ് മതിച ് ച ് ശരിവെക ് കുകയും ചെയ ് തു . നിങ ് ങളതിന ് സാക ് ഷികളുമാകുന ് നു .

(src)="s2.85.0"> vi ipak jedni druge ubijate , a pojedine od vas iz zavičaja njihova izgonite – pomažući jedan drugom protiv njih , čineći i grijeh i nasilje ; a ako vam kao sužnji dođu , vi ih otkupljujete – a zabranjeno vam je da ih izgonite .
(src)="s2.85.1"> Kako to da u jedan dio Knjige vjerujete , a drugi odbacujete ? !
(src)="s2.85.2"> Onoga od vas koji čini tako stići će na ovome svijetu poniženje , a na Sudnjem danu biće stavljen na muke najteže . – A Allah motri na ono što radite .
(trg)="s2.85"> എന ് നിട ് ടും നിങ ് ങളിതാ സ ് വജനങ ് ങളെ കൊന ് നുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നു . നിങ ് ങളിലൊരു വിഭാഗത ് തെ തന ് നെ അവരുടെ വീടുകളില ് ‍ നിന ് നും ഇറക ് കി വിട ് ടുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നു . തികച ് ചും കുറ ് റകരമായും അതിക ് രമപരമായും അവര ് ‍ ക ് കെതിരില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ അന ് യോന ് യം സഹായിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . അവര ് ‍ നിങ ് ങളുടെ അടുത ് ത ് യുദ ് ധത ് തടവുകാരായി വന ് നാല ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ മോചനമൂല ് യം നല ് ‍ കി അവരെ മോചിപ ് പിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ അവരെ പുറം തള ് ളുന ് നത ് തന ് നെ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നിഷിദ ് ധമായിരുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ വേദ ഗ ് രന ് ഥത ് തിലെ ചില ഭാഗങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയും മറ ് റു ചിലത ് തള ് ളിക ് കളയുകയുമാണോ ? എന ് നാല ് ‍ നിങ ് ങളില ് ‍ നിന ് ന ് അപ ് രകാരം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് ഇഹലോകജീവിതത ് തില ് ‍ അപമാനമല ് ലാതെ മറ ് റൊരു ഫലവും കിട ് ടാനില ് ല . ഉയിര ് ‍ ത ് തെഴുന ് നേല ് ‍ പിന ് റെ നാളിലാവട ് ടെ അതി കഠിനമായ ശിക ് ഷയിലേക ് ക ് അവര ് ‍ തള ് ളപ ് പെടുകയും ചെയ ് യും . നിങ ് ങളുടെ പ ് രവര ് ‍ ത ് തനങ ് ങളെപ ് പറ ് റിയൊന ് നും അല ് ലാഹു അശ ് രദ ് ധനല ് ല .

(src)="s2.86"> To su oni koji su život na ovome svijetu pretpostavili onome na onom svijetu , zato im se patnja neće olakšati niti će im iko u pomoć priteći .
(trg)="s2.86"> പരലോകം വിറ ് റ ് ഇഹലോകജീവിതം വാങ ് ങിയവരാകുന ് നു അത ് തരക ് കാര ് ‍ . അവര ് ‍ ക ് ക ് ശിക ് ഷയില ് ‍ ഇളവ ് നല ് ‍ കപ ് പെടുകയില ് ല . അവര ് ‍ ക ് ക ് ഒരു സഹായവും ലഭിക ് കുകയുമില ് ല .

(src)="s2.87.0"> I Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali , a Isau , sinu Merjeminu , očigledne dokaze dali i Džibrilom ga pomogli .
(src)="s2.87.1"> I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim , vi ste se oholili , pa ste jedne u laž utjerivali , a druge ubijali .
(trg)="s2.87"> മൂസായ ് ക ് ക ് നാം ഗ ് രന ് ഥം നല ് ‍ കി . അദ ് ദേഹത ് തിന ് ശേഷം തുടര ് ‍ ച ് ചയായി നാം ദൂതന ് ‍ മാരെ അയച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് നു . മര ് ‍ യമിന ് റെ മകനായ ഈസാക ് ക ് നാം വ ് യക ് തമായ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങള ് ‍ നല ് ‍ കുകയും , അദ ് ദേഹത ് തിന ് നാം പരിശുദ ് ധാത ് മാവിന ് റെ പിന ് ‍ ബലം നല ് ‍ കുകയും ചെയ ് തു . എന ് നിട ് ട ് നിങ ് ങളുടെ മനസ ് സിന ് പിടിക ് കാത ് ത കാര ് യങ ് ങളുമായി വല ് ല ദൈവദൂതനും നിങ ് ങളുടെ അടുത ് ത ് വരുമ ് പോഴൊക ് കെ നിങ ് ങള ് ‍ അഹങ ് കരിക ് കുകയും , ചില ദൂതന ് ‍ മാരെ നിങ ് ങള ് ‍ തള ് ളിക ് കളയുകയും , മറ ് റു ചിലരെ നിങ ് ങള ് ‍ വധിക ് കുകയും ചെയ ് യുകയാണോ ?

