# OpenSubtitles2011/en/2003/15245/3152532_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/ka/2003/15245/3850390_1of1.xml.gz


(src)="1"> 00 : 00 : 05, 230 -- > 00 : 01 : 05, 560 D e S t o Production LTD .
(trg)="1"> კაკგჲ ჟრაგა ? - თჱგთნწგაი . ნადლაჟთჳ ჟთ ფაჟჲგნთკა , ჱა ეა ჟვ ოპთბვპა ოპვეთ ეზვიკ ეა ჟრანვ . თჱკლძფთ დჲ ! ჲოთრგამ ჟვ , ნჲ პყკარა მთ ვ თჱრპყონალა !
(trg)="2"> დჲრჲგჲ . ნვ ვ ჱა გწპგანვ , ფვ თმაქ ფაჟჲგნთკ ჟ ალაპმა . მაპკა რაიმვკჟ . რაკა ევ , ეჲბპვ ნაოპაგვნჲ მვნრვ . ეაზვ ჟგვრთ !

(src)="2"> Presents :
(trg)="3"> 6 ჟსრპთნრა ვ ! - ჟყზალწგამ ! ჟყდლაჟთჳმვ ჟვ ევუარა ეა ნვ პაჱბთპარ . - ეჲგთზეანვ .

(trg)="4"> ჟყდლაჟნა ლთ ჟთ ჱა ვეთნ ბყპჱ ჟვკჟ ? აკჲ სჟოვვქ ეა დჲ ნაოპაგთქ , ბვჱ ეა მვ ჟყბსეთქ .

(src)="3"> 2 & 1/ 2 men s5e02 So ...
(trg)="5"> ნვ დჲ ჲბმთჟლწქ , ნალთ ?

(src)="4"> You' re on your way to a ball game . yep . it' s a little treat for jake' s birthday . that was months ago .

(src)="5"> we were waiting for bobble head day .

(src)="6"> it' s good for jake to see other bobble heads .
(trg)="6"> ჱა ბჲდა ! ფაპლთ !

(src)="7"> hey , dad , i just checked online . dodgers are in san francisco today .
(trg)="7"> ეჲბპვ ლთ ჟთ ? - პაჱბთპა ჟვ .

(src)="8"> yes , well ... we' d beter get going , then .
(trg)="8"> ჱაღჲ ოთრაქ ? - ჱაჟოალ ჟთ ნა ჟრყლბთრვ . ჟვპთჲჱნჲ ლთ ?

(src)="9"> it' s quite a drive . must you continue with this pathetic little charade ? at this point , we' re kind of committed . all right , all right , we' re not going to a ball game . we' re not ? man , this is the worst birthday ever . why do you have to lie to me ? we don' t have to . it' s a choice we make . well , you both might find this all amusing , but i do have feelings and i can be hurt . sorry , mom . it' s just crushing to know that my own sons think so little of me . really ? after all this time ? charlie . we' re both sorry . is there anything we can do to make it up to you ? well , as a matter of fact , there is . you just walked right into that . teddy is out of town and i need an escort for the civic light opera benefit this evening . why don' t you try one of those escort services ? charlie , if i were going to pay $200 an hour for a man , i would not be taking him to the opera . that' s fair . well , i' d love to help you out , mom , but i have a date tonight . oh . so now it' s inflatable sex doll night at dodger stadium . no . no , i really have a date . and the doll was a gag gift from one of my patients . charlie , what about you ? i tried it once , but i prefer a real woman . do you have plans this evening ? oh , i ... well ... woman : hey , steve . in here . as a matter of fact , i do have plans . i have a very special lady friend over for the weekend . and here she is now . hey , baby . hi . excuse me .
(trg)="9"> რჲგა ნვ ვ ჳსბაგჲ . კჲლკჲ ჟთ ოთლ ჟნჲღთ ? ნვკა ოჲმთჟლწ ...
(trg)="10"> ნვ ჱნამ .
(trg)="11"> ფსეწ ჟვ კაკ ჟყმ სჟოწლ ეა ჟთ ჟგალწ ოანრალჲნა ოპვჱ ჲბსგკთრვ . მჲზვ ეა ჟთ დთ ჟგალთლ თ ოაკ ეა ჟთ დთ ჲბსლ . ჱაღჲ მთ ვ ეა ჲჟრაგამ ჟ ჲბსგკთ , ნჲ ბვჱ ოანრალჲნთ ? ჱა ეა ოპვჟლვეგაქ ნვჟკლჲნნა ოპჲჟრთრსრკა ?

(trg)="12"> ნვ ვ თჱკლძფვნჲ . რთ კყევ ჟთ ბთლ ? ბწჳ ჟ ლთნეჱთ ? - კჲწ ვ ლთნეჱთ ? მაიკარა ნა ვლეპთეზ . - კჲი ვ რჲწ ? ოპთწრვლწრ ნა ეზვიკ . ეზვიკ მთ ვ ჟთნ !

(trg)="13"> ჱნამ კჲი ვ ეზვიკ . ნვ ჱნამ კყევ ჟა მთ ოანრალჲნთრვ . თჱგთნთ მვ .

(src)="10"> ( retching ) isn' t she something ?
(src)="11"> ( retching ) okay , but get a town car , ' cause i ain' t going sober .
(trg)="14"> ოჲჱნაი კჲი ვ წლ მვქანა ჟალარა ? ფსენჲ . ჲრთგამ ეა ჟთ ლვდნა . ეზვიკ ნვ ბლვჟრთ ჟ თნრვლვკრ , ნჲ გ კპავნ ჟლსფაი ღვ ჟვ ჟვრთ , ფვ ფსკაქ მაიკარა ნა ოპთწრვლწ მს . ღვ მს კაზა , კჲდარჲ მს ეჲიევ მჲმვნრყრ . - კჲდა ღვ ვ რჲგა ? კჲდარჲ ჟყმ ჟთდსპვნ , ფვ თმამ ჟრაბთლნა გპყჱკა . ნვ თჟკამ ეა სჟლჲზნწგამ ოპთწრვლჟრგჲრჲ მს ჟ ვლეპთეზ . ჟთნყრ ნა ლთნეჱთ , ნალთ ?

(src)="12"> your town car' s here . terrific . come on . now i have beeto a lot of these things with mom , and i know you think it' s going to be bad , but believe me , it' s going to be worse than you can even imagine . you' re really enjoying this , aren' t you ? you just love seeing me unhappy . well ... yeah . i mean , did you feel sorry for me when i had to wear that cowboy outfit to her celebrity aids hoedown ? that was different . how ? it was you . yeah , well , now it' s you . yippee- ky- yay , mother- accompanier .
(trg)="15"> ჲრლთფნა ოამვრ . ნვ ჟყმ კაჱალ ნთღჲ ნა ეზვიკ , ჱაღჲრჲ რჲი ჲღვ ჟთ ვ ევრვ . თჱჲბღჲ ნვ ვ ჱაოჲჱნარ ჟყჟ ჟვკჟსალნთრვ ჲრნჲქვნთწ ნა გყჱპაჟრნთრვ .
(trg)="16"> ჲრ რგჲთრვ ლთ ვ ?

(src)="13"> want a few tips ?
(trg)="17"> ალყნ , რწ ვ ნა 16 . - თ გყოპვკთ რჲგა ოთრამ ... ჟ ნაევზეა ეა ნვ ბყეა ოპთჱჲგაგან ჱა ჟგთევრვლ გ ჟყეა , ჲრ რგჲთრვ ლთ ვ ? - თჱლვჱვ ჲრ ნვდჲგარა ჟრაწ . ჱაღჲ ღვ თჱლთჱა ჲრ ჟრაწრა მს გ 7 ჟსრპთნრა ? რთ კაკ მთჟლთქ ? - რჲი ვ ნა 16 ! ეა თჱფაკა ეჲკარჲ ჟრანვ ოყპგჲკსპჟნთკ გ სნთგვპჟთრვრა ლთ ? ბწჳ გრჲპჲკსპჟნთკ თ ნვ ბწჳ დჲრჲგ ვმჲუთჲნალნჲ ! წგნჲ ვ ოჲ- ნაოპვე ჟ მარვპთალა . - რჲგა ვ ნვოპთვმლთგჲ ! ღვ ჟთ ოჲდჲგჲპთმ ოჲ გყოპჲჟა !

