# bn/bengali.xml.gz
# ml/abdulhameed.xml.gz


(src)="s1.1"> শুরু করছি আল ্ লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় , অতি দয়ালু ।
(trg)="s1.1"> പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല ് ലാഹുവിന ് റെ നാമത ് തില ് ‍ .

(src)="s1.2"> যাবতীয় প ্ রশংসা আল ্ লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ ্ টি জগতের পালনকর ্ তা ।
(trg)="s1.2"> സ ് തുതി സര ് ‍ വ ് വലോക പരിപാലകനായ അല ് ലാഹുവിന ് നാകുന ് നു .

(src)="s1.3"> যিনি নিতান ্ ত মেহেরবান ও দয়ালু ।
(trg)="s1.3"> പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയും .

(src)="s1.4"> যিনি বিচার দিনের মালিক ।
(trg)="s1.4"> പ ് രതിഫല ദിവസത ് തിന ് റെ ഉടമസ ് ഥന ് ‍ .

(src)="s1.5"> আমরা একমাত ্ র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত ্ র তোমারই সাহায ্ য প ্ রার ্ থনা করি ।
(trg)="s1.5"> നിന ് നെ മാത ് രം ഞങ ് ങള ് ‍ ആരാധിക ് കുന ് നു . നിന ് നോട ് മാത ് രം ഞങ ് ങള ് ‍ സഹായം തേടുന ് നു .

(src)="s1.6"> আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ,
(trg)="s1.6"> ഞങ ് ങളെ നീ നേര ് ‍ മാര ് ‍ ഗത ് തില ് ‍ ചേര ് ‍ ക ് കേണമേ .

(src)="s1.7"> সে সমস ্ ত লোকের পথ , যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ । তাদের পথ নয় , যাদের প ্ রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ ্ রষ ্ ট হয়েছে ।
(trg)="s1.7"> നീ അനുഗ ് രഹിച ് ചവരുടെ മാര ് ‍ ഗത ് തില ് ‍ . കോപത ് തിന ് ന ് ഇരയായവരുടെ മാര ് ‍ ഗത ് തിലല ് ല . പിഴച ് ചുപോയവരുടെ മാര ് ‍ ഗത ് തിലുമല ് ല .

(src)="s2.1"> আলিফ লাম মীম ।
(trg)="s2.1"> അലിഫ ് ലാം മീം .

(src)="s2.2"> এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন ্ দেহ নেই । পথ প ্ রদর ্ শনকারী পরহেযগারদের জন ্ য ,
(trg)="s2.2"> ഇതാകുന ് നു ഗ ് രന ് ഥം . അതില ് ‍ സംശയമേയില ് ല . സൂക ് ഷ ് മത പാലിക ് കുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് നേര ് ‍ വഴി കാണിക ് കുന ് നതത ് രെ അത ് ‌ .

(src)="s2.3"> যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ ্ বাস স ্ থাপন করে এবং নামায প ্ রতিষ ্ ঠা করে । আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব ্ যয় করে
(trg)="s2.3"> അദൃശ ് യകാര ് യങ ് ങളില ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയും , പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥന അഥവാ നമസ ് കാരം മുറപ ് രകാരം നിര ് ‍ വഹിക ് കുകയും , നാം നല ് ‍ കിയ സമ ് പത ് തില ് ‍ നിന ് ന ് ചെലവഴിക ് കുകയും ,

(src)="s2.4"> এবং যারা বিশ ্ বাস স ্ থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প ্ রতি অবতীর ্ ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর ্ ববর ্ তীদের প ্ রতি অবতীর ্ ণ হয়েছে । আর আখেরাতকে যারা নিশ ্ চিত বলে বিশ ্ বাস করে ।
(trg)="s2.4"> നിനക ് കും നിന ് റെമുന ് ‍ ഗാമികള ് ‍ ക ് കും നല ് ‍ കപ ് പെട ് ട സന ് ദേശത ് തില ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയും , പരലോകത ് തില ് ‍ ദൃഢമായി വിശ ് വസിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നവരത ് രെ അവര ് ‍ ( സൂക ് ഷ ് മത പാലിക ് കുന ് നവര ് ‍ ) .

(src)="s2.5"> তারাই নিজেদের পালনকর ্ তার পক ্ ষ থেকে সুপথ প ্ রাপ ্ ত , আর তারাই যথার ্ থ সফলকাম ।
(trg)="s2.5"> അവരുടെ നാഥന ് ‍ കാണിച ് ച നേര ് ‍ വഴിയിലാകുന ് നു അവര ് ‍ . അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു സാക ് ഷാല ് ‍ വിജയികള ് ‍ .

(src)="s2.6"> নিশ ্ চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প ্ রদর ্ শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না , তারা ঈমান আনবে না ।
(trg)="s2.6"> സത ് യനിഷേധികളെ സംബന ് ധിച ് ചിടത ് തോളം നീ അവര ് ‍ ക ് ക ് താക ് കീത ് നല ് ‍ കിയാലും ഇല ് ലെങ ് കിലും സമമാകുന ് നു . അവര ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുന ് നതല ് ല .

(src)="s2.7"> আল ্ লাহ তাদের অন ্ তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন ্ ধ করে দিয়েছেন , আর তাদের চোখসমূহ পর ্ দায় ঢেকে দিয়েছেন । আর তাদের জন ্ য রয়েছে কঠোর শাস ্ তি ।
(trg)="s2.7"> അവരുടെ മനസ ് സുകള ് ‍ ക ് കും കാതിനും അല ് ലാഹു മുദ ് രവെച ് ചിരിക ് കുകയാണ ് . അവരുടെ ദൃഷ ് ടികളിന ് ‍ മേലും ഒരു മൂടിയുണ ് ട ് ‌ . അവര ് ‍ ക ് കാകുന ് നു കനത ് ത ശിക ് ഷയുള ് ളത ് ‌ .

(src)="s2.8"> আর মানুষের মধ ্ যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে , আমরা আল ্ লাহ ও পরকালের প ্ রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয় ।
(trg)="s2.8"> ഞങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവിലും അന ് ത ് യദിനത ് തിലും വിശ ് വസിച ് ചിരിക ് കുന ് നു എന ് ന ് പറയുന ് ന ചില ആളുകളുണ ് ട ് ; ( യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ ) അവര ് ‍ വിശ ് വാസികളല ് ല .

(src)="s2.9"> তারা আল ্ লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয় । অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন ্ য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না ।
(trg)="s2.9"> അല ് ലാഹുവിനെയും വിശ ് വാസികളെയും വഞ ് ചിക ് കുവാനാണ ് അവര ് ‍ ശ ് രമിക ് കുന ് നത ് ‌ . ( വാസ ് തവത ് തില ് ‍ ) അവര ് ‍ ആത ് മവഞ ് ചന മാത ് രമാണ ് ചെയ ് യുന ് നത ് ‌ . അവരത ് മനസ ് സിലാക ് കുന ് നില ് ല .

(src)="s2.10"> তাদের অন ্ তঃকরণ ব ্ যধিগ ্ রস ্ ত আর আল ্ লাহ তাদের ব ্ যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন । বস ্ তুতঃ তাদের জন ্ য নির ্ ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব , তাদের মিথ ্ যাচারের দরুন ।
(trg)="s2.10"> അവരുടെ മനസ ് സുകളില ് ‍ ഒരുതരം രോഗമുണ ് ട ് ‌ . തന ് നിമിത ് തം അല ് ലാഹു അവര ് ‍ ക ് ക ് രോഗം വര ് ‍ ദ ് ധിപ ് പിക ് കുകയും ചെയ ് തു . കള ് ളം പറഞ ് ഞുകൊണ ് ടിരുന ് നതിന ് റെഫലമായി വേദനയേറിയ ശിക ് ഷയാണ ് അവര ് ‍ ക ് കുണ ് ടായിരിക ് കുക .

(src)="s2.11"> আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে , দুনিয়ার বুকে দাঙ ্ গা-হাঙ ্ গামা সৃষ ্ টি করো না , তখন তারা বলে , আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম ্ বন করেছি ।
(trg)="s2.11"> നിങ ് ങള ് ‍ നാട ് ടില ് ‍ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കാതിരിക ് കൂ എന ് ന ് അവരോട ് ആരെങ ് കിലും പറഞ ് ഞാല ് ‍ , ഞങ ് ങള ് ‍ സല ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തനങ ് ങള ് ‍ മാത ് രമാണല ് ലോ ചെയ ് യുന ് നത ് എന ് നായിരിക ് കും അവരുടെ മറുപടി .

(src)="s2.12"> মনে রেখো , তারাই হাঙ ্ গামা সৃষ ্ টিকারী , কিন ্ তু তারা তা উপলব ্ ধি করে না ।
(trg)="s2.12"> എന ് നാല ് ‍ യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു കുഴപ ് പക ് കാര ് ‍ . പക ് ഷെ , അവരത ് മനസ ് സിലാക ് കുന ് നില ് ല .

(src)="s2.13"> আর যখন তাদেরকে বলা হয় , অন ্ যান ্ যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন , তখন তারা বলে , আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত ! মনে রেখো , প ্ রকৃতপক ্ ষে তারাই বোকা , কিন ্ তু তারা তা বোঝে না ।
(trg)="s2.13"> മറ ് റുള ് ളവര ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചത ് പോലെ നിങ ് ങളും വിശ ് വസിക ് കൂ എന ് ന ് അവരോട ് ആരെങ ് കിലും പറഞ ് ഞാല ് ‍ ഈ മൂഢന ് ‍ മാര ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചത ് പോലെ ഞങ ് ങളും വിശ ് വസിക ് കുകയോ ? എന ് നായിരിക ് കും അവര ് ‍ മറുപടി പറയുക . എന ് നാല ് ‍ യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു മൂഢന ് ‍ മാര ് ‍ . പക ് ഷെ , അവരത ് അറിയുന ് നില ് ല .

(src)="s2.14"> আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে , তখন বলে , আমরা ঈমান এনেছি । আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান ্ তে সাক ্ ষাৎ করে , তখন বলে , আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি । আমরা তো ( মুসলমানদের সাথে ) উপহাস করি মাত ্ রা ।
(trg)="s2.14"> വിശ ് വാസികളെ കണ ് ടുമുട ് ടുമ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ പറയും ; ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചിരിക ് കുന ് നു എന ് ന ് ‌ . അവര ് ‍ തങ ് ങളുടെ ( കൂട ് ടാളികളായ ) പിശാചുക ് കളുടെ അടുത ് ത ് തനിച ് ചാകുമ ് പോള ് ‍ അവരോട ് പറയും : ഞങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളോടൊപ ് പം തന ് നെയാകുന ് നു . ഞങ ് ങള ് ‍ ( മറ ് റവരെ ) കളിയാക ് കുക മാത ് രമായിരുന ് നു .

(src)="s2.15"> বরং আল ্ লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন । আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে ।
(trg)="s2.15"> എന ് നാല ് ‍ അല ് ലാഹുവാകട ് ടെ , അവരെ പരിഹസിക ് കുകയും , അതിക ് രമങ ് ങളില ് ‍ വിഹരിക ് കുവാന ് ‍ അവരെ അയച ് ചുവിട ് ടിരിക ് കുകയുമാകുന ് നു .

(src)="s2.16"> তারা সে সমস ্ ত লোক , যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে । বস ্ তুতঃ তারা তাদের এ ব ্ যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি ।
(trg)="s2.16"> സന ് മാര ് ‍ ഗം വിറ ് റ ് പകരം ദുര ് ‍ മാര ് ‍ ഗം വാങ ് ങിയവരാകുന ് നു അവര ് ‍ . എന ് നാല ് ‍ അവരുടെ കച ് ചവടം ലാഭകരമാവുകയോ , അവര ് ‍ ലക ് ഷ ് യം പ ് രാപിക ് കുകയോ ചെയ ് തില ് ല .

(src)="s2.17"> তাদের অবস ্ থা সে ব ্ যক ্ তির মত , যে লোক কোথাও আগুন জ ্ বালালো এবং তার চারদিককার সবকিছুকে যখন আগুন স ্ পষ ্ ট করে তুললো , ঠিক এমনি সময় আল ্ লাহ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন ্ ধকারে ছেড়ে দিলেন । ফলে , তারা কিছুই দেখতে পায় না ।
(trg)="s2.17"> അവരെ ഉപമിക ് കാവുന ് നത ് ഒരാളോടാകുന ് നു : അയാള ് ‍ തീ കത ് തിച ് ചു . പരിസരമാകെ പ ് രകാശിതമായപ ് പോള ് ‍ അല ് ലാഹു അവരുടെ പ ് രകാശം കെടുത ് തിക ് കളയുകയും ഒന ് നും കാണാനാവാതെ ഇരുട ് ടില ് ‍ ( തപ ് പുവാന ് ‍ ) അവരെ വിടുകയും ചെയ ് തു .

