# hr/setimes.hr-sq.xml.gz
# sq/setimes.hr-sq.xml.gz


(src)="1"> Na zagrebačkom summitu naglašena regionalna energetska suradnja
(trg)="1"> Samiti i Zagrebit nënvizon bashkëpunimin rajonal për energjinë

(src)="2"> Potrebni su bolji odnosi ukoliko se jugoistočna Europa nada postati energetskim središtem , kazao je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić sudionicima foruma održanog u Zagrebu .
(trg)="2"> Lidhje më të mira janë të nevojshme në qoftë se Evropa Juglindore shpreson të bëhet një shpërndarës i energjisë , u tha pjesëmarrësve në një forum në Zagreb presidenti kroat Stipe Mesiç .

(src)="3"> Predsjednik Rusije Vladimir Putin također je nazočio sastanku , što je prvi posjet jednog ruskog predsjednika Hrvatskoj od kada je zemlja stekla neovisnost .
(trg)="3"> Kreu i shtetit të Rusisë , Vladimir Putin që gjithashtu ndoqi veprimtarinë , ishte në vizitën e parë të një presidenti rus në Kroaci që kur ajo fitoi pavarësinë .

(src)="4"> Nataša Radić za Southeast European Times iz Zagreba – 25/ 06/ 07
(trg)="4"> Nga Natasa Radiç përSoutheast European Times në Zagreb – 25/ 06/ 07

(src)="5"> Sudionici summita sastali su se u nedjelju ( 24 . lipanj ) u Zagrebu . [ Getty Images ]
(trg)="5"> Pjesëmarrësit e samitit të mbledhur në Zagreb të dielën ( 24 qershor ) . [ Getty Images ]

(src)="6"> Zemlje jugoistočne Evrope trebale bi surađivati kako bi uspostavile regionalno energetsko tržište , uz financijsku i tehničku pomoć EU i Rusije , suglasili su se u nedjelju ( 24 . lipanj ) sudionici energetskog foruma jugoistočne Europe održanog u Zagrebu .
(trg)="6"> Vendet e Evropës Juglindore duhet të bashkëpunojnë për të formuar një treg rajonal energjie , me ndihmën financiare dhe teknike nga BE dhe Rusia , ranë dakord pjesëmarrësit në një forum evropian ljuglindor të energjisë në Zagreb të dielën ( 24 qershor ) .

(src)="7"> Sastanku , čiji je domaćin bio hrvatski predsjednik Stjepan Mesić , nazočili su njegove kolege iz Albanije , Bosne i Hercegovine , Bugarske , Makedonije , Crne Gore , Rumunjske i Srbije .
(trg)="7"> Veprimtaria e pritur nga presidenti kroat Stipe Mesiç , u ndoq nga homologët e tij nga Shqipëria , Bosnje dhe Herzegovina , Bullgaria , Maqedonia , Mali i Zi , Serbia dhe Rumania .

(src)="8"> Ruski predsjednik Vladimir Putin također je bio nazočan , kao i predstavnici grčke i slovenske vlade i Europske komisije .
(trg)="8"> Mori pjesë gjithashtu presidenti rus Vladimir Putin si edhe përfaqësues të qeverive greke e sllovene dhe të Komisionit Evropian .

(src)="9"> Šefovi država naglasili su potrebu diversifikacije energetskih izvora , ulaganja u obnovljive izvore i proširenja mreže naftovoda i plinovoda u regiji .
(trg)="9"> Krerët e shteteve theksuan nevojën për të diversifikuar burimet e enegjisë , investimin në burimet e ripërtëritëshme dhe zgjerimin e rrjetit të tubacionit të naftës e gazit në rajon .

(src)="10"> Hrvatski predsjednik Mesić također je predložio potpisivanje ugovora kojim bi se reguliralo postupanje na globalnom energetskom tržištu .
(trg)="10"> Mesiç i Kroacisë propozoi gjithashtu nënshkrimin e një traktati që do të rregullonte drejtimin e këtyre në një treg global të energjisë .

(src)="11"> Energija se treba jednako distribuirati svima koji je koriste i poslovi oko energetike trebaju biti transparentni i temeljeni na načelima tržišnog gospodarstva , kazao je Mesić .
(trg)="11"> Energjia duhet të shpërndahet barazisht ndaj të gjithë atyre që e pëprdorin atë dhe biznesi i energjisë duhet të jetë transparent dhe i bazuar në parimet e ekonomisë së tregut , tha Mesiç .

