# el/eucouncil.xml.gz
# en/eucouncil.xml.gz


(src)="s1.1"> [ Article id = 0001 ]
(trg)="s1.1"> [ Article id = 0001 ]

(src)="s2.1"> Το Συµβούλιο είναι ο κύριος φορέας λήψης των πολιτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="s2.1"> The Council is the main decision- making body of the European Union

(src)="s3.1"> Οι υπουργοί των κρατών µελών συνεδριάζουν στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="s3.1"> The ministers of the Member States meet within the Council of the European Union .

(src)="s3.2"> Ανάλογα µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης , κάθε χώρα εκπροσωπείται από τον αρµόδιο για το εκάστοτε θέµα υπουργό ( εξωτερικών υποθέσεων , οικονοµικών , κοινωνικών υποθέσεων , µεταφορών , γεωργίας , κλπ . ) .
(trg)="s3.2"> Depending on the issue on the agenda , each country will be represented by the minister responsible for that subject ( foreign affairs , finance , social affairs , transport , agriculture , etc . ) .

(src)="s4.1"> Η προεδρία του Συµβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από κάθε κράτος µέλος για διάστηµα έξι µηνών .
(trg)="s4.1"> The presidency of the Council is held for six months by each Member State on a rotational basis .

(src)="s5.1"> Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη λήψη αποφάσεων και για τον συντονισµό .
(trg)="s5.1"> The Council is responsible for decision- making and co- ordination

(src)="s6.1"> Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νοµοθεσία και , συνήθως , νοµοθετεί σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="s6.1"> The Council of the European Union passes laws , usually legislating jointly with the European Parliament .

(src)="s7.1"> Το Συµβούλιο συντονίζει τη γενική οικονοµική πολιτική των κρατών µελών .
(trg)="s7.1"> The Council co- ordinates the broad economic policies of the Member States .

(src)="s8.1"> Το Συµβούλιο ορίζει και υλοποιεί την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ , βάσει των κατευθυντήριων γραµµών που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο .
(trg)="s8.1"> The Council defines and implements the EU’ s common foreign and security policy , based on guidelines set by the European Council .

(src)="s9.1"> Το Συµβούλιο συνοµολογεί , εξ ονόµατος της Κοινότητας και της Ένωσης , διεθνείς συµφωνίες µεταξύ της ΕΕ και ενός ή περισσοτέρων κρατών ή διεθνών οργανισµών .
(trg)="s9.1"> The Council concludes , on behalf of the Community and the Union , international agreements between the EU and one or more states or international organisations .

(src)="s10.1"> Το Συµβούλιο συντονίζει τις δράσεις των κρατών µελών και εγκρίνει µέτρα στο πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις .
(trg)="s10.1"> The Council co- ordinates the actions of Member States and adopts measures in the area of police and judicial co- operation in criminal matters .

(src)="s11.1"> Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστούν την αρµόδια για θέµατα προϋπολογισµού αρχή που εγκρίνει τον προϋπολογισµό της Κοινότητας .
(trg)="s11.1"> The Council and the European Parliament constitute the budgetary authority that adopts the Community’ s budget .

(src)="s12.1"> Οι πράξεις του Συµβουλίου .
(trg)="s12.1"> The acts of the Council

(src)="s13.1"> Οι πράξεις του Συµβουλίου µπορεί να έχουν τη µορφή κανονισµών , οδηγιών , αποφάσεων , κοινών δράσεων ή κοινών θέσεων , συστάσεων ή γνωµοδοτήσεων .
(trg)="s13.1"> The acts of the Council can take the form of regulations , directives , decisions , common actions or common positions , recommendations or opinions .

(src)="s13.2"> Το Συµβούλιο µπορεί επίσης να εγκρίνει συµπεράσµατα , διακηρύξεις και ψηφίσµατα .
(trg)="s13.2"> The Council can also adopt conclusions , declarations or resolutions .

