# ru/text/schart/main0000.xml.gz
# sv/text/schart/main0000.xml.gz


(src)="stit.1"> Диаграммы в $[ officename ]
(trg)="stit.1"> Diagram i $[ officename ]

(src)="s1.1"> / text/ schart/ main0000. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ main0000. xhp

(src)="s2.1"> диаграммы ; обзор
(trg)="s2.1"> diagram ; översikt

(src)="s3.1"> приемы работы с диаграммами
(trg)="s3.1"> instruktioner för diagram

(src)="s4.1"> MW added one entry
(trg)="s4.1"> MW added one entry

(src)="s5.1"> Использование диаграмм в % PRODUCTNAME
(trg)="s5.1"> Använda diagram i % PRODUCTNAME

(src)="schart.1"> $[ officename ] позволяет графически представить данные в виде диаграммы для наглядного сравнения рядов данных и просмотра их трендов .
(trg)="schart.1"> $[ officename ] kan du presentera data grafiskt i diagram .

(src)="schart.2"> Диаграммы можно вставлять в электронные таблицы , текстовые документы , рисунки и презентации .
(trg)="schart.2"> På så sätt kan du jämföra dataserier visuellt och visa trender i informationen .
(trg)="schart.3"> Du kan infoga diagram i kalkylblad , textdokument , ritobjekt och presentationer .

(src)3153143.1"> Данные диаграммы
(trg)3153143.1"> Diagramdata

(src)5181432.1"> Диаграммы могут быть основаны на следующих данных :
(trg)5181432.1"> Diagram kan bygga på följande data :

(src)7787102.1"> Значения электронной таблицы из диапазонов ячеек Calc
(trg)7787102.1"> Tabellvärden från cellområden i Calc

(src)7929929.1"> Значения ячеек из таблицы Writer
(trg)7929929.1"> Cellvärden från en Writer- tabell

(src)4727011.1"> Значения , которые вводятся в диалоговое окно & quot ; Таблица данных диаграммы & quot ; ( можно создать эти диаграммы в приложениях Writer , Draw или Impress , а также скопировать их и вставить в Calc ) .
(trg)4727011.1"> Värden som du anger i dialogrutan för diagramdatatabellen ( du kan skapa dessa i Writer , Draw eller Impress , och du kan även kopiera och klistra in dem i Calc )

(src)="s6.1"> command line Insert - ( Object - ) Chart , moved here from deleted shared/ 01/ 04160100. xhp
(trg)="s6.1"> command line Insert - ( Object - ) Chart , moved here from deleted shared/ 01/ 04160100. xhp

(src)="s7.1"> Используется для создания диаграммы в текущем документе .
(trg)="s7.1"> Skapar ett diagram i det aktuella dokumentet .

(src)="s7.2"> Для использования непрерывного диапазона ячеек в качестве источника данных для диаграммы щелкните ячейку диапазона , а затем выберите эту команду .
(trg)="s7.2"> Om du vill använda ett sammanhängande cellområde som datakälla för diagrammet så klickar du i cellområdet och väljer sedan det här kommandot .

(src)="s7.3"> Также можно выбрать несколько ячеек и выполнить эту команду для создания диаграммы на основе выбранных ячеек .
(trg)="s7.3"> Du kan också markera några celler och välja det här kommandot för att skapa ett diagram av de markerade cellerna .

(src)5345011.1"> Вставка диаграммы
(trg)5345011.1"> Så här infogar du ett diagram

(src)5631580.1"> Редактирование диаграммы
(trg)5631580.1"> Så här redigerar du ett diagram

(src)7911008.1"> Щелкните диаграмму для изменения свойств объектов :
(trg)7911008.1"> Klicka på ett diagram om du vill redigera objektegenskaperna :

(src)9844660.1"> Размер и позиция на текущей странице .
(trg)9844660.1"> Storlek och placering på den aktuella sidan .

(src)8039796.1"> Выравнивание , перенос теста , внешние границы и т. д .
(trg)8039796.1"> justering , textanpassning , yttre kantlinjer m. m .

(src)7986693.1"> Для перехода к режиму редактирования диаграммы дважды щелкните по диаграмме :
(trg)7986693.1"> Dubbelklicka på ett diagram för att ange diagrammets redigeringsläge :

(src)2350840.1"> Значения данных диаграммы ( для диаграмм с собственными данными ) .
(trg)2350840.1"> Diagramdatavärden ( för diagram med egna data ) .

