# en/setimes.en-sq.xml.gz
# sq/setimes.en-sq.xml.gz


(src)="1"> Kosovo 's privatisation process is under scrutiny
(trg)="1"> Nën shqyrtim procesi i privatizimit të Kosovës

(src)="2"> Kosovo is taking a hard look at its privatisation process in light of recurring complaints .
(trg)="2"> Kosova po kontrollon fort procesin e privatizimit të saj duke ditur ankesave e vazhdueshme .

(src)="3"> By Muhamet Brajshori for Southeast European Times in Pristina -- 21/ 03/ 12
(trg)="3"> Nga Muhamet Brajshori për Southeast European Times në Prishtinë -- 21/ 03/ 12

(src)="4" deprel="amod"> Feronikel was privatised five years ago , and is still in business , but operates amid concerns for workers’ safety . [ Reuters ]
(trg)="4"> Feronikel u privatizua pesë vjet më parë dhe është ende në biznes , por funksionon mes shqetësimeve për sigurinë e punëtorëve . [ Reuters ]

(src)="5"> On paper at least , it looks like a great idea .
(trg)="5"> Në letër të paktën , duket si një ide e madhe .

(src)="6"> The government sells a business , gets out from under the yoke of management , and money from the sale helps to fund the state budget .
(trg)="6"> Qeveria shet një biznes , shpëton nga zgjedha e administrimit e paratë nga shitja ndihmojnë në financimin e buxhetit të shtetit .

(src)="7"> But in Kosovo , critics say the legal process involved with privatisation is both complex and politically charged , which will have a long-term impact on the economy .
(trg)="7"> Por në Kosovë , kritikët thonë se procesi ligjor i përfshirë në privatizim është si i ndërlikuar , ashtu edhe i ngarkuar politikisht , gjë që do të ketë një ndikim afat- gjatë mbi ekonominë .

(src)="8"> They say some owners or employees can take advantage of specific loopholes while others get almost nothing .
(trg)="8"> Ata thonë se disa pronarë apo punëdhënës mund të përfitojnë nga hapësirat e posatçme , ndërsa të tjerë nuk marrin pothuajse asgjë .

(src)="9"> There is also an ethnic component , since individuals from various communities can say that discrimination -- either ongoing or previous -- affected their ability to benefit from privatisation .
(trg)="9"> Ka gjithashtu një element etnik , pasi individë nga komunitete të ndryshme mund të thonë se diskriminimi -- qoftë tani ose më parë -- ndikoi në aftësinë e tyre për të përfituar nga privatizimi .

(src)="10"> Esat Berisha is one such example .
(trg)="10"> Esat Berisha është një shembull i tillë .

(src)="11"> " My father worked at Hidroteknika , [ as did ] I until December 1990 , but then I was removed because Serbian authorities removed us .
(trg)="11"> " Babai im punonte në Hidroteknika , [ si dhe unë ] deri në dhjetor 1990 , por pastaj u hoqa sepse autoritetet serbe na hoqën .

(src)="12"> And after the war I hoped to get back to my job , but it never happened . "
(trg)="12"> Dhe pas luftës shpresova të kthehesha në punën time , por kjo nuk ndodhi kurrë . "

(src)="13"> After Hidroteknika was privatised in 2006 , " I never got any compensation , and the worst is that the company does not exist anymore , because the new owner has changed the destiny of it , " Berisha told SETimes .
(trg)="13"> Pasi Hidroteknika u privatizua më 2006 , " nuk mora kurrë ndonjë kompensim dhe më e keqja është se ndërmarrja nuk ekziston më , sepse pronari i ri ka ndryshuar destinacionin e saj , " tha Berisha për SETimes .

(src)="14"> In some cases , companies were bought more for the land than for any desire to keep operating them .
(trg)="14"> Në disa raste , ndërmarrjet u blenë më shumë për tokën sesa nga ndonjë dëshirë për t' i mbajtur ato në punë .

(src)="15"> He is not alone : discriminatory legislation imposed by the Milosevic regime forced thousands in Kosovo to leave their jobs .
(trg)="15"> Ai nuk është i vetëm : legjislacioni diskriminues i vendosur nga rregjimi i Millosheviçit detyroi mijëra në Kosovë që të largoheshin nga punët e tyre .