(src)="s14.1"> Όταν το Συµβούλιο διενεργεί νοµοθετικό ρόλο , το θεσµικό όργανο που υποβάλλει προτάσεις είναι κατά κανόνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή .
(trg)="s14.1"> When the Council acts as a legislator , in principle it is the European Commission that makes proposals .

(src)="s14.2"> Οι εν λόγω προτάσεις εξετάζονται από το Συµβούλιο , το οποίο µπορεί , προτού προβεί στην έγκρισή τους , να επιφέρει τροποποιήσεις .
(trg)="s14.2"> These are examined within the Council , which can modify them before adopting them .

(src)="s15.1"> Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετέχει ενεργά στη νοµοθετική διαδικασία .
(trg)="s15.1"> The European Parliament is an active participant in this legislative process .

(src)="s15.2"> Η κοινοτική νοµοθεσία , για ένα ευρύ φάσµα ζητηµάτων , εγκρίνεται µε τη συνεργασία του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µέσω µίας διαδικασίας που αποκαλείται διαδικασία « συναπόφασης » .
(trg)="s15.2"> On a broad range of issues , Community legislation is adopted jointly by the Parliament and the Council using a so– called « co- decision » procedure .

(src)="s16.1"> Ο αριθµός των ψήφων κάθε κράτους µέλους προσδιορίζεται στις Συνθήκες .
(trg)="s16.1"> The number of votes each Member State can cast is set by the Treaties .

(src)="s16.2"> Οι Συνθήκες καθορίζουν επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται απλή πλειοψηφία , ειδική πλειοψηφία ή οµοφωνία .
(trg)="s16.2"> The Treaties also define cases in which a simple majority , qualified majority or unanimity are required

(src)="s17.1"> Από την 1η Νοεµβρίου 2004 , η ειδική πλειοψηφία θα επιτυγχάνεται µε την ικανοποίηση των δύο ακόλουθων προϋποθέσεων : µε την έγκριση εκ µέρους της πλειοψηφίας των κρατών µελών ( σε ορισµένες περιπτώσεις πλειοψηφία δύο τρίτων ) , µε τουλάχιστον 232 ψήφους υπέρ της εκάστοτε πρότασης , ήτοι ποσοστό 72, 3 % του συνόλου ( ποσοστό παραπλήσιο µε εκείνο που ίσχυε κατά το προηγούµενο σύστηµα ) .
(trg)="s17.1"> From 1 November 2004 , a qualified majority will be reached if the following two conditions are met : if a majority of Member States approve in some cases a two- thirds majority ) ; a minimum of 232 votes is cast in favour of the proposal , i. e .
(trg)="s17.2"> 72. 3 % of the total ( roughly the same share as under the previous system ) .

(src)="s18.1"> Επιπροσθέτως , ένα κράτος µέλος δύναται να ζητήσει την επιβεβαίωση ότι οι θετικές ψήφοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 62 % του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης .
(trg)="s18.1"> In addition , a Member State may ask for confirmation that the votes in favour represent at least 62 % of the total population of the Union .

(src)="s18.2"> Αν διαπιστωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει , η απόφαση δεν θεωρείται εγκριθείσα .
(trg)="s18.2"> If this is found not to be the case , the decision will not be adopted .

(src)="s19.1"> Κατανοµή των ψήφων ανά κράτος µέλος ( από τις 01/ 11/ 2004 )
(trg)="s19.1"> Distribution of votes for each Member State ( from 01/ 11/ 2004 )

(src)="s20.1"> Γερµανία , Γαλλία , Ιταλία , Ηνωµένο Βασίλειο 29
(trg)="s20.1"> Germany , France , Italy , United Kingdom 29

(src)="s21.1"> Ισπανία , Πολωνία 27
(trg)="s21.1"> Spain , Poland 27

(src)="s22.1"> Κάτω Χώρες 13
(trg)="s22.1"> Netherlands 13

(src)="s23.1"> Βέλγιο , ∆ηµοκρατία της Τσεχίας , Ελλάδα , Ουγγαρία , Πορτογαλία 12
(trg)="s23.1"> Belgium , Czech Republic , Greece , Hungary , Portugal 12

