# en/en-ga.0001.xml.gz
# ga/en-ga.0001.xml.gz


(src)="1"> [ GA ] ( b ) is established for the benefit of individuals engaged in or connected with a particular occupation ( or one or other of a group of occupations ) , and for the purpose of providing retirement annuities for them , with or without subsidiary benefits for their families or dependants , and
(trg)="1"> [ EN ] ( b ) gur bunaíodh an scéim nó an chuid réamhráite den scéim ar mhaithe le pearsana aonair a bhíonn ag gabhail do shlí bheatha áirithe , nó ag a bhfuil baint le slí bheatha áirithe ( nó an ceann seo nó an ceann siúd de ghrúpa slite beatha ) , agus chun blianachtaí scoir a sholáthar dóibh , i dteannta nó d 'éagmais foshochar dá dteaghlaigh nó dá gcleithiúnaithe , agus

(src)="2"> Changes related to " Scarlett Johansson "
(trg)="2"> Athruithe gaolmhara le " Scarlett Johansson "

(src)="3"> ( iii ) its production takes place in this geographical area ; and
(trg)="3"> ( iii ) táirgtear é sa limistéar geografach sin ; agus

(src)="4"> Speaking at the public seminar , Director of Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge , Pádraig Mac Criostail commented : “ In order to improve the status of the Irish language , it is necessary that Irish language policies , effected by the next Government , have a factual basis , and utilise the measures of best practice from the field of language planning .
(trg)="4"> Ag labhairt dó ag an seimineár poiblí , dúirt Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge , Pádraig Mac Criostail : “ Teastaíonn go mbeidh polasaithe a fheidhmítear i dtaobh na Gaeilge , faoi chlár an chéad Rialtais eile , bunaithe ar fhianaise agus dea-chleachtas pleanála teanga , ar mhaithe le seasamh na Gaeilge a neartú .

(src)="5"> ( ii ) bodies identified by a basic act , within the meaning of Article 49 of Regulation ( EC , Euratom ) No 1605 / 2002 , to carry out , in collaboration with the European standardisation organisations the activities referred to in point ( c ) of Article 15 ( 1 ) of this Regulation ;
(trg)="5"> ( ii ) comhlachtaí atá sainaitheanta le gníomh bhunúsach , de réir bhrí Airteagal 49 de Rialachán ( CE , Euratom ) Uimh .
(trg)="6"> 1605 / 2002 , chun na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe ( c ) d ’ Airteagal 15 ( 1 ) den Rialachán seo a chur i gcrích i gcomhar leis na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú ;

(src)="6"> The assessment of state aid in the EU is based on Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union ( TFEU ) ( ex-Articles 87 and 88 of the Treaty establishing the European Community ( TEC ) ) .
(trg)="7"> Is é sin an fáth go dtugtar an tasc don Aontas Eorpach le Conradh Liospóin ( Airteagal 191 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ) bearta idirnáisiúnta a chur cinn chun dul i ngleic le fadhbanna comhshaoil réigiúnacha nó domhanda .

(src)="7"> ( 4 ) Where a member of the Commission becomes a member of either House of the Oireachtas , he shall , upon his becoming entitled under the Standing Orders of that House to sit therein , cease to be a member of the Commission .
(trg)="8"> ( 4 ) Má thagann comhalta den Choimisiún chun bheith ina chomhalta de cheachtar Tigh den Oireachtas , ansin , ar é a theacht , faoi Bhuan-Orduithe an Tí sin , i dteideal suí sa Tigh sin , scoirfidh sé de bheith ina chomhalta den Choimisiún .

(src)="8"> • A charge can only be paid in a company name if it does not have penalty points
(trg)="9"> • Ní féidir muirear a íoc ach faoi ainm cuideachta mura ngearrann an muirear pointí pionóis

(src)="9"> Freedom of Information ( FOI ) Decision Logs - 2017 - Garda
(trg)="10"> Taifid Cinntí um Shaoráil Faisnéise ( SF ) - 2017 - Garda

(src)="10"> We 've detected that JavaScript is disabled in your browser .
(trg)="11"> Kkkkkkkk ” Bhraitheamar go bhfuil JavaScript díchumasaithe i do bhrabhsálaí .

(src)="11"> NSF – supports board oversight committees in the Republic of Ireland and supervisory committees in Northern Ireland .
(trg)="12"> NSF – tugann an Fóram Náisiúnta Maoirseoirí tacaíocht do choistí formhaoirseachta boird i bPoblacht na hÉireann agus do choistí maoirseachta i dTuaisceart Éireann .