(src)="s2.18"> তারা বধির , মূক ও অন ্ ধ । সুতরাং তারা ফিরে আসবে না ।
(trg)="s2.18"> ബധിരരും ഊമകളും അന ് ധന ് ‍ മാരുമാകുന ് നു അവര ് ‍ . അതിനാല ് ‍ അവര ് ‍ ( സത ് യത ് തിലേക ് ക ് ‌ ) തിരിച ് ചുവരികയില ് ല .

(src)="s2.19"> আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুর ্ যোগপূর ্ ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে , যাতে থাকে আঁধার , গর ্ জন ও বিদ ্ যুৎচমক । মৃত ্ যুর ভয়ে গর ্ জনের সময় কানে আঙ ্ গুল দিয়ে রক ্ ষা পেতে চায় । অথচ সমস ্ ত কাফেরই আল ্ লাহ কর ্ তৃক পরিবেষ ্ ঠিত ।
(trg)="s2.19"> അല ് ലെങ ് കില ് ‍ ( അവരെ ) ഉപമിക ് കാവുന ് നത ് ആകാശത ് തുനിന ് നു ചൊരിയുന ് ന ഒരു പേമാരിയോടാകുന ് നു . അതോടൊപ ് പം കൂരിരുട ് ടും ഇടിയും മിന ് നലുമുണ ് ട ് ‌ . ഇടിനാദങ ് ങള ് ‍ നിമിത ് തം മരണം ഭയന ് ന ് അവര ് ‍ വിരലുകള ് ‍ ചെവിയില ് ‍ തിരുകുന ് നു . എന ് നാല ് ‍ അല ് ലാഹു സത ് യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ ് തിരിക ് കുകയാണ ് ‌ .

(src)="s2.20"> বিদ ্ যুতালোকে যখন সামান ্ য আলোকিত হয় , তখন কিছুটা পথ চলে । আবার যখন অন ্ ধকার হয়ে যায় , তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে । যদি আল ্ লাহ ইচ ্ ছা করেন , তাহলে তাদের শ ্ রবণশক ্ তি ও দৃষ ্ টিশক ্ তি ছিনিয়ে নিতে পারেন । আল ্ লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর ্ বময় ক ্ ষমতাশীল ।
(trg)="s2.20"> മിന ് നല ് ‍ അവരുടെ കണ ് ണുകളെ റാഞ ് ചിയെടുക ് കുമാറാകുന ് നു . അത ് ( മിന ് നല ് ‍ ) അവര ് ‍ ക ് ക ് വെളിച ് ചം നല ് ‍ കുമ ് പോഴെല ് ലാം അവര ് ‍ ആ വെളിച ് ചത ് തില ് ‍ നടന ് നു പോകും . ഇരുട ് ടാകുമ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ നിന ് നു പോകുകയും ചെയ ് യും . അല ് ലാഹു ഉദ ് ദേശിച ് ചിരുന ് നെങ ് കില ് ‍ അവരുടെ കേള ് ‍ വിയും കാഴ ് ചയും അവന ് ‍ തീരെ നശിപ ് പിച ് ചുകളയുക തന ് നെ ചെയ ് യുമായിരുന ് നു . നിസ ് സംശയം അല ് ലാഹു ഏത ് കാര ് യത ് തിനും കഴിവുള ് ളവനാണ ് ‌ .

(src)="s2.21"> হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালনকর ্ তার এবাদত কর , যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর ্ ববর ্ তীদিগকে সৃষ ্ টি করেছেন । তাতে আশা করা যায় , তোমরা পরহেযগারী অর ্ জন করতে পারবে ।
(trg)="s2.21"> ജനങ ് ങളേ , നിങ ് ങളേയും നിങ ് ങളുടെ മുന ് ‍ ഗാമികളേയും സൃഷ ് ടിച ് ച നിങ ് ങളുടെ നാഥനെ നിങ ് ങള ് ‍ ആരാധിക ് കുവിന ് ‍ . നിങ ് ങള ് ‍ ദോഷബാധയെ സൂക ് ഷിച ് ച ് ജീവിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടിയത ് രെ അത ് ‌ .

(src)="s2.22"> যে পবিত ্ রসত ্ তা তোমাদের জন ্ য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স ্ বরূপ স ্ থাপন করে দিয়েছেন , আর আকাশ থেকে পানি বর ্ ষণ করে তোমাদের জন ্ য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ ্ য হিসাবে । অতএব , আল ্ লাহর সাথে তোমরা অন ্ য কাকেও সমকক ্ ষ করো না । বস ্ তুতঃ এসব তোমরা জান ।
(trg)="s2.22"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി ഭൂമിയെ മെത ് തയും ആകാശത ് തെ മേല ് ‍ പുരയുമാക ് കിത ് തരികയും ആകാശത ് ത ് നിന ് ന ് വെള ് ളം ചൊരിഞ ് ഞുതന ് നിട ് ട ് അത ് മുഖേന നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഭക ് ഷിക ് കുവാനുള ് ള കായ ് കനികള ് ‍ ഉല ് ‍ പാദിപ ് പിച ് ചു തരികയും ചെയ ് ത ( നാഥനെ ) . അതിനാല ് ‍ ( ഇതെല ് ലാം ) അറിഞ ് ഞ ് കൊണ ് ട ് നിങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവിന ് സമന ് ‍ മാരെ ഉണ ് ടാക ് കരുത ് ‌ .

(src)="s2.23"> এতদসম ্ পর ্ কে যদি তোমাদের কোন সন ্ দেহ থাকে যা আমি আমার বান ্ দার প ্ রতি অবতীর ্ ণ করেছি , তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস । তোমাদের সেসব সাহায ্ যকারীদেরকে সঙ ্ গে নাও-এক আল ্ লাহকে ছাড়া , যদি তোমরা সত ্ যবাদী হয়ে থাকো ।
(trg)="s2.23"> നമ ് മുടെ ദാസന ് നാം അവതരിപ ് പിച ് ചുകൊടുത ് തതിനെ ( വിശുദ ് ധ ഖുര ് ‍ ആനെ ) പറ ് റി നിങ ് ങള ് ‍ സംശയാലുക ് കളാണെങ ് കില ് ‍ അതിന ് റേത ് പോലുള ് ള ഒരു അദ ് ധ ് യായമെങ ് കിലും നിങ ് ങള ് ‍ കൊണ ് ടുവരിക . അല ് ലാഹുവിന ് പുറമെ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കുള ് ള സഹായികളേയും വിളിച ് ചുകൊള ് ളുക . നിങ ് ങള ് ‍ സത ് യവാന ് ‍ മാരണെങ ് കില ് ‍ ( അതാണല ് ലോ വേണ ് ടത ് ‌ ) .

(src)="s2.24"> আর যদি তা না পার-অবশ ্ য তা তোমরা কখনও পারবে না , তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক ্ ষা পাওয়ার চেষ ্ টা কর , যার জ ্ বালানী হবে মানুষ ও পাথর । যা প ্ রস ্ তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন ্ য ।
(trg)="s2.24"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കത ് ചെയ ് യാന ് ‍ കഴിഞ ് ഞില ് ലെങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കത ് ഒരിക ് കലും ചെയ ് യാന ് ‍ കഴിയുകയുമില ് ല മനുഷ ് യരും കല ് ലുകളും ഇന ് ധനമായി കത ് തിക ് കപ ് പെടുന ് ന നരകാഗ ് നിയെ നിങ ് ങള ് ‍ കാത ് തുസൂക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുക . സത ് യനിഷേധികള ് ‍ ക ് കുവേണ ് ടി ഒരുക ് കിവെക ് കപ ് പെട ് ടതാകുന ് നു അത ് ‌ .

(src)="s2.25"> আর হে নবী ( সাঃ ) , যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে , আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন , যার পাদদেশে নহরসমূহ প ্ রবাহমান থাকবে । যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প ্ রাপ ্ ত হবে , তখনই তারা বলবে , এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর ্ বেও লাভ করেছিলাম । বস ্ তুতঃ তাদেরকে একই প ্ রকৃতির ফল প ্ রদান করা হবে । এবং সেখানে তাদের জন ্ য শুদ ্ ধচারিনী রমণীকূল থাকবে । আর সেখানে তারা অনন ্ তকাল অবস ্ থান করবে ।
(trg)="s2.25"> ( നബിയേ , ) വിശ ് വസിക ് കുകയും സല ് ‍ കര ് ‍ മ ് മങ ് ങള ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും ചെയ ് തവര ് ‍ ക ് ക ് താഴ ് ഭാഗത ് ത ് കൂടി നദികള ് ‍ ഒഴുകുന ് ന സ ് വര ് ‍ ഗത ് തോപ ് പുകള ് ‍ ലഭിക ് കുവാനുണ ് ടെന ് ന ് സന ് തോഷവാര ് ‍ ത ് ത അറിയിക ് കുക . അതിലെ ഓരോ വിഭവവും ഭക ് ഷിക ് കുവാനായി നല ് ‍ കപ ് പെടുമ ് പോള ് ‍ , ഇതിന ് മുമ ് പ ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നല ് ‍ കപ ് പെട ് ടത ് തന ് നെയാണല ് ലോ ഇതും എന ് നായിരിക ് കും അവര ് ‍ പറയുക . ( വാസ ് തവത ് തില ് ‍ ) പരസ ് പര സാദൃശ ് യമുള ് ള നിലയില ് ‍ അതവര ് ‍ ക ് ക ് നല ് ‍ കപ ് പെടുകയാണുണ ് ടായത ് ‌ .പരിശുദ ് ധരായ ഇണകളും അവര ് ‍ ക ് കവിടെ ഉണ ് ടായിരിക ് കും . അവര ് ‍ അവിടെ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കുകയും ചെയ ് യും .

(src)="s2.26"> আল ্ লাহ পাক নিঃসন ্ দেহে মশা বা তদুর ্ ধ ্ ব বস ্ তু দ ্ বারা উপমা পেশ করতে লজ ্ জাবোধ করেন না । বস ্ তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ ্ চিতভাবে বিশ ্ বাস করে যে , তাদের পালনকর ্ তা কর ্ তৃক উপস ্ থাপিত এ উপমা সম ্ পূর ্ ণ নির ্ ভূল ও সঠিক । আর যারা কাফের তারা বলে , এরূপ উপমা উপস ্ থাপনে আল ্ লাহর মতলবই বা কি ছিল । এ দ ্ বারা আল ্ লাহ তা ’ আলা অনেককে বিপথগামী করেন , আবার অনেককে সঠিক পথও প ্ রদর ্ শন করেন । তিনি অনুরূপ উপমা দ ্ বারা অসৎ ব ্ যক ্ তিবর ্ গ ভিন ্ ন কাকেও বিপথগামী করেন না ।
(trg)="s2.26"> ഏതൊരു വസ ് തുവേയും ഉപമയാക ് കുന ് നതില ് ‍ അല ് ലാഹു ലജ ് ജിക ് കുകയില ് ല ; തീര ് ‍ ച ് ച . അതൊരു കൊതുകോ അതിലുപരി നിസ ് സാരമോ ആകട ് ടെ . എന ് നാല ് ‍ വിശ ് വാസികള ് ‍ ക ് ക ് അത ് തങ ് ങളുടെ നാഥന ് റെപക ് കല ് ‍ നിന ് നുള ് ള സത ് യമാണെന ് ന ് ബോധ ് യമാകുന ് നതാണ ് ‌ . സത ് യനിഷേധികളാകട ് ടെ ഈ ഉപമകൊണ ് ട ് അല ് ലാഹു എന ് താണ ് ഉദ ് ദേശിക ് കുന ് നത ് എന ് ന ് ചോദിക ് കുകയാണ ് ചെയ ് യുക . അങ ് ങനെ ആ ഉപമ നിമിത ് തം ധാരാളം ആളുകളെ അവന ് ‍ പിഴവിലാക ് കുന ് നു . ധാരാളം പേരെ നേര ് ‍ വഴിയിലാക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . അധര ് ‍ മ ് മകാരികളല ് ലാത ് ത ആരെയും അത ് നിമിത ് തം അവന ് ‍ പിഴപ ് പിക ് കുകയില ് ല .

(src)="s2.27"> ( বিপথগামী ওরাই ) যারা আল ্ লাহর সঙ ্ গে অঙ ্ গীকারাবদ ্ ধ হওয়ার পর তা ভঙ ্ গ করে এবং আল ্ লাহ পাক যা অবিচ ্ ছিন ্ ন রাখতে নির ্ দেশ দিয়েছেন , তা ছিন ্ ন করে , আর পৃথিবীর বুকে অশান ্ তি সৃষ ্ টি করে । ওরা যথার ্ থই ক ্ ষতিগ ্ রস ্ ত ।
(trg)="s2.27"> അല ് ലാഹുവിന ് റെഉത ് തരവ ് അവന ് ‍ ശക ് തിയുക ് തം നല ് ‍ കിയതിന ് ശേഷം അതിന ് വിപരീതം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും അല ് ലാഹു കൂട ് ടിചേര ് ‍ ക ് കുവാന ് ‍ കല ് ‍ പിച ് ചതിനെ മുറിച ് ച ് വേര ് ‍ പെടുത ് തുകയും ഭൂമിയില ് ‍ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നവരത ് രെ അവര ് ‍ ( അധര ് ‍ മ ് മകാരികള ് ‍ ) . അവര ് ‍ തന ് നെയാകുന ് നു നഷ ് ടക ് കാര ് ‍ .

