# sv/text/schart/main0000.xml.gz
# zh_CN/text/schart/main0000.xml.gz


(src)="stit.1"> Diagram i $[ officename ]
(trg)="stit.1"> $[ officename ] 中的图表

(src)="s1.1"> / text/ schart/ main0000. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ main0000. xhp

(src)="s2.1"> diagram ; översikt
(trg)="s2.1"> 图表 ; 概述

(src)="s3.1"> instruktioner för diagram
(trg)="s3.1"> 图表 HowTos

(src)="s4.1"> MW added one entry
(trg)="s4.1"> MW added one entry

(src)="s5.1"> Använda diagram i % PRODUCTNAME
(trg)="s5.1"> 在 % PRODUCTNAME 中使用图表

(src)="schart.1"> $[ officename ] kan du presentera data grafiskt i diagram .
(src)="schart.2"> På så sätt kan du jämföra dataserier visuellt och visa trender i informationen .
(src)="schart.3"> Du kan infoga diagram i kalkylblad , textdokument , ritobjekt och presentationer .
(trg)="schart.1"> $[ officename ] 能够以图表的形式显示数据, 以便直观的比较数据序列和查看数据趋势。 您可以将图表插入到电子表格、 文本文档、 绘图和演示文稿中 。

(src)3153143.1"> Diagramdata
(trg)3153143.1"> 图表数据

(src)5181432.1"> Diagram kan bygga på följande data :
(trg)5181432.1"> 图表可以基于以下数据 :

(src)7787102.1"> Tabellvärden från cellområden i Calc
(trg)7787102.1"> 来自 Calc 单元格区域的电子表格值

(src)7929929.1"> Cellvärden från en Writer- tabell
(trg)7929929.1"> 来自 Writer 表格的单元格值

(src)4727011.1"> Värden som du anger i dialogrutan för diagramdatatabellen ( du kan skapa dessa i Writer , Draw eller Impress , och du kan även kopiera och klistra in dem i Calc )
(trg)4727011.1"> 在“ 图表数据表格” 对话框中输入的值( 您可以在 Writer、 Draw 或 Impress 中创建这些图表, 你也可以将他们复制并粘贴到 Calc 中 )

(src)="s6.1"> command line Insert - ( Object - ) Chart , moved here from deleted shared/ 01/ 04160100. xhp
(trg)="s6.1"> command line Insert - ( Object - ) Chart , moved here from deleted shared/ 01/ 04160100. xhp

(src)="s7.1"> Skapar ett diagram i det aktuella dokumentet .
(src)="s7.2"> Om du vill använda ett sammanhängande cellområde som datakälla för diagrammet så klickar du i cellområdet och väljer sedan det här kommandot .
(src)="s7.3"> Du kan också markera några celler och välja det här kommandot för att skapa ett diagram av de markerade cellerna .
(trg)="s7.1"> 在当前文档中创建一个图表。 要将连续的单元格区域用作图表的数据源, 请在单元格区域内进行单击, 然后选择此命令。 或者, 选择一些单元格并选择此命令, 以创建选定单元格的图表 。

(src)5345011.1"> Så här infogar du ett diagram
(trg)5345011.1"> 插入图表

(src)5631580.1"> Så här redigerar du ett diagram
(trg)5631580.1"> 编辑图表

(src)7911008.1"> Klicka på ett diagram om du vill redigera objektegenskaperna :
(trg)7911008.1"> 单击某个图表以编辑对象属性 :

(src)9844660.1"> Storlek och placering på den aktuella sidan .
(trg)9844660.1"> 当前页面上的大小和位置 。

(src)8039796.1"> justering , textanpassning , yttre kantlinjer m. m .
(trg)8039796.1"> 对齐方式、 文字环绕、 外部边框等等 。

(src)7986693.1"> Dubbelklicka på ett diagram för att ange diagrammets redigeringsläge :
(trg)7986693.1"> 双击某个图表以进入图表编辑模式 :

(src)2350840.1"> Diagramdatavärden ( för diagram med egna data ) .
(trg)2350840.1"> 图表数据值( 带自身数据的图表 ) 。

(src)3776055.1"> Diagramtyp , axlar , rubriker , väggar , raster m. m .
(trg)3776055.1"> 图表类型、 轴、 标题、 背景墙、 网格等等 。

