# OpenSubtitles2011/en/2010/54989/3674598_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/si/2010/54989/3983187_1of1.xml.gz


(src)="1"> This story belongs to the fearless Pindaris ( warriors ) .. .. whose saga of bravery was not considered .. .. as a part of history by the British .

(src)="2"> But they could not stop them from becoming a legend .

(src)="3"> " The wind carries the messages . "
(trg)="1"> " සුලග පණිවිඩ ගෙනෙනවා . "

(src)="4"> " The wind carries the messages . "
(trg)="2"> " සුලග පණිවිඩ ගෙනෙනවා . "

(src)="5"> " Don' t write your messages on the leaves . "
(trg)="3"> " ඔබ ලියන්න එපා හසුන්පත් . "

(src)="6"> " Don' t write your messages on the leaves . "
(trg)="4"> " ලියන්න එපා ඔබ හසුන්පත් "

(src)="7"> " When these messages reach foreign land .. " .. they' il cause only grief . "
(trg)="5"> " කවද්ද මේ පණිවිඩ ලගාවුනේ පිට රටින් ...
(trg)="6"> " ... ඔවුන් ශෝකය පළකරනවා . "

(src)="8"> " When these messages reach foreign land .. " .. they' il cause only grief . "
(trg)="7"> " කවද්ද මේ පණිවිඩ ආවෙ පිටරටින් ...
(trg)="8"> " ... ඔවුන් ශෝකය පළකරල . "

(src)="9"> " Krishna .. "
(trg)="9"> " කිශාන් ... "

(src)="10"> All passengers travelling to Madhavgarh , Shyamgarh , Ratanpur ... please get down here .
(trg)="10"> සියලුම මගීන් මඩ්වගර් , ශ්‍යාම්ගර් , රටපූර් වලට ගමන් කරන්න ...
(trg)="11"> කරැණා කරල බහින්න

(src)="11"> All passengers travelling to Madhavgarh , Shyamgarh , Ratanpur ... please get down here .
(trg)="12"> සියලුම මගීන් මඩ්වගර් , ශ්‍යාම්ගර් , රටපූර් වලට ගමන් කරන්න ...
(trg)="13"> කරැණා කරල බහින්නන ..

(src)="12"> All passengers travelling to Madhavgarh , Shyamgarh , Ratanpur ... please get down here .

(src)="13"> ' Justice .
(src)="14"> Fraternity .
(src)="15"> Equality . '
(trg)="14"> " යුක්තිය . සහෝදරත්වය . සමානාත්මතාව . "

(src)="16"> ' That' s why the sun never sets on the British Empire . '
(trg)="15"> " මේ බ්‍රිතාන්‍ය හිරැ නොබසින අධිරාජ්‍යයයි . "

(src)="17"> Are you from London Times ?
(src)="18"> - Yes , London Times .
(trg)="16"> ඔයාගෙ ලන්ඩන් වෙලාවද ? - ඔව් , ලන්ඩන් වෙලාව .

(src)="19"> Ram Singh , you' ve been with king Prithvi Singh for a long time .
(src)="20"> - Yes .
(trg)="17"> රාම් සින්ග් , පීත්වි සිංග් බොහෝ කල් . - ඔව් .

(src)="21"> Tell me something .
(trg)="18"> කියන්න මට ටිකක් .

(src)="22"> At a time when the entire country is following Gandhi ..
(trg)="19"> මට කියන්න එන වෙලාව ගාන්ධිගෙ තාලෙට යන රට ...

(src)="23"> Everyone talks about non- violence .. .. but Your Highness Prithvi Singh .. .. is preaching violence .
(trg)="20"> කවුද කතා කරන්නෙ අවි හිංසාව ගැන ...
(trg)="21"> ... නමුත් ඔහු උසස් පීති සංග් ...
(trg)="22"> ... ඒව බන .

(src)="24"> Why ?
(trg)="23"> ඇයි ?

(src)="25"> And why does he hate us so much ?
(trg)="24"> ඇයි ඔහු වෛර කරන්නෙ අපිට ඔයතරම් ?

(src)="26"> Why doesn' t he have faith in the British Empire ?
(trg)="25"> ඇයි ඔහුට විශ්වාසයක් නැත්තෙ බිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය ගැන ?

