# en/en-tl.0001.xml.gz
# tl/en-tl.0001.xml.gz


(src)="1"> Because police would not allow amplification systems in the area , the protesters had to use what they call the “ people ’ s microphone ” to make sure people in the back could hear what West was saying .
(trg)="1"> Dahil ang pulis hindi papayagan ang paglaki mga system sa lugar , ang mga protesters ay nagkaroon na gamitin ang tinatawag nila ang " mikropono ng mga tao " upang matiyak na ang mga tao sa likod ay maaaring marinig kung ano ang sinasabi West .

(src)="2"> Two claims : Matthew 7 : 21-23
(trg)="2"> Dalawang pag-aangkin : Mateo 7 : 21-23

(src)="3"> Like Germany ’ s chancellor Angela Merkel , Socrates was Minister of the Environment before becoming head of his country ’ s government .
(trg)="3"> Tulad ng kanselor Alemanya ay Angela Merkel , Socrates ay Ministro ng Kapaligiran bago pagiging pinuno ng pamahalaan ng kanyang bansa .

(src)="4"> " Phase one " of iGoogle 's retirement is moving forward , albeit slowly .
(src)="5"> At 9 : 16pm MDT last night we took the screenshot to the left. iGoogle mobile was still working .
(trg)="4"> " Phase isa " ng pagreretiro ng iGoogle ay sumusulong , kahit na mabagal .
(trg)="5"> Sa 9 : 16pm MDT kagabi kinuha namin ang mga screenshot sa kaliwa. iGoogle mobile ay pa rin gumagana .

(src)="6"> 12 : 18 For you have not come to a mountain that might be touched , and that burned with fire , and to blackness , darkness , storm ,
(trg)="6"> 12 : 18 Sapagka 't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo , at nagliliyab sa apoy , at sa kapusikitan , at sa kadiliman , at sa unos ,

(src)="7"> A manufacturer of led flashing light 5 watt at GuangDong China .
(trg)="7"> Ang tagagawa ng LED panggayak liwanag sa Guangdong China .

(src)="8"> CAMP AGUINALDO - Ernie Maceda , Joey Laurel , and former Ambassador to Japan Jose Laurel III came to see Enrile .
(src)="9"> JPE suggested that maybe they should consider setting up a provisional government .
(src)="10"> Veritas 9 Mar
(trg)="8"> Sa Camp Aguinaldo , dinayo si Enrile ng mga oposisyonistang pulitiko sina Ernie Maceda , Joey Laurel , at dating ambassador sa Japan Jose Laurel III .

(src)="11"> Pio , Inday and Tsina run to the living room to see Tisay with Janet 's open purse , with the contents all over the floor .
(src)="12"> Tisay has a lot of make up on her face and her dolls have make up on too .
(trg)="9"> Tumakbo si Pio , Inday at Tsina sa sala upang madatnan si Tisay na hawag ang purse ni Janet na nagkalat lahat ng laman sa sahig .
(trg)="10"> Punong puno ng makapal na make-up si Tisay pati ang ilang manika nito .

(src)="13"> The overall level of ( political ) control over media outlets and distribution networks was assessed as a LOW RISK to media pluralism .
(trg)="11"> Ang pangkalahatang antas ng ( pampulitikang ) kontrol sa mga tanggapan ng media ay natasahan bilang MABABANG PANGANIB sa pluralismo o pagkamarami ng media .

(src)="14"> None " thought-waves " , no forces of thinking , of any live or dead organism , human or animal .
(trg)="12"> Wala " naisip-waves " , walang mga pwersa ng pag-iisip , ng anumang live na o patay na organismo , tao o hayop .

(src)="15"> The author of Schrödinger 's obituary in The Times wrote :
(trg)="13"> Ang may-akda ng Schrödinger 's sa pagkamatay sa Ang Times wrote :

(src)="16"> 3Wherefore I give you to understand , that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed : and that no man can say that Jesus is the Lord , but by the Holy Ghost .
(trg)="14"> 3Kaya 't ipinatatalastas ko sa inyo , na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi , Si Jesus ay itinakwil ; at wala sinoman ay makapagsasabi , Si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo .

(src)="17"> 3 Wherefore I give you to understand , that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed : and that no man can say that Jesus is the Lord , but by the Holy Ghost .
(trg)="15"> 3 Kaya 't ipinatatalastas ko sa inyo , na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi , Si Jesus ay itinakwil ; at wala sinoman ay makapagsasabi , Si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo .

