# OpenSubtitles2011/ka/2004/507/3950595_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/scc/2004/507/87532_1of1.xml.gz


(src)="1"> თჱგთნთრვ . ჳა£ევ , ესქჲ , თევმჲ ს კპვგვრ .
(trg)="1"> Izvinite .
(trg)="2"> Hajde , dušo , idemo u krevet .

(src)="2"> £ა ნთჟამ ოჲჟვბან . ჲბთფან ფჲგვკ ჟა ჲბთფნთმ მთჟლთმა . გჲეთმ ჲბთფან ზთგჲრ . ნვმა ჟოჲმვნთკა კჲ£თ £ვ ოჲჟგვŽვნ მვნთ , თ მჲ£ვ Žვ თმვ ბთრთ ჱაბჲპაგŠვნჲ . ალთ ს £ვენჲ£ ჟრგაპთ , სჟოვჲ ჟამ ჟლაგნჲ კაჲ თ ჟგთ კჲ£თ ჟს თკაეა ზთგვლთ . თჱდლვეარვ ეჲბპჲ . - ჲჟვŽამ ჟვ ეჲბპჲ . გჲლვჲ ჟამ ჟგთმ ჟპუვმ თ ესქჲმ , ა ჱა მვნვ რჲ £ვ სგვკ ბთლჲ ეჲგჲŠნჲ .
(trg)="3"> Ja nisam poseban .
(trg)="4"> Običan čovek sa običnim mislima .
(trg)="5"> Vodim običan život .

(trg)="6"> Nema spomenika koji je posvećen meni , i moje će ime biti zaboravljeno .

(trg)="7"> Ali u jednoj stvari , uspeo sam slavno kao i svi koji su ikada živeli .

(trg)="8"> Izgledate dobro .

(trg)="9"> - Osećam se dobro .

(trg)="10"> Voleo sam svim srcem i dušom , a za mene to je uvek bilo dovoljno .

(src)="3"> კაკჲ £ვ ? - ოჲკსქაგამ ეა სმპვმ , ალთ მვ ნვ ოსქრა£ს . - ნვ მჲზვქ თმართ ჟგვ .
(trg)="11"> Kako je ?
(trg)="12"> - Pokušavam da umrem , ali me ne puštaju .
(trg)="13"> - Ne možeš imati sve .

(src)="4"> ეანაჟ £ვ გვლთკთ ეან . - რჲ კაზვრვ ჟგაკჲდ ეანა .
(trg)="14"> Danas je veliki dan .
(trg)="15"> - To kažete svakog dana .

(src)="5"> ეთგნჲ £ვ ნაოჲŠს , ოპჲქვრა£რვ . ნვ გვპს£ვმ . - მჲპამჲ გაჟ თჱგვჟრთ თჱ ჟჲბვ . ჳა£ევ , ესქჲ , ოპთ£აŽვ გამ ჟგვზ გაჱესჳ . ჱეპაგჲ .
(trg)="16"> Divno je napolju , prošetajte .
(trg)="17"> Ne verujem .
(trg)="18"> - Moramo vas izvesti iz sobe .

(trg)="19"> Hajde , dušo , prijaće vam svež vazduh .

(trg)="20"> Zdravo .

(src)="6"> ზაჲ მთ £ვ , ნთ£ვ ეჲბაპ ეან . ნვ გვპს£ვმ ეა £ვ პაჟოჲლჲზვნა . ჱეპაგჲ . ჲგჲ £ვ ესკ , ეჲქაჲ £ვ ეა გამ ფთრა . - ფთრა ?
(trg)="21"> Žao mi je , nije dobar dan .
(trg)="22"> Ne verujem da je raspoložena .
(trg)="23"> Zdravo .

(trg)="24"> Ovo je Duk , došao je da vam čita .

(trg)="25"> - Čita ?

(src)="7"> ნვ , ნვ ჱნამ . - ჳა£ევ , ჲნ გამ ჟვ ეჲოაეა , ჱაბაგან £ვ .
(trg)="26"> Ne , ne znam .
(trg)="27"> - Hajde , on vam se dopada , zabavan je .