(src)="12"> ( 3 ) In determining the district to which any soldier of the Forces as aforesaid belongs the Minister shall make such inquiries as may be necessary for that purpose and shall have regard to the statements made in the attestation paper of such soldier and to such other sources of information as may be available .
(trg)="13"> ( 3 ) Nuair a bheidh an tAire á shocrú cadé an ceanntar le n-a mbaineann aon tsaighdiúir de sna Fórsaí den tsórt roimhráite déanfa sé pé fiosrúchán is gá chun na críche sin agus tabharfa sé aire do sna ráitisí a dineadh i bpáipéar teistithe an tsaighdiúra san agus do gach bun eolais eile a bheidh ar fáil .

(src)="13"> Date Views Duration Vibrator and free videoporno the devil for free online
(trg)="14"> Vibrator agus saor in aisce videoporno an devil le haghaidh saor in aisce ar líne

(src)="14"> [ GA ] ( 5 ) Subject to subsection ( 7 ) , where the Council fails to comply with any direction of the Minister contained in an order under subsection ( 4 ) , the Minister may , by order , remove from office the members of the Council .
(trg)="15"> ( 5 ) Faoi réir fho-alt ( 7 ) , i gcás ina mainneoidh an Chomhairle déanamh de réir aon ordacháin ón Aire a bheidh in ordú faoi fho-alt ( 4 ) , féadfaidh an tAire , le hordú , comhaltaí na Comhairle a chur as oifig .

(src)="15"> ( b ) A statement prepared in pursuance of paragraph ( a ) of this subsection shall if necessary be revised from time to time .
(trg)="16"> ( b ) Déanfar , más gá , ráiteas a ullmhaíodh de bhun mhír ( a ) den fho-alt seo a athbhreithniú ó am go ham .

(src)="16"> IAR ( Animal Rescue ) Verified account
(trg)="17"> IAR ( Animal Rescue ) Cuntas deimhnithe

(src)="17"> From capitation grants to Convent and Monastery Schools and Fosterage Schools — seven per cent .
(trg)="18"> De dheontaisí ceann-tsraithe a híoctar le Scoileanna Coinbhinte agus Mainistreach agus le Scoileanna Altranais — seacht per cent .

(src)="18"> The following pages link to Video blog
(trg)="19"> Tá nasc chuig An Chatalóinis ar na leathanaigh seo a leanas :

(src)="19"> At the present time , doctors have not yet studied the reasons for which mild polyhydramnios appear during pregnancy .
(trg)="20"> Ag an am i láthair , níl na dochtúirí staidéar déanta fós ar na cúiseanna a bhfuil polahydramnios éadrom le feiceáil le linn toirchis .

(src)="20"> However , if the property is sold within the two years , we will assess the income from the sale as means at that stage .
(trg)="21"> Má dhíoltar an mhaoin laistigh den dá bhliain , áfach , measúnóimid an t-ioncam ón díolachán mar acmhainn ag an tráth sin .

(src)="21"> Retrograde hand displays : day at 12 o 'clock , date on the right hand side of the dial , small second at 6 o 'clock , and 24 hours second time zone on the left hand side of the dial .
(trg)="22"> Taispeántais retrograde láimhe : lá ag 12 a chlog , dáta ar thaobh na láimhe deise den dhiailiú , an dara beag ag 6 a chlog , agus 24 uair an chloig crios dara huair ar thaobh na láimhe clé den dhiailiú .

(src)="22"> To this end , the Minister noted
(trg)="23"> Mar fhocal scoir , dúirt an tAire :

(src)="23"> — Every act or thing which was done after the passing of the Principal Act and before the passing of this Act and the validity of which depends in whole or in part on this Act or an order made under this Act shall be and be deemed always to have been as valid and effective as it would have been if this Act had been passed or such order had been duly made under this Act before such act or thing was so done .
(trg)="24"> — Gach gníomh no ní do rinneadh tar éis an Phríomh-Achta do rith agus roimh an Acht so do rith agus go bhfuil a dhleathacht ag brath , i bpáirt no go hiomlán , ar an Acht so no ar ordú ar n-a dhéanamh fén Acht so , beidh sé chó dleathach agus chó héifeachtach , agus tuigfear é bheith riamh chó dleathach agus chó héifeachtach , agus do bheadh dá rithtí an tAcht so no dá ndeintí an t-ordú san go cuibhe fén Acht so sara ndéanfaí an gníomh no an ní sin amhlaidh .