(src)="12"> Budući da sve zemlje jugoistočne Europe žele modernizirati svoja energetska tržišta i uskladiti ih s propisima EU , potrebno je surađivati na regionalnom planu , dodao je .
(trg)="12"> Gjersa të gjithë vendet evropiane juglindore duan të modernizojnë tregun e tyre të energjisë dhe ta harmonizojnë atë me rregullat e BE , është e domosdoshme të bashkëpunohet rajonalisht , tha ai .

(src)="13"> " Ukoliko zemlje jugoistočne Europe žele postati središte energetskog poslovanja i projekata , moramo biti svjesni kako to možemo postići samo uzajamnom suradnjom u regiji " , istaknuo je Mesić .
(trg)="13"> " Në qoftë se vendet e Evropës Juglindore duan të bëhen një shpërndarës për biznesin e projektet e energjisë , ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm se mund ta arrijmë këtë vetëm nëpërmjet bashkëpunimit të ndërsjelltë në rajon , " tha Mesiç .

(src)="14"> Također je govorio protiv korištenja energije kao načina za ostvarivanje političkih ciljeva .
(trg)="14"> Ai foli gjithashtu kundër përdorimit të energjisë si një mjet për të arritur objektiva politikë .

(src)="15"> Putinova nazočnost sastanku bila je u središtu pozornosti medija .
(trg)="15"> Prania e Putinit në forum ishte një fokus i vëmendjes së medias .

(src)="16"> Iako je njegov boravak u Zagrebu bio kratak , imao je prigodu razgovarati o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima s Mesićem i premijerom Ivom Sanaderom .
(trg)="16"> Ndonse qëndrimi i tij në Zagreb ishte i shkurtër , ai pati mundësinë të diskutojë marrëdhëniet dypalëshe dhe çështje rajonale me Mesiç dhe kryeministrin Ivo Sanader .

(src)="17"> Ruski čelnik obećao je na energetskom summitu kako je njegova zemlja spremna surađivati sa zemljama jugoistočne Europe , te će se truditi osigurati pristup energetskim resursima i isporuke svim zemljama u regiji .
(trg)="17"> Kreu rus u zotua në samitin e energjisë se vendi i tij është gati të bashkëpunojë me vendet e Evropës Juglindore dhe do të përpiqet të garantojë akses ndaj burimeve të energjisë dhe furnizimet për të gjitha vendet në rajon .

(src)="18"> Kazao je kako je Rusija zainteresirana i za prodaju zemnog plina tim tržištima i za tranzitne mogućnosti na Balkanu .
(trg)="18"> Ai tha se Rusia është e interesuar si në shitjen e gazit natyror në këto tregje ashtu dhe mundësitë e tranzitit në Ballkan .

(src)="19"> Rusija priprema brojne energetske projekte za ovu regiju , kazao je Putin , dodajući kako se nada da će ruske kompanije naići na povjerenje , transparentnost , vladavinu zakona i jednake mogućnosti .
(trg)="19"> Rusia po përgatit shumë projekte energjitike për këtë rajon , tha Putin , duke shtuar se ai shpresonte se firmat ruse do të ndeshnin besim , transparencë , rend të ligjit dhe shanse të barabarta .

(src)="20"> Projekt Gazproma za izgradnju plinovoda ispod Crnog mora dobar je model kojeg treba slijediti , dodao je .
(trg)="20"> Projekti i Gazprom për të ndërtuar një tubacion nën detin e Zi është një model që duhet ndjekur , shtoi ai .

(src)="21"> Objavljeni novi podatci o broju žrtava sukoba u BiH
(trg)="21"> Dalin të dhëna të reja mbi viktimat e konfliktit në BiH

(src)="22"> Istraživačko- dokumentacijsko središte provelo je , do danas , najiscrpniju istragu broja ubijenih ili nestalih osoba kao rezultat sukoba u BiH .
(trg)="22"> Qendra e Kërkimit dhe Dokumentimit ka kryer hetimin më të hollësishëm deri tani për numrin e personave të vrarë apo të humbur si rezultat i konfliktit të BiH .

(src)="23"> Vlatko Vukotić za Southeast European Times iz Banja Luke -- 25/ 06/ 07
(trg)="23"> Nga Vlatko Vukotiç për Southeast European Times në Banja Luka -- 25/ 06/ 07

(src)="24"> Dječak , bosasnki Musliman , gleda u kovčeg svojeg rođaka koji je ubijen u pokolju u Srebrenici 1995 . godine .
(trg)="24"> Një djalë musliman boshnjak vështron arkivolin e njëtë afërmi vrarë në masakrën e Srebrenicës në 1995 .

