# en/ted2013.en-fa.xml.gz
# fa/ted2013.en-fa.xml.gz


(src)="1"> http : / / www.ted.com / talks / shea _ hembrey _ how _ i _ became _ 100 _ artists.html
(trg)="1"> http : / / www.ted.com / talks / lang / fa / shea _ hembrey _ how _ i _ became _ 100 _ artists.html

(src)="2"> How do you stage an international art show with work from 100 different artists ? If you 're Shea Hembrey , you invent all of the artists and artwork yourself -- from large-scale outdoor installations to tiny paintings drawn with a single-haired brush . Watch this funny , mind-bending talk to see the explosion of creativity and diversity of skills a single artist is capable of .
(trg)="2"> چگونه یک نمایشگاه هنری بین المللی را با 100 هنرمند متفاوت ارائه می کنید ؟ اگر شی همبری باشید ، تمام هنرمندان و کارهای هنری را خودتان انجام می دهید ، از یک چیدمان بیرونی بسیار بزرگ تا کشیدن یک نقاشی با استفاده از یک تار مو . این صحبت های مفرح و تاثیرگذار را ببینید تا نظاره گر انفجار خلاقیت و تنوع مهارت های یک هنرمند باشید .

(src)="3"> art , arts , creativity , design , storytelling
(trg)="3"> art , arts , creativity , design , storytelling

(src)="4"> 1169
(trg)="4"> 1169

(src)="5"> Shea Hembrey : How I became 100 artists
(trg)="5"> شی همبری : چگونه 100 هنرمند شدم

(src)="7"> I 'm a contemporary artist with a bit of an unexpected background .
(trg)="7"> من هنرمندی معاصر با زمینه ای کمی غیرمعمول هستم .

(src)="8"> I was in my 20s before I ever went to an art museum .
(trg)="8"> قبل از اینکه 20 سالم بشه از موزه هنر دیدن کردم .

(src)="9"> I grew up in the middle of nowhere on a dirt road in rural Arkansas , an hour from the nearest movie theater .
(trg)="9"> من وسط یک ناکجا آباد در یک ده با جاده خاکی در آرکانزاس بزرگ شدم که یک ساعت با نزدیکترین سینما فاصله داشت .

(src)="10"> And I think it was a great place to grow up as an artist because I grew up around quirky , colorful characters who were great at making with their hands .
(trg)="10"> و فکر می کنم برای رشد یک هنرمند جای فوق العاده ای بود چون با شخصیت های عجیب و متنوعی بزرگ شدم که در صنایع دستی بسیار ماهر بودند .

(src)="11"> And my childhood is more hick than I could ever possibly relate to you , and also more intellectual than you would ever expect .
(trg)="11"> دوران کودکی من آینقدر احمقانه بود که به هیچ وجه نمی تونم بهتون توضیح بدم ، و چنان عقلایی که هرگز نمی تونید انتظارش را داشته باشید .

(src)="12"> For instance , me and my sister , when we were little , we would compete to see who could eat the most squirrel brains .
(trg)="12"> برای مثال من و خواهرم وقتی بچه بویدم ، با هم مسابقه می گذاشیتم که ببینیم کی میتونه بیشتر مغز موش بخوره .

(src)="13"> But on the other side of that , though , we were big readers in our house .
(trg)="13"> هر چند ، اما از طرف دیگه تو خونه ما زیاد کتاب می خوندیم .

(src)="14"> And if the TV was on , we were watching a documentary .
(trg)="14"> و اگر تلویزیون روشن بود فیلمهای مستند نگاه می کردیم .

(src)="15"> And my dad is the most voracious reader I know .
(trg)="15"> پدرم حریص ترین کتابخونی بود که می شناسم .

(src)="16"> He can read a novel or two a day .
(trg)="16"> روزی یک یا دو تا رمان می خوند .

(src)="17"> But when I was little , I remember , he would kill flies in our house with my BB gun .
(trg)="17"> یادمه وقتی بچه بودم ، علاقه داشت که مگس های تو خونه را با تفنگ بادی من بکشد .

(src)="18"> And what was so amazing to me about that -- well he would be in his recliner , would holler for me to fetch the BB gun , and I 'd go get it .
(trg)="18"> وقتی پدرم رو صندلیش داد می زد که تفنگ بادیش رو ببرم-- خیلی ذوق می کردم و براش می بردم

(src)="19"> And what was amazing to me -- well it was pretty kickass ; he was killing a fly in the house with a gun -- but what was so amazing to me was that he knew just enough how to pump it .
(trg)="19"> کشتن پشه تو خونه با تفنگ بادی برام خیلی سرگرم کننده بود اما خیلی جالب بود که می دونست چقدر پمپ تنفنگ رو باد کنه .

