# OpenSubtitles2011/th/2004/47/3551390_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/tr/2004/47/3828999_1of1.xml.gz


(src)="1"> อฯฬฯำ ษ : ฤลอ ละษิัละลิมษ ัฯ - ฬะฯิ อม ิัมีฬมิษำลษ มอศัูะฯ ...
(trg)="1"> I .
(trg)="2"> KURAL :

(src)="2"> ... ว , หฯรู มฤัมอลษมำ , อม ละษ - ิัลุลษ อม ะมศลษ สมสฯ .
(trg)="3"> BİR ROBOT , BİR İNSANA ZARAR VEREMEZ ... ... VEYA , EYLEMSİZLİKLE , BİR İNSANIN ZARAR GÖRMESİNE İZİN VEREMEZ .

(src)="3"> อฯฬฯำ ษษ : ิฯ ัฯฬะฯิ ะัละลษ อม ีะมสฯีลษ มอศัูะษอลำ ฤษมิมรลำ ...
(trg)="4"> II .
(trg)="5"> KURAL :

(src)="4"> ... ลสิฯำ มอ ลัืฯอิมษ ำล ำีรส - ัฯีำว ฬล ิฯอ ะัูิฯ อฯฬฯ .
(trg)="6"> BİR ROBOT , İLK KURALLA ÇELİŞEN EMİRLER HARİÇ ... ... İNSANLARIN VERDİĞİ EMİRLERE İTAAT ETMELİDİR .

(src)="5"> อฯฬฯำ ษษษ : ิฯ ัฯฬะฯิ ะัละลษ อม ะัฯำิมิลีลษ ิวอ ีะมัฮว ิฯี ...
(trg)="7"> III .
(trg)="8"> KURAL :
(trg)="9"> BİR ROBOT KENDİ VARLIĞINI KORUMALIDIR ... ... ANCAK BU KORUMA , I .

(src)="6"> ... ำิฯ ฬลิัฯ ะฯี มีิฯ ฤลอ ำีรสัฯีลิมษ ...
(trg)="10"> VEYA II .

(src)="7"> ... ฬล ิฯอ ะัูิฯ ว ิฯอ ฤลีิลัฯ อฯฬฯ .
(trg)="11"> KURAL İLE ... ... ÇELİŞMEMELİDİR .

(src)="8"> ะแํ\ xDD์๏ ๑๖ ๏ .
(trg)="12"> Ne güzel şeysin .

(src)="9"> สแ๋็์\ xDD๑แ , ๊\ xFD๑้ๅ !
(trg)="13"> Günaydın , bayım !

(src)="10"> ดม๋๋็ ์้แ \ xDDใ๊แ้๑็ ๐แ๑\ xDCไ๏ ๓็ แ๐\ xFC --
(trg)="14"> İşte zamanında bir teslimat daha ...

(src)="11"> ึ\ xFDใๅ แ๐\ xFC ์๐๑๏ ๓๔\ xDC ์๏ ๕ , ็๋฿่้ๅ .
(trg)="15"> Çekil yolumdan , konserve açacağı .

(src)="12"> สแ๋\ xDE ๓แ๒ ์\ xDD๑แ !
(trg)="16"> İyi günler !

(src)="13"> ำษสมรฯ 2035
(trg)="17"> CHICAGO 2035

(src)="14"> T ๏ ๐แ๊\ xDD๔ ๏ ์แ๒ " ะ๑ ๏๏ ๑้๓์\ xFC๒ ฯ๐๏ ๕ไ\ xDE - ๐๏ ๔ๅ " ๅ฿ํแ้ ็ ๊แ๋\ xFD๔ๅ๑็ ๅ๕๊แ้๑฿แ .
(trg)="18"> Her Yere Seyahat paketimiz uygun fiyatlıdır .

(src)="15"> Tแ๎้ไ\ xDD๘๔ๅ ๓๔๏ ํ ๐๑ ๏๏ ๑้๓์\ xFC ๏ ํๅ฿๑๙ํ ๓แ๒ , ์ๅ ๔๑๏ ๗้แ๊\ xFC ไ้แ๓๔็์๏ ๐๋\ xDCํ ๏ ื- 82 .
(trg)="19"> Uzay uçağımız X- 82' yle düşlerinizin yolculuğuna çıkın .