(src)="25"> Broj žrtava sukoba u Bosni i Hercegovini procijenjen je na 97, 000 . [ Getty Images ]
(trg)="25"> Numri i viktimave në konfliktin në Bosnje dhe Herzegovinë është llogaritur në 97, 000 . [ Getty Images ]

(src)="26"> Nevladina udruga sa sjedištem u Sarajevu koja sastavlja bazu podataka o žrtvama ubijenim tijkom sukoba u Bosni i Hercegovini ( BiH ) objavila je rezulate prošlog tjedna , nakon tri godine prikupljanja podataka .
(trg)="26"> Një OJQ me bazë në Sarajevë që ka hartuar një bazë të dhënash të viktimave të vrara gjatë konfliktit në Bosnje dhe Herzegovinë ( BiH ) nxorri rezultatet javën e shkuar pas tre vjet mbledhjesh të të dhënave .

(src)="27"> Zaključno s ovim mjesecom , zna se kako je poginulo 97, 207 osoba ; 59 posto bile su vojne žrtve a 41 posto civili , priopćilo je Istražavačko- dokumenatcijsko središte .
(trg)="27"> Deri në këtë muaj , 92, 207 vetë dihet që kanë vdekur ; 59 % si viktima ushtarake dhe 41 % civilë , tha Qendra për Kërkimin dhe Dokumentacionin .

(src)="28"> Ova brojka značajno je niža od ranijih procjena koje su objavljivali domaći i inozemni mediji .
(trg)="28"> Numri është shumë më i ulët se llogaritjet e mëparshme të raportuara në median e vendit dhe ndërkombëtare .

(src)="29"> Podatci se temelje na brojkama koje su se spominjale odmah nakon rata i koje su se kretale između 150, 000 i 250, 000 mrtvih .
(trg)="29"> Ato qenë bazuar në shifrat që qarklulluan menjëherë pas luftës dhe shkonin nfa 150, 000 në 250, 000 të vdekur .

(src)="30"> Međutim , ukazuje središte , podatci nisu komletni i broj poginulih će vjerojatno rasti s nastavkom procesa ekshumacije i identifikacije .
(trg)="30"> Megjithatë , theksoi qendra , të dhënat nuk janë të plota dhe shifrat ka gjasë të rriten ndërsa procesi i shvarrosjeve dhe identifikimit vazhdon .

(src)="31"> Baza podataka uključuje precizne detalje o svakoj žrtvi , uključujući ime , nacionalnost , uzrok i mjesto pogibije , spol i godine starosti .
(trg)="31"> Baza e të dhënave përfshin hollësi të sakta rreth viktimave , duke përfshirë emrin , etninë , shkakun dhe vendin e vdekjes , gjininë dhe moshën .

(src)="32"> Prema toj nevladinoj udruzi , više od 46 posto žrtava ubijeno je tijekom 1992 . godine , prve godine borbi .
(trg)="32"> Sipas OJQ , më tepër se 46 % e viktimave u vranë gjatë 1992 , viti i parë iluftimeve .

(src)="33"> Zemlja je izgubila oko 2. 22 posto stanovništva ; 65, 8 posto žrtava su Bošnjaci , 25, 6 posto Srbi i 8 posto Hrvati .
(trg)="33"> Vendi humbi rreth 2, 22 % të banorëve të vet ; 65. 8 % e viktimave qenë boshnjakë , 25. 6 % serbë dhe 8 % kroatë .

(src)="34"> Među civilnim žrtvama , više od 20 posto bile su žene i oko 3, 5 posto djeca . Još 16, 662 vodi se kao nestalo .
(trg)="34"> Midis viktimave civile , më tepër se 20 % qenë gra dhe rreth 3. 5 % qenë fëmijë . 16, 662 të tjerë mbeten të humbur .

(src)="35"> Istraživači su se sučeljavali s brojnim problemima u sastavljanu baze podataka .
(trg)="35"> Kërkuesit kanë ndeshur një numër problemesh në hartimin e bazës së të dhënave .

(src)="36"> Primjerice , u nekim slučajevima vojnici su ubijeni kada su bili na dopustu ili se vratili u civilni život , ali su obitelji zahtijevale vojne sprovode i smrt je klasificirana kao vojna .
(trg)="36"> Për shembull , në disa raste ushtarët qenë vrarë ndërsa qenë me leje apo qenë kthyer në jetën civile , por familjet kërkonin një varrim ushtarak dhe vdekjet qenë klasifikuar si ushtarake .