(src)="18"> He began working on probability and numerical analysis , two topics whose practical applications in his day to day work in calculating insurance made their study important to him .
(trg)="16"> Siya ay nagsimulang gumawa sa bagay na maaaring mangyari at de-numerong analysis , dalawang paksa na ang mga praktikal na aplikasyon sa kanyang araw-araw na trabaho sa pagkalkula ng insurance na ginawa ng kanilang pag-aaral mahalaga sa kanya .

(src)="19"> Assuming comfort version of eHouse with 10 EthernetRoomManager ( ERM ) + 1 CommManager , there are a lot of signals ( resource controllers ) to check by OpenRemote ( 1100 ) the single poll will signal a significant amount of CPU .
(src)="20"> In the event of poor performance machines may not be powerful enough for OR , so we recommend installing the PC with at least 2 processor cores and 2GB of memory .
(trg)="17"> Ipagpalagay ginhawa bersyon ng eHouse may 10 EthernetRoomManager ( ERM ) + 1 CommManager , may maraming ng mga signal ( mapagkukunan controllers ) upang suriin sa pamamagitan ng OpenRemote ( 1100 ) iisang poll magsenyas ng isang makabuluhang halaga ng CPU .
(trg)="18"> Sa kaganapan ng mahinang pagganap machine ay hindi maaaring maging malakas na sapat para sa O , kaya inirerekomenda namin na-install ng PC na may hindi bababa sa 2 core processor at 2GB ng memory .

(src)="21"> 22 : 48 God who giveth me revenge , and bringest down people under me ,
(trg)="19"> 22 : 48 Sa makatuwid baga 'y ang Dios na ipinanghihiganti ako .
(trg)="20"> At pinangangayupapa sa akin ang mga bayan ,

(src)="22"> Mobile Phone Number - This is really useful if we need to get hold of you once your journey has begun or during your stay .
(trg)="21"> Numero ng Selpon - Ito ay napakahalaga sakaling kailanganin namin na kontakin kayo habang kayo ay nasa biyahe o sa inyong paglalagi .

(src)="23"> The word " sovereign " means he has the supreme power , highest authority , and is free from outside control .
(trg)="22"> Ang ibig sabihin ng “ sovereign ” ay siya ang may pinakamalakas na kapangyarihan , pinakamataas na awtoridad , at hindi kontrolado ng sinuman .

(src)="24"> -Speaking the Word ( command of authority ) : Slave girl ( Acts 16 : 18 ) ; Lystra cripple ( Acts 14 : 10 )
(trg)="23"> -Pagsasalita ng Salita ( utos o kapangyarihan ) : Batang alipin ( Mga Gawa 16 : 18 ) ; Pilay sa Listra ( Mga Gawa 14 : 10 )

(src)="25"> Two years later he was awarded an M.A. and was ordained in the same year .
(trg)="24"> Dalawang taon mamaya siya ay iginawad ng isang MA at noon ay ordained sa parehong taon .

(src)="26"> The following is a brief summary of the gifts of the Holy Spirit .
(trg)="25"> Ang mga sumusunod ay maikling buod ng mga kaloob ng Espiritu Santo .

(src)="27"> The closing ceremonies where certificates were officially handed over was held at Tzu Chi Great Love Campus in Sta .
(src)="28"> Mesa , Manila and was witnessed by Tzu Chi volunteers , supporters as well as donors of the organization , parents and relatives of the graduating batch .
(trg)="26"> Ang paggawad ng mga sertipiko ay ginanap sa Tzu Chi Great Love Campus sa Sta .
(trg)="27"> Mesa , Maynila na sinaksihan ng mga Tzu Chi volunteers , tagasuporta at donor ng organisasyon , magulang at kamag-anak ng mga nagsipagtapos .

(src)="29"> There are many hidden costs associated with shipping a boat such as drayage and container handling , documentation , insurance , export fees , charges for loading and unloading the boat , and delivery of the boat from the port to the dealer .
(src)="30"> As only one boat fits into a container this cost is considerable .
(trg)="28"> Maraming mga nakatagong gastos na kaugnay sa pagpapadala ng bangka tulad ng drayage at lalagyan handling , dokumentasyon , seguro , pag-export ng mga bayarin , singil para sa paglo-load at alwas ang bangka , at paghahatid ng mga bangka mula sa port sa dealer .
(trg)="29"> Tulad lamang ng isang bangka umaangkop sa isang lalagyan na gastos na ito ay hindi kakaunti .

(src)="31"> “ But fear not ; rather rejoice , ” says Baronius at this point in his Annals ; “ it is Divine Wisdom still delighting to play in the world .
(trg)="30"> “ ” Ngunit huwag kang matakot ; sa halip magalak , “ ” sabi ni Baronius sa puntong ito sa kanyang mga salaysay ; “ ” Ito ay Divine Wisdom pa rin delighting maglaro sa mundo .