(src)="8"> დევ ჟმჲ ჟრალთ ? ეა , ნჲŽ კაპნვგალა . ნჲა £ვ ჟა ოპთ£არვŠთმა თ ოჲპჲეთუჲმ . - ნჲა ?
(trg)="28"> Gde smo stali ?
(trg)="29"> Da , noć karnevala .
(trg)="30"> Noa je sa prijateljima i porodicom .

(trg)="31"> - Noa ?

(src)="9"> ეა , რამჲ ჟს ჟვ ჟპვლთ .
(trg)="32"> Da , tamo su se sreli .

(src)="10"> 6 . £სნ 1940 .
(trg)="33"> 6 . jun 1940 .

(src)="11"> ალთ £ვ თმალა ჟვეამნავჟრ .
(trg)="34"> Ali je imala sedamnaest .

(src)="12"> ჱეპაგჲ , კაკჲ ჟვ ჱჲგვქ ?
(trg)="35"> Zdravo , kako se zoveš ?

(src)="13"> კჲ £ვ ევგჲ£კა ჟა ჟაპჲმ ? - ალთ ჳამთლრჲნ , ჲნა £ვ ჲგევ ოპვკჲ ლვრვ ჟა ოჲპჲეთუჲმ . ნვმა£ს დევ ეა თეს .
(trg)="36"> Ko je devojka sa Sarom ?
(trg)="37"> - Ali Hamilton , ona je ovde preko lete sa porodicom .
(trg)="38"> Nemaju gde da idu .

(src)="14"> ჱეპაგჲ ესქჲ , გთეთ ქრა ჟამ ეჲბთჲ .
(trg)="39"> Zdravo dušo , vidi šta sam dobio .

(src)="15"> ზვლთქ ლთ ეა ოლვქვქ ჟა მნჲმ ? - ნვ . ჱაქრჲ ნვ ? - £ვპ ნვ ზვლთმ .
(trg)="40"> Želiš li da plešeš sa mnom ?
(trg)="41"> - Ne .
(trg)="42"> Zašto ne ?

(trg)="43"> - Jer ne želim .

(src)="16"> ნჲა ? ჲნა £ვ ჟა ნამა . - ჳვ£ , ალთ , ჳჲŽვქ ჟა მნჲმ ნა გპრვქკს ?
(trg)="44"> Noa ?
(trg)="45"> Ona je sa nama .
(trg)="46"> - Hej , Ali , hoćeš sa mnom na vrtešku ?

(src)="17"> გჲლვლა ბთჳ .
(trg)="47"> Volela bih .

(src)="18"> ნჲა კალჳსნ . - ქრა ? ჲნ £ვ ჟთპჲმაქან .
(trg)="48"> Noa Kalhun .
(trg)="49"> - Šta ?
(trg)="50"> On je siromašan .

(src)="19"> £ვჟთ ლთ გთევლა კაკჲ £ვ ბსŠთჲ ს ნაჟ ? - ეა , გთევლა ჟამ .
(trg)="51"> Jesi li videla kako je buljio u nas ?
(trg)="52"> - Da , videla sam .

(src)="20"> თჱნვნა€ვნა ჟამ , მთჟლთმ ეა მს ჟვ ეჲოაეაქ .
(trg)="53"> Iznenađena sam , mislim da mu se dopadaš .

(src)="21"> ქრა პაეთქ ? - ნვ ჟმვქ რჲ ეა პაეთქ ! - ოლართŽთ რთ კაე ჟთ€ვმ , რჲნთ ! £ა ჟამ ნჲა კალჳსნ . - ოა ? - ეპადჲ მთ £ვ ეა ჟამ რვ სოჲჱნაჲ . კჲ £ვ რჲ ? - ნვ ჱნამ , ნჲა კალჳსნ . გჲლვჲ ბთჳ ეა თჱა€ვმჲ . - თჱგთნთ !
(trg)="54"> Šta radiš ?
(trg)="55"> - Ne smeš to da radiš !
(trg)="56"> - Platići ti kad siđem , Toni !

(trg)="57"> Ja sam Noa Kalhun .

(trg)="58"> - Pa ?

(trg)="59"> - Drago mi je da sam te upoznao .

(trg)="60"> Ko je to ?