(src)="37"> U slučaju srebreničkog pokolja , brojni su registrirani na dvjema lokacijama -- u Tuzli i u Srebrenici .
(trg)="37"> Në rastin e masakrës së Srebrenicës , shumë qenë regjistruar në dy vende , Tuzla dhe Srebrenica .

(src)="38"> Podatci sugeriraju kako je u Srebrenici u srpnju 1995 . godine ubijeno 6, 886 osoba , ističe ova nevladina uduga .
(trg)="38"> Të dhënat sugjerojnë se 6, 886 vetë u vranë në Srebrenicë në korrik 1995 , tha OJQ .

(src)="39"> Taj zločin smatra se najgorim u Europi od konca Drugog svjetskog rata , a Međunarodni sud pravde zaključio je kako se radi o genocidu .
(trg)="39"> Mizoria është konsideruar më e keqja e Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore dhe është gjykuar si një genocid nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë .

(src)="40"> Ravantelj projekta Mirsad Tokača kaže kako je rad na sastavljanju takve baze podataka trebala obaviti država .
(trg)="40"> Drejtori i projektit Mirsad Tokaça thotë se puna për kompilimin e kësaj baze të dhënash duhet të bëhej nga shteti .

(src)="41"> Umjesto toga , kazao je , to je morala učiniti nevladina udruga uz financijsku pomoć Norveške .
(trg)="41"> Në vend të kësaj , tha ai , ajo u bë nga një OJQ me ndihmën financiare prej Norvegjisë .

(src)="42"> Razlog toga je , dodao je Tokača , što brojni političari još uvijek žele manipulirati podatcima o broju žrtava iz političkih razloga .
(trg)="42"> Arsyeja , tha ai , është se shumë politikanë ende duan të manipulojnë shifrat e viktimave për arsye politike .

(src)="43"> Treba se učiniti puno toga kako bi se obnovilo povjerenje i postiglo konačno pomirenje , ističe središte .
(trg)="43"> Duhet bërë shumë për të rindërtuar besimin dhe për të arritur pajtimin përfundimtar , thekson qendra .

(src)="44"> Iako je BiH u svojoj 12 . godini mira , vlade koje su se smjenjivale gotovo nisu poduzele niti jedan konkretan korak na pomicanju naprijed procesa pomirenja .
(trg)="44"> Megjithse BiH është tani 12 vjet në paqe , qeveritë pasuese pothuajse nuk kanë marrë hapa konkretë për të nxitur përpara procesin e pajtimit .

(src)="45"> Jedan jedini pokušaj bilo je ustroj osmočlanog tima u čijem su sastavu predstavnici političkih stranaka , na zahtjev Američkog instituta za mir u listopadu 2005 . godine .
(trg)="45"> Orvatja e vetme ishte formimi i një komisioni tetë- anëtarësh të përbërë nga përfaqësues të partive , me kërkesën e Institutit Amerikan të Paqes në tetor 2005 .

(src)="46"> Tim je pripremio tekst s ciljem da posluži kao temelj za Odbor za istinu i pomirenje .
(trg)="46"> Ekipi përgatiti një tekst i menduar të shërbente si bazë për Komisionin e së Vërtetës dhe Pajtimit .

(src)="47"> Dogovoreno je kako će odbor činiti povijesničari , filozofi i stručnjaci za demografiju , pod uvjetom da nisu politički angažirani i nisu bili uključeni u sukob .
(trg)="47"> Ishte rënë dakord që komisioni të formohej nga historianë , filosofë dhe specialistë të demografisë , me kusht që ata të mos qenë politikisht të angazhuar dhe të mos qenë përfshirë në konflikt .

(src)="48"> Međutim , nacrt zakona o utemeljenju odbora jednostavno skuplja prašinu .
(trg)="48"> Megjithjatë , projekt- ligji për ngritjen e komisionit thjesht mbledh pluhur .

(src)="49"> Na Vijeću ministara BiH jest provesti ga kroz parlamentarni proces .
(trg)="49"> Varet nga këshilli i ministrave i BiH ta drejtojë atë nëpër procesin parlamentar .

(src)="50"> Dogovor sa summita utire put novom ugovoru EU
(trg)="50"> Samiti shtron udhën për traktatin e ri të BE

(src)="51"> Čelnici EU suglasili su se u subotu ujutru oko temelja novog ugovora kojim se uspostavljaju nova pravila za upravljanje 27- članom Unijom .
(trg)="51"> Krerët e BE ranë dakord të shtunën herët mbi përvijimin e një traktati të ri që do të vendoste rregullat e reja për qeverisjen e bllokut 27- vendesh .

