# sq/setimes.sq-sr.xml.gz
# sr/setimes.sq-sr.xml.gz


(src)="1"> Struktura e reformuar e policisë së BiH duhet të miratohet deri në krye të vitit 2005
(trg)="1"> Reformisana policijska struktura u BiH trebalo bi da bude odobrena do početka 2005 . godine

(src)="2"> Një komitet nga zyrtarë të lartë të sigurimit , lokalë e ndërkombëtarë kanë arritur një konsensus mbi një strukturë të bashkuar policore në Bosnje dhe Herzegovinë .
(trg)="2"> Komisija u kojoj se nalaze najviši lokalni i međunarodni bezbednosni zvaničnici postigla je konsenzus o jedinstvenoj policijskoj strukturi za Bosnu i Hercegovinu .

(src)="3"> Sipas propozimit të komitetit , tre organizata do të formojnë një forcë të veçantë nën ministrinë e sigurimit të BiH .
(trg)="3"> Prema predlogu komisije tri organizacije formiraće jedinstvene snage u sklopu Ministarstva bezbednosti BiH .

(src)="4"> Nga Antonio Prlenda për Southeast European Times në Sarajevë – 21/ 12/ 04
(trg)="4"> Antonio Prlenda za Southeast European Times iz Sarajeva – 21/ 12/ 04

(src)="5"> Miratimi i propozimit të PRC është një nga kushtet që Eshdaun ka vënë për Republikën Serbe . [ OHR ]
(trg)="5"> Usvajanje predloga KRP- a jedan je od uslova koje je Ešdaun postavio Republici Srpskoj . [ OHR ]

(src)="6"> Kryetari i Komisionit të Ristrukturimit të Policisë ( PRC ) të Bosnje dhe Herzegovinës ( BiH ) , Vilfred Martens njoftoi në 15 dhjetor se një komitet i zyrtarëve të lartë të sigurimit , lokal e ndërkombëtarë ka arritur një konsensus mbi një strukturë të vetme policie të vendit që do të mbikqyret në nivel shtetëror .
(trg)="6"> Predsedavajući Komisije za restrukturiranje policije u Bosni i Hercegovini ( KRP ) , Vilfred Martens , saopštio je 15 . decembra da je komisija , u kojoj se nalaze najviši lokalni i međunarodni zvaničnici , postigla konsenzus o jedinstvenoj policijskoj strukturi u BiH koja će biti nadzirana na državnom nivou .

(src)="7"> Ngritur nga Përfaqësuesi i Lartë Pedi Eshdaun në korrik , PRC ka rënë dakord të propozojë që Agjensia Shtetërore e Hetimit dhe Mbrojtjes , Shërbimi Shtetëror Kufitar dhe shërbimet e reja policore lokale të bëhen pjesë e një force të vetme policore nën mbikqyrjen e ministrisë së sigurimit të BiH .
(trg)="7"> Komisija , koju je u julu osnovao visoki predstavnik Pedi Ešdaun , dogovorila se da predloži da se Državna agencija za istrage i zaštitu , Državna granična služba i nova Lokalna policijska služba spoje u jedinstvenu policijsku snagu , pod kontrolom Ministarstva bezbednosti BiH .

(src)="8"> Martens do t' ja propozojë rekomandimin e tij Eshdaunit përpara fundit të muajit .
(trg)="8"> Martens će ovaj predlog izložiti Ešdaunu pre kraja godine .

(src)="9"> " Si kryetar , unë duhet të tërhiqem tashmë për të hartuar raportin përfundimtar .
(trg)="9"> « Kao predsedavajući sada se moram povući da bih uradio nacrt konačnog izveštaja .

(src)="10"> Ka një numër të rëndësishëm propozimesh teknike të detajuara mbi të cilat është rënë dakord nga profesionistët e policisë së BiH dhe që tani duhet të përfshihen në këto dokumenta , " tha Martens .
(trg)="10"> Postoji značajan broj detaljnih tehničkih predloga oko kojih su se složili policijski profesionalci u BiH i koji sada moraju biti uključeni u ta dokumenta » , rekao je Martens .

(src)="11"> Megjithatë , anëtarët e PRC nuk ranë dakord mbi një numër zonash në të cilat do të operojnë shërbimet e policisë lokale .
(trg)="11"> Međutim , članovi KRP- a nisu uspeli da postignu dogovor o broju područja u kojima će delovati Lokalna policijska služba .

(src)="12"> Zyrtarët nga njësia serbe boshnjake ( RS ) ngulmojnë në mbajtjen e ministrive të brendshme në nivel njësish , ndërsa zyrtarët e Federatës së BiH ( FBiH ) janë të interesuar në një strukturë më të përqëndruar .
(trg)="12"> Zvaničnici entiteta bosanskih Srba , Republike Srpske ( RS ) , insistirali su na zadržavanju ministarstva unutrašnjih poslova na entitetskom nivou , dok su zvaničnici iz Federacije BiH ( FBiH ) bili zainteresovani za centralizovaniju strukturu .

(src)="13"> Miratimi i propozimit të PRC është vendosur si një nga kushtet e Eshdaun në 16 dhjetor kur ai njoftoi një seri masash në përgjigje të mungesës së bashkëpunimit të RS me gjykatën e OKB- së për krimet e luftës .
(trg)="13"> Usvajanje predloga Komisije jedan je od uslova koje je Ešdaun postavio 16 . decembra u sklopu mera koje je preduzeo zbog nesaradnje RS sa Haškim tribunalom .