(src)="32"> They ’ ve also worked with the communities to train up the baler operators … another example of a village employment opportunity sparked by Net-Works .
(trg)="31"> Nakipagtulungan din sila sa mga komunidad upang sanayin ang mga nagpapatakbo ng baler … isa pang halimbawa ng pagkakataong magtrabaho sa nayon na pinasimulan ng Net-Works .

(src)="33"> 2 Solve where and is a prime number .
(trg)="32"> 2 Malutas ang saan at ay isang kalakasan na numero .

(src)="34"> Good restaurants serving water bottle and pure ice but to be on the safe side , you can always order bottled water and no ice .
(trg)="33"> Magandang restaurant na naghahain ng bote ng tubig at purong yelo ngunit upang maging sa ligtas na bahagi , maaari mong laging order bote ng tubig at walang ice .

(src)="35"> 3 Starting at an object moves in the coordinate plane via a sequence of steps , each of length one .
(trg)="34"> 3 Simula sa isang bagay gumagalaw sa coordinate na eroplano sa pamamagitan ng isang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang , bawat isa sa haba ng isa .

(src)="36"> This work was found in an unfinished state among the papers left by Dr Myron Mathisson , who died on 13 September 1940 .
(trg)="35"> Ang trabaho ay matatagpuan sa isang hindi tapos ng estado sa hanay ng mga papeles kaliwa sa pamamagitan ng Dr Myron Mathisson , na namatay sa 13 Setyembre 1940 .

(src)="37"> The BUFORA ( British UFO Research Association ) Is a major British organization which aims to deepen through a scientific approach to the UFO phenomenon in its various forms .
(trg)="36"> Ang BUFORA ( British UFO Research Association ) Ay isang malaking organisasyon na British aims sa palalimin sa pamamagitan ng isang pang-agham diskarte sa UFO kababalaghan sa kanyang iba 't-ibang porma .

(src)="38"> " Barbie is creating a doll-like woman , away from infants in vogue at the time . " Ruth Halder .
(trg)="37"> " Barbie ay ang paggawa ng manika tulad ng babae , ang layo mula sa mga bata sa moda sa oras . " Ruth Halder .

(src)="39"> This changed after the “ conversion ” of the Roman Emperor Constantine .
(src)="40"> Constantine provided religious toleration with the Edict of Milan in AD 313 , effectively lifting the ban on Christianity .
(src)="41"> Later , in AD 325 , Constantine called the Council of Nicea in an attempt to unify Christianity .
(src)="42"> Constantine envisioned Christianity as a religion that could unite the Roman Empire , which at that time was beginning to fragment and divide .
(trg)="38"> Ang kalagayang ito ay nagbago ng maging " Kristiyano " ang isang emperador ng Roma na nagngangalang Constantino .
(trg)="39"> Ginawang legal ni Constantino ang Kristiyanismo sa pamamagitan ng Edict ng Milan noong 313 A.D. Kalaunan , noong A.D. 325 , ipinatawag ni Constantino ang Konseho ng Nicea sa isang pagtatangka na pag-isahin ang Kristiyanismo .
(trg)="40"> Kinikilala ni Constantino na kayang pag-isahin ng Kristiyanismo ang imperyo ng Roma na ng panahong iyon ay magulo at nagkakawatak watak .

(src)="43"> At the present , the production of PTFE has been used in high-end outdoor fabrics , medical protective clothing fabrics , military and police security equipment , such as functional fabrics fabrics and air purification filter , dust filter filtering .
(trg)="41"> Sa kasalukuyan , ang produksyon ng PTFE ay ginagamit sa mga high-end outdoor tela , medikal na pangharang damit tela , militar at pulisya ng seguridad na kagamitan , tulad ng pagganap na mga tela tela at hangin paglilinis ng filter , dust filter filter .

(src)="44"> 25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God .
(trg)="42"> 25Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom , kay sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Dios .

(src)="45"> The popularity of poker has spread like wildfire .
(trg)="43"> Ang katanyagan ng poker ay kumalat sa lahat na dako .