(src)="16"> Beyond that , many companies that have been privatised have changed work locations , and very often employees , like Berisha , are shed from payrolls , prompting frequent protests in front of the Privatisation Agency .
(trg)="16"> Përtej kësaj , shumë ndërmarrje që janë privatizuar kanë ndryshuar vendin e punës e shumë shpesh punëtorët , si Berisha , janë hequr nga borderotë , duke shkaktuar protesta të shpeshta përpara Agjencisë së Privatizimit .

(src)="17"> Dardan Sejdiu , an economy expert from the Vetvendosje Movement , is a vocal critic .
(trg)="17"> Dardan Sejdiu , një ekspert i ekonomisë nga Lëvizja Vetëvendosje , është një kritik i zëshëm .

(src)="18"> " A decade later , we see that the economy is terribly unstructured .
(trg)="18"> " Një dekadë më vonë , shohim se ekonomia është tmerrësisht e pastrukturuar .

(src)="19"> Most manufacturing companies no longer exist or are used for storage of goods ; efficiency as a concept seems were only words and unemployment is deepening .
(trg)="19"> Shumë ndërmarrje prodhuese nuk ekzistojnë më ose po përdoren për ruajtjen e mallrave ; efektshmëria si një koncept duket se ishte vetëm fjalë e papunësia po thellohet .

(src)="20"> And ultimately the number of foreign investors has been symbolic , and the amount invested by them was symbolic , " Sejdiu told SETimes .
(trg)="20"> Dhe më në fund , numri i investitorëve të huaj ka qenë simbolikë e sasia e investimit nga ata ishte simbolike , " tha Sejdiu për SETimes .

(src)="21"> More than 600m euros that were transferred to banks abroad and unused by Kosovo 's government are the result of the privatisation of public and state-owned companies in recent years .
(trg)="21"> Më shumë se 600 milionë euro që u transferuan në banka jashtë vendit e të papërdorura nga qeveria e Kosovës , janë rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve publike e shtetërore në vitet e fundit .

(src)="22"> Sejdiu says it 's too little , that some countries in the region have sold just one or a few companies for that amount .
(trg)="22"> Sejdiu thotë se kjo është shumë pak , se disa vende në rajon kanë shitur vetëm një apo disa ndërmarrje për atë sasi .

(src)="23"> Seb Bytyci , executive director of Balkan Policy Institute , agrees .
(trg)="23"> Seb Bytyçi , drejtor ekzekutiv i Institutit të Politikës Ballkanike është dakort .

(src)="24"> " The main shortcomings are selling for lower prices , as the value [ of the companies ] decreased due to mismanagement , dysfunction of enterprises , and corruption charges , " he told SETimes .
(trg)="24"> " Mangësitë kryesore janë shitjet me çmime të ulta , pasi vlera [ e ndërmarrjeve ] pakësohet nga keqadministrimi , funksionimi jo normal i sipërmarrjeve e akuzat e korrupsionit , " tha ai për SETimes .

(src)="25"> There is also the cost of opportunity lost : " In some cases , privatisation may have led to better services and efficiency . "
(trg)="25"> Eshtë edhe kostoja e mundësisë së humbur : " Në disa raste , privatizimi mund të ketë çuar në një shërbim e efektshmëri më të mirë . "

(src)="26" deprel="dobj"> Sejdiu says that , in hindsight , the process " was hastily done … without a plan for economic development " and that privatisation has led to major problems for workers .
(trg)="26"> Sejdiu thotë se siç shihet më pas , procesi " u bë me nxitim ... pa një plan për zhvillimin ekonomik " dhe se privatizimi ka çuar në probleme të mëdha për punëtorët .

(src)="27"> He cites companies in the eastern Ana Morava region , where there were formerly " closed to 17,000 workers in enterprises which are now privatized .
(trg)="27"> Ai përmend ndërmarrje në rajonin lindor Ana Morava , ku më parë ishin " deri në 17, 000 punëtorë në ndërmarrje që tani janë privatizuar .

(src)="28"> Today these enterprises employ [ less than ] 1,700 of them -- not even 10 % of the workforce was maintained , " Sejdiu argued .
(trg)="28"> Sot këto ndërmarrje punësojnë [ më pak se ] 1, 700 prej tyre -- as edhe 10 % e forcës punëtore nuk është mbajtur , " argumentoi Sejdiu .

(src)="29"> Bytyci says strong workers ' unions would have lead to better outcomes .
(trg)="29"> Bytyçi thotë se sindikatat e forta të punëtorëve do të kishin çuar në përfundime më të mira .