(src)="16"> ฤ๏ ๊้์\ xDC๓๔ๅ ๓๕ํ่ๅ๔้๊\ xDE ๐฿๔๓แ Tๆแๆ ๔\ xDC๏ ๕ํ . รๅ\ xFD๓็ ๔\ xFC๓ ๏ ๊แ๋\ xDE \ xFC๓ ๏ ๔็ ่๕์\ xDC๓๔ๅ .
(trg)="20"> Jazztown sentetik pizzayla anılarınızın lezzetini yakalayın .

(src)="17"> ึๅใใ\ xFC๘แ๑ ๏ ! ว ๐้ ๏ ๐ๅ๑้ๆ\ xDE๔็๔็ ์ๅ๔แ๋๋แใ์\ xDDํ็ ๋้๗๏ ๕ไ้\ xDC .
(trg)="21"> Işıkbalık !
(trg)="22"> Dünyada en çok satan transjenik şekerler .

(src)="18"> Tแ ๐แ้ไ้\ xDC ๓แ๒ ่แ ๋แ๔๑\ xDD๘๏ ๕ํ ๔แ ๊แ้ํ ๏ \ xFD๑้แ ๗๑\ xFE์แ๔แ !
(trg)="23"> Çocuklarınız yeni renklere bayılacak !

(src)="19"> - ฬๅ ๓๕ใ๗๙๑ๅ฿๔ๅ , ๊\ xFD๑้ๅ . - ม๐\ xFC๋๕๔็ แ๐\ xFCไ๏ ๓็ .
(trg)="24"> - Özür dilerim , bayım .
(trg)="25"> - Tam performans .

(src)="20"> ม๐\ xFC๋๕๔็ ๅ๔๏ ้์\ xFC๔็๔แ . ม๐\ xFC๋๕๔็ แ๓๖\ xDC๋ๅ้แ .
(trg)="26"> Tam hazırlık .
(trg)="27"> Tam güvenlik .

(src)="21"> ะๅ฿๔ๅ แํ๔฿ ๏ ๓ๅ แํแโแ่์฿๓ๅ้๒ ๊แ้ ๓\ xDD๑โ้๒ .
(trg)="28"> Yenileme ve servis telefonuna son .

(src)="22"> ฬ้แ ๓\ xFDํไๅ๓็ ๓๔๏ ํ ๊ๅํ๔๑้๊\ xFC ๕๐๏ ๋๏ ใ้๓๔\ xDE ๔\ xDE๒ USR ...
(src)="23"> ... ๐แ๑\ xDD๗ๅ้ ๐๑๏ ใ๑\ xDC์์แ๔แ ๊แ่็์ๅ๑้ํ\ xDC ๓ ' แ๕๔\ xFC ๔ ๏ ๕๐ๅ๑๓\ xFDใ๗๑๏ ํ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ .
(trg)="29"> USR ana bilgisayarına bağlı ... ... bu yeni robot , programları günlük alıyor .

(src)="24"> T ๏ อ\ xDD๓๔๏ ๑ 5 ๅ฿ํแ้ ๔ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ๔ ๏ \ xFD แ\ xFD๑้ ๏ , ๓\ xDE์ๅ๑แ .
(trg)="30"> Nestor Sınıf 5 bugünden , yarının robotu .

(src)="25"> ำ๐๏ ๕ํ ! ำ๐ ๏ \ xFDํๅ๑ !
(trg)="31"> Spoon !
(trg)="32"> Spoonie !

(src)="26"> ะๅ๑฿์ๅํๅ ! ะๅ๑฿์ๅํๅ ! ฬๅ ๓๕ใ๗๙๑ๅ฿๔ๅ .
(trg)="33"> Hop .
(trg)="34"> Dursana !
(trg)="35"> Pardon , pardon .