(src)="24"> The stunning fit-and-flare gown is made of classy Matte Satin .
(trg)="25"> Is é an néal a chur ar gúna oiriúnach - agus- flare déanta as classy Neamhlonrach Satin .

(src)="25"> ( c ) Where the Board grants a permission in accordance with paragraph ( b ) , the Board shall , in addition to the requirements of section 34 ( 10 ) , indicate in its decision the main reasons and considerations for contravening materially the development plan .
(trg)="26"> ( c ) I gcás ina ndeonóidh an Bord cead de réir mhír ( b ) , déanfaidh an Bord , i dteannta cheanglais alt 34 ( 10 ) , na príomhchúiseanna agus na príomhchúinsí a bhaineann le sárú ábhartha a dhéanamh ar an bplean forbartha a chur in iúl ina chinneadh .

(src)="26"> 27-02-2007 / 13-07-2009 : Group of the Greens / European Free Alliance - Vice-Chair
(trg)="27"> 20-07-2004 / 13-07-2009 : An Grúpa Glas / Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

(src)="27"> On the " Night Journey " Burak , ( the heavenly white winged mount ) was brought for the Prophet to ride and Anas tells us that it became frisky upon seeing the Prophet whereupon Gabriel said to Burak , " Would you do this to Muhammad ?
(trg)="28"> Ar an " Oíche Turas " Burak , ( na sciathán bán heavenly mount ) tugadh chun an Prophet a thiomána agus Anas insíonn dúinn go raibh sé frisky ar féachaint ar an Prophet agus air sin dúirt Gabriel go Burak , " Ar mhaith a dhéanann tú seo a Muhammad ?

(src)="28"> Integration of the external dimension
(trg)="29"> CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN ?

(src)="29"> ( i ) does not exceed 10 per cent. of the initial par value , the Fund shall raise no objection ;
(trg)="30"> ( i ) nach mó é ná 10 faoin gcéad den phar-luach tosaigh , ní chuirfidh an Ciste ina choinne ;

(src)="30"> Age and porn pictures of Tara Reid
(trg)="31"> Aois agus pictiúir porn de Tara Reid

(src)="31"> There is nothing between . ” ”
(trg)="32"> Níl aon rud idir . ” ”

(src)="32"> — The following provisions shall have effect in relation to the employers ' members , that is to say : —
(trg)="33"> — Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir leis na baill fhostóirí , sé sin le rá : —

(src)="33"> Validated Expanded definition : Cumann Gaelach - Irish Society
(trg)="34"> Validated Expanded definition : Rud a stiúrann ríomhairí .

(src)="34"> Alternative Energy Projects – Tuesday , 22 Nov 2016 – Parliamentary Questions ( 32nd Dáil ) – Houses of the Oireachtas Skip to main content
(trg)="35"> Renewable Energy Feed in Tariff Scheme Eligibility – Dé Máirt , 14 Meith 2016 – Ceisteanna Parlaiminte ( 32nd Dáil ) – Tithe an Oireachtais

(src)="35"> In that case , all Member States shall ensure that corresponding appropriate restrictive or prohibitive measures , including withdrawing , recalling or limiting the availability of the device on their national market , are taken without delay in respect of the device concerned .
(trg)="36"> Sa chás sin , áiritheoidh na Ballstáit go léir go ndéanfar bearta sriantacha nó toirmisc , atá comhfhreagrach agus iomchuí , gan mhoill , maidir leis an bhfeiste lena mbaineann , lena n-áirítear infhaighteacht na feiste ar an margadh náisiúnta a aistarraingt , a aisghairm nó a theorannú .

(src)="36"> Article 190 ( 5 ) shall be replaced by the following :
(trg)="37"> ( sean-Airteagal 190 ( 4 ) agus ( 5 ) CCE )

(src)="37"> Recalling that the participants in the multi-party negotiations pledged that they would in good faith work to ensure the success of each and every one of the arrangements to be established under the Multi-Party Agreement , and that it was accepted that “ all of the institutional and constitutional arrangements — an Assembly in Northern Ireland , a North / South Ministerial Council , implementation bodies , a British-Irish Council , and a British-Irish Intergovernmental Conference and any amendments to British Acts of Parliament and the Constitution of Ireland — are interlocking and interdependent and that in particular the functions of the Assembly and the North / South Council are so closely inter-related that the success of each depends on that of the other ” ;
(trg)="38"> Ag meabhrú dóibh gur gheall na rannpháirtithe sna caibidlí ilpháirtí go n-oibreoidís , de mheon macánta , chun a chinntiú go n-éireodh le gach uile cheann de na socruithe atá le bunú faoin gComhaontú Ilpháirtí , agus gur glacadh leis “ maidir leis na socruithe institiúideacha agus bunreachtúla go léir — Tionól i dTuaisceart Éireann , Comhairle Aireachta Thuaidh / Theas , comhlachtaí forfheidhmithe , Comhairle na Breataine-na hÉireann , agus Comhdháil Idir-Rialtasach na Breataine-na hÉireann agus aon leasuithe ar Achtanna Parlaiminte na Breataine agus ar Bhunreacht na hÉireann — go bhfuil siad cónasctha agus idirspleách agus go háirithe go bhfuil gaol chomh dlúth sin idir feidhmiú an Tionóil agus feidhmiú na Comhairle Thuaidh / Theas go bhfuil rath ceann acu ag brath ar rath an chinn eile ” ;