(src)="30"> " Here the main problem is lack of true unions .
(trg)="30"> " Këtu problemi kryesor është mungesa e sindikatave të vërteta .

(src)="31"> Workers were not able to negotiate a deal that provides an easier transition .
(trg)="31"> Punëtorët nuk ishin në gjendje të diskutonin për një marrëveshje që siguron një tranzicion më të lehtë .

(src)="32"> So many workers are dismissed .
(trg)="32"> Kështu që shumë punëtorë u pushuan .

(src)="33"> As for those who continue to work , [ there is no ] guarantee for their safety at work .
(trg)="33"> Sa për ata që vazhdojnë të punojnë [ nuk ka ] garanci për sigurinë e tyre në punë .

(src)="34"> Ferronikeli is a flagrant case where a lack of political will to fix the issue of job security threatens workers ' lives , " he told SETimes .
(trg)="34"> Ferronikeli është një rast flagrant ku një mungesë e vullnetit politik për të ndrequr çështjen e sigurisë së punës , kërcënon jetët e punonjësve , " tha ai për SETimes .

(src)="35"> In the recent months , several workers at the Feronikel company in central Kosovo have been injured , forcing Parliament Speaker Jakup Krasniqi to call for better and safer working conditions .
(trg)="35"> Në muajt e fundi , disa punëtorë në ndërmarrjen Ferronikel në Kosovën qëndrore janë plagosur , duke detyruar Kryetarin e Parlamentit Jakup Krasniqi të bëjë thirrje për kushte më të mira e më të sigurta të punës .

(src)="36"> Feronikel was privatised in 2007.
(trg)="36"> Ferronikel u privatizua më 2007 .

(src)="37"> Media mogul 's sentence renews debate in Macedonia
(trg)="37"> Dënimi i manjatit të mediave rinis debatin në Maqedoni

(src)="38"> Some allege the verdict of Velija Ramkovski is an attack on media freedom , but others claim the evidence of his crimes proves otherwise .
(trg)="38"> Disa pretendojnë se vendimi i Velija Ramkovskit është një sulm ndaj lirisë së mediave , por të tjerë deklarojnë se provat për krimet e tij vërtetojnë të kundërtën .

(src)="39"> By Klaudija Lutovska for Southeast European Times in Skopje -- 21/ 03/ 12
(trg)="39"> Nga Klaudija Lutovska për Southeast European Times në Shkup -- 21/ 03/ 12

(src)="40"> Media mogul Velija Ramkovski was sentenced to 13 years in prison for tax evasion and money laundering . [ Tomislav Georgiev/ SETimes ]
(trg)="40"> Manjati i mediave Velija Ramkovski u dënua me 13 vjet burgim për evazion fiskal e pastrim parash . [ Tomislav Georgiev/ SETimes ]

(src)="41"> A criminal verdict and prison sentence against media mogul Velija Ramkovski , a frequent critic of the Macedonian government , threatens to have a chilling effect on the press , according to journalists in the small Balkan nation .
(trg)="41"> Një vendim penal e dënimi me burg i manjatit të mediave Velija Ramkovski , një kritik i shpeshtë i qeverisë maqedonase , kërcënon të ketë një ndikim ngrirës ndaj shtypit , sipas gazetarëve në vendin e vogël ballkanik .

(src)="42"> Ramkovski , former owner of the A1 television station , four newspapers and other enterprises , was sentenced in Skopje criminal court on March 14th to 13 years in prison for money laundering , criminal conspiracy , abuse of position and tax evasion ; 19 accomplices received prison terms of two to seven years .
(trg)="42"> Ramkovski , ish- pronar i stacionit televiziv A1 , katër gazetave e ndërmarrjeve të tjera , u dënua në gjykatën penale të Shkupit më 14 mars me 13 vjet burgim për pastrim parash , konspiraci penale , shpërdorim të detyrës e evazion fiskal ; 19 bashkëpunëtorë morën afate burgimi nga dy deri në shtatë vjet .

(src)="43"> A1 TV and four newspapers were closed for failing to pay taxes and fulfill obligations to creditors .
(trg)="43"> A1 TV e katër gazeta u mbyllën për mospagimin e taksave e përmbushjen e detyrimeve ndaj kreditorëve .