(src)="s2.88.0"> Oni govore : " Naša su srca okorjela . "
(src)="s2.88.1"> A nije tako , nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova , i zato je vrlo malo njih koji vjeruju .
(trg)="s2.88"> അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : ഞങ ് ങളുടെ മനസ ് സുകള ് ‍ അടഞ ് ഞുകിടക ് കുകയാണ ് ‌ . എന ് നാല ് ‍ ( അതല ് ല ശരി ) അവരുടെ നിഷേധം കാരണമായി അല ് ലാഹു അവരെ ശപിച ് ചിരിക ് കുകയാണ ് ‌ . അതിനാല ് ‍ വളരെ കുറച ് ചേ അവര ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുന ് നുള ് ളൂ .

(src)="s2.89"> A kada im Knjiga od Allaha dolazi , koja priznaje kao istinitu Knjigu koju imaju oni – a još ranije su pomoć protiv mnogobožaca molili – i kada im dolazi ono što im je poznato , oni u to neće da vjeruju , i neka zato stigne nevjernike Allahovo prokletstvo !
(trg)="s2.89"> അവരുടെ കൈവശമുള ് ള വേദത ് തെ ശരിവെക ് കുന ് ന ഒരു ഗ ് രന ് ഥം ( ഖുര ് ‍ ആന ് ‍ ) അല ് ലാഹുവിങ ് കല ് ‍ നിന ് ന ് അവര ് ‍ ക ് ക ് വന ് നുകിട ് ടിയപ ് പോള ് ‍ ( അവരത ് തള ് ളിക ് കളയുകയാണ ് ചെയ ് തത ് ‌ ) . അവരാകട ് ടെ ( അത ് തരം ഒരു ഗ ് രന ് ഥവുമായി വരുന ് ന പ ് രവാചകന ് ‍ മുഖേന ) അവിശ ് വാസികള ് ‍ ക ് കെതിരില ് ‍ വിജയം നേടികൊടുക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടി മുമ ് പ ് ( അല ് ലാഹുവിനോട ് ‌ ) പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കാറുണ ് ടായിരുന ് നു . അവര ് ‍ ക ് ക ് സുപരിചിതമായ ആ സന ് ദേശം വന ് നെത ് തിയപ ് പോള ് ‍ അവരത ് നിഷേധിക ് കുകയാണ ് ചെയ ് തത ് ‌ . അതിനാല ് ‍ ആ നിഷേധികള ് ‍ ക ് കത ് രെ അല ് ലാഹുവിന ് റെ ശാപം .

(src)="s2.90"> Jadno je to za što su se prodali : da ne vjeruju u ono što Allah objavljuje , samo iz zlobe što Allah , od dobrote Svoje , šalje Objavu onome kome On hoće od robova Svojih ; i navukli su na sebe gnjev za gnjevom – a nevjernike čeka sramna patnja .
(trg)="s2.90"> അല ് ലാഹു തന ് റെ ദാസന ് ‍ മാരില ് ‍ നിന ് ന ് താന ് ‍ ഇച ് ഛിക ് കുന ് നവരുടെ മേല ് ‍ തന ് റെ അനുഗ ് രഹം ഇറക ് കികൊടുക ് കുന ് നതിലുള ് ള ഈര ് ‍ ഷ ് യ നിമിത ് തം അല ് ലാഹു അവതരിപ ് പിച ് ച സന ് ദേശത ് തെ അവിശ ് വസിക ് കുക വഴി തങ ് ങളുടെ ആത ് മാക ് കളെ വിറ ് റുകൊണ ് ടവര ് ‍ വാങ ് ങിയ വില എത ് ര ചീത ് ത ! അങ ് ങനെ അവര ് ‍ കോപത ് തിനു മേല ് ‍ കോപത ് തിനു പാത ് രമായി തീര ് ‍ ന ് നു . സത ് യനിഷേധികള ് ‍ ക ് കത ് രെ നിന ് ദ ് യമായ ശിക ് ഷയുള ് ളത ് ‌ .