(src)="38"> The battle for Stalingrad is one of the crucial events in the Second World War .
(trg)="39"> Is é an cath do Stalingrad ceann de na himeachtaí ríthábhachtacha sa Dara Cogadh Domhanda .

(src)="39"> Contact is NOT collusio .
(trg)="40"> Níl an Tweet seo ar fáil

(src)="40"> are aged between 18 and 66 years old and
(trg)="41"> tá tú idir 18 agus 66 bliana d ’ aois agus

(src)="41"> “ ( 2 ) ( a ) Subject to this section , where a company raises any amount through the issue of eligible shares on or after the 3rd day of December , 1997 , ( in this section referred to as ‘ the relevant issue ’ ) , relief shall not be given in respect of the excess of the amount so raised over the amount determined by the formula —
(trg)="42"> “ ( 2 ) ( a ) Faoi réir an ailt seo , i gcás ina gcruinneoidh cuideachta aon mhéid trí scaireanna cáilithe a eisiúint an 3ú lá de Nollaig , 1997 , nó dá éis ( dá ngairtear ‘ an eisiúint iomchuí ’ san alt seo ) , ní thabharfar faoiseamh maidir leis an mbreis a bheidh ag an méid a chruinneofar amhlaidh ar an méid a chinnfear de réir na foirmle —

(src)="42"> He need only visit where the games online , racing for the boys , and you can start playing .
(trg)="43"> Ní mór sé ach cuairt a thabhairt inar féidir leis an cluichí ar líne , rásaíocht do na buachaillí , agus tú tús a imirt .

(src)="43"> Movement : Automatic mechanical movement quartz movement
(trg)="44"> Gluaiseacht : gluaiseacht Grianchloch Gluaiseacht Uathoibríoch meicniúla

(src)="44"> — ( 1 ) Where a contract for the sale of any commodity which is the subject of a price order or a price certificate has been entered into before the date on which such order or certificate comes into force and the whole or any part of such contract is to be performed after such date , the following provisions shall have effect , that is to say : —
(trg)="45"> — ( 1 ) I gcás connartha chun earra ar bith do dhíol le n-a mbaineann ordú praghais no deimhniú praghais do dhéanamh roimh dháta an orduithe no an deimhnithe sin do theacht i bhfeidhm agus gur tar éis an dáta san a bheidh an connradh san go léir no aon chuid de le cólíonadh , beidh éifeacht ag na forálacha so leanas , sé sin le rá : — [ EN ]

(src)="45"> + OJ : Please insert in the text the serial number of the Directive contained in document PE-CONS 26 / 19 ( 2015 / 0287 ( COD ) ) and insert the number , date , title and OJ reference of that Directive in the footnote .
(trg)="46"> + IO : Cuir isteach sa téacs , le do thoil , sraithuimhir na Treorach atá i ndoiciméad PE-CONS 26 / 19 ( 2015 / 0287 ( COD ) ) agus cuir isteach uimhir , dáta , teideal agus tagairt IO na Treorach sin san fhonóta .

(src)="46"> Free video Chats Francisco Morato ( Brazil ) .
(src)="47"> Video chat random .
(trg)="47"> Comhráite físeán Saor in Aisce Arcoverde ( An Bhrasaíl ) .
(trg)="48"> Video comhrá randamach .

(src)="48"> Daniele VIOTTI : Reports - as shadow rapporteur
(trg)="49"> Daniele VIOTTI : Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

(src)="49"> 24 hours refrigeration
(trg)="50"> Cuisniú 24 uair an chloig

(src)="50"> It is the fairest way possible to tackle the effects that lack of schooling and other problems caused by Covid-19 have had on your Leaving Certificate .
(trg)="51"> Seo é an bealach is cothroime le dul i ngleic leis na hiarmhairtí a d ’ eascair don scrúdú Ardteistiméireachta duitse ó easpa scolaíochta agus fadhbanna eile a bhaineann le Covid-19 .