(src)="s24.1"> Αυστρία , Σουηδία 10
(trg)="s24.1"> Austria , Sweden 10

(src)="s25.1"> ∆ανία , Ιρλανδία , Λιθουανία , Σλοβακία , Φινλανδία 7
(trg)="s25.1"> Denmark , Ireland , Lithuania , Slovakia , Finland 7

(src)="s26.1"> Κύπρος , Εσθονία , Λετονία , Λουξεµβούργο , Σλοβενία 4
(trg)="s26.1"> Cyprus , Estonia , Latvia , Luxembourg , Slovenia 4

(src)="s27.1"> Μάλτα 3
(trg)="s27.1"> Malta 3

(src)="s28.1"> ΣΥΝΟΛΟ 321
(trg)="s28.1"> TOTAL 321

(src)="s29.1"> Άνοιγμα και διαφάνεια των εργασιών του Συμβουλίου - Ενημερωτικό δελτίο
(trg)="s29.1"> Openness and transparency of Council proceedings – Information sheet

(src)="s30.1"> Η Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκείται από κάθε κράτος µέλος εκ περιτροπής .
(trg)="s30.1"> The Presidency of the Council of the European Union is held in turn by each Member State .

(src)="s31.1"> Η Προεδρία του Συµβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από κάθε κράτος µέλος για περίοδο έξι µηνών ( από Ιανουάριο έως Ιούνιο και από Ιούλιο έως ∆εκέµβριο ) , σύµφωνα µε µια προκαθορισµένη σειρά .
(trg)="s31.1"> The Council is presided for a period of six months ( from January to June , and from July to December ) by each Member State in turn , in accordance with a pre- established rota .

(src)="s32.1"> Η Προεδρία του Συµβουλίου διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο για την οργάνωση των εργασιών του θεσµικού οργάνου , ιδιαίτερα για την προώθηση νοµοθετικών και πολιτικών αποφάσεων .
(trg)="s32.1"> The Presidency of the Council plays an essential role in organising the work of the institution , particularly in promoting legislative and political decisions .

(src)="s32.2"> Αναλαµβάνει τη διοργάνωση και προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων , περιλαµβανοµένων των διαφόρων οµάδων εργασίας , και είναι αρµόδια για τη διαπραγµάτευση συµβιβαστικών λύσεων .
(trg)="s32.2"> It is responsible for organising and chairing all meetings , including the many working groups , and for brokering compromises .

(src)="s33.1"> Σειρά εκ περιτροπής άσκησης της Προεδρίας
(trg)="s33.1"> Presidency order of rotation

(src)="s34.1"> ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – Οι πληροφορίες που περιέχονται στις προκείμενες ιστοσελίδες υπόκεινται σε δήλωση απόσεισης ευθύνης και σε δικαιώματα δημιουργού .
(trg)="s34.1"> IMPORTANT LEGAL NOTICE - The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice .

(src)="s35.1"> Τα περισσότερα από τα έγγραφα αυτά υπάρχουν ως αρχεία PDF .
(trg)="s35.1"> Most of these documents are available as PDF files .

(src)="s35.2"> Για να τα δείτε , να τα σώσετε και να τα τυπώσετε , χρειάζεστε την τελευταία έκδοση του Adobe Acrobat Reader .
(trg)="s35.2"> To view , save and print these documents , you will need the latest version of Adobe Acrobat Reader .

(src)="s36.1"> 1 ###
(trg)="s36.1"> 1 ###

(src)="s37.1"> [ Article id = 0001 ]
(trg)="s37.1"> [ Article id = 0001 ]

(src)="s38.1"> ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
(trg)="s38.1"> PRESIDENCY CONCLUSIONS

(src)="s39.1"> Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες αναθεωρημένο κείμενο των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών ( 23 και 24 Μαρτίου 2006 ) .
(trg)="s39.1"> Delegations will find attached the revised version of the Presidency Conclusions of the Brussels European Council ( 23/ 24 March 2006 ) .