(src)="s2.28"> কেমন করে তোমরা আল ্ লাহর ব ্ যাপারে কুফরী অবলম ্ বন করছ ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ ্ প ্ রাণ । অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প ্ রাণ দান করেছেন , আবার মৃত ্ যু দান করবেন । পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন । অতঃপর তারই প ্ রতি প ্ রত ্ যাবর ্ তন করবে ।
(trg)="s2.28"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കെങ ് ങനെയാണ ് അല ് ലാഹുവിനെ നിഷേധിക ് കാന ് ‍ കഴിയുക ? നിങ ് ങള ് ‍ നിര ് ‍ ജീവ വസ ് തുക ് കളായിരുന ് ന അവസ ് ഥയ ് ക ് ക ് ശേഷം അവന ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ജീവന ് ‍ നല ് ‍ കി . പിന ് നെ അവന ് ‍ നിങ ് ങളെ മരിപ ് പിക ് കുകയും വീണ ് ടും ജീവിപ ് പിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . പിന ് നീട ് അവന ് ‍ കലേക ് ക ് തന ് നെ നിങ ് ങള ് ‍ തിരിച ് ചുവിളിക ് കപ ് പെടുകയും ചെയ ് യും .

(src)="s2.29"> তিনিই সে সত ্ ত ্ বা যিনি সৃষ ্ টি করেছেন তোমাদের জন ্ য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস ্ ত । তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প ্ রতি । বস ্ তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান । আর আল ্ লাহ সর ্ ববিষয়ে অবহিত ।
(trg)="s2.29"> അവനാണ ് നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി ഭൂമിയിലുള ് ളതെല ് ലാം സൃഷ ് ടിച ് ചു തന ് നത ് ‌ . പുറമെ ഏഴ ് ആകാശങ ് ങളായി ക ് രമീകരിച ് ചുകൊണ ് ട ് ഉപരിലോകത ് തെ സംവിധാനിച ് ചവനും അവന ് ‍ തന ് നെയാണ ് ‌ . അവന ് ‍ എല ് ലാ കാര ് യത ് തെപ ് പറ ് റിയും അറിവുള ് ളവനാകുന ് നു .

(src)="s2.30"> আর তোমার পালনকর ্ তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প ্ রতিনিধি বানাতে যাচ ্ ছি , তখন ফেরেশতাগণ বলল , তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ ্ টি করবে যে দাঙ ্ গা-হাঙ ্ গামার সৃষ ্ টি করবে এবং রক ্ তপাত ঘটাবে ? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর ্ তন করছি এবং তোমার পবিত ্ র সত ্ তাকে স ্ মরণ করছি । তিনি বললেন , নিঃসন ্ দেহে আমি জানি , যা তোমরা জান না ।
(trg)="s2.30"> ഞാനിതാ ഭൂമിയില ് ‍ ഒരു ഖലീഫയെ നിയോഗിക ് കാന ് ‍ പോകുകയാണ ് എന ് ന ് നിന ് റെനാഥന ് ‍ മലക ് കുകളോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) . അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : അവിടെ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കുകയും രക ് തം ചിന ് തുകയും ചെയ ് യുന ് നവരെയാണോ നീ നിയോഗിക ് കുന ് നത ് ‌ ? ഞങ ് ങളാകട ് ടെ നിന ് റെമഹത ് വത ് തെ പ ് രകീര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും , നിന ് റെപരിശുദ ് ധിയെ വാഴ ് ത ് തുകയും ചെയ ് യുന ് നവരല ് ലോ . അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കറിഞ ് ഞുകൂടാത ് തത ് എനിക ് കറിയാം .

(src)="s2.31"> আর আল ্ লাহ তা ’ আলা শিখালেন আদমকে সমস ্ ত বস ্ তু-সামগ ্ রীর নাম । তারপর সে সমস ্ ত বস ্ তু-সামগ ্ রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস ্ থাপন করলেন । অতঃপর বললেন , আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও , যদি তোমরা সত ্ য হয়ে থাক ।
(trg)="s2.31"> അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) ആദമിന ് നാമങ ് ങളെല ് ലാം പഠിപ ് പിച ് ചു . പിന ് നീട ് ആ പേരിട ് ടവയെ അവന ് ‍ മലക ് കുകള ് ‍ ക ് ക ് കാണിച ് ചു . എന ് നിട ് ടവന ് ‍ ആജ ് ഞാപിച ് ചു : നിങ ് ങള ് ‍ സത ് യവാന ് ‍ മാരാണെങ ് കില ് ‍ ഇവയുടെ നാമങ ് ങള ് ‍ എനിക ് ക ് പറഞ ് ഞുതരൂ .

(src)="s2.32"> তারা বলল , তুমি পবিত ্ র ! আমরা কোন কিছুই জানি না , তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ ( সেগুলো ব ্ যতীত ) নিশ ্ চয় তুমিই প ্ রকৃত জ ্ ঞানসম ্ পন ্ ন , হেকমতওয়ালা ।
(trg)="s2.32"> അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : നിനക ് ക ് സ ് തോത ് രം . നീ പഠിപ ് പിച ് ചുതന ് നതല ് ലാത ് ത യാതൊരു അറിവും ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് കില ് ല . നീ തന ് നെയാണ ് സര ് ‍ വ ് വജ ് ഞനും അഗാധജ ് ഞാനിയും .

(src)="s2.33"> তিনি বললেন , হে আদম , ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম । তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম , তখন তিনি বললেন , আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে , আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম ্ পর ্ কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি ? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প ্ রকাশ কর , আর যা তোমরা গোপন কর !
(trg)="s2.33"> അനന ് തരം അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറഞ ് ഞു : ആദമേ , ഇവര ് ‍ ക ് ക ് അവയുടെ നാമങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുകൊടുക ് കൂ . അങ ് ങനെ അവന ് ‍ ( ആദം ) അവര ് ‍ ക ് ക ് ആ നാമങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുകൊടുത ് തപ ് പോള ് ‍ അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറഞ ് ഞു : ആകാശ ഭൂമികളിലെ അദൃശ ് യകാര ് യങ ് ങളും , നിങ ് ങള ് ‍ വെളിപ ് പെടുത ് തുന ് നതും , ഒളിച ് ചുവെക ് കുന ് നതുമെല ് ലാം എനിക ് കറിയാമെന ് ന ് ഞാന ് ‍ നിങ ് ങളോട ് പറഞ ് ഞിട ് ടില ് ലേ ?

(src)="s2.34"> এবং যখন আমি হযরত আদম ( আঃ ) -কে সেজদা করার জন ্ য ফেরেশতাগণকে নির ্ দেশ দিলাম , তখনই ইবলীস ব ্ যতীত সবাই সিজদা করলো । সে ( নির ্ দেশ ) পালন করতে অস ্ বীকার করল এবং অহংকার প ্ রদর ্ শন করল । ফলে সে কাফেরদের অন ্ তর ্ ভূক ্ ত হয়ে গেল ।
(trg)="s2.34"> ആദമിനെ നിങ ് ങള ് ‍ പ ് രണമിക ് കുക എന ് ന ് നാം മലക ് കുകളോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) . അവര ് ‍ പ ് രണമിച ് ചു ; ഇബ ് ലീസ ് ഒഴികെ . അവന ് ‍ വിസമ ് മതം പ ് രകടിപ ് പിക ് കുകയും അഹംഭാവം നടിക ് കുകയും ചെയ ് തു . അവന ് ‍ സത ് യനിഷേധികളില ് ‍ പെട ് ടവനായിരിക ് കുന ് നു .

(src)="s2.35"> এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে , তুমি ও তোমার স ্ ত ্ রী জান ্ নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও , যেখান থেকে চাও , পরিতৃপ ্ তিসহ খেতে থাক , কিন ্ তু এ গাছের নিকটবর ্ তী হয়ো না । অন ্ যথায় তোমরা যালিমদের অন ্ তর ্ ভূক ্ ত হয়ে পড়বে ।
(trg)="s2.35"> ആദമേ , നീയും നിന ് റെഇണയും സ ് വര ് ‍ ഗത ് തില ് ‍ താമസിക ് കുകയും അതില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ഇച ് ഛിക ് കുന ് നിടത ് തു നിന ് ന ് സുഭിക ് ഷമായി ഇരുവരും ഭക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുകയും ചെയ ് യുക . എന ് നാല ് ‍ ഈ വൃക ് ഷത ് തെ നിങ ് ങള ് ‍ സമീപിച ് ചുപോകരുത ് ‌ . എങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ഇരുവരും അതിക ് രമകാരികളായിത ് തീരും എന ് നു നാം ആജ ് ഞാപിച ് ചു .

(src)="s2.36"> অনন ্ তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস ্ খলিত করেছিল । পরে তারা যে সুখ-স ্ বাচ ্ ছন ্ দ ্ যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম , তোমরা নেমে যাও । তোমরা পরস ্ পর একে অপরের শক ্ র হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস ্ থান করতে হবে ও লাভ সংগ ্ রহ করতে হবে ।
(trg)="s2.36"> എന ് നാല ് ‍ പിശാച ് അവരെ അതില ് ‍ നിന ് ന ് വ ് യതിചലിപ ് പിച ് ചു . അവര ് ‍ ഇരുവരും അനുഭവിച ് ചിരുന ് നതില ് ‍ ( സൌഭാഗ ് യം ) നിന ് ന ് അവരെ പുറം തള ് ളുകയും ചെയ ് തു . നാം ( അവരോട ് ‌ ) പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ ഇറങ ് ങിപ ് പോകൂ . നിങ ് ങളില ് ‍ ചിലര ് ‍ ചിലര ് ‍ ക ് ക ് ശത ് രുക ് കളാകുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഭൂമിയില ് ‍ ഒരു നിശ ് ചിത കാലം വരേക ് കും വാസസ ് ഥലവും ജീവിതവിഭവങ ് ങളുമുണ ് ടായിരിക ് കും .

(src)="s2.37"> অতঃপর হযরত আদম ( আঃ ) স ্ বীয় পালনকর ্ তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন , অতঃপর আল ্ লাহ পাক তাঁর প ্ রতি ( করুণাভরে ) লক ্ ষ ্ য করলেন । নিশ ্ চয়ই তিনি মহা-ক ্ ষমাশীল ও অসীম দয়ালু ।
(trg)="s2.37"> അനന ് തരം ആദം തന ് റെരക ് ഷിതാവിങ ് കല ് ‍ നിന ് ന ് ചില വചനങ ് ങള ് ‍ സ ് വീകരിച ് ചു . ( ആ വചനങ ് ങള ് ‍ മുഖേന പശ ് ചാത ് തപിച ് ച ) ആദമിന ് അല ് ലാഹു പാപമോചനം നല ് ‍ കി . അവന ് ‍ പശ ് ചാത ് താപം ഏറെ സ ് വീകരിക ് കുന ് നവനും കരുണാനിധിയുമത ് രെ .

(src)="s2.38"> আমি হুকুম করলাম , তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও । অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক ্ ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে , তবে যে ব ্ যক ্ তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে , তার উপর না কোন ভয় আসবে , না ( কোন কারণে ) তারা চিন ্ তাগ ্ রস ্ ত ও সন ্ তপ ্ ত হবে ।
(trg)="s2.38"> നാം പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങളെല ് ലാവരും അവിടെ നിന ് ന ് ഇറങ ് ങിപ ് പോകുക . എന ് നിട ് ട ് എന ് റെപക ് കല ് ‍ നിന ് നുള ് ള മാര ് ‍ ഗദര ് ‍ ശനം നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വന ് നെത ് തുമ ് പോള ് ‍ എന ് റെആ മാര ് ‍ ഗദര ് ‍ ശനം പിന ് ‍ പറ ് റുന ് നവരാരോ അവര ് ‍ ക ് ക ് ഭയപ ് പെടേണ ് ടതില ് ല . അവര ് ‍ ദുഃഖിക ് കേണ ് ടിവരികയുമില ് ല .

