# en/setimes.en-mk.xml.gz
# mk/setimes.en-mk.xml.gz


(src)="1"> Kosovo 's privatisation process is under scrutiny
(trg)="1"> Косовскиот процес на приватизација се испитува

(src)="2"> Kosovo is taking a hard look at its privatisation process in light of recurring complaints .
(trg)="2"> Косово детално го испитува процесот на приватизација поради повторените приговори .

(src)="3"> By Muhamet Brajshori for Southeast European Times in Pristina -- 21/ 03/ 12
(trg)="3"> Мухамет Брајшори за Southeast European Times во Приштина -- 21. 03. 12

(src)="4" deprel="amod"> Feronikel was privatised five years ago , and is still in business , but operates amid concerns for workers’ safety . [ Reuters ]
(trg)="4"> Фероникел беше приватизиран пред пет години , и сé уште работи , и покрај загриженоста за безбедноста на работниците . [ Ројтерс ]

(src)="5"> On paper at least , it looks like a great idea .
(trg)="5"> Барем на хартија се чини како добра идеја .

(src)="6"> The government sells a business , gets out from under the yoke of management , and money from the sale helps to fund the state budget .
(trg)="6"> Владата продава бизнис , излегува од јаремот на менаџментот , и парите од продажбата помагаат во финансирањето на државниот буџет .

(src)="7"> But in Kosovo , critics say the legal process involved with privatisation is both complex and politically charged , which will have a long-term impact on the economy .
(trg)="7"> Но , во Косово , критичарите велат дека правниот процес вклучен во приватизацијата е сложен и политички оптоварен , што ќе има долготрајно влијание врз економијата .

(src)="8"> They say some owners or employees can take advantage of specific loopholes while others get almost nothing .
(trg)="8"> Тие велат дека некои сопственици или вработени може да ги искористат специфичните дупки , додека други не добиваат скоро ништо .

(src)="9"> There is also an ethnic component , since individuals from various communities can say that discrimination -- either ongoing or previous -- affected their ability to benefit from privatisation .
(trg)="9"> Исто така , има и етничка компонента , со оглед на тоа што поединци од различни заедници може да кажат дека дискриминацијата -- како тековна , така и претходна -- влијае на нивната способност да имаат некаква полза од приватизацијата .

(src)="10"> Esat Berisha is one such example . " My father worked at Hidroteknika , [ as did ] I until December 1990 , but then I was removed because Serbian authorities removed us .
(trg)="10"> Есат Бериша е еден таков пример . „ Мојот татко работеше во Хидротехника , [ како и ] јас до декември 1990 година , но тогаш бев отпуштен бидејќи српските власти нé отпуштија .

(src)="11"> And after the war I hoped to get back to my job , but it never happened . "
(trg)="11"> А , по војната се надевав дека ќе ја вратам работата , но тоа не се случи . “

(src)="12"> After Hidroteknika was privatised in 2006 , " I never got any compensation , and the worst is that the company does not exist anymore , because the new owner has changed the destiny of it , " Berisha told SETimes .
(trg)="12"> Откако Хидротехника беше приватизирана во 2006 година „ никогаш не добив никаков надоместок , а најлошото е што претпријатието повеќе не постои , бидејќи новиот сопственик му ја промени судбината “ , рече Бериша за SETimes .

(src)="13"> In some cases , companies were bought more for the land than for any desire to keep operating them .
(trg)="13"> Во некои случаи , претпријатијата се купуваа повеќе за земјата , отколку заради каква било желба да се работи со нив .

(src)="14"> He is not alone : discriminatory legislation imposed by the Milosevic regime forced thousands in Kosovo to leave their jobs .
(trg)="14"> Тој не е сам : дискриминаторскиот закон наметнат од страна на режимот на Милошевиќ принуди илјадници луѓе во Косово да ги напуштат своите работни места .

(src)="15"> Beyond that , many companies that have been privatised have changed work locations , and very often employees , like Berisha , are shed from payrolls , prompting frequent protests in front of the Privatisation Agency .
(trg)="15"> Освен тоа , многу претпријатија кои се приватизирани ги променија своите работни локации и многу често вработените , како Бериша , се симнати од платните списоци , што предизвикува чести протести пред Агенцијата за приватизација .