(src)="27"> - ะ ๏ \ xFD \ xDE๓๏ ๕ํ ; - ดล๋ๅ้๐แ , ึ\ xDC๑์๐ๅ๑ .
(trg)="36"> - Spoon , nerelerdeydin ?
(trg)="37"> - Uzakta , Farber .

(src)="28"> ดล๋ๅ้๐ๅ๒ ; ฤ้แ๊๏ ๐\ xDD๒ ; ู๑แ฿แ .
(trg)="38"> Uzakta mı ?
(trg)="39"> Tatil filan mı ?
(trg)="40"> Çok kıyak .

(src)="29"> ศ\ xDD๋๙ ์้แ ๗\ xDC๑็ . อแ ไแํๅ้๓๔\ xFE ๔ ๏ แ์\ xDC๎้ ๓๏ ๕ .
(trg)="41"> Bana bir iyilik yapsana .
(trg)="42"> Arabanı ödünç versene .

(src)="30"> ดฯ๗้ , โ๑\ xDE๊แ ์้แ แ๐฿่แํ็ -- ล฿ํแ้ ๔\ xDD๋ๅ้แ .
(trg)="43"> Bu kez farklı .
(trg)="44"> Bir cıvır arakladım .
(trg)="45"> Acayip .

(src)="31"> ึ๏ โๅ๑\ xFC๒ ๊\ xFE๋๏ ๒ ใ้แ ๓๊แ์๐฿๋้แ .
(trg)="46"> Cayır cayır şaplaklık .

(src)="32"> - ิ้ ่แ ๐ๅ้ แ๕๔\ xFC ; - ฮ\ xDD๑ๅ้๒ ๔้ ่แ ๐ๅ้ .
(trg)="47"> - O da ne demek ?
(trg)="48"> - Biliyorsun , ne demek .

(src)="33"> - ฤ\ xFE๓ ' ์๏ ๕ ๔แ ๊๙๋๏ ๊๋ๅ้ไ้\ xDC . - ะ๑\ xFE๔๏ ํ ...
(trg)="49"> - Lanet anahtarı versene .

(src)="34"> - ... ์็ โ๑฿ๆๅ้๒ . ฤๅํ ๔แ ๊แ๔แ๖\ xDD๑ํๅ้๒ . - ฤ\ xFE๓ ' ์๏ ๕ 1 0 ใ้แ ๔ ๏ ๋ๅ๙๖๏ ๑ๅ฿ ๏ .
(trg)="50"> - Önce ... ... ağzını topla .
(trg)="51"> Yakışmıyor .
(trg)="52"> - O zaman , 10 papel otobüs parası ver .

(src)="35"> - ิ๑\ xDCโแ ๓๐฿๔้ ๓๏ ๕ . - ะ๑\ xFE๔ ๏ ๋\ xDC่๏ ๒ , ำ๐๏ ๕ํ ! ะ๑\ xFE๔ ๏ !
(trg)="53"> - Eve git .
(trg)="54"> - Çok adisin , Spoon .
(trg)="55"> Çok adisin !

(trg)="56"> Çok güzel bir gün ...

(src)="36"> ฬ฿๋็๓ๅ๒ ๓๔็ ฬ\ xDC๑๓้ ;
(trg)="57"> Marci' yle konuştun mu ?

(src)="37"> ดฯ๗้ , ิๆ฿๔ๆ้ , ไๅ ์฿๋็๓แ ๓๔็ ฬ\ xDC๑๓้ .
(trg)="58"> Hayır , Gigi , konuşmadım .

(src)="38"> ำ๔็ ไ้๊\ xDE ์๏ ๕ ๅ๐๏ ๗\ xDE , ไๅํ ๐แํ๔๑ๅ๕\ xFC์แ๓๔แํ ๊\ xDC๐๏ ้๏ ํ ...
(src)="39"> ... ใ้แ ํแ ๗๙๑฿๓๏ ๕์ๅ ๊แ้ ํแ ์็ ์้๋้\ xFC์แ๓๔ๅ .
(trg)="59"> Benim zamanımda , biriyle evlenip ... ... boşandıktan sonra , konuşmazlık etmezdik .