(src)3776055.1"> Тип диаграммы , оси , заголовки , стенки , сетка и т. д .
(trg)3776055.1"> Diagramtyp , axlar , rubriker , väggar , raster m. m .

(src)8442335.1"> Дважды щелкните по элементу диаграммы в режиме редактирования диаграммы :
(trg)8442335.1"> Dubbelklicka på ett diagramelement i diagrammets redigeringsläge :

(src)4194769.1"> Для изменения масштаба , типа , цвета и других параметров дважды щелкните ось .
(trg)4194769.1"> Dubbelklicka på en axel om du vill redigera skala , typ , färg m. m .

(src)8644672.1"> Для изменения графических значений ряда данных дважды щелкните точку или ряд данных в легенде .
(trg)8644672.1"> Dubbelklicka på en datapunkt , eller på en dataserie i förklaringen , om du vill redigera dataseriens grafiska värden .

(src)6574907.1"> После выбора ряда данных дважды щелкните отдельную точку данных для изменения свойств этой точки ( например , отдельной строки в гистограмме ) .
(trg)6574907.1"> Markera en dataserie och dubbelklicka på en enskild datapunkt för att redigera egenskaperna för datapunkten ( t. ex . en enskild stapel i ett stapeldiagram ) .

(src)7528916.1"> Для изменения свойств дважды щелкните любой другой элемент диаграммы или щелкните элемент и откройте меню & quot ; Формат & quot ; .
(trg)7528916.1"> Dubbelklicka på något annat diagramelement , eller klicka på elementet och öppna Format- menyn , för att redigera egenskaperna .

(src)8420667.1"> Для выхода из текущего режима редактирования щелкните вне диаграммы .
(trg)8420667.1"> Klicka utanför diagrammet för att lämna det aktuella redigeringsläget .

(src)4923856.1"> Для распечатки диаграммы в высоком качестве можно экспортировать диаграмму в файл PDF и распечатать этот файл .
(trg)4923856.1"> Om du vill skriva ut ett diagram med hög kvalitet , kan du exportera det till en PDF- fil och sedan skriva ut filen .

(src)="s8.1"> Панель форматирования
(trg)="s8.1"> verktygsraden Formatering

(src)="s9.1"> диаграмм .
(trg)="s9.1"> för diagram .

(src)0810200902080452.1"> Вызвать контекстное меню можно щелчком элемента диаграммы правой кнопкой мыши .
(trg)0810200902080452.1"> Du kan öppna snabbmenyn genom att högerklicka på ett element i ett diagram .

(src)0810200902080452.2"> В контекстном меню содержится большое количество команд для форматирования выделенного элемента .
(trg)0810200902080452.2"> Snabbmenyn innehåller många kommandon för att formatera det markerade elementet .

(src)="s10.1"> Используется для форматирования выбранного заголовка .
(trg)="s10.1"> Formaterar den valda rubriken .

(src)="s11.1"> Используется для форматирования области диаграммы .
(trg)="s11.1"> Formaterar diagramområdet .

(src)="s12.1"> Используется для форматирования стенки диаграммы .
(trg)="s12.1"> Formaterar diagramväggen .

(src)="s13.1"> Используется для форматирования основания диаграммы .
(trg)="s13.1"> Formaterar diagramgolvet .

(src)="s14.1"> Используется для форматирования легенды диаграммы .
(trg)="s14.1"> Formaterar förklaringen till diagrammet .

(src)="s15.1"> Используется для форматирования выбранной оси .
(trg)="s15.1"> Formaterar den markerade axeln .

(src)="s16.1"> Используется для форматирования выбранной точки данных .
(trg)="s16.1"> Formaterar den markerade datapunkten .

(src)="s17.1"> Используется для форматирования основной сетки .
(trg)="s17.1"> Formaterar huvudgittret .

(src)="s18.1"> Используется для форматирования дополнительной сетки .
(trg)="s18.1"> Formaterar stödgittret .

(src)="s19.1"> Используется для форматирования рядов данных .
(trg)="s19.1"> Formaterar dataserien .

(src)="s20.1"> Используется для форматирования индикаторов уменьшения запасов .
(trg)="s20.1"> Formaterar indikatorerna för aktieförlust .

(src)="s21.1"> Используется для форматирования индикаторов увеличения запасов .
(trg)="s21.1"> Formaterar indikatorerna för aktievinst .

(src)="s22.1"> Используется для форматирования подписей данных .
(trg)="s22.1"> Formaterar dataetiketterna .

