# OpenSubtitles2011/cs/2010/57691/3895465_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/ka/2010/57691/4091889_1of1.xml.gz


(trg)="1"> თჟრთნჟკა ლვდვნეა

(src)="1"> Rychle .
(src)="2"> Za mnou !
(trg)="2"> ბყპჱჲ . ჟლვეგაირვ მვ !

(src)="3"> Zabijte ho !
(trg)="3"> სბთი დჲ !

(src)="4"> Lučištníci , kryjte nás !
(src)="5"> Ano , pane !
(src)="6"> Zbytek , za mnou .
(trg)="4"> ჟრპვლუთრვ . ოჲკპთირვ ნთ ! ეა . ჟყპ ! ჲჟრანალარა ფაჟრ . ჟლვეგაირვ მვ სბთი !

(src)="7"> Zabijte ho !

(src)="8"> Všechny vás zabiju !
(src)="9"> Zkurvysyni .
(trg)="5"> აჱ ღვ სბთწ გჟთფკთ გთ ! კსფთ ჟთნ .

(src)="10"> Zabiju vás .
(trg)="6"> აჱ ღვ რვ სბთწ .

(src)="11"> Zkurvysyni .
(trg)="7"> კსფთ ჟთნ .

(src)="12"> Vaše Výsosti .
(src)="13"> Jste v pořádku ?
(src)="14"> Su , vypadneme odsud !
(trg)="8"> გაქვ გთჟჲფვჟრგჲ . ეჲბპვ ლთ ჟრE ? ჟს , ნვკა ეა ჟვ თჱმყკნვმ ჲრ რსკ ! მა , ჲჟრანთ ჲრჱაე . წნ , ვლა ჟ მვნ . ეა . ჟყპ !

(src)="15"> Ma , zůstaň vzadu .

(src)="16"> Yuane , pojď se mnou .

(src)="17"> Ano , pane !

(src)="18"> Bastardi !
(trg)="9"> კჲოვლვ !

(src)="19"> Zkurvysyni .
(trg)="10"> კსფთ ჟთნ .

(src)="20"> Bastardi !
(src)="21"> Zkurvysyni !
(trg)="11"> კჲოვლვ ! კსფთ ჟთნ .

(src)="22"> Ma , za tebou !
(trg)="12"> მა !

(src)="23"> Yuane , vezmi prosím Prince do bezpečí .
(trg)="13"> ძან , მჲლწ რვ ეა ჲრგვევქ ოპთნუა გ ბვჱჲოაჟნჲჟრ .

(src)="24"> Su !
(trg)="14"> ჟს !

(src)="25"> Běžte !
(trg)="15"> ეაგაი !

(src)="26"> Vaše Výsosti .
(src)="27"> Obávám se , že Su zahynul .
(trg)="16"> გაქვ გთჟჲფვჟრგჲ ... ... ჟრპაჳსგამ ჟვ , ფვ ჟს ვ ჱადთნალ .

(src)="28"> Je mrtvý ?
(src)="29"> Jsi si jistý ?
(src)="30"> Vezmi si elitní tým a najděte generála Su .
(trg)="17"> მყპრყგ ? ჟთდსპვნ ლთ ჟთ ? თჱოპართ ჟოვუთალვნ ჲრპწე , ეა ნამვპთ დვნვპალ ჟს .

(src)="31"> Mrtvého nebo živého .
(src)="32"> Chci ho tu !
(src)="33"> Ano , pane .
(trg)="18"> ზთგ თლთ მყპრყგ . თჟკამ დჲ რსკ ! ეა , ჟყპ . ჟს ჟვ ჱაგპყღა !

(src)="34"> Su je zpátky !

(src)="35"> Vojáci , vezměte ho k lékaři .
(src)="36"> Ano , pane .
(trg)="19"> გჲინთუთ . ჱაგვევრვ დჲ ნა ლვკაპ ნა ლვკაპ . ეა . ჟყპ .

(src)="37"> Můj drahý bratře .
(trg)="20"> ჟკყოთ მჲი ბპარკჲ .

