# en/setimes.en-sr.xml.gz
# sr/setimes.en-sr.xml.gz


(src)="1"> Kosovo 's privatisation process is under scrutiny
(trg)="1"> Proces privatizacije na Kosovu pod lupom

(src)="2"> Kosovo is taking a hard look at its privatisation process in light of recurring complaints .
(trg)="2"> Kosovo ozbiljno analizira svoje procese privatizacije u svetlu čestih pritužbi .

(src)="3"> By Muhamet Brajshori for Southeast European Times in Pristina -- 21/ 03/ 12
(trg)="3"> Muhamet Brajšori za Southeast European Times iz Priština -- 21. 3. 2012 .

(src)="4" deprel="amod"> Feronikel was privatised five years ago , and is still in business , but operates amid concerns for workers’ safety . [ Reuters ]
(trg)="4"> Feronikel je privatizovan pre pet godina i još uvek posluje , ali postoje zabrinutosti oko bezbednosti njegovih radnika . [ Rojters ]

(src)="5"> On paper at least , it looks like a great idea .
(trg)="5"> Bar na papiru , to izgleda kao odlična ideja .

(src)="6"> The government sells a business , gets out from under the yoke of management , and money from the sale helps to fund the state budget .
(trg)="6"> Vlada prodaje preduzeća , rešava se tereta upravljanja njima , a novac od prodaje pomaže u finansiranju državnog budžeta .

(src)="7"> But in Kosovo , critics say the legal process involved with privatisation is both complex and politically charged , which will have a long-term impact on the economy .
(trg)="7"> Ali , na Kosovu , kritičari kažu da je pravni proces vezan za privatizaciju složen i politički nabijen , što će imati dugoročan uticaj na ekonomiju .

(src)="8"> They say some owners or employees can take advantage of specific loopholes while others get almost nothing .
(trg)="8"> Oni kažu da neki vlasnici i zaposleni mogu da koriste određene rupe u zakonu , dok ostali ne dobijaju gotovo ništa .

(src)="9"> There is also an ethnic component , since individuals from various communities can say that discrimination -- either ongoing or previous -- affected their ability to benefit from privatisation .
(trg)="9"> Tu je i etnička komponenta , s obzirom da pojedinci iz različitih zajednica mogu da kažu da je diskriminacija -- bilo sada ili ranije -- uticala na njihovu mogućnost ostvarivanja koristi od privatizacije .

(src)="10"> Esat Berisha is one such example . " My father worked at Hidroteknika , [ as did ] I until December 1990 , but then I was removed because Serbian authorities removed us .
(trg)="10"> Esat Beriša je jedan takav primer . „ Moj otac je radio u Hidrotehnici , [ kao i ja ] , do decembra 1990 . godine , ali onda sam ja otpušten zato što su nas srpske vlasti otpustile .

(src)="11"> And after the war I hoped to get back to my job , but it never happened . "
(trg)="11"> Posle rata sam se nadao da ću dobiti svoj posao nazad , ali to se nikada nije dogodilo . “

(src)="12"> After Hidroteknika was privatised in 2006 , " I never got any compensation , and the worst is that the company does not exist anymore , because the new owner has changed the destiny of it , " Berisha told SETimes .
(trg)="12"> Nakon što je Hidrotehnika privatizovana 2006 . godine , „ nikada nisam dobio bilo kakvu nadoknadu , a najgore je to što kompanija više ne postoji , jer je novi vlasnik promenio njenu namenu “ , rekao je Beriša za SETimes .

(src)="13"> In some cases , companies were bought more for the land than for any desire to keep operating them .
(trg)="13"> U nekim slučajevima kompanije su kupovane više zbog zemljišta nego zbog želje da se nastavi rad .

(src)="14"> He is not alone : discriminatory legislation imposed by the Milosevic regime forced thousands in Kosovo to leave their jobs .
(trg)="14"> On nije usamljen : diskriminatorni zakon koji je nametnuo Miloševićev režim primorao je hiljade Kosovara da napuste svoje poslove .

(src)="15"> Beyond that , many companies that have been privatised have changed work locations , and very often employees , like Berisha , are shed from payrolls , prompting frequent protests in front of the Privatisation Agency .
(trg)="15"> Osim toga , mnoge kompanije koje su privatizovane promenile su lokaciju poslovanja i vrlo često se zaposleni , kao što je Beriša , skidaju sa platnog spiska , što dovodi do čestih protesta ispred Agencije za privatizaciju .

