# sq/setimes.sq-tr.xml.gz
# tr/setimes.sq-tr.xml.gz


(src)="1"> Struktura e reformuar e policisë së BiH duhet të miratohet deri në krye të vitit 2005
(trg)="1"> BH Polis Yapısının Reformdan Geçirilmiş Hali 2005 Başlarında Onaylanmalı

(src)="2"> Një komitet nga zyrtarë të lartë të sigurimit , lokalë e ndërkombëtarë kanë arritur një konsensus mbi një strukturë të bashkuar policore në Bosnje dhe Herzegovinë .
(trg)="2"> Üst düzey yerel ve uluslararası güvenlik yetkililerinden oluşan komite , Bosna- Hersek için birleştirilmiş bir polis yapısı üzerinde uzlaşma sağladı .

(src)="3"> Sipas propozimit të komitetit , tre organizata do të formojnë një forcë të veçantë nën ministrinë e sigurimit të BiH .
(trg)="3"> Komitenin önerileri uyarınca , üç örgüt BH Güvenlik Bakanlığı çatısı altında tek bir güç meydana getirecek .

(src)="4"> Nga Antonio Prlenda për Southeast European Times në Sarajevë – 21/ 12/ 04
(trg)="4"> Southeast European Times için Saraybosna' dan Antonio Prlenda' nın haberi – 21/ 12/ 04

(src)="5"> Miratimi i propozimit të PRC është një nga kushtet që Eshdaun ka vënë për Republikën Serbe . [ OHR ]
(trg)="5"> PRC' nin önerisinin uygulanması , Ashdown' un Sırp Cumhuriyeti' ne koyduğu şartlardan biri . [ YTD ]

(src)="6"> Kryetari i Komisionit të Ristrukturimit të Policisë ( PRC ) të Bosnje dhe Herzegovinës ( BiH ) , Vilfred Martens njoftoi në 15 dhjetor se një komitet i zyrtarëve të lartë të sigurimit , lokal e ndërkombëtarë ka arritur një konsensus mbi një strukturë të vetme policie të vendit që do të mbikqyret në nivel shtetëror .
(trg)="6"> Bosna- Hersek ( BH ) Polis Yeniden Yapılandırma Komisyonu ( PRC ) Başkanı Wilfred Martens 15 Aralık' ta yaptığı duyuruda , üst düzey yerli ve uluslararası güvenlik yetkililerinden meydana gelen bir komitenin , ülke için devlet düzeyinde izlenecek tek bir polis yapısı üzerinde uzlaşmaya vardığını açıkladı .

(src)="7"> Ngritur nga Përfaqësuesi i Lartë Pedi Eshdaun në korrik , PRC ka rënë dakord të propozojë që Agjensia Shtetërore e Hetimit dhe Mbrojtjes , Shërbimi Shtetëror Kufitar dhe shërbimet e reja policore lokale të bëhen pjesë e një force të vetme policore nën mbikqyrjen e ministrisë së sigurimit të BiH .
(trg)="7"> Yüksek Temsilci Paddy Ashdown tarafından Temmuz ayında kurulan PRC , Devlet Soruşturma ve Koruma Dairesi , Devlet Sınır Teşkilatı ve yeni kurulan Yerel Polis Teşkilatının BH Güvenlik Bakanlığının gözetimi altında faaliyet gösterecek tek bir polis gücü olarak birleştirilmesini önermeyi kabul etti .

(src)="8"> Martens do t' ja propozojë rekomandimin e tij Eshdaunit përpara fundit të muajit .
(trg)="8"> Martens , önerisini yıl sonundan önce Ashdown' a iletecek .

(src)="9"> " Si kryetar , unë duhet të tërhiqem tashmë për të hartuar raportin përfundimtar .
(trg)="9"> Martens , " Başkan olarak , şimdi nihai raporu hazırlamak için geri çekilmeliyim .

(src)="10"> Ka një numër të rëndësishëm propozimesh teknike të detajuara mbi të cilat është rënë dakord nga profesionistët e policisë së BiH dhe që tani duhet të përfshihen në këto dokumenta , " tha Martens .
(trg)="10"> BH' nin asayiş uzmanları tarafından kabul edilen ve bu belgeleri eklenmesi gereken önemli sayıda ayrıntılı teknik öneri bulunuyor , " dedi .

(src)="11"> Megjithatë , anëtarët e PRC nuk ranë dakord mbi një numër zonash në të cilat do të operojnë shërbimet e policisë lokale .
(trg)="11"> Ancak PRC üyeleri Yerel Polis Teşkilatının faaliyet göstereceği bölge sayısında anlaşma sağlayamadılar .

(src)="12"> Zyrtarët nga njësia serbe boshnjake ( RS ) ngulmojnë në mbajtjen e ministrive të brendshme në nivel njësish , ndërsa zyrtarët e Federatës së BiH ( FBiH ) janë të interesuar në një strukturë më të përqëndruar .
(trg)="12"> Bosnalı Sırp tarafı olan Sırp Cumhuriyeti' nden ( SC ) yetkililer taraf düzeyindeki içişleri bakanlıklarının kalmasında ısrar ederken , BH Federasyonu ( BHF ) yetkilileri daha merkezileştirilmiş bir yapıyla ilgileniyor .

(src)="13"> Miratimi i propozimit të PRC është vendosur si një nga kushtet e Eshdaun në 16 dhjetor kur ai njoftoi një seri masash në përgjigje të mungesës së bashkëpunimit të RS me gjykatën e OKB- së për krimet e luftës .
(trg)="13"> PRC' nin önerisinin uygulanması , Ashdown' un SC' nin BM savaş suçları mahkemesiyle işbirliği yapmamasına tepki olarak 16 Aralık' ta açıkladığı şartlar arasında yer alıyor .