(src)="s2.39"> আর যে লোক তা অস ্ বীকার করবে এবং আমার নিদর ্ শনগুলোকে মিথ ্ যা প ্ রতিপন ্ ন করার প ্ রয়াস পাবে , তারাই হবে জাহান ্ নামবাসী ; অন ্ তকাল সেখানে থাকবে ।
(trg)="s2.39"> അവിശ ് വസിക ് കുകയും നമ ് മുടെ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങള ് ‍ നിഷേധിച ് ച ് തള ് ളുകയും ചെയ ് തവരാരോ അവരായിരിക ് കും നരകാവകാശികള ് ‍ . അവരതില ് ‍ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കും .

(src)="s2.40"> হে বনী-ইসরাঈলগণ , তোমরা স ্ মরণ কর আমার সে অনুগ ্ রহ যা আমি তোমাদের প ্ রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প ্ রতিজ ্ ঞা , তাহলে আমি তোমাদেরকে প ্ রদত ্ ত প ্ রতিশ ্ রুতি পূরণ করব । আর ভয় কর আমাকেই ।
(trg)="s2.40"> ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ , ഞാന ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ചെയ ് തു തന ് നിട ് ടുള ് ള അനുഗ ് രഹം നിങ ് ങള ് ‍ ഓര ് ‍ മിക ് കുകയും , എന ് നോടുള ് ള കരാര ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ നിറവേറ ് റുകയും ചെയ ് യുവിന ് ‍ . എങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങളോടുള ് ള കരാര ് ‍ ഞാനും നിറവേറ ് റാം . എന ് നെ മാത ് രമേ നിങ ് ങള ് ‍ ഭയപ ് പെടാവൂ .

(src)="s2.41"> আর তোমরা সে গ ্ রন ্ থের প ্ রতি বিশ ্ বাস স ্ থাপন কর , যা আমি অবতীর ্ ণ করেছি সত ্ যবক ্ তা হিসেবে তোমাদের কাছে । বস ্ তুতঃ তোমরা তার প ্ রাথমিক অস ্ বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল ্ প মূল ্ য দিও না । এবং আমার ( আযাব ) থেকে বাঁচ ।
(trg)="s2.41"> നിങ ് ങളുടെ പക ് കലുള ് ള വേദഗ ് രന ് ഥങ ് ങളെ ശരിവെച ് ചുകൊണ ് ട ് ഞാന ് ‍ അവതരിപ ് പിച ് ച സന ് ദേശത ് തില ് ‍ ( ഖുര ് ‍ ആനില ് ‍ ) നിങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കൂ . അതിനെ ആദ ് യമായി തന ് നെ നിഷേധിക ് കുന ് നവര ് ‍ നിങ ് ങളാകരുത ് ‌ . തുച ് ഛമായ വിലയ ് ക ് ക ് ( ഭൗതിക നേട ് ടത ് തിനു ) പകരം എന ് റെവചനങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ വിറ ് റുകളയുകയും ചെയ ് യരുത ് ‌ . എന ് നോട ് മാത ് രം നിങ ് ങള ് ‍ ഭയഭക ് തി പുലര ് ‍ ത ് തുക .

(src)="s2.42"> তোমরা সত ্ যকে মিথ ্ যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত ্ ত ্ বে সত ্ যকে তোমরা গোপন করো না ।
(trg)="s2.42"> നിങ ് ങള ് ‍ സത ് യം അസത ് യവുമായി കൂട ് ടിക ് കുഴക ് കരുത ് ‌ . അറിഞ ് ഞുകൊണ ് ട ് സത ് യം മറച ് ചുവെക ് കുകയും ചെയ ് യരുത ് ‌ .

(src)="s2.43"> আর নামায কায়েম কর , যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে , যারা অবনত হয় ।
(trg)="s2.43"> പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥന മുറപോലെ നിര ് ‍ വഹിക ് കുകയും , സകാത ് ത ് നല ് ‍ കുകയും , ( അല ് ലാഹുവിന ് റെമുമ ് പില ് ‍ ) തലകുനിക ് കുന ് നവരോടൊപ ് പം നിങ ് ങള ് ‍ തലകുനിക ് കുകയും ചെയ ് യുവിന ് ‍ .

(src)="s2.44"> তোমরা কি মানুষকে সৎকর ্ মের নির ্ দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভূলে যাও , অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর ? তবুও কি তোমরা চিন ্ তা কর না ?
(trg)="s2.44"> നിങ ് ങള ് ‍ ജനങ ് ങളോട ് നന ് ‍ മ കല ് ‍ പിക ് കുകയും നിങ ് ങളുടെ സ ് വന ് തം കാര ് യത ് തില ് ‍ ( അത ് ‌ ) മറന ് നുകളയുകയുമാണോ ? നിങ ് ങള ് ‍ വേദഗ ് രന ് ഥം പാരായണം ചെയ ് തുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നുവല ് ലോ . നിങ ് ങളെന ് താണ ് ചിന ് തിക ് കാത ് തത ് ?

(src)="s2.45"> ধৈর ্ য ্ যর সাথে সাহায ্ য প ্ রার ্ থনা কর নামাযের মাধ ্ যমে । অবশ ্ য তা যথেষ ্ ট কঠিন । কিন ্ তু সে সমস ্ ত বিনয়ী লোকদের পক ্ ষেই তা সম ্ ভব ।
(trg)="s2.45"> സഹനവും നമസ ് കാരവും മുഖേന ( അല ് ലാഹുവിന ് റെ ) സഹായം തേടുക . അത ് ( നമസ ് കാരം ) ഭക ് തന ് ‍ മാരല ് ലാത ് തവര ് ‍ ക ് ക ് വലിയ ( പ ് രയാസമുള ് ള ) കാര ് യം തന ് നെയാകുന ് നു .

(src)="s2.46"> যারা একথা খেয়াল করে যে , তাদেরকে সম ্ মুখীন হতে হবে স ্ বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে ।
(trg)="s2.46"> തങ ് ങളുടെ രക ് ഷിതാവുമായി കണ ് ടുമുട ് ടേണ ് ടിവരുമെന ് നും , അവങ ് കലേക ് ക ് തിരിച ് ചുപോകേണ ് ടി വരുമെന ് നും വിചാരിച ് ചുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നവരത ് രെ അവര ് ‍ ( ഭക ് തന ് ‍ മാര ് ‍ ) .

(src)="s2.47"> হে বনী-ইসরাঈলগণ ! তোমরা স ্ মরণ কর আমার অনুগ ্ রহের কথা , যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং ( স ্ মরণ কর ) সে বিষয়টি যে , আমি তোমাদেরকে উচ ্ চমর ্ যাদা দান করেছি সমগ ্ র বিশ ্ বের উপর ।
(trg)="s2.47"> ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ , നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഞാന ് ‍ ചെയ ് തു തന ് നിട ് ടുള ് ള അനുഗ ് രഹവും , മറ ് റു ജനവിഭാഗങ ് ങളേക ് കാള ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഞാന ് ‍ ശ ് രേഷ ് ഠത നല ് ‍ കിയതും നിങ ് ങള ് ‍ ഓര ് ‍ ക ് കുക .

(src)="s2.48"> আর সে দিনের ভয় কর , যখন কেউ কারও সামান ্ য উপকারে আসবে না এবং তার পক ্ ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না ; কারও কাছ থেকে ক ্ ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায ্ যও পাবে না ।
(trg)="s2.48"> ഒരാള ് ‍ ക ് കും മറ ് റൊരാള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി ഒരു ഉപകാരവും ചെയ ് യാന ് ‍ പറ ് റാത ് ത ഒരു ദിവസത ് തെ നിങ ് ങള ് ‍ സൂക ് ഷിക ് കുക . ( അന ് ന ് ‌ ) ഒരാളില ് ‍ നിന ് നും ഒരു ശുപാര ് ‍ ശയും സ ് വീകരിക ് കപ ് പെടുകയില ് ല . ഒരാളില ് ‍ നിന ് നും ഒരു പ ് രായശ ് ചിത ് തവും മേടിക ് കപ ് പെടുകയുമില ് ല . അവര ് ‍ ക ് ക ് ഒരു സഹായവും ലഭിക ് കുകയുമില ് ല .

(src)="s2.49"> আর ( স ্ মরণ কর ) সে সময়ের কথা , যখন আমি তোমাদিগকে মুক ্ তিদান করেছি ফেরআউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস ্ তি দান করত ; তোমাদের পুত ্ রসন ্ তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স ্ ত ্ রীদিগকে অব ্ যাহতি দিত । বস ্ তুতঃ তাতে পরীক ্ ষা ছিল তোমাদের পালনকর ্ তার পক ্ ষ থেকে , মহা পরীক ্ ষা ।
(trg)="s2.49"> നിങ ് ങളുടെ പുരുഷസന ് താനങ ് ങളെ അറുകൊല ചെയ ് തുകൊണ ് ടും , നിങ ് ങളുടെ സ ് ത ് രീജനങ ് ങളെ ജീവിക ് കാന ് ‍ വിട ് ടുകൊണ ് ടും നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നിഷ ് ‌ ഠൂര മര ് ‍ ദ ് ദനമേല ് ‍ പിച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് ന ഫിര ് ‍ ഔന ് റെകൂട ് ടരില ് ‍ നിന ് ന ് നിങ ് ങളെ നാം രക ് ഷപ ് പെടുത ് തിയ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ മിക ് കുക . ) നിങ ് ങളുടെ രക ് ഷിതാവിങ ് കല ് ‍ നിന ് നുള ് ള ഒരു വലിയ പരീക ് ഷണമാണ ് അതിലുണ ് ടായിരുന ് നത ് ‌ .

(src)="s2.50"> আর যখন আমি তোমাদের জন ্ য সাগরকে দ ্ বিখন ্ ডিত করেছি , অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে ।
(trg)="s2.50"> കടല ് ‍ പിളര ് ‍ ന ് ന ് നിങ ് ങളെ കൊണ ് ടു പോയി നാം രക ് ഷപ ് പെടുത ് തുകയും , നിങ ് ങള ് ‍ കണ ് ടുകൊണ ് ടിരിക ് കെ ഫിര ് ‍ ഔന ് റെകൂട ് ടരെ നാം മുക ് കിക ് കൊല ് ലുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ മിക ് കുക ) .

(src)="s2.51"> আর যখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছি চল ্ লিশ রাত ্ রির অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস ্ থিতিতে । বস ্ তুতঃ তোমরা ছিলে যালেম ।
(trg)="s2.51"> മൂസാ നബിക ് ക ് നാല ് ‍ പത ് രാവുകള ് ‍ നാം നിശ ് ചയിക ് കുകയും അദ ് ദേഹം ( അതിന ് നായി ) പോയ ശേഷം നിങ ് ങള ് ‍ അക ് രമമായി ഒരു കാളക ് കുട ് ടിയെ ( ദൈവമായി ) സ ് വീകരിക ് കുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) .

(src)="s2.52"> তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক ্ ষমা করে দিয়েছি , যাতে তোমরা কৃতজ ্ ঞতা স ্ বীকার করে নাও ।
(trg)="s2.52"> എന ് നിട ് ട ് അതിന ് ന ് ശേഷവും നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം മാപ ് പുനല ് ‍ കി . നിങ ് ങള ് ‍ നന ് ദിയുള ് ളവരായിരിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടി .

(src)="s2.53"> আর ( স ্ মরণ কর ) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং সত ্ য-মিথ ্ যার পার ্ থক ্ য বিধানকারী নির ্ দেশ দান করেছি , যাতে তোমরা সরল পথ প ্ রাপ ্ ত হতে পার ।
(trg)="s2.53"> നിങ ് ങള ് ‍ സന ് ‍ മാര ് ‍ ഗം കണ ് ടെത ് തുന ് നതിന ് വേണ ് ടി വേദ ഗ ് രന ് ഥവും , സത ് യവും അസത ് യവും വേര ് ‍ തിരിക ് കുന ് ന പ ് രമാണവും മൂസാനബിക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) .

(src)="s2.54"> আর যখন মূসা তার সম ্ প ্ রদায়কে বলল , হে আমার সম ্ প ্ রদায় , তোমরা তোমাদেরই ক ্ ষতিসাধন করেছ এই গোবৎস নির ্ মাণ করে । কাজেই এখন তওবা কর স ্ বীয় স ্ রষ ্ টার প ্ রতি এবং নিজ নিজ প ্ রাণ বিসর ্ জন দাও । এটাই তোমাদের জন ্ য কল ্ যাণকর তোমাদের স ্ রষ ্ টার নিকট । তারপর তোমাদের প ্ রতি লক ্ ষ ্ য করা হল । নিঃসন ্ দেহে তিনিই ক ্ ষমাকারী , অত ্ যন ্ ত মেহেরবান ।
(trg)="s2.54"> എന ് റെസമുദായമേ , കാളക ് കുട ് ടിയെ ( ദൈവമായി ) സ ് വീകരിച ് ചത ് മുഖേന നിങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളോട ് തന ് നെ അന ് യായം ചെയ ് തിരിക ് കുകയാണ ് ‌ . അതിനാല ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളുടെ സ ് രഷ ് ടാവിലേക ് ക ് പശ ് ചാത ് തപിച ് ച ് മടങ ് ങുകയും ( പ ് രായശ ് ചിത ് തമായി ) നിങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങളെതന ് നെ നിഗ ് രഹിക ് കുകയും ചെയ ് യുക . നിങ ് ങളുടെ സ ് രഷ ് ടാവിന ് റെഅടുക ് കല ് ‍ അതാണ ് നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഗുണകരം എന ് ന ് മൂസാ തന ് റെജനതയോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ മിക ് കുക ) . അനന ് തരം അല ് ലാഹു നിങ ് ങളുടെ പശ ് ചാത ് താപം സ ് വീകരിച ് ചു . അവന ് ‍ പശ ് ചാത ് താപം ഏറെ സ ് വീകരിക ് കുന ് നവനും കരുണാനിധിയുമത ് രെ .