(src)="20"> And he could shoot it from two rooms away and not damage what it was on because he knew how to pump it just enough to kill the fly and not damage what it landed on .
(trg)="20"> از دوتا اتاق اونور تر شلیک می کرد بدون اینکه به چیزی آسیب بزنه ، برای اینکه می دونست برای کشتن پشه چقدر باید پمپ رو باد کنه و به چیزی آسیب نمی رسوند .

(src)="21"> So I should talk about art .
(trg)="21"> مثله اینکه قراره در مورد هنر حرف بزنم .

(src)="22"> Or we 'll be here all day with my childhood stories .
(trg)="22"> همه روز را می توانیم با قصه های بچگی می بگذرانیم .

(src)="23"> I love contemporary art , but I 'm often really frustrated with the contemporary art world and the contemporary art scene .
(trg)="23"> من عاشق هنر معاصر هستم اما گاهی اوقات ، از هنر معاصر دنیا و نمایش هنر معاصر خسته میشم .

(src)="24"> A few years ago , I spent months in Europe to see the major international art exhibitions that have the pulse of what is supposed to be going on in the art world .
(trg)="24"> چند سال پیش چند ماهی اروپا بودم تا از یک نمایشگاه بین المللی بزرگ دیدن کنم جایی که تصور می شد که نبض هنر جهانی در آنجا بتپید .

(src)="25"> And I was struck by going to so many , one after the other , with some clarity of what it was that I was longing for .
(trg)="25"> و از این تابلو که به آن تابلو می رفتم یکی پس از دیگری ، به روشنی چیزهایی بودند که من آرزویشان را داشتم .

(src)="26"> And I was longing for several things that I wasn 't getting , or not getting enough of .
(trg)="26"> و بدنبال چیزهایی بودم که بدست نیاورده بودم ، یا به اندازه کافی بدست نیاورده بودم .

(src)="27"> But two of the main things : one of it , I was longing for more work that was appealing to a broad public , that was accessible .
(trg)="27"> اما دوتا چیز مهم از آنها : یکی از آنهایی که آرزویش را داشتم این بود که هنر برای مردم جاذبه داشت دست یافتنی باشد .

(src)="28"> And the second thing that I was longing for was some more exquisite craftsmanship and technique .
(trg)="28"> و دوم آرزوی من این بود که کارها خوش ساخت تر و تکنیکی تر باشند

(src)="29"> So I started thinking and listing what all it was that I thought would make a perfect biennial .
(trg)="29"> از اینرو شروع کردم به فکر و بررسی همه چه چیزهایی که یک نمایشگاه دو سالانه را کامل می کند .

(src)="30"> So I decided , I 'm going to start my own biennial .
(trg)="30"> تصمیم گرفتم ، نمایشگاه دوسالانه خودم را راه اندازی کنم

(src)="31"> I 'm going to organize it and direct it and get it going in the world .
(trg)="31"> می خواستم خودم آنرا هدایت و سازماندهی و جهانی کنم .

(src)="32"> So I thought , okay , I have to have some criteria of how to choose work .
(trg)="32"> و فکر کردم که برای انتخاب آثار باید معیارهایی داشته باشم .

(src)="33"> So amongst all the criteria I have , there 's two main things .
(trg)="33"> در میان معیارهای من دو مورد اصل بود .

(src)="34"> One of them , I call my Mimaw 's Test .
(trg)="34"> یکی از آنها را که تست میماو می نامم

(src)="35"> And what that is is I imagine explaining a work of art to my grandmother in five minutes , and if I can 't explain it in five minutes , then it 's too obtuse or esoteric and it hasn 't been refined enough yet .
(trg)="35"> این بود که اثر هنری خودم را در عرض 5 دقیقه برای مادر بزرگ توضیح بدم . اگر بتونم در عرض 5 دقیقه اون رو توضیح بدم ، معلوم میشه کار بیخودیه یا بدرد خودم میخوره و به اندازه کافی ارزشمند نیست

(src)="36"> It needs to worked on until it can speak fluently .
(trg)="36"> لازمه بیشتر روش کار کنم تا به راحتی قابل بیان باشد .