(src)="s40.1"> 1 .
(trg)="s40.1"> 1 .

(src)="s40.2"> Της συνεδριάσεως προηγήθηκε παρέμβαση του κ .
(src)="s40.3"> Josep Borrell , Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων .
(trg)="s40.2"> The meeting was preceded by a presentation given by Mr Josep Borrell , President of the European Parliament , followed by an exchange of views .

(src)="s41.1"> 2 .
(trg)="s41.1"> 2 .

(src)="s41.2"> Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη επίσης σε ανταλλαγή απόψεων με τον κ .
(src)="s41.3"> Jean- Claude Trichet , Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , τον κ .
(trg)="s41.2"> The European Council also held an exchange of views with Mr Jean- Claude Trichet , President of the European Central Bank , Mr Ernest- Antoine Seillière , President of UNICE and Mr Cándido Méndez Rodriguez , President of the ETUC , in the presence of the President of the European Parliament .

(src)="s42.1"> 3 .
(trg)="s42.1"> 3 .

(src)="s42.2"> Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενημέρωση εκ μέρους του Ισπανού Πρωθυπουργού σχετικά με την αναγγελία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ .
(trg)="s42.2"> The European Council welcomed the reports of the President of the Spanish Government on the announcement of a permanent ceasefire made by the terrorist group ETA .

(src)="s43.1"> ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(trg)="s43.1"> THE RELAUNCHED LISBON STRATEGY FOR JOBS AND GROWTH

(src)="s44.1"> 4 .
(trg)="s44.1"> 4 .

(src)="s44.2"> Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2005 , αντλώντας από την πενταετή εμπειρία εφαρμογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας , αποφάσισε μια ουσιαστική επανενεργοποίησή της και συμφώνησε να επανεστιάσει τις προτεραιότητες σε απασχόληση και ανάπτυξη που να συνάδουν με τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη , μέσω μεγαλύτερης κινητοποίησης όλων των κατάλληλων εθνικών και κοινοτικών πόρων .
(trg)="s44.2"> Drawing on lessons learnt from five years of implementing the Lisbon Strategy , the European Council in March 2005 decided on a fundamental relaunch .
(trg)="s44.3"> It agreed to refocus priorities on jobs and growth coherent with the Sustainable Development Strategy , by mobilising to a greater degree all appropriate national and Community resources .

(src)="s44.3"> Συμφώνησε επίσης για ένα νέο κύκλο διακυβέρνησης που θα βασίζεται στην εταιρική σχέση και την αυτενέργεια .
(trg)="s44.4"> It also agreed on a new governance cycle based on partnership and ownership .

(src)="s45.1"> 5 .
(trg)="s45.1"> 5 .

(src)="s45.2"> Στο Hampton Court οι αρχηγοί κράτους και κυβερνήσεως έδωσαν μεγαλύτερη πολιτική ώθηση στην επανενεργοποιημένη στρατηγική , υπογραμμίζοντας ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές αξίες μπορούν να στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών και των κοινωνιών μας στον παγκοσμιοποιημένο πλανήτη .
(trg)="s45.2"> At Hampton Court , the Heads of State or Government provided further political impetus to the relaunched Strategy , in particular by emphasising the way in which European values can underpin modernisation in our economies and societies in a globalised world .

(src)="s46.1"> 6 .
(trg)="s46.1"> 6 .

(src)="s46.2"> Τέλος , η συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007- 2013 αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου , παρέχοντας στην Ένωση τα μέσα για την εφαρμογή των πολιτικών της , περιλαμβανομένων εκείνων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας .
(trg)="s46.2"> Finally , the agreement reached at the December 2005 European Council on the Financial Perspectives 2007- 2013 represented an important step forward in providing the Union with the means to carry through its policies , including those contributing to an effective implementation of the renewed Lisbon Strategy .