(src)="38"> Vaše Výsosti , plukovník Ma a já jsme zpátky .
(src)="39"> Su , byl jsi příkladný .
(trg)="21"> გაქვ გთჟჲფვჟრგჲ . ოჲლკჲგნნთკ მა თ აჱ , ჟვ ჱაგყპნაჳმვ . ჟს . გთვ ჟრვ ჱა ოპთმვპ .

(src)="40"> Posaď se .
(src)="41"> Děkuji .
(trg)="22"> ჟვენვრვ . ბლადჲეაპწ .

(src)="42"> Su
(trg)="23"> ჟს .

(src)="43"> Zachránil jsi mi život .
(trg)="24"> რთ მთ ჟოაჟთ ზთგჲრა .

(src)="44"> Požádám císaře ... ... aby tě udělal guvernérem Hubeie
(src)="45"> Jsem vděčný za vaše uznání , ale nemohu si nárokovat všechny zásluhy .
(src)="46"> Yuan je povolanější .
(trg)="25"> აჱ ღვ ოჲთჟკამ ჲრ თმოვპარჲპა ... ... ეა რვ ნაოპაგთ დსბვპნარჲპ ნა ჳსბვი . ბლადჲეაპვნ ჟყმ ჱა გაქვრჲ გნთმანთვ , ნჲ ნვ მჲდა ეა ოპვრვნეთპამ , ჱა უწლჲრჲ გთ ეჲგვპთვ . ძან ვ ოჲ- ჟოჲჟჲბვნ .

(src)="47"> Vím , že Yuan je tvůj nevlastní bratr ... ... a pokrevní bratr tvé ženy , ale je příliš bezohledný .
(trg)="26"> ჱნამ , ფვ ძან ვ რგჲი ჲჟთნჲგვნ ბპარ ... ... თ კპყგვნ ბპარ ნა ზვნა რთ .
(trg)="27"> ნჲ რჲი ვ რგყპევ ბვჱპაჱჟყევნ . ძან რპწბგა ეა ჟვ კჲნრპჲლთპა .

(src)="48"> Musíš Yuana víc hlídat .

(src)="49"> Doufám , že příjmeš .
(trg)="28"> ნაეწგამ ჟვ , ფვ ღვ ოპთვმვქ .

(src)="50"> Kamarádi !
(src)="51"> Generál Su nás vedl k bezpočtu vítězství .
(src)="52"> Nepřátelé padají pod jeho mečem .
(trg)="29"> ეპსდაპთ ! დვნვპალ ჟს ნთ ეჲგვევ ეჲ ბვჱბპჲი ოჲბვეთ . გპადჲგვრვ ოაეაჳა ოჲე მვფა მს . ეა გეთდნვმ რჲჟრ ჱა რპთსმტა ! ნაჱეპაგვ !

(src)="53"> Připijme si na naše triumfy !

(src)="54"> Na zdraví !

(src)="55"> Ma .
(src)="56"> Tohle je pro tebe .
(trg)="30"> მა . რჲგა ვ ჱა რვბ .

(src)="57"> To nemohu přijmout !
(src)="58"> Skvělý meč zasluhuje skvělého bojovníka !
(src)="59"> Nelíbí se ti ?
(trg)="31"> ნვ მჲდა ეა ოპთვმა ! დჲლწმა ჟაბწ , ჱაჟლსზაგა გვლთკ გჲინ ! მჲზვ ბთ ნვ წ ჳაპვჟგაქ ? ნვ . პაჱბთპა ჟვ , ღვ წ გჱვმა . რჲდაგა ვ რგჲწ . ბლადჲეაპწ .

(src)="60"> Ne

(src)="61"> Samozřejmě , že se mi líbí .

(src)="62"> Potom je tvůj .

(src)="63"> Děkuji ti .

(src)="64"> Užij ho dobře .
(src)="65"> Ano !
(src)="66"> Slibuji .
(trg)="32"> თჱოჲლჱგაი წ ჱა ეჲბპა კასჱა . ეა ! ჲბვღაგამ .