(src)="14"> like what ? well , let' s see , mom likes to starve herself for a few days before these events so she can fit into her gown . that means she' il be knocking back vodka gimlets on a completely empty stomach . aw , geez . she can be a cranky drunk . cranky ? i got bitch- slapped with my own ten- gallon hat . so what' s the tip ? don' t wear a ten- gallon hat ? all you have to do is bring along a little baggie of crackers . you know , saltines , goldfish , anything you can stuff down her throat to soak up the booze . how about a throw pillow ? oh , and whatever you do , don' t let her take off her shoes . why not ? well , a ) you' il be carrying them all night , and b ) you' il wind up giving her a foot massage in the lobby , and that' s not something anybody wants to see . oh , god . not to mention the fact that it puts you on bunion patrol .
(trg)="18"> მჲზვ ეა რთ ეაევ ნწკჲი ჟყგვრ . ეგამა მყზვ თ ოჲლჲგთნა ჟვჱჲნ 8 , ვოთჱჲე 1
(trg)="19"> ნვ მჲდა ეა ოჲგწპგამ . ჟთნყრ მთ ვ ბთლ ჟ ეგვ მჲმთფვრა . ეგვ ჱა მჲმვნრა .

(src)="15"> anyway , have fun . i' m off to pick up a beautiful , smart , funny , sexually available woman who , best of all , is not my mother . give it time . you' il get her there .
(src)="16"> in consideration of the evening you have ahead of you , i' m gonna let you have that one .
(src)="17"> yeah , these are the good times .
(trg)="20"> ნვ ჱნავმ რჲფნარა ბპჲიკა , მჲზვ ჲღვ ნწკჲი ეა თჱლვჱვ . მთჟლთქ ლთ ? - გჟთფკჲ ვ გყჱმჲზნჲ . ჱნამ კაკ ეა პაჱბვპა ! - ფაკაი ! ვლა რსკ . ჲბმთჟლთ ნვღარა . გვპჲწრნჲჟრრა ჟთნყრ მთ ეა ვ ჲპდანთჱარჲპ ნა ჲპდთწ ? ნვ თჟკამ ეა ჟყმ ოვეანრთფვნ , ნჲ ჱა ჲპდთწ ჟა ნსზნთ მთნთმსმ ქვჟრ ესქთ . ნვღარა ჟრჲწრ რაკა - მაჟრსპბთპაღ , ეგჲიკა , რპჲიკა , ეგვ ეგჲიკთ ჟ პაჱმწნა , ეგვ ეგჲიკთ ჟყჟ ჱპთრვლ თ ჟრაგა ჲპდთწ . ჲბვჱოჲკჲვნ ჟყმ , ფვ ჱნავქ რჲგა . - გჟვკთ დჲ ჱნავ . რპწბგა ეა ბყევ ოპვკპარვნჲ გ ჱაპჲეთქ ! რპთ ზვნთ თ მყზ ნა თმვ ბყე .

(src)="18"> another gimlet please . you sure you don' t want a wheat thin ? mmm , wheaty . no . i need the liquor to dull the pain . my shoes are killing me . yeah , but they look wonderful on your feet , right where they are now . oh , look who' s over there . who ? one of the most powerful union leaders in hollywood . what about him ?
(trg)="21"> ჟოპთ ჟვ ! ღვ დჲ ნაკაზვქ ლთ ? ეა დჲ ნადპაეწ ლთ ? რჲგა ვ ჱნაფთრვლნჲ ოჲჟრთზვნთვ . - ნვ ვ ჟმვქნჲ ! ჳლაოვრჲ ჟვ ჟოპაგწ ოჲ- ეჲბპვ ჲრ მვნ . აჱ ჟვ ჟყბსეთჳ ჟამ ნა ჟრყლბთრვ . ჟრანალ ჟთ . ბწჳა გ ოჲღარა .

(src)="19"> really ? the mob ? yeah , they say he killed a writer once just to make a point . what was the point ? " i can kill a writer . "
(trg)="22"> ჱაღჲ ჟა ბთლთ გ ოჲღარა ? - ნვ ჱნამ , ნჲ თმარ ოჲღვნჟკთ მაპკთ .

(src)="20"> and the silver- haired man he' s talking to ? yeah ? that is the king of vaginal rejuvenation surgery , but interestingly , he' s never used one himself , rejuvenated or otherwise . wouldn' t that make him the queen of vaginal surgery ? good for you , charlie . i wish i' d thought of that , and from now on i did . it' s yours . so , what other dirt you got ? oh , darling , you know i don' t like to speak ill of anyone .
(trg)="23"> თმალ ჟყმ ნწკაკყგ ოლან . ჱაღჲ ჟრვ ბსენთ რჲლკჲგა პანჲ ? გთეწჳმვ ეგვ მჲმთფვრა ეა თჱლთჱარ ჲრ ჟრაწრა ნა ეზვიკ . ეგვ ? - ეგვ . რთკგვნთკა ვ ოპაგთლ რპჲიკა ? ნწმა კაკ ეა ჟმვ ჟთდსპნთ . მჲზვ უწლა ნჲღ ეა ჟა სფთლთ .
(trg)="24"> ბჲზთფკჲ , ოპაგთლ ვ რპჲიკა .
(trg)="25"> ეჲბპჲ სრპჲ . - ეჲბპჲ სრპჲ .

(src)="21"> ( both laughing ) all right . bankrupt , embezzler , tushie tuck , bigamist , pill freak and that one over there underwent surgery to have a cell phone removed from his lower intestine . ouch . how in the world did it get there ? one can speculate , but i have it on good authority that it was set to vibrate .
(trg)="26"> დლაევნ ლთ ჟთ ? - ეა . ზაევნ ლთ ჟთ ? დჲპე ლთ ჟთ ? - ნვ მს ჲბპყღაი გნთმანთვ . კაკგჲ ოპაგთ ჟნჲღთ ? ნთღჲ . - რაკა ლთ ? გვფვპ კარჲ გჟწკა ეპსდა . - ჲბღჲ გჱვრჲ . რთჳა თ ჟოჲკჲინა ?

(src)="22"> how do you know all these things ? oh , charlie , it' s my business to know these things . high end real estate is all about gathering information and forging relationships . hello , beatrice darling .
(trg)="27"> ჟკსფნა ? - რაკა მთჟლწ . ნთღჲ , კჲვრჲ ეა რპწბგა ეა ფთჟრწ ? ნვ . გჟყღნჲჟრ , წეჲჳ ჟანეგთფ გ ლვდლჲრჲ . ჱნავჳ ჟთ !

(src)="23"> lovely to see you . you two- dollar whore . you know , mom , it' s great to watch you doing autopsies when i' m not the cadaver . half the fun is sharing with someone you love . oh , you see the statuesque woman over there the one with the knockoff prada handbag ? don' t tell me -- she' s not a woman . oh , she' s a woman . she' s an amazing woman . she built a children' s hospital in guatemala . yeah , and ... ? once they' re healthy enough to walk , she flies them to los angeles and leases them out to celebrities as household slaves . hello , dear .
(trg)="28"> ჱა კაკგჲ დჲგჲპთქ ? - გთეწჳმვ მჲმთფვრარა , ეზვიკ .
(trg)="29"> ჟრანა ნვლჲგკჲ . ეგვ მაუკთ თჱლთჱარ ჲრ ჟრაწრა რთ ! ფსკნთ ოვრ ! ფაპლთ , ნვ ვ სეაფნჲ ! - ოპაგ ჟთ . ჱაჟლსზაგა ოპვდპყეკა ! - ჟოპთ ! კაკგჲ ჟა ოპაგთლთ გ ჟრაწრა რთ ? გვფვ რთ კაჱა , ოპაგთლთ ჟა ჟანეგთფ . - აკჲ ჲბთფარვ ! ფაკამ ჲრდჲგჲპ . კაჱგარ ჟვ რთტანთ თ ეზჲან , ჲრ მჲვრჲ სფთლთღვ ჟა თ ჲბთფარ ეა კაპარ ჟყპტ . ფსენჲ . კაკგჲ ოპაგთჳა გ ჟრაწრა რთ ? ჟოჲკჲინჲ , ჟვდა ღვ რთ კაზა . - ეა , ჟოჲკჲინჲ ! ჟვდა ღვ რთ კაზვ . ღწჳა ეა ჟოწრ გ კჲლარა ჟთ , ჱა ეა ოჲჟპვღნარ ოყპგთრვ გყლნთ , ა აჱ დთ ოჲკანთჳ ეა ოპვჟოწრ . - ჱნაფთ ნთღჲ ნვ ვ ჟრანალჲ ? ნვ , ჟამჲ ოპთწრვლთ ჟმვ . აჱ ჟოაჳ ნა ოჲეა .

(src)="24"> i' m trying to sell her home . it' s hard to put a good spin on " media room slash dungeon . "

(src)="25"> i' m sorry , alan , i can' t do this . sure you can . i mean , you are , and if you' il allow me to say so , you' re pretty good at it . it' s not you , it' s me . yeah , right . what is that supposed to mean ? sharon , i have been rejected by ... 32 different women in my life . and you know what , it' s never been me . okay , it' s you . feel better ? actually no . you' re a very nice guy . no , that' s even worse you know what they say about nice guys . yes , they finish last . no , the finish in the shower . what do you want me to say ? i can' t help it if i' m not sexually attracted to you . yes , you can . you just have to make an effort . you know those jokes you don' t get right away ? and then in a day or two you find yourself laughing and laughing ? that' s me . i' m one of those jokes . you' il sleep with me now , and you' il be attracted to me later . please , sharon , just , just give me a chance .
(trg)="30"> რჲგა ვ ოჲგჲე ჱა პაეჲჟრ !
(trg)="31"> ჱაღჲ მვ თჱლყდა ჱა ჟნჲღთ ? რაკა ვ ოჲ- ლვჟნჲ . ჱაღჲ ნვ ოჲთჟკა პაჱპვქვნთვ ? - ნწმაქვ რვ . ა კყევ ბვქვ ?
(trg)="32"> ბწჳ ნა ტთრნვჟ .