(src)="51"> The time schedule has been defined schematically .
(trg)="52"> Sainmhíníodh an sceideal ama go córasach .

(src)="52"> Machine testing rooms are separated into two sections , single machine and production line .
(trg)="53"> Tá seomraí tástála innill scartha ina dhá chuid , líne meaisín aonair agus líne táirgeachta .

(src)="53"> With wide experience and expertise , Beall Industry Group is one of the leading stainless steel channel bar manufacturers and suppliers .
(trg)="54"> Le taithí agus saineolas leathan , tá Grúpa Tionscail Beall ar cheann de na déantúsóirí agus soláthraithe barraí cruach dhosmálta is mó le rá .

(src)="54"> ( a ) confer on the Authority any additional functions connected with the functions for the time being of the Authority that the Minister considers appropriate , subject to the conditions ( if any ) that may be specified in the order , and
(trg)="55"> ( a ) cibé feidhmeanna breise a mbeidh baint acu le feidhmeanna an Údaráis de thuras na huaire nó le gníomhaíochtaí a mbeidh údaraithe don Údarás de thuras na huaire iad a ghabháil de láimh ( lena n-áirítear feidhmeanna chun aon treoir , rialachán nó ionstraim eile a fhorfheidhmiú a ghlac institiúid de na Comhphobail Eorpacha i ndáil le sábháilteacht bia agus sláinteachas ) is cuí leis nó léi , a thabhairt don Údarás , agus

(src)="55"> Special attention is also given to events organised by , or aimed at , young people or relating to disadvantaged social groups .
(trg)="56"> Tugtar aird speisialta freisin ar imeachtaí atá eagraithe ag daoine óga , nó atá dírithe ar dhaoine óga , nó a bhaineann le grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta .

(src)="56"> What is Revenue doing about the shadow economy ?
(src)="57"> Oil laundering The Revenue strategy on combatting fuel laundering is based on enhanced supply chain reporting and monitoring system for suppliers and retailers , the tightening of the fuel licensing regime and the strengthening of Revenue powers to refuse or revoke licences .
(trg)="57"> Tá straitéis na gCoimisinéirí Ioncaim ar dhul i ngleic le sciúradh breosla bunaithe ar chóras feabhsaithe um thuairisciú agus monatóireacht ar shlabhra an tsoláthair do sholáthraithe agus do mhiondíoltóirí , an córas um cheadúnú breosla a dhéanamh níos doichte agus cumhachtaí na gCoimisinéirí Ioncaim chun ceadúnais a dhiúltú nó a chúlghairm a neartú .

(src)="58"> Wanky porn online videos in super quality Menu Main ( current )
(trg)="58"> Wanky porn físeáin ar líne i super-chaighdeán Roghchlár Is mó ( current )

(src)="59"> Evolution of the price of the currency Malaysian Ringgit compared with the currency price Tugrik
(trg)="59"> Éabhlóid an praghas ar an airgeadra An Phacastáin Rúipí i gcomparáid leis an bpraghas airgeadra Tugrik

(src)="60"> Ministerial Advisers Data – Friday , 6 Sep 2019 – Parliamentary Questions ( 32nd Dáil ) – Houses of the Oireachtas
(trg)="60"> Ministerial Advisers Data – Dé Céadaoin , 31 Ean 2018 – Ceisteanna Parlaiminte ( 32nd Dáil ) – Tithe an Oireachtais

(src)="61"> Moms and porn videos of transvestites without SMS and registration
(trg)="61"> Moms agus físeáin porn de transvestites gan SMS agus a chlárú

(src)="62"> A chief officer shall be entitled to be a member of and preside over any and every committee appointed by the governing authority .
(trg)="62"> Beidh príomhoifigeach i dteideal a bheith ina chomhalta nó ina comhalta d ’ aon choiste agus de gach coiste a cheapfaidh an t-údarás ceannais agus a bheith i gceannas air .