(src)="s2.55"> আর যখন তোমরা বললে , হে মূসা , কস ্ মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ ্ বাস করব না , যতক ্ ষণ না আমরা আল ্ লাহকে ( প ্ রকাশ ্ যে ) দেখতে পাব । বস ্ তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ ্ যুৎ । অথচ তোমরা তা প ্ রত ্ যক ্ ষ করছিলে ।
(trg)="s2.55"> ഓ ; മൂസാ , ഞങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവെ പ ് രത ് യക ് ഷമായി കാണുന ് നത ് വരെ താങ ് കളെ ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയേ ഇല ് ല എന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ ക ് കുക . ) തന ് നിമിത ് തം നിങ ് ങള ് ‍ നോക ് കി നില ് ‍ ക ് കെ ഇടിത ് തീ നിങ ് ങളെ പിടികൂടി .

(src)="s2.56"> তারপর , মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি , যাতে করে তোমরা কৃতজ ্ ঞতা স ্ বীকার করে নাও ।
(trg)="s2.56"> പിന ് നീട ് നിങ ് ങളുടെ മരണത ് തിന ് ശേഷം നിങ ് ങളെ നാം എഴുന ് നേല ് ‍ പിച ് ചു . നിങ ് ങള ് ‍ നന ് ദിയുള ് ളവരായിത ് തീരാന ് ‍ വേണ ് ടി .

(src)="s2.57"> আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ ্ বারা এবং তোমাদের জন ্ য খাবার পাঠিয়েছি ’ মান ্ না ’ ও সালওয়া ’ । সেসব পবিত ্ র বস ্ তু তোমরা ভক ্ ষন কর , যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি । বস ্ তুতঃ তারা আমার কোন ক ্ ষতি করতে পারেনি , বরং নিজেদেরই ক ্ ষতি সাধন করেছে ।
(trg)="s2.57"> നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം മേഘത ് തണല ് ‍ നല ് ‍ കുകയും മന ് നായും കാടപക ് ഷികളും ഇറക ് കിത ് തരികയും ചെയ ് തു . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയിട ് ടുള ് ള വിശിഷ ് ടമായ വസ ് തുക ് കളില ് ‍ നിന ് ന ് ഭക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുക ( എന ് ന ് നാം നിര ് ‍ ദേശിച ് ചു ) . അവര ് ‍ ( എന ് നിട ് ടും നന ് ദികേട ് കാണിച ് ചവര ് ‍ ) നമുക ് കൊരു ദ ് രോഹവും വരുത ് തിയിട ് ടില ് ല . അവര ് ‍ അവര ് ‍ ക ് ക ് തന ് നെയാണ ് ദ ് രോഹമുണ ് ടാക ് കിക ് കൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നത ് ‌ .

(src)="s2.58"> আর যখন আমি বললাম , তোমরা প ্ রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স ্ বাচ ্ ছন ্ দ ্ যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প ্ রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক , আর বলতে থাক- ‘ আমাদিগকে ক ্ ষমা করে দাও ’ -তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক ্ ষমা করব এবং সৎ কর ্ মশীলদেরকে অতিরিক ্ ত দানও করব ।
(trg)="s2.58"> നിങ ് ങള ് ‍ ഈ പട ് ടണത ് തില ് ‍ പ ് രവേശിക ് കുവിന ് ‍ . അവിടെ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഇഷ ് ടമുള ് ളിടത ് തുനിന ് ന ് യഥേഷ ് ടം ഭക ് ഷിച ് ചുകൊള ് ളുവിന ് ‍ . തലകുനിച ് ചുകൊണ ് ട ് വാതില ് ‍ കടക ് കുകയും പശ ് ചാത ് താപ വചനം പറയുകയും ചെയ ് യുവിന ് ‍ . നിങ ് ങളുടെ പാപങ ് ങള ് ‍ നാം പൊറുത ് തുതരികയും , സല ് ‍ പ ് രവൃത ് തികള ് ‍ ചെയ ് യുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് കൂടുതല ് ‍ കൂടുതല ് ‍ അനുഗ ് രഹങ ് ങള ് ‍ നല ് ‍ കുകയും ചെയ ് യുന ് നതാണ ് എന ് ന ് നാം പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) .

(src)="s2.59"> অতঃপর যালেমরা কথা পাল ্ টে দিয়েছে , যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে । তারপর আমি অবতীর ্ ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব , আসমান থেকে , নির ্ দেশ লংঘন করার কারণে ।
(trg)="s2.59"> എന ് നാല ് ‍ അക ് രമികളായ ആളുകള ് ‍ അവരോട ് നിര ് ‍ ദേശിക ് കപ ് പെട ് ട വാക ് കിന ് നു പകരം മറ ് റൊരു വാക ് കാണ ് ഉപയോഗിച ് ചത ് ‌ . അതിനാല ് ‍ ആ അക ് രമികളുടെ മേല ് ‍ നാം ആകാശത ് തു നിന ് ന ് ശിക ് ഷ ഇറക ് കി . കാരണം അവര ് ‍ ധിക ് കാരം കാണിച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് നത ് തന ് നെ .

(src)="s2.60"> আর মূসা যখন নিজ জাতির জন ্ য পানি চাইল , তখন আমি বললাম , স ্ বীয় যষ ্ ঠির দ ্ বারা আঘাত কর পাথরের উপরে । অতঃপর তা থেকে প ্ রবাহিত হয়ে এল বারটি প ্ রস ্ রবণ । তাদের সব গোত ্ রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট । আল ্ লাহর দেয়া রিযিক খাও , পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না ।
(trg)="s2.60"> മൂസാ നബി തന ് റെജനതയ ് ക ് കുവേണ ് ടി വെള ് ളത ് തിനപേക ് ഷിച ് ച സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക . ) അപ ് പോള ് ‍ നാം പറഞ ് ഞു : നിന ് റെവടികൊണ ് ട ് പാറമേല ് ‍ അടിക ് കുക . അങ ് ങനെ അതില ് ‍ നിന ് ന ് പന ് ത ് രണ ് ട ് ഉറവുകള ് ‍ പൊട ് ടി ഒഴുകി . ജനങ ് ങളില ് ‍ ഓരോ വിഭാഗവും അവരവര ് ‍ ക ് ക ് വെള ് ളമെടുക ് കാനുള ് ള സ ് ഥലങ ് ങള ് ‍ മനസ ് സിലാക ് കി . അല ് ലാഹുവിന ് റെആഹാരത ് തില ് ‍ നിന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ തിന ് നുകയും കുടിക ് കുകയും ചെയ ് തുകൊള ് ളൂ . ഭൂമിയില ് ‍ കുഴപ ് പമുണ ് ടാക ് കി നാശകാരികളായിത ് തീരരുത ് ( എന ് ന ് നാം അവരോട ് നിര ് ‍ ദേശിക ് കുകയും ചെയ ് തു ) .

(src)="s2.61"> আর তোমরা যখন বললে , হে মূসা , আমরা একই ধরনের খাদ ্ য-দ ্ রব ্ যে কখনও ধৈর ্ য ্ যধারণ করব না । কাজেই তুমি তোমার পালনকর ্ তার নিকট আমাদের পক ্ ষে প ্ রার ্ থনা কর , তিনি যেন আমাদের জন ্ যে এমন বস ্ তুসামগ ্ রী দান করেন যা জমিতে উৎপন ্ ন হয় , তরকারী , কাকড়ী , গম , মসুরি , পেঁয়াজ প ্ রভৃতি । মূসা ( আঃ ) বললেন , তোমরা কি এমন বস ্ তু নিতে চাও যা নিকৃষ ্ ট সে বস ্ তুর পরিবর ্ তে যা উত ্ তম ? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও , তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ । আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ ্ ছনা ও পরমুখাপেক ্ ষিতা । তারা আল ্ লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল । এমন হলো এ জন ্ য যে , তারা আল ্ লাহর বিধি বিধান মানতো না এবং নবীগনকে অন ্ যায়ভাবে হত ্ যা করত । তার কারণ , তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী ।
(trg)="s2.61"> ഓ ; മൂസാ , ഒരേതരം ആഹാരവുമായി ക ് ഷമിച ് ചുകഴിയുവാന ് ‍ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് സാധിക ് കുകയില ് ല . അതിനാല ് ‍ മണ ് ണില ് ‍ മുളച ് ചുണ ് ടാവുന ് ന തരത ് തിലുള ് ള ചീര , വെള ് ളരി , ഗോതമ ് പ ് ‌ , പയറ ് ‌ , ഉള ് ളി മുതലായവ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് ഉല ് ‍ പാദിപ ് പിച ് ചുതരുവാന ് ‍ താങ ് കള ് ‍ താങ ് കളുടെ നാഥനോട ് പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കുക എന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) മൂസാ പറഞ ് ഞു : കൂടുതല ് ‍ ഉത ് തമമായത ് വിട ് ട ് തികച ് ചും താണതരത ് തിലുള ് ളതാണോ നിങ ് ങള ് ‍ പകരം ആവശ ് യപ ് പെടുന ് നത ് ‌ ? എന ് നാല ് ‍ നിങ ് ങളൊരു പട ് ടണത ് തില ് ‍ ചെന ് നിറങ ് ങിക ് കൊള ് ളൂ . നിങ ് ങള ് ‍ ആവശ ് യപ ് പെടുന ് നതെല ് ലാം നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കവിടെ കിട ് ടും . ( ഇത ് തരം ദുര ് ‍ വാശികള ് ‍ കാരണമായി ) അവരുടെ മേല ് ‍ നിന ് ദ ് യതയും പതിത ് വവും അടിച ് ചേല ് ‍ പിക ് കപ ് പെടുകയും , അവര ് ‍ അല ് ലാഹുവിന ് റെ കോപത ് തിന ് പാത ് രമായിത ് തീരുകയും ചെയ ് തു . അവര ് ‍ അല ് ലാഹുവിന ് റെ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങളെ നിഷേധിക ് കുകയും , പ ് രവാചകന ് ‍ മാരെ അന ് യായമായി കൊലപ ് പെടുത ് തുകയും ചെയ ് തതിന ് റെ ഫലമായിട ് ടാണത ് സംഭവിച ് ചത ് ‌ . അവര ് ‍ ധിക ് കാരം കാണിക ് കുകയും , അതിക ് രമം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും ചെയ ് തതിന ് റെ ഫലമായാണത ് സംഭവിച ് ചത ് ‌ .

(src)="s2.62"> নিঃসন ্ দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী , নাসারা ও সাবেঈন , ( তাদের মধ ্ য থেকে ) যারা ঈমান এনেছে আল ্ লাহর প ্ রতি ও কিয়ামত দিবসের প ্ রতি এবং সৎকাজ করেছে , তাদের জন ্ য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর ্ তার কাছে । আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই , তারা দুঃখিতও হবে না ।
(trg)="s2.62"> ( മുഹമ ് മദ ് നബിയില ് ‍ ) വിശ ് വസിച ് ചവരോ , യഹൂദമതം സ ് വീകരിച ് ചവരോ , ക ് രൈസ ് തവരോ , സാബികളോ ആരാകട ് ടെ , അല ് ലാഹുവിലും അന ് ത ് യദിനത ് തിലും വിശ ് വസിക ് കുകയും , സല ് ‍ കര ് ‍ മ ് മം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുകയും ചെയ ് തിട ് ടുള ് ളവര ് ‍ ക ് ക ് അവരുടെ രക ് ഷിതാവിങ ് കല ് ‍ അവര ് ‍ അര ് ‍ ഹിക ് കുന ് ന പ ് രതിഫലമുണ ് ട ് ‌ . അവര ് ‍ ക ് ക ് ഭയപ ് പെടേണ ് ടതില ് ല . അവര ് ‍ ദുഃഖിക ് കേണ ് ടി വരികയുമില ് ല .