(src)="14"> Nëqoftë se RS dështon të përmbushë kushtet , tha Eshdaun , " unë nuk do të ngurroj të marr masa që kanë të bëjnë drejtpërsëdrejti dhe me forcë , me pasuritë dhe institucionet e RS për aq sa jam në gjendje ta bëj këtë dhe asnjë opsion nuk përjashtohet . "
(trg)="14"> Ako RS ne ispuni te kriterijume , rekao je Ešdaun , « neću se ustručavati da u onoj meri u kojoj mi to dozvoljavaju ovlašćenja preduzmem mere koje će direktno i snažno biti usmerene na sredstva i institucije RS , i nijedna opcija nije isključena » .

(src)="15"> Sipas një përmbledhjeje të botuar të propozimeve të PRC , shërbimet lokale të policisë do të operojnë në zonat lokale policore komanduar nga komisionerët lokalë të policisë .
(trg)="15"> Prema objavljenom kratkom pregledu predloga Komisije za restrukturiranje policije , Lokalna policijska služba funkcionisaće u Lokalnim policijskim oblastima kojima će komandovati lokalni policijski komesari .

(src)="16"> Grupimet e komunave ekzistuese do të përbëjnë zonat lokale të policisë dhe kriteret teknike policore do të përcaktojnë vendosjen , pozicionin gjeografik dhe formën e tyre .
(trg)="16"> Grupisanjem postojećih opština stvoriće se Lokalne policijske oblasti , a tehnički kriterijumi policijskog rada odrediće njihovu geografsku veličinu , oblik i lokaciju .

(src)="17"> Linjat politike ekzistuese midis njësive , kantoneve në BiH apo distrikteve në RS nuk do të kenë rëndësi të drejtpërdrejtë në formimin e zonave lokale policore .
(trg)="17"> Postojeće političke linije između entiteta , kantona u FBiH ili distrikta u RS neće imati direktan značaj u formiranju Lokalnih policijskih oblasti .

(src)="18"> Në çdo zonë lokale policore , një këshill lokal policor i përbërë nga zyrtarë të zgjedhur lokalisht , anëtarë të gjyqësorit dhe krerë komunitetesh , do të mbajë mbikqyrjen dhe përgjegjësinë e komunitetit .
(trg)="18"> U svakoj Lokalnoj policijskoj oblasti za nadzor i odgovornost biće zaduženo Lokalno policijsko veće sastavljeno od izabranih lokalnih zvaničnika , predstavnika pravosuđa i lidera zajednice .

(src)="19"> Agjensia Administrative e Policisë në nivel shtetëror do të japë mbështetjen bazë ndaj shërbimeve policore në strukturën e vetme , duke përfshirë bashkërendimin e rekrutimit , ngritjen në përgjegjësi të të gjithë zyrtarëve të policisë nën të njëjtat kushte standarde të pagave dhe rangut .
(trg)="19"> Policijska administrativna agencija na državnom nivou pružiće osnovnu centralizovanu podršku policijskim službama u jedinstvenoj strukturi , uključujući koordinaciju prilikom regrutovanja kadrova , unapređenja i transfer svih policijskih zvaničnika na osnovu zajedničkih standarda , plata i činova .

(src)="20"> Një mekanizëm i burimeve njerëzore do të përdoret për të garantuar se policia pasqyron strukturën etnike të popullsisë së BiH .
(trg)="20"> Takođe će biti korišćen kadrovski mehanizam kojim će se obezbediti da sastav policije odražava etničku strukturu stanovništva BiH .

(src)="21"> " Ky propozim përmbush kërkesat minimale vënë nga Komisioni Europian dhe nga përfaqësuesi i posaçëm i BE Havier Solana për këtë reformë : ngritja e një strukture të vetme me të gjitha kompetencat për legjislacionin policor dhe financimit të policisë në nivel shtetëror , " tha Martens .
(trg)="21"> « Ovaj predlog zadovoljava minimum zahteva koje je u vezi sa reformama postavila Evropska komisija i specijalni predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Havijer Solana : uspostavljanje jedinstvene strukture sa svim nadležnostima za donošenje zakona o policiji i finansiranje policije na državnom nivou » , rekao je Martens .

(src)="22"> Krerët politikë negociojnë fundin paqësor ndaj konfliktit maqedonas
(trg)="22"> Politički lideri dogovorili mirno okončanje napetosti u Makedoniji

(src)="23"> Një situatë potencialisht shpërthyese u shua paqësisht në Maqedoni javën e shkuar , ndërsa krerët politikë shqiptarë bindën një grup njerëzish të armatosur në fshatin Kondovo të dorëzojnë armët dhe t' i drejtojnë shqetësimet e tyre nëpërmjet institucioneve .
(trg)="23"> Potencijalno nestabilna situacija u Makedoniji razrešena je prošle nedelje na miroljubiv način , kada su albanski politički lideri ubedili grupu naoružanih ljudi u selu Kondovo da polože oružje i svoje zabrinutosti reše kroz institucije .

(src)="24"> Nga Seremb Gjergji për Southeast European Times -- 21/ 12/ 04
(trg)="24"> Seremb Đerđi za Southeast European Times -- 21/ 12/ 04

(src)="25"> Një fshatar shikon se si politikanët shqiptarë etnikë hyjnë në Kondovo në 17 dhjetor .
(trg)="25"> Seljanin posmatra dolazak albanskih političkih lidera u Kondovo 17 . decembra .