(src)="16"> Dardan Sejdiu , an economy expert from the Vetvendosje Movement , is a vocal critic . " A decade later , we see that the economy is terribly unstructured .
(trg)="16"> Дардан Сејдиу , економски експерт од Движењето Ветевендосје е гласен критичар . „ Една деценија подоцна , гледаме дека економијата е ужасно неструктурирана .

(src)="17"> Most manufacturing companies no longer exist or are used for storage of goods ; efficiency as a concept seems were only words and unemployment is deepening .
(trg)="17"> Повеќето претпријатија за производство повеќе не постојат или се користат како складишта за стока ; ефикасноста како концепт се чини дека е само на зборови , а невработеноста се продлабочува .

(src)="18"> And ultimately the number of foreign investors has been symbolic , and the amount invested by them was symbolic , " Sejdiu told SETimes .
(trg)="18"> И крајно , бројот на странските инвеститори е симболичен , и сумата инвестирана од нив беше симболична “ , рече Сејдиу за SETimes .

(src)="19"> More than 600m euros that were transferred to banks abroad and unused by Kosovo 's government are the result of the privatisation of public and state-owned companies in recent years .
(trg)="19"> Повеќе од 600 милиони евра кои беа префрлени во банките во странство и не се искористени од косовската влада се резултат на приватизацијата на јавните и државните претпријатија во последниве години .

(src)="20"> Sejdiu says it 's too little , that some countries in the region have sold just one or a few companies for that amount .
(trg)="20"> Сејдиу вели дека тоа е многу малку , и дека некои земји во регионот продадоа само едно или неколку претпријатија за таа сума .

(src)="21"> Seb Bytyci , executive director of Balkan Policy Institute , agrees . " The main shortcomings are selling for lower prices , as the value [ of the companies ] decreased due to mismanagement , dysfunction of enterprises , and corruption charges , " he told SETimes .
(trg)="21"> Себ Битичи , извршен директор на Институтот Балканска политика , се согласува . „ Главните недостатоци се продажбите за пониски цени , бидејќи вредноста [ на претпријатијата ] е намалена поради лошото раководење , нефункционирањето на претпријатијата , и обвиненијата за корупција “ , рече тој за SETimes .

(src)="22"> There is also the cost of opportunity lost : " In some cases , privatisation may have led to better services and efficiency . "
(trg)="22"> Тука е исто така и цената на пропуштената можност : „ Во некои случаи приватизацијата може да води до подобри услуги и ефикасност “ .

(src)="23" deprel="dobj"> Sejdiu says that , in hindsight , the process " was hastily done … without a plan for economic development " and that privatisation has led to major problems for workers .
(trg)="23"> Сејдиу вели дека , од денешна гледна точка , процесот „ беше набрзина направен ... без план за економски развој “ и дека приватизацијата доведе до големи проблеми за работниците .

(src)="24"> He cites companies in the eastern Ana Morava region , where there were formerly " closed to 17,000 workers in enterprises which are now privatized .
(trg)="24"> Тој ги наведе претпријатијата во источниот регион на Ана Морава , претходно имаше „ близу 17. 000 работници во претпријатијата кои се сега приватизирани .

(src)="25"> Today these enterprises employ [ less than ] 1,700 of them -- not even 10 % of the workforce was maintained , " Sejdiu argued .
(trg)="25"> Денес тие претпријатија вработуваат [ помалку од ] 1. 700 од нив -- дури ни 10 отсто од работната сила не е задржана “ , тврди Сејдиу .

(src)="26"> Bytyci says strong workers ' unions would have lead to better outcomes . " Here the main problem is lack of true unions .
(trg)="26"> Битичи вели дека силните синдикати на вработените би довеле до подобар исход . „ Тука главниот проблем е недостатокот на вистински синдикати .

(src)="27"> Workers were not able to negotiate a deal that provides an easier transition .
(trg)="27"> Работниците не беа во состојба да преговараат за договор кој ќе обезбеди полесна транзиција .

(src)="28"> So many workers are dismissed .
(trg)="28"> Така , многу работници беа отпуштени .