(src)="52"> ( Bloomberg - 25/ 06/ 07 ; FT , Reuters , The Observer , Stratfor - 24/ 06/ 07 ; AFP , AP , DPA , BBC , RFE/ RL , VOA , EU - 23/ 06/ 07 )
(trg)="52"> ( Bloomberg - 25/ 06/ 07 ; FT , Reuters , The Observer , Stratfor - 24/ 06/ 07 ; AFP , AP , DPA , BBC , RFE/ RL , VOA , EU - 23/ 06/ 07 )

(src)="53"> Njemačka kancelarka Angela Merkel ( u sredini ) , njemački ministar vanjskih poslova Franck- Walter Steinmeier ( lijevo ) i predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso na tiskovnoj konferenciji tijekom europskog summita u Brusselsu u subotu ( 23 . lipanj ) . [ Getty Images ]
(trg)="53"> Kancelarja gjermane Angela Merkel ( në mes ) , ministri i jashtëm gjerman Frank- Uollter Shtain majer ( majtas ) dhe presidenti i Komisionit Evropian Hoze Manuel Barroso mbajnë një konferencë të përbashkët shtypi në samitin evropian të shtunën ( 23 qershor ) në Bruksel . [ Getty Images ]

(src)="54"> Čelnici EU postigli su sporazum o glavnim dijelovima ključnog novog ugovora , posle skoro 36- satnog napornog summita u Brusselsu koji je završen u subotu ( 23 . lipanj ) negdje pred zoru .
(trg)="54"> Krerët e BE arritën marrëveshjen mbi përmbajtjen kryesore të një traktati të ri kyç pas një samiti të ashpër gati 36- orësh që përfundoi në Bruksel rreth agimit të shtunën ( 23 qershor ) .

(src)="55"> Dogovorom je okončana velika kriza u koju je Unija ušla nakon što su 2005 . godine birači u Francuskoj i Nizozemskoj na referendumu odbacili predloženi ustav Unije .
(trg)="55"> Marrëveshja i dha fund një krize të madhe të Bashkimit e cila nisi pas kundërshtimit në 2005 nga votuesit në Francë dhe Hollandë të një kushtetute të propozuar për bllokun .

(src)="56"> " Ono što je za mene važno jest to što smo izišli iz paralize " , izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel koja je predsjedala posljednjim summitom održanim tijekom šestomjesečnog mandata njezine zemlje na čelu EU .
(trg)="56"> " Ajo që ka rëndësi për mua është se ne kemi dalë nga paraliza , " tha kancelarja gjermane Angela Merkel që kryesoi këtë samit të fundit për mandatin gjashtë- mujor të vendit të saj në krye të BE .

(src)="57"> Portugal preuzima predsjedanje Unijom 1 . srpnja .
(trg)="57"> Portugalia merr presidencën në 1 korrik .

(src)="58"> Sporazum " predstavlja značajan korak naprijed " za EU , kazala je Merkel .
(trg)="58"> Marrëveshja " përfaqëson një hap të madh përpara " për BE , tha Merkel .

(src)="59"> Predsjednik Europske komisije ( EC ) Jose Manuel Barroso također je pozdravio dogovor .
(trg)="59"> Presidenti i Komisionit Evropian ( KE ) Hoze Manuel Baroso përgëzoi gjithashtu marrëveshjen .

(src)="60"> " Cilj summita bio je pronalažanje mandata za institucionalno rješenje " , kazao je .
(trg)="60"> " Objektivi për samitin ishte të arrinte një mandat për një zgjidhje institucionale , " tha ai .

(src)="61"> " Pronašli smo ga … to pokazuje kako se Europa kreće u pravom smjeru " .
(trg)="61"> " Ne e kemi arritur atë ... kjo tregon se Evropa është në lëvizje në drejtimin e duhur . "

(src)="62"> Prema dogovoru , Međuvladina konferencija ( IGC ) sastat će se sljedećeg mjeseca kako bi načinila nacrt Reformskog ugovora kojim će se zamijeniti glomazan ustav kojeg je odbacila većina francuskih i nizozemskih birača .
(trg)="62"> Sipas marrëveshjes , do të mblidhet një Konferencë Ndër- Qeveritare ( IGC ) muajin e ardhshëm për të hartuar një Traktat Reforme që do të zëvendësojë kushtetutën e kabashme të kundërshtuar nga shumica e votuesve frëngj e hollandezë .