(src)="26"> Një konflikt përfundoi paqësisht kur grupi i armatosur u tërhoq dhe u arrit një marrëveshje politike . [ AFP ]
(trg)="26"> Napeta situacija razrešena je na miran način povlačenjem naoružane grupe i postizanjem političkog dogovora . [ AFP ]

(src)="27"> Një konflikt që përfshinte një numër të paditur njerëzish të armatosur në fshatin Kondovo , 10 km në perëndim të Shkupit , u zgjidh paqësisht javën e kaluar , sipas politikanëve shaiptarë etnikë që thanë se i kishin bindur njerëzit të dorëzonin armët e tyre dhe t' i drejtonin shqetësimet që kishin nëpërmjet institucioneve .
(trg)="27"> Napeta situacija koja je uključivala nepoznati broj naoružanih ljudi u selu Kondovo , 10 kilometara zapadno od Skoplja , razrešena je prošle nedelje na miroljubiv način , saopštili su lokalni albanski politički lideri koji su rekli da su ubedili te ljude da polože oružje i svoje zabrinutosti rešavaju kroz institucije .

(src)="28"> " Ne arritëm të mënjanonim zjarrin që nisi në Kondovo , " u tha gazetarëve kreu i Partisë Demokratike të Shqiptarëve ( PDSH ) , Arben Xhaferri .
(trg)="28"> « Uspeli smo da ugasimo požar koji je izbio u Kondovu » , izjavio je novinarima predsednik Demokratske partije Albanaca ( PDSH ) Arben Džaferi .

(src)="29"> Nënkryetari i partisë , Menduh Thaçi tha se marrëveshja demonstroi besimin në aftësinë e partive politike shqiptare etnike për t' ju drejtuar shqetësimeve në komunitet .
(trg)="29"> Potpredsednik stranke Menduh Tači izjavio je da je dogovorom demonstrirano poverenje u sposobnost lokalnih albanskih političkih stranaka da rešavaju zabrinutosti u svojim zajednicima .

(src)="30"> Në vend të granatave dhe plumbave , flakëroi paqja , tha Ali Ahmeti , kreu i anëtarit të koalicionit qeverisës , Bashkimit Demokratik për integrimin .
(trg)="30"> Umesto granata i metaka zablistao je mir , izjavio je Ali Ahmeti , predsednik Demokratske unije za integraciju , članice vladajuće koalicije .

(src)="31"> Policia nuk ishte në gjendje të hynte në fshat që nga kreu i nëntorit , kur personat , që thuhej se kishin uniforma dhe ishin të armatosur me kallashnikovë , filluan të patrullonin rrugët , vetëm ditë përpara se të mbahej një referendum mbi ligjet e reja të decentralizimit të Maqedonisë .
(trg)="31"> Policija nije bila u mogućnosti da uđe u selo od početka novembra , kada su , kako je izvešteno , ljudi u uniformama naoružani kalašnjikovima počeli da patroliraju ulicama , samo nekoliko dana pre nacionalnog referenduma o novim zakonima o decentralizaciji Makedonije .

(src)="32"> Situata u pa si një provë kyçe për koalicionin multietnik qeverisës të vendit , i cili ka punuar për të zbatuar plotësisht akordin e paqes , të njohur si marrëveshja kornizë e Ohrit , që i dha fund shtatë muajve luftë më 2001 .
(trg)="32"> Situacija je doživljena kao ključni test za vladajuću multietničku koaliciju u zemlji , koja radi na potpunoj implementaciji mirovnog sporazuma -- poznatog kao Ohridski okvirni sporazum -- kojim je 2001 . godine okončan sedmomesečni oružani sukob .

(src)="33"> Problemi i Kondovos përbëri " një kërcënim potencial ndaj stabilitetit të Maqedonisë dhe duhet të zgjidhet menjëherë , " tha Presidenti Branko Crvenkovski përpara marrëveshjes së negociuar e cila përkoi me zgjedhjen në parlament të Vlado Buçkovskit si kryeministër .
(trg)="33"> Problem Kondova predstavlja « potencijalnu pretnju stabilnosti Makedonije i treba odmah da bude rešen » , izjavio je predsednik Branko Crvenkovski uoči postizanja sporazuma , koje se poklopilo sa glasanjem u parlamentu kojim je Vlado Bučkovski prihvaćen za novog premijera .

(src)="34"> Duke ju drejtuar ligjebërësve , Buçkovski tha se qeveria e tij nuk kishte " ndërmend të lejonte asnjërin të destabilizonte situatën e sigurisë " .
(trg)="34"> U obraćanju poslanicima , Bučkovski je rekao da njegova vlada « nema nameru da bilo kome dozvoli da destabilizuje bezbednosnu situaciju » .

(src)="35"> Megjithatë , autoritetet kishin treguar se favorizonin zgjidhjen e çështjes nëpërmjet negociatave se sa forcës .
(trg)="35"> Međutim , vlasti su nagovestile da se snažno zalažu za rešavanje problema kroz pregovore , umesto upotrebom sile .

(src)="36"> Gjatë një vizite në Shkup javën e shkuar , drejtori i NATO- s për Ballkanin , Robert Serri shprehu mbështetjen për përpjekjet e qeverisë për të zbutur situatën .
(trg)="36"> Tokom posete Skoplju prošle nedelje , direktor direkcije NATO- a za Balkan Robert Seri izrazio je podršku vladinim naporima za smirivanje situacije .

(src)="37"> Pas bisedimeve me dyer të mbyllura me Kryeministrin e caktuar Buçkovski , Serri tha se ai dyshonte se konflikti do të shpinte në destabilizim .
(trg)="37"> Nakon razgovora iza zatvorenih vrata sa mandatarom Bučkovskim , Seri je izjavio da ne veruje da će napetosti dovesti do destabilizacije .