(src)="27"> Faith .
(trg)="26"> විශ්වාසය

(src)="28"> Faith leads to betrayal .
(trg)="27"> විශ්වාසය නායකත්වය දුන්‍ෙන පාවාදෙන්න .

(src)="29"> ' Year 1862 , when Chandangarh attacked Madhavgarh . '
(trg)="28"> " වර්ෂ 1862 , චන්දුගර් සටන . "

(src)="30"> Hail the prince .
(src)="31"> We can' t wait any longer .
(trg)="29"> සැරද කුමරැවනි . අපිට ඉන්න බෑ ඒ තරම් කල් .

(src)="32"> Chandangarh' s army is overpowering our army .
(trg)="30"> චන්දුගර් ගේ හමුදාවට වඩා අපේ හමුදාව ශක්තිමත් .

(src)="33"> Order the reserve troops to march forward .
(trg)="31"> අමතර භට කණ්ඩායම් ඉදිරියට යවන්න .

(src)="34"> It' s not necessary that wars are always won with might .
(trg)="32"> එය අවශ්‍ය වෙන්නෙ නෑ මේ යුද්දෙට හැම විටම විකුමාන්විතව දිනනව .

(src)="35"> They' il be here soon .
(trg)="33"> ඔවුන් ඉක්මනින් මෙහි එයි .

(src)="36"> You' re putting the lives of your troops at stake for those Pindaris
(trg)="34"> ඔබලා මෙහෙයවන්න ඔබලාගේ හේවායන්

(src)="37"> They must be drunk with their local brew .. .. and must be wading in a pile of muck .
(trg)="35"> ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙයි කසිප්පු බොන්න ...
(trg)="36"> ... තව ජාරාවක් වගේ .

(src)="38"> Though you know that Pindaris .. .. are men of their word , you still do not believe that they ..
(trg)="37"> කෙසේ වුවත් දන්නව ඒ පින්ඩරිස් ...
(trg)="38"> ... මිනිහ දන්නව ඔවුන්ගේ වචන , ඔබ ඒත් ඔවුන් විස්වාස කරන්න එපා ...

(src)="39"> These inebriated Pindaris might be .. .. Ioudmouths and uncivilised .
(trg)="39"> පින්ඩරිස්ල වෙරි කරල දිනයි ...
(trg)="40"> ... හයියෙන් කෑ ගහයි නැහැදිච්ච විදිහට .

(src)="40"> But once they are astride their horses wielding their swords ..
(trg)="41"> නමුත් බැරිවෙලා හරි ඔවුන් ඔවුන්ගේ පා විහිදුවා එසවුවොත් අවි ...

(src)="41"> Now , the reserve force will be useful to us .
(trg)="42"> එවිට , ඉතිරි සේනාව උපයොගී කර ගන්නවා අපි .

(src)="42"> Chief .
(src)="43"> The crown prince has invited you for a drink to celebrate the victory .
(trg)="43"> උත්තමයානනි . ඔටුන්න හිමි කුමාරයා ආරාධනා කරයි සමරන්න මධුවිත බී ඔහු සමග .

(src)="44"> The chief of Pindaris Hyder Ali ..
(trg)="44"> හයිඩර අලි පින්ඩරිස්ලගෙ නායකයා

(src)="45"> .. only drinks with the kings .
(trg)="45"> ... බොන්නේ රජු සමග පමණයි .

(src)="46"> Prithvi .
(src)="47"> - Yes , Chief .
(trg)="46"> පිරිත්වි . - ඔව් , උතුමාණනි .

(src)="48"> Go .
(trg)="47"> යනවා .

(src)="49"> Magan , Chaman .
(src)="50"> - Yes , Chief .
(trg)="48"> මගන් , චාමන් . - ඔව් , උතුමානනි .

(src)="51"> Naunihal .
(src)="52"> - Yes , Chief .
(src)="53"> - Bhairav .
(trg)="49"> නවුනිහාල් . - ඔව් , උතුමානනි . - බහර්වි . - උතුමානනි .

(src)="54"> - Yes .