(src)="16"> Dardan Sejdiu , an economy expert from the Vetvendosje Movement , is a vocal critic . " A decade later , we see that the economy is terribly unstructured .
(trg)="16"> Dardan Sejdiu , ekonomski ekspert iz pokreta Vetvendosje , veliki je kritičar toga . „ Deceniju kasnije vidimo da je ekonomija užasno nestrukturirana .

(src)="17"> Most manufacturing companies no longer exist or are used for storage of goods ; efficiency as a concept seems were only words and unemployment is deepening .
(trg)="17"> Većina proizvodnih kompanija više ne postoji ili se koriste za skladištenje robe ; efikasnost kao koncept su , čini se , bile samo reči , a nezaposlenost se produbljuje .

(src)="18"> And ultimately the number of foreign investors has been symbolic , and the amount invested by them was symbolic , " Sejdiu told SETimes .
(trg)="18"> Na kraju je i broj stranih investitora samo simboličan , a i suma koju su uložili je simbolična “ , rekao je Sejdiu za SETimes .

(src)="19"> More than 600m euros that were transferred to banks abroad and unused by Kosovo 's government are the result of the privatisation of public and state-owned companies in recent years .
(trg)="19"> Privatizacija javnih i državnih kompanija poslednjih godina donela je više od 600 miliona evra , koji su prebačeni u banke u inostranstvu , a kosovska vlada ne koristi ta sredstva .

(src)="20"> Sejdiu says it 's too little , that some countries in the region have sold just one or a few companies for that amount .
(trg)="20"> Sejdiu kaže da je to premalo i da su zemlje u regionu prodale samo jednu ili nekoliko kompanija po toj ceni .

(src)="21"> Seb Bytyci , executive director of Balkan Policy Institute , agrees . " The main shortcomings are selling for lower prices , as the value [ of the companies ] decreased due to mismanagement , dysfunction of enterprises , and corruption charges , " he told SETimes .
(trg)="21"> Seb Bitići , izvršni direktor Instituta za balkansku politiku , slaže se sa tim . „ Glavni nedostaci su prodaja po nižim cenama , s obzirom da se vrednost [ kompanija ] smanjivala zbog lošeg upravljanja , nefunkcionisanje preduzeća i optužbe za korupciju “ , rekao je on za SETimes .

(src)="22"> There is also the cost of opportunity lost : " In some cases , privatisation may have led to better services and efficiency . "
(trg)="22"> Tu su takođe troškovi izgubljenih mogućnosti : „ U nekim slučajevima je privatizacija mogla da donese bolje usluge i efikasnost . “

(src)="23" deprel="dobj"> Sejdiu says that , in hindsight , the process " was hastily done … without a plan for economic development " and that privatisation has led to major problems for workers .
(trg)="23"> Sejdiu kaže da je , iz ove perspektive , proces „ bio prenagljen … bez plana za ekonomski razvoj “ i da je privatizacija dovela do velikih problema za radnike .

(src)="24"> He cites companies in the eastern Ana Morava region , where there were formerly " closed to 17,000 workers in enterprises which are now privatized .
(trg)="24"> On ukazuje na kompanije u istočnom regionu Ana Morava , gde je ranije bilo „ skoro 17. 000 radnika , u preduzećima koja su sada privatizovana .

(src)="25"> Today these enterprises employ [ less than ] 1,700 of them -- not even 10 % of the workforce was maintained , " Sejdiu argued .
(trg)="25"> Danas ta preduzeća zapošljavaju [ manje od ] 1. 700 njih -- ni 10 odsto radne snage nije zadržano “ , tvrdi Sejdiu .

(src)="26"> Bytyci says strong workers ' unions would have lead to better outcomes . " Here the main problem is lack of true unions .
(trg)="26"> Bitići kaže da bi jači sindikati doneli bolje ishode . „ Ovde je glavni problem nepostojanje pravih sindikata .

(src)="27"> Workers were not able to negotiate a deal that provides an easier transition .
(trg)="27"> Radnici nisu mogli da ispregovaraju sporazum koji omogućava lakšu tranziciju .