(src)="14"> Nëqoftë se RS dështon të përmbushë kushtet , tha Eshdaun , " unë nuk do të ngurroj të marr masa që kanë të bëjnë drejtpërsëdrejti dhe me forcë , me pasuritë dhe institucionet e RS për aq sa jam në gjendje ta bëj këtë dhe asnjë opsion nuk përjashtohet . "
(trg)="14"> Ashdown , SC' nin kriterleri karşılamaması durumunda yapacakları hakkında , " Doğrudan ve güçlü bir şekilde SC' nin varlık ve kurumlarını hedef alan tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğim ; zira bunu yapabilirim ve hiçbir seçenek dışlanmış değildir , " şeklinde konuştu .

(src)="15"> Sipas një përmbledhjeje të botuar të propozimeve të PRC , shërbimet lokale të policisë do të operojnë në zonat lokale policore komanduar nga komisionerët lokalë të policisë .
(trg)="15"> PRC önerisinin yayınlanmış özet haline göre , Yerel Polis Teşkilatı Yerel Polis Komiserleri komutası altındaki Yerel Polis Bölgelerinde faaliyet gösterecekler .

(src)="16"> Grupimet e komunave ekzistuese do të përbëjnë zonat lokale të policisë dhe kriteret teknike policore do të përcaktojnë vendosjen , pozicionin gjeografik dhe formën e tyre .
(trg)="16"> Yerel Polis Bölgeleri mevcut belediyelerden oluşturulacak gruplardan meydana gelecek ve bunların coğrafi büyüklüğü , şekli ve yeri teknik asayiş kriterleriyle belirlenecek .

(src)="17"> Linjat politike ekzistuese midis njësive , kantoneve në BiH apo distrikteve në RS nuk do të kenë rëndësi të drejtpërdrejtë në formimin e zonave lokale policore .
(trg)="17"> Taraflar , BHF' deki kantonlar ve SC' deki iller arasındaki mevcut siyasi sınırlar Yerel Polis Bölgelerinin oluşumunda doğrudan öneme sahip olmayacak .

(src)="18"> Në çdo zonë lokale policore , një këshill lokal policor i përbërë nga zyrtarë të zgjedhur lokalisht , anëtarë të gjyqësorit dhe krerë komunitetesh , do të mbajë mbikqyrjen dhe përgjegjësinë e komunitetit .
(trg)="18"> Her Yerel Polis Bölgesinde , seçilmiş yerel yetkililer , yargı üyeleri ve toplum liderlerinden oluşan bir Yerel Polis Kurulu toplumda asayişten sorumlu olacak .

(src)="19"> Agjensia Administrative e Policisë në nivel shtetëror do të japë mbështetjen bazë ndaj shërbimeve policore në strukturën e vetme , duke përfshirë bashkërendimin e rekrutimit , ngritjen në përgjegjësi të të gjithë zyrtarëve të policisë nën të njëjtat kushte standarde të pagave dhe rangut .
(trg)="19"> Devlet düzeyindeki Polis İdare Teşkilatı , birleşik yapıdaki polis teşkilatlarına eleman alımının koordinasyonu , bütün polis memurlarının ortak standartlar altında terfi ve nakil edilmesi , maaş ve rütbe koşulları da dahil olmak üzere merkezi temel destek verecek .

(src)="20"> Një mekanizëm i burimeve njerëzore do të përdoret për të garantuar se policia pasqyron strukturën etnike të popullsisë së BiH .
(trg)="20"> Polis teşkilatının BH nüfusunun etnik yapısını yansıtmasını sağlamak için bir insan hakları mekanizması kullanılacak .

(src)="21"> " Ky propozim përmbush kërkesat minimale vënë nga Komisioni Europian dhe nga përfaqësuesi i posaçëm i BE Havier Solana për këtë reformë : ngritja e një strukture të vetme me të gjitha kompetencat për legjislacionin policor dhe financimit të policisë në nivel shtetëror , " tha Martens .
(trg)="21"> Martens , " Bu öneri , Avrupa Komisyonu ve AB Özel Temsilcisi Javier Solana' nın bu reform için belirlemiş olduğu asgari şartları karşılamaktadır . Bu da polis mevzuatına ilişkin bütün yetki ve polisin finansmanı devlet düzeyinde olacak şekilde tek bir yapının oluşturulmasıdır , " dedi .

(src)="22"> Krerët politikë negociojnë fundin paqësor ndaj konfliktit maqedonas
(trg)="22"> Siyasi Liderler Makedonya' daki Anlaşmazlığa Barışçı Çözüm İçin Pazarlık Yaptı

(src)="23"> Një situatë potencialisht shpërthyese u shua paqësisht në Maqedoni javën e shkuar , ndërsa krerët politikë shqiptarë bindën një grup njerëzish të armatosur në fshatin Kondovo të dorëzojnë armët dhe t' i drejtojnë shqetësimet e tyre nëpërmjet institucioneve .
(trg)="23"> Geçtiğimiz hafta etnik Arnavut siyasi liderlerin Kondovo köyündeki silahlı bir grubu silahlarını bırakmaları ve sorunlarını kurumlar yoluyla çözmeleri yönünde ikna etmeleriyle , Makedonya' da potansiyel hassasiyet taşıyan bir konu barışçı şekilde kapanmış oldu .

(src)="24"> Nga Seremb Gjergji për Southeast European Times -- 21/ 12/ 04
(trg)="24"> Southeast European Times için Seremb Gjergji' nin haberi -- 21/ 12/ 04

(src)="25"> Një fshatar shikon se si politikanët shqiptarë etnikë hyjnë në Kondovo në 17 dhjetor .
(trg)="25"> Bir köylü , 17 Aralık' ta etnik Arnavut siyasilerin Kondovo' ya gelişlerini izliyor .