(src)="55"> All of you go along with him .
(trg)="50"> ඔබල ඔක්කොම මා සමග එන්න .

(src)="56"> And get our lands back from him .
(src)="57"> - Come on
(trg)="51"> අපේ බිම අපි නැවත ඔහුට ලබා දෙමු . -

(src)="58"> Victory be to Guru' s Khalsa .
(trg)="52"> ජයගුහනය .

(src)="59"> Chief ..
(trg)="53"> උතුමානනි ...

(src)="60"> - Calm down .
(trg)="54"> - සන්සුන් වෙනවා .

(src)="61"> It needs to be dealt with calmly .
(trg)="55"> ඒක අවහයයි .

(src)="62"> Didn' t Hyder Ali come along ?
(trg)="56"> හයිඩ අලි දිගටම එයි ද ?

(src)="63"> Prince , even your father king Sangram Singh .. .. wouldn' t address Pindari chief Hyder Ali by just his name .
(trg)="57"> කුමාරයා , වහාම ඔබ පිය රජු සංගරාම් සිංග් ...
(trg)="58"> ... පින්ඩරිස් පුදානියා හයිඩරා අලිග‍ෙ හරි නම .

(src)="64"> Save your attitude for the enemies .
(trg)="59"> සුරකියි ඔබව ඔබේ සිතුවිලි සතුරාගෙන් .

(src)="65"> At the moment , I want to conquer the entire province .
(trg)="60"> එක මොහොතක , මට අවශ්‍යයි පලාතෙම බලය තහවුරැ කරන්න .

(src)="66"> Of course .
(src)="67"> But we made a pact only for this battle .
(trg)="61"> සැබැවින්ම . නමුත් අපි හදන්න ඔනේ මෙහි විහ්වාසය .

(src)="68"> And , in return , you .. return us our lands .
(trg)="62"> අාපහු ඔබට ,
(trg)="63"> ... නැවතත් අපේ බිම . - මට ඒක විහ්වාසයි .

(src)="69"> - I surely will .

(src)="70"> But first , let me introduce you to my friends .
(trg)="64"> නමුත් පලමුව , අවසර දෙන්න මට මගේ මිතුරන් හදුන්වා දෙන්න

(src)="71"> Your father said that the British .. .. are in favour of Chandangarh .
(trg)="65"> ඔබගේ පියානන් කීවා බිතානය
(trg)="66"> ... චන්දුගර් වලට ලැබුන බව .

(src)="72"> Prithvi .
(src)="73"> Prithvi .
(src)="74"> Prithvi .
(trg)="67"> පිත්වි . පිත්වි . පිත්වි .

(src)="75"> This is politics , and it' s beyond your knowledge .
(trg)="68"> මේ දේශපාලනය , සහ ඔබගේ දැනුමෙන් එහා .

(src)="76"> You just enjoy the English liquor .
(trg)="69"> දැන් ඔබ රස බලන්න එන්ගලන්තේ අරක්කු .

(src)="77"> Bring it forth .
(trg)="70"> ගේන්න ඒක ඉස්සරහට .

(src)="78"> We drink only the blood of these British .
(trg)="71"> අපි ඔය සුද්දන්ගේ ලේ බොන්න ඔනෙ .

(src)="79"> What era are you living in , Prithvi ?
(trg)="72"> මොකක්ද ඔබ ජීවත් වෙන කාලය , පරිවිති ?

(src)="80"> We should only befriend the rulers of half the world .. and not take up enmities .
(trg)="73"> අපිට උදව් වෙයි ලොකයේ ආන්ඩු රාහියක්
(trg)="74"> ... නැගී සිටීමට එරෙහිව .

(src)="81"> Prince ..
(trg)="75"> කුමාරයාණනි ...

(src)="82"> - Naunihal !
(trg)="76"> - නවුනිහල් !

(src)="83"> Are you done ?
(trg)="77"> ඔබ හරිද ?

(src)="84"> Return us our lands , and get lost from here .
(trg)="78"> ආපසු ගන්න අපේ රට , පැන යමු මෙහෙන් .

(src)="85"> Land ?
(src)="86"> Where do you want your lands ?
(trg)="79"> රට ? කොහෙද ඔබට ඔබේ රටක් ?