(trg)="61"> - Ne znam , Noa Kalhun .

(trg)="62"> Voleo bih da izađemo .

(trg)="63"> - Izvini !

(src)="22"> რს ნვ ჟმვ ბთრთ გთქვ ჲე ეგჲ£ვ Šსეთ ! - ს პვეს რჲნთ .
(trg)="64"> Tu ne sme biti više od dvoje ljudi !
(trg)="65"> - U redu Toni .

(src)="23"> ჟთლაჱთ , სბთŽვქ ჟვ ! - ჳჲŽვქ ლთ თჱაŽთ ჟა მნჲმ ? - ქრა ?
(trg)="66"> Silazi , ubićeš se !
(trg)="67"> - Hoćeš li izaći sa mnom ?
(trg)="68"> - Šta ?

(src)="24"> ნვ ! - ნთკაეა ? - ნვ ! ჳვ£ , ჲედჲგჲპთლა რთ £ვ ! - ჱაქრჲ ნვ ? - £ვპ ნვ ზვლთმ !
(trg)="69"> Ne !
(trg)="70"> - Nikada ?
(trg)="71"> - Ne !

(trg)="72"> Hej , odgovorila ti je !

(trg)="73"> - Zašto ne ?

(trg)="74"> - Jer ne želim !

(src)="25"> ს რჲმ ჟლსფა£ს ნვმამ თჱბჲპა .
(trg)="75"> U tom slučaju nemam izbora .

(src)="26"> ჲ , ბჲზვ ! - ოპვჟრანთ ეა ჟვ თჱმჲრაგაქ ! - ქრა რჲ პაეთქ ? ოთრაŽს რვ £ჲქ £ვენჲმ . ჳჲŽვქ ლთ თჱაŽთ ჟა მნჲმ ? პსკა მთ კლთჱთ . თჱაŽთ ჟა Œთმ ! - ს პვეს , თჱაŽთ Žს ჟა რჲბჲმ ! - ნვ ფთნთ მთ სჟლსდს ! ნვ , ნვ , ზვლთმ ! - ზვლთქ ? - პვუთ ! - ზვლთმ ეა თჱა€ვმ ჟა რჲბჲმ !
(trg)="76"> O , Bože !
(trg)="77"> - Prestani da se izmotavaš !
(trg)="78"> - Šta to radiš ?

(trg)="79"> Pitaću te još jednom .

(trg)="80"> Hoćeš li izaći sa mnom ?

(trg)="81"> Ruka mi klizi .

(trg)="82"> Izaći sa njim !

(trg)="83"> - U redu , izaći ću sa tobom !

(trg)="84"> - Ne čini mi uslugu !

(trg)="85"> Ne , ne , želim !

(trg)="86"> - Želiš ?

(trg)="87"> - Reci !

(trg)="88"> - Želim da izađem sa tobom !

(src)="27"> პვუთ ოჲნჲგჲ ! - ზვლთმ ეა თჱა€ვმ ჟა რჲბჲმ ! - ს პვეს , სპვეს , თჱაŽთ Žვმჲ .
(trg)="89"> Reci ponovo !
(trg)="90"> - Želim da izađem sa tobom !
(trg)="91"> - U redu , uredu , izaći ćemo .

(src)="28"> რთ მთჟლთქ ეა ჟთ £აკჲ ოამვრან , ჱაპ ნვ ? რჲ ნთ£ვ ბთლჲ ჟმვქნჲ , თეთჲრვ ! - ს პვეს £ვ , £ა Žს ჲგჲ ჟპვეთრთ .
(trg)="92"> Ti misliš da si jako pametan , zar ne ?
(trg)="93"> To nije bilo smešno , idiote !
(trg)="94"> - U redu je , ja ću ovo srediti .

(src)="29"> ქრა რჲ პაეთქ ? მჲლთმ რვ ნვმჲ£ რჲ ეა პაეთქ ! - ნვ მჲდს ეა გვპს£ვმ !
(trg)="95"> Šta to radiš ?
(trg)="96"> Molim te nemoj to da radiš !
(trg)="97"> - Ne mogu da verujem !