(src)="26"> Një konflikt përfundoi paqësisht kur grupi i armatosur u tërhoq dhe u arrit një marrëveshje politike . [ AFP ]
(trg)="26"> Köydeki anlaşmazlık , silahlı grubun geri çekilmesi ve siyasi uzlaşmanın sağlanmasıyla sorunsuz şekilde sona erdi . [ AFP ]

(src)="27"> Një konflikt që përfshinte një numër të paditur njerëzish të armatosur në fshatin Kondovo , 10 km në perëndim të Shkupit , u zgjidh paqësisht javën e kaluar , sipas politikanëve shaiptarë etnikë që thanë se i kishin bindur njerëzit të dorëzonin armët e tyre dhe t' i drejtonin shqetësimet që kishin nëpërmjet institucioneve .
(trg)="27"> Üsküp' ün 10 kilometre batısında yer alan Kondovo köyünde sayıları bilinmeyen bir grup silahlı adamın rol aldığı anlaşmazlık , adamları silahlarını bırakıp sorunlarını kurumlar yoluyla çözmeye ikna ettiklerini söyleyen etnik Arnavut siyasilere göre geçtiğimiz hafta sorunsuz şekilde sona erdi .

(src)="28"> " Ne arritëm të mënjanonim zjarrin që nisi në Kondovo , " u tha gazetarëve kreu i Partisë Demokratike të Shqiptarëve ( PDSH ) , Arben Xhaferri .
(trg)="28"> Arnavut Demokrat Partisi ( PDHS ) lideri Arben Caferi gazetecilere verdiği demeçte , " Kondovo' da çıkan yangını söndürmeyi başardık , " dedi .

(src)="29"> Nënkryetari i partisë , Menduh Thaçi tha se marrëveshja demonstroi besimin në aftësinë e partive politike shqiptare etnike për t' ju drejtuar shqetësimeve në komunitet .
(trg)="29"> Parti genel başkan yardımcısı Menduh Thaci , sağlanan anlaşmanın etnik Arnavut siyasi partilerin toplumdaki sorunları çözebildiklerine duyulan güveni gösterdiğini söyledi .

(src)="30"> Në vend të granatave dhe plumbave , flakëroi paqja , tha Ali Ahmeti , kreu i anëtarit të koalicionit qeverisës , Bashkimit Demokratik për integrimin .
(trg)="30"> İktidar koalisyonu üyesi Demokratik Bütünleşme Birliği genel başkanı Ali Ahmeti , " El bombaları ve kurşunlar yerine barış parladı , " dedi .

(src)="31"> Policia nuk ishte në gjendje të hynte në fshat që nga kreu i nëntorit , kur personat , që thuhej se kishin uniforma dhe ishin të armatosur me kallashnikovë , filluan të patrullonin rrugët , vetëm ditë përpara se të mbahej një referendum mbi ligjet e reja të decentralizimit të Maqedonisë .
(trg)="31"> Makedonya' nın yeni yerel yönetim yasaları üzerinde yapılacak ulusal referanduma birkaç gün kala bazı adamların -- bildirildiğine göre üzerilerinde üniforma ve ellerinde Kalaşnikof tüfekleri bulunan -- sokaklarda dolaşmaya başladığı Kasım ayı başlarından bu yana , polis köye giremiyordu .

(src)="32"> Situata u pa si një provë kyçe për koalicionin multietnik qeverisës të vendit , i cili ka punuar për të zbatuar plotësisht akordin e paqes , të njohur si marrëveshja kornizë e Ohrit , që i dha fund shtatë muajve luftë më 2001 .
(trg)="32"> Durum , yedi ay süren çatışmalara 2001 yılında son veren ve Ohri Barış Anlaşması adıyla bilinen barış akdinin tam olarak uygulanmasına çalışan , ülkenin etnik çeşitlilikteki iktidar koalisyonu için önemli bir sınav olarak görülüyordu .

(src)="33"> Problemi i Kondovos përbëri " një kërcënim potencial ndaj stabilitetit të Maqedonisë dhe duhet të zgjidhet menjëherë , " tha Presidenti Branko Crvenkovski përpara marrëveshjes së negociuar e cila përkoi me zgjedhjen në parlament të Vlado Buçkovskit si kryeministër .
(trg)="33"> Vlado Buckovski' nin mecliste başbakanlığa seçilmesiyle aynı zamana denk gelen anlaşma pazarlıkları öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Branko Zrvenkovski , Kondovo' daki durumun " Makedonya' da istikrara potansiyel tehdit oluşturduğunu ve derhal çözülmesi gerektiğini , " söyledi .

(src)="34"> Duke ju drejtuar ligjebërësve , Buçkovski tha se qeveria e tij nuk kishte " ndërmend të lejonte asnjërin të destabilizonte situatën e sigurisë " .
(trg)="34"> Milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Buckovski , hükümetinin " kimsenin asayişi bozmasına izin vermeye niyeti olmadığını " söyledi .

(src)="35"> Megjithatë , autoritetet kishin treguar se favorizonin zgjidhjen e çështjes nëpërmjet negociatave se sa forcës .
(trg)="35"> Ancak yetkililer , sorunun güç kullanmak yerine pazarlık yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirtmişlerdi .

(src)="36"> Gjatë një vizite në Shkup javën e shkuar , drejtori i NATO- s për Ballkanin , Robert Serri shprehu mbështetjen për përpjekjet e qeverisë për të zbutur situatën .
(trg)="36"> Geçtiğimiz hafta Üsküp' ü ziyaret eden NATO' nun Balkanlar Direktörü Robert Serry , hükümetin sorunu giderme çabalarına verdiği desteği dile getirdi .

(src)="37"> Pas bisedimeve me dyer të mbyllura me Kryeministrin e caktuar Buçkovski , Serri tha se ai dyshonte se konflikti do të shpinte në destabilizim .
(trg)="37"> Başbakan adayı Buckovski ile kapalı kapılar ardında yaptığı görüşme sonrasında konuşan Serry , anlaşmazlığın istikrar kaybına yol açacağından şüphesi olduğunu belirtti .

(src)="38"> Bashesku bën betimin si president i ri i Rumanisë
(trg)="38"> Basescu Romanya' nın Yeni Cumhurbaşkanı Olarak Yemin Etti

(src)="39"> Ish guvernatori i Bukureshtit Traian Bashesku bëri të hënën betimin si president i ri i Rumanisë .
(trg)="39"> Eski Bükreş Belediye Başkanı Traian Basescu , Pazartesi günü Romanya' nın yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etti .