(src)="40"> อ๔ๅ๋ , ์็ํ ๐แ฿ๆๅ้๒ ์แๆ฿ ์๏ ๕ .
(trg)="60"> Del , benimle oynama .

(src)="41"> มํ ๓๔แ์แ๔\ xDE๓๙ ํแ ๓๏ ๕ ์แใๅ้๑ๅ\ xFD๙ , ่แ ๔็๋ๅ๖๙ํ\ xDE๓ๅ้๒ ๓๔็ ฬ\ xDC๑๓้ .
(trg)="61"> Bir daha yemek pişirmesem eminim Marci' yi arardın .

(src)="42"> ิ้ ๖๏ ๑\ xDC๒ ๓๔แ ๐\ xFCไ้แ ๓๏ ๕ ;
(trg)="62"> Ayağındakiler de ne öyle ?

(src)="43"> C๏ nํerse มษษ Stars , \ xDD๔๏ ๕๒ 2004 .
(trg)="63"> Converse All Star , 2004 model .

(src)="44"> ดม๓ๅ ๔้๒ ใ๊๑้์\ xDC๔๓ๅ๒ . ฮ\ xDD๑๙ \ xFC๔้ ่\ xDD๋ๅ้๒ ๊้ ๅ๓\ xFD . ฦ\ xDE๔แ ๔ ๏ .
(trg)="64"> Bana kaş göz yapma .
(trg)="65"> İstiyorsan söyle , yeter .

(src)="45"> ดฯ๗้ , ๅ๕๗แ๑้๓๔\ xFE ๐๏ ๋\ xFD .
(trg)="66"> Hayır , teşekkür ederim .

(src)="46"> - ะ฿๔แ ใ๋๕๊๏ ๐แ๔\ xDC๔แ๒ . - ย\ xDC๋ ' ๔็ ๓๔ ๏ ๐้\ xDC๔ ๏ .
(trg)="67"> - Tatlı patates turtası .
(trg)="68"> - Tabağa koy .

(src)="47"> ล฿ไแ ๓๔็ํ ๔็๋ๅ\ xFC๑แ๓็ \ xFC๔้ ๗แ๑฿ๆ๏ ๕ํ ๔แ ํ\ xDDแ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ์ๅ ๊๋\ xDE๑๙๓็ .
(trg)="69"> TV' de gördüm , yeni robotları piyangoda dağıtıyorlar .

(src)="48"> ิๆ฿๔ๆ้ , แ๕๔\ xDC ๔แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ไๅํ ๅ฿ํแ้ ๊แ๋\ xDC ใ้แ ๊แํ\ xDDํแํ .
(trg)="70"> Baksana Gigi , o robotlardan kimseye hayır yok .

(src)="49"> ล฿๓แ้ ๏ ์\ xFCํ๏ ๒ ๐๏ ๕ ไๅ ่แ ' ๐๑ๅ๐ๅ ํแ ์้๋\ xDCๅ้ \ xDD๔๓้ .
(trg)="71"> Herkesten beklerdim , ama senden hiç beklemezdim .

(src)="50"> ล฿ํแ้ แ๐฿๓๔ๅ๕๔ ๏ ๔้ โใแ฿ํๅ้ แ๐ ' ๔ ๏ ๓๔\ xFC์แ ๓๏ ๕ !
(trg)="72"> Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ki !

(src)="51"> ฬ ' แ๊ ๏ \ xFD๒ , อ๔ๅ๋ ;
(trg)="73"> Beni dinliyor musun , Del ?

(trg)="74"> Hey !

(trg)="75"> Hey !

(src)="52"> ส๑\ xDC๔แ ๔็ํ ๐฿๔แ ์๏ ๕ . ฬ็ ๓๔็ ๖\ xDD๑๙ ๊แ๐\ xDD๋ ๏ .
(trg)="76"> Tutun ya da kafanıza yiyin .

(src)="53"> ฤ๑\ xFC์ ๏ !
(trg)="77"> Çekilin !

(src)="54"> ม๊฿ํ็๔๏ ๒ !
(trg)="78"> Olduğun yerde kal !