(src)="28"> So many workers are dismissed .
(trg)="28"> Toliko je radnika otpušteno .

(src)="29"> As for those who continue to work , [ there is no ] guarantee for their safety at work .
(trg)="29"> Kada su u pitanju oni koji i dalje rade , [ ne postoji ] garancija za bezbednost na radu .

(src)="30"> Ferronikeli is a flagrant case where a lack of political will to fix the issue of job security threatens workers ' lives , " he told SETimes .
(trg)="30"> Feronikeli je flagrantan slučaj u kojem nedostatak političke volje da se reši pitanje bezbednosti na radu ugrožava živote radnika “ , rekao je on za SETimes .

(src)="31"> In the recent months , several workers at the Feronikel company in central Kosovo have been injured , forcing Parliament Speaker Jakup Krasniqi to call for better and safer working conditions .
(trg)="31"> Poslednjih meseci povređeno je više radnika kompanije Feronikel na centralnom Kosovu , što je primoralo predsednika parlamenta Jakupa Krasnićija da pozove na bolje i sigurnije uslove rada .

(src)="32"> Feronikel was privatised in 2007.
(trg)="32"> Feronikel je privatizovan 2007 . godine .

(src)="33"> Media mogul 's sentence renews debate in Macedonia
(trg)="33"> Kazna medijskom mogulu obnovila debatu u Makedoniji

(src)="34"> Some allege the verdict of Velija Ramkovski is an attack on media freedom , but others claim the evidence of his crimes proves otherwise .
(trg)="34"> Neki tvrde da je presuda Veliji Ramkovskom napad na slobodu medija , ali drugi tvrde da dokazi o njegovim krivičnim delima govore suprotno .

(src)="35"> By Klaudija Lutovska for Southeast European Times in Skopje -- 21/ 03/ 12
(trg)="35"> Klaudija Lutovska za Southeast European Times iz Skoplja -- 21. 3. 2012 .

(src)="36"> Media mogul Velija Ramkovski was sentenced to 13 years in prison for tax evasion and money laundering . [ Tomislav Georgiev/ SETimes ]
(trg)="36"> Medijski mogul Velija Ramkovski osuđen je na 13 godina zatvora zbog utaje poreza i pranja novca . [ Tomislav Georgijev/ SETimes ]

(src)="37"> A criminal verdict and prison sentence against media mogul Velija Ramkovski , a frequent critic of the Macedonian government , threatens to have a chilling effect on the press , according to journalists in the small Balkan nation .
(trg)="37"> Krivična presuda i zatvorska kazna medijskom mogulu Veliji Ramkovskom , koji je često kritikovao makedonsku vladu , mogla bi da zaplaši medije , kažu novinari u toj maloj balkanskoj državi .

(src)="38"> Ramkovski , former owner of the A1 television station , four newspapers and other enterprises , was sentenced in Skopje criminal court on March 14th to 13 years in prison for money laundering , criminal conspiracy , abuse of position and tax evasion ; 19 accomplices received prison terms of two to seven years .
(trg)="38"> Ramkovski , bivši vlasnik televizijske stanice A1 , četiri novine i drugih preduzeća , osuđen je u krivičnom sudu u Skoplju 14 . marta na 13 godina zatvora , zbog pranja novca , kriminalne zavere , zloupotrebe položaja i utaje poreza ; 19 saučesnika dobilo je zatvorske kazne u trajanju dve do sedam godina .

(src)="39"> A1 TV and four newspapers were closed for failing to pay taxes and fulfill obligations to creditors .
(trg)="39"> A1 TV i četiri novine zatvoreni su zato što nisu plaćali porez , niti ispunjavali obaveze prema kreditorima .

(src)="40"> " The impression is that the actions undertaken towards these media , for which the verdicts were given , are selective and the institutions do not use the same methods in applying the laws towards all media , " Macedonia Media Institute director Biljana Petkovska told SETimes .
(trg)="40"> „ Utisak je da su koraci preduzeti prema medijima , za koje su izrečene presude , selektivni , te da institucije ne koriste iste metode u sprovođenju zakona prema svim medijima “ , rekla direktorka Medijskog instituta Makedonije Biljana Petkovska za SETimes .