(src)8442335.1"> Dubbelklicka på ett diagramelement i diagrammets redigeringsläge :
(trg)8442335.1"> 在图表编辑模式中双击某个图表元素 :

(src)4194769.1"> Dubbelklicka på en axel om du vill redigera skala , typ , färg m. m .
(trg)4194769.1"> 双击某个轴以编辑缩放比例、 类型、 颜色等等 。

(src)8644672.1"> Dubbelklicka på en datapunkt , eller på en dataserie i förklaringen , om du vill redigera dataseriens grafiska värden .
(trg)8644672.1"> 双击某个数据点, 或图例上的某个数据序列, 以编辑该数据序列的图形值 。

(src)6574907.1"> Markera en dataserie och dubbelklicka på en enskild datapunkt för att redigera egenskaperna för datapunkten ( t. ex . en enskild stapel i ett stapeldiagram ) .
(trg)6574907.1"> 选定一个数据序列, 双击单个数据点以编辑该数据点的属性( 例如, 在条形图中的单个条形 ) 。

(src)7528916.1"> Dubbelklicka på något annat diagramelement , eller klicka på elementet och öppna Format- menyn , för att redigera egenskaperna .
(trg)7528916.1"> 双击其他任一图表元素, 或单击该元素并打开“ 格式” 菜单, 以编辑属性 。

(src)8420667.1"> Klicka utanför diagrammet för att lämna det aktuella redigeringsläget .
(trg)8420667.1"> 单击图表外部以退出当前的编辑模式 。

(src)4923856.1"> Om du vill skriva ut ett diagram med hög kvalitet , kan du exportera det till en PDF- fil och sedan skriva ut filen .
(trg)4923856.1"> 要打印高质量的图表, 您可以将图表导出为 PDF 文件, 然后打印这个文件 。

(src)="s8.1"> verktygsraden Formatering
(trg)="s8.1"> 格式化栏

(src)="s9.1"> för diagram .
(trg)="s9.1"> 。

(src)0810200902080452.1"> Du kan öppna snabbmenyn genom att högerklicka på ett element i ett diagram .
(src)0810200902080452.2"> Snabbmenyn innehåller många kommandon för att formatera det markerade elementet .
(trg)0810200902080452.1"> 您可以右键单击图表中的某个元素来打开上下文菜单。 上下文菜单提供了许多用于格式化选定元素的命令 。

(src)="s10.1"> Formaterar den valda rubriken .
(trg)="s10.1"> 格式化选定标题 。

(src)="s11.1"> Formaterar diagramområdet .
(trg)="s11.1"> 格式化图表区域 。

(src)="s12.1"> Formaterar diagramväggen .
(trg)="s12.1"> 格式化图表背景墙 。

(src)="s13.1"> Formaterar diagramgolvet .
(trg)="s13.1"> 格式化图表基底 。

(src)="s14.1"> Formaterar förklaringen till diagrammet .
(trg)="s14.1"> 格式化图表图例 。

(src)="s15.1"> Formaterar den markerade axeln .
(trg)="s15.1"> 格式化选定轴 。

(src)="s16.1"> Formaterar den markerade datapunkten .
(trg)="s16.1"> 格式化选定数据点 。

(src)="s17.1"> Formaterar huvudgittret .
(trg)="s17.1"> 格式化主网格 。

(src)="s18.1"> Formaterar stödgittret .
(trg)="s18.1"> 格式化次网格 。

(src)="s19.1"> Formaterar dataserien .
(trg)="s19.1"> 格式化数据序列 。

(src)="s20.1"> Formaterar indikatorerna för aktieförlust .
(trg)="s20.1"> 格式化股票损失指示器 。

(src)="s21.1"> Formaterar indikatorerna för aktievinst .
(trg)="s21.1"> 格式化股票收益指示器 。

(src)="s22.1"> Formaterar dataetiketterna .
(trg)="s22.1"> 格式化数据标签 。

(src)="s23.1"> Formaterar Y- felstaplarna .
(trg)="s23.1"> 格式化 Y 误差栏 。

(src)="s24.1"> Formaterar medelvärdeslinjen .
(trg)="s24.1"> 格式化平均值线 。

(src)="s25.1"> Formaterar trendlinjen .
(trg)="s25.1"> 格式化趋势线 。

(src)="s26.1"> Formaterar trendlinjens ekvation .
(trg)="s26.1"> 格式化趋势线方程式 。

(src)="s27.1"> Formaterar den markerade dataetiketten .
(trg)="s27.1"> 格式化选定数据标签 。