(src)="40"> Ai u zotua të luftojë korrupsionin dhe varfërinë dhe të përqëndrohet në reformat e kërkuara nga BE .
(trg)="40"> Basescu , yolsuzluk ve yoksullukla mücadele ve AB reformlarına odaklanma sözü verdi .

(src)="41"> ( Pressreview. ro , Xinhua - 21/ 12/ 04 ; AP , VOA , RFE/ RL , UPI , Evenimentul Zilei , Mediafax , Rompres - 20/ 12/ 04 )
(trg)="41"> ( Pressreview. ro , Xinhua - 21/ 12/ 04 ; AP , VOA , RFE/ RL , UPI , Evenimentul Zilei , Mediafax , Rompres - 20/ 12/ 04 )

(src)="42"> Patriarku ortodoks Teoktist bekon Presidentin rumun Traian Bashesku ( djathtas ) pas ceremonisë së betimit në parlament të hënën ( 20 dhjetor ) . [ AFP ]
(trg)="42"> Ortodoks Patriği Teoctist , 20 Aralık Pazartesi günü düzenlenen yemin töreni sonrasında Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu' yu ( sağda ) kutsadı . [ AFP ]

(src)="43"> Traian Bashesku u betua si president i ri i Rumanisë të hënën ( 20 dhjetor ) , tetë ditë pasi fitoi balotazhin e e zgjedhjeve kundër kryeministrit në largim Adrian Nastase .
(trg)="43"> Traian Basescu , görev süresi sona eren Başbakan Adrian Nastase ile karşı karşıya geldiği ikinci tur seçimleri kazandıktan sekiz gün sonra , 20 Aralık Pazartesi günü Romanya' nın yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etti .

(src)="44"> Duke u zotuar për të luftuar korrupsionin dhe varfërinë , ish guvernatori i Bukureshtit tha gjithashtu se ai do të përqëndrohej në rinovimin e të drejtave njerëzore dhe në reformat që Rumania duhet të zbatojë për të qenë gati për anëtarësimin në 2007 .
(trg)="44"> Yolsuzluk ve yoksullukla mücadele sözü veren eski Bükreş belediye başkanı , insan haklarında yapılacak düzelteler ve Romanya' nın 2007 başlarında AB üyeliğine hazır olmak için uygulaması gereken reformlar üzerinde duracağını da belirtti .

(src)="45"> " Ne nuk mund të flasim rreth bashkimit në BE pa zgjidhur dy problemet që ndeshim : korrupsionin dhe varfërinë , " u tha Bashesku ligjbërësve .
(trg)="45"> Basescu milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada , " Karşı karşıya olduğumuz iki temel sorunu , yolsuzluk ve yoksulluğu çözmeden AB üyeliğinden bahsedemeyiz , " dedi .

(src)="46"> Ai u zotua t' i kushtojë përpjekjet e tij përmirësimit të demokracisë , rivendosjes së lirive të shtypit dhe mbrojtjes së institucioneve shtetërore nga ndërhyrja politike .
(trg)="46"> Cumhurbaşkanı çabalarını demokrasiyi ilerletme , basın özgürlüklerini geri getirme ve devlet kurumlarını siyasi müdahalelerden koruma yönünde yoğunlaştıracağına söz verdi .

(src)="47"> Duke përshkruar përparësitë e politikës së tij të jashtme , Bashesku tha se do të kërkojë të nxisë rolin e Rumanisë në NATO dhe marrëdhëniet e saj me partnerë dhe aleatë të tjerë .
(trg)="47"> Dış politikadaki önceliklerini sıralayan Basescu , Romanya' nın NATO' daki rolü ve diğer ortak ve müttefik devletlerle olan ilişkilerini ilerletmeye çalışacağını belirtti .

(src)="48"> Ai theksoi në veçanti rëndësinë e forcimit të mëtejshëm të partneritetit strategjik të vendit të tij me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë .
(trg)="48"> Basescu , ülkesinin ABD ve İngiltere ile olan stratejik ortaklığını güçlendirmenin önemini özellikle vurguladı .

(src)="49"> Bashesku , 53 vjeç , fitoi balotazhin e 12 dhjetorit si një kandidat i aleancës së qendrës , Drejtësi dhe e Vërtetë , formuar nga Partia Demokratike ( PD ) dhe Partia Kombëtare Liberale ( PNL ) në 2003 .
(trg)="49"> 53 yaşındaki Basescu , Demokrat Parti ( PD ) ve Ulusal Liberal Parti ( PNL ) tarafından 2003 yılında kurulan merkezci Adalet ve Gerçek İttifakının adayı olarak girdiği 12 Aralık ikinci tur seçimlerinden galip ayrıldı .

(src)="50"> Ai zëvendëson Ion Ilieskun , duke u bërë presidenti i tretë rumun që nga përmbysja e komunizmit në vend në 1989 dhe i pari që zgjidhet për një term pesë- vjeçar .
(trg)="50"> Ion Iliescu' nun yerini alan Basescu , Romanya' nın 1989 yılında komünizmin devrilmesinden bu yana göreve gelen üçüncü , beş yıllık görev süresi için seçilen ise ilk cumhurbaşkanı oldu .

(src)="51"> Duke u zotuar të mbështesë të gjitha nismat nga të cilat mund të përfitojë Rumania dhe populli i saj , Iliesku , i cili pritet të marrë nga Nastase kryesimin e Partisë Social Demokratike ( PSD ) e siguroi Basheskun për mbështetjen e tij .
(trg)="51"> Sosyal Demokrat Parti ( PSD ) genel başkanlığını Nastase' den devralması beklenen Iliescu , Romanya ve halkına yararlı olacak her türlü girişimi destekleme vaadinde bulunarak Basescu' ya destek güvencesi verdi .

(src)="52"> " Unë nuk jam dakord për konfrontimin e përhershëm që ka sjellë kaq vështirësi gjithë këto vite , " tha ai .
(trg)="52"> Iliescu , " Yıllardır bize bu kadar sorun getiren bu ezeli rekabeti onaylamıyorum , " dedi .