(src)="67"> Proč nepiješ ?
(trg)="33"> ჱაღჲ ნვ ოთვქ ?

(src)="68"> Bojovník by měl hlídat své pití .
(src)="69"> Malý doušek na naše vítězství je v pořádku .
(src)="70"> Požádám je , aby se s tebou přišli napít .
(trg)="34"> გჲინყრ რპწბგა ეა გნთმაგა ჟ ოთვნვრჲ . დლყრკა ჱა ოჲბვეარა ნთ , ღვ ვ ეჲბპვ . ღვ დთ ოჲმჲლწ ეა ეჲიეარ ეა ოთწრ ჟ რვბ . ღჲმ ჟთ რსკ , აჱ ნვ ჟყმ ნვჲბჳჲეთმ .

(src)="71"> Když jsi tu ty , nejsem potřebný .

(src)="72"> Jsi můj bratr .
(src)="73"> Budou tě respektovat .
(trg)="35"> რთ ჟთ მთ ბპარ . რვ ღვ რვ სგაზაგარ .

(src)="74"> Musíš se starat o vojsko , až budu pryč .
(src)="75"> Proč ?
(trg)="36"> რპწბგა ეა ჟვ დპთზთქ ჱა გჲინთუთრვ , კჲდარჲ მვ ნწმა . ჱაღჲ ვ რჲგა ?

(src)="76"> Tak brzy tě povýšili .
(src)="77"> Tvé vyznamenání ?
(src)="78"> Nesmysl !
(trg)="37"> ოჲგთქთჳა რვ რჲლკჲგა ჟკჲპჲ . გაქა ფვჟრ ? დლსოჲჟრთ ! პვქთჳ ეა ჟვ ოპთბვპა გკყღთ . კაკგჲ ? რჲკს ღჲ ჟოვფვლთ დჲლწმარა ბთრკა . რჲგა ვ რგჲწრ რპთსმტ . ნვ ჟთ რპყდგაი . სმყრ მთ ვ თჱრჲღვნ . რპყდგამ ჟთ სრპვ .

(src)="79"> Rozhodl jsem se jít domů .

(src)="80"> Co ?

(src)="81"> Zrovna jsi vyhrál velkou bitvu .

(src)="82"> Tohle je tvůj čas .

(src)="83"> Nechoď pryč .

(src)="84"> Rozhodl jsem se .

(src)="85"> Odcházím zítra .

(src)="86"> Upřímně , ty se pro bitvy hodíš víc .
(trg)="38"> ფვჟრნჲ კაჱანჲ , რთ ჟთ ოჲ- ოჲეჳჲეწღ ჱა ბთრკა .

(src)="87"> Žádal jsem Prince ... ... aby tě udělal guvernérem .
(trg)="39"> აჱ ოჲმჲლთჳ ოპთნუა ... ... ეა რვ ნაოპაგთ სოპაგთრვლ .

(src)="88"> Princ mnou pohrdá .
(src)="89"> Já vím .
(src)="90"> Ale když tu nebudu ... ... bude se na tebe dívat jinak .
(trg)="40"> ოპთნუყრ მვ ოპვჱთპა . ჱნამ . ნჲ აკჲ , აჱ ნვ ჟყმ რსკ ... ... რჲი ღვ ოჲდლვენვ ჲრ ეპსდ ყდყლ . კარჲ ბწჳმვ მალკთ , აჱ გთნადთ ოჲლსფაგაჳ რჲგა , კჲვრჲ რთ ნვ თჟკაქვ . ნვ ჟვ ფსგჟრგამ კარჲ მყზ . თჱპაჟნაჳმვ ჱავენჲ . ჟოჲევლწჳ გჟთფკჲ , ჟ რვბ .

(src)="91"> Od té doby , co jsme byli malí , vždy jsem dostával to , co ty nechceš .

(src)="92"> Necítím se jako muž .