(src)="s28.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga diagramrubriker .
(trg)="s28.1"> 打开对话框以插入图表标题 。

(src)="s29.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga eller ta bort axlar .
(trg)="s29.1"> 打开对话框以插入或删除轴 。

(src)="s30.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga en axel .
(trg)="s30.1"> 打开对话框以插入轴 。

(src)="s31.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga en axelrubrik .
(trg)="s31.1"> 打开对话框以插入一个轴标题 。

(src)="s32.1"> Infogar ett huvudgitter .
(trg)="s32.1"> 插入一个主网格 。

(src)="s33.1"> Infogar ett stödgitter .
(trg)="s33.1"> 插入一个次网格 。

(src)="s34.1"> Infogar dataetiketter .
(trg)="s34.1"> 插入数据标签 。

(src)="s35.1"> Infogar trendlinjens ekvation och bestämningskoefficienten R² .
(trg)="s35.1"> 插入趋势线方程式和判定系数 R² 。

(src)="s36.1"> Infogar värdet för bestämningskoefficienten R² .
(trg)="s36.1"> 插入判定系数 R² 值 。

(src)="s37.1"> Infogar en enstaka dataetikett .
(trg)="s37.1"> 插入单个数据标签 。

(src)="s38.1"> Tar bort förklaringen till diagrammet .
(trg)="s38.1"> 删除图表图例 。

(src)="s39.1"> Tar bort den markerade axeln .
(trg)="s39.1"> 删除选定轴 。

(src)="s40.1"> Tar bort huvudgittret .
(trg)="s40.1"> 删除主网格 。

(src)="s41.1"> Tar bort stödgittret .
(trg)="s41.1"> 删除次网格 。

(src)="s42.1"> Tar bort alla dataetiketter .
(trg)="s42.1"> 删除所有数据标签 。

(src)="s43.1"> Tar bort trendlinjens ekvation .
(trg)="s43.1"> 删除趋势线方程式 。

(src)="s44.1"> Tar bort R²- värdet .
(trg)="s44.1"> 删除 R² 值 。

(src)="s45.1"> Tar bort den markerade dataetiketten .
(trg)="s45.1"> 删除选定数据标签 。

(src)="s46.1"> Tar bort medelvärdeslinjen .
(trg)="s46.1"> 删除平均值线 。

(src)="s47.1"> Tar bort Y- felstaplarna .
(trg)="s47.1"> 删除 Y 误差栏 。

(src)="s48.1"> Återställer den markerade datapunkten till standardformat .
(trg)="s48.1"> 将选定数据点重置为默认格式 。

(src)="s49.1"> Återställer alla datapunkter till standardformat .
(trg)="s49.1"> 将所有数据点重置为默认格式 。

(src)="s50.1"> how to update chart data ( drag & drop vs chart data dialog )
(trg)="s50.1"> how to update chart data ( drag & drop vs chart data dialog )

# sv/text/schart/main0202.xml.gz
# zh_CN/text/schart/main0202.xml.gz


(src)="stit.1"> Verktygsraden Formatering
(trg)="stit.1"> 格式化栏

(src)="s1.1"> / text/ schart/ main0202. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ main0202. xhp

(src)="s2.1"> Verktygsraden Formatering
(trg)="s2.1"> 格式化栏

(src)0810200911433835.1"> Verktygsraden Formatering visas när ett diagram befinner sig i redigeringsläge .
(src)0810200911433835.2"> När du dubbelklickar på ett diagram så övergår det till redigeringsläge .
(src)0810200911433835.3"> Du lämnar redigeringsläget genom att klicka utanför diagrammet .
(trg)0810200911433835.1"> 将图表设置为编辑模式时, 会显示“ 格式化栏 ” 。 双击图表可进入编辑模式。 单击图表以外的区域可退出编辑模式 。