(src)="46"> Primary source – information taken directly from the natural environment ( or , in our case , existing system ) – by means of observation , measurement , sampling etc .
(trg)="44"> Pangunahing pinagkukunan – Impormasyon kinuha direkta mula sa natural na kapaligiran ( o , sa aming kaso , umiiral na sistema ) – sa pamamagitan ng pagmamasid , pagsukat , pagsa-sample atbp

(src)="47"> As a volunteer -- in addition to the inmates -- you will primarily be involved with correctional officers ( also called guards ) and a chaplain or supervisor .
(trg)="45"> Bilang naglilingkod nang kusang-loob dagdag sa mga bilanggo ikaw ay makakahalubilo ng mga opisyal ( mga guwardiya ) at isang chaplain o supervisor .

(src)="48"> China E27 led lamp 3 watt wholesalers
(trg)="46"> Tsina E27 na humantong ilaw mamamakyaw

(src)="49"> On the second day two medals and of the remaining medals were awarded , and so on .
(trg)="47"> Sa ikalawang araw ng dalawang medals at ng ang mga natitirang mga medals ay iginawad , at iba pa .

(src)="50"> 12 : 14 And there were given to the woman the two wings of the great eagle , that she might fly into the wilderness unto her place , where she is nourished for a time , and times , and half a time , from the face of the serpent .
(trg)="48"> 12 : 14 At sa babae 'y ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki , upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kaniyang tahanan , na pinagkandilihan sa kaniyang isang panahon , at mga panahon , at kalahati ng isang panahon .

(src)="51"> He had the wisdom to humble himself before the Lord and repent for his pride and political ambition .
(trg)="49"> Mayroon siyang katalinuhan na magpakababa sa harap ng Panginoon at magsisi mula sa kaniyang kapalaluan at ambisyong politikal .

(src)="52"> The paper gives a solution to the problem of the centre of oscillation of a body , and it resulted in a priority dispute with Johann Bernoulli .
(trg)="50"> Ang papel ay nagbibigay ng isang solusyon para sa problema ng mga sentro ng osilasyon ng isang katawan , at ito ay nagdulot ng isang alitan ng prayoridad sa mga Johann Bernoulli .

(src)="53"> While waiting for their turn , residents coming from different cities of Cavite read Tzu Chi newspaper .
(trg)="51"> Habang naghihintay , ang mga residente mula sa iba ’ t ibang munisipalidad ng Cavite ay binabasa ang Tzu Chi newspaper .

(src)="54"> The Biblical mandate and example are clear .
(trg)="52"> Ang utos ng Biblia at halimbawa ay malinaw .

(src)="55"> Seen in the poster is the grandiose formation of the lotus flower , Tzu Chi logo , and bodhi leaf where at least 5,000 volunteers , beneficiaries , donors , supporters took part last May 2012 .
(trg)="53"> Makikita sa poster ang pormasyon ng bulaklak na lotus , Tzu Chi logo at dahon ng bodhi kung saan nasa 5,000 volunteers , benepisyaryo , donors , at tagasuporta na ginanap noong Mayo 2012 .

(src)="56"> They demand respect for the democratic right to speak and act in the interest of the students , youth and the entire people .
(trg)="54"> Iginigiit nilang respetuhin ang demokratikong karapatang magsalita at kumilos para sa interes ng mga estudyante at kabataan pati na para sa buong bayan .

(src)="57"> His smile of appreciation was delightful and infectious ; when appreciation waxed into admiration , his attractive eyes would glow in his enthusiasm .
(trg)="55"> Ang kanyang ngiti ng appreciation ay kagiliw-giliw at nakakahawa ; kapag appreciation waxed sa admiration , kaakit-akit ang kanyang mga mata ay mamula-mula sa kanyang sigasig .

(src)="58"> When she was 12 , her stepmother locked her in a tower in the middle of the forest .
(trg)="56"> Kapag siya ay 12 , ang kanyang tiya naka-lock sa kanya sa isang tower sa gitna ng kagubatan .

(src)="59"> Tight Porn Tube - your favorite PornHub Anita Pearl videos here , hourly sex updates .
(trg)="57"> blue angel .
(trg)="58"> Tight Porn Tube – Mga Pornong Kaaya-aya , Libreng Erotika

(src)="60"> She starts asking me stupid questions , where are you heading too ( I ’ m 14 in full school uniform at 730 where the fuck would I be going ) .
(trg)="59"> Siya ay nagsisimula na humihingi sa akin hangal katanungan , saan ka heading masyadong ( ako 14 Sa buong school uniform sa 730 kung saan ang fuck Gusto ko ay pagpunta ) .