(src)="53"> Bashesku mori postin vetëm pak orë pasi la atë të guvernatorit të Bukureshtit .
(trg)="53"> Basescu , yeni görevini Bükreş belediye başkanlığından istifasından birkaç saat sonra kabul etti .

(src)="54"> Razvan Murgeanu do të shërbejë në vend të tij si i përkohshëm seri sa të bëhen zgjedhjet e hershme guvernatoriale në 2005 .
(trg)="54"> Ondan boşalan koltuğa 2005' te yapılacak erken yerel seçimlere kadar geçici olarak Razvan Murgeanu oturacak .

(src)="55"> Bashesku u tërhoq gjithashtu nga posti i tij si udhëheqës partie , duke caktuar kryetarin ekzekutiv të partisë , Emil Boc si zëvendësin e tij deri në konventën e partisë në maj .
(trg)="55"> Partisinin genel başkanlığından da istifa eden Basescu , Mayıs ayında yapılacak ulusal kongreye kadar yerine PD icra başkanı Emil Boc' u aday gösterdi .

(src)="56"> Prova e parë e madhe për presidentin e ri është të ngrejë një qeveri të re , pasi as PSD që fitoi më shumë vota në zgjedhjet parlamentare të 28 nëntorit , as aleanca PNL- PD , nuk kanë një shumicë që të qeverisin vetëm .
(trg)="56"> Yeni cumhurbaşkanını bekleyen ilk sınav yeni hükümeti kurmak olacak ; zira ne 28 Kasım parlamento seçimlerinde en fazla oyu kazanan PSD , ne de PNL- PD ittifakı tek başına hükümeti kurmaya yetecek çoğunluğa sahip değil .

(src)="57"> Bashesku ka shprehur besim se një qeveri e PNL do të formohet këtë muaj .
(trg)="57"> Basescu , PNL- PD liderliğindeki bir hükümetin bu ay içinde kurulacağına duyduğu güveni dile getirdi .

(src)="58"> " Unë do të konsultohem me partitë sapo të bëj betimin përpara parlamentit , " citon e përditëshmja rumune Evenimentul Zilei të ketë thënë Bashesku . " Pastaj do të emëroj kryeministrin që kam shpallur gjatë fushatës zgjedhore , Kalin Popesku Tarikeanu . "
(trg)="58"> Romen Evenimentul Zilei gazetesinde Pazartesi günü yayınlanan sözlerinde Basescu , " Meclis huzurunda yemin eder etmez partilerle istişarelere başlayacağım , " diyerek şöyle devam etti : " Ardından hükümeti kurma görevini , seçim kampanyası sırasında açıkladığım isme , Calin Popescu Tariceanu' ya vereceğim . "

(src)="59"> Aleanca PNL- PD ka filluar ndërkaq konsultimet me Bashkimin Demokratik të Hungarezëve të Rumanisë , që duket e gatshme të bashkohet me qeverinë e re .
(trg)="59"> PNL- PD ittifakı , yeni hükümete katılmaya hazır gibi görünen Romanya Macar Demokrat Birliği ile istişarelere çoktan başladı .

(src)="60"> Burime të partisë thonë se atyre mund t' u jepen tre poste në kabinetin e Tarikeanut .
(trg)="60"> Parti kaynakları Tariceanu' nun kabinesinde üç bakanlık alabileceklerini söylüyorlar .

(src)="61"> Bullgaria synon të kapërcejë hendekun dixhital
(trg)="61"> Bulgaristan Teknolojik Uçurumu Kapatmayı Hedefliyor

(src)="62"> Bullgaria ka filluar një projekt tre- vjeçar që do të përgatisë terrenin për kalimin në një ekonomi të mbështetur tek njohuritë dhe për të ndihmuar që vendi të arrijë Europën Perëndimore përsa i takon teknologjive moderne të informacionit dhe komunikacionit .
(trg)="62"> Bulgaristan , bilgiye dayalı ekonomiye geçişin zeminini hazırlaması ve ülkenin , modern bilgi ve iletişim teknolojileri açısından Batı Avrupa standartlarını yakalamasına yardımcı olması planlanan üç yıllık bir proje başlattı .

(src)="63"> Objektivi është për të siguruar që të gjithë studentët të kenë mundësinë për të zotëruar aftësitë dhe njohuritë dixhitale , duke u lejuar atyre që të kërkojnë dhe të gjejnë informacionin për të cilin kanë nevojë dhe për t’ a përdorur atë gjatë procesit të arsimimit , duke i bërë ata më konkurrues kur të hyjnë në tregun e punës .
(trg)="63"> Proje ile tüm öğrencilerin sayısal bilgi ve becerilere hakim olması sağlanarak , ihtiyaç duydukları bilgileri arayıp bulmaları ve bu bilgi birikimini eğitim sürecinde kullanarak , bu sayede emek piyasasında daha rekabetçi hale gelmeleri amaçlanıyor .

(src)="64"> Nga Svetlla Dimitrova për Southeast European Times në Sofje -- 21/ 03/ 05
(trg)="64"> Svetla Dimitrova , Southeast European Times , Sofya -- 21/ 03/ 05

(src)="65"> Programi Klasa- i do t’ u sigurojë shkollave kompjuterë e mundësi lidhje me internet me shpejtësi të lartë dhe do të bëjë të mundur që studentëve t’ u mësohen aftësitë dhe njohuritë dixhitale . [ Arkiv ]
(trg)="65"> I- Sınıf programı kapsamında okullara bilgisayar ve yüksek hızlı Internet erişimi sağlanarak , öğrencilerin sayısal bilgi ve becerileri öğrenmeleri hedefleniyor . [ Dosya ]

(src)="66"> Bullgaria ka filluar një program tre- vjeçar që do të mundësojë që të gjitha shkollat në vend të furnizohen me kompjuterë dhe me internet me shpejtësi të lartë .
(trg)="66"> Bulgaristan , ülkedeki tüm okullara bilgisayar ve yüksek hızlı Internet erişimi sağlamayı amaçlayan , üç yıllık bir program başlattı .