(src)="38"> Bashesku bën betimin si president i ri i Rumanisë
(trg)="38"> Bašesku položio zakletvu kao novi predsednik Rumunije

(src)="39"> Ish guvernatori i Bukureshtit Traian Bashesku bëri të hënën betimin si president i ri i Rumanisë .
(trg)="39"> Bivši gradonačelnik Bukurešta Trajan Bašesku položio je u ponedeljak zakletvu kao novi predsednik Rumunije .

(src)="40"> Ai u zotua të luftojë korrupsionin dhe varfërinë dhe të përqëndrohet në reformat e kërkuara nga BE .
(trg)="40"> On je obećao da će se boriti protiv korupcije i siromaštva i da će se usredsrediti na reforme neophodne za prijem u EU .

(src)="41"> ( Pressreview. ro , Xinhua - 21/ 12/ 04 ; AP , VOA , RFE/ RL , UPI , Evenimentul Zilei , Mediafax , Rompres - 20/ 12/ 04 )
(trg)="41"> ( Pressreview. ro , Sinhua - 21/ 12/ 04 ; AP , VOA , RFE/ RL , UPI , Evenimentul Zilei , Medijafaks , Rompres - 20/ 12/ 04 )

(src)="42"> Patriarku ortodoks Teoktist bekon Presidentin rumun Traian Bashesku ( djathtas ) pas ceremonisë së betimit në parlament të hënën ( 20 dhjetor ) . [ AFP ]
(trg)="42"> Pravoslavni patrijarh Teoktist blagoslovi rumunskog predsednika Trajana Bašeskua ( desno ) nakon polaganja zakletve u parlamentu u ponedeljak ( 20 . decembra ) . [ AFP ]

(src)="43"> Traian Bashesku u betua si president i ri i Rumanisë të hënën ( 20 dhjetor ) , tetë ditë pasi fitoi balotazhin e e zgjedhjeve kundër kryeministrit në largim Adrian Nastase .
(trg)="43"> Trajan Bašesku je položio zakletvu kao novi predsednik Rumunije u ponedeljak ( 20 . decembra ) , osam dana nakon pobede u drugom krugu izbora u kojem se suočio sa odlazećim premijerom Adrijanom Nastaseom .

(src)="44"> Duke u zotuar për të luftuar korrupsionin dhe varfërinë , ish guvernatori i Bukureshtit tha gjithashtu se ai do të përqëndrohej në rinovimin e të drejtave njerëzore dhe në reformat që Rumania duhet të zbatojë për të qenë gati për anëtarësimin në 2007 .
(trg)="44"> Obećavajući borbu protiv korupcije i siromaštva , bivši gradonačelnik Bukurešta takođe je istakao da će se usredsrediti na unapređivanje ljudskih prava i reforme koje Rumunija mora sprovesti da bi bila spremna za prijem u članstvo EU početkom 2007 . godine .

(src)="45"> " Ne nuk mund të flasim rreth bashkimit në BE pa zgjidhur dy problemet që ndeshim : korrupsionin dhe varfërinë , " u tha Bashesku ligjbërësve .
(trg)="45"> « Ne možemo govoriti o pridruživanju EU ako ne rešimo dva osnovna problema sa kojima se suočavamo : korupciju i siromaštvo » , izjavio je Bašesku obraćajući se članovima parlamenta .

(src)="46"> Ai u zotua t' i kushtojë përpjekjet e tij përmirësimit të demokracisë , rivendosjes së lirive të shtypit dhe mbrojtjes së institucioneve shtetërore nga ndërhyrja politike .
(trg)="46"> On je obećao da će uložiti napore u unapređivanje demokratije , obnovu slobode medija i zaštitu državnih institucija od političkog uticaja .

(src)="47"> Duke përshkruar përparësitë e politikës së tij të jashtme , Bashesku tha se do të kërkojë të nxisë rolin e Rumanisë në NATO dhe marrëdhëniet e saj me partnerë dhe aleatë të tjerë .
(trg)="47"> Iznoseći svoje spoljnopolitičke prioritete Bašesku je rekao da će se truditi da unapredi ulogu Rumunije u NATO- u i njene odnose sa drugim partnerima i saveznicima .

(src)="48"> Ai theksoi në veçanti rëndësinë e forcimit të mëtejshëm të partneritetit strategjik të vendit të tij me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë .
(trg)="48"> On je posebno naglasio značaj daljeg jačanja strateškog partnerstva zemlje sa Sjedinjenim Državama i Britanijom .

(src)="49"> Bashesku , 53 vjeç , fitoi balotazhin e 12 dhjetorit si një kandidat i aleancës së qendrës , Drejtësi dhe e Vërtetë , formuar nga Partia Demokratike ( PD ) dhe Partia Kombëtare Liberale ( PNL ) në 2003 .
(trg)="49"> Bašesku , 53 , je pobedio u drugom krugu izbora 12 . decembra kao kandidat centrističkog saveza Pravda i istina koji su 2003 . godine formirale Demokratska partija ( PD ) i Nacionalno- liberalna stranka ( PNL ) .

(src)="50"> Ai zëvendëson Ion Ilieskun , duke u bërë presidenti i tretë rumun që nga përmbysja e komunizmit në vend në 1989 dhe i pari që zgjidhet për një term pesë- vjeçar .
(trg)="50"> On će naslediti Jona Ilijeskua i postati treći predsednik Rumunije od pada komunizma u toj zemlji 1989 . godine , kao i prvi predsednik sa petogodišnjim mandatom .