(src)="61"> These that have turned the world upside down are come hither also .
(src)="62"> ( Acts 17 : 6 )
(trg)="60"> Itong mga nagsisipagtiwarik ng sanglibutan , ay nagsiparito rin naman .
(trg)="61"> ( Gawa 17 : 6 )

(src)="63"> Tight Porn Tube - your favorite PinkRod Samantha Ryan videos here , hourly sex updates .
(trg)="62"> Tight Porn Tube – Mga Pornong Kaaya-aya , Libreng Erotika

(src)="64"> Following on from the idea of factor stencils , Lehmer came up with another mechanical device to factor numbers .
(trg)="63"> Sa mga sumusunod na mula sa mga ideya ng mga kadahilanan stencils , Lehmer nagmula sa ibang makina aparato sa kadahilanan numero .

(src)="65"> The AFP has received not so much as a reprimand for its countless crimes under Oplan Bantay Laya from 2001 to 2010 .
(src)="66"> Thus , the military continues without letup with its terrorist campaign during its triad operations consisting of simultaneous psywar , intelligence and combat operations .
(trg)="64"> Wala ni pagkastigo sa AFP sa di mabilang na krimen sa ilalim ng Oplan Bantay Laya noong 2001-2010 .
(trg)="65"> Kaya patuloy lamang ang militar sa pagsasagawa ng kampanya ng terorismo sa inilulunsad nitong operasyong triad : sabayang mga operasyong saywar , paniniktik at kombat .

(src)="67"> Moreover , any individual can now install photovoltaic panels at home and benefit from a “ feed-in tariff ” that guarantees producers of renewable energy a specified price for every megawatt-hour of power fed into the grid .
(trg)="66"> Bukod dito , ang anumang mga indibidwal ay maaari na ngayong i-install photovoltaic panel sa bahay at makinabang mula sa isang " feed-in taripa " na garantiya producer ng nababagong enerhiya sa isang tinukoy na presyo para sa bawat megawat-oras ng kapangyarihan kutsara sa grid .

(src)="68"> · Do you have any relationships with believers that are unscriptural and hurting your own relationship with God ?
(trg)="67"> -May kaugnayan ka ba sa mga mananampalataya na hindi batay sa Biblia at nakasasakit sa iyong sariling kaugnayan Sa Dios ?

(src)="69"> 26 : 10 By reason of the abundance of his horses their dust shall cover you : your walls shall shake at the noise of the horsemen , and of the wagons , and of the chariots , when he shall enter into your gates , as men enter into a city in which is made a breach .
(trg)="68"> 26 : 10 Dahil sa kasaganaan ng kaniyang mga kabayo , tatakpan ka ng kaniyang alabok : ang iyong mga kuta ay uuga sa hugong ng mga mangangabayo , at ng mga kariton , at ng mga karo , pagka siya 'y papasok sa iyong mga pintuang-bayan , na gaya ng pagpasok ng tao sa isang bayan na pinamutasan .

(src)="70"> 1 : 10 And in that day , says the Lord , there will be the sound of a cry from the fish doorway , and an outcry from the new town , and a great thundering from the hills , and cries of grief from the people of the Hollow ;
(trg)="69"> 1 : 10 At sa araw na yaon , sabi ng Panginoon , magkakaroon ng ingay ng hiyawan na mula sa pintuang-bayan ng mga isda , at ng pananambitan mula sa ikalawang bahagi , at malaking hugong na mula sa mga burol .

(src)="71"> These were consonant with those so much in evidence in his published work : namely ; clarity , combined with a studied simplicity , considered judgement and restraint , never pursuing conclusions further than the evidence warranted .
(trg)="70"> Ang mga ito ay tumutugon sa mga pagayon marami sa mga ebidensiya sa kanyang nai-publish sa trabaho : namely ; kalinawan , pinagsama sa isang aral ng kababaang-loob , itinuturing na paghuhusga at malaya , hindi pursuing conclusion pa kaysa sa ebidensiya warranted .

(src)="72"> In 1962 the US government appointed 10 leading scientists to investigate the dangers of smoking .
(trg)="71"> Noong 1962 ang pamahalaan ng US hinirang 10 nangungunang siyentipiko upang siyasatin ang mga panganib ng paninigarilyo .

(src)="73"> The Little Commentary is a fascinating document .
(trg)="72"> Ang Little puna ay isang kaakit-akit dokumento .

(src)="74"> It was with her elder son , Hamilton Merrill , that Merrill lived during the last two years of her life .
(trg)="73"> Ito ay kasama ang kanyang mga anak na lalaki matanda , Hamilton Merrill , na Merrill nanirahan sa panahon ng huling dalawang taon ng kanyang buhay .

(src)="75"> You also need a corporate Statement of Purpose which answers this question : " How does the organization , fellowship , or church of which I am a part fit into God 's plan ? "
(trg)="74"> Kakailanganin mo rin ang Kapahayagan ng Pinapakay ng grupo na sumasagot sa tanong na : Paano ang organisasyon , fellowship o iglesia na ako y kabahagi , maitutugma sa mga plano ng Dios ?