(src)="41"> Some journalists , particularly former A1 TV employees , maintain that case , nicknamed " Cobweb , " represents a fight between the government and the then most powerful TV station in Macedonia that was critical of its policies and in support of the opposition .
(trg)="41"> Neki novinari , a posebno bivši zaposleni u A1 TV , tvrde da taj slučaj , pod nazivom „ Paukova mreža “ , predstavlja borbu između vlade i tada najmoćnije TV stanice u Makedoniji , koja je kritikovala njenu politiku i podržavala opoziciju .

(src)="42"> " The current political establishment is going to put under absolute control every free thought and every opinion that is against it .
(trg)="42"> „ Trenutni politički establišment staviće pod potpunu kontrolu svaku slobodnu misao i svako mišljenje koje je protiv njega .

(src)="43"> Its goal , and today that is proven , was to quiet A1 TV and Velija Ramkovski as carriers of the struggle against the dictatorship of [ Prime Minister ] Nikola Gruevski , " former A1 TV editor and opposition Sandzak League MP Safet Bishevac said .
(trg)="43"> Njegov cilj , a danas se to i pokazalo , bio je da ućutka A1 TV i Veliju Ramkovskog , kao nosioce borbe protiv diktature [ premijera ] Nikole Gruevskog “ , kaže bivši urednik A1 TV i poslanik opozicione Sandžačke lige Safet Biševac .

(src)="44"> Officials responded that A1 TV has been treated the same as any other organisation , Ramkovski was guilty of years of criminal activity .
(trg)="44"> Zvaničnici su odgovorili da je A1 TV tretirana isto kao bilo koja druga organizacija , a Ramkovski je kriv za višegodišnje kriminalne aktivnosti .

(src)="45"> " This is an uncompromising fight against crime and corruption that exist in all countries , but whose sanction depends mostly on the political will of relevant factors and the ability and capacity of institutions to independently perform their work , " ruling VMRO MP Antono Milososki told SETimes .
(trg)="45"> „ Ovo je beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije , koji postoje u svim zemljama , ali čije sankcionisanje zavisi uglavnom od političke volje relevantnih faktora i sposobnosti institucija da nezavisno obavljaju svoj rad “ , rekao je poslanik vladajuće VMRO Antonio Milososki za SETimes .

(src)="46"> Prosecutors supplied 25 witnesses who testified that Ramkovski evaded paying 4.5m euros in taxes and gained 17.5m euros through frauddulant means -- such as by issuing bills with false content .
(trg)="46"> Tužioci su izveli 25 svedoka , koji su rekli da je Ramkovski izbegao da plati 4, 5 miliona evra poreza i da je stekao 17, 5 miliona evra kroz prevaru -- kao što je izdavanje računa sa lažnim sadržajem .

(src)="47"> Ramkovski operated through his 15 firms -- also active in Turkey and the US -- which he headquartered at the A1 TV address .
(trg)="47"> Ramkovski je delovao preko svojih 15 firmi -- koje takođe posluju u Turskoj i SAD -- čije je sedište naveo na adresi A1 TV .

(src)="48"> According to Transparency International Macedonia 's section President Sladjana Taseva , the concern is more about the government freezing and confiscating A1 TV 's assets .
(trg)="48"> Prema rečima predsednice makedonskog ogranka Transparensi Internešnala Slađane Taseve , više brine to što je vlada zamrzla i zaplenila sredstva A1 TV .

(src)="49"> Taseva said Transparency has filed a petition with Macedonia 's Constitutional Court to examine the legality of the seizure .
(trg)="49"> Taseva kaže da je Transparensi podneo zahtev Ustavnom sudu Makedonije da preispita zakonitost zaplene .

(src)="50"> " I am convinced Cobweb will have its epilogue in international courts , " Taseva said .
(trg)="50"> „ Uverena sam da će Paukova mreža imati svoj epilog na međunarodnim sudovima “ , rekla je Taseva .

(src)="51"> Others , like veteran journalist Mirka Velinovska , argued there are no arguments to substantiate the complaints regarding media freedom .
(trg)="51"> Drugi , kao što je novinarska veteranka Mirka Velinovska , tvrde da ne postoje argumenti koji potkrepljuju pritužbe vezane za slobodu medija .

(src)="52"> " Do you want the law to be upheld or not ?
(trg)="52"> „ Da li želite da se zakon poštuje ili ne ?