(src)="44"> " The impression is that the actions undertaken towards these media , for which the verdicts were given , are selective and the institutions do not use the same methods in applying the laws towards all media , " Macedonia Media Institute director Biljana Petkovska told SETimes .
(trg)="44"> " Përshtypja është se veprimet e ndërmara ndaj këtyre mediave , për të cilat u dhanë vendimet , janë të përzgjedhura e institucionet nuk përdorin të njëjtat metoda në zbatimin e ligjeve ndaj të gjithë mediave , " tha për SETimes drejtoresha e Institutit të Mediave të Maqedonisë , Biljana Petrovska .

(src)="45"> Some journalists , particularly former A1 TV employees , maintain that case , nicknamed " Cobweb , " represents a fight between the government and the then most powerful TV station in Macedonia that was critical of its policies and in support of the opposition .
(trg)="45"> Disa gazetarë , veçanërisht ish- punonjësit e A1 TV , mbështesin atë se rasti , i quajtur " Rrjeta e merimangës " përbën një luftë mes qeverisë e stacionit më të fuqishëm televiziv të asaj kohe në Maqedoni që ishte kritik i politikave të saj e në mbështetje të opozitës .

(src)="46"> " The current political establishment is going to put under absolute control every free thought and every opinion that is against it .
(trg)="46"> " Institucioni i tanishëm politik po vendos nën kontroll absolut çdo mendim të lirë e çdo opinion kundër tij .

(src)="47"> Its goal , and today that is proven , was to quiet A1 TV and Velija Ramkovski as carriers of the struggle against the dictatorship of [ Prime Minister ] Nikola Gruevski , " former A1 TV editor and opposition Sandzak League MP Safet Bishevac said .
(trg)="47"> Qëllimi i tij dhe sot ai është vërtetuar , ishte të heshtte A1TV e Velija Ramkovskin si mbajtës të luftës kundër diktaturës së [ Kryeministrit ] Nikola Gruevski , " tha ish- redaktori i A1 TV dhe anëtari i parlamentit i Lidhjes së Sanxhakut të opozitës Safet Bishevaç .

(src)="48"> Officials responded that A1 TV has been treated the same as any other organisation , Ramkovski was guilty of years of criminal activity .
(trg)="48"> Zyrtarët u përgjigjën se A1 TV është trajtuar si çdo organizatë tjetër , Ramkovski ishte fajtor për vite veprimtarie kriminale .

(src)="49"> " This is an uncompromising fight against crime and corruption that exist in all countries , but whose sanction depends mostly on the political will of relevant factors and the ability and capacity of institutions to independently perform their work , " ruling VMRO MP Antono Milososki told SETimes .
(trg)="49"> " Kjo është një luftë pa kompromis kundër krimit e korrupsionit që ekziston në të gjitha vendet , por lejimi i së cilës varet më së shumti nga vullneti politik i faktorëve të duhur dhe aftësia e kapaciteti i institucioneve për të kryer në mënyrë të pavarur punën e tyre , " tha për SETimes anëtari i parlamentit i VMRO- së Antonio Milososki .

(src)="50"> Prosecutors supplied 25 witnesses who testified that Ramkovski evaded paying 4.5m euros in taxes and gained 17.5m euros through frauddulant means -- such as by issuing bills with false content .
(trg)="50"> Prokurorët siguruan 25 dëshmitarë që dëshmuan se Ramkovski iu shmang pagimit të 4. 5 milionë euro në taksa e fitoi 17. 5 milionë euro nëpërmjet mjeteve mashtruese -- si emetimi i faturave me përmbajtje të rreme .

(src)="51"> Ramkovski operated through his 15 firms -- also active in Turkey and the US -- which he headquartered at the A1 TV address .
(trg)="51"> Ramkovski funksionoi nëpërmjet 15 firmave të tij -- aktive gjithashtu në Turqi e SHBA -- të cilave ua vendosi selinë qëndrore në adresën e A1 TV .

(src)="52"> According to Transparency International Macedonia 's section President Sladjana Taseva , the concern is more about the government freezing and confiscating A1 TV 's assets .
(trg)="52"> Sipas Presidentes së degës së Maqedonisë të Transparency International Sllagjana Taseva , shqetësimi është më shumë rreth ngrirjes e konfiskimit nga qeveria të pronave të A1 TV- së .