(src)="63"> Ministri vanjskih poslova EU odobrit će , kako se očekuje , nacrt dokumenta na sastanku koji će biti održan početkom rujna , prije nego se podnese na usvajanje čelnicima zemalja članica tijekom njihova dvodnevnog summita u Lisabonu koji počinje 18 . listopada .
(trg)="63"> Ministrat e jashtëm të BE pritet të miratojnë projekt dokumentin gjatë një takimi në krye të shtatorit përpara se të paraqitet për miratim nga krerët e vendeve anëtare në një samit dy- ditor në Lisbonë , duke nisur në 18 tetor .

(src)="64"> Za razliku od ustava , Reformskim ugovorom izmijenit će se temeljni dokumenti EU , kao što su Rimski ugovor i Ugovor iz Maastrichta , ali se oni neće zamijeniti .
(trg)="64"> Ndryshe nga kushtetuta , Traktati i Reformës do të amendojë dokumentet bazë të BE të tilla si traktati i Romës dhe traktati i Mastrihtit por nuk do t' i zëvendësojë ato .

(src)="65"> Među predviđenim institucionalnim promjenama stvaranje je dviju novih dužnosti -- stalnog predsjednika koji se bira na dvoipolgodišnji mandat i visokog predstavnika EU za vanjsku i sigurnosnu politiku , koji će također biti potpredsjednik EC .
(trg)="65"> Midis ndryshimeve institucionale të parashikuara është krijimi i dy posteve të reja , një president i përhershëm zgjedhur me një mandat dy vjet e gjysmë dhe një Përfaqësues i Lartë i BE për Çështjet e Jashtme dhe Politikën e Sigurimit i cili do të shërbejë gjithashtu si zëvendëspresident i KE .

(src)="66"> Time će biti okončan sadašnji sustav šestomjesečnog rotirajućeg predsjedanja .
(trg)="66"> Kjo do t' i japë fund sistemit aktual të presidencës gjashtë- muajshe të rradhës .

(src)="67"> Izmjene će također dovesti do znatnog smanjenja broja povjerenika EU .
(trg)="67"> Ndryshimet do të shpinin gjithashtu në një reduktim thelbësor të numrit të komisonerëve të BE .

(src)="68"> Trenutačno postoji 27 povjerenika , od kojih svaki predstavlja po jednu zemlju članicu .
(trg)="68"> Aktualisht ata janë 27 , secili që përfaqëson një nga vendet anëtare .

(src)="69"> Njihov broj bit će smanjen na 15 u 2014 . godini , a zemlje članice će se rotirati na tim položajima .
(trg)="69"> Numri i tyre do të reduktohej në 15 në 2014 , me postet që rrotullohen midis vendeve anëtare .

(src)="70"> Jedno od glavnih problematičnih pitanja koje je prijetilo ugroziti uspjeh summita odnosilo se na proces donošenja odluka unutar bloka .
(trg)="70"> Një nga pikat e mëdha ngecëse që kërcënoi suksesin e samitit kishte të bënte me procesin e vendim- marrjes brenda bllokut .

(src)="71"> Poljska se usprotivila načelu dvostruke većine koji je predviđen ustavnom poveljom , a prema kojem svaku odluku mora odobriti 55 posto zemalja članica , koje predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva EU .
(trg)="71"> Polonia ju kundërvu parimit të shumicës së dyfishtë të parashikuar në kartën kushtetuese sipas të cilit çdo vendim duhet të miratohet nga 55 % e vendeve anëtare , që përbëjnë së paku 65 % të popullsisë së BE .

(src)="72"> Poljska je dala svoj pristanak tek nakog što je dogovoreno kako će postupno uvođenje dvostruke većine započeti tijekom 2014 . godine , te će u cijelosti biti primijenjeno 2017 . godine .
(trg)="72"> Polania dha pëlqimin e saj vetëm pasi u ra dakord se faza e shumicës së dyfishtë do të niste gjatë 2014 dhe do të zbatohej plotësisht në 2017 .

(src)="73"> Tjedan dana prije nego njegova zemlja preuzme rotirajuće predsjedanje EU , portugalski premijer Jose Socrates izrazio je odlučnost glede usvajanja Reformskog ugovora do konca godine .
(trg)="73"> Një javë përpara se vendi i tij të marrë presidencën e rradhës së BE , kryeministri portugez Hoze Sokrates shprehu vendosmërinë e tij për të parë që traktati i reformës të miratohet deri nga fundi i vitit .