(src)="53"> Freedom of speech in Macedonia is alive and well and the A1 TV journalists who lost their jobs are working again in the profession .
(trg)="53"> Sloboda govora u Makedoniji je živa i zdrava , a novinari sa A1 TV koji su ostali bez posla sada ponovo rade u svojoj profesiji .

(src)="54"> Some ... received funds from foreign supporters and opened their own media ; others are employed in domestic media .
(trg)="54"> Neki ... su dobili novčanu podršku iz inostranstva i otvorili sopstvene medije ; drugi su zaposleni u domaćim medijima .

(src)="55"> Where here is freedom of speech challenged ? " Velinovska told SETimes .
(trg)="55"> Kako je tu onda potisnuta sloboda medija ? “ rekla je Velinovska za SETimes .

(src)="56"> BiH 's Komsic resigns from his party
(trg)="56"> Član Predsedništva BiH Komšić podneo ostavku u svojoj stranci

(src)="57"> BiH presidency member Zeljko Komsic has turned his back on the ruling Social Democratic Party , shaking the political scene in the country .
(trg)="57"> Član Predsedništva BiH Željko Komšić okrenuo je leđa vladajućoj Socijaldemokratskoj partiji , uzdrmavši političku scenu u zemlji .

(src)="58"> By Bedrana Kaletovic for Southeast European Times in Tuzla -- 21/ 03/ 12
(trg)="58"> Bedrana Kaletović za Southeast European Times iz Tuzle -- 21. 3. 2012 .

(src)="59"> Zeljko Komsic will continue in his post as a BiH tripartite presidency member . [ Reuters ]
(trg)="59"> Željko Komšić nastaviće da obavlja funkciju člana tročlanog Predsedništva BiH . [ Rojters ]

(src)="60"> Bosnia and Herzegovina ( BiH ) presidency member Zeljko Komsic resigned from his post as Social Democratic Party ( SDP ) vice president and longtime member of the party 's senior leadership on Tuesday ( March 20th ) .
(trg)="60"> Član Predsedništva Bosne i Hercegovine ( BiH ) Željko Komšić podneo je u utorak ( 20 . marta ) ostavku na mesto potpredsednika Socijaldemokratske partije ( SDP ) i dugogodišnjeg člana najvišeg rukovodstva stranke .

(src)="61"> Komsic , the Croatian member of the tripartite presidency , is one of the most popular politicians in the Federation of Bosnia and Herzegovina .
(trg)="61"> Komšić , hrvatski član tročlanog Predsedništva , jedan je od najpopularnijih političara u Federciji Bosne i Hercegovine .

(src)="62"> " I remain a member of the [ BiH ] presidency and I will continue in this position to work at full capacity with all obligations to the state , " Komsic told the media after announcing his resignation from the party .
(trg)="62"> „ Ostajem član Predsedništva [ BiH ] i nastavljam na tom položaju da radim u punom kapacitetu sa svim obavezama prema državi “ , izjavio je Komšić medijima nakon što je saopštio da podnosi ostavku na mesto u stranci .

(src)="63"> Although there has been no reaction from SDP , many speculate that Komsic 's abrupt move stems from his falling out with party President Zlatko Lagumdzija , who supported Serbian Foreign Minister Vuk Jeremic 's candidacy for UN secretary-general .
(trg)="63"> Mada iz SDP- a nije bilo reakcija , mnogi spekulišu da Komšićev nagli potez proizlazi iz njegovog neslaganja sa predsednikom stranke Zlatkom Lagumdžijom , koji je podržao kandidaturu srpskog ministra inostranih poslova Vuka Jeremića za predsedavajućeg Generalne skupštine UN .

(src)="64"> The SDP president 's visit to Belgrade last week was the culmination of the disagreement , as Lagumdzija ignored the opposition to his support for Jeremic from Komsic and party members and supporters .
(trg)="64"> Poseta predsednika SDP Beogradu prošle nedelje bila je vrhunac neslaganja , jer je Lagumdžija ignorisao protivljenje Komšića i članova i pristalica stranke njegovoj podršci Jeremiću .

(src)="65"> " It is good to reach consensus and have the name of one candidate .
(trg)="65"> „ Dobro je da se postigne konsenzus i da imamo jednog kandidata .