(src)="s2.63"> আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ ্ গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর ্ বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে , তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো যাতে তোমরা ভয় কর ।
(trg)="s2.63"> നാം നിങ ് ങളോട ് കരാര ് ‍ വാങ ് ങുകയും നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് മീതെ പര ് ‍ വ ് വതത ് തെ നാം ഉയര ് ‍ ത ് തിപ ് പിടിക ് കുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയത ് ഗൌരവബുദ ് ധിയോടെ ഏറ ് റെടുക ് കുകയും , ദോഷബാധയെ സൂക ് ഷിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടി അതില ് ‍ നിര ് ‍ ദേശിച ് ചത ് ഓര ് ‍ മിച ് ചുകൊണ ് ടിരിക ് കുകയും ചെയ ് യുക ( എന ് ന ് നാം അനുശാസിച ് ചു ) .

(src)="s2.64"> তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ । কাজেই আল ্ লাহর অনুগ ্ রহ ও মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকত , তবে অবশ ্ যই তোমরা ধবংস হয়ে যেতে ।
(trg)="s2.64"> എന ് നിട ് ടതിന ് ശേഷവും നിങ ് ങള ് ‍ പുറകോട ് ട ് പോയി . അല ് ലാഹുവിന ് റെ അനുഗ ് രഹവും അവന ് റെ കാരുണ ് യവും ഇല ് ലായിരുന ് നുവെങ ് കില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ നഷ ് ടക ് കാരില ് ‍ പെടുമായിരുന ് നു .

(src)="s2.65"> তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ , যারা শনিবারের ব ্ যাপারে সীমা লঙ ্ ঘণ করেছিল । আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ ্ ছিত বানর হয়ে যাও ।
(trg)="s2.65"> നിങ ് ങളില ് ‍ നിന ് ന ് സബ ് ത ് ത ് ( ശബ ് ബത ് ത ് ‌ ) ദിനത ് തില ് ‍ അതിക ് രമം കാണിച ് ചവരെ പറ ് റി നിങ ് ങളറിഞ ് ഞിട ് ടുണ ് ടല ് ലോ . അപ ് പോള ് ‍ നാം അവരോട ് പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ നിന ് ദ ് യരായ കുരങ ് ങന ് ‍ മാരായിത ് തീരുക .

(src)="s2.66"> অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর ্ তীদের জন ্ য দৃষ ্ টান ্ ত এবং আল ্ লাহভীরুদের জন ্ য উপদেশ গ ্ রহণের উপাদান করে দিয়েছি ।
(trg)="s2.66"> അങ ് ങനെ നാം അതിനെ ( ആ ശിക ് ഷയെ ) അക ് കാലത ് തും പില ് ‍ ക ് കാലത ് തുമുള ് ളവര ് ‍ ക ് ക ് ഒരു ഗുണപാഠവും , സൂക ് ഷ ് മത പാലിക ് കുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് ഒരു തത ് വോപദേശവുമാക ് കി .

(src)="s2.67"> যখন মূসা ( আঃ ) স ্ বীয় সম ্ প ্ রদায়কে বললেনঃ আল ্ লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন । তারা বলল , তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ ? মূসা ( আঃ ) বললেন , মূর ্ খদের অন ্ তর ্ ভুক ্ ত হওয়া থেকে আমি আল ্ লাহর আশ ্ রয় প ্ রার ্ থনা করছি ।
(trg)="s2.67"> അല ് ലാഹു നിങ ് ങളോട ് ഒരു പശുവിനെ അറുക ് കുവാന ് ‍ കല ് ‍ പിക ് കുന ് നു എന ് ന ് മൂസാ തന ് റെ ജനതയോട ് പറഞ ് ഞ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : താങ ് കള ് ‍ ഞങ ് ങളെ പരിഹസിക ് കുകയാണോ ? അദ ് ദേഹം ( മൂസാ ) പറഞ ് ഞു : ഞാന ് ‍ വിവരംകെട ് ടവരില ് ‍ പെട ് ടുപോകാതിരിക ് കാന ് ‍ അല ് ലാഹുവില ് ‍ അഭയം പ ് രാപിക ് കുന ് നു .

(src)="s2.68"> তারা বলল , তুমি তোমার পালনকর ্ তার কাছে আমাদের জন ্ য প ্ রার ্ থনা কর , যেন সেটির রূপ বিশ ্ লেষণ করা হয় । মূসা ( আঃ ) বললেন , তিনি বলছেন , সেটা হবে একটা গাভী , যা বৃদ ্ ধ নয় এবং কুমারীও নয়-বার ্ ধক ্ য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের । এখন আদিষ ্ ট কাজ করে ফেল ।
(trg)="s2.68"> ( അപ ് പോള ് ‍ ) അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : അത ് ( പശു ) ഏത ് തരമായിരിക ് കണമെന ് ന ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വിശദീകരിച ് ചു തരാന ് ‍ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി താങ ് കളുടെ രക ് ഷിതാവിനോട ് പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കണം . മൂസാ പറഞ ് ഞു : പ ് രായം വളരെ കൂടിയതോ വളരെ കുറഞ ് ഞതോ അല ് ലാത ് ത ഇടപ ് രായത ് തിലുള ് ള ഒരു പശുവായിരിക ് കണം അതെന ് നാണ ് അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറയുന ് നത ് ‌ . അതിനാല ് ‍ കല ് ‍ പിക ് കപ ് പെടുന ് ന പ ് രകാരം നിങ ് ങള ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുക .

(src)="s2.69"> তারা বলল , তোমার পালনকর ্ তার কাছে আমাদের জন ্ য প ্ রার ্ থনা কর যে , তার রঙ কিরূপ হবে ? মূসা ( আঃ ) বললেন , তিনি বলেছেন যে , গাঢ় পীতবর ্ ণের গাভী-যা দর ্ শকদের চমৎকৃত করবে ।
(trg)="s2.69"> അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : അതിന ് റെ നിറമെന ് തായിരിക ് കണമെന ് ന ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വിശദീകരിച ് ചുതരുവാന ് ‍ ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി താങ ് കള ് ‍ താങ ് കളുടെ രക ് ഷിതാവിനോട ് പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കണം . മൂസാ പറഞ ് ഞു : കാണികള ് ‍ ക ് ക ് കൗതുകം തോന ് നിക ് കുന ് ന , തെളിഞ ് ഞ മഞ ് ഞനിറമുള ് ള ഒരു പശുവായിരിക ് കണം അതെന ് നാണ ് അവന ് ‍ ( അല ് ലാഹു ) പറയുന ് നത ് ‌ .

(src)="s2.70"> তারা বলল , আপনি প ্ রভুর কাছে প ্ রার ্ থনা করুন-তিনি বলে দিন যে , সেটা কিরূপ ? কেননা , গরু আমাদের কাছে সাদৃশ ্ যশীল মনে হয় । ইনশাআল ্ লাহ এবার আমরা অবশ ্ যই পথপ ্ রাপ ্ ত হব । মূসা ( আঃ ) বললেন , তিনি বলেন যে , এ গাভী ভূকর ্ ষণ ও জল সেচনের শ ্ রমে অভ ্ যস ্ ত নয়-হবে নিষ ্ কলঙ ্ ক , নিখুঁত ।
(trg)="s2.70"> അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : അത ് ഏത ് തരമാണെന ് ന ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വ ് യക ് തമാക ് കി തരാന ് ‍ നിന ് റെ രക ് ഷിതാവിനോട ് ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വേണ ് ടി പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കുക . തീര ് ‍ ച ് ചയായും പശുക ് കള ് ‍ പരസ ് പരം സാദൃശ ് യമുള ് ളതായി ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് തോന ് നുന ് നു . അല ് ലാഹു ഉദ ് ദേശിച ് ചാല ് ‍ അവന ് റെ മാര ് ‍ ഗനിര ് ‍ ദേശപ ് രകാരം തീര ് ‍ ച ് ചയായും ഞങ ് ങള ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കാം .

(src)="s2.71"> তারা বলল , এবার সঠিক তথ ্ য এনেছ । অতঃপর তারা সেটা জবাই করল , অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ ্ ছিল না ।
(trg)="s2.71"> ( അപ ് പോള ് ‍ ) മൂസാ പറഞ ് ഞു : നിലം ഉഴുതുവാനോ വിള നനയ ് ക ് കുവാനോ ഉപയോഗപ ് പെടുത ് തുന ് നതല ് ലാത ് ത , പാടുകളൊന ് നുമില ് ലാത ് ത അവികലമായ ഒരു പശുവായിരിക ് കണം അതെന ് നാണ ് അല ് ലാഹു പറയുന ് നത ് ‌ . അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : ഇപ ് പോഴാണ ് താങ ് കള ് ‍ ശരിയായ വിവരം വെളിപ ് പെടുത ് തിയത ് ‌ . അങ ് ങനെ അവര ് ‍ അതിനെ അറുത ് തു . അവര ് ‍ ക ് കത ് നിറവേറ ് റുക എളുപ ് പമായിരുന ് നില ് ല .

(src)="s2.72"> যখন তোমরা একজনকে হত ্ যা করে পরে সে সম ্ পর ্ কে একে অপরকে অভিযুক ্ ত করেছিলে । যা তোমরা গোপন করছিলে , তা প ্ রকাশ করে দেয়া ছিল আল ্ লাহর অভিপ ্ রায় ।
(trg)="s2.72"> ( ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ ) , നിങ ് ങള ് ‍ ഒരാളെ കൊലപ ് പെടുത ് തുകയും , അന ് യോന ് യം കുറ ് റം ആരോപിച ് ചുകൊണ ് ട ് ഒഴിഞ ് ഞ ് മാറുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക . ) എന ് നാല ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ഒളിച ് ച ് വെക ് കുന ് നത ് അല ് ലാഹു വെളിയില ് ‍ കൊണ ് ടുവരിക തന ് നെ ചെയ ് യും .

(src)="s2.73"> অতঃপর আমি বললামঃ গরুর একটি খন ্ ড দ ্ বারা মৃতকে আঘাত কর । এভাবে আল ্ লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর ্ শণ সমূহ প ্ রদর ্ শন করেন-যাতে তোমরা চিন ্ তা কর ।
(trg)="s2.73"> അപ ് പോള ് ‍ നാം പറഞ ് ഞു : നിങ ് ങള ് ‍ അതിന ് റെ ( പശുവിന ് റെ ) ഒരംശംകൊണ ് ട ് ആ മൃതദേഹത ് തില ് ‍ അടിക ് കുക . അപ ് രകാരം അല ് ലാഹു മരണപ ് പെട ് ടവരെ ജീവിപ ് പിക ് കുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ ചിന ് തിക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടി അവന ് റെ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങള ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കവന ് ‍ കാണിച ് ചുതരുന ് നു .

(src)="s2.74"> অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন ্ তর কঠিন হয়ে গেছে । তা পাথরের মত অথবা তদপেক ্ ষাও কঠিন । পাথরের মধ ্ যে এমন ও আছে ; যা থেকে ঝরণা প ্ রবাহিত হয় , এমনও আছে , যা বিদীর ্ ণ হয় , অতঃপর তা থেকে পানি নির ্ গত হয় এবং এমনও আছে , যা আল ্ লাহর ভয়ে খসেপড়তে থাকে ! আল ্ লাহ তোমাদের কাজকর ্ ম সম ্ পর ্ কে বে-খবর নন ।
(trg)="s2.74"> പിന ് നീട ് അതിന ് ശേഷവും നിങ ് ങളുടെ മനസ ് സുകള ് ‍ കടുത ് തുപോയി . അവ പാറപോലെയോ അതിനെക ് കാള ് ‍ കടുത ് തതോ ആയി ഭവിച ് ചു . പാറകളില ് ‍ ചിലതില ് ‍ നിന ് ന ് നദികള ് ‍ പൊട ് ടി ഒഴുകാറുണ ് ട ് ‌ . ചിലത ് പിളര ് ‍ ന ് ന ് വെള ് ളം പുറത ് ത ് വരുന ് നു . ചിലത ് ദൈവഭയത ് താല ് ‍ താഴോട ് ട ് ഉരുണ ് ടു വീഴുകയും ചെയ ് യുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുന ് ന യാതൊന ് നിനെപറ ് റിയും അല ് ലാഹു ഒട ് ടും അശ ് രദ ് ധനല ് ല .

(src)="s2.75"> হে মুসলমানগণ , তোমরা কি আশা কর যে , তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে ? তাদের মধ ্ যে একদল ছিল , যারা আল ্ লাহর বাণী শ ্ রবণ করত ; অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর ্ তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল ।
(trg)="s2.75"> ( സത ് യവിശ ് വാസികളേ ) , നിങ ് ങളെ അവര ് ‍ ( യഹൂദര ് ‍ ) വിശ ് വസിക ് കുമെന ് ന ് നിങ ് ങള ് ‍ മോഹിക ് കുകയാണോ ? അവരില ് ‍ ഒരു വിഭാഗം അല ് ലാഹുവിന ് റെ വചനങ ് ങള ് ‍ കേള ് ‍ ക ് കുകയും , അത ് ശരിക ് കും മനസ ് സിലാക ് കിയതിന ് ശേഷം ബോധപൂര ് ‍ വ ് വം തന ് നെ അതില ് ‍ കൃത ് രിമം കാണിച ് ചുകൊണ ് ടിരിക ് കുകയുമാണല ് ലോ .