(src)="74"> " Želimo ubrzati proces " , kazao je Socrates u subotu u Brusselsu .
(trg)="74"> " Ne duam ta shpejtojmë këtë proces , " tha ai të shtunën në Bruksel .

(src)="75"> " Naša nakana je da tijekom neslužbenog summita u listopadu uspijemo usvojiti tekst ugovora " .
(trg)="75"> " Synimi ynë është që gjatë samitit jozyrtar në tetor , t' ja dalim të miratojmë tekstin e traktatit . "

(src)="76"> Kada se poduzme taj korak ugovor će se morati ratificirati .
(trg)="76"> Pasi të kompletohet ky hap , traktati do të duhet të ratifikohet .

(src)="77"> Očekuje se kako će se to dogoditi do sredine 2009 . godine .
(trg)="77"> Kjo pritet nga mesi i 2009 .

(src)="78"> Korupcija i nostalgija još uvijek prijete reformi rumunjske Socijaldemokratske stranke
(trg)="78"> Korrupsioni dhe nostalgjia kërcënojnë ende reformën e Partisë Social Demokratike Rumune

(src)="79"> Najveća rumunjska oporbena stranka nalazi se u svojoj najgoroj krizi postkomunističkog razdoblja i njezin čelnik Mircea Geoana trudi se zaustaviti slabljenje stranke .
(trg)="79"> Me partinë më të madhe opozitare të Rumanisë në krizën më të keqe të saj të epokës pas- komuniste , kreu aktual i saj , Mirçea Geoana kërkon të ndalë rënien .

(src)="80"> U međuvremenu , njegove stranačke kolege pod istragom su za korupciju , a utemeljitelj stranke upućuje izazov novom vodstvu .
(trg)="80"> Ndërkohë , kolegët e partisë janë nën hetim për korrupsion dhe ati i saj themelues ka sfiduar udhëheqjen e re .

(src)="81"> Gelu Trandafir za Southeast European Times iz Bukurešta – 05/ 06/ 06
(trg)="81"> Nga Gelu Trandafir për Southeast European Times në Bukuresht – 05/ 06/ 06

(src)="82"> Predsjednik PSD Mircea Geoana obećao je modernizaciju stranke . [ Getty Images ]
(trg)="82"> Presidenti i PSD Mirçea Geoana premtoi të modernizojë partinë . [ Getty Images ]

(src)="83"> Od koalicije s ultranacionalistima do ponovnog pojavljivanja njezina starog bivšeg komunističkog čelnika , rumunjski socijaldemokrati ( PSD ) pokušali su sve na zaustavljanju svojeg pada u anketama javnog mnijenja .
(trg)="83"> Nga një koalicion me ultra nacionalistët te një ringjallje e kreut të tyre të vjetër ish- komunist , Partia Social Demokratike ( PSD ) është përpjekur me të gjitha të ndalë rënien e saj në votime .

(src)="84"> Taj pad započeo je kada je stranka izgubila vlast u prosincu 2004 . godine , a nedavna otkrića vezana za pohlepu i korupciju samo su ga ubrzala .
(trg)="84"> Rënia nisi me humbjen e pushtetit në dhjetor 2004 dhe zbulimet e fundit rreth lakmisë dhe korrupsionit e përshpejtuan atë .

(src)="85"> PSD je u svibnju zadržala samo 23 posto potpore birača , u odnosu na 31 posto koliko je imala u listopadu 2005 . godine .
(trg)="85"> Në maj , PSD kishte 23 përqind të mbështetjes së votuesve , nga 31 përqind që kishte në tetor 2005 .

(src)="86"> Predsjednik PSD Mircea Geoana karijerni je diplomat i bivši ministar vanjskih poslova .
(trg)="86"> Presidenti i PSD Mirçea Geoana është një diplomat kariere dhe ish ministër i jashtëm .

(src)="87"> Obećao je modernizirati ovu stranku koja se smatra slijednicom najveće komunističke stranke u istočnoj Europi .
(trg)="87"> Ai premtoi të modernizojë një organizatë që shihet si trashëgimtare e partisë më të madhe komuniste në Evropën Lindore .

(src)="88"> Reforma koju je započela takozvana transilvanijska " Clujska skupina " ima snažnu potporu Stranke europskih socijalista kojoj PSD pripada .
(trg)="88"> Reforma e nisur nga i ashtuquajturi " grupi i Kluzhit " i Transilvanisë , po mbështetet fort nga Partia Socialiste Evropiane , së cilës i përket PSD .