(src)="29"> As for those who continue to work , [ there is no ] guarantee for their safety at work .
(trg)="29"> Што се однесува до оние кои продолжија со работа [ нема ] гаранција за нивната безбедност на работното место .

(src)="30"> Ferronikeli is a flagrant case where a lack of political will to fix the issue of job security threatens workers ' lives , " he told SETimes .
(trg)="30"> Фероникел е флагрантен пример за тоа како недостатокот на политичката волја за средување на прашањето на безбедноста на работното место ги загрозува животите на работниците “ , рече тој за SETimes .

(src)="31"> In the recent months , several workers at the Feronikel company in central Kosovo have been injured , forcing Parliament Speaker Jakup Krasniqi to call for better and safer working conditions .
(trg)="31"> Во последниве месеци неколку работници во претпријатието Фероникел во централно Косово беа повредени , што го принуди претседателот на парламентот , Јакуп Красниќи , да повика на подобри и побезбедни животни услови .

(src)="32"> Feronikel was privatised in 2007.
(trg)="32"> Фероникел беше приватизиран во 2007 година .

(src)="33"> Media mogul 's sentence renews debate in Macedonia
(trg)="33"> Пресудата за медиумскиот магнат ја обнови дебатата во Македонија

(src)="34"> Some allege the verdict of Velija Ramkovski is an attack on media freedom , but others claim the evidence of his crimes proves otherwise .
(trg)="34"> Некои обвинуваат дека пресудата за Велија Рамковски претставува напад врз слободата на медиумите , но други тврдат дека доказот за неговите кривични дела го покажува спротивното .

(src)="35"> By Klaudija Lutovska for Southeast European Times in Skopje -- 21/ 03/ 12
(trg)="35"> Клаудија Лутовска за Southeast European Times во Скопје -- 21. 03. 12

(src)="36"> Media mogul Velija Ramkovski was sentenced to 13 years in prison for tax evasion and money laundering . [ Tomislav Georgiev/ SETimes ]
(trg)="36"> Медиумскиот магнат Велија Рамковски беше осуден на 13 години затвор за даночно затајување и перење пари . [ Tомислав Георгиев/ SETimes ]

(src)="37"> A criminal verdict and prison sentence against media mogul Velija Ramkovski , a frequent critic of the Macedonian government , threatens to have a chilling effect on the press , according to journalists in the small Balkan nation .
(trg)="37"> Кривичната пресуда и затворската казна за медиумскиот магнат Велија Рамковски , чест критичар на македонската влада , се заканува да има обесхрабрувачко влијание врз медиумите , според новинарите во оваа мала балканска држава .

(src)="38"> Ramkovski , former owner of the A1 television station , four newspapers and other enterprises , was sentenced in Skopje criminal court on March 14th to 13 years in prison for money laundering , criminal conspiracy , abuse of position and tax evasion ; 19 accomplices received prison terms of two to seven years .
(trg)="38"> Рамковски , поранешен сопственик на А1 телевизија , четири весници и други претпријатија , беше осуден во кривичниот суд Скопје на 14- ти март , на 13 години затвор , за перење пари , злосторничко здружување , злоупотреба на службената положба и даночно затајување ; 19 негови соучесници добија затворски казни во траење од две до седум години .

(src)="39"> A1 TV and four newspapers were closed for failing to pay taxes and fulfill obligations to creditors .
(trg)="39"> А1 телевизија и четири весници се затворени поради неплаќање даноци и неподмирување на долговите кон кредиторите .

(src)="40"> " The impression is that the actions undertaken towards these media , for which the verdicts were given , are selective and the institutions do not use the same methods in applying the laws towards all media , " Macedonia Media Institute director Biljana Petkovska told SETimes .
(trg)="40"> „ Впечатокот е дека дејствата преземени кон овие медиуми , за кои се изречени пресудите , се селективни и дека институциите не ги користат истите методи во примената на законите кон сите медиуми “ , рече за SETimes директорката на Македонскиот институт за медиуми , Билјана Петковска .