(src)="37"> And then my other second set of rules -- I hate to say " rules " because it 's art -- my criteria would be the three H 's , which is head , heart and hands .
(trg)="37"> و دومین مورد از قوانین-- که البته متنفرم بگم قانون چون این هنره-- ملاک من سه تا معیار بود سر ، قلب و دست

(src)="38"> And great art would have " head " : it would have interesting intellectual ideas and concepts .
(trg)="38"> یک کار هنری بزرگ ، سر دارد : یعنی باید دارای مفاهیم و ایده های خردمندانه باشد .

(src)="39"> It would have " heart " in that it would have passion and heart and soul .
(trg)="39"> قلب دارد چون باید دارای شور ، عشق و روج باشد .

(src)="40"> And it would have " hand " in that it would be greatly crafted .
(trg)="40"> و باید دست داشته باشد یعنی خوب ساخته شده باشد .

(src)="41"> So I started thinking about how am I going to do this biennial , how am I going to travel the world and find these artists ?
(trg)="41"> در مورد نحوه برگزاری دو سالانه فکر کردم ، چگونه به دور دنیا مسافرت کنم و این هنرمندان را پیدا کنم .

(src)="42"> And then I realized one day , there 's an easier solution to this .
(trg)="42"> یک روز فهمیدم که برای این کار روش راحتتری هم هست .

(src)="43"> I 'm just going to make the whole thing myself .
(trg)="43"> چون می خواستم همه کار را رو خودم انجام بدم

(src)="44"> And so this is what I did .
(trg)="44"> و این کاری است که من انجام دادم .

(src)="45"> So I thought , a biennial needs artists .
(trg)="45"> فکر کردم که دو سالانه به هنرمند احتیاج داره .

(src)="46"> I 'm going to do an international biennial ; I need artists from all around the world .
(trg)="46"> برای اینکه دو سالانه جهانی باشه ، به هنرمندان از سراسرجهان نیاز دارم .

(src)="47"> So what I did was I invented a hundred artists from around the world .
(trg)="47"> کاری که کردم این بود یکصد هنرمند از سراسر جهان ایجاد کردم .

(src)="48"> I figured out their bios , their passions in life and their art styles , and I started making their work .
(trg)="48"> احساس و باورهایشان را و سبک های هنری شان را شکل دادم ، شروع به ساخت آثار آنها کردم .

(src)="49"> I felt , oh this is the kind of project that I could spend my whole life doing .
(trg)="49"> حس کردم این پروژه ممکنه یه عمر طول بکشه .

(src)="50"> So I decided , I 'm going to make this a real biennial .
(trg)="50"> تصمیم گرفتم مثل یه دو سالانه واقعی اون رو برگزار کنم .

(src)="51"> It 's going to be two years of studio work .
(trg)="51"> یعنی باید 2 سال در آتلیه کار می کردم .

(src)="52"> And I 'm going to create this in two years , and I have .
(trg)="52"> و تصمیم گرفتم این آثار را طی دو سال ایجاد کنم . و این کار را کردم .

(src)="53"> So I should start to talk about these guys .
(trg)="53"> می بایستی در مورد این افراد صحبت کنم .

(src)="54"> Well the range is quite a bit .
(trg)="54"> حجم کار قابل توجه بود .

(src)="55"> And I 'm such a technician , so I loved this project , getting to play with all the techniques .
(trg)="55"> من از او تکنسین هایی هستم که دوست دارم پروژه با تمام تکنیک ها انجام بشه .

(src)="56"> So for example , in realist paintings , it ranges from this , which is kind of old masters style , to really realistic still-life , to this type of painting where I 'm painting with a single hair .
(trg)="56"> مثلا من یک نقاش رئالیست هستم ، که از نقاشی ، به سبک استادان قدیمی ، تا مدل های کاملا واقعی کار می کنم . در این نوع نقاشی که فقط از یک تار مو استفاده کردم .

(src)="57"> And then at the other end , there 's performance and short films and indoor installations like this indoor installation and this one , and outdoor installations like this one and this one .
(trg)="57"> تا فیلم کوتاه و اجراهای هنری و چیدمان داخلی مثل این هنر چیدمان داخلی و این یکی ، و هنر چیدمان خارجی مثل این و این یکی .

(src)="58"> I know I should mention : I 'm making all these things .
(trg)="58"> باید اشاره که همه اینها رو خودم درست کردم .

(src)="59"> This isn 't Photoshopped .
(trg)="59"> فتوشاپی نیستند .