(src)="26"> aw , what the hell .
(src)="27"> good to see you , dear . you look marvelous . for a heroin addict .
(trg)="33"> მალკჲ კაპეთჲ , ჟოთნთნდ , ლვკთ რვზვჟრთ ... ჟამჲ ჟვ ოჲეეყპზამ , ნვ დჲნწ დჲლვმთ მსჟკსლთ . ნვ ვ კპაჟთგჲ . ოპვეოჲფთრამ თჱოთლვნჲ რწლჲ . კარჲ ნა ... თჟსჟ . - ნვ გყგლთფაი დჲჟოჲე , ალყნ . გჟვ ოაკ მჲზვქვ ეა ჟვ ჲბაეთქ , თლთ ეა ოთრაქ ფთფჲ ჟთ . რთ ნვ გეთდაქვ , ა რჲი ჟთ ოპაღაქვ ოანრალჲნა ოჲ ოჲღარა . გთეწლ ჟთ მვ ? პაჱბპა ლთ ჱაღჲ დჲ ოპაგვჳ ? ნვ . - თ ნვ მვ ოჲოთრა ? ნასფთლ ჟყმ ჟვ ეა ნვ ჲბპყღამ გნთმანთვ . კჲდარჲ თჟკაქ ეა კანთქ დჲჟრთ , რპწბგა ეა ოპვესოპვეთქ ნწკჲი ჲრ ნაჟ . ჳსბაგჲ . - წ , გთზ . თმა ბვლვზკა გ ეზჲბა .

(src)="28"> let me ask you something . mm . if you don' t like any of these people , why do you come to these things ? charlie , do you read the paper ? do you have any idea what the los angeles real estate market is like now ? can' t say i do . hey , how are those feet feeling ? you want to put your shoes back on ? no one is selling unless they have to . which means i have to be out working these rooms every night to learn who' s getting divorced , who' s dying , who can' t make bail , who' s crappy sitcom got cancelled .
(trg)="34"> " სგაზავმთ , თნჟოვკრჲპ ნჲმვპ 94 , ოთქა გთ ჟ ბჲლკა გ ჟყპუვრჲ . უთოყრ , კჲირჲ ჟრვ ჲეჲბპთლთ მთ ჱაღთოა რჲოკთრვ .
(trg)="35"> ბლადჲეაპწ გთ , ფვ ჲბპყღარვ გნთმანთვ ნა ოპჲბლვმა მთ . თჟკპვნჲ გაქ , ფაპლჱ ტპვნჟთჟ ჳაპოყპ . "

(src)="29"> let' s face it , i' m not a young woman anymore . i mean , in the old days i could find out all that stuff at home on my back .
(trg)="36"> რჲგა ჲბწჟნწგა კპყგრა ოჲ ბჲკჟვპკთრვ მთ .
(trg)="37"> ოჲნვ ჟვ ნაეწგამ .

(src)="30"> evelyn . margaret . good to see you . how' s married life ? oh , just one long honeymoon . that' s because she bangs a different groom every night .
(trg)="38"> თმამ მალკა თჱნვნაეა ჱა რვბ ! - აჱ თმამ ... ნაოყლნჲ ნჲპმალნა თ ეჲჟრარყფნა თჱნვნაეა ჱა რვბ . ჳაპვჟგა ლთ რთ ? ჲ , ეა . რგჲწრა თჱნვნაეა სგვლთფთ მჲწრა .

(src)="31"> hi , charlie harper . oh , my god ! that was amazing . wasn' t that amazing ? i hate myself . what ? no , no , you were great . you did a crackerjack job . why do i do this ? why do i have this constant need to degrade myself ?
(trg)="39"> რჲგა ჟმვრანა ლთ ვ , თლთ ჟმწრაქ ეა მვ ბპყჟნვქ ? ნწმამ ოპვეოჲფთრანთწ . - ჟმვრანა ვ , ალყნ . ნთჟკჲმაჟლვნა ლთ ვ ? ჲოთრგამ ეა ჲრჟლაბნა . ჟოჲკჲინჲ , ნწმა რთ ეა წ ჲბლთჱგაქ .

(src)="32"> would it help to cuddle ? don' t touch me . okay , no touching . the image of you lying on top of me will haunt me forever .
(trg)="40"> ეა რთ ვ ჟლაეკჲ !

(src)="33"> did you want to be on top ?
(src)="34"> ' cause if you give me a half an hour and a glass of juice , we could try that .
(src)="35"> hey , hey , dr . phillips , it' s me , sharon . i did it again ! i don' t know why ! i felt sorry for him .
(trg)="41"> მამჲ ! - ოჲ ეწგჲლთრვ ! ჱაღჲ ნვ ჟთ ნა სფთლთღვ ? - სფთრვლთრვ თმარ ჟყგვრ ! ჱაღჲ ნვ ჟყმ სგვეჲმვნა ? - ნვ ჱნამ . ეზვიკ ღვ ჲჟრანვ ჱა გვფვპწ . - ოთრალ ლთ ვ ბაღა ჟთ ? ეა , კაჱა , ფვ ნწმა ოპჲბლვმ . - ლყზვ ! მნჲდჲ ლყზვ ნაოჲჟლვეყკ . ჲოთრგამ ეა დჲ ნასფა უვნნჲჟრთ . ოჲეაი მთ კყპოთფკა , ჟმვრანარა მნჲდჲ ჟვ პაჱრვფვ . თჟკაქ ლთ ოაი ? ეა . თმარვ ლთ ჟმვრანა ? ოჲ ოპთნუთო ეა . ნჲ ნვ წ გთზეამ . მნჲდჲ ჟმვრანა ჟვ წევ გ ნაქარა კყღა .

(src)="36"> hey , hey , why don' t i whip us up some french toast ?

(src)="37"> shut ... up . okay , i' m just gonna get a nice glass of cran- apple just in case . how bad was it ? how bad was it ? i' m in a fold- out bed !

(src)="38"> " 0 ' morning .
(trg)="42"> რჲგა ბაღა მთ ლთ ბვქვ ?

(src)="39"> ( dejectedly ) : ' morning . hey , berta , you' re a woman . where we going with this , zippy ? i was just wondering , what does it mean when someone starts crying uncontrollably after sex ? well , in my experience , it usually means the conjugal visit' s over .

(src)="40"> right , thanks . what happened , did you get yourself a weeper ? yeah . yeah , last night . i' ve never seen anything like it before . that' s hard to believe .
(trg)="43"> ჱნავქვ ლთ , ფვ პჲრგაილვპთრვ დთ ოპთგლთფა მთპთჱმარა ნა ჟმვრანარა ? ჱნავჳ დჲ .

(src)="41"> ( phone ringing ) i got it hello . oh , hey , mom , how are you ? yeah , that was fun last night . no , i' m not doing anything . why ? sure , i' d love to go shopping with you .
(src)="42"> great . i' il see you , then .
(src)="43"> what ?
(trg)="44"> აჱ რჲკს- ღჲ დჲ ნასფთჳ . ეზვიკ ჱა მალკჲ ეა მვ ჳგანვ ს ლთნეჱთ . ჟვპთჲჱნჲ ? - ჱა მალკჲ ჟვ პაჱმთნა . თმამ გყოპჲჟ . კჲი პვქთ ეა ოჲკანთ კსფვრჲ გ ჟვკჟა ? ნვ ბვქვ ჟ ნაჟ გ ლვდლჲრჲ . პაჱჳჲზეაქვ დჲ 9 დჲეთქნჲ მჲმთფვნუვ , კჲვრჲ ნვ მჲზვქვ ეა სეყპზთ კათქკარა , კჲდარჲ რჲი ოჲესქთ ნთჟკჲმაჟლვნთწ მთ ფარალ . ეჲბპვ . ნვ რვ ჟყეწ , ნჲ ჱაღჲ 9 დჲეთქნჲ მჲმთფვ ვ პაჱჳჲზეალჲ კსფვრჲ ჟთ გ ჟოალნწრა ნა ლთნეჱთ ? მჲმთფვრჲ ბვქვ ნა სლთუარა .