(src)="76"> 47 : 13 Thus says the Lord Yahweh : This shall be the border , by which you shall divide the land for inheritance according to the twelve tribes of Israel : Joseph shall have two portions .
(trg)="75"> 47 : 13 Ganito ang sabi ng Panginoong Dios : Ito ang magiging hangganan , na inyong pagbabahagihan ng lupain na pinakamana ayon sa labing dalawang lipi ng Israel : ang Jose ay magkakaroon ng dalawang bahagi .

(src)="77"> 12 And David laid up these words in his heart , and was sore afraid of Achish the king of Gath .
(trg)="76"> 12 At iningatan ni David ang mga salitang ito sa kaniyang puso , at natakot na mainam kay Achis na hari sa Gath .

(src)="78"> 21 : 12 And David laid up these words in his heart , and was sore afraid of Achish the king of Gath .
(trg)="77"> 21 : 12 At iningatan ni David ang mga salitang ito sa kaniyang puso , at natakot na mainam kay Achis na hari sa Gath .

(src)="79"> Besides , you shouldn 't take too many tablets in one day .
(src)="80"> It 's enough to take 1 capsule of Green Coffee twice a day with a 12-hour interval .
(trg)="78"> Bukod dito , hindi ka dapat uminom ng napakaraming tableta sa isang araw .
(trg)="79"> Sapat na ang gumamit ng 1 kapsula ng Green Coffee ng dalawang beses sa isang araw sa pagitan ng 12-oras .

(src)="81"> The filming will be done on the ground and in the air by high definition TV cameras .
(src)="82"> These will be both hand-held ( with suitable stabilized lenses ) and mounted on the helicopters ( fully gyro-stabilized ) .
(trg)="80"> Ang pag-film ay gagawin sa lupa at sa ere gamit ang mga high definition na mga kamera ng TV .
(trg)="81"> Ito ay hahawakang-kamay ( gamit ang angkop na stabilized na mga lente ) at nakakabit sa mga helicopter ( buong gyro-stabilized ) .

(src)="83"> He also acted as a young man , played tennis , loved walking and gardening , and in winter often skated from his home on the shore of Lake Mendota across the frozen lake to the University .
(trg)="82"> Siya din acted bilang isang binata , play tennis , ang pag-ibig ng paglakad at paghahardin , at sa madalas na skated taglamig mula sa kanyang tahanan sa baybayin ng Lake Mendota sa kabuuan ng frozen lake sa University .

(src)="84"> The finest property in the exclusive Aman Resorts has a private beach where every conceivable water sport is available , ideal for the many movie stars who come here every year .
(trg)="83"> Ang pinakamahusay na ari-arian sa eksklusibong Aman Resorts ay may isang pribadong beach kung saan ang bawat nalilikhang isip water sport magagamit , mainam para sa maraming mga bituin ng pelikula na dumating dito sa bawat taon .

(src)="85"> Good restaurants serving water from the bottle and pure ice but to be on the [ ... ]
(trg)="84"> Magandang restaurant na naghahain ng bote ng tubig at purong yelo ngunit upang maging sa [ ... ]

(src)="86"> Welcome To The NEW AND IMPROVED CatLvr.com Blog
(trg)="85"> taggapin sa ang bago at pabutihin CatLvr.com Blog

(src)="87"> 11 And the LORD said unto the children of Israel , Did not I deliver you from the Egyptians , and from the Amorites , from the children of Ammon , and from the Philistines ?
(trg)="86"> 11 At sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel , Di ba pinapaging laya ko kayo sa mga taga Egipto , at sa mga Amorrheo , sa mga anak ni Ammon , at sa mga Filisteo ?

(src)="88"> 25 .
(src)="89"> He sent them into the Babylonish captivity for breaking it .
(src)="90"> Nehemiah 13 : 18 .
(trg)="87"> 25 .
(trg)="88"> Ang mga Hudyo ay hinayaang lipulin ng mga taga-Babilonya bunga ng paglabag sa araw ng Sabbath .
(trg)="89"> Neh .
(trg)="90"> 13 : 18 .