(src)="66"> We need ... give a support to Jeremic .
(trg)="66"> Mi treba da ... damo podršku Jeremiću .

(src)="67"> Otherwise we would be frivolous politicians with no common position , " Lagumdzija told reporters in Belgrade after a meeting with Jeremic on March 14th .
(trg)="67"> U suprotnom ćemo biti neozbiljni političari bez zajedničkog stava “ , rekao je Lagumdžija novinarima u Beogradu posle sastanka sa Jeremićem 14 . marta .

(src)="68"> The SDP became the strongest party on the political scene in BiH in the last general elections in 2010.
(trg)="68"> SDP je postao najjača stranka na političkoj sceni u BiH na poslednjim opštim izborima 2010 . godine .

(src)="69"> Ironically , the results of that election were the centre of the party 's tension .
(trg)="69"> Ironično je da su se rezultati tih izbora našli u centru tenzija u stranci .

(src)="70"> Many party members felt that Lagumdzija 's decision to form a coalition with the Party of Democratic Action ( SDA ) was autocratic -- and was considered a betrayal by most of the party cadres and citizens who supported the SDP in the elections .
(trg)="70"> Mnogi članovi stranke misle da je Lagumdžijina odluka da uđe u koaliciju sa Strankom demokratske akcije ( SDA ) bila autokratska -- i posmatrana je kao potpuna izdaja od strane većine stranačkih krugova i građana koji su podržali SPD na izborima .

(src)="71"> " Lagumdzija and Komsic have ruined the SDP by turning it into a hostage of personal political desires .
(trg)="71"> „ Lagumdžija i Komšić su upropastili SDP pretvorivši je u taoca ličnih političkih želja .

(src)="72"> Their conflict is only an indication of irresponsibility by the state , " professor at Philosophy Faculty in Sarajevo Enver Kazaz told SETimes .
(trg)="72"> Njihov sukob je samo pokazatelj neodgovornosti države “ , rekao je za SETimes profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz .

(src)="73"> Conflicts have long been present in the SDP .
(trg)="73"> Sukobi u SDP su prisutni odavno .

(src)="74"> Many prominent members have left the party .
(trg)="74"> Mnogi istaknuti članovi su otišli iz stranke .

(src)="75"> " The party forgets the principles of social democracy .
(trg)="75"> „ Stranka zaboravlja principe socijaldemokratije .

(src)="76"> This is its fundamental principle , and these events in the party are the price of that act , " former SDP member Senad Pecanac told SETimes .
(trg)="76"> To je njeno temeljno načelo i ova dešavanja u stranci su cena tog čina “ , kaže za SETimes Senad Pećanac , bivši član SDP .

(src)="77"> Sulejman Tihic , a leader of the SDA , said he believes that the Komsic 's resignation could influence the country 's foreign policy .
(trg)="77"> Sulejman Tihić , lider SDA , smatra da bi Komšićeva ostavka mogla da utiče na spoljnu politiku zemlje .

(src)="78"> " This can complicate the functioning of the BiH presidency and the ministry of foreign affairs with regard to the fact that Komsic , together with other members of the presidency , are in charge of foreign policy , " Tihic told SETimes .
(trg)="78"> „ Ovo bi moglo da iskomplikuje funkcionisanje Predsedništva BiH i ministarstva spoljnih poslova , u pogledu činjenice da je Komšić , zajedno sa drugim članovima Predsedništva , zadužen za spoljnu politiku “ , rekao je Tihić za SETimes .

(src)="79"> Just months before the October local elections , the resignation has shaken voters , and puts the SDP in a difficult position in light of Komsic 's popularity .
(trg)="79"> Samo nekoliko meseci uoči oktobarskih lokalnih izbora ostavka je uzdrmala birače i dovela SDP u nepovoljan položaj , s obzirom na Komšićevu popularnost .

(src)="80"> " He never favored one nation . He fought for the country , for BiH .
(trg)="80"> „ On nikada nije isticao jedan narod , nego se borio za zemlju , za BiH .

(src)="81"> Because of that I was motivated to vote for him , " Selma Gunic of Sarajevo told SETimes .
(trg)="81"> To je bio moj motiv da glasam za njega “ , rekla je Selma Gunić iz Sarajeva za SETimes .