(src)="60"> I 'm under the river with those fish .
(trg)="60"> با اون ماهی ها زیر آب بودم .

(src)="61"> So now let me introduce some of my fictional artists to you .
(trg)="61"> اجازه بدید تعدادی از هنرمندان خیالی ام را به شما معرفی کنم .

(src)="62"> This is Nell Remmel .
(trg)="62"> ایشان نل رمل هستند

(src)="63"> Nell is interested in agricultural processes , and her work is based in these practices .
(trg)="63"> نل به کشاورزی علاقمنده ، و آثارش هم در این زمینه هست .

(src)="64"> This piece , which is called " Flipped Earth " -- she was interested in taking the sky and using it to cleanse barren ground .
(trg)="64"> این اثر اسمش " زمین واژگون " است به کشیدن آسمان و زمینهای لم یزرع علاقه مند بود .

(src)="65"> And by taking giant mirrors -- and here she 's taking giant mirrors and pulling them into the dirt .
(trg)="65"> و همچنین استفاده از آیینه های بزرگ-- در اینجا از آینه های بزرگ استفاده کرده و آنها را روی خاک گذاشته .

(src)="66"> And this is 22 feet long .
(trg)="66"> اندازش حدود 7 متره .

(src)="67"> And what I loved about her work is , when I would walk around it and look down into the sky , looking down to watch the sky , and it unfolded in a new way .
(trg)="67"> عاشق کارهاش بودم وقتی می خواستم دو رو ورش باشم به آسمون نگاه می کردم ، به پایین نگاه می کردم تا آسمون رو ببینمف و چیزهای جدیدی آشکار میشد .

(src)="68"> And probably the best part of this piece is at dusk and dawn when the twilight wedge has fallen and the ground 's dark , but there 's still the light above , bright above .
(trg)="68"> و شاید بهترین قسمت آن هنگام طلوع و غروب باشه وقتی لبه های آسمان در حال غروب سقوط می کنه و زمین تاریک میشه هنوز یک نور روشن و درخشان در بالا هست .

(src)="69"> And so you 're standing there and everything else is dark , but there 's this portal that you want to jump in .
(trg)="69"> و شما آنجا هستید و بقیه چیزها در تاریکی هستند ، و این تصویری بود که دوست داشتید وارد آن شوید .

(src)="70"> This piece was great . This is in my parents ' backyard in Arkansas .
(trg)="70"> اثر فوق العاده ای بود . اینجا حیات خلوت خانه والدینم در آرکانزازست .

(src)="71"> And I love to dig a hole .
(trg)="71"> و من عاشق چاله کندن هستم .

(src)="72"> So this piece was great fun because it was two days of digging in soft dirt .
(trg)="72"> از اینرو این اثر بسیار مفرح بود ، برای اینکه دو روز کندن و کثیف کاری داشت .

(src)="73"> The next artist is Kay Overstry , and she 's interested in ephemerality and transience .
(trg)="73"> هنرمند بعدی کای اورستری هست ، به ناپایداری و زودگذری علاقمند است .

(src)="74"> And in her most recent project , it 's called " Weather I Made . "
(trg)="74"> در جدیدترین کارش ، که آنرا " آب و هوایی که ساختم " نامیده می شود .

(src)="75"> And she 's making weather on her body 's scale .
(trg)="75"> او در مقیاس بدنش شرایط جوی می سازد .

(src)="76"> And this piece is " Frost . "
(trg)="76"> این اثر " یخ بندان " است .

(src)="77"> And what she did was she went out on a cold , dry night and breathed back and forth on the lawn to leave -- to leave her life 's mark , the mark of her life .
(trg)="77"> کاری که کرد ، این بود که یک شب خشک و سرد به بیرون رفت و روی چمن ها عقب و جلو رفت برای رد گذاشتن-- نشان زندگی اش اثر زندگی اش .

(src)="78"> And so this is five-foot , five-inches of frost that she left behind .
(trg)="78"> و این 5 قدم ، 12 سانت یخ زدگی است که از خودش باقی گذاشت .

(src)="79"> The sun rises , and it melts away .
(trg)="79"> خورشید طلوع کرد و همه را آب کرد .

(src)="80"> And that was played by my mom .
(trg)="80"> و این چیزی بود که مادرم باهاش بازی می کرد .

(src)="81"> So the next artist , this is a group of Japanese artists , a collective of Japanese artists -- in Tokyo .
(trg)="81"> هنرمند بعدی ، گروهی از هنرمندان ژاپنی هستند . مجموعه ای از هنرمندان ژاپنی-- در توکیو .