(src)="41"> Some journalists , particularly former A1 TV employees , maintain that case , nicknamed " Cobweb , " represents a fight between the government and the then most powerful TV station in Macedonia that was critical of its policies and in support of the opposition .
(trg)="41"> Некои новинари , особено поранешните вработени на А1 телевизија , тврдат дека случајот , познат како „ Пајажина “ , ја претставува борбата меѓу владата и тогашниот највлијателен телевизиски канал во Македонија , кој ги критикуваше нејзините политики и ја поддржуваше опозицијата .

(src)="42"> " The current political establishment is going to put under absolute control every free thought and every opinion that is against it .
(trg)="42"> „ Актуелниот политички естаблишмент ќе ја стави под апсолутна контрола секоја слободна мисла и секое мислење што е против истиот .

(src)="43"> Its goal , and today that is proven , was to quiet A1 TV and Velija Ramkovski as carriers of the struggle against the dictatorship of [ Prime Minister ] Nikola Gruevski , " former A1 TV editor and opposition Sandzak League MP Safet Bishevac said .
(trg)="43"> Неговата цел , а денес тоа се докажа , беше да се замолчат А1 телевизија и Велија Рамковски како носители на борбата против диктатурата на [ премиерот ] Никола Груевски “ , рече поранешниот уредник на А1 телевизија и пратеник на опозициската Лига на Санџак , Сафет Бишевац .

(src)="44"> Officials responded that A1 TV has been treated the same as any other organisation , Ramkovski was guilty of years of criminal activity .
(trg)="44"> Властите одговарија дека А1 телевизија е третирана на ист начин како и која било друга организација и дека Рамковски е виновен за години криминална активност .

(src)="45"> " This is an uncompromising fight against crime and corruption that exist in all countries , but whose sanction depends mostly on the political will of relevant factors and the ability and capacity of institutions to independently perform their work , " ruling VMRO MP Antono Milososki told SETimes .
(trg)="45"> „ Ова претставува бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата кои постојат во сите земји , но чии санкции зависат највеќе од политичката волја на релевантните фактори и способноста и капацитетот за независно вршење на својата работа “ , рече за SETimes пратеникот на владејачката ВМРО , Антонио Милошоски .

(src)="46"> Prosecutors supplied 25 witnesses who testified that Ramkovski evaded paying 4.5m euros in taxes and gained 17.5m euros through frauddulant means -- such as by issuing bills with false content .
(trg)="46"> Обвинителите повикаа 25 сведоци , кои сведочеа дека Рамковски затаил данок во висина од 4, 5 милиони евра и дека се стекнал со материјална корист од 17, 5 милиони евра преку измама -- како што е издавање сметки со лажна содржина .

(src)="47"> Ramkovski operated through his 15 firms -- also active in Turkey and the US -- which he headquartered at the A1 TV address .
(trg)="47"> Рамковски оперирал преку своите 15 фирми -- активни и во Турција и во САД -- чие седиште се наоѓало на адресата на А1 телевизија .

(src)="48"> According to Transparency International Macedonia 's section President Sladjana Taseva , the concern is more about the government freezing and confiscating A1 TV 's assets .
(trg)="48"> Според претседателката на македонскиот оддел на Транспаренси интернешнал , Слаѓана Тасева , поголема загриженост предизвикува замрзнувањето и конфискацијата од страна на владата на имотот на А1 телевизија .

(src)="49"> Taseva said Transparency has filed a petition with Macedonia 's Constitutional Court to examine the legality of the seizure .
(trg)="49"> Тасева рече дека Транспаренси поднесе петиција до македонскиот Уставен суд да се испита законитоста на запленувањето .

(src)="50"> " I am convinced Cobweb will have its epilogue in international courts , " Taseva said .
(trg)="50"> „ Убедена сум дека Пајажина ќе има свој епилог во меѓународните судови “ , рече Тасева .

(src)="51"> Others , like veteran journalist Mirka Velinovska , argued there are no arguments to substantiate the complaints regarding media freedom .
(trg)="51"> Други , како новинарката- ветеран Мирка Велиновска , тврдат дека нема аргументи да се поткрепат жалбите во врска со слободата на медиумите .

(src)="52"> " Do you want the law to be upheld or not ?
(trg)="52"> „ Сакате законот да се применува или не ?