(src)="67"> Projekti , i quajtur Klasa- i , është pjesë e përpjekjeve të përgjithshme të vendit për të kapërcyer hendekun dixhital me vendet e Bashkimit Europian , me të cilat Bullgaria pritet të bashkohet në janar 2007 .
(trg)="67"> I- Sınıf adı verilen proje , ülkenin , Ocak 2007' de katılmayı planladığı Avrupa Birliği ile arasındaki teknolojik uçurumu kapatmaya yönelik çabalarının bir parçası .

(src)="68"> Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit e Komunikacioneve Nikolai Vasilev njoftoi fillimin zyrtar të programit më 7 mars , disa ditë pasi ligjvënësit miratuan një strategji kombëtare dhe plan veprimi për futjen e informacionit dhe teknologjive të komunikacionit ( ICT ) në sistemin e shkollave bullgare .
(trg)="68"> Ulaştırma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nikolay Vassilev , yasama organı Bulgaristan' daki okulların bilgi ve iletişim teknolojileri ( BİT ) ile tanıştırılmasına yönelik ulusal strateji ve eylem planını kabul ettikten günler sonra , 7 Mart' ta programın resmen başladığını duyurdu .

(src)="69"> Objektivi i strategjisë nuk është thjesht të furnizohen të gjitha shkollat me kompjuterë dhe t’ u sigurohet mundësia e lidhjes me internet për të gjithë studentët , por -- më i rëndësishëm -- për të siguruar që të gjithë të kenë mundësinë për të zotëruar aftësitë dhe njohuritë dixhitale .
(trg)="69"> Söz konusu stratejinin amacı yalnızca tüm okullara bilgisayar ve tüm öğrencilere Internet erişimi sağlamak değil , öğrencilere sayısal bilgi ve becerilere hakim olma şansı vermek .

(src)="70"> Qëllimi i përgjithshëm i strategjisë është krijimi i një mjedisi krejtësisht të ri , në të cilin studentët janë të aftë për të kërkuar dhe për të gjetur informacionin për të cilin kanë nevojë dhe për t’ a përdorur atë gjatë procesit të arsimimit , gjë që do t’ i bëjë ata më konkurrues në tregun e punës .
(trg)="70"> Daha geniş çerçevede ise , öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri arayıp bulabilecekleri ve bu bilgileri analiz edip eğitim sürecinde kullanarak , bu sayede emek piyasasında daha rekabetçi hale gelecekleri yepyeni bir ortam yaratılması hedefleniyor .

(src)="71"> Masat e parashikuara në këtë strategji përfshijnë gjithashtu krijimin e një rrjeti infomacioni , një bazë të dhënash arsimore , programe për mësimin në distancë dhe një bazë njohurish për të gjitha disiplinat , si dhe kurse trainimi për mësuesit si një hap drejt përfshirjes së ICT në të gjitha lëndët shkollore .
(trg)="71"> Strateji kapsamında alınması öngörülen önlemler arasında , BİT' nin tüm okul derslerine dahil edilmesine yönelik bir adım olarak bir bilgi ağı , eğitim portalı , uzaktan eğitim platformları , her disiplin için bir bilgi veritabanı ve yanı sıra öğretmenler için eğitim kursları yer alıyor .

(src)="72"> Në fund të shkurtit vitin e kaluar , Komisioni Europian ( KE ) botoi Raportin e tij mbi Përparimin e- Europian 2004 mbi arritjet e vendeve anëtare dhe kandidate të BE- së në zhvillimin e shoqërive të informacionit .
(trg)="72"> Avrupa Komisyonu ( AK ) geçtiğimiz yıl Şubat ayı sonunda , AB üyesi ülkeler ile aday ülkelerin bilgi toplumunun gelişimi açısından elde ettikleri başarıların anlatıldığı 2004 e- Avrupa İlerleme Raporunu yayınladı .

(src)="73"> Sipas ministrisë së Vasilevit , përfundimi i përgjithshëm ishte se kandidatët për në BE , Bullgaria dhe Rumania kishin bërë më pak përparim mes vendeve të studjuara .
(trg)="73"> Vassilev' in bakanlığına göre raporda varılan genel sonuç , AB adayları Bulgaristan ve Romanya' nın , incelenen tüm ülkeler içinde en az gelişme gösteren ülkeler olduğu yönünde .

(src)="74"> Raporti gjithashtu vuri në dukje një ndarje të konsiderueshme ndërmjet Bullgarisë dhe pjesës tjetër të Europës në lidhje me përdorimin e ICT- së në sistemin e arsimit .
(trg)="74"> Raporda ayrıca BİT' nin eğitim sisteminde kullanımı açısından Bulgaristan ile Avrupa' nın geneli arasında kritik bir fark olduğuna da dikkat çekiliyor .

(src)="75"> Një raport i ri i KE në shkurt të këtij viti e rendit përqindjen e përdoruesve të internetit në Bullgari në 19. 2 përqind të popullsisë prej 7. 9 milion -- pas të gjithë shteteve anëtarë të BE- së , por përpara Turqisë dhe Rumanisë .
(trg)="75"> Bu yılın Şubat ayında yayınlanan yeni AK raporunda ise , Bulgaristan' da Internet kullananların 7. 9 milyonluk ülke nüfusu içindeki payı yüzde 19. 2 olarak belirlenmiş .

(src)="76"> Sipas raportit , " Rishikimi i e- Përfshirjes : Dimension Vendor i Shoqërisë së Informacionit " futja e internetit në 25 vendet anëtare të BE- së qëndron në një mesatare prej 41. 4 përqind të popullsisë së Bashkimit .
(trg)="76"> Bu oranla Bulgaristan tüm AB üyelerinin gerisinde kalmakla birlikte , Türkiye ve Romanya' nın önünde yer alıyor . " eInclusion Revisited : Bilgi Toplumunun Yerel Boyutu " adlı rapora göre , AB' nin mevcut 25 üyesinde Internet kullanımı , Birlik nüfusunun ortalama yüzde 41. 4' üne karşılık geliyor .