(src)="53"> Taseva said Transparency has filed a petition with Macedonia 's Constitutional Court to examine the legality of the seizure .
(trg)="53"> Taseva tha se Transparency ka paraqitur një peticion në Gjykatën Kushtetuese të Maqedonisë për të shqyrtuar ligjishmërinë e konfiskimit .

(src)="54"> " I am convinced Cobweb will have its epilogue in international courts , " Taseva said .
(trg)="54"> " Jam e bindur se Rrjeta e Merimangës do të ketë përfundimin e saj në gjykatat ndërkombëtare , " tha Taseva .

(src)="55"> Others , like veteran journalist Mirka Velinovska , argued there are no arguments to substantiate the complaints regarding media freedom .
(trg)="55"> Të tjerë , si gazetarja veterane Mirka Velinovska , pranuan se nuk ka argumente për të provuar ankesat lidhur me lirinë e mediave .

(src)="56"> " Do you want the law to be upheld or not ?
(trg)="56"> " Dëshironi që të zbatohet ligji apo jo ?

(src)="57"> Freedom of speech in Macedonia is alive and well and the A1 TV journalists who lost their jobs are working again in the profession .
(trg)="57"> Liria e shprehjes në Maqedoni është e gjallë e e mirë dhe gazetarët e A1 TV- së që humbën vendet e tyre të punës po punojnë përsëri në profesion .

(src)="58"> Some ... received funds from foreign supporters and opened their own media ; others are employed in domestic media .
(trg)="58"> Disa ... morën fonde nga mbështetës të huaj e hapën mediat e tyre ; të tjerë janë punësuar në mediat e vendit .

(src)="59"> Where here is freedom of speech challenged ? " Velinovska told SETimes .
(trg)="59"> Ku është sfiduar këtu liria e shprehjes ? " tha Velinovska për SETimes .

(src)="60"> BiH 's Komsic resigns from his party
(trg)="60"> Komsiçi i BiH- së jep dorëheqjen nga partia e tij

(src)="61"> BiH presidency member Zeljko Komsic has turned his back on the ruling Social Democratic Party , shaking the political scene in the country .
(trg)="61"> Anëtari i presidencës i BiH- së Zheljko Komsiç i ka kthyer shpinën Partisë Social Demokrate në pushtet , duke tronditur skenën politike në vend .

(src)="62"> By Bedrana Kaletovic for Southeast European Times in Tuzla -- 21/ 03/ 12
(trg)="62"> Nga Bedrana Kaletoviç për Southeast European Times në Tuzlë -- 21/ 03/ 12

(src)="63"> Zeljko Komsic will continue in his post as a BiH tripartite presidency member . [ Reuters ]
(trg)="63"> Zheljko Komsiç do të vazhdojë në detyrën e tij si një anëtar i presidencës trepalëshe të BiH- së . [ Reuters ]

(src)="64"> Bosnia and Herzegovina ( BiH ) presidency member Zeljko Komsic resigned from his post as Social Democratic Party ( SDP ) vice president and longtime member of the party 's senior leadership on Tuesday ( March 20th ) .
(trg)="64"> Anëtari i presidencës të Bosnjë dhe Hercegovinës ( BiH ) Zheljko Komsiç dha të martën ( 20 mars ) dorëheqjen nga funksioni i tij si zëvendës/ president e anëtar për një kohë të gjatë i udhëheqjes së lartë të Partisë Social Demokratike ( SDP ) .

(src)="65"> Komsic , the Croatian member of the tripartite presidency , is one of the most popular politicians in the Federation of Bosnia and Herzegovina .
(trg)="65"> Komsiçi , anëtari kroat i presidencës tre- palëshe , është një nga politikanët më të admiruar në Federatën e Bosnjë dhe Hercegovinës .

(src)="66"> " I remain a member of the [ BiH ] presidency and I will continue in this position to work at full capacity with all obligations to the state , " Komsic told the media after announcing his resignation from the party .
(trg)="66"> " Mbetem një anëtar i presidencës [ së BiH- së ] e do të vazhdoj detyrën time për të punuar me aftësi të plota me të gjitha detyrimet ndaj shtetit , " tha Komsiçi për mediat pasi njoftoi dorëheqjen e tij nga partia .