(src)="s46.3"> Με βάση τα ανωτέρω , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της όσο το δυνατόν ταχύτερης σύναψης της νέας διοργανικής συμφωνίας για την εφαρμογή της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005 και της ταχείας θέσπισης των απαραίτητων νομικών πράξεων .
(trg)="s46.3"> On that basis , the European Council stresses the importance of concluding as soon as possible the new Inter Institutional Agreement to implement the agreement of the December 2005 European Council , and of rapidly adopting the necessary legal instruments .

(src)="s47.1"> 7 .
(trg)="s47.1"> 7 .

(src)="s47.2"> Το ευρωπαϊκό τοπίο χαρακτηρίζεται από τον έντονο εξωτερικό ανταγωνισμό , τη γήρανση του πληθυσμού , υψηλότερες ενεργειακές τιμές και την ανάγκη διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού .
(trg)="s47.2"> The background in Europe is characterised by intensified competition from abroad , an ageing population , higher energy prices and the need to safeguard energy security .

(src)="s47.3"> Από τα τέλη του 2005 έχει ξεκινήσει σταδιακή οικονομική ανάκαμψη , με τη ανάπτυξη να αναμένεται να πλησιάσει περισσότερο τις δυνατότητες της οικονομίας το 2006 .
(trg)="s47.3"> Since the end of 2005 , a gradual economic recovery has been under way , with growth expected to return towards potential in 2006 .

(src)="s47.4"> Η ΕΕ αναμένεται να δημιουργήσει έξι εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης κατά την τριετή περίοδο 2005- 2007 , συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας από το ανώτατο ποσοστό του 9 % στα τέλη του 2004 κατά 1 % περίπου το 2007 .
(trg)="s47.4"> The EU is expected to create six million new jobs during the three- year period 2005- 2007 , helping to reduce unemployment from a peak of 9 % at the end of 2004 by roughly 1 % in 2007 .

(src)="s47.5"> Ωστόσο , βασικές προκλήσεις για την Ένωση παραμένουν η περαιτέρω μείωση της ανεργίας , η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού .
(trg)="s47.5"> However , the further reduction of unemployment , raising productivity and the increase of potential growth remain the key challenges for the Union .

(src)="s48.1"> 8 .
(trg)="s48.1"> 8 .

(src)="s48.2"> Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού και η φιλοδοξία πλήρους αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης θα αποτελέσουν τους δύο κύριους μοχλούς των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων .
(trg)="s48.2"> Preparing for ageing populations and the ambition to reap the full benefits of globalisation will be the two main drivers for structural reforms .

(src)="s48.3"> Θα απαιτηθούν περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και τη διατήρηση της ανάπτυξης , ώστε να διευκολυνθούν η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης .
(trg)="s48.3"> Further structural reforms are required to increase the competitiveness of Europe and to sustain growth , thereby contributing to an increase in living standards and the creation of new jobs .

(src)="s48.4"> Ταυτοχρόνως οι κατάλληλες μακροοικονομικές πολιτικές θα είναι ουσιώδεις για την πλήρη αξιοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από την άποψη της ανάπτυξης και της απασχόλησης .
(trg)="s48.4"> At the same time , appropriate macro- economic policies are key towards reaping the full benefits of structural reforms in terms of growth and employment .

(src)="s48.5"> Η βελτίωση της επιχειρηματικής και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης θα συμβάλει στο να επιτευχθούν τα δυνητικά επίπεδα της ανάπτυξης σε βάθος χρόνου .
(trg)="s48.5"> Improving business and consumer confidence will contribute to durably bringing growth up to its potential level .