(src)="91"> There is no doubt that the creation of the Institute was agreed because the Nazis believed that mathematics was of military importance to Germany .
(src)="92"> Süss was not only the founded of the Institute but he became its first director .
(src)="93"> Senechal writes in :
(trg)="91"> Walang agam-agam na ang paglikha ng Institute ay sumang-ayon sa Nazis dahil sumampalataya na matematika ay kahalagahan ng militar sa Germany .
(trg)="92"> Süss ay hindi lamang ang itinatag ng Institute ngunit siya ay naging unang patnugot nito .
(trg)="93"> Senechal magsusulat sa :

(src)="94"> Around this time one of Descartes ' students was collecting his correspondence for publication and he turned to Fermat for help with the Fermat - Descartes correspondence .
(trg)="94"> Sa paligid ng mga oras na ito ng isa sa Descartes ' mag-aaral ay kukuha ng kanyang mga sulat para sa mga publikasyon at siya nabuksan sa Fermat para sa tulong sa mga Fermat - Descartes-uusap .

(src)="95"> Do you have experience - good or bad - with a fitness product ?
(trg)="95"> Mayroon ba kayong karanasan - mabuti o masama - na may isang fitness produkto ?

(src)="96"> Jesus is saying that this is not a literal teaching , but a spiritual one .
(trg)="96"> Ayon sa pagkasabi ni Hesus , ang katuruan ng pagkain ng kanyang laman ay hindi literal , kundi espiritwal .

(src)="97"> Because we are born with the basic sin nature , we have all at one time been part of the Kingdom of Satan .
(trg)="97"> Sapagkat tayo y ipinanganak na likas na makasalanan , lahat tayo ay dating naging bahagi ng Kaharian ni Satanas .

(src)="98"> If you have the file on your connected Digital Photo Camera , go to there to find the files .
(trg)="98"> Kung ikaw ang file sa iyong konektado Digital Photo kamera , pumunta sa may upang mahanap ang file .

(src)="99"> 11 And great fear came upon all the church , and upon as many as heard these things .
(trg)="99"> 11 At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia , at ang lahat ng nangakarinig ng mga bagay na ito .

(src)="100"> 2011 saw total new investment in renewable power and fuel ( excluding large hydropower ) jump 17 percent over the previous all time high set the year before , setting a new single year record with US $ 257.5 billion invested in the sector .
(trg)="100"> 2011 Nakita kabuuang mga bagong investment sa Renewable kapangyarihan at gasolina ( pagbubukod ng malaking hydropower ) tumalon 17 porsyento sa nakaraang lahat ng oras mataas na-set bago ang taon , ang pagtatakda ng mga bagong solong taon record sa US $ 257,500,000,000 namuhunan sa sektor .

(src)="101"> " ' Holy Spirit ' is the proper name of the one whom we adore and glorify with the Father and the Son .
(src)="102"> The Church has received this name from the Lord and professes it in the Baptism of her new children " ( CCC , 691 ) .
(trg)="101"> " ' Espiritu Santo ' ang nararapat na pangalan ng isang sinasamba natin at pinapupurihan kasama ng Diyos Ama at Diyos Anak .
(trg)="102"> Natanggap ng Simbahan ang pangalan niya mula sa Panginoon at binabanggit ito sa Pagbibinyag ng kanyang mga anak " ( CCC , 691 ) .

(src)="103"> CPP denounces Aquino for using Bonifiacio 's name to hide his servility to US imperialism Information Bureau
(trg)="103"> Paggamit ni Aquino kay Bonifacio upang tabingan ang pangangayupapa sa imperyalismong US , binatikos ng PKP

(src)="104"> Many people are turning to vegetarianism and veganism by choice , but millions of others swear by meat and eggs , and prefer vegetables and veg dishes as a side item , instead of the main course .
(trg)="104"> Maraming mga tao ay nagiging vegetarianism at veganism sa pamamagitan ng pagpili , ngunit milyun-milyong mga iba ay sumusumpa sa pamamagitan ng karne at itlog , at ginusto gulay at Veg pagkaing bilang isang bahagi item , sa halip na ang pangunahing pagkain .

(src)="105"> In order to do this on a shuttle you will have to make separate one way bookings to cover your full route .
(trg)="105"> Para magawa ito sa shuttle , kakailanganin ninyong magbukod ng reserbasyon para sa pabalik na biyahe ng karagdagang tao .

(src)="106"> 18 By the great force [ of my disease ] my garment is disguised and disfigured ; it binds me about like the collar of my coat .
(trg)="106"> 18Sa matinding karahasan ng aking sakit ay nagiging katuwa ang aking suot : tumatali sa akin sa palibot na gaya ng leeg ng aking baro .