(src)="53"> Freedom of speech in Macedonia is alive and well and the A1 TV journalists who lost their jobs are working again in the profession .
(trg)="53"> Слободата на говорот во Македонија е жива и добра , и новинарите на А1 телевизија кои ја изгубија својата работа , повторно работат во професијата .

(src)="54"> Some ... received funds from foreign supporters and opened their own media ; others are employed in domestic media .
(trg)="54"> Некои ... добија пари од странски поддржувачи и отворија сопствени медиуми ; други се вработија во домашните медиуми .

(src)="55"> Where here is freedom of speech challenged ? " Velinovska told SETimes .
(trg)="55"> Каде е тука ограничувањето на слободата на говорот ? “ , рече Велиновска за SETimes .

(src)="56"> BiH 's Komsic resigns from his party
(trg)="56"> Комшиќ поднесе оставка од својата партија

(src)="57"> BiH presidency member Zeljko Komsic has turned his back on the ruling Social Democratic Party , shaking the political scene in the country .
(trg)="57"> Членот на претседателството на БиХ Жељко Комшиќ й го сврте грбот на владејачката Социјалдемократска партија и ја разниша политичката сцена во земјата .

(src)="58"> By Bedrana Kaletovic for Southeast European Times in Tuzla -- 21/ 03/ 12
(trg)="58"> Бедрана Калетовиќ за Southeast European Times во Тузла -- 21. 03. 12

(src)="59"> Zeljko Komsic will continue in his post as a BiH tripartite presidency member . [ Reuters ]
(trg)="59"> Жељко Комшиќ ќе продолжи да ја врши својата функција на член на трипартитното претседателство на БиХ . [ Ројтерс ]

(src)="60"> Bosnia and Herzegovina ( BiH ) presidency member Zeljko Komsic resigned from his post as Social Democratic Party ( SDP ) vice president and longtime member of the party 's senior leadership on Tuesday ( March 20th ) .
(trg)="60"> Членот на претседателството на Босна и Херцеговина ( БиХ ) Жељко Комшиќ во вторникот ( 20- ти март ) поднесе оставка од функцијата заменик- претседател на Социјалдемократската партија ( СДП ) и долгогодишен член на високото раководство на партијата .

(src)="61"> Komsic , the Croatian member of the tripartite presidency , is one of the most popular politicians in the Federation of Bosnia and Herzegovina .
(trg)="61"> Комшиќ , хрватски член на трипартитното претседателство , е еден од најпопуларните политичари во Федерацијата на Босна и Херцеговина .

(src)="62"> " I remain a member of the [ BiH ] presidency and I will continue in this position to work at full capacity with all obligations to the state , " Komsic told the media after announcing his resignation from the party .
(trg)="62"> „ Останувам член на претседателството на [ БиХ ] и ќе продолжам да работам на оваа позиција со полн капацитет , со сите обврски кон државата “ , изјави Комшиќ за медиумите , објавувајќи ја својата оставка од партијата .

(src)="63"> Although there has been no reaction from SDP , many speculate that Komsic 's abrupt move stems from his falling out with party President Zlatko Lagumdzija , who supported Serbian Foreign Minister Vuk Jeremic 's candidacy for UN secretary-general .
(trg)="63"> Иако нема реакции на ова од СДП , многумина шпекулираат дека изненадниот потег на Комшиќ произлегува од неговото несогласување со претседателот на партијата , Златко Лагумџија , кој ја поддржа кандидатурата на српскиот министер за надворешни работи , Вук Јеремиќ , за генерален секретар на ОН .

(src)="64"> The SDP president 's visit to Belgrade last week was the culmination of the disagreement , as Lagumdzija ignored the opposition to his support for Jeremic from Komsic and party members and supporters .
(trg)="64"> Посетата на претседателот на СДП на Белград минатата недела беше кулминација на несогласувањето , бидејќи Лагумџија го игнорираше противењето на неговата поддршка за Јеремиќ од Комшиќ и партиските членови и поддржувачи .

(src)="65"> " It is good to reach consensus and have the name of one candidate .
(trg)="65"> „ Добро е да се постигне консензус и да се има името на еден кандидат .