(src)="s48.6"> Η αποφασιστική δημοσιονομική εξυγίανση θα ενισχύσει περαιτέρω τις συνθήκες δημιουργίας απασχόλησης και ανάπτυξης .
(trg)="s48.6"> Determined fiscal consolidation will further strengthen the conditions for more jobs and growth .

(src)="s49.1"> 9 .
(trg)="s49.1"> 9 .

(src)="s49.2"> Η οικονομική ανάκαμψη προσφέρει μεγάλη ευκαιρία για τη σύντονη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων καθώς και για την ενισχυμένη δημοσιονομική εξυγίανση σύμφωνα με το ανανεωμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης .
(trg)="s49.2"> The economic recovery provides a strong opportunity for pursuing vigorously structural reforms in line with the National Reform Programmes , as well as for enhanced fiscal consolidation in line with the renewed Stability and Growth Pact .

(src)="s49.3"> Οι συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιαγράμματα αποτελούν εν προκειμένω χρήσιμα εργαλεία για την επιτάχυνση της εφαρμογής των μελετώμενων μεταρρυθμίσεων και για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων από την άποψη της ανάπτυξης και της απασχόλησης .
(trg)="s49.3"> In this context , concrete targets and timetables are a useful tool for speeding up the implementation of the envisaged reforms and for delivering better results in terms of growth and employment .

(src)="s50.1"> 10 .
(trg)="s50.1"> 10 .

(src)="s50.2"> Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχεται με ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής « Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα » , τις εργασίες του Συμβουλίου και το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη εκπόνησαν ταχέως τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων ( ΕΠΜ ) βάσει των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών .
(trg)="s50.2"> The European Council welcomes the Commission' s communication " Time to move up a gear " , the work carried out by the Council and the fact that all Member States have rapidly drawn up their National Reform Programmes ( NRPs ) on the basis of the Integrated Guidelines .

(src)="s50.3"> Τα ΕΠΜ είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες και τις επιμέρους καταστάσεις κάθε κράτους μέλους .
(trg)="s50.3"> The NRPs are geared to Member States ' own needs and specific situations .

(src)="s50.4"> Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει επίσης την πρόοδο που επιτεύχθηκε ως προς το κοινοτικό Πρόγραμμα της Λισσαβώνας .
(trg)="s50.4"> It also welcomes progress made concerning the Community Lisbon Programme .

(src)="s51.1"> 11 .
(trg)="s51.1"> 11 .

(src)="s51.2"> Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την ευρεία σύγκλιση απόψεων που διαπιστώνεται στα ΕΠΜ ως προς τις βασικές προκλήσεις .
(trg)="s51.2"> The European Council notes the large convergence of views in the NRPs on the key challenges .

(src)="s51.3"> Σημειώνει επίσης ότι τα ΕΠΜ περιέχουν σειρά πολλά υποσχόμενων πολιτικών , που έχουν ενδιαφέρον για όλους και από τις οποίες μπορούμε όλοι να διδαχθούμε .
(trg)="s51.3"> It also notes that the NRPs contain a wealth of promising policies to be shared and learnt from .

(src)="s51.4"> Ωστόσο , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ταυτόχρονα την άποψη της Επιτροπής ότι κάποια από τα ΕΠΜ θα μπορούσαν να περιέχουν πιο συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα και ότι θα μπορούσαν επίσης να είναι λεπτομερέστερα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την άρση των εμποδίων της πρόσβασης στην αγορά .
(trg)="s51.4"> However , the European Council at the same time notes the Commission' s view that some NRPs could include more specific targets and timetables and that they could also be more detailed as concerns competition and removing obstacles to market access .

(src)="s51.5"> Πρόκειται να παρασχεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς τις δημοσιονομικές πτυχές των μελετώμενων μεταρρυθμίσεων .
(trg)="s51.5"> Further details on the budgetary aspects of envisaged reforms should be provided .

(src)="s52.1"> 12 .
(trg)="s52.1"> 12 .