(src)="s2.91.0"> A kada im se kaže : " Vjerujte u ono što Allah objavljuje ! " – oni odgovaraju : " Mi vjerujemo samo u ono što je nama objavljeno " – i neće da vjeruju u ono što se poslije objavljuje , a to je istina koja potvrđuje da je istinito ono što oni imaju .
(src)="s2.91.1"> Reci : " Pa zašto ste još davno neke Allahove vjerovjesnike ubili , ako ste vjernici bili ?
(trg)="s2.91"> അല ് ലാഹു അവതരിപ ് പിച ് ചതില ് ‍ ( ഖുര ് ‍ ആനില ് ‍ ) നിങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കൂ എന ് ന ് അവരോട ് പറയപ ് പെട ് ടാല ് ‍ , ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് അവതീര ് ‍ ണ ് ണമായ സന ് ദേശത ് തില ് ‍ ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുന ് നുണ ് ട ് എന ് നാണവര ് ‍ പറയുക . അതിനപ ് പുറമുള ് ളത ് അവര ് ‍ നിഷേധിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . അവരുടെ പക ് കലുള ് ള വേദത ് തെ ശരിവെക ് കുന ് ന സത ് യസന ് ദേശമാണ ് താനും അത ് ( ഖുര ് ‍ ആന ് ‍ ) . ( നബിയേ , ) പറയുക : നിങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വാസികളാണെങ ് കില ് ‍ പിന ് നെ എന ് തിനായിരുന ് നു മുമ ് പൊക ് കെ അല ് ലാഹുവിന ് റെ പ ് രവാചകന ് ‍ മാരെ നിങ ് ങള ് ‍ വധിച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് നത ് ‌ ?

(src)="s2.92"> I Musa vam je jasne dokaze bio donio , pa ste , ipak , u odsutnosti njegovoj sebi nepravdu nanoseći , tele prihvatili . "
(trg)="s2.92"> സ ് പഷ ് ടമായ തെളിവുകളും കൊണ ് ട ് മൂസാ നിങ ് ങളുടെ അടുത ് ത ് വരികയുണ ് ടായി . എന ് നിട ് ടതിന ് ശേഷവും നിങ ് ങള ് ‍ അന ് യായമായിക ് കൊണ ് ട ് കാളക ് കുട ് ടിയെ ദൈവമാക ് കുകയാണല ് ലോ ചെയ ് തത ് ‌ .

(src)="s2.93.0"> I kada smo od vas vaš zavjet primili , i brdo iznad vas podigli : " Ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni ! " – oni su odgovorili : " Čujemo , ali poslušati nećemo ! " – srca njihova su , zbog nevjerovanja njihova , još bila nadojena teletom .
(src)="s2.93.1"> Reci : " Ružno je to na što vas vjerovanje vaše navodi , ako ste uopće vjernici . "
(trg)="s2.93"> നിങ ് ങളോട ് നാം കരാര ് ‍ വാങ ് ങുകയും , നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കു മീതെ പര ് ‍ വ ് വതത ് തെ നാം ഉയര ് ‍ ത ് തിപ ് പിടിക ് കുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയ സന ് ദേശം മുറുകെപിടിക ് കുകയും ( നമ ് മുടെ കല ് ‍ പനകള ് ‍ ) ശ ് രദ ് ധിച ് ചു കേള ് ‍ ക ് കുകയും ചെയ ് യുക ( എന ് ന ് നാം അനുശാസിച ് ചു ) . അപ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : ഞങ ് ങള ് ‍ കേട ് ടിരിക ് കുന ് നു . അനുസരിക ് കേണ ് ടെന ് നു വെക ് കുകയും ചെയ ് തിരിക ് കുന ് നു . അവരുടെ നിഷേധസ ് വഭാവത ് തിന ് റെ ഫലമായി കാളക ് കുട ് ടിയോടുള ് ള ഭക ് തി അവരുടെ മനസ ് സുകളില ് ‍ ലയിച ് ചു ചേര ് ‍ ന ് നു കഴിഞ ് ഞിരുന ് നു . ( നബിയേ , ) പറയുക : നിങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വാസികളാണെങ ് കില ് ‍ ആ വിശ ് വാസം നിങ ് ങളോട ് നിര ് ‍ ദേശിക ് കുന ് ന കാര ് യം വളരെ ചീത ് തതന ് നെ .