(src)0810200911433878.1"> Du kan redigera formateringen av ett diagram med kontrollerna och ikonerna på verktygsraden Formatering .
(trg)0810200911433878.1"> 可以使用“ 格式化栏” 中的控件和图标来编辑图表格式 。

(src)0810200902300436.1"> Välj diagramelement
(trg)0810200902300436.1"> 选择图表元素

(src)="s3.1"> Välj det element i diagrammet som du vill formatera .
(src)="s3.2"> Elementet blir markerat i förhandsvisningen av diagrammet .
(src)="s3.3"> Öppna dialogrutan med egenskaper för det markerade elementet genom att klicka på Formatera markering .
(trg)="s3.1"> 从图表中选择要格式化的元素。 该元素在图表预览中会处于选定状态。 单击“ 格式选择” 以打开选定元素的属性对话框 。

(src)0810200902300555.1"> Formatval
(trg)0810200902300555.1"> 格式选择

(src)="s4.1"> Öppnar dialogrutan med egenskaper för det markerade elementet .
(trg)="s4.1"> 打开选定元素的属性对话框

(src)0810200902300545.1"> Diagramtyp
(trg)0810200902300545.1"> 图表类型

(src)="s5.1"> Öppnar dialogrutan Diagramtyp .
(trg)="s5.1"> 打开“ 图表类型” 对话框 。

(src)0810200902300537.1"> Diagramdatatabell
(trg)0810200902300537.1"> 图表数据表格

(src)="s6.1"> Öppnar dialogrutan Datatabell där du kan redigera diagramdata .
(trg)="s6.1"> 打开“ 数据表” 对话框, 您可以在其中编辑图表数据 。

(src)0810200902300672.1"> Horisontellt gitter på/ av
(trg)0810200902300672.1"> 显示/ 隐藏横向网格

(src)="s7.1"> Ikonen Horisontellt gitter på/ av på verktygsraden Formatering visar respektive döljer gitterlinjer för X- axeln .
(src)="s7.2"> Obs !
(src)="s7.3"> Det här fungerar bara om kryssrutorna för Stödgitter i Infoga - Gitter är avmarkerade .
(trg)="s7.1"> “ 格式化栏” 中的“ 显示/ 隐藏横向网格” 图标可切换 X 轴的网格可视性。 注意: 仅当取消选中“ 插入 ” - “ 网格” 中的“ 次网格” 复选框时, 此功能才可用 。

(src)0810200902300738.1"> Förklaring på/ av
(trg)0810200902300738.1"> 显示/ 隐藏图例

(src)="s8.1"> Om du vill visa eller dölja en förklaring klickar du på Förklaring på/ av på verktygsraden Formatering .
(trg)="s8.1"> 要显示或隐藏图例, 请单击“ 格式化栏” 中的“ 显示/ 隐藏图例 ” 。

(src)0810200902300785.1"> Textskalning
(trg)0810200902300785.1"> 文字显示比例

(src)="s9.1"> Anpassar texten i diagrammet till en ny skala när du ändrar diagrammets storlek .
(trg)="s9.1"> 在更改图表的大小时, 系统会重新调整图表中文本的比例 。

(src)081020090230087.1"> Automatisk layout
(trg)081020090230087.1"> 自动布局

(src)="s10.1"> Flyttar alla diagramelement till standardpositionen i det aktuella diagrammet .
(src)="s10.2"> Den här funktionen ändrar inte diagramtypen , eller några andra attribut än elementens placering .
(trg)="s10.1"> 将所有图表元素移至它们在当前图表中的默认位置。 除了元素位置以外, 此功能不会更改图表类型或任何其他属性 。

# sv/text/schart/01/04050100.xml.gz
# zh_CN/text/schart/01/04050100.xml.gz


(src)="stit.1"> Trendlinjer
(trg)="stit.1"> 趋势线

(src)="s1.1"> / text/ schart/ 01/ 04050100. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ 01/ 04050100. xhp

(src)="s2.1"> beräkna , regressionskurvor
(trg)="s2.1"> 计算 ; 回归曲线

(src)="s3.1"> regressionskurvor i diagram
(trg)="s3.1"> 图表中的回归曲线

(src)="s4.1"> trendlinjer i diagram
(trg)="s4.1"> 图表中的趋势线

(src)="s5.1"> medelvärdeslinjer i diagram
(trg)="s5.1"> 图表中的平均值线