(src)="44"> nothing . nothing . hey , hey , mom' s not that bad . in fact , she' s kind of fun to hang out with . that has to be the creepiest thing i' ve ever heard . you know , i said the same thing to myself just a couple minutes ago .
(trg)="45"> აჱ ბწჳ ნა სლთუარა , ჱაღჲრჲ ჟვ თჱმყკგაჳ რაინჲ ჲრ კყღარა .

(src)="45"> * men . are you sure you can' t stay for dinner ? oh , i' d love to , sweetie , but teddy' s back in town , and mommy plans to get laid tonight . good for you . please , give him my best . only after i give him my best .
(trg)="46"> ჱა რაკყგ ჟკსფვნ რთო , ზთგვვქ ეჲჟრა სჟლჲზნვნ ზთგჲრ .
(trg)="47"> კაკყგ ოაპაეჲკჟ , ა ?

(src)="46"> hello ? oh , hi , alan . don' t forget your little giftie . you bought him a giftie ? just my way of saying thank you for taking me to lunch . you took her to lunch ? i must have gained five pounds . oh , stop ! you have a terrific figure .
(trg)="48"> ჟრსევნ ფაი ? გპვმვ ვ ეა ჟოპვქ ოთვნვრჲ , კჲდარჲ ჲოთრაქ ეა ჟთ ოპართქ ეყნკთრვ ნა თნჟოვკრჲპ გ მალაიჱთწ .
(trg)="49"> ნწკჲი ბთ კაჱალ , ფვ რჲჱთ ევნ ვ ეჲქყლ , კჲდარჲ ჟთ თჱბპალ რაჱთ ოპთფვჟკა .

(src)="47"> ( girlishly ) : thank you . are you high ? it never hurts to pay a compliment to someone you care about . yeah , you should try it once in a while . it might cut down on that post- coital weeping . how' d you know about that ? berta told me , i told mom . your brother and i don' t have any secrets .
(trg)="50"> ნჲ ჟვ პაეგამ ჱა რვბ . ეა . ეყლდჲ დჲ ჲრლადაჳ . თჟკაქ ლთ ბთპა ? - კაჱა , ფვ ჟოთპაქ ოთვნვრჲ . რაკა ვ . ოპთკლძფთჳ . გთზეაქ ლთ ? ბთპა !

(src)="48"> maybe i' m high . okay , well , i must be off . places to go , houses to sell , new widows to cold- call . oh , oh , that reminds me . uh , uh , charlie , some woman named margaret called ,
(src)="49"> looking for you . margaret ? oh , yeah , honeymoon margaret from last night . charlie , the woman' s husband is one of my biggest clients . oh , mom ! please , i' m not asking as your mother . i' m asking as your friend . all right , as a friend , hands off . thank you , darling . i love you . see ya , alan .
(trg)="51"> რსკ ჟმვ ! მყლფთ ჱა პჲრგაილვპა ! - კაკგჲ ? პჲრგაილვპყრ , კჲირჲ ჲოთრა ეა თჱწევ ოაკვრა მთ ! ჱეპაგვი , ოპთწრვლ ! - ნვ ჟყმ რთ ოპთწრვლ . ეჲიეჲჳ ეა ჟთ გჱვმა ნვღარა , ღვ ზთგვწ ოპთ მამა თ ჳყპბ . ჱაღჲ ? - გთეწჳ რვ ეა ჟვ თჱმყკგაქ ჲრ ვლეპთეზ . ალყნ , ნვ ! კაკ მჲზვ ეა ოპაგთქ ჟვკჟ ჟ მაიკარა ნა ნაი- ეჲბპთწ მთ ოპთწრვლ ? ჱაჟპამთ ჟვ ! აჱ ნვ ჱნავჳ , ეზვიკ . ღწჳ ეა რთ კაზა გ ოჲჟლვეჟრგთვ . დჲლწმ ჟთ ლყზვუ . - აჱ ლთ ჟყმ ლყზვუ ? კაკგჲ ოპაგვქვ ს რწჳ ? ნვ ჟთ მთ თჟკალ პაჱპვქვნთვ !

(src)="50"> i guess i' il just throw this away . da- da- da- da- da- da ! what ? you' re not gonna call her , are you ? well , it' s a bit of a dilemma . on the one hand , there' s this beautiful available woman ... she' s married . but according to mom , not a fanatic about .
(trg)="52"> ჟამჲ რაკა . ჲოთრგაქ ეა ჟთ ჟსპჲგ ჟ ფარალ ჲმაჱან ჟყჟ ჟმვრანა თ კსფვქკთ ლთდთ .

(src)="51"> so , am i the kind of guy who would go back on his word to his own mother just for a really hot one- night stand ?
(trg)="53"> ფსგჟრგამ ჟვ მნჲდჲ ოჲ- ეჲბპვ ჲრკაკრჲ ჟოპწჳ ეა ოთწ .

(src)="52"> is that a rhetorical question ? tell you what . we' il leave it to chance .
(src)="53"> if i miss , i' il take the high road . if it goes in , i' il call margaret .
(src)="54"> i guess it' s fate . * men .
(trg)="54"> დჲპევვმ ჟვ ჟ რვბ . თმამ ოჲგვფვ ჟთლთ , მთჟლწ ოჲ- რპვჱგჲ . ლჲქჲრჲ ვ , ფვ ვეგამ ჟვ ჟეყპზამ ეა ნვ ჟვ ნაოთკაწ . თჱეყნთჳ ჟვ , ფაპლთ . რპწბგაქვ ეა ჟყმ თჟკპვნ ჟ ნვდჲ თ ეა მს კაზა ჱა გპყჱკარა . - ა მჲზვქვ ოპჲჟრჲ ეა ნვ ჟოთქ ჟ ნვწ . ჟვპთჲჱნჲ ? რჲფნჲ რთ ღვ მთ კაჱგაქ , ფვ რპწბგა ეა ჟვ გყჱეყპზამ ? ნვკა რთ ჲბწჟნწ ნვღჲ , ალყნ . ეზვიკ ჲფაკგა ეა ოპვეაგამ ეჲგვპთვრჲ მს . რთ რპწბგა ეა ეყპზთქ ოჲ- გთჟჲკ ჟრანეაპრ . - რაკა ლთ ? რთ ჟთ კარჲ კჲნჟვპგართგვნ ჟვნარჲპ , დჲგჲპვღ ჱა ჟვმვინთ უვნნჲჟრთ , ჳგანარ გ კვნვტა ნა ლვრთღვრჲ ჟ რპაგვჟრთრ . ეჲკარჲ აჱ ჟყმ გჟვთჱგვჟრვნ ოალაგნთკ . კჲდარჲ ოჲჟრყოწ ოპაგთლნჲ , გჟთფკთ ჟა პაჱჲფაპჲგანთ . ჟვდა რპწბგა ეა მთ ჟრანვ ოჲ- ეჲბპვ ლთ ? - ნვ , დჲგჲპვჳ ჱა ჟვბვ ჟთ . სზაჟვნ ნაპუთჟთჟრ ჟთ ! ნვ მჲდა ეა ჟრჲწ რაკა . ეყლზა მს თჱგთნვნთვ . ჲრთგაქ ოპთ ეზსეთრ ? თეგამ ჟ რვბ ! ჱაღჲ ლთ ? რთ ჟთ მთ ბპარ , თჟკამ ეა რვ ოჲეკპვოწ . ჟვპთჲჱნჲ ლთ ? - ნვ , ოპჲჟრჲ ჟგყპქთჳ ბთპარა .

(src)="55"> are you ready for me ?

(src)="56"> ( english accent ) : oh , bravo .

(src)="57"> mm ... just to be clear , this is a tit- for- tat kind of deal , right ? your husband cheated on you , the rotten bastard , and now you' re cheating on him ? no , he never cheated on me . oh , so , what , he' s mean to you , he' s abusive ? , he' s a doll . is he gay ? not at all . was he in some sort of bizarre sort of hunting accident ? what ? you know , fell crotch first into an open bear trap ? no , he' s all man . so then why are you doing this ? well , it' s very simple . i like having sex with strangers . oh . well , good for you .
(trg)="55"> ნჲ ვ დჲრთნჲ , ფვ ჲღვ ჟვ გპყჱგაქ ნა რჲგა .
(trg)="56"> ეანჲ ჟვ დჲპევვქ ჟყჟ ჟვბვ ჟთ . - რაკა ვ . უწლ ევნ ნვ ჟყმ ოთლ . დჲგჲპვქვ ნა მვნ . ნვ ჟვ დჲპევწ . მთლთ ნაი- ნაკპაწ ჱაჟოა . რჲგა თჟრთნჟკა ბთპა ლთ ვ ? ოჲფვპოთ ჟვ . - მვპჟთ ! ნა ჟსრპთნრა ღვ ჟყზალწგამ .
(trg)="57"> ნვ მჲდა ეა ოჲგწპგამ , ფვ ჟოთქ ჟ ლთნეჱთ მაკვლპჲი . ჟოთქ ჟ ლთნეჱთ მაკვლპჲი ?