(src)="87"> There ?
(trg)="80"> මෙන්න ?

(src)="88"> Do you want it there ?
(src)="89"> There ?
(trg)="81"> ඔබට කරන්න පුලුවන්ද එය ?

(src)="90"> There ?
(trg)="82"> මෙහෙ ?

(src)="91"> Or below the stairs of our palace ?
(trg)="83"> පහල පඩිපෙල ලග අපේ තැනද ?

(src)="92"> Where you' il always get to witness my progress .. .. even after you' re dead .
(trg)="84"> සැමවිට ඔබලා කොටස්කරැවන් මගේ දියුනුවේ ...
(trg)="85"> ... ඔබලාගේ මරණයෙන් පසු .

(src)="93"> And as far as your companions are concerned ..

(src)="94"> Take a look .
(trg)="86"> බලන්න .

(src)="95"> Treachery .
(trg)="87"> ද්‍රෝහියා .....

(src)="96"> Prithvi , we' il deal with them later .
(trg)="88"> පරිවිති , අපි පසුව ඔවුන්ට කොටස දෙමු .

(src)="97"> We need to save our Pindari brothers first .
(trg)="89"> අපිට අවශයයි අපගේ පින්ඩරි සහෝදරයා පලමුව .

(src)="98"> Let' s get down there .
(src)="99"> Quickly .
(trg)="90"> ඉක්මනින් ඔවුන්ව බිම දාන්න .

(src)="100"> Fire .
(trg)="91"> වෙඩි තියන්න .

(src)="101"> Kill them .
(trg)="92"> ඔවුන් මරන්න .

(src)="102"> Prithvi , get out of here .
(src)="103"> Be quick .
(trg)="93"> පරිත්වි , මෙහෙන් පිට වෙන්න . ඉක්මනින් .

(src)="104"> But Chief .. - Go .
(src)="105"> Don' t think .
(src)="106"> Go .
(trg)="94"> නමුත් උතුමානනි ... - යන්න . හිතන්න එපා . යන්න . අපි රැවටුනා .

(src)="107"> We' ve been deceived .

(src)="108"> Don' t let them escape .
(trg)="95"> ඔවුන්ගෙන් බේරෙන්න .

(src)="109"> Hail Lord Shiva .
(trg)="96"> සැරදේවා උතුමානනි .

(src)="110"> Come on .
(trg)="97"> ඉදිරියට එන්න

(src)="111"> It is our mistake .
(src)="112"> We trusted the wrong man .
(trg)="98"> ඒක අපේ අත් වැරැද්දක් . ඒ මිනිහ විශ්වාස කලා වැරදි .

(src)="113"> The king .
(trg)="99"> රජතුමනි .

(src)="114"> I' m the only one entitled to be punished .
(trg)="100"> මම ඒකට ඔහුට දඩුවම් කරන්න .

(src)="115"> That' s why I' ve decided ..
(trg)="101"> ඇයි ඔබ ඒක සැලසුම් කලේ ...

(src)="116"> - What' ve you decided , Chief ?
(trg)="102"> - මොකක්ද ඔබේ සැලැස්ම , උතුමානනි ?

(src)="117"> Haven' t we lost enough men ..
(trg)="103"> අපේ ගොඩක් මිනිස්සු නැතිවුනා ...

(src)="118"> .. that we should lose another one ?
(trg)="104"> ... නැවතත් ඒක කරන්න බෑ ?

(src)="119"> We' il leave our homes .
(src)="120"> Burn down our fields .
(trg)="105"> අපි ජීවත් වෙන ගෙවල් . කුඹුරැ ගිනි තියල .

(src)="121"> We' il spread in different directions .. .. as rebellious farmers and warriors .
(trg)="106"> අපි මෙහෙයුම වියප්ත කලා ...
(trg)="107"> ... කැරලි කාර ගොවියන් .

(src)="122"> And then we won' t just get our lands back .. but drive the king and the British out ..
(trg)="108"> ආපිට ඔවුන්ගේ බිම අපි ලබාදෙන්න ඔනෙ
(trg)="109"> ... නමුත් රජු බ්‍රතාන්‍යයෙන් පිට‍ ගිහින් ...