(src)="66"> We need ... give a support to Jeremic .
(trg)="66"> Мораме ... да му дадеме поддршка на Јеремиќ .

(src)="67"> Otherwise we would be frivolous politicians with no common position , " Lagumdzija told reporters in Belgrade after a meeting with Jeremic on March 14th .
(trg)="67"> Во спротивно , ќе бидеме несериозни политичари , без заеднички став “ , им рече Лагумџија на новинарите во Белград по состанокот со Јеремиќ на 14- ти март .

(src)="68"> The SDP became the strongest party on the political scene in BiH in the last general elections in 2010.
(trg)="68"> СДП стана најсилна партија на политичката сцена во БиХ на последните општи избори во 2010 година .

(src)="69"> Ironically , the results of that election were the centre of the party 's tension .
(trg)="69"> Иронично , но резултатите од тие избори беа центарот на партиските тензии .

(src)="70"> Many party members felt that Lagumdzija 's decision to form a coalition with the Party of Democratic Action ( SDA ) was autocratic -- and was considered a betrayal by most of the party cadres and citizens who supported the SDP in the elections .
(trg)="70"> Многу партиски членови сметаа дека одлуката на Лагумџија да формира коалиција со Партијата за демократска акција ( СДА ) беше автократска -- и се сметаше за предавство од поголемиот дел на партискиот кадар и граѓаните кои ја поддржаа СДП на изборите .

(src)="71"> " Lagumdzija and Komsic have ruined the SDP by turning it into a hostage of personal political desires .
(trg)="71"> „ Лагумџија и Комшиќ ја уништија СДП претворајќи ја во заложник на личните политички желби .

(src)="72"> Their conflict is only an indication of irresponsibility by the state , " professor at Philosophy Faculty in Sarajevo Enver Kazaz told SETimes .
(trg)="72"> Нивниот конфликт е само знак за неодговорноста на државата “ , рече за SETimes професорот на Филозофскиот факултет во Сараево , Енвер Казаз .

(src)="73"> Conflicts have long been present in the SDP .
(trg)="73"> Конфликтите се присутни подолго време во СДП .

(src)="74"> Many prominent members have left the party .
(trg)="74"> Многу истакнати членови ја напуштија партијата .

(src)="75"> " The party forgets the principles of social democracy .
(trg)="75"> „ Партијата ги заборава принципите на социјал- демократијата .

(src)="76"> This is its fundamental principle , and these events in the party are the price of that act , " former SDP member Senad Pecanac told SETimes .
(trg)="76"> Ова е нејзиниот основен принцип и овие настани во партијата се цената на тоа однесување “ , рече за SETimes поранешниот член на СДП , Сенад Печанац .

(src)="77"> Sulejman Tihic , a leader of the SDA , said he believes that the Komsic 's resignation could influence the country 's foreign policy .
(trg)="77"> Сулејман Тихиќ , водач на СДА , рече дека смета оти оставката на Комшиќ може да влијае на надворешната политика на земјата .

(src)="78"> " This can complicate the functioning of the BiH presidency and the ministry of foreign affairs with regard to the fact that Komsic , together with other members of the presidency , are in charge of foreign policy , " Tihic told SETimes .
(trg)="78"> „ Ова може да го искомликува функционирањето на претседателството на БиХ и Министерството за надворешни работи во поглед на фактот дека Комшиќ , заедно со другите членови на претседателството , се задолжени за надворешната политика “ , рече Тихиќ за SETimes .

(src)="79"> Just months before the October local elections , the resignation has shaken voters , and puts the SDP in a difficult position in light of Komsic 's popularity .
(trg)="79"> Само неколку месеци пред локалните избори во октомври , оставката ги вознемири гласачите и ја стави СДП во тешка позиција поради популарноста на Комшиќ .

(src)="80"> " He never favored one nation .
(trg)="80"> „ Тој никогаш не фаворизирал една нација .

(src)="81"> He fought for the country , for BiH .
(trg)="81"> Тој се бореше за земјата , за БиХ .