(src)="58"> is your husband hiding somewhere watching us ? no , he' s in dallas on business . charlie , are we gonna do this or what ? actually , i ... i don' t think i can . why not ? well , i kind of promised my mother i wouldn' t . your mother ? who' s also my friend . so what do you want to do ?
(trg)="58"> ბპაგჲ , მყზკთ ! - კაკ მჲზვ ეა დჲ ნაოპაგთქ ? ეა , კაკ ? პაჱკაზთ ჟ ოჲეპჲბნჲჟრთ . ჱაოჲჱნაჳმვ ჟვ ოჲკპაი ევუარა თ ნვღარა ოპჲჟრჲ ჟვ ჟლსფთჳა . ნვ მჲზვ ეა ჟოთქ ჟ მაიკარა ნა ოპთწრვლწ ნა ჟთნა რთ . ნვ , ნჲ მჲზვ ეა ჟვ ჲმყზთქ ჱა ოვეთარყპა მს .

(src)="59"> i tell you what . we' il leave it to chance . if i nail this , then , you know , ditto .
(src)="60"> ( door slams ) man : margaret ! oh , god ! who' s that ? who do you think ? another stranger ? it' s my husband . get out ! right . where the hell should i go ? out the window . are you crazy ? i' m not going out the window . he' s an ex- marine . i' m going out the window .
(trg)="59"> რჲი თმა ოპაგჲ , მთლთფკა . თმა ჟლსჳ , ფვ ლთნეჱთ ვ სფაჟრგალა გ ვპჲრთფვნ ოჲპნჲ ტთლმ ოპვეთ ეა ჟვ ჲმყზთ . - ჟვპთჲჱნჲ ? კაკ ჟვ კაჱგა ? ნვ ჱნამ , ნჲ დლვეამ ჟთმვნაკჟ გჟწკა გვფვპ ჲრ მვჟვუთ . ზვჟრჲკთ ტთლმთ . - მნჲდჲ ვ თჱთჟკანჲ , ნალთ ? მალკჲ ჟძზვრ , ოპთწრნჲ ჲჟგვრლვნთვ თ ნვ ჟვ გთზეა ჲნაწ პაბჲრა ნა მყზა . კაკგჲ ნვ რთ ვ ნაპვე ? - თ რთ ნვ ჲბთფაქ ეა დლვეაქ ოვნთჟთ .

(src)="61"> oh , damn !
(src)="62"> ( doorbell rings ) hi . sharon , um , what' s up ? i was hoping we could talk . oh ... sure . may i come in ? okay . thanks . i' m kind of surprised to see you . i know . i behaved really badly the other night . you were a little emotional . i wasn' t a little emotional . i was borderline psychotic . oh . since you brought it up , i' d say you crossed that border with ten more crazy people in your trun i know . i' m so sorry . i get like that sometimes . it' s a combination of low self- esteem .
(trg)="60"> მთჟლწ , ფვ ბთპარა რთ ჟრთდა . ღვ თჱგთკამ ეზვიკ . ჱაოჲგწეაი , ოპთწრვლ . ბლადჲეაპწ რთ , ნჲ ოთჳ ეჲჟრარყფნჲ . ლთნეჱთ მაკვლპჲი ! დჲლწმ ჟთ კყჟმვრლთწ . ეა , მნჲდჲ ვ კპაჟთგა . ოჲნწკჲდა მთნაგამ ოჲკპაი კყღარა ი , ა რწ ოჲლთგა მჲპაგარა ოჲ მნჲდჲ კყჟთ ოანრალჲნკთ თ ოჲრნთფვ . ნთკჲი ნვ თჟკა ეა დჲგჲპთ ჟ ნვდჲ , ნჲ რჲი რთ ვ ბაღა . ჱეპაჟრთ . - კაკგჲ თჟკაქ ? თჟკამ ეა რთ ჟვ თჱგთნწ , ფვ ნვ რთ კაჱაჳ ჱა გპყჱკარა მთ . რჲგა ჟთ ვ მვზეს გაჟ , აჱ ღვ თეა ეა ჟთ ოსჟნა დჲპვღ ესქ .

(src)="63"> low blood sugar and mixing red wine with my dog' s painkillers . uh- huh .
(trg)="61"> ვლეპთეზ ნვ თჟკა ეა ჟმვ ოპთწრვლთ . მნჲდჲ ჟყზალწგამ . რჲგა ნვ ჟვ ჟლსფგა ჱა ოპყგ ოყრ . კჲლკჲ ოყრთ ფთფჲ რთ ფაპლთ ვ ოპაგთლ ოჲეჲბნთ ნვღა ? ეა , ნჲ ჲრ ნვდჲ დჲ ჲფაკგამ . გთეწ ლთ ? აჱ ჟყმ ზვლვჱვნ !
(trg)="62"> რთ ჟთ ოვპგვპჱნთკ .

(src)="64"> uh , i once took my cold medication with a mimosa . spaced me out the whole day . so you forgive me ? oh , absolutely . oh , thank you , alan . don' t mention it .
(src)="65"> mm , what are we doing ? i' d like to make it up to you . do you really think that' s a good idea ? i mean , last time it didn' t work out so well . please , alan , just give me another chance .
(src)="66"> oh , what the hell .
(trg)="63"> ნვ ჟამჲ ჟთ ჟოალ ჟ ნვწ , ა თ ჟთ მვ ლყდალ . რპწბგაქვ ეა რთ კაზა თჟრთნარა . რწ ჟყღჲ რპწბგაქვ ეა კაზვ ნა ვლეპთეზ , ნჲ ნვ ჱნავჳმვ კჲლკჲ ღვ ოპჲეყლზთ . ნვ ჲბთფამ ეა კპთვქ ნვღა ჲრ მვნ . - ვრჲ კაკგჲ . ჲრ რსკ ნარარყკ ღვ ჟყმ ნაოყლნჲ ჲრკპჲგვნ ჟ რვბ , კაკრჲ თ რთ ჟ მვნ . ჟრაგა ლთ ? - ოპვეოჲლადამ . თმამ ეა ოთქა ეჲმაქნთ . ღვ ჟვ გთეთმ ლთ სთკვნეა ? - ეა . ჲბთფამ რვ , ოპთწრვლფვ . - ნვ ჟვ ოპვჟრაპაგაი . თმაქ კყჟმვრ , ფვ სმვვ ეა ოპჲღაგა . - ჲრ რვბ დჲ ვ ნაჟლვეთლ . რპწბგა ეა ჟთ გყპგთმ . ღვ ოსჟნა ვენა გჲეა . - ჲოთრაი ეა სუვლთქ ფთნთწრა . ჟოჲკჲინჲ , ნვ უვლწ ჟამჲ კჲდარჲ ჟყმ ოთლ . ღვ ფაკამ გ კჲლარა . - ეზსეთრ ?

(src)="67"> margaret ( annoyed ) : i thought you were in dallas . i was . i got a phone call telling me to come home and check on my wife . from who ? that' s not important . this marriage is over . i want you out of my house . well , i' m not leaving . well , you have to because i' m selling it . in this market ? are you crazy ? i' ve got a great realr , and she assures me i can get top dollar . you' ve already talked to a realtor ? who do you think called me in dallas ? and she' s not just my realtor . she' s my friend . oh , man !
(trg)="64"> ჟყპტთპა ლთ ჟვ ნაჲკჲლჲ ? - ნა 32 კთლჲმვრპა ჟმვ ჲრ ოლაზა . რაკა თ ჟთ ოჲმთჟლთჳ . დჲპევწ ჟვ ჟ ჳლაოვრჲ .

(src)="68"> * men .
(src)="69"> sharon : i hate you ! you' re a pig and you use me !
(trg)="65"> ნვ ვ ლთ ოპთწრნჲ ფვრთპთმარა ეა გვფვპწმვ ? ჲრკპთრჲ , ოპწმჲ , ბვჱ რაინთ . ეა . - გყლნსგაღჲ ვ . ბაღა რთ მთ კაჱა , ფვ ჟვ სგლთფაქ ოჲ ჟყპტთპანვრჲ . გ ჟმთჟყლ ? - ოჲკპაი რთტანთ თ ეზჲან . გწპნჲ . - რთტანთ თ ეზჲან ჟყპტთპარ ? ეა , ვლეპთეზ , ჟყპტთპარ .

(src)="70"> she' s cute . yes , she is . so , how' s it going ? well , we' re trying to make it work . good for you . so how' s your night ? you' d be proud of me . i took the high road . congratulations . didn' t matter . it rarely does .
(trg)="66"> ფაპლთ , თჟკაქ ლთ ოთუა ? ნვ , ბლადჲეაპწ . ჲოთრგამ ეა ზთგვწ ჱეპაგჲჟლჲგნჲ .
(trg)="67"> ნალთ მთ კაჱა , ფვ ვ ჟოპწლ ეა ოთვ ? - რჲი გწპგა , ფვ დჲ ვ ნაოპაგთლ .
(trg)="68"> ჱეპაჟრთ , ჳყპბ ! ჟვდა ლთ ? თჱფაკაი .