(src)="89"> Međutim , Geoanine najnovije političke taktike izazvale su dvojbe .
(trg)="89"> Megjithatë , taktikat e fundit politike të Geoanës kanë ngjallur dyshime .

(src)="90"> Njegova inicijativa za potpisivanje protokola s ultranacionalistom Corneliu Vadimom Tudorom zaustavljena je u posljednjem trenutku .
(trg)="90"> Nisma e tij për të nënshkruar një protokoll me ultra nacionalistin Korneliu Vadim Tudor u ndal në minutën e fundit .

(src)="91"> Protokol je za cilj imao uspostavu " snažne i ujedinjene oporbe " , kako je to opisao Geoana , i utiranje puta rušenju Tariceanuove vlade putem inicijative koja se treba pokrenuti ovog mjeseca .
(trg)="91"> Protokolli kishte për qëllim të krijonte " një opozitë të fortë e të bashkuar " , siç thoshte Geoana dhe t' i hapte udhën rrëzimit të kabinetit reformist të Tarikeanut me një mocion që do të paraqitej këtë muaj .

(src)="92"> Međutim , mogućnost takve suradnje zapanjila je reformističku " Clujsku skupinu " i pojedine dužnosnike EU .
(trg)="92"> Por perspektiva e një bashkëpunimi të tillë e tronditi " grupin e Kluzhit " reformist dhe disa zyrtarë të BE .

(src)="93"> Europski socijalist Jan Marinus Wiersma podsjetio je PSD kako socijalisti diljem svijeta odbacuju povezivanje s ksenofobičnim strankama .
(trg)="93"> Eurosocialisti Jan Marinus Viersma i kujtoi PSD se socialistët në të gjithë botën refuzojnë të bashkohen me parti ksenofobe .

(src)="94"> Geoana je pravdao odluku o suradnji s ovim populističkim čelnikom kao pokušaj mobiliziranja tradicionalnih birača PSD- a .
(trg)="94"> Geoana e përligji masën për të bashkëpunuar me një udhëheqës populist , si një orvatje për të mbledhur votuesit tradicionalë të PSD .

(src)="95"> Nekada privučeni Ionom Iliescuom , koji sebe opisuje kao " siromašna , ali poštena " čovjeka , Rumunji iz ruralnih područja osjetili su se izdanim zbog neumjerena bogatstva njegovih nasljednika .
(trg)="95"> Joshur dikur nga Ion Iliesku , të vetëpërshkruar si " të varfër por të ndershëm " , rumunët ruralë u ndjenë të tradhëtuar nga pasuria e paarsyeshme e pasuesve të Ilieskut .

(src)="96"> Bili su zaprepašteni kada su saznali da je Adrian Nastase naslijedio bogatstvo od " tetke Tamare " , misteriozne rođake koja je preminula u skromnom jednosobnom stanu .
(trg)="96"> Ata u habitën të merrnin vesh se kryeministri Adrian Nastase kishte trashëguar një pasuri nga " hallë Tamara " , një kushërirë misterioze që vdiq në një apartament të thjeshtë me një dhomë .

(src)="97"> " To je priča koja se prepričava u svakoj kavani u svim dijelovima zemlje " , kazao je Geoana .
(trg)="97"> " Kjo histori tregohet në çdo klub në çdo qoshe të vendit , " tha Geoana .

(src)="98"> Tužitelji su optužili Nastasea za primanje mita , a socijaldemokrati su ga na kraju uvjerili da podnese ostavku na dužnost predsjednika Izvršnog odbora PSD- a , čime je cjelokupno vođenje stranke pripalo Geoani .
(trg)="98"> Prokurorët e akuzuan Nastase për mitëmarrje dhe social demokratët përfundimisht e bindën atë të tërhiqej nga posti i presidentit ekzekutiv të PSD , duke ja lënë të gjithë udhëheqjen Geoanës .

(src)="99"> Međutim , Nastaseova iznuđena ostavka nije bila dovoljna za obnovu povjerenja javnosti .
(trg)="99"> Por dorëheqja e detyruar e Nastase nuk ishte mjaft për të rikthyer besimin e publikut .

(src)="100"> Druge utjecajne osobe iz PSD- a također su pod istragom , uključujući troje bivših ministara .
(trg)="100"> Të tjera figura ndikuese të PSD janë nën hetim , duke përfshirë tre ish ministra .