(src)="82"> Because of that I was motivated to vote for him , " Selma Gunic of Sarajevo told SETimes .
(trg)="82"> Поради тоа , јас бев мотивиран да гласам за него “ , рече за SETimes Селма Гуниќ од Сараево .

(src)="83"> " This country needs politicians like Komsic .
(trg)="83"> „ На оваа земја й требаат политичари како Комшиќ .

(src)="84"> If a party has betrayed his views the logical step is to leave it .
(trg)="84"> Ако партијата ги изневери неговите ставови логичен чекор е да ја напушти .

(src)="85"> These moves are reason for more intensely supporting him , " Tulza resident Ivica Tomic told SETimes .
(trg)="85"> Овие потези се причина за негова посилна поддршка “ , рече за SETimes жителот на Тузла , Ивица Томиќ .

(src)="86"> Moldova 's new president to focus on reform , integration
(trg)="86"> Новиот претседател на Молдавија ќе се фокусира на реформите и интеграцијата

(src)="87"> After almost three years with no leader , Moldova now has a new president .
(trg)="87"> Откако скоро три години беше без водач , Молдавија сега има нов претседател .

(src)="88"> By Alina Radu for Southeast European Times in Chisinau -- 21/ 03/ 12
(trg)="88"> Алина Раду за Southeast European Times во Кишињев -- 21. 03. 12

(src)="89"> Moldova 's new president , Nicolae Timofti , is the country 's first leader in almost three years . [ Reuters ]
(trg)="89"> Новиот претседател на Молдавија , Николае Тимофти , е првиот водач на земјата по скоро три години . [ Ројтерс ]

(src)="90"> Moldova 's new president , 64-year-old former judge Nicolae Timofti , has promised to lead the country on the European accession path .
(trg)="90"> Новиот претседател на Молдавија , 64- годишниот поранешен судија Николае Тимофти , вети дека ќе ја води земјата по патот на европското пристапување .

(src)="91"> But he must overcome several challenges in order to do so .
(trg)="91"> Но , тој мора да надмине неколку предизвици за да го направи тоа .

(src)="92"> Timofti assumes the post after a narrow vote last week .
(trg)="92"> Тимофти ја презеде функцијата по гласањето со тесна разлика минатата недела .

(src)="93"> The country has been without a leader for almost three years .
(trg)="93"> Земјата беше без водач скоро три години .

(src)="94"> " One of the most important state institutions is paralised .
(trg)="94"> „ Една од најважните државни институции е парализирана .

(src)="95"> The vital process of country development have been affected by the instablity and uncertainty , " Timofti told parliament on Monday ( March 19th ) as the lawmakers validated the March 16th election .
(trg)="95"> Суштинскиот процес на развој на земјата е погоден од нестабилност и неизвесност “ , рече Тимофти пред парламентот во понеделникот ( 19- ти март ) , кога пратениците ги верификуваа изборите од 16- ти март .

(src)="96"> Topping his agenda will be to solve the political deadlock .
(trg)="96"> Приоритет во неговата агенда ќе биде решавањето на политичкиот ќор- сокак .

(src)="97"> Many debates have concluded that the constitution has to be changed , allowing the next president to be elected by the citizens , not the politically divided parliament .
(trg)="97"> Заклучок на многу дебати е дека уставот мора да се промени , со што ќе се овозможи следниот претседател да биде избран од граѓаните , а не од политички поделениот парламент .

(src)="98"> " We have to recognize that the constitutional reform that started in 2000 is not finished .
(trg)="98"> „ Мораме да признаеме дека уставните реформи што почнаа во 2000 година не се завршени .

(src)="99"> Today we confront more severe problems that affect not only state institutions , but also fundamental human rights , " Timofti told lawmakers .
(trg)="99"> Денес ние се соочуваме со потешки проблеми кои ги погодуваат не само државните институции , туку и основните човекови права “ , им рече Тимофти на пратениците .

(src)="100" deprel="pobj"> Constitutional expert and MP Victor Popa said that one of Timofti’ s first goals should be constitutional reform and improvement .
(trg)="100"> Експертот за уставот и пратеник Виктор Попа рече дека една од првите цели на Тимофти треба да бидат уставните реформи и подобрувањето .