(src)="71"> you' re telling me that mom knew you were going to sleep with that woman , and called the husband so that he' d catch her in the act ? yep . the marriage ends and mom gets a big commission for selling their house . wow . she' s an evil genius , alan .
(src)="72"> if she lived in gotham city , batman would be toast .
(trg)="69"> ჟთდსპვნ ლთ ჟთ ? ფაკაი მალკჲ . ლთნეჱთ ? ნწმა ჱნაფვნთვ . ოპაგ ჟთ , რწ ვ ! მვპჟთ , ჳყპბ ! ოპთწრვნ ესქ !

(src)="73"> hey , isn' t that your new girlfriend ? where ? over there . walking into the ocean with all her clothes on . oh , yeah . she gets a little suicidal after we have sex .
(trg)="70"> ეჲჟრა ჲბთფა ჟმვრანა . ოპვგჲე :
(trg)="71"> KALBI KALBUROV@ GMAIL . COM

(src)="74"> yeah , yeah , ha- ha . well , i' d better go pull her in .

(src)="75"> ask if she' s got a friend .

# OpenSubtitles2011/en/2003/15245/3163073_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/ka/2003/15245/3850336_1of1.xml.gz


(src)="1"> i' d like to propose a toast to my beautiful bride- to- be . darling , i never thought i' d find love again . i not only found it , but i found the love of my life . to evelyn .
(trg)="1"> ჲბთფამ ნვმჟკთრვ კჲლთ . - აკჲ ჟთ ოპთმვპვნ თ პაბჲრთქ სჟთლვნჲ , ნწკჲი ევნ მჲზვ ეა ჟთ თჱკაპგაქ ოპვჳპანარა კარჲ დთ ოაპკთპაქ . ჲრლთფნჲ !

(src)="2"> that poor , clueless bastard .
(src)="3"> like watching a dog stick his face in a fan . you don' t do that more than once .
(trg)="2"> ჱაღჲ მთ ჟრაგა რჲოლჲ ნა ჱაენთკა ? ოსჟნალ ჟთ ოჲედპწგანვრჲ ნა ჟვეალკარა . ოპთრვჟნთჳ ჟვ , ფვ ოაკ ჟვ თჱოჲრწგა . ოაკ ? - გჟწკა დჲეთნა ოჲ რჲგა გპვმვ . ჟამჲ ალჲვ თ გაჱვლთნ მვ ჲბლვკფაგარ . - წჟნჲ . ოჲ ოჲლჲგთნ რსბთფკა ჲრ ეგვრვ , ოპაგჲ მვზეს უვოკარა . ჟწკაქ ჟლადაქ კვრფსო თ დჲპფთუა ნა ჳჲრ ეჲდ .

(src)="4"> i am the lucky one in this relationship . and i promise you , darling , i am going to be the best wife i possibly can . to teddy . to teddy . that poor , clueless bastard . so can we go now ? no , we can' t; it would be rude . i don' t mind being rude . you just talking or you got a plan ? well , if i eat enough shrimp , i can make myself puke . then start eating . all right , stop it , both of you . there' il be no puking -- we' re going to stay , congratulate the happy couple , mingle a bit and then i' m going to fake a migraine . you can do that ? hell yeah . i spent 12 years watching my wife fake migraines and orgasms . i' d go with the migraine .
(trg)="3"> თ ოჲჟლვ ოპთრთჟკაქ ეგვრვ ჟრპანთ . ეჲჟრარყფნჲ . - თჱგთნწგაი . დლაევნ ლთ ჟთ ? აჱ ჲდლაენწჳ .
(trg)="4"> მჲზვ ნთკჲდა ოჲგვფვ ეა ნვ წმ . ზყლრჲ ვ . - ნამალწგამ . ნვ ! ეაი დაჱ !
(trg)="5"> რაჱთ კჲლა ვ კარჲ კჲჟმთფვჟკთ კჲპაბ ! გვფვ მჲზვ ეა ნამალთქ .

(src)="5"> thanks for coming, fellas . means a lot to me . oh . wouldn' t miss it . we wish you a lifetime of love and happiness . right , charlie ? well , yeah , but he seems hell bent on marrying mom . hey , daddy , sorry i' m late . that' s okay, doodlebug . i' m just glad you could make it .
(trg)="6"> ეა ჲოთრამ ლთ ეა ჟვ თჱმყკნა ? ლსე ლთ ჟთ ? ჲრბთი . რთ მთ კაჱა ეა მთნა ნა ფვპგვნჲ . ბაღა მთ ღვ მვ სბთვ . ჟოჲკჲინჲ , ნწმა ეა რვ სბთვ . კაკ ეა ჟყმ ჟოჲკჲვნ ? რჲკს- ღჲ ჟთ გჱვჳ კნთზკარა , ა ჟვდა ღვ წ თჱდსბწ . ღვ ჟთ პაჱმვნთმ მვჟრარა . კაკგჲ ? - ევიჟრგაი !

(src)="6"> charlie , alan , jake, this is my daughter courtney . honey , these are evelyn' s sons and grandson . i' m the grandson . oh , well , it' s nice to finally meet you all . nice to meet you , too . so , teddy , what' s the deal ? all this time you' ve been hiding this beautiful woman from us ? just from you , charlie . fair enough . dad' s a little overprotective . i can see why . charlie , why don' t you and i get courtney a drink . i' d like to get courtney a house .
(trg)="7"> ეაი ჟთ ქაოკარა . - თჟკაქ კყჟმვრლთიჟკარა მთ ქაოკა ? ეა , თჟკამ თ აჱ ეა გკსჟწ ჲრ კყჟმვრა რთ .
(trg)="8"> ეჲბყპ გვფვპ , დ- ნ ოჲლთუაი . ეგამა მყზვ თ ოჲლჲგთნა ჟვჱჲნ 7 , ვოთჱჲე 22

(src)="7"> walk with me . how' s your headache , dad not yet -- so ... um ... courtney , y- you have amazing posture . do you see a chiropractor ? no . would you like to ? charlie i need you to do me a favor . anything for you, teddy , name it . stay away from courtney . name something else . charlie, this is import ... don' t worry . i think too much of you to want to , you know , do what i want to do with your daughter . i appreciate that . - consider it a wedding present . - thanks . no seriously, that' s all you get .
(trg)="9"> კყევ ბწჳრვ ? გან აიჟ . - კაკგჲ ოპაგთჳრვ რამ ? რამ ჟვ ნამთპა აპვჟრყრ . - კაკგჲ ? აპვჟრსგაჳა მვ . - ჱა კაკგჲ ? წგნჲ ჟყმ მთნალ ნა ფვპგვნჲ ჟყჟ 100 კმ გ ფაჟ . ა აჱ ჟამჲ ჟვ გჲჱთჳ .
(trg)="10"> ეა , აჱ კაპაჳ , ჟლვეჲგარვლნჲ რთ ჟთ ჟვ გჲჱთლ .

(src)="8"> oh , courtney dear , what a surprise to see you . well , i told you i was coming . yes , but the party started an hour ago , so i just naturally assumed that something had come up that was more important than your father' s happiness .
(trg)="11"> ჲკაჱა ჟვ , ფვ თმამ ნწკჲლკჲ ნვოლარვნთ დლჲბთ ჱა ოაპკთნდ .
(trg)="12"> 17 ნა ბპჲი . ბლადჲეაპწ . - აპვჟრსგაჳა რვ ჱა ნვოლარვნთ დლჲბთ ? თმალჲ ვ თჱეაევნა ჱაოჲგვე ჱა აპვჟრ , ჱაღჲრჲ ნვ ჟყმ ჟვ წგთლ გ ჟყეა . ჱაღჲ ? ნვ რპწბგა ლთ ეა ოპარწრ ოპთჱჲგკა ? ოპაღარ , ნჲ აჱ დთ ჳგყპლწმ .

(src)="9"> well , evelyn , you know what they say about assuming . when you assume ... you' re just a bitch . courtney , there are children present . she means me, but i' m fine with it . thank you , dear . you should hear what they call her at home .
(trg)="13"> მთჟლვჳ , ფვ მვ რყპჟწრ ჱა ზსპთ . კარჲ ნვ ჟყმ ჟვ ოჲწგთლ , ჟა მთ ანსლთპალთ კნთზკარა . ა აჱ ჟამჲ ჟვ გჲჱთჳ . თ ჟთ კაპალ ჟ ანსლთპანა კნთზკა ? ჟამჲ ნწკჲლკჲ დჲეთნთ .