(src)="30"> ჲ ბჲზვ ! ჟაე ნთჟთ რაკჲ ჟთდსპან , ჱაპ ნვ ? - გპართŽს რთ ჱა ჲგჲ . - მჲზეა თ ჳჲŽვქ .
(trg)="98"> O Bože !
(trg)="99"> Sad nisi tako siguran , zar ne ?
(trg)="100"> - Vratiću ti za ovo .

(trg)="101"> - Možda i hoćeš .

(src)="31"> ჲნჲ £ვ ჲნა ევგჲ£კა ჟა კაპნვგალა , ჱაპ ნვ ?
(trg)="102"> Ono je ona devojka sa karnevala , zar ne ?

(src)="32"> ჟვŽაქ ჟვ მვნვ ? - ეა , ნაპაგნჲ , დჲჟოჲეთნ ს ეჲŒვმ გვქს , ჱაპ ნვ ? - ა , ეა . კაკჲ ბთჳ მჲდლა ეა ჱაბჲპაგთმ ? - ზვლვჲ ჟამ ეა რთ ჟვ თჱგთნთმ ჱბჲდ რჲდა , ბთლჲ £ვ რჲ დლსოჲ ჲე მვნვ . ჟამჲ ჟამ ზვლვჲ ეა ბსევმ ბლთჱს რვბვ . ოპჲჟრჲ ჟამ ბთჲ ოპთგსფვნ კა რვბთ .
(trg)="103"> Sećaš se mene ?
(trg)="104"> - Da , naravno , gospodin u donjem vešu , zar ne ?
(trg)="105"> - A , da .

(trg)="106"> Kako bih mogla da zaboravim ?

(trg)="107"> - Želeo sam da ti se izvinim zbog toga , bilo je to glupo od mene .

(trg)="108"> Samo sam želeo da budem blizu tebe .

(trg)="109"> Prosto sam bio privučen ka tebi .

(src)="33"> კაკაგ ლაზჲგ ! კჲპთჟრთქ რჲ ჟა ეპსდთმ ევგჲ£კამა ? ნვ . - ეა , ჟთდსპნჲ . გთევლა ჟამ რვ ოპვ ნვკჲ გვფვ ჟა მალჲმ დჲჟოჲ€თუჲმ პთბთნჟ . ქრა პაეთქ გვფვპაჟ ? - ქრა ? - თლთ ჟსრპა სგვფვ , ჲგდ გთკვნეა ... - ჱაქრჲ ? ჱბჲდ ჟაჟრანკა . - კაკგჲდ ჟაჟრანკა ? - ჲნჲდ კჲ£თ ჟთ მთ ჲბვŽალა . ოა , თჱდლვეა ეა ჟამ ჟვ ოპვეჲმთჟლთლა . ჱნამ ეა ჟამ ჟამჲ ნვკთ ოპŠაგთ მჲმაკ კჲდ ნვ ოჲჱნა£ვქ , ნვ ოჲჱნა£ვქ მვ , ალთ £ა ოჲჱნა£ვმ ჟვბვ .
(trg)="110"> Kakav lažov !
(trg)="111"> Koristiš to sa drugim devojkama ?
(trg)="112"> Ne .

(trg)="113"> - Da , sigurno .

(trg)="114"> Videla sam te pre neko veče sa malom gospođicom Ribins .

(trg)="115"> Šta radiš večeras ?

(trg)="116"> - Šta ?

(trg)="117"> - Ili sutra uveče , ovg vikenda ... - Zašto ?

(trg)="118"> Zbog sastanka .

(trg)="119"> - Kakvog sastanka ?

(trg)="120"> - Onog koji si mi obećala .

(trg)="121"> Pa , izgleda da sam se predomislila .

(trg)="122"> Znam da sam samo neki prljavi momak kog ne poznaješ , ne poznaješ me , ali ja poznajem sebe .

(src)="34"> თ კაეა £ა გთეთმ ნვკჲდ კჲ მთ ჟვ ეჲოაეა , £ა მჲპამ ... გჲლთმ ... მჲდს ეა ოჲლსეთმ ჱბჲდ რჲდა . - ჲ ფვმს დჲგჲპთქ ? ჲ რვბთ .
(trg)="123"> I kada ja vidim nekog ko mi se dopada , ja moram ... volim ...
(trg)="124"> Mogu da poludim zbog toga .
(trg)="125"> - O čemu govoriš ?