(src)="63"> Pickedup European Amateur fingering in the Park 134 8 min
(trg)="63"> Pickedup Eorpach Amaitéarach fingering i an Pháirc 134 8 min

(src)="64"> White nationalism - Pronunciation ( English )
(trg)="64"> Boston Police Department - Fuaimniú ( Béarla )

(src)="65"> [ GA ] ( f ) all expenses incurred by the Minister in holding a public inquiry on the question whether a harbour rates order for which a harbour authority or any person or body of persons has applied should or should not be made , amended , or revoked ( as the case may be ) , shall be paid to the Minister by such person or persons and , if by more than one such person , in such proportions as the Minister shall direct , and the amount of such expenses shall be fixed by the Minister and when so fixed shall be recoverable by the Minister accordingly as a civil debt in any court of competent jurisdiction ;
(trg)="65"> [ EN ] ( f ) na costaisí uile fé n-a raghaidh an tAire chun fiosrúcháin phuiblí do dhéanamh i dtaobh ar cheart ordú cuanrátaí , d 'iarr údarás cuain no aon duine no cólucht daoine , do dhéanamh , do leasú no do cheiliúradh ( pe 'ca aca é ) no nár cheart , déanfaidh an duine no na daoine sin ordóidh an tAire iad d 'íoc leis an Aire agus san , i gcás níos mó ná duine amháin den tsórt san dá n-íoc , i pé cionúireachtaí ordóidh an tAire , agus isé an tAire shocróidh méid na gcostaisí sin agus ar san do shocrú amhlaidh féadfaidh an tAire an méid sin do bhaint amach dá réir sin mar fhiacha síbhialta in aon chúirt dlighinse inniúla ;

(src)="66"> Tetra-lantern is fed with small and nutritious food - daphia , chopped tubular , grindal .
(trg)="66"> Bíonn bia bheaga agus maothaitheach ag an tetra-lantern - daphne , tubule slisnithe , grindal .

(src)="67"> enteng Joined July 2015
(trg)="67"> Clárú : Iúil 2015

(src)="68"> > > DIET WITHOUT CALCIUM Which cereals and cereal products have the least calcium ?
(trg)="68"> > > AISTE BIA GAN CAILCIAM A bhfuil gránaigh agus táirgí gránaigh an cailciam a laghad ?

(src)="69"> — Where the Minister has made a transport works order authorising the Company to construct , maintain and operate transport works of a particular kind and has by such order authorised such transport works to be operated by electrical power , the following provisions shall have effect , that is to say : —
(trg)="69"> — Má dheineann an tAire ordú um oibreacha iompair á údarú don Chuideachtain oibreacha iompair de shaghas áirithe do dhéanamh , do chothabháil agus d 'oibriú agus go n-údaróidh leis an ordú san na hoibreacha iompair sin d 'oibriú le comhacht leictreachais , beidh éifeacht ag na forálacha so leanas , sé sin le rá : —

(src)="70"> Resistance provided by less IT-savvy employees .
(trg)="70"> Friotaíocht sholáthraíonn lú IT-savvy fostaithe .

(src)="71"> Each jobseeker can get a maximum amount of € 500 per annum .
(trg)="71"> Is féidir le gach cuardaitheoir poist € 500 ar a mhéid a fháil sa bhliain .

(src)="72"> Satisfy due diligence requirments on Jons Civil Engineerng Company Limited in one single ' time-saving ' search .
(trg)="72"> Satisfy due diligence requirments on Athchúrsáil Árann Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe in one single ' time-saving ' search .

(src)="73"> [ GA ] ( 2 ) A contract made according to this section shall bind the company and its successors and all other parties thereto .
(trg)="73"> [ EN ] ( 2 ) Beidh conradh a dhéanfar de réir an ailt seo ina cheangal ar an gcuideachta agus ar a comharbaí agus ar gach páirtí eile sa chonradh .

(src)="74"> Raw sewage pumps must incorporate two essential features .. : ..
(src)="75"> 1 ..
(trg)="74"> Bhaile - Na Gaeil ... faoi thraenáil ..

(src)="76"> This certificate is issued by me , the undersigned , for the purpose of section 69 of the Pharmacy Act 2007 , being —
(trg)="75"> Déanaimse , a bhfuil mo shíniú leis seo thíos , an deimhniú seo a eisiúint chun críocha alt 69 den Acht Cógaisíochta 2007 , arb éard atá ionam —

(src)="77"> HUBLOT Hublot Heng Bao Big Bang series chronograph watch 4100 movement rubber strap folding buckle 44mm This luxury Hublot watch can be worn for a long time in the daily wear , often with the new , accurate timing , beautiful shape , affixed wrist design , lightweight , noble and elegant , is a symbol of the identity of successful people in modern society , intimate design , fully attached to your wrist , vibration frequency : 28800 oscillation times per hour
(trg)="76"> HUBLOT Hublot Heng Bao Big Bang sraith chronograph faire 4100 gluaiseacht rubair fillte búcla 44mm Is féidir an só Hublot faire a chaitheamh ar feadh i bhfad sa chaitheamh laethúil , go minic leis an uainiú nua , cruinn , cruth álainn , greamaithe dearadh láimhe , éadrom , uasal agus galánta , ina shamhla ar fhéiniúlacht daoine rathúla sa tsochaí nua-aimseartha , dearadh pearsanta , ceangailte go hiomlán le do láimhe , minicíocht creathadh : 28800 amanna oscillaithe in aghaidh na huaire

(src)="78"> Some explanations need to be given ...
(trg)="77"> Ní mór roinnt míniúcháin a thabhairt ...