(src)="s23.1"> Используется для форматирования планок погрешностей для Y .
(trg)="s23.1"> Formaterar Y- felstaplarna .

(src)="s24.1"> Используется для форматирования линии среднего значения .
(trg)="s24.1"> Formaterar medelvärdeslinjen .

(src)="s25.1"> Используется для форматирования линии тренда .
(trg)="s25.1"> Formaterar trendlinjen .

(src)="s26.1"> Используется для форматирования уравнения линии тренда .
(trg)="s26.1"> Formaterar trendlinjens ekvation .

(src)="s27.1"> Используется для форматирования выбранной подписи данных .
(trg)="s27.1"> Formaterar den markerade dataetiketten .

(src)="s28.1"> Используется для вызова диалогового окна для вставки заголовков диаграмм .
(src)="s29.1"> Используется для вызова диалогового окна для вставки или удаления осей .
(trg)="s28.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga diagramrubriker .

(src)="s30.1"> Используется для вызова диалогового окна для вставки оси .
(trg)="s29.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga eller ta bort axlar .

(src)="s31.1"> Используется для вызова диалогового окна для вставки заголовка оси .
(trg)="s30.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga en axel .

(src)="s32.1"> Используется для вставки основной сетки .
(trg)="s31.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga en axelrubrik .

(src)="s33.1"> Используется для вставки дополнительной сетки .
(trg)="s32.1"> Infogar ett huvudgitter .
(trg)="s33.1"> Infogar ett stödgitter .

(src)="s34.1"> Используется для вставки подписей данных .
(trg)="s34.1"> Infogar dataetiketter .

(src)="s35.1"> Используется для вставки уравнения линии тренда и коэффициента определения R² .
(trg)="s35.1"> Infogar trendlinjens ekvation och bestämningskoefficienten R² .

(src)="s36.1"> Используется для вставки коэффициента определения значения R² .
(trg)="s36.1"> Infogar värdet för bestämningskoefficienten R² .

(src)="s37.1"> Используется для вставки отдельной подписи данных .
(trg)="s37.1"> Infogar en enstaka dataetikett .

(src)="s38.1"> Используется для удаления легенды диаграммы .
(trg)="s38.1"> Tar bort förklaringen till diagrammet .

(src)="s39.1"> Используется для удаления выбранной оси .
(trg)="s39.1"> Tar bort den markerade axeln .

(src)="s40.1"> Используется для удаления основной сетки .
(trg)="s40.1"> Tar bort huvudgittret .

(src)="s41.1"> Используется для удаления дополнительной сетки .
(trg)="s41.1"> Tar bort stödgittret .

(src)="s42.1"> Используется для удаления всех подписей данных .
(trg)="s42.1"> Tar bort alla dataetiketter .

(src)="s43.1"> Используется для удаления уравнения линии тренда .
(trg)="s43.1"> Tar bort trendlinjens ekvation .

(src)="s44.1"> Используется для удаления значения R² .
(trg)="s44.1"> Tar bort R²- värdet .

(src)="s45.1"> Используется для удаления выбранной подписи данных .
(trg)="s45.1"> Tar bort den markerade dataetiketten .

(src)="s46.1"> Используется для удаления линии среднего значения .
(trg)="s46.1"> Tar bort medelvärdeslinjen .

(src)="s47.1"> Используется для удаления планок погрешностей для оси Y .
(trg)="s47.1"> Tar bort Y- felstaplarna .

(src)="s48.1"> Используется для восстановления форматирования выбранной точки данных .
(trg)="s48.1"> Återställer den markerade datapunkten till standardformat .

(src)="s49.1"> Используется для восстановления форматирования всех точек данных .
(trg)="s49.1"> Återställer alla datapunkter till standardformat .

(src)="s50.1"> how to update chart data ( drag & drop vs chart data dialog )
(trg)="s50.1"> how to update chart data ( drag & drop vs chart data dialog )

# ru/text/schart/main0202.xml.gz
# sv/text/schart/main0202.xml.gz


(src)="stit.1"> Панель форматирования
(trg)="stit.1"> Verktygsraden Formatering

(src)="s1.1"> / text/ schart/ main0202. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ main0202. xhp

(src)="s2.1"> Панель форматирования
(trg)="s2.1"> Verktygsraden Formatering

(src)0810200911433835.1"> Панель форматирования появляется при переходе в режим изменения диаграммы .
(trg)0810200911433835.1"> Verktygsraden Formatering visas när ett diagram befinner sig i redigeringsläge .