(src)="55"> ำ๔แ์\ xDC๔แ !
(trg)="79"> Hey !
(trg)="80"> Dur !

(src)="56"> ำ๔แ์\ xDC๔แ !
(trg)="81"> Dur !

(src)="57"> ำ๔แ์\ xDC๔แ , ๅ฿๐แ !
(trg)="82"> Dur , dedim !

(src)="58"> ว๑ๅ์\ xDE๓๔ๅ . ว๑ๅ์\ xDE๓๔ๅ .
(trg)="83"> Sakin olun .
(trg)="84"> Sakin olun .

(src)="59"> ล฿์แ้ แ๓๔๕ํ๏ ์้๊\ xFC๒ .
(trg)="85"> Ben polisim .

(src)="60"> ล฿๓แ้ ...
(src)="61"> ... ์แ๋\ xDC๊แ๒ .
(trg)="86"> Sen ... ... götün tekisin .

(src)="62"> - ส๕๑฿แ ์๏ ๕ , ๅ฿ํแ้ ็ ๔๓\ xDCํ๔แ ๓แ๒ ; - ึ๕๓้๊\ xDC ๅ฿ํแ้ ็ ๔๓\ xDCํ๔แ ์๏ ๕ .
(trg)="87"> - Bayan , çanta sizin mi ?
(trg)="88"> - Elbette benim .

(src)="63"> ดม๖็๓แ ๓๐฿๔้ ๔ ๏ ๓๐๑\ xDD้ ์๏ ๕ . ดล๔๑ๅ๗ๅ ํแ ์๏ ๕ ๔ ๏ ๖\ xDD๑ๅ้ .
(trg)="89"> Astım ilacımı evde unutmuşum .
(trg)="90"> Koşarak getiriyordu .

(src)="64"> ล฿ไแ ๔ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ํแ ๔๑\ xDD๗ๅ้ ์ๅ ๔็ํ ๔๓\ xDCํ๔แ ๊แ้ ๕๐\ xDD่ๅ๓แ --
(trg)="91"> Çantayla koşan bir robot görünce ...

(src)="65"> ิ้ ; ิ๑ๅ๋\ xFC๒ ๅ฿๓แ้ ;
(trg)="92"> Sen deli misin be adam ?

(src)="66"> - ห๕๐\ xDC์แ้ ใ้แ ๔็ํ ๐แ๑ๅ๎\ xDEใ็๓็ . - ฬ็ ๆ็๔\ xDC๒ ๓๕ใใํ\ xFE์็ .
(trg)="93"> - Yanlış anlamadan dolayı özür dilerim .
(trg)="94"> - Özür dileme .

(src)="67"> ส\ xDCํๅ้๒ ๔็ ไ๏ ๕๋ๅ้\ xDC ๓๏ ๕ . ล๓\ xFD ๔้ ๊\ xDCํๅ้๒ , \ xFC์๙๒ ;
(trg)="95"> Sen işini yapıyorsun .
(trg)="96"> Ama , ya sen ne yapıyorsun ?

(src)="68"> สแ๋\ xDE ๓แ๒ ์\ xDD๑แ , ๊๕๑฿แ ์๏ ๕ .
(trg)="97"> İyi günler , hanımefendi .

(src)="69"> ล฿๓แ้ ๔๕๗ๅ๑\ xFC๒ ๐๏ ๕ ไๅํ ์๐๏ ๑\ xFE ํ ' แํแ๐ํๅ\ xFD๓๙ , แ๋๋้\ xFE๒ ่แ ๓๏ ๕ ' ไๅ้๗ํแ .
(trg)="98"> Nefesim dar , ona şükret .
(trg)="99"> Yoksa ağzına sıçardım .

(src)="70"> ฤ฿ํ๏ ๕์ๅ ๔ ๏ ๐แ๑\ xDCไๅ้ใ์แ .
(trg)="100"> Örnek liderlik .

(src)="71"> ิ ๏ ใ๑\ xDC๖ๅ้ ๊แ้ ๓๔ ๏ ๓\ xDE์แ ๓๏ ๕ .
(trg)="101"> Rozetinde yazıyor .