(trg)="126"> O tebi .

(src)="35"> ეჲბაპ ჟთ . - ქრა ? - ეჲბაპ ჟთ . - ნვ , ოჲდპვქნჲ მვ ჟჳგაპაქ . ტანრაჟრთფან ჟთ ! ლმოპვჟთჲნთპანა ჟამ ! - ჲბთფნჲ ნთჟამ ჲგაკაგ , თჱგთნთ . ჲ , £ვჟთ . - მჲდს ეა ბსევმ ჱაბაგან .
(trg)="127"> Dobar si .
(trg)="128"> - Šta ?
(trg)="129"> - Dobar si .

(trg)="130"> - Ne , pogrešno me shvaraš .

(trg)="131"> Fantastičan si !

(trg)="132"> Lmpresionirana sam !

(trg)="133"> - Obično nisam ovakav , izvini .

(trg)="134"> O , jesi .

(trg)="135"> - Mogu da budem zabavan .

(src)="36"> თ ოამვრან , ჳპაბაპ , ჟს£ვგვპან , თ ჱნამ ეა ჟრვოს£ვმ ... მჲდს ჟგვ ქრჲ ზვლთქ .
(trg)="136"> I pametan , hrabar , sujeveran , i znam da stepujem ...
(trg)="137"> Mogu sve što želiš .

(src)="37"> ჟამჲ მთ პვუთ ქრა ზვლთქ , თ £ა Žს რჲ ბთრთ ჱა რვბვ .
(trg)="138"> Samo mi reci šta želiš , i ja ću to biti za tebe .

(src)="38"> რთ ჟთ დლსო . - მჲდს ეა ბსევმ .
(trg)="139"> Ti si glup .
(trg)="140"> - Mogu da budem .

(src)="39"> ეა£ , £ვენჲდ ეანა , ნვŽვ ბჲლვრთ . - ნვ გვპს£ვმ . კაკჲ მჲდს ეა ოპჲმვნთმ რგჲ£ვ მთქŠვŒვ ? - მჲპაŽვქ ეა ჟმთჟლთქ ნვქრჲ . £ვჟთ ლთ ჟთდსპან ეა ეჲლაჱთ ? - ჲოსჟრთ ჟვ , ნალაჱთმჲ ჟვ .
(trg)="141"> Daj , jednog dana , neće boleti .
(trg)="142"> - Ne verujem .
(trg)="143"> Kako mogu da promenim tvoje mišljenje ?

(trg)="144"> - Moraćeš da smisliš nešto .

(trg)="145"> Jesi li siguran da dolazi ?

(trg)="146"> - Opusti se , nalazimo se .

(src)="40"> ჲ , კაკგა ჟლსფა£ნჲჟრ !
(trg)="147"> O , kakva slučajnost !

(src)="41"> ალთ , ჟვŽაქ ჟვ ნჲვ , ჱაპ ნვ ? - ეა , ჟვŽამ ჟვ . ეჲ€თ . - ჱეპაგჲ . - ჱეპაგჲ . ეპადჲ მთ £ვ ეა რვ ოჲნჲგჲ გთეთმ . ჟ£ა£ნჲ თჱდლვეაქ . - ჳგალა . ჟრგაპნჲ , ჟ£ა£ნჲ თჱდლვეაქ . - თჱდლვეაქ ჟ£ა£ნჲ , თ რთ თჱდლვეაქ ჟ£ა£ნჲ , თ £ა თჱდლვეამ ჟ£ა£ნჲ ... ჳჲŽვმჲ ლთ ეა კპვნვმჲ ეა ჲედლვეამჲ ტთლმ , სჟკჲპჲ ოჲფთŒვ .
(trg)="148"> Ali , sećaš se Noe , zar ne ?
(trg)="149"> - Da , sećam se .
(trg)="150"> Dođi .

(trg)="151"> - Zdravo .

(trg)="152"> - Zdravo .

(trg)="153"> Drago mi je da te ponovo vidim .