(src)="s2.76"> যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় , তখন বলেঃ আমরা মুসলমান হয়েছি । আর যখন পরস ্ পরের সাথে নিভৃতে অবস ্ থান করে , তখন বলে , পালনকর ্ তা তোমাদের জন ্ যে যা প ্ রকাশ করেছেন , তা কি তাদের কাছে বলে দিচ ্ ছ ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালকর ্ তার সামনে তোমাদেরকে মিথ ্ যা প ্ রতিপন ্ ন করবে । তোমরা কি তা উপলব ্ ধি কর না ?
(trg)="s2.76"> വിശ ് വസിച ് ചവരെ കണ ് ടുമുട ് ടുമ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ പറയും : ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിച ് ചിരിക ് കുന ് നു എന ് ന ് ‌ . അവര ് ‍ തമ ് മില ് ‍ തനിച ് ചുകണ ് ടുമുട ് ടുമ ് പോള ് ‍ ( പരസ ് പരം കുറ ് റപ ് പെടുത ് തിക ് കൊണ ് ട ് ‌ ) അവര ് ‍ പറയും : അല ് ലാഹു നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് വെളിപ ് പെടുത ് തിത ് തന ് ന കാര ് യങ ് ങള ് ‍ ഇവര ് ‍ ക ് ക ് നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുകൊടുക ് കുകയാണോ ? നിങ ് ങളുടെ രക ് ഷിതാവിന ് റെ സന ് നിധിയില ് ‍ അവര ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കെതിരില ് ‍ അത ് വെച ് ച ് ന ് യായവാദം നടത ് താന ് ‍ വേണ ് ടി . നിങ ് ങളെന ് താണ ് ചിന ് തിക ് കാത ് തത ് ?

(src)="s2.77"> তারা কি এতটুকুও জানে না যে , আল ্ লাহ সেসব বিষয়ও পরিজ ্ ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প ্ রকাশ করে ?
(trg)="s2.77"> എന ് നാല ് ‍ അവര ് ‍ ക ് കറിഞ ് ഞുകൂടേ ; അവര ് ‍ രഹസ ് യമാക ് കുന ് നതും പരസ ് യമാക ് കുന ് നതുമെല ് ലാം അല ് ലാഹു അറിയുന ് നുണ ് ടെന ് ന ് ?

(src)="s2.78"> তোমাদের কিছু লোক নিরক ্ ষর । তারা মিথ ্ যা আকাঙ ্ খা ছাড়া আল ্ লাহর গ ্ রন ্ থের কিছুই জানে না । তাদের কাছে কল ্ পনা ছাড়া কিছুই নেই ।
(trg)="s2.78"> അക ് ഷരജ ് ഞാനമില ് ലാത ് ത ചില ആളുകളും അവരില ് ‍ ( ഇസ ് രായീല ് യരില ് ‍ ) ഉണ ് ട ് ‌ . ചില വ ് യാമോഹങ ് ങള ് ‍ വെച ് ച ് പുലര ് ‍ ത ് തുന ് നതല ് ലാതെ വേദ ഗ ് രന ് ഥത ് തെപ ് പറ ് റി അവര ് ‍ ക ് ക ് ഒന ് നുമറിയില ് ല . അവര ് ‍ ഊഹത ് തെ അവലംബമാക ് കുക മാത ് രമാണ ് ചെയ ് യുന ് നത ് ‌ .

(src)="s2.79"> অতএব তাদের জন ্ যে আফসোস ! যারা নিজ হাতে গ ্ রন ্ থ লেখে এবং বলে , এটা আল ্ লাহর পক ্ ষ থেকে অবতীর ্ ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান ্ য অর ্ থ গ ্ রহণ করতে পারে । অতএব তাদের প ্ রতি আক ্ ষেপ , তাদের হাতের লেখার জন ্ য এবং তাদের প ্ রতি আক ্ ষেপ , তাদের উপার ্ জনের জন ্ যে ।
(trg)="s2.79"> എന ് നാല ് ‍ സ ് വന ് തം കൈകള ് ‍ കൊണ ് ട ് ഗ ് രന ് ഥം എഴുതിയുണ ് ടാക ് കുകയും എന ് നിട ് ട ് അത ് അല ് ലാഹുവിങ ് കല ് ‍ നിന ് ന ് ലഭിച ് ചതാണെന ് ന ് പറയുകയും ചെയ ് യുന ് നവര ് ‍ ക ് കാകുന ് നു നാശം . അത ് മുഖേന വില കുറഞ ് ഞ നേട ് ടങ ് ങള ് ‍ കരസ ് ഥമാക ് കാന ് ‍ വേണ ് ടിയാകുന ് നു ( അവരിത ് ചെയ ് യുന ് നത ് ‌ . ) അവരുടെ കൈകള ് ‍ എഴുതിയ വകയിലും അവര ് ‍ സമ ് പാദിക ് കുന ് ന വകയിലും അവര ് ‍ ക ് ക ് നാശം .

(src)="s2.80"> তারা বলেঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স ্ পর ্ শ করবে না ; কিন ্ তু গণাগনতি কয়েকদিন । বলে দিনঃ তোমরা কি আল ্ লাহর কাছ থেকে কোন অঙ ্ গীকার পেয়েছ যে , আল ্ লাহ কখনও তার খেলাফ করবেন না-না তোমরা যা জান না , তা আল ্ লাহর সাথে জুড়ে দিচ ্ ছ ।
(trg)="s2.80"> അവര ് ‍ ( യഹൂദര ് ‍ ) പറഞ ് ഞു : എണ ് ണപ ് പെട ് ട ദിവസങ ് ങളിലല ് ലാതെ ഞങ ് ങളെ നരക ശിക ് ഷ ബാധിക ് കുകയേ ഇല ് ല . ചോദിക ് കുക : നിങ ് ങള ് ‍ അല ് ലാഹുവിങ ് കല ് ‍ നിന ് ന ് വല ് ല കരാറും വാങ ് ങിയിട ് ടുണ ് ടോ ? എന ് നാല ് ‍ തീര ് ‍ ച ് ചയായും അല ് ലാഹു തന ് റെ കരാര ് ‍ ലംഘിക ് കുകയില ് ല . അതല ് ല , നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് അറിവില ് ലാത ് തത ് അല ് ലാഹുവിന ് റെ പേരില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ പറഞ ് ഞുണ ് ടാക ് കുകയാണോ ?

(src)="s2.81"> হাঁ , যে ব ্ যক ্ তি পাপ অর ্ জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ ্ টিত করে নিয়েছে , তারাই দোযখের অধিবাসী । তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে ।
(trg)="s2.81"> അങ ് ങനെയല ് ല . ആര ് ‍ ദുഷ ് കൃത ് യം ചെയ ് യുകയും പാപത ് തിന ് റെ വലയത ് തില ് ‍ പെടുകയും ചെയ ് യുന ് നുവോ അവരാകുന ് നു നരകാവകാശികള ് ‍ . അവരതില ് ‍ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കും .

(src)="s2.82"> পক ্ ষান ্ তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে , তারাই জান ্ নাতের অধিবাসী । তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে ।
(trg)="s2.82"> വിശ ് വസിക ് കുകയും സല ് ‍ കര ് ‍ മ ് മങ ് ങള ് ‍ അനുഷ ് ഠിക ് കുകയും ചെയ ് തതാരോ അവരാകുന ് നു സ ് വര ് ‍ ഗാവകാശികള ് ‍ . അവരതില ് ‍ നിത ് യവാസികളായിരിക ് കും .

(src)="s2.83"> যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ ্ গীকার নিলাম যে , তোমরা আল ্ লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না , পিতা-মাতা , আত ্ নীয়-স ্ বজন , এতীম ও দীন-দরিদ ্ রদের সাথে সদ ্ ব ্ যবহার করবে , মানুষকে সৎ কথাবার ্ তা বলবে , নামায প ্ রতিষ ্ ঠা করবে এবং যাকাত দেবে , তখন সামান ্ য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে , তোমরাই অগ ্ রাহ ্ যকারী ।
(trg)="s2.83"> അല ് ലാഹുവെ അല ് ലാതെ നിങ ് ങള ് ‍ ആരാധിക ് കരുത ് ‌ ; മാതാപിതാക ് കള ് ‍ ക ് കും ബന ് ധുക ് കള ് ‍ ക ് കും അനാഥകള ് ‍ ക ് കും അഗതികള ് ‍ ക ് കും നന ് ‍ മ ചെയ ് യണം ; ജനങ ് ങളോട ് നല ് ല വാക ് ക ് പറയണം ; പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥന മുറ പ ് രകാരം നിര ് ‍ വഹിക ് കുകയും സകാത ് ത ് നല ് ‍ കുകയും ചെയ ് യണം എന ് നെല ് ലാം നാം ഇസ ് രായീല ് യരോട ് കരാര ് ‍ വാങ ് ങിയ സന ് ദര ് ‍ ഭം ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) . ( എന ് നാല ് ‍ ഇസ ് രായീല ് ‍ സന ് തതികളേ , ) പിന ് നീട ് നിങ ് ങളില ് ‍ കുറച ് ച ് പേരൊഴികെ മറ ് റെല ് ലാവരും വിമുഖതയോടെ പിന ് ‍ മാറിക ് കളയുകയാണ ് ചെയ ് തത ് ‌ .

(src)="s2.84"> যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ ্ গীকার নিলাম যে , তোমরা পরস ্ পর খুনাখুনি করবে না এবং নিজেদেরকে দেশ থেকে বহিস ্ কার করবে না , তখন তোমরা তা স ্ বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক ্ ষ ্ য দিচ ্ ছিলে ।
(trg)="s2.84"> നിങ ് ങള ് ‍ അന ് യോന ് യം രക ് തം ചിന ് തുകയില ് ലെന ് നും , സ ് വന ് തമാളുകളെ കുടിയൊഴിപ ് പിക ് കുകയില ് ലെന ് നും നിങ ് ങളോട ് നാം ഉറപ ് പ ് വാങ ് ങിയ സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ഓര ് ‍ ക ് കുക ) . എന ് നിട ് ട ് നിങ ് ങളത ് സമ ് മതിച ് ച ് ശരിവെക ് കുകയും ചെയ ് തു . നിങ ് ങളതിന ് സാക ് ഷികളുമാകുന ് നു .

(src)="s2.85"> অতঃপর তোমরাই পরস ্ পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস ্ কার করছ । তাদের বিরুদ ্ ধে পাপ ও অন ্ যায়ের মাধ ্ যমে আক ্ রমণ করছ । আর যদি তারাই কারও বন ্ দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে , তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক ্ ত করছ । অথচ তাদের বহিস ্ কার করাও তোমাদের জন ্ য অবৈধ । তবে কি তোমরা গ ্ রন ্ থের কিয়দংশ বিশ ্ বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ ্ বাস কর ? যারা এরূপ করে পার ্ থিব জীবনে দূগর ্ তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই । কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস ্ তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে । আল ্ লাহ তোমাদের কাজ-কর ্ ম সম ্ পর ্ কে বে-খবর নন ।
(trg)="s2.85"> എന ് നിട ് ടും നിങ ് ങളിതാ സ ് വജനങ ് ങളെ കൊന ് നുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നു . നിങ ് ങളിലൊരു വിഭാഗത ് തെ തന ് നെ അവരുടെ വീടുകളില ് ‍ നിന ് നും ഇറക ് കി വിട ് ടുകൊണ ് ടിരിക ് കുന ് നു . തികച ് ചും കുറ ് റകരമായും അതിക ് രമപരമായും അവര ് ‍ ക ് കെതിരില ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ അന ് യോന ് യം സഹായിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . അവര ് ‍ നിങ ് ങളുടെ അടുത ് ത ് യുദ ് ധത ് തടവുകാരായി വന ് നാല ് ‍ നിങ ് ങള ് ‍ മോചനമൂല ് യം നല ് ‍ കി അവരെ മോചിപ ് പിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . യഥാര ് ‍ ത ് ഥത ് തില ് ‍ അവരെ പുറം തള ് ളുന ് നത ് തന ് നെ നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നിഷിദ ് ധമായിരുന ് നു . നിങ ് ങള ് ‍ വേദ ഗ ് രന ് ഥത ് തിലെ ചില ഭാഗങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുകയും മറ ് റു ചിലത ് തള ് ളിക ് കളയുകയുമാണോ ? എന ് നാല ് ‍ നിങ ് ങളില ് ‍ നിന ് ന ് അപ ് രകാരം പ ് രവര ് ‍ ത ് തിക ് കുന ് നവര ് ‍ ക ് ക ് ഇഹലോകജീവിതത ് തില ് ‍ അപമാനമല ് ലാതെ മറ ് റൊരു ഫലവും കിട ് ടാനില ് ല . ഉയിര ് ‍ ത ് തെഴുന ് നേല ് ‍ പിന ് റെ നാളിലാവട ് ടെ അതി കഠിനമായ ശിക ് ഷയിലേക ് ക ് അവര ് ‍ തള ് ളപ ് പെടുകയും ചെയ ് യും . നിങ ് ങളുടെ പ ് രവര ് ‍ ത ് തനങ ് ങളെപ ് പറ ് റിയൊന ് നും അല ് ലാഹു അശ ് രദ ് ധനല ് ല .