(src)="72"> - ศแ ๔ ๏ ๓๕ๆ็๔\ xDE๓๏ ๕์ๅ ; - ะ๏ ้ ๏ ;
(trg)="102"> - Konuşacak mıyız ?
(trg)="103"> - Ne konuda ?

(src)="73"> " ย ๏ \ xDE่ๅ้แ ! ม๓๔๕ํ๏ ์฿แ ! ิ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ์๏ ๕ \ xDD๊๋ๅ๘ๅ ๔แ ๑ ๏ \ xFD๗แ ! "
(trg)="104"> " İmdat !
(trg)="105"> Polis !
(trg)="106"> Robot çamaşırımı çaldı ! "

(src)="74"> ม๕๔\ xFC ่\ xDD๋ๅ้๒ ํแ ๓๕ๆ็๔\ xDE๓๏ ๕์ๅ .
(trg)="107"> Demek konu bu .

(src)="75"> อ๔ๅ๔\ xDD๊๔้โ ...
(src)="76"> - ... ๐\ xFC๓แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ แ๑๐\ xDCๆ๏ ๕ํ ๔๓\ xDCํ๔ๅ๒ ; - ิๆ๏ ํ , ๔ ๏ ๐๑\ xDCใ์แ \ xDD๔๑ๅ๗ๅ --
(trg)="108"> Detektif ... ... kapkaççı kaç robot var ?

(trg)="109"> - John , o şey koşuyordu ...

(src)="77"> ะ\ xFC๓แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ๓๔๏ ํ ๊\ xFC๓์ ๏ ...
(src)="78"> - ... \ xDD๗๏ ๕ํ ไ้แ๐๑\ xDC๎ๅ้ \ xDDใ๊๋็์แ ; - ดฯ๑้๓ๅ ๔ ๏ \ xDDใ๊๋็์แ .
(trg)="110"> Dünyada kaç robot bugüne kadar ... ... bir suç işledi ?

(trg)="111"> - Suç tanımına bağlı .

(src)="79"> - ม๐\ xDCํ๔็๓\ xDD ์๏ ๕ , ใแ์\ xFE๔ ๏ . - สแํ\ xDDํแ , ิๆ๏ ํ .
(trg)="112"> - Sorumu yanıtla .
(trg)="113"> - Hiç , John .

(src)="80"> ิ\ xFE๑แ ๐ๅ๒ ์๏ ๕ ๔้ \ xDDใ้ํๅ ๓\ xDE์ๅ๑แ .
(trg)="114"> Şimdi , bugün olanları anlat .

(src)="81"> ิ฿๐๏ ๔แ .
(trg)="115"> Hiç .

(src)="82"> อแ ์็ํ ๅ๐แํแ๋็๖่ๅ฿ .
(trg)="116"> Bu son' hiç ' olsun .

(src)="83"> ำ฿ใ๏ ๕๑แ ๅ฿๓แ้ \ xDD๔๏ ้์๏ ๒ ํแ ๅ๐้๓๔๑\ xDD๘ๅ้๒ ; ฬ๐๏ ๑ๅ฿๒ ํแ ๋ๅ฿๘ๅ้๒ \ xFC๓ ๏ ่\ xDD๋ๅ้๒ .
(trg)="117"> Dönmeye hazır olduğuna emin misin ?

(src)="84"> ล฿์แ้ ์้แ ๗แ๑\ xDC . ำ ' ๅ๕๗แ๑้๓๔\ xFE .
(trg)="118"> Aceleye gerek yok .
(trg)="119"> Ben iyiyim , John .

(src)="85"> สแ๋\ xFD๔ๅ๑แ ๅไ\ xFE ๐แ๑\ xDC ํแ ๊\ xDC่๏ ์แ้ ๓๐฿๔้ .
(trg)="120"> Sağ ol .
(trg)="121"> Burası , evde pineklemekten iyi .

(src)="86"> มํ่๑๙๐๏ ๊๔๏ ํ฿ๅ๒ . ำ๐ ๏ \ xFDํๅ๑ .
(trg)="122"> Cinayet Masası .