(src)0810200911433835.2"> Для перехода в режим изменения диаграммы дважды щелкните диаграмму .
(trg)0810200911433835.2"> När du dubbelklickar på ett diagram så övergår det till redigeringsläge .

(src)0810200911433835.3"> Для выхода из режима изменения щелкните область за пределами диаграммы .
(trg)0810200911433835.3"> Du lämnar redigeringsläget genom att klicka utanför diagrammet .

(src)0810200911433878.1"> Изменить формат диаграммы можно с помощью элементов управления и значков на панели форматирования .
(trg)0810200911433878.1"> Du kan redigera formateringen av ett diagram med kontrollerna och ikonerna på verktygsraden Formatering .
(trg)0810200902300436.1"> Välj diagramelement

(src)0810200902300436.1"> Выбор элемента диаграммы
(trg)="s3.1"> Välj det element i diagrammet som du vill formatera .

(src)="s3.1"> Выберите элемент диаграммы , для которого требуется форматирование .
(trg)="s3.2"> Elementet blir markerat i förhandsvisningen av diagrammet .

(src)="s3.2"> Этот элемент выделяется в окне предварительного просмотра диаграммы .
(trg)="s3.3"> Öppna dialogrutan med egenskaper för det markerade elementet genom att klicka på Formatera markering .

(src)="s3.3"> Для открытия диалогового окна свойств выбранного элемента щелкните & quot ; Выбор формата & quot ; .
(trg)0810200902300555.1"> Formatval
(trg)="s4.1"> Öppnar dialogrutan med egenskaper för det markerade elementet .

(src)0810200902300555.1"> Выбор формата
(trg)0810200902300545.1"> Diagramtyp

(src)="s4.1"> Используется для вызова диалогового окна свойств выбранного элемента .
(trg)="s5.1"> Öppnar dialogrutan Diagramtyp .

(src)0810200902300545.1"> Тип диаграммы
(trg)0810200902300537.1"> Diagramdatatabell

(src)="s5.1"> Используется для вызова диалогового окна & quot ; Тип диаграммы & quot ; .
(trg)="s6.1"> Öppnar dialogrutan Datatabell där du kan redigera diagramdata .

(src)0810200902300537.1"> Таблица данных диаграммы
(trg)0810200902300672.1"> Horisontellt gitter på/ av

(src)="s6.1"> Используется для вызова диалогового окна & quot ; Таблица данных & quot ; , в котором можно изменить данные диаграммы .
(trg)="s7.1"> Ikonen Horisontellt gitter på/ av på verktygsraden Formatering visar respektive döljer gitterlinjer för X- axeln .
(trg)="s7.2"> Obs !

(src)0810200902300672.1"> Показать/ спрятать горизонтальную сетку
(trg)="s7.3"> Det här fungerar bara om kryssrutorna för Stödgitter i Infoga - Gitter är avmarkerade .

(src)="s7.1"> Значок & quot ; Показать/ спрятать горизонтальную сетку & quot ; на панели форматирования используется для включения и выключения видимости сетки для оси X .
(src)="s7.2"> Примечание :
(trg)0810200902300738.1"> Förklaring på/ av

(src)="s7.3"> Это возможно только в том случае , если по пути & quot ; Вставка – Сетки & quot ; отменен выбор флажка & quot ; Дополнительная сетка & quot ; .
(src)0810200902300738.1"> Показать/ спрятать легенду
(src)="s8.1"> Для отображения или скрытия легенды щелкните & quot ; Показать/ спрятать легенду & quot ; на панели форматирования .
(trg)="s8.1"> Om du vill visa eller dölja en förklaring klickar du på Förklaring på/ av på verktygsraden Formatering .

(src)0810200902300785.1"> Масштаб текста
(trg)0810200902300785.1"> Textskalning

(src)="s9.1"> Используется для изменения масштаба текста в диаграмме при изменении ее размера .
(trg)="s9.1"> Anpassar texten i diagrammet till en ny skala när du ändrar diagrammets storlek .

(src)081020090230087.1"> Автоматическая разметка
(trg)081020090230087.1"> Automatisk layout

(src)="s10.1"> Перемещает все элементы диаграммы в положения по умолчанию на текущей диаграмме .
(trg)="s10.1"> Flyttar alla diagramelement till standardpositionen i det aktuella diagrammet .