(src)="82"> And they were interested in developing a new , alternative art space , and they needed funding for it , so they decided to come up with some interesting fundraising projects .
(trg)="82"> به توسعه یک هنر جدید در فضا علاقه مند بودند . برای اینکار به سرمایه گذاری احتیاج داشتند ، از اینرو تصمیم گرفتند چند پروژه پولساز انجام دهند .

(src)="83"> One of these is scratch-off masterpieces .
(trg)="83"> یکی از آنها این تابلوی سبک اسکرچ است .

(src)="84"> And so what they 're doing -- each of these artists on a nine-by-seven-inch card , which they sell for 10 bucks , they drew original works of art .
(trg)="84"> و چیکار دارند می کنند-- هر کدام از این هنرمندان روی یک کارت 18در 22 سانتی که به 10 دلار می فروختند ، یک کار هنری انجام می دادند .

(src)="85"> And you buy one , and maybe you get a real piece , and maybe not .
(trg)="85"> شاید با خریدن اون ممکن بود یک اثر هنری اصل گیرتون میومد شاید هم نه .

(src)="86"> Well this has sparked a craze in Japan , because everyone 's wanting a masterpiece .
(trg)="86"> اینکار تو ژاپن شورشوقی ایجاد کرد ، چون هرکسی می خواست یکی از اونها رو بخره .

(src)="87"> And the ones that are the most sought after are the ones that are only barely scratched off .
(trg)="87"> بیشتر اونهایی که کم خراشیده شده بودند طرفدار داشتند .

(src)="88"> And all these works , in some way , talk about luck or fate or chance .
(trg)="88"> و تمام این کارها به نوعی ، در مورد شانس و سرنوشت و خوشبختی بود .

(src)="89"> Those first two are portraits of mega-jackpot winners years before and after their win .
(trg)="89"> دوتای اول عکسهایی از برندگان پولهای جکپات قبل و بعد از برنده شدن هستند .

(src)="90"> And in this one it 's called " Drawing the Short Stick . "
(trg)="90"> و اسم این یکی " کشیدن دسته کوتاه است " .

(src)="91"> I love this piece because I have a little cousin at home who introduced me -- which I think is such a great introduction -- to a friend one day as , " This is my cousin Shea .
(trg)="91"> من عاشق اینم چون خواهر زاده ای دارم که من رو به دوستش اینگونه معرفی کرد فکر کنم بهترین معرفی است . " این پسر خاله ام شی هست .

(src)="92"> He draws sticks real good . "
(trg)="92"> دسته ها رو خوب میکشه . "

(src)="93"> Which is one of the best compliments ever .
(trg)="93"> که یکی از بهترین تعریف های من بود .

(src)="94"> This artist is Gus Weinmueller , and he 's doing a project , a large project , called " Art for the Peoples . "
(trg)="94"> این هنرمند ، گاس وینمولر هست ، که یک پروژه خیلی خیلی بزرگ بنام " هنر برای مردم " انجام می دهد .

(src)="95"> And within this project , he 's doing a smaller project called " Artists in Residence . "
(trg)="95"> و درون این پروژه یک پروژه کوچکتری است بنام " هنرمندان مقیم "

(src)="96"> And what he does is -- he spends a week at a time with a family .
(trg)="96"> و کاری که می کنه یک هفته را با یک خانواده زندگی می کنه .

(src)="97"> And he shows up on their porch , their doorstep , with a toothbrush and pajamas , and he 's ready to spend the week with them .
(trg)="97"> و در در ورودی خونه شون با مسواک و پیژامه ظاهر میشه ، و آماده است یک هفته با اونها زندگی کنه .

(src)="98"> And using only what 's present , he goes in and makes a little abode studio to work out of .
(trg)="98"> و فقط از چیزهای موجود استفاده می کنه وارد خونه میشه و کمی با برنامه ادوبی استودیو کار می کنه

(src)="99"> And he spends that week talking to the family about what do they think great art is .
(trg)="99"> در طول آن یک هفته با خانواده در مورد اینکه هنر بزرگ چیست صحبت می کنند .

(src)="100"> He has all these discussions with their family , and he digs through everything they have , and he finds materials to make work .
(trg)="100"> در تمام مدت در این مورد با این خانواده گفتگو می کنه . و هر چیزی را که داشتند می گشت تا چیزی پیدا کنه که اثری بسازه .