(src)="51"> Duke u zotuar të mbështesë të gjitha nismat nga të cilat mund të përfitojë Rumania dhe populli i saj , Iliesku , i cili pritet të marrë nga Nastase kryesimin e Partisë Social Demokratike ( PSD ) e siguroi Basheskun për mbështetjen e tij .
(trg)="51"> Obećavajući podršku svim inicijativama koje će doneti korist Rumuniji i njenom narodu , Ilijesku -- za koga se očekuje da će od Nastasea preuzeti mesto lidera Socijaldemokratske partije ( PSD ) -- je pružio uveravanja Bašeskuu u pogledu svoje podrške .

(src)="52"> " Unë nuk jam dakord për konfrontimin e përhershëm që ka sjellë kaq vështirësi gjithë këto vite , " tha ai .
(trg)="52"> « Ne slažem se sa ovom stalnom konfrontacijom koja nam je donosila toliko problema svih ovih godina » , rekao je on .

(src)="53"> Bashesku mori postin vetëm pak orë pasi la atë të guvernatorit të Bukureshtit .
(trg)="53"> Bašesku je preuzeo dužnost nekoliko sati nakon što je otišao sa funkcije gradonačelnika Bukurešta .

(src)="54"> Razvan Murgeanu do të shërbejë në vend të tij si i përkohshëm seri sa të bëhen zgjedhjet e hershme guvernatoriale në 2005 .
(trg)="54"> Razvan Murgeanu biće vršilac dužnosti do vanrednih izbora za gradonačelnika 2005 . godine .

(src)="55"> Bashesku u tërhoq gjithashtu nga posti i tij si udhëheqës partie , duke caktuar kryetarin ekzekutiv të partisë , Emil Boc si zëvendësin e tij deri në konventën e partisë në maj .
(trg)="55"> Bašesku je takođe podneo ostavku na mesto lidera stranke , imenujući predsednika izvršnog odbora PD- a Emila Boka za svog naslednika do nacionalne konvencije stranke u maju .

(src)="56"> Prova e parë e madhe për presidentin e ri është të ngrejë një qeveri të re , pasi as PSD që fitoi më shumë vota në zgjedhjet parlamentare të 28 nëntorit , as aleanca PNL- PD , nuk kanë një shumicë që të qeverisin vetëm .
(trg)="56"> Prvi veliki test za novog predsednika je formiranje nove vlade , s obzirom da ni PSD , koja je osvojila većinu glasova na parlamentarnim izborima 28 . novembra , ni savez PNL i PD nemaju većinu da bi mogli vladati sami .

(src)="57"> Bashesku ka shprehur besim se një qeveri e PNL do të formohet këtë muaj .
(trg)="57"> Bašesku je izrazio uverenje da će vlada na čelu sa PNL i PD biti formirana ovog meseca .

(src)="58"> " Unë do të konsultohem me partitë sapo të bëj betimin përpara parlamentit , " citon e përditëshmja rumune Evenimentul Zilei të ketë thënë Bashesku .
(trg)="58"> « Konsultovaću se sa strankama ubrzo nakon što položim zakletvu pred parlamentom » , izjavio je Bašesku u ponedeljak , prenosi rumunski dnevnik Evenimentul Zilei .

(src)="59"> " Pastaj do të emëroj kryeministrin që kam shpallur gjatë fushatës zgjedhore , Kalin Popesku Tarikeanu . "
(trg)="59"> « Onda ću postaviti premijera čije sam ime saopštio tokom predizborne kampanje , Kalina Popeskua Taričeanua . »

(src)="60"> Aleanca PNL- PD ka filluar ndërkaq konsultimet me Bashkimin Demokratik të Hungarezëve të Rumanisë , që duket e gatshme të bashkohet me qeverinë e re .
(trg)="60"> Savez PNL- PD već je počeo konsultacije sa Demokratskom unijom Mađara u Rumuniji , koji je po svemu sudeći spreman da uđe u novu vladu .

(src)="61"> Burime të partisë thonë se atyre mund t' u jepen tre poste në kabinetin e Tarikeanut .
(trg)="61"> Izvori iz stranke kažu da bi oni mogli dobiti tri mesta u Taričeanuovom kabinetu .

(src)="62"> Bosnja -- Vendi i 44tërt që bashkohet me Këshillin e Europës
(trg)="62"> Bosna -- 44 . zemlja primljena u Savet Evrope

(src)="63"> Bosnja është bërë vendi anëtar i 44tërt i Këshillit të Europës , pas kryerjes së përparimit të konsiderueshëm në përpjekjet për t' u zhvilluar si një vend që respekton parimet e demokracisë dhe të drejtave të njeriut .
(trg)="63"> Bosna je postala 44 . član Saveta Evrope nakon što je postigla značajan napredak u nastojanjima da se razvije kao zemlja koja poštuje načela demokratije i ljudskih prava .

(src)="64"> Por zyrtarët ndërkombëtarë thonë se ka shumë për t' u bërë .
(trg)="64"> Međutim , ostaje još dosta toga da se uradi , kažu međunarodni zvaničnici .

(src)="65"> ( MIA - 25/ 04/ 02 ; EU , CNN , BBC , DPA , Mediapool , OSCE BiH , CoE , OHR , FTV , HINA , AFP - 24/ 04/ 02 )
(trg)="65"> ( MIA - 25/ 04/ 02 ; EU , CNN , BBC , DPA , Medijapul , OEBS BiH , SE , OHR , FTV , HINA , AFP - 24/ 04/ 02 )

(src)="66"> Të mërkurën ( 24 prill ) Bosnje- Hercegovina ( BiH ) u bë anëtari i 44tërt i Këshillit të Europës ( KE ) , rreth shtatë vjet pas paraqitjes së kërkesës .
(trg)="66"> Bosna i Hercegovina ( BiH ) je u sredu ( 24 . april ) postala 44 . članica Saveta Evrope ( SE ) , oko sedam godina nakon što je predala zahtev .