(src)="107"> His birthplace was not Bethlehem ... this was only asserted in order that an Old Testament prophecy could be fulfilled ...
(trg)="107"> Hindi sa Bethlehem ang dako ng kanyang pagsilang … ito ay isiningit lamang upang kunwari ay natupad ang hula sa Matandang Tipan …

(src)="108"> Have you ever had it with a woman ?
(trg)="108"> Nakarating na ba had ito sa isang babae ?

(src)="109"> When János graduated from Marosvásárhely College on 30 June 1817 it was not clear how he might obtain a good mathematical education .
(trg)="109"> Kapag János nagtapos mula sa Marosvásárhely College sa 30 ng Hunyo 1817 , ito ay hindi malinaw kung paano siya maaaring makakuha ng isang magandang matematiko edukasyon .

(src)="110"> All the talk of prioritizing the interests of the working masses as against international commitments is hot air , as the government has again launched another provocation on the Moro peoples by having joint military exercises with U.S. imperialist troops in Mindanao !
(src)="111"> The fight of the Filipino workers against the class war of the Philippine bourgeoisie is intrinsically linked with the struggle of the international working class to defeat the imperialist war through workers actions .
(trg)="110"> Kinakailangan rin nitong mapigilan ang pagbuhos ng pakamuhi at galit ns tulad ng nangyari noon sa Flor Contemplacion case .
(trg)="111"> Na ang lahat ng daldal nito upang mapangalagaan daw ang interes ng mga migranteng manggagawa ay simple at payak na prpaganda para sa rehimen ni Arroyo , walang bawas , walang kulang .
(trg)="112"> Na ang lahat ng daldal nito upang ipauna ang ineres ng mga masang manggagawa ay puro lang paghahambog dahil sa muling paglulunsad nito ng isa na namang probokasyon sa mga mamamayang Moro sa pamamagitan ng joint military exercises kasama ang mga tropa ng imperyalistang U.S. sa Mindanao !

(src)="112"> Question : " What is the meaning of life ? "
(trg)="113"> Tanong : " Ano nga ba ang kahulugan ng buhay ? "

(src)="113"> 3 : 23 The families of the Gershonites shall encamp behind the tabernacle westward .
(trg)="114"> 3 : 23 Ang mga angkan ng mga Gersonita ay hahantong sa likuran ng tabernakulo sa dakong kalunuran .

(src)="114"> For if these things be in you and abound , they make you that ye shall neither be barren or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ .
(trg)="115"> Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana , ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo .

(src)="115"> Albert was then offered a post as an instructor at Columbia University and he worked there for two years from 1929 to 1931 .
(trg)="116"> Albert ay pagkatapos ay inaalok ng isang post ng bilang ng magtuturo sa Columbia University at nagtrabaho siya doon para sa dalawang taon mula sa 1929 na 1931 .

(src)="116"> ( Note : When we speak of " culture " we are talking of ways of conduct that vary from group to group which do not violate moral laws of God 's Word .
(trg)="117"> ( Pansinin : Kung ating pinag-uusapan ang “ kultura ” ang ating tinutukoy ay mga paraan ng kaugalian na nagiiba-iba mula sa iba ’ t ibang grupo na hindi sumusuway sa moral na batas ng Salita Ng Dios .

(src)="117"> 16 : 23 In the one and thirtieth year of Asa king of Juda , Amri reigned over Israel twelve years : in Thersa he reigned six years .
(trg)="118"> 16 : 23 Nang ikatatlong pu 't isang taon ni Asa na hari sa Juda ay nagpasimula si Omri na maghari sa Israel , at naghari na labing dalawang taon : anim na taon na naghari siya sa Thirsa .

(src)="118"> These cookies allow our websites to remember information that changes the way the site behaves or looks , such as your preferred language or the region you are in .
(src)="119"> For instance , by remembering your region , a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news .
(trg)="119"> Pinapayagan ng cookies na ito ang aming mga website na tandaan ang impormasyong nagpapabago sa paraan ng pagkilos o anyo ng site , gaya ng iyong ginustong wika o ang rehiyon kung nasaan ka .
(trg)="120"> Halimbawa , sa pamamagitan ng pagtatanda sa iyong rehiyon , maaari kang bigyan ng website ng mga lokal na ulat-panahon o mga balita sa trapiko .

(src)="120"> -Hopelessness : " Who will go for us ? "
(trg)="121"> -Kawalang pag-asa : Sino ang hahayo para sa amin ?

(src)="121"> The masses are organized through the help of our Parish Restorative Justice Ministry ( RJM ) , headed by Sis .
(src)="122"> Cita Mendoza .
(trg)="122"> Pumagitna naman ang mga rosary prayer leaders sa pangunguna ni Sis .
(trg)="123"> Mila Enriquez na ating Worship Coordinator .