(src)="79"> complies with the European Standard CEN 1789 : 2007 .
(trg)="78"> cloíonn otharcharr leis an European Standard CEN 1789 : 2007 .

(src)="80"> A GP Visit Card covers the cost of visits to the doctor for your family .
(trg)="79"> Clúdaíonn Cárta Cuartaíochta Dochtúra costais an teaghlaigh i leith cuairteanna chuig an dochtúir .

(src)="81"> Amateurs and male sex symbols photos
(trg)="80"> Amateurs agus gnéas fireann siombailí grianghraif

(src)="82"> [ GA ] ( a ) the business of each such class shall be treated separately , and
(trg)="81"> ( a ) déileálfar ar leithligh le gnó gach aicme den sórt sin , agus

(src)="83"> ( a ) where the total number of the members of the board is a number divisible by four without a remainder —
(trg)="82"> ( a ) más uimhir is inroinnte gan iarmhar ar cheathair líon iomlán comhaltaí an bhoird —

(src)="84"> We 've detected that JavaScript is disabled in your browser .
(trg)="83"> Whew ! ”
(trg)="84"> Bhraitheamar go bhfuil JavaScript díchumasaithe i do bhrabhsálaí .

(src)="85"> Sarpreet Singh Retweeted New Zealand Football
(trg)="85"> New Zealand Football Cuntas deimhnithe

(src)="86"> Heading extraordinary army , which will include goblins , cannibals , orcs and wizards you will go to the conquest of the virtual world .
(trg)="86"> Ceannteideal arm urghnách , lena n-áireofar goblins , cannibals , orcs agus wizards beidh tú dul go dtí an conquest an domhan fíorúil .

(src)="87"> Major Hubert-Joseph Henry forged documents that made it seem as if Dreyfus were guilty and then had Picquart assigned to duty in Africa .
(trg)="87"> D ’ fhalsaigh Maor Hubert-Joseph Henry doiciméid a chuir an cuma ar an scéal go raibh Dreyfus ciontach agus ansin rinne sé cinnte de go sannfaí Picquart ar dhualgas san Afraic .

(src)="88"> Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for the allocation of slots at Community airports ( Codified version )
(trg)="88"> Togra le haghaidh rialachán ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle maidir le rialacha comhchoiteanna do leithroinnt sliotán in aerfoirt ( Leagan códaithe )

(src)="89"> [ GA ] ( b ) The obligations , whether obtaining legally or by customary practice , of the outgoing Board under the Railway Clearing System Superannuation Fund in respect of every such officer or servant shall continue to be binding on the outgoing Board and , after the dissolution of the outgoing Board , shall bind the Board .
(trg)="89"> [ EN ] ( b ) Leanfaidh oblagáidí an Bhoird amach faoi Chiste Aoisliúntais Chóras Imréitigh na nIarnród i gcás gach oifigigh nó seirbhísigh den sórt sin , cibé acu oblagáidí dlí nó oblagáidí gnáis iad , de bheith ina gceangal ar an mBord amach agus , tar éis an Bord amach a dhíscaoileadh , beidh siad ina gceangal ar an mBord .

(src)="90"> to offer opportunities to dance artists around the country to engage in a programme of artistic work relevant to their own practise ; to offer opportunities to local authorities and venues to develop dance practise in their area ; to encourage the development of long-term planning and sustainability of independent dance activities .
(trg)="90"> deiseanna a sholáthar d ’ ealaíontóirí damhsa ar fud na tíre páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtas féin ; deiseanna a sholáthar d ’ údaráis áitiúla agus d ’ ionaid cleachtas damhsa a fhorbairt ina gceantair féin ; forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha damhsa a spreagadh .