(src)="77"> Shifrat megjithatë janë të bazuara mbi një sondazh të Eurobarometrit në korrik 2003 dhe ka të ngjarë të kenë ndryshuar që atëherë .
(trg)="77"> Fakat bu rakamlar , Temmuz 2003 tarihli bir Eurobarometer ( Avrupa Barometresi ) araştırmasına dayanıyor ve dolayısıyla o tarihten bu yana değişmiş olmaları muhtemel .

(src)="78"> " Arsimi , mosha dhe të ardhurat duket të jenë elementët më të rëndësishëm të ndryshueshëm përgjatë të cilave lëviz ndarja dixhitale .
(trg)="78"> Raporda , " Eğitim , yaş ve gelirin teknolojik uçurumu şekillendiren en önemli değişkenler olduğu görülüyor .

(src)="79"> Faktorët e lidhur me gjininë dhe gjeografinë [ ndarja rajone rurale/ urbane ] tregojnë një ndikim ende të konsiderueshëm , por relativisht me më pak ndikim në përjashtimin prej përdorimit të internetit , " vë në dukje raporti .
(trg)="79"> Cinsiyet ile ilgili ve coğrafi etkenler [ köy/ kent farkı ] Internet kullanımı konusunda etkili olmakla birikte birlikte daha az önem taşıyor " , deniliyor .

(src)="80"> Bullgaria do të shpenzojë rreth 70 milionë euro në zbatimin e programit tre- vjeçar Klasa- i , tha Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit e Komunikacioneve Nikolai Vasilev . [ Arkiv ]
(trg)="80"> Ulaştırma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nikolay Vassilev , Bulgaristan' ın 3 yıllık i- Sınıf programının uygulanması için yaklaşık 70 milyon euro harcayacağını belirtti . [ Dosya ]

(src)="81"> Duke u përpjekur të kapërcejë ndarjen mes Bullgarisë dhe pjesës tjetër të Europës , ministria e transportit dhe komunikacioneve filloi programin Bullgaria- i në të gjithë vendit në prill 2004 .
(trg)="81"> Ulaştırma bakanlığı , Bulgaristan' ı Avrupa' nın genelinden ayıran teknolojik farkı kapatmak amacıyla Nisan 2004' te ülke genelinde i- Bulgaristan adlı bir program başlattı .

(src)="82"> Qëllimi kryesor i tij ishte krijimi i themelit për zhvillimin e tre shtyllave bazë për shoqërinë e informacionit : mundësi e përdorimit të ICT- së për shumicën e shtetasve bullgarë , futjen e ICT- së në të gjithë nivelet e arsimit dhe krijimin e një sektori kombëtar konkurrues të ICT- së .
(trg)="82"> Bu programın ana hedefi bilgi toplumunun üç dayanak noktasına , yani Bulgar vatandaşlarının çoğunluğunun BİT' den faydalanmasına , BİT' nin eğitimin her aşamasında kullanılmasına ve rekabetçi bir ulusal BİT sektörü oluşturulmasına zemin hazırlamaktı .

(src)="83"> Si pjesë e zbatimit të atij programi , një numër i përgjithshëm prej 600 kompjuterësh u instaluan në 50 shkolla më 2004 .
(trg)="83"> Programın bir parçası olarak 2004 yılında 50 okulda toplam 600 bilgisayar kuruldu .

(src)="84"> Nga fundi i vitit , qeveria siguroi 5 milionë euro për blerjen e 7, 700 kompjuterëve të tjerë që janë instaluar në 750 shkolla , ku më shumë se 400, 000 vetë studjojnë me to .
(trg)="84"> Yıl sonuna doğru ise hükümet , öğrenci sayısı 400. 000' i aşan toplam 750 okulda kullanılmak üzere 7. 700 bilgisayar satın alınması için 5 milyon euroluk bütçe ayırdı .

(src)="85"> Sipas Vasilev , Bullgaria do të shpenzojë rreth 70 milionë euro në zbatimin e programit tre- vjeçar Klasa- i .
(trg)="85"> Vassilev' e göre Bulgaristan , 3 yıllık i- Sınıf programı için 70 milyon euro harcayacak .

(src)="86"> Pothuajse një e treta është rezervuar për blerjen e 20, 000 kompjuterëve të rinj këtë vit , kur do të krijohen pothuajse 2, 500 klasa të reja të specializuara për trainimin në përdorimin e kompjuterëve , secila e pajisur gjithashtu me një server , printer dhe skaner .
(trg)="86"> Bu miktarın yaklaşık üçte biri , bu yıl satın alınması planlanan 20. 000 masaüstü bilgisayar için ayrıldı .

(src)="87"> Laboratorë kompjuterikë të tjerë do të krijohen më 2006 dhe 2007 .
(trg)="87"> Bu yıl içinde ayrıca bilgisayar eğitimine yönelik ve her birinde bir sunucu , bir yazıcı ve bir tarayıcı bulunacak olan 2. 500 yeni özel sınıf inşa edilecek . 2006 ve 2007 yıllarında ise bilgisayar laboratuvarlarının sayısı artırılacak .

(src)="88"> Përveç kësaj , pothuajse një e treta e 3, 300 shkollave në vend do të kenë mundësinë e lidhjes me internet me shpejtësi të lartë deri në fund të këtij viti dhe pjesa tjetër deri në fund të vitit 2006 . Më 2007 , të gjithë kompjuterët në shkolla do të kenë shpejtësi lidhje mesatarisht dy herë më të larta se tani .
(trg)="88"> Bunlara ek olarak ülkedeki 3. 300 okulun yaklaşık üçte biri yıl sonuna , geriye kalanları ise 2006 yılı sonuna kadar yüksek hızlı Internet erişimine kavuşacak . 2007 yılında tüm okullar , mevcur hızlarından ortalama iki kat daha hızlı erişime sahip olmuş olacak .