(src)="s52.2"> Τα κράτη μέλη κατέβαλαν ουσιαστικές προσπάθειες για τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και των εκπροσώπων των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των κοινωνικών εταίρων και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη των ΕΠΜ .
(trg)="s52.2"> Member States have made real efforts to involve national parliaments and representatives from regional and local authorities as well as social partners and other stakeholders of the civil society in the formulation of their NRPs .

(src)="s52.3"> Χαιρετίζει επίσης τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για αύξηση της αυτενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο .
(trg)="s52.3"> It also welcomes the initiatives taken up by the European Parliament , the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee to increase ownership at Community level .

(src)="s52.4"> Ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να συνεχίσουν τις εργασίες τους και τους ζητεί να εκπονήσουν στις αρχές του 2008 συνοπτικές εκθέσεις προς στήριξη της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση .
(trg)="s52.4"> It encourages the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions to continue their work and asks for summary reports in support of the Partnership for growth and employment in early 2008 .

(src)="s53.1"> 13 .
(trg)="s53.1"> 13 .

(src)="s53.2"> Είναι αναγκαίο να συμμετέχουν ενεργότερα στη διαδικασία οι ευρωπαίοι πολίτες , ώστε να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς θα συμβάλουν οι έγκαιρες και ορθά εφαρμοσμένες μεταρρυθμίσεις σε μεγαλύτερη και καλύτερα κατανεμημένη ευημερία .
(trg)="s53.2"> It is necessary to involve European citizens more actively in the process in order to increase understanding of how timely and properly implemented reforms will contribute to greater and better shared prosperity .

(src)="s53.3"> Μια ουσιαστική ανανεωμένη εταιρική σχέση για την απασχόληση και την ανάπτυξη θα απαιτήσει την ενεργό συμμετοχή και ευθύνη των κοινωνικών εταίρων .
(trg)="s53.3"> An effective renewed Partnership for jobs and growth will require an active contribution and responsibility of the social partners .

(src)="s53.4"> Το προσφάτως συμφωνηθέν κοινό πολυετές πρόγραμμα εργασιών θα αποτελέσει εν προκειμένω πολύτιμο εργαλείο .
(trg)="s53.4"> In this context , their recently agreed joint multi- annual work programme will be a valuable instrument .

(src)="s53.5"> Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της φινλανδικής Προεδρίας να συγκαλέσει τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής .
(trg)="s53.5"> The European Council welcomes the intention of the Finnish Presidency to hold a Tripartite Social Summit .

(src)="s54.1"> 14 .
(trg)="s54.1"> 14 .

(src)="s54.2"> Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ειδική σημασία της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν αποτελεσματικό συντονισμό των πολιτικών εντός της εν λόγω ζώνης , μεταξύ άλλων ως απαίτηση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ασύμμετρης οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης .
(trg)="s54.2"> The European Council recognises the special importance of enhanced structural reforms in Member States of the Euro Area and stresses the necessity of effective policy coordination within this area , i. a . as a requirement to more effectively deal with asymmetric economic developments within the monetary union .

(src)="s55.1"> 15 .
(trg)="s55.1"> 15 .

(src)="s55.2"> Τώρα που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τα ΕΠΜ , είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής , έγκαιρης και συνολικής εφαρμογής τους και εν ανάγκη με την ενίσχυση των μέτρων που προβλέπονται στα ΕΠΜ , σύμφωνα με το πλαίσιο , τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις περί υποβολής εκθέσεων που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2005 και τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2005 .
(trg)="s55.2"> Now that the NRPs are in place , it is essential to maintain momentum by ensuring their effective , timely and comprehensive implementation and , if necessary , strengthening of measures agreed in the NRPs , in conformity with the framework , the procedures and the reporting obligations defined by the European Council in March 2005 and the guidelines adopted in June 2005 .

(src)="s55.3"> Κατά συνέπεια , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο :
(trg)="s55.3"> Accordingly , the European Council :