(src)="67"> Pranimi është një hap përpara në rrugën e vendit drejt një Marrëveshjeje Stabilizimi e Shoqërizimi dhe integrimit përfundimtar Europian dhe është mirëpritur nga organet kryesore ndërkombëtare që funksionojnë në BiH .
(trg)="67"> Prijem u SE je korak napred u kretanju ove zemlje ka Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i eventualnoj evropskoj integraciji , i bio je pozdravljen od strane glavnih međunarodnih tela koja deluju u BiH .

(src)="68"> Ai gjithashtu nënkupton një angazhim nga ana e BiH- së për përmbushjen e kritereve bazë pas- pranimit , në mënyrë që të përmbushë standartet e një demokracie moderne , si një shoqëri shumë- etnike , shumë- kulturore dhe e bashkuar .
(trg)="68"> Ulaskom u Savet Evrope BiH takođe preuzima obavezu da ispuni osnovne postprijemne kriterijume za ostvarivanje standarda moderne demokratije kao multietničko , multikulturno i ujedinjeno društvo .

(src)="69"> Sekretari i Përgjithshëm i KE- së Valter Shvimer tha se pranimi ishte rezultat i përpjekjeve të autoriteteve dhe bashkësisë ndërkombëtare " për të ndërtuar një vend demokratik Europian , i cili respekton të drejtat e të tjerëve " .
(trg)="69"> Generalni sekretar SE Volter Svimer rekao je da je prijem rezultat nastojanja vlasti i međunarodne zajednice « da se izgradi evropska demokratska zemlja koja poštuje prava drugih » .

(src)="70"> Ai theksoi se Bosnja ka forcuar në mënyrë të konsiderueshme institucionet demokratike , sistemin e të drejtave të njeriut dhe të gjyqësorit të pavarur , si dhe ka premtuar të vazhdojë përmbushjen e kritereve pas- pranimit .
(trg)="70"> On je istakao da je Bosna znatno ojačala svoje demokratske institucije , ljudska prava i nezavisne pravosudne sisteme , kao i da se obavezala da nastavi da ispunjava postprijemne kriterijume .

(src)="71"> " Rruga përpara BiH- së është e gjatë , por vendi nuk do të jetë vetëm .
(trg)="71"> « Put pred BiH je dug , ali ta zemlja neće biti sama .

(src)="72"> Ai sigurisht që do të jetë një shtet i qëndrueshëm dhe me perspektivë , " shtoi Shvimer .
(trg)="72"> To će sigurno biti stabilna i perspektivna država » , dodao je Svimer .

(src)="73"> Gjatë ceremonisë në Strasburg , Francë , kreu i presidencës tre- palëshe të Bosnjes , Beriz Belkiç nënshkroi siç kërkohet Konventën Europiane mbi të Drejtat e Njeriut dhe protokollin shtesë mbi shfuqizimin e dënimit me vdekje .
(trg)="73"> Na svečanosti u Strazburu , u Francuskoj , predsednik trojnog Predsedništva BiH Beriz Belkić potpisao je obaveznu Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i dodatni protokol o ukidanju smrtne kazne .

(src)="74"> Ai premtoi vazhdimin e demokratizimit institucional dhe gjyqësor dhe përpjekje për reforma ; si dhe veprime për të luftuar krimin , korrupsionin dhe terrorizmin dhe për t' u siguruar që të dyshuarit për krime lufte të përballen me drejtësinë .
(trg)="74"> On je obećao dalju demokratizaciju institucija i pravosuđa i reformska nastojanja ; kao i akcije za borbu protiv kriminala , korupcije i terorizma ; i nastojanje da se osumnjičeni ratni zločinci izvedu pred lice pravde .

(src)="75"> " Bosnje- Hercegovina sot është renditur zyrtarisht si një vend Europian , " tha Ministri i Jashtëm i BiH- së Zllatko Lagumxhija pas ceremonisë zyrtare , për të cilën ai beson se shënoi fillimin e një periudhe të re historike në zhvillimin e vendit të tij .
(trg)="75"> « Bosna i Hercegovina je danas zvanično prihvaćena kao evropska država » , rekao je ministar spoljnih poslova BiH Zlatko Lagumdžija nakon zvanične svečanosti kojom je , smatra on , obeležen početak novog istorijskog perioda u razvoju njegove zemlje .

(src)="76"> Ai shtoi se ndjehej i qetë , krenar dhe plot shpresë .
(trg)="76"> On je dodao da se oseća opušteno , ponosno i da je ispunjen nadom .

(src)="77"> " Ne jemi të gatshëm për sfidat përpara nesh , " tha ai .
(trg)="77"> « Mi smo spremni za izazove koji su pred nama » , istakao je Lagumdžija .

(src)="78"> Pranimi i Bosnjes në KE u krye vetëm disa ditë pas përfundimit të një reforme kushtetuese , e cila përfshiu dispozitën e garancive të barazisë etnike në të gjithë vendin .
(trg)="78"> Do prijema Bosne u SE došlo je samo nekoliko dana po završetku ustavnih reformi koje su uključivale garancije o etničkoj jednakosti širom zemlje .