(src)="67"> Although there has been no reaction from SDP , many speculate that Komsic 's abrupt move stems from his falling out with party President Zlatko Lagumdzija , who supported Serbian Foreign Minister Vuk Jeremic 's candidacy for UN secretary-general .
(trg)="67"> Ndonse nuk ka patur reagim nga SDP , shumë spekullojnë se veprimi i papritur i Komsiçit vjen nga grindja e tij me presidentin e partisë Zllatko Lagumxhija , i cili përkrahu kandidaturën e Ministrit të Jashtëm serb Vuk Jeremiç për sekretar të përgjithshëm të OKB- së .

(src)="68"> The SDP president 's visit to Belgrade last week was the culmination of the disagreement , as Lagumdzija ignored the opposition to his support for Jeremic from Komsic and party members and supporters .
(trg)="68"> Vizita e presidentit të SDP- së në Beograd javën e kaluar ishte kulmi i mosmarrëveshjes , pasi Lagumxhija shpërfilli kundërshtimin ndaj ndihmës së tij për Jeremiçin nga Komsiçi dhe anëtarët e mbështetësit e partisë .

(src)="69"> " It is good to reach consensus and have the name of one candidate .
(trg)="69"> " Eshtë mirë që të arrihet mirëkuptim e të kemi emrin e një kandidati .

(src)="70"> We need ... give a support to Jeremic .
(trg)="70"> Na duhet ... t' i japim një mbështetje Jeremiçit .

(src)="71"> Otherwise we would be frivolous politicians with no common position , " Lagumdzija told reporters in Belgrade after a meeting with Jeremic on March 14th .
(trg)="71"> Përndryshe do të ishim politikanë të pavlerë pa një qëndrim të përbashkët , " tha Lagumxhija për gazetarët në Beograd pas një takimi me Jeremiçin më 14 mars .

(src)="72"> The SDP became the strongest party on the political scene in BiH in the last general elections in 2010.
(trg)="72"> SDP u bë partia më e fortë në skenën politike të BiH në zgjedhjet e fundit të përgjithshme më 2010 .

(src)="73"> Ironically , the results of that election were the centre of the party 's tension .
(trg)="73"> Ironikisht , rezultatet e atyre zgjedhjeve ishin qendra e tensionit të partisë .

(src)="74"> Many party members felt that Lagumdzija 's decision to form a coalition with the Party of Democratic Action ( SDA ) was autocratic -- and was considered a betrayal by most of the party cadres and citizens who supported the SDP in the elections .
(trg)="74"> Shumë anëtarë të partisë ndjenë se vendimi i Lagumxhisë për të formuar një koalicion me Partinë e Veprimit Demokratik ( SDA ) ishte autokratik -- dhe u konsiderua si një tradhëti nga shumica e kuadrove të partisë dhe e shtetasve që përkrahën SDP në zgjedhje .

(src)="75"> " Lagumdzija and Komsic have ruined the SDP by turning it into a hostage of personal political desires .
(trg)="75"> " Lagumxhija e Komsiçi e kanë shkatërruar SDP duke e kthyer atë në një peng të dëshirave politike personale .

(src)="76"> Their conflict is only an indication of irresponsibility by the state , " professor at Philosophy Faculty in Sarajevo Enver Kazaz told SETimes .
(trg)="76"> Konflikti i tyre është vetëm një tregues i papërgjegjshmërisë së shtetit , " tha për SETimes Profesori i Fakultetit Filozofik në Sarajevë Enver Kazaz .

(src)="77"> Conflicts have long been present in the SDP .
(trg)="77"> Konfliktet kanë kohë që janë të pranishme në SDP .

(src)="78"> Many prominent members have left the party .
(trg)="78"> Shumë anëtarë të shquar janë larguar nga partia .

(src)="79"> " The party forgets the principles of social democracy .
(trg)="79"> " Partia harron parimet e social demokracisë .

(src)="80"> This is its fundamental principle , and these events in the party are the price of that act , " former SDP member Senad Pecanac told SETimes .
(trg)="80"> Ky është parimi thelbësor i saj e këto ngjarje në parti kanë çmimin e atij veprimi , " tha për SETime s ish- anëtari i SDP- së Senad Peçanac .

(src)="81"> Sulejman Tihic , a leader of the SDA , said he believes that the Komsic 's resignation could influence the country 's foreign policy .
(trg)="81"> Sulejman Tihiç , një udhëheqës i SDA- së , tha se beson se dorëheqja e Komsiçit mund të ndikojë në politikën e jashtme të vendit .