(src)="82"> " This country needs politicians like Komsic .
(trg)="82"> „ Zemlji su potrebni političari kao što je Komšić .

(src)="83"> If a party has betrayed his views the logical step is to leave it .
(trg)="83"> Ako je stranka izneverila njegove stavove , logičan korak je napustiti je .

(src)="84"> These moves are reason for more intensely supporting him , " Tulza resident Ivica Tomic told SETimes .
(trg)="84"> Zbog tih koraka ga još snažnije podržavam “ , rekao je stanovnik Tuzle Ivica Tomić za SETimes .

(src)="85"> Moldova 's new president to focus on reform , integration
(trg)="85"> Novi predsednik Moldavije fokusiraće se na reforme i integraciju

(src)="86"> After almost three years with no leader , Moldova now has a new president .
(trg)="86"> Posle skoro tri godine bez lidera , Moldavija sada ima novog predsednika .

(src)="87"> By Alina Radu for Southeast European Times in Chisinau -- 21/ 03/ 12
(trg)="87"> Alina Radu za Southeast European Times iz Kišinjeva -- 21. 3. 2012 .

(src)="88"> Moldova 's new president , Nicolae Timofti , is the country 's first leader in almost three years . [ Reuters ]
(trg)="88"> Novi predsednik Moldavije Nikolae Timofti prvi je lider zemlje posle tri godine . [ Rojters ]

(src)="89"> Moldova 's new president , 64-year-old former judge Nicolae Timofti , has promised to lead the country on the European accession path .
(trg)="89"> Novi predsednik Moldavije , 64- godišnji bivši sudija Nikolae Timofti , obećao je sa će voditi zemlju putem pridruživanja Evropi .

(src)="90"> But he must overcome several challenges in order to do so .
(trg)="90"> Međutim , on mora da premosti više izazova da bi uradio to .

(src)="91"> Timofti assumes the post after a narrow vote last week .
(trg)="91"> Timofti preuzima funkciju nakon tesnog glasanja prošle nedelje .

(src)="92"> The country has been without a leader for almost three years .
(trg)="92"> Zemlja je bila bez lidera skoro tri godine .

(src)="93"> " One of the most important state institutions is paralised .
(trg)="93"> „ Jedna od najvažnijih državnih institucija je paralisana .

(src)="94"> The vital process of country development have been affected by the instablity and uncertainty , " Timofti told parliament on Monday ( March 19th ) as the lawmakers validated the March 16th election .
(trg)="94"> Vitalan proces razvoja zemlje pogođen je nestabilnošću i neizvesnošću “ , rekao je Timofti parlamentu u ponedeljak ( 19 . marta ) , nakon što su poslanici potvrdili izbor od 16 . marta .

(src)="95"> Topping his agenda will be to solve the political deadlock .
(trg)="95"> Na vrhu njegovog programa biće rešavanje političkog zastoja .

(src)="96"> Many debates have concluded that the constitution has to be changed , allowing the next president to be elected by the citizens , not the politically divided parliament .
(trg)="96"> U mnogim debatama zaključeno je da ustav mora da bude promenjen , čime bi se omogućilo da sledećeg predsednika biraju građani , a ne politički podeljeni parlament .

(src)="97"> " We have to recognize that the constitutional reform that started in 2000 is not finished .
(trg)="97"> „ Moramo priznati sa ustavna reforma koja je počela 2000 . godine nije završena .

(src)="98"> Today we confront more severe problems that affect not only state institutions , but also fundamental human rights , " Timofti told lawmakers .
(trg)="98"> Danas se suočavamo sa novim ozbiljnim problemima koji utiču ne samo na državne institucije , nego i na osnovna ljudska prava “ , rekao je Timofti poslanicima .

(src)="99" deprel="pobj"> Constitutional expert and MP Victor Popa said that one of Timofti’ s first goals should be constitutional reform and improvement .
(trg)="99"> Stručnjak za ustav i poslanik Viktor Popa izjavio je da bi prvi Timoftijevi ciljevi trebalo da budu ustavna reforma i poboljšanja .

(src)="100"> " I think it is his obligation to co-operate with the parliament on constitutional reform .
(trg)="100"> „ Mislim da je njegova obaveza da sarađuje sa parlamentom na ustavnim reformama .