(src)="89"> Programi Klasa- i parashikon gjithashtu kurse trainimi të specializuar për pothuajse 3, 300 drejtues të laboratorëve kompjuterikë dhe për rreth 90, 000 mësues , në mënyrë që ata të fitojnë njohurinë dhe aftësitë e nevojshme për përdorimin e ICT- së në procesin e mësimdhënies .
(trg)="89"> I- Sınıf programı kapsamında ayrıca yaklaşık 3. 300 laboratuvar yöneticisi ve 90. 000 öğretmen için özel eğitim kursları düzenlenmesi ve bu sayede söz konusu yönetici ve öğretmenlere , BİT' nin öğretim süreciyle bütünleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması öngörülüyor .

(src)="90"> Sigurimi i infrastrukturës dhe teknologjisë së përshtatshme , veçanërisht për rajonet me pak mundësi ose të largët dhe grupet që rrezikohen të mbeten të përjashtuar , është gjithashtu një prej masave që ekspertët e BE- së i konsiderojnë si thelbësore për garantimin e standarteve europianë të përfshirjes shoqërore dhe solidaritetit rajonal .
(trg)="90"> Yeterli hizmet verilmeyen ya da uzakta kaldığı için hizmetlerden yararlanamama riski altındaki bölge ve gruplar başta olmak üzere , herkese ve her bölgeye yeterli altyapı ve teknoloji hizmeti verilmesi koşulu da , AB uzmanlarının , sosyal katılım ve bölgesel uyum konularında Avrupa standartlarının yakalanması açısından hayati önem taşıdığını düşündükleri bir diğer unsur .

(src)="91"> Ndërhyrja publike e harmonizuar në nivele të ndryshëm -- europian , kombëtar , rajonal dhe vendor -- si dhe angazhimi i vazhdueshëm i qeverive , sektorit privat dhe shoqërisë civile janë ende të nevojshëm për të siguruar evolucionin drejt një shoqërie të njohurive më të qëndrueshme dhe gjithë- përfshirëse , vë gjithashtu në dukje raporti i shkurtit .
(trg)="91"> Şubat ayında yayınlanan raporda , daha sürdürülebilir ve geniş kapsamlı bir bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin garanti altına alınabilmesi için farklı seviyelerde -- Avrupa , ulusal , bölgesel ve yerel -- kamudan gelecek ortak müdahalelere , hükümetlerin sürekli çabalarına , özel sektöre ve sivil topluma da ihtiyaç olduğu belirtiliyor .

(src)="92"> Një kusht kryesor për suksesin e strategjisë së përfshirjes dixhitale , theksojnë ekspertët e BE- së , është se mbështetet në metodën e bazuar në kontekstin , sipas të cilit grupet e synuara merren në konsideratë brenda mjedisit të tyre gjeografik , social dhe kulturor .
(trg)="92"> AB uzmanları , teknolojik hizmetlerin kapsamının genişletilmesine yönelik bir stratejinin başarılı olabilmesi için , hedef grupların kendilerine özgü coğrafi , sosyal ve kültürel koşulları içinde değerlendirildikleri , bağlama dayalı bir yaklaşım izlenmesi gerektiğinin altını çiziyor .

(src)="93"> DCFTA sjell liri e sfida në Moldavi
(trg)="93"> DCFTA Moldova' ya özgürlükle birlikte sorunlar getirecek

(src)="94"> Me pothuajse 50 % të eksporteve të saj që shkojnë drejt vendeve anëtare të BE- së , Moldavia nisi bisedimet me Bashkimin për një Marrëveshje të Tregtisë së Lirë .
(trg)="94"> İhracatının neredeyse % 50' si AB ülkelerine giden Moldova , AB ile Serbest Ticaret Anlaşması konulu müzakerelere başladı .

(src)="95"> Nga Alina Radu për Southeast European Times në Kishinau -- 19/ 03/ 12
(trg)="95"> Southeast European Times için Chisinau' dan Alina Radu' nun haberi -- 19/ 03/ 12

(src)="96"> Pothuajse gjysma e eksporteve të Moldavisë shkojnë drejt vendeve të BE- së . [ Reuters ]
(trg)="96"> Moldova' nın ihracatının neredeyse yarısı AB ülkelerine gidiyor . [ Reuters ]

(src)="97"> Moldavia nisi bisedimet pesë ditore në lidhje me një Marrëveshje të Thellë e Gjithë- përfshirëse të Tregtisë së Lirë ( DCFTA ) me BE të dielën ( 18 mars ) .
(trg)="97"> Moldova , AB ile beş gün sürecek Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması ( DCFTA ) konulu müzakerelere 18 Mart Pazar günü başladı .

(src)="98"> DCFTA pritet të nënshkruhet më 2013 dhe do të sjellë përfitime për vendin , së bashku me sfida të mëdha .
(trg)="98"> DCFTA' nın 2013 yılında imzalanması bekleniyor ve ülkeye faydaların yanı sıra büyük sorunlar da getirecek .

(src)="99"> Në fund të muajit të kaluar , Kryeministri Vladimir Filat u takua me Komisionerin e Tregtisë së BE- së Karel De Gusht në Kishinau për të diskutuar mbi marrëveshjen .
(trg)="99"> Geçen ayın sonunda , Başbakan Vladimir Filat düzenlemeyi görüşmek üzere AB' nin Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Karel De Gucht ile Chisinau' da bir araya geldi .

(src)="100"> Të dyja palët vunë në dukje rritjen e konsiderueshme në tregtinë dypalëshe mes Moldavisë e shteteve të BE- së -- e cila ka arritur në 2, 7 miliardë euro -- dhe theksuan se eksportet nga Moldavia drejt shteteve të BE- së përbëjnë 49 % të eksporteve të vendit .
(trg)="100"> İki taraf da Moldova ile AB ülkeleri arasındaki ikili ticarette - 2, 7 milyar avroya ulaşan - önemli büyümeye ve Moldova' nın AB ülkelerine olan ihracatının , ülkenin toplam ihracatının % 49' unu oluşturmasına dikkat çekti .