(src)="82"> " This can complicate the functioning of the BiH presidency and the ministry of foreign affairs with regard to the fact that Komsic , together with other members of the presidency , are in charge of foreign policy , " Tihic told SETimes .
(trg)="82"> " Kjo mund të ndërlikojë funksionimin e presidencës së BiH- së e të ministrisë së punëve të jashtme lidhur me faktin se Komsiçi , së bashku me anëtarë të tjerë të presidencës , janë të ngarkuar për politikën e jashtme , " tha Tihiçi për SETimes .

(src)="83"> Just months before the October local elections , the resignation has shaken voters , and puts the SDP in a difficult position in light of Komsic 's popularity .
(trg)="83"> Vetëm disa muaj përpara zgjedhjeve vendore të tetorit , dorëheqja ka tronditur votuesit dhe e vendos SDP në një pozitë të vështirë , duke ditur admirimin për Komsiçin .

(src)="84"> " He never favored one nation .
(trg)="84"> " Ai nuk preferoi kurrë një komb .

(src)="85"> He fought for the country , for BiH .
(trg)="85"> Ai luftoi për vendin , për BiH .

(src)="86"> Because of that I was motivated to vote for him , " Selma Gunic of Sarajevo told SETimes .
(trg)="86"> Prej kësaj , u nxita të votoj për të , " tha për SETimes Selma Guniç nga Sarajeva .

(src)="87"> " This country needs politicians like Komsic .
(trg)="87"> " Këtij vendi i duhen politikanë si Komsiçi .

(src)="88"> If a party has betrayed his views the logical step is to leave it .
(trg)="88"> Nëse një parti ka tradhëtuar pikëpamjet e tij , hapi logjik është të largohej prej saj .

(src)="89"> These moves are reason for more intensely supporting him , " Tulza resident Ivica Tomic told SETimes .
(trg)="89"> Këto veprime anë arsye për t' a mbështetur më intensivisht atë , " tha për SETimes banori i Tuzlës Ivica Tomiç .

(src)="90"> Moldova 's new president to focus on reform , integration
(trg)="90"> Presidenti i ri i Moldavisë do të përqëndrohet në reformën e integrimin

(src)="91"> After almost three years with no leader , Moldova now has a new president .
(trg)="91"> Pothuajse tre vjet pa udhëheqës , Moldavia ka tani një president të ri .

(src)="92"> By Alina Radu for Southeast European Times in Chisinau -- 21/ 03/ 12
(trg)="92"> Nga Alina Radu për Southeast European Times në Kishinau -- 21/ 03/ 12

(src)="93"> Moldova 's new president , Nicolae Timofti , is the country 's first leader in almost three years . [ Reuters ]
(trg)="93"> Presidenti i ri i Moldavisë , Nikolae Timofti është udhëheqësi i parë i vendit në pothuajse tre vjet . [ Reuters ]

(src)="94"> Moldova 's new president , 64-year-old former judge Nicolae Timofti , has promised to lead the country on the European accession path .
(trg)="94"> Presidenti i ri i Moldavisë , ish gjyqtari 64- vjeçar Nikolae Timofti , ka premtuar të udhëheqë vendin në rrugën e pranimit në Evropë .

(src)="95"> But he must overcome several challenges in order to do so .
(trg)="95"> Por ai duhet të kapërcejë disa sfida për t' a bërë këtë .

(src)="96"> Timofti assumes the post after a narrow vote last week .
(trg)="96"> Timofti merr funksionin pas një votimi të ngushtë javën e shkuar .

(src)="97"> The country has been without a leader for almost three years .
(trg)="97"> Vendi ka qenë pa udhëheqës për pothuajse tre vjet .

(src)="98"> " One of the most important state institutions is paralised .
(trg)="98"> " Një nga institucionet më të rëndësishme është i paralizuar .

(src)="99"> The vital process of country development have been affected by the instablity and uncertainty , " Timofti told parliament on Monday ( March 19th ) as the lawmakers validated the March 16th election .
(trg)="99"> Procesi jetik i zhvillimit të vendit është prekur nga paqëndrueshmëria e pasiguria , " tha Timofti për parlamentin të hënën ( 19 mars ) pasi ligjvënësit vlerësuan zgjedhjen e 16 marsit .

(src)="100"> Topping his agenda will be to solve the political deadlock .
(trg)="100"> Në krye të rendit të tij të ditës do të jetë zgjidhja e bllokimit politik .