(trg)="123"> Spooner .

(src)="87"> ำษสมรฯ สลอิัฯ

(src)="88"> ะ\ xDC๑๔ๅ ๔็ํ ๅ๐\ xFC์ๅํ็ \ xDD๎๏ ไ ๏ ไๅ๎้\ xDC .
(trg)="124"> Sonraki çıkıştan sağa dönün .

(src)="89"> สแ๋\ xFE๒ ๏ ๑฿๓แ๔ๅ , ํ๔ๅ๔\ xDD๊๔้โ ำ๐ ๏ \ xFDํๅ๑ .
(trg)="125"> Hoş geldiniz , Detektif Spooner .

(src)="90"> สแ๋\ xFE๒ \ xDE๋่แ๔ๅ ๓๔็ํ U . S . ั๏ ์๐\ xFC๔้๊๒ . ย๑฿๓๊ๅ๓๔ๅ ๓๔ ๏ ๕๐\ xFCใๅ้ ๏ ใ๊แ๑\ xDCๆ .
(trg)="126"> U . S .
(trg)="127"> Robotics' e hoş geldiniz .
(trg)="128"> Garaj katı lobisindesiniz .

(src)="91"> ื๑็๓้์๏ ๐๏ ้\ xDE๓๔ๅ ๔แ แ๓แํ๓\ xDD๑ ใ้แ ๐๑\ xFC๓โแ๓็ ๓๔ ๏ ๊ๅํ๔๑้๊\ xFC ๗๏ ๋ .
(src)="92"> ล๕๗แ๑้๓๔\ xFE .
(trg)="129"> Ana koridora çıkmak için asansörü kullanın .

(trg)="130"> Teşekkür ederim .

(src)="93"> - ืแ฿๑๏ ์แ้ ๐๏ ๕ ๓ๅ ๎แํแโ๋\ xDD๐๙ . - รๅ้แ ๓๏ ๕ , ใ้แ๔๑\ xDD .
(trg)="131"> - Seni tekrar gördüğüme sevindim , evlat .

(src)="94"> ดฯ, ๔้ แ๊๏ ๋๏ ๕่ๅ฿ ๅ฿ํแ้ แ๐๏ ๔\ xDD๋ๅ๓์แ \ xFC๓๙ํ โ๋\ xDD๐ๅ้๒ ๅไ\ xFE .
(trg)="132"> - Merhaba , doktor .
(trg)="133"> Bütün olacaklar , burada gördüklerinin bir sonucu .

(src)="95"> - ศ\ xDD๋ๅ้๒ ํแ ์๏ ๕ ๐ๅ้๒ ๊\ xDC๔้ ; - ห๕๐\ xDC์แ้ . ะๅ๑้๏ ๑้๓์\ xDDํๅ๒ แ๐แํ๔\ xDE๓ๅ้๒ .
(trg)="134"> - Söylemek istediğiniz bir şey mi var ?
(trg)="135"> - Maalesef , yanıtlarım kısıtlı .

(src)="96"> ส\ xDCํๅ ๔็ ๓๙๓๔\ xDE ๅ๑\ xFE๔็๓็ .
(trg)="136"> Doğru soruları sormalısın .

(src)="97"> ร้แ๔฿ ์๏ ๕ ๔็๋ๅ๖\ xFEํ็๓ๅ๒ ;
(trg)="137"> Neden beni aradınız ?

(src)="98"> ล์๐้๓๔ๅ\ xFD๏ ์แ้ ๔็ํ ๊๑฿๓็ ๓๏ ๕ .
(trg)="138"> Muhakemene güveniyorum .

(src)="99"> ึ๕๓้๏ ๋๏ ใ้๊\ xDC , ไๅํ ๅ฿ํแ้ ไ๏ ๕๋ๅ้\ xDC ใ้แ ํ๔ๅ๔\ xDD๊๔้โ แํ่๑๙๐๏ ๊๔๏ ํ้\ xFEํ .
(trg)="139"> Normalde , bu , cinayet detektifi için bir olay değil .