(src)="93"> Vyrostli jsme spolu .

(src)="94"> Dělím se s tebou o všechno .

(src)="95"> Ty vážně nechceš být guvernér ?
(trg)="41"> ნათჟრთნა ნვ თჟკამ ეა ბყეა დსბვპნარჲპ ?

(src)="96"> Já usiluji o nejvyšší ideál ve wushu .
(src)="97"> A chci si otevřít svou vlastní školu ... ... abych mohl učit ostatní .
(src)="98"> Když má wushu praxe pokvete ... ... docílím pravého významu života .
(trg)="42"> რყპჟწ ნაი- ეჲბპთწ თევალ ჲრ სქს . თ თჟკამ ეა ჲრგჲპწ ჟჲბჟრგვნჲ სფთლთღვ ... ... ჱა ეა მჲდა ეა სფა ეპსდთრვ . კჲდარჲ რპვნთპჲგკთრვ მთ ოჲ სქს ნაოპვენარ ... ... ღვ პვალთჱთპამ თჟრთნჟკთწ ჟმთჟყლ ნა ზთგჲრა ჟთ . ეპსდჲრჲ მთ ზვლანთვ ... ... ვ ეა თმამვ ჟთნ ჟ იყნდ ... ... თ ეა ზთგვმ ღაჟრლთგჲ ჱავენჲ . რთ თ მჲწრა მალკა ჟვჟრპა ... ჟთნ ?

(src)="99"> Mé další přání ... ... je mít rodinu s Ying ... ... a pokojně spolu žít .

(src)="100"> Ty a moje malá sestra ... rodina ?

(src)="101"> Su
(trg)="43"> ჟს .

(src)="102"> Přeji vám oběma vše nejlepší !
(src)="103"> Jsi tak laskavý .
(src)="104"> Jedoho dne ... ... se ti odplatím .
(trg)="44"> ოჲზვლაგამ თ ნა ეგამა გთ გჟთფკჲ ნაი- ჳსბაგჲ ! რჲლკჲგა ჟთ ლძბვჱვნ . ვეთნ ევნ ... ... აჱ ღვ რთ ჟვ ჲროლარწ .

(src)="105"> To je skvělé !
(trg)="45"> რჲგა ვ ჟრპაჳჲრნჲ !

(src)="106"> hosté přišli za mými rodiči mí rodiče nejsou doma požádám hosty , aby se posadili ... ... pak jim naliji čaj .
(trg)="46"> დჲჟრთ ეჲიეჲჳა ეა გთეწრ პჲეთრვლთრვ მთ . მჲთრვ პჲეთრვლთ ნვ ჟა გ კყღთ . ოჲმჲლთჳ დჲჟრთრვ ეა ჟვენარ ... ... ჟლვე რჲგა თმ ნალწჳ ფაი .

(src)="107"> Ještě jednou !
(trg)="47"> ჲღვ ვეთნ ოყრ !

(src)="108"> Had !
(src)="109"> Had !
(src)="110"> Na tvojí noze !
(trg)="48"> ჱმთწ ! ა , ჱმთწ ! ნა კპაკყრ რთ !

(src)="111"> Ty lháři !
(src)="112"> Podívej se na sebe .
(src)="113"> Matka a stále tak hlučná .
(trg)="49"> რთ მვ თჱლყდა ! გთზ ჟვ . თ კარჲ მაიკა , ჟთ გჟვ ჲღვ ქსმნა . ნვ ნთ ჲბპყღაქ ნთკაკგჲ გნთმანთვ . რპვნთპაქ სქს ოჲ უწლ ევნ . კჲი ნვ გთ ჲბპყღა გნთმანთვ ? მამჲ ! რარკჲ ! კაკგჲ ჱა მვნ ? ოჲმჲღ ! ჟოაჟთ მვ ! კაკგჲ ჟრაგა რსკ ? თჟკამ ეა თდპაწ .

(src)="114"> Vůbec nám nevěnuješ pozornost .

(src)="115"> Celý den jen trénuješ wushu .