(src)="79"> Volfgang Petritsh , zyrtari më i lartë ndërkombëtar në BiH , vërejti përparimin e madh që ka bërë vendi dhe tha se anëtarësimi në KE ishte jo vetëm një pasqyrim i përparimit të bërë deri më tani , por gjithashtu do të ndihmonte në konsolidimin dhe zgjerimin e këtij përparimi .
(trg)="79"> Volfgang Petrič , najviši međunarodni zvaničnik u BiH , istakao je da je ta zemlja prešla dugačak put , i dodao da članstvo u SE nije samo odraz napretka koji je već postignut , nego da će pomoći da se taj napredak konsoliduje i proširi .

(src)="80"> Ai tha gjithashtu se marrëveshja mbi reformën kushtetuese , e ashtu- quajtura Marrëveshja Mrakovica- Sarajevë , ishte " edhe një pasqyrim , edhe një prodhim i pjekurisë së re politike të BiH- së , i cili tashmë është njohur nëpërmjet anëtarësimit në Këshillin e Europës " .
(trg)="80"> On je takođe rekao da je sporazum o ustavnim reformama , ili takozvani mrakovičko- sarajevski sporazum , predstavljao « i odraz i proizvod nove političke zrelosti BiH , koji je sada priznat prijemom u članstvo Saveta Evrope » .

(src)="81"> Zyra e OSBE- së në Sarajevë tha se anëtarësimi në KE do të jetë " i dobishëm për popullin e BiH- së në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të tyre dhe është një shenjë e qartë e vullnetit të autoriteteve të BiH- së për të ecur përpara drejt Europës " .
(trg)="81"> Kancelarija OEBS- a u Sarajevu saopštila je da će članstvo u SE « doneti korist narodu BiH u smislu zaštite njihovih prava i interesa , i predstavlja jasan signal spremnosti vlasti BiH da krenu napred i ka Evropi » .

(src)="82"> Duke iu referuar ndryshimeve të kohëve të fundit në kushtetutat e federatës muslimano- kroate dhe Republikës Sërbska , OSBE tha se ata ishin një hap i rëndësishëm në përmbushjen e standarteve të KE- së , por se përmbushja e plotë e frymës së KE- së do të arrihet nëpërmjet zbatimit të tyre .
(trg)="82"> Osvrnuvši se na nedavno uvedene amandmane na ustave Muslimansko- Hrvatske Federacije i Republike Srpske , OEBS je ukazao da je to bio važan korak u ostvarivanju standarda SE , ali da će istinsko uspostavljanje duha SE biti postignuto njihovom implementacijom .

(src)="83"> Vetëm tre vende të tjera Europiane nuk janë ende anëtarë të KE- së -- Jugosllavia , Bjellorusia dhe Monako .
(trg)="83"> Samo tri evropske zemlje još uvek nisu članice SE -- Jugoslavija , Belorusija i Monako .

(src)="84"> Bullgaria synon të kapërcejë hendekun dixhital
(trg)="84"> Bugarska želi da premosti digitalni jaz

(src)="85"> Bullgaria ka filluar një projekt tre- vjeçar që do të përgatisë terrenin për kalimin në një ekonomi të mbështetur tek njohuritë dhe për të ndihmuar që vendi të arrijë Europën Perëndimore përsa i takon teknologjive moderne të informacionit dhe komunikacionit .
(trg)="85"> Bugarska je pokrenula trogodišnji projekat koji predstavlja pripremu za prelazak na ekonomiju zasnovanu na znanju i koji će pomoći toj zemlji da stigne zapadnu Evropu u smislu modernih informacionih i komunikacionih tehnologija .

(src)="86"> Objektivi është për të siguruar që të gjithë studentët të kenë mundësinë për të zotëruar aftësitë dhe njohuritë dixhitale , duke u lejuar atyre që të kërkojnë dhe të gjejnë informacionin për të cilin kanë nevojë dhe për t’ a përdorur atë gjatë procesit të arsimimit , duke i bërë ata më konkurrues kur të hyjnë në tregun e punës .
(trg)="86"> Cilj je da svi studenti dobiju priliku da savladaju digitalne veštine i znanja , što će im omogućiti da traže i pronađu potrebne informacije i iskoriste ih u procesu obrazovanja . Na taj način , postaće konkurentniji kada se nađu na tržištu rada .

(src)="87"> Nga Svetlla Dimitrova për Southeast European Times në Sofje -- 21/ 03/ 05
(trg)="87"> Svetla Dimitrova za Southeast European Times iz Sofije -- 21/ 03/ 05

(src)="88"> Programi Klasa- i do t’ u sigurojë shkollave kompjuterë e mundësi lidhje me internet me shpejtësi të lartë dhe do të bëjë të mundur që studentëve t’ u mësohen aftësitë dhe njohuritë dixhitale . [ Arkiv ]
(trg)="88"> Program " i- Class " obezbediće školama kompjutere i pristup brzom internetu i omogućiće studentima da nauče digitalne veštine i znanja . [ Arhiva ]

(src)="89"> Bullgaria ka filluar një program tre- vjeçar që do të mundësojë që të gjitha shkollat në vend të furnizohen me kompjuterë dhe me internet me shpejtësi të lartë .
(trg)="89"> Bugarska je pokrenula trogodišnji program u okviru kog će sve škole u zemlji dobiti kompjutere i pristup brzom internetu .

(src)="90"> Projekti , i quajtur Klasa- i , është pjesë e përpjekjeve të përgjithshme të vendit për të kapërcyer hendekun dixhital me vendet e Bashkimit Europian , me të cilat Bullgaria pritet të bashkohet në janar 2007 .
(trg)="90"> Projekat nazvan “ i- Class ” deo je napora da se premosti digitalni jaz između Bugarske i zemalja Evropske unije , čijem se članstvu Bugari nadaju u januaru 2007 .