(src)="s2.86"> এরাই পরকালের বিনিময়ে পার ্ থিব জীবন ক ্ রয় করেছে । অতএব এদের শাস ্ তি লঘু হবে না এবং এরা সাহায ্ যও পাবে না ।
(trg)="s2.86"> പരലോകം വിറ ് റ ് ഇഹലോകജീവിതം വാങ ് ങിയവരാകുന ് നു അത ് തരക ് കാര ് ‍ . അവര ് ‍ ക ് ക ് ശിക ് ഷയില ് ‍ ഇളവ ് നല ് ‍ കപ ് പെടുകയില ് ല . അവര ് ‍ ക ് ക ് ഒരു സഹായവും ലഭിക ് കുകയുമില ് ല .

(src)="s2.87"> অবশ ্ যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি । এবং তার পরে পর ্ যায়ক ্ রমে রসূল পাঠিয়েছি । আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস ্ পষ ্ ট মোজেযা দান করেছি এবং পবিত ্ র রূহের মাধ ্ যমে তাকে শক ্ তিদান করেছি । অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির ্ দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে , যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি , তখনই তোমরা অহংকার করেছ । শেষ পর ্ যন ্ ত তোমরা একদলকে মিথ ্ যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত ্ যা করেছ ।
(trg)="s2.87"> മൂസായ ് ക ് ക ് നാം ഗ ് രന ് ഥം നല ് ‍ കി . അദ ് ദേഹത ് തിന ് ശേഷം തുടര ് ‍ ച ് ചയായി നാം ദൂതന ് ‍ മാരെ അയച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് നു . മര ് ‍ യമിന ് റെ മകനായ ഈസാക ് ക ് നാം വ ് യക ് തമായ ദൃഷ ് ടാന ് തങ ് ങള ് ‍ നല ് ‍ കുകയും , അദ ് ദേഹത ് തിന ് നാം പരിശുദ ് ധാത ് മാവിന ് റെ പിന ് ‍ ബലം നല ് ‍ കുകയും ചെയ ് തു . എന ് നിട ് ട ് നിങ ് ങളുടെ മനസ ് സിന ് പിടിക ് കാത ് ത കാര ് യങ ് ങളുമായി വല ് ല ദൈവദൂതനും നിങ ് ങളുടെ അടുത ് ത ് വരുമ ് പോഴൊക ് കെ നിങ ് ങള ് ‍ അഹങ ് കരിക ് കുകയും , ചില ദൂതന ് ‍ മാരെ നിങ ് ങള ് ‍ തള ് ളിക ് കളയുകയും , മറ ് റു ചിലരെ നിങ ് ങള ് ‍ വധിക ് കുകയും ചെയ ് യുകയാണോ ?

(src)="s2.88"> তারা বলে , আমাদের হৃদয় অর ্ ধাবৃত । এবং তাদের কুফরের কারণে আল ্ লাহ অভিসম ্ পাত করেছেন । ফলে তারা অল ্ পই ঈমান আনে ।
(trg)="s2.88"> അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : ഞങ ് ങളുടെ മനസ ് സുകള ് ‍ അടഞ ് ഞുകിടക ് കുകയാണ ് ‌ . എന ് നാല ് ‍ ( അതല ് ല ശരി ) അവരുടെ നിഷേധം കാരണമായി അല ് ലാഹു അവരെ ശപിച ് ചിരിക ് കുകയാണ ് ‌ . അതിനാല ് ‍ വളരെ കുറച ് ചേ അവര ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുന ് നുള ് ളൂ .

(src)="s2.89"> যখন তাদের কাছে আল ্ লাহর পক ্ ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল , যা সে বিষয়ের সত ্ যায়ন করে , যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর ্ বে করত । অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল , তখন তারা তা অস ্ বীকার করে বসল । অতএব , অস ্ বীকারকারীদের উপর আল ্ লাহর অভিসম ্ পাত ।
(trg)="s2.89"> അവരുടെ കൈവശമുള ് ള വേദത ് തെ ശരിവെക ് കുന ് ന ഒരു ഗ ് രന ് ഥം ( ഖുര ് ‍ ആന ് ‍ ) അല ് ലാഹുവിങ ് കല ് ‍ നിന ് ന ് അവര ് ‍ ക ് ക ് വന ് നുകിട ് ടിയപ ് പോള ് ‍ ( അവരത ് തള ് ളിക ് കളയുകയാണ ് ചെയ ് തത ് ‌ ) . അവരാകട ് ടെ ( അത ് തരം ഒരു ഗ ് രന ് ഥവുമായി വരുന ് ന പ ് രവാചകന ് ‍ മുഖേന ) അവിശ ് വാസികള ് ‍ ക ് കെതിരില ് ‍ വിജയം നേടികൊടുക ് കുവാന ് ‍ വേണ ് ടി മുമ ് പ ് ( അല ് ലാഹുവിനോട ് ‌ ) പ ് രാര ് ‍ ത ് ഥിക ് കാറുണ ് ടായിരുന ് നു . അവര ് ‍ ക ് ക ് സുപരിചിതമായ ആ സന ് ദേശം വന ് നെത ് തിയപ ് പോള ് ‍ അവരത ് നിഷേധിക ് കുകയാണ ് ചെയ ് തത ് ‌ . അതിനാല ് ‍ ആ നിഷേധികള ് ‍ ക ് കത ് രെ അല ് ലാഹുവിന ് റെ ശാപം .

(src)="s2.90"> যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক ্ রি করেছে , তা খুবই মন ্ দ ; যেহেতু তারা আল ্ লাহ যা নযিল করেছেন , তা অস ্ বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন যে , আল ্ লাহ স ্ বীয় বান ্ দাদের মধ ্ যে যার প ্ রতি ইচ ্ ছা অনুগ ্ রহ নাযিল করেন । অতএব , তারা ক ্ রোধের উপর ক ্ রোধ অর ্ জন করেছে । আর কাফেরদের জন ্ য রয়েছে অপমানজনক শাস ্ তি ।
(trg)="s2.90"> അല ് ലാഹു തന ് റെ ദാസന ് ‍ മാരില ് ‍ നിന ് ന ് താന ് ‍ ഇച ് ഛിക ് കുന ് നവരുടെ മേല ് ‍ തന ് റെ അനുഗ ് രഹം ഇറക ് കികൊടുക ് കുന ് നതിലുള ് ള ഈര ് ‍ ഷ ് യ നിമിത ് തം അല ് ലാഹു അവതരിപ ് പിച ് ച സന ് ദേശത ് തെ അവിശ ് വസിക ് കുക വഴി തങ ് ങളുടെ ആത ് മാക ് കളെ വിറ ് റുകൊണ ് ടവര ് ‍ വാങ ് ങിയ വില എത ് ര ചീത ് ത ! അങ ് ങനെ അവര ് ‍ കോപത ് തിനു മേല ് ‍ കോപത ് തിനു പാത ് രമായി തീര ് ‍ ന ് നു . സത ് യനിഷേധികള ് ‍ ക ് കത ് രെ നിന ് ദ ് യമായ ശിക ് ഷയുള ് ളത ് ‌ .

(src)="s2.91"> যখন তাদেরকে বলা হয় , আল ্ লাহ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও , তখন তারা বলে , আমরা মানি যা আমাদের প ্ রতি অবর ্ তীণ হয়েছে । সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস ্ বীকার করে । অথচ এ গ ্ রন ্ থটি সত ্ য এবং সত ্ যায়ন করে ঐ গ ্ রন ্ থের যা তাদের কাছে রয়েছে । বলে দিন , তবে তোমরা ইতিপূর ্ বে পয়গম ্ বরদের হত ্ যা করতে কেন যদি তোমরা বিশ ্ বাসী ছিলে ?
(trg)="s2.91"> അല ് ലാഹു അവതരിപ ് പിച ് ചതില ് ‍ ( ഖുര ് ‍ ആനില ് ‍ ) നിങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കൂ എന ് ന ് അവരോട ് പറയപ ് പെട ് ടാല ് ‍ , ഞങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് അവതീര ് ‍ ണ ് ണമായ സന ് ദേശത ് തില ് ‍ ഞങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വസിക ് കുന ് നുണ ് ട ് എന ് നാണവര ് ‍ പറയുക . അതിനപ ് പുറമുള ് ളത ് അവര ് ‍ നിഷേധിക ് കുകയും ചെയ ് യുന ് നു . അവരുടെ പക ് കലുള ് ള വേദത ് തെ ശരിവെക ് കുന ് ന സത ് യസന ് ദേശമാണ ് താനും അത ് ( ഖുര ് ‍ ആന ് ‍ ) . ( നബിയേ , ) പറയുക : നിങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വാസികളാണെങ ് കില ് ‍ പിന ് നെ എന ് തിനായിരുന ് നു മുമ ് പൊക ് കെ അല ് ലാഹുവിന ് റെ പ ് രവാചകന ് ‍ മാരെ നിങ ് ങള ് ‍ വധിച ് ചുകൊണ ് ടിരുന ് നത ് ‌ ?

(src)="s2.92"> সুস ্ পষ ্ ট মু ’ জেযাসহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছেন । এরপর তার অনুপস ্ থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ । বাস ্ তবিকই তোমরা অত ্ যাচারী ।
(trg)="s2.92"> സ ് പഷ ് ടമായ തെളിവുകളും കൊണ ് ട ് മൂസാ നിങ ് ങളുടെ അടുത ് ത ് വരികയുണ ് ടായി . എന ് നിട ് ടതിന ് ശേഷവും നിങ ് ങള ് ‍ അന ് യായമായിക ് കൊണ ് ട ് കാളക ് കുട ് ടിയെ ദൈവമാക ് കുകയാണല ് ലോ ചെയ ് തത ് ‌ .

(src)="s2.93"> আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প ্ রতিশ ্ রুতি নিলাম এবং তুর পর ্ বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে , শক ্ ত করে ধর , আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর শোন । তারা বলল , আমরা শুনেছি আর অমান ্ য করেছি । কুফরের কারণে তাদের অন ্ তরে গোবৎসপ ্ রীতি পান করানো হয়েছিল । বলে দিন , তোমরা বিশ ্ বাসী হলে , তোমাদের সে বিশ ্ বাস মন ্ দ বিষয়াদি শিক ্ ষা দেয় ।
(trg)="s2.93"> നിങ ് ങളോട ് നാം കരാര ് ‍ വാങ ് ങുകയും , നിങ ് ങള ് ‍ ക ് കു മീതെ പര ് ‍ വ ് വതത ് തെ നാം ഉയര ് ‍ ത ് തിപ ് പിടിക ് കുകയും ചെയ ് ത സന ് ദര ് ‍ ഭവും ( ശ ് രദ ് ധിക ് കുക ) . നിങ ് ങള ് ‍ ക ് ക ് നാം നല ് ‍ കിയ സന ് ദേശം മുറുകെപിടിക ് കുകയും ( നമ ് മുടെ കല ് ‍ പനകള ് ‍ ) ശ ് രദ ് ധിച ് ചു കേള ് ‍ ക ് കുകയും ചെയ ് യുക ( എന ് ന ് നാം അനുശാസിച ് ചു ) . അപ ് പോള ് ‍ അവര ് ‍ പറഞ ് ഞു : ഞങ ് ങള ് ‍ കേട ് ടിരിക ് കുന ് നു . അനുസരിക ് കേണ ് ടെന ് നു വെക ് കുകയും ചെയ ് തിരിക ് കുന ് നു . അവരുടെ നിഷേധസ ് വഭാവത ് തിന ് റെ ഫലമായി കാളക ് കുട ് ടിയോടുള ് ള ഭക ് തി അവരുടെ മനസ ് സുകളില ് ‍ ലയിച ് ചു ചേര ് ‍ ന ് നു കഴിഞ ് ഞിരുന ് നു . ( നബിയേ , ) പറയുക : നിങ ് ങള ് ‍ വിശ ് വാസികളാണെങ ് കില ് ‍ ആ വിശ ് വാസം നിങ ് ങളോട ് നിര ് ‍ ദേശിക ് കുന ് ന കാര ് യം വളരെ ചീത ് തതന ് നെ .