(src)="116"> Kdo ti nevěnuje pozornost ?

(src)="117"> Mami !

(src)="118"> Tati !

(src)="119"> A co já ?

(src)="120"> Pomoc !

(src)="121"> Zachraňte mě !

(src)="122"> Co se děje ?

(src)="123"> Chci si hrát .

(src)="124"> Vy dva jste rodiče ... ... ale chováte se jako bláznivé děti .
(src)="125"> Otče .
(trg)="50"> გთვ ეგამარა ჟრვ პჲეთრვლთ ... ... ნჲ ევიჟრგარვ კარჲ ლსეთ ევუა . რარკჲ .

(src)="126"> Dědečku .
(trg)="51"> ეწეჲ .

(src)="127"> Malý Fengu , obejmi mě .
(trg)="52"> მალყკ ტყნ .
(trg)="53"> ეაი მთ ოპვდპყეკა .

(src)="128"> Dědečku .
(src)="129"> Byl jsi hodný ?
(trg)="54"> ეწეჲ . ბვქვ ლთ ეჲბყპ ?

(src)="130"> Mám nějaké novinky .
(src)="131"> Yuan se vrací na návštěvu .
(src)="132"> Můj bratr sem přijede ?
(trg)="55"> თმამ ნჲგთნთ . ძან თეგა ეა ნთ ოჲჟვრთ . ბპარ მთ , ჟთ თეგა გ კყღთ ? ეწეჲ ! ჟლვე გჟთფკთრვ რვჱთ დჲეთნთ ... ... ჱნავჳ , ფვ რჲი ღვ ჟვ გყპნვ ვეთნ ევნ . იყნდ , ნვკა ეა თჱგაეთმ ნაი- ეჲბპჲრჲ გთნჲ . რპწბგა ეა ოპაჱნსგამვ .

(src)="133"> Dědečku !

(src)="134"> Po všech těch letech ... ... věděl jsem , že se jednoho dne vrátí .

(src)="135"> Ying , vyndej nejlepší víno .

(src)="136"> Musíme oslavovat .

(src)="137"> Můj synu
(trg)="56"> ჟთნვ მჲი .

(src)="138"> Yuan je teď guvernérem .
(src)="139"> Mám podezření , že jde o víc než návrat domů .
(src)="140"> Musíš být opatrný .
(trg)="57"> ძან ჟვდა ვ დსბვპნარჲპ . ოჲეჲჱთპამ , ფვ რჲგა ვ ოჲგვფვ ჲრ ჱაგპყღანვ ს ეჲმა . რპწბგა ეა ჟთ გნთმარვლვნ . რარკჲ , რთ ჟვ რპვგჲზთქ რგყპევ მნჲდჲ . გჟვ ჲღვ ლთ ჟთ მთჟლთქ , ჱა თჟრთნჟკთწ მს ბაღა ? ძან ნთკჲდა ნვ კაჱა თ ესმა ჱა ნვდჲ . რჲი ჱნავ ჱაღჲ ჟთ სბთლ ბაღა მს . რჲგა , ფვ ნვ დჲ ჟოჲმვნაგა , ნვ ჲჱნაფაგა , ფვ ვ ჱაბპაგთლ . რთ ჲრდლვეა ნვდჲ თ იყნდ , კარჲ ჟგჲთ ჟჲბჟრგვნთ ევუა . იყნდ ვ მჲწ ზვნა . გ მჲმვნრა ჟმვ ვენჲ ჟვმვიჟრგჲ . ნვ მჲზვ ეა თმა ლჲქთ ფსგჟრგა . ჟოპთ ეა ჟვ ოპთრვჟნწგაქ .

(src)="141"> Otče , příliš se znepokojuješ .

(src)="142"> Stále myslíš na jeho skutečného otce ?

(src)="143"> Yuan se o něm nikdy ani slovem nezmínil .

(src)="144"> On ví , proč jsi zabil jeho otce .

(src)="145"> Nezmíněný neznamená zapomenutý .