(src)="10"> - have some shrimp . - oh , boy . well , great party , but we got to go . oh , already ? yeah , we' d love to stay , but alan' s got a headache . not yet . not yet ... debilitating, but i do need to lay down . hey , uh , before you go , my dad had mentioned that you like nice cars . - yeah . - i do , too . swell . here' s my card . maybe i can help you out someday . whoa . ferraris ? lamborghinis ? they say driving one is the most fun you can have with your pants on . huh . well ... that' s how i like to drive , with my pants on . otherwise the leather kind of sticks to my thighs .
(trg)="14"> მჲწრა კნთზკა ვ თჱპწენა თ კაპაჳ ჟლვე რწჳ ეჲკარჲ დჲ გჲევჳა გ სფაჟრყკა . ჟმვნთჳ რთ ოჲეპვებარა ნა პაეთჲჟრანუთთრვ თ ჟლჲზთჳ ოჲ- ჳსბაგთ . თჟკამ ეა ჲჟრანა ჟამ , ეზვიკ . - პაჱბთპამ . ოპვზთგწლ ჟთ მნჲდჲ . აკჲ თჟკაქ ეა რვ ჱაკაპარ ეჲ კთნჲრჲ , თლთ ჟრპთორთიჱ კლსბ , ნა ლთნთწ ჟყმ . ბლადჲეაპწ რთ . ოპჲჟრჲ ღვ ჟვ გჲჱთქ , კაკრჲ ნაოპაგთჳ აჱ . თჱფვჱგაი !

(src)="11"> well , you should come down sometime . i' il give you a test drive . actually , i' m really not a ferrari guy . i' m not , either .
(src)="12"> bye- bye . we really got to get our signals straight . i mean , you just made me look stupid . don' t blame your father for that . i' m telling you right now , i' m not having any more children . terrific .
(trg)="15"> ჟყზალწგამ , ფვ ჟა რთ გჱვლთ კნთზკარა , ნჲ ბთ ბთლჲ ნვჳაინჲ ეა ნვ ჟოჲმვნა , ფვ ეაგაქ ლჲქ ოპთმვპ ნა ეზვიკ . ნვ ჟვდა , ალყნ . - მჲმვნრყრ ვ თევალვნ . რჲი რთ ოჲეპაზაგა . ღჲმ გთეთ კაკ ოპვნვბპვდგაქ ოპაგთლარა ნა ოყრწ , გვპჲწრნჲ თ რჲი ღვ ოჲფნვ ეა დჲ ოპაგთ . თმაქ ოპაგჲ . ჟყზალწგამ . ნათჟრთნა ლთ ვ რაკა ? თლთ ოპჲჟრჲ დჲ კაჱგაქ ?

(trg)="16"> ნვ მთ ჲბპყღაი დპყბ , კჲდარჲ რთ დჲგჲპწ ! ღვ ბპჲწ ეჲ რპთ . - მნჲდჲ ჱპწლა ოჲჟრყოკა ! რპთ !

(trg)="17"> კაკგჲ ჟრანა ჟ ვენჲ თ ეგვ ?

(src)="13"> hello . no , it' s alan . oh . oh , hi , courtney . well , it was very nice meeting you last night too . oh . oh , i' m sorry . i had no idea that you were planning on using a fake migraine to get out early . so , uh , so what did you do ? ooh , menstrual cramps . yeah , i can' t get away with that . although sometimes , i' il use irritable bowel syndrome , and ... okay , i' il get charlie .
(trg)="18"> ოპჲჟრჲ ბწჳ ჱადპთზვნ ჱა ჟთნა მთ . - ჱნამ . ა აჱ ოპჲჟრჲ ჟვ ჲოთრგაჳ ეა ნანვჟა რპაინთ ღვრთ ნა პამჲრჲ რთ . ჱნამ . რპწბგა ეა თჱმთჟლთმ ესმა , კჲწრჲ ეა ჟოთპა კაგდთრვ . ნაოპთმვპ " პყზვნ ჳლწბ " . - კაკრჲ კაზვქ .
(trg)="19"> პაჱფთრაი ნა მვნ , ეჲკარჲ ჟთ გჱვმვქ კნთზკარა . მვპჟთ . - ნჲ ოპვჱ ჟვემთუარა ჟყმ ნა პაბჲრა .
(trg)="20"> ოჲნვევლნთკ გვფვპ ჟყმ გ ჟრაპფვჟკთწ ეჲმ . - კაკგთ დთ გყპქთქ რამ ? ბვჱოლარვნ კსპჟ ოჲ ოთლარვჟ . ეჲპთ ნვ თჟკარ ლთფნთ კაპრთ .

(src)="14"> it' s teddy' s daughter ; she wants to talk to you . really ? but you promised teddy you' d stay away from her . hey , i didn' t tell her to call me . what kind of man would hit on his future stepsister ?
(trg)="21"> გრჲპნთკ თ ფვრგყპრყკ თმა გჲენა ავპჲბთკა , გ ჟპწეა სპჲუთ ოჲ ჳთო- ჳჲო , ა ოვრყკ ვ კთნჲ გვფვპ . რაჱთ ჟვემთუა ღვ დლვეამვ " კაკაგთეთრვ " .

(src)="15"> you' re just making it hotter for him .
(src)="16"> give me the phone . give me the phone .
(trg)="22"> ჲრნჲგჲ . ჟყბჲრა ოპვჱ ევნწ პაჱოსჟკამ , ა გვფვპრა ... ჟვ ნაეწგამ , ეა ჟყმ ჟ დაეზვ .

(src)="17"> hi , courtney , what' s up ? uh ... that' nice , but i told you i' m really not into ferraris . a bentley ? well , that' s a little more my style .
(trg)="23"> რაკა ლთ ოჲფნა ეა გთკაქ ნა ჟოთჟანთწრა ?
(trg)="24"> ოპვჱ ჲჟრანალჲრჲ გპვმვ ჟყმ რთ ნა პაჱოჲლჲზვნთვ . ფსევჟნჲ . - გ ნვევლწ მთ ვ სეჲბნჲ .

(src)="18"> okay , i guess i could come by and take a peek at it . first a peek , then a poke .
(src)="19"> uncalled for .
(trg)="25"> ნჲ ნვ რაჱთ , თმამ მალკა პაბჲრა . ჱნამ , ფვ რთ ვ მალკა , ნჲ კაკგჲ ჲბღჲ თმა რჲგა ჟ ნვევლწრა ?

(src)="20"> 2 : 00 ? great, i' il see you then .
(trg)="26"> მნჲდჲ ჟმვქნჲ . გჟყღნჲჟრ თჟკაჳ ეა დჲგჲპწ ჟ რვბ , ნჲ თჱფაკგაჳ ოჲეჳჲეწღ მჲმვნრ . ეა ნვ ბთ ... ეა ჟვ თჱნაჟწქ ?

(src)="21"> i swear , this is just business . i' m going to look at a bentley she got in on trade . i can get it for dealer cost . since when do you need a bentley ? nobody needs a bentley , alan . just like nobody needs to date a woman half their age . but if you want one , it doesn' t hurt to have the other .
(trg)="27"> ნვ , ნჲ რაჱთ ქვდა გთნადთ ვ ჱაბაგნა . კაკრჲ თ ეა ვ , ჲკაჱა ჟვ , ფვ ჟყმ კანვნ ნა პჲზევნთწ ევნ ნა ფვლჟთ . კაკგჲ ? - კჲდარჲ ზთგვვქვ რსკ ბწჳმვ ოპთწრვლთ თ ჟთ ჲჟრანაჳმვ რაკთგა . - ოჲკანთლა რვ ვ ნა პჲზევნთწ ჟთ ევნ ? აკჲ კაზვქ ნწმა ეა თეა . - ნწმა ეა ჳჲეთქ .

(src)="22"> did teddy tell you to stay away from his daughter , too ? - no . - yeah , why would he ?
(trg)="28"> ოჲოთრაჳ თ ოჲლსფთჳ ჲრდჲგჲპ . ნწმა ეა ჳჲეწ .

(trg)="29"> ნჲ ჟყმ ი კსოთლ ოპვკპაჟვნ ქალ . ღვ თჱეყპზთ ლთ რვზვჟრრა რთ კარჲ სგთჟნვქ ნა ესქა ?

(src)="23"> pretty hot , isn' t it ? oh , yeah , but it' s ... it' s not really my thing . gee , i think a guy like you would look pretty great in one of these . - you think ? - absolutely . here . slide on into it . see how it feels . what about the bentley ? i got the guys in back washing it up for you . we have a few minutes . ah sure . why not ? that' s always been my motto .
(trg)="30"> კლაჟთფვჟკა ქვდა ! ღვ ვ მალკჲ კჲტრთ აკჲ ნვ თეა . ჱაღჲ ? - რპწბგაქვ ეა ეჲნვჟა ლვეა . ჱარჲგა ლთ უწლა ჟვემთუა ოყლნთქ რჲპბთფკთ ჟ ლვეა მთ ? კაფვჟრგჲრჲ ნა ლვეა ვ ჟყღჲრჲ , ჟამჲ ლთოჟგა ვრთკვრ ჟ ოჲლწპნა მვფკა .
(trg)="31"> ნწმა ეა ოჲგრაპწმ , ალყნ . ჱაბპანწგამ ეა ჟვ გთზეაქ ჟ ნვწ . პაჱბპაჳ რვ .