(src)="91"> ( d ) Any pre-change loss , for which relief is not given or is not given fully under any provision of the Income Tax Acts as modified by this subsection , shall not be taken into account for the purposes of section 309 of the Income Tax Act , 1967 .
(trg)="91"> ( d ) Ní chuirfear i gcuntas , chun críocha alt 309 den Acht Cánach Ioncaim , 1967 , aon chaillteanas roimh athrú , nach mbeidh faoiseamh tugtha , nó tugtha go hiomlán , ina leith faoi aon fhoráil sna hAchtanna Cánach Ioncaim arna modhnú leis an bhfo-alt seo .

(src)="92"> He learned the art of drawing from his father Hans Maler ( his surname meaning " painter " and denoting his profession , not his ancestry , after the manner of the time and class ) .
(trg)="92"> D 'fhoghlaim sé ealaín na líníochta óna athair Hans Maler ( ciallaíonn Maler " péintéir " agus cuireann sé a ghairme in iúl de réir a ré agus a aicme ) .

(src)="93"> Speaking at an event onboard the Brian Boru vessel at Poolbeg Yacht Club in Dublin , Minister Kehoe commented : “ Many of the young people that will selected for these projects have experienced significant difficulties and hardships in their lives . ”
(trg)="93"> Ag labhairt ag ócáid ar bord an árthaigh Brian Boru ag Club Luamh an Phoill Bhig i mBaile Átha Cliath , dúirt an tAire Kehoe : “ Bhí deacrachtaí agus cruatain suntasacha ina saolta ag go leor de na hógánaigh a roghnófar do na tionscadail seo . ”

(src)="94"> EU and Aarhus Convention - Background to Access to Information on the Environment ( AIE ) in Ireland
(trg)="94"> FOI - AIE Introduction Saoráil Faisnéise ( SF ) - Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol ( RFC )

(src)="95"> China China Plastic Parts To Malaysias Manufacturers , Suppliers , Factory - QiDi
(trg)="95"> TSín tSín Plaisteacha Páirteanna Go Malaysias monaróirí , soláthróirí , Monarcha - Qidi

(src)="96"> Building Material Lsaw Steel Pipe
(trg)="96"> Ábhair Foirgníochta LSAW Cruach Pipe

(src)="97"> 30 . — It shall be the duty of every vocational education committee — [ GA ]
(trg)="97"> 30 . — Beidh sé de dhualgas ar gach coiste oideachais ghairme beatha —

(src)="98"> This will give a positive mood , dispel gloomy and obsessive thoughts .
(trg)="98"> Beidh sé seo a thabhairt giúmar dearfach , dispel smaointe gruama agus obsessive .

(src)="99"> 25 . — ( 1 ) The Minister shall make regulations requiring the landlords of any class of dwelling let for rent to provide the tenant of a dwelling of such class with a rent book or other similar document for use in respect of the dwelling .
(trg)="99"> [ EN ] Cíos-leabhair .
(trg)="100"> 25 . — ( 1 ) Déanfaidh an tAire rialacháin á cheangal ar thiarnaí talún aon aicme teaghaise a bheidh ligthe ar cíos cíos-leabhar nó doiciméad eile dá shamhail a sholáthar do thionónta teaghaise den aicme sin lena úsáid i leith na teaghaise .

(src)="100"> “ When we published Molly ’ s Case in January 2018 , we found that there was a lack of co-ordination between Tusla and the HSE which meant that services and supports provided by both organisations were insufficient .
(trg)="101"> " Nuair a d 'fhoilsíomar Cás Molly i mí Eanáir 2018 , fuaireamar amach go raibh easpa comhordaithe ann idir Tusla agus FSS agus dá bharr sin níorbníor leoreirbhísí agus tacaíochtaí a cuireadh ar fáil ag an dá eagraíocht .

(src)="101"> ( c ) to consent to undergo medical treatment ,
(trg)="102"> ( c ) toiliú dul faoi chóireáil liachta ,

(src)="102"> ( b ) in any other case , a weekly payment of supplementary welfare allowance may be made , subject to this section , to supplement that person 's other income .
(trg)="103"> ( b ) in aon chás eile , féadfar íocaíocht liúntais leasa fhorlíontaigh a íoc in aghaidh na seachtaine , faoi réir an ailt seo , d 'fhorlíonadh ar ioncam eile an duine sin .

(src)="103"> POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 27 September 2011 with a view to the adoption of Regulation ( EU ) No ... / 2011 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation ( EC ) No 428 / 2009 setting up a Community regime for the control of exports , transfer , brokering and transit of dual-use items
(trg)="104"> SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA a glacadh ar an dara léamh an 6 Iúil 2010 chun go nglacfaí Rialachán ( AE ) Uimh .... / 2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán ( CE ) Uimh .
(trg)="105"> 2006 / 2004 Document date : 2010-07-06