(src)="91"> Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit e Komunikacioneve Nikolai Vasilev njoftoi fillimin zyrtar të programit më 7 mars , disa ditë pasi ligjvënësit miratuan një strategji kombëtare dhe plan veprimi për futjen e informacionit dhe teknologjive të komunikacionit ( ICT ) në sistemin e shkollave bullgare .
(trg)="91"> Potpredsednik vlade i ministar saobraćaja i komunikacija Nikola Vasilev objavio je zvanični početak programa 7 . marta , nekoliko dana pošto su poslanici usvojili nacionalnu strategiju i akcioni plan za uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija u bugarski školski sistem .

(src)="92"> Objektivi i strategjisë nuk është thjesht të furnizohen të gjitha shkollat me kompjuterë dhe t’ u sigurohet mundësia e lidhjes me internet për të gjithë studentët , por -- më i rëndësishëm -- për të siguruar që të gjithë të kenë mundësinë për të zotëruar aftësitë dhe njohuritë dixhitale .
(trg)="92"> Cilj strategije nije samo da se sve škole snabdeju kompjuterima i da svi učenici dobiju pristup brzom internetu , već , što je važnije , da se obezbedi da svi oni savladaju digitalne veštine i znanja .

(src)="93"> Qëllimi i përgjithshëm i strategjisë është krijimi i një mjedisi krejtësisht të ri , në të cilin studentët janë të aftë për të kërkuar dhe për të gjetur informacionin për të cilin kanë nevojë dhe për t’ a përdorur atë gjatë procesit të arsimimit , gjë që do t’ i bëjë ata më konkurrues në tregun e punës .
(trg)="93"> Glavni cilj strategije jeste stvaranje potpuno novog okruženja , u kome će učenici moći da traže i pronalaze informacije koje su im potrebne i da ih analiziraju i koriste u procesu obrazovanja . Na taj način postaće konkurentniji kada se nađu na tržištu rada .

(src)="94"> Masat e parashikuara në këtë strategji përfshijnë gjithashtu krijimin e një rrjeti infomacioni , një bazë të dhënash arsimore , programe për mësimin në distancë dhe një bazë njohurish për të gjitha disiplinat , si dhe kurse trainimi për mësuesit si një hap drejt përfshirjes së ICT në të gjitha lëndët shkollore .
(trg)="94"> Među merama koje strategija predviđa su i stvaranje informacione mreže , obrazovnog portala , platformi za učenje na daljinu i baze znanja za sve discipline , kao i kurseva obuke za učitelje kao korak prema uključivanju informacionih i komunikacionih tehnologija u sve školske predmete .

(src)="95"> Në fund të shkurtit vitin e kaluar , Komisioni Europian ( KE ) botoi Raportin e tij mbi Përparimin e- Europian 2004 mbi arritjet e vendeve anëtare dhe kandidate të BE- së në zhvillimin e shoqërive të informacionit .
(trg)="95"> Krajem februara prošle godine , Evropska komisija ( EK ) objavila je svoj Izveštaj o elektronskom razvoju u Evropi u 2004 . o dostignućima članica i kandidata za EU na polju razvoja informatičkog društva .

(src)="96"> Sipas ministrisë së Vasilevit , përfundimi i përgjithshëm ishte se kandidatët për në BE , Bullgaria dhe Rumania kishin bërë më pak përparim mes vendeve të studjuara .
(trg)="96"> Prema navodima ministarstva na čijem je čelu Nikola Vasilev , opšti zaključak bio je da su kandidati za EU Bugarska i Rumunija postigle najmanji napredak od svih zemalja obuhvaćenih izveštajem .

(src)="97"> Raporti gjithashtu vuri në dukje një ndarje të konsiderueshme ndërmjet Bullgarisë dhe pjesës tjetër të Europës në lidhje me përdorimin e ICT- së në sistemin e arsimit .
(trg)="97"> Izveštaj je ukazao i na veliki jaz između Bugarske i glavnih evropskih zemalja u pogledu korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovnom sistemu .

(src)="98"> Një raport i ri i KE në shkurt të këtij viti e rendit përqindjen e përdoruesve të internetit në Bullgari në 19. 2 përqind të popullsisë prej 7. 9 milion -- pas të gjithë shteteve anëtarë të BE- së , por përpara Turqisë dhe Rumanisë .
(trg)="98"> Prema novom izveštaju EK iz februara ove godine , korisnici interneta u Bugarskoj čine 19, 2 odsto ukupne populacije od 7, 9 miliona -- što je manje nego u svim zemljama EU , ali i više od Turske i Rumunije .

(src)="99"> Sipas raportit , " Rishikimi i e- Përfshirjes : Dimension Vendor i Shoqërisë së Informacionit " futja e internetit në 25 vendet anëtare të BE- së qëndron në një mesatare prej 41. 4 përqind të popullsisë së Bashkimit .
(trg)="99"> Prema navodima iz izveštaja naslovljenog “ e- Uključenost : Lokalna dimenzija informatičkog društva ” , u postojećih 25 zemalja EU procenat korisnika interneta je 41, 4 odsto ukupnog stanovništva Unije .

(src)="100"> Shifrat megjithatë janë të bazuara mbi një sondazh të Eurobarometrit në korrik 2003 dhe ka të ngjarë të kenë ndryshuar që atëherë .
(trg)="100"> Te cifre , međutim , zasnovane su na istraživanju " Evrobarometar " iz jula 2003 . i verovatno su se u međuvremenu promenile .