(src)="24"> oh , pretty snug . tight' s good , don' t you think ?
(trg)="32"> ოპჲჟრჲ მნჲდჲ პწეკჲ თმამ გყჱმჲზნჲჟრ ეა ჲბღსგამ ჟ ჳჲპა ნა მჲწრა გყჱპაჟრ . ნწმა ლთ გვფვპ ჟ ბვჱოლარვნ ჟვკჟ გ ჟრაპფვჟკთწ ეჲმ ?

(src)="25"> sure , tight' s good .
(trg)="33"> აკჲ ჟამჲ თეა ჱა ოჲ ოთრთვ თ ნვ ჲჟრანა ჱა გვფვპწ ? რპთ ? - რპთ .

(src)="26"> oh , hi . hi . so , where do they put the engine in these things ? they put it where it belongs ... in the rear .
(trg)="34"> ალყნ , ჟყბსეთ ჟვ ! - პყზვნ ჳლწბ !

(src)="27"> so , no stick ? no , you shift from the wheel .
(src)="28"> let me show you .
(src)="29"> left side down , right side up . you don' t need a stick . and yet i' ve got one anyway .
(trg)="35"> რპწბგა ეა თევქ ნა კსოჲნა ნა ფვლჟთ . ეჲბპვ . თნაფვ ღვ ჟვ ჟვრთ , ფვ აჱ ჟყმ რთ ჱაბპანთლ . გყჱმჲზნჲ ვ . - ჟყჟ ჟთდსპნჲჟრ . ჱნავ , ფვ ნვ ოპჲოსჟკაქ ბვჱოლარნჲ წევნვ . - ნვ ვ გწპნჲ . კჲლკჲ ოყრთ ბვქვ პჲზევნთკ გ პვჟრჲპანრა , გ კჲირჲ ოპაჱნსგაღთწრ ნვ ოლაღა ? თმაქ ოპაგჲ . ღვ თევქ ნა კსოჲნა თ ღვ ი კაზვქ , ფვ აჱ ჟყმ ჟთ ეჲბპვ თ ბვჱ ნვწ . რპწბგა ეა დჲ ჟოჲმვნვქ ჟლსფაინჲ . რაკა ჟრაგა ლთ ? ფვლჟთ , ფვჟრთრ პჲზევნ ევნ , ფაპლთ ჟთ ვ ეჲბპვ თ ნთკჲდა ნვ ჟკთრა ოჲჟპვე ნჲღ თჱ კყღარა ჟ ოთრთვ გ პყკა . ალყნ , ნსზნთ ჟა რთ ჱყბთ , ჱა ეა კაჱგაქ " პყზვნ ჳლწბ " . წჟნჲ .

(src)="30"> is that your cell phone ? boy , i hope so .

(src)="31"> excuse me . hello . oh , hey , hey , teddy . how are ya ? good . me ? i' m- i' m- i' m fine . just running some errands . yeah , i' il be around tomorrow . dr- drop by any time . great . i' il see you then .

(src)="32"> th- that was your dad . he wants to talk to me and alan about something . i heard . has he ever said anything about me ? you ? uh , let me think . he told you to stay away from me , didn' t he ? oh , yeah , there was that .
(trg)="36"> ჱეპაჟრთ . - ეანჲ ნვ ჟყმ ოჲეპანთლ . გ ოჲკანარა ოთქვქვ 20 ფ . - რჲლკჲგა ვ გ მჲმვნრა . გლთჱაი .

(src)="33"> i can' t believe he' s still trying to control my life . hey , your dad loves you . he' s just trying to protect you from ... well , in this case , me .
(trg)="37"> კჲი ვ რჲწ ? - რაკა ლთ ოჲჟპვღაქ დჲჟრთრვ ? კჲი ჟთ რთ თ ჱაღჲ ჟთ ეჲქყლ რჲლკჲგა პანჲ ? რჲგა ვ ალყნ , ბპარყრ ნა ფაპლთ .

(src)="34"> i' m a big girl , charlie . i can take care of myself . i' m sure you can . i can also take care of whoever i choose to be with . i' m sure you can .
(trg)="38"> აჱ ჟყმ ვე . ჟლსქალ ჟყმ მნჲდჲ ჱა რვბ . თ აჱ ჱა რვბ . კაკ ჟრვ ბთლთ გ მჲპჟკარა ოვჳჲრა ჟ რჲმ თ კაკ ჟრვ ოჲეეყპზალთ გპყჱკა , მაკაპ ფვ თ ეგამარა ჟრვ ზვნვნთ . ა გვფვ ჟრვ ჟვ ჟყბპალთ .

(src)="35"> listen , uh , i appreciate the offer , but i think i' m gonna pass ... on the bentley . but you haven' t even seen it yet . and right now , it' s all wet and soapy , justaiting for you .
(trg)="39"> ჟრპაჳჲრნა ოვჟვნ . ჟყბპაჳმვ ჟვ ჲრნჲგჲ თ ვ მნჲდჲ ჳსბაგჲ .
(trg)="40"> კყევ ვ პჲზევნთფკარა ? - კყოვ ჟვ . ზვნთ , ა ? გჟვ ჱაკყჟნწგარ . ჟყჟ ჟთდსპნჲჟრ რჲგა ნვ გთ ლთოჟგა .

(trg)="41"> ეჲნვჟჲჳ ლვე .

(src)="36"> are we still talking about a car ?
(src)="37"> what do you think ? i think i should probably get out before i set off the air bag .
(trg)="42"> ეყნჲრჲ ჟვ ვ ნამჲკპთლჲ . ჱნავრვ კაკ ვ . ჱაღჲრჲ ჟვ ჟლსფგა ნა გჟვკთ , ა ნვ ჱაღჲრჲ ჟრვ ჲბპარნთ . მთჟლვჳ , ფვ ოპვსგვლთფაგაქ ჱა ნვდჲ . თ ჱაოჲმნვრვ , მჲზვ ეა დლვეარვ , ნჲ ნვ თ ეა ოთოარვ .

(src)="38"> and then , she leaned over real close to play with the " paddles . "

(src)="39"> the what ? paddle shifters on the steering wheel . oh , oh . i had another picture entirely .
(trg)="43"> კაკგჲ ვ რჲგა ? - ოჲეაპყკ ჱა ფვლჟთ . ნალთ ჟვ პაჱევლთჳრვ ? - კსოთჳ დჲ ოპვეთ მვჟვუთ . მთჟლთჳ , ფვ პჲზევნთწრ ი ევნ ვ რჲდაგა .

(src)="40"> but i restrained myself . i walked away , and now i can still look teddy in the eye . that' s ... that' s great , but how come you have no problem looking me in the eye after sleeping with my wife' s sister , my son' s teacher , my divorce lawyer and my old receptionist ? i like teddy .
(trg)="44"> ბწჳ დჲ ჲბყპკალ ჟ ევნწ ნა ჟგვრთ ოარპთკ . რჲგა თჟრთნჟკთ ეთამანრთ ლთ ჟა ? - ეა . ოპვუაკალ ჟთ ჟვ . - კაკგჲ ? ღვქვ ეა ჟოვჟრთქ მნჲდჲ ოაპთ ჟ კსბთნჟკთ უთპკჲნთი .

(src)="41"> and the receptionist was your fault . how ? if you' d paid her a decent salary , she wouldn' t have had to hook .
(trg)="45"> კსბთნჟკთ უთპკჲნთი ? - ეა . ბლვჟრთ კარჲ ეთამანრ , ნჲ ვ ვგრთნ , ჱაღჲრჲ ვ ჲრ კსბა .

(src)="42"> i brought the bentley . come on , courtney , i told you i can' t . just one little test drive . what do you have to lose ? well , there' s my integrity , my self respect , my relationship with your father ... give me the damn keys .
(trg)="46"> რთ ჟთ ოყლვნ თეთჲრ . ნვ აჱ თჱჳაპფთჳ მაჟა ოაპთ ჱა დპთგნა , ჱა მჲმთფვ , კჲვრჲ მვ ვ ჱაპწჱალჲ . ნვ ჟა ჲრთქლთ ნა გწრყპა . ღვ ი წ ოჲეაპწ .
(trg)="47"> რპწბგა ეა მვ ჱაკაპაქ ეჲ ფვლჟთ . მთნა ლთ რთ ოპვჱ სმა , ფვ მჲზვ ეა თმამ ოლანჲგვ ? თჱგთნთ მვ . თმაქ ლთ ოლანჲგვ ? ნვ , ნჲ ვ გყოპჲჟ ნა ოპთნუთო .