# ja/text/schart/main0000.xml.gz
# sv/text/schart/main0000.xml.gz


(src)="stit.1"> $[ officename ] のグラフ
(trg)="stit.1"> Diagram i $[ officename ]

(src)="s1.1"> / text/ schart/ main0000. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ main0000. xhp

(src)="s2.1"> グラフ ; 概要
(trg)="s2.1"> diagram ; översikt

(src)="s3.1"> グラフの使い方
(trg)="s3.1"> instruktioner för diagram

(src)="s4.1"> MW added one entry
(trg)="s4.1"> MW added one entry

(src)="s5.1"> % PRODUCTNAME のグラフを使用する
(trg)="s5.1"> Använda diagram i % PRODUCTNAME

(src)="schart.1"> $[ officename ] ではグラフを用いてデータを表示できるため、 データ系列を視覚的に比較したり、 データの傾向を理解できます 。 グラフは、 表計算ドキュメント、 文書ドキュメント、 図、 およびプレゼンテーションに挿入できます 。
(trg)="schart.1"> $[ officename ] kan du presentera data grafiskt i diagram .
(trg)="schart.2"> På så sätt kan du jämföra dataserier visuellt och visa trender i informationen .
(trg)="schart.3"> Du kan infoga diagram i kalkylblad , textdokument , ritobjekt och presentationer .

(src)3153143.1"> グラフのデータ
(trg)3153143.1"> Diagramdata

(src)5181432.1"> グラフは、 次のデータに基づくことができます :
(trg)5181432.1"> Diagram kan bygga på följande data :

(src)7787102.1"> Calc セル範囲からの表計算値
(trg)7787102.1"> Tabellvärden från cellområden i Calc

(src)7929929.1"> Writer テーブルからのセル値
(trg)7929929.1"> Cellvärden från en Writer- tabell

(src)4727011.1"> グラフの「 データテーブル」 ダイアログに入力する値 ( これらのグラフは、 Writer、 Draw、 または Impress で作成でき、 コピーして Calc に貼り付けることもできます )
(trg)4727011.1"> Värden som du anger i dialogrutan för diagramdatatabellen ( du kan skapa dessa i Writer , Draw eller Impress , och du kan även kopiera och klistra in dem i Calc )

(src)="s6.1"> command line Insert - ( Object - ) Chart , moved here from deleted shared/ 01/ 04160100. xhp
(trg)="s6.1"> command line Insert - ( Object - ) Chart , moved here from deleted shared/ 01/ 04160100. xhp

(src)="s7.1"> 現在の文書にグラフを作成します 。 セルの連続した範囲を、 自分のグラフ用のデータもととして使うためには、 セル範囲の中をクリックし、 このコマンドを選びます。 その他には、 いくつかのセルを選んで、 このコマンドを選ぶことで、 選択されたセルのグラフを作るという方法もあります 。
(trg)="s7.1"> Skapar ett diagram i det aktuella dokumentet .
(trg)="s7.2"> Om du vill använda ett sammanhängande cellområde som datakälla för diagrammet så klickar du i cellområdet och väljer sedan det här kommandot .
(trg)="s7.3"> Du kan också markera några celler och välja det här kommandot för att skapa ett diagram av de markerade cellerna .

(src)5345011.1"> グラフを挿入するには
(trg)5345011.1"> Så här infogar du ett diagram

(src)5631580.1"> グラフを編集するには
(trg)5631580.1"> Så här redigerar du ett diagram

(src)7911008.1"> グラフをクリックして、 グラフオブジェクトの属性を編集します :
(trg)7911008.1"> Klicka på ett diagram om du vill redigera objektegenskaperna :

(src)9844660.1"> 現在のページでのサイズと位置 。
(trg)9844660.1"> Storlek och placering på den aktuella sidan .

(src)8039796.1"> 配置、 テキストの折り返し、 外枠など 。
(trg)8039796.1"> justering , textanpassning , yttre kantlinjer m. m .

(src)7986693.1"> グラフをダブルクリックして、 グラフを編集モードにします :
(trg)7986693.1"> Dubbelklicka på ett diagram för att ange diagrammets redigeringsläge :

(src)2350840.1"> グラフデータ値 ( 固有のデータがあるグラフの場合 )
(trg)2350840.1"> Diagramdatavärden ( för diagram med egna data ) .

(src)3776055.1"> グラフの種類、 軸、 タイトル、 壁面、 グリッドなど 。
(trg)3776055.1"> Diagramtyp , axlar , rubriker , väggar , raster m. m .

(src)8442335.1"> グラフ編集モードで、 グラフ要素をダブルクリックします :
(trg)8442335.1"> Dubbelklicka på ett diagramelement i diagrammets redigeringsläge :

(src)4194769.1"> 軸をダブルクリックして、 スケール、 タイプ、 色などを編集します 。
(trg)4194769.1"> Dubbelklicka på en axel om du vill redigera skala , typ , färg m. m .

(src)8644672.1"> データポイント、 または凡例内のデータ系列をダブルクリックして、 データ系列のグラフィカルな値を編集します 。
(trg)8644672.1"> Dubbelklicka på en datapunkt , eller på en dataserie i förklaringen , om du vill redigera dataseriens grafiska värden .

(src)6574907.1"> データ系列を選択した状態で、 単一のデータポイントをダブルクリックして、 このデータポイントの属性を編集します ( たとえば、 棒グラフ内の単一の棒など ) 。
(trg)6574907.1"> Markera en dataserie och dubbelklicka på en enskild datapunkt för att redigera egenskaperna för datapunkten ( t. ex . en enskild stapel i ett stapeldiagram ) .

(src)7528916.1"> ほかのグラフ要素をダブルクリックするか、 要素をクリックして「 書式」 メニューを開き、 属性を編集します 。
(trg)7528916.1"> Dubbelklicka på något annat diagramelement , eller klicka på elementet och öppna Format- menyn , för att redigera egenskaperna .

(src)8420667.1"> 現在の編集モードを終了するには、 グラフの外側をクリックします 。
(trg)8420667.1"> Klicka utanför diagrammet för att lämna det aktuella redigeringsläget .

(src)4923856.1"> グラフを高品質で印刷するには、 グラフを PDF ファイルにエクスポートし、 そのファイルを印刷します 。
(trg)4923856.1"> Om du vill skriva ut ett diagram med hög kvalitet , kan du exportera det till en PDF- fil och sedan skriva ut filen .

(src)="s8.1"> 書式設定バー
(trg)="s8.1"> verktygsraden Formatering

(src)="s9.1"> がでてきます 。
(trg)="s9.1"> för diagram .

(src)0810200902080452.1"> グラフの要素を右クリックすることで、 コンテキストメニューを開くことができます。 コンテキストメニューには、 選択された要素をフォーマットするためのコマンドがあります 。
(trg)0810200902080452.1"> Du kan öppna snabbmenyn genom att högerklicka på ett element i ett diagram .
(trg)0810200902080452.2"> Snabbmenyn innehåller många kommandon för att formatera det markerade elementet .

(src)="s10.1"> 選択された題目の書式を設定します 。
(trg)="s10.1"> Formaterar den valda rubriken .

(src)="s11.1"> グラフの領域の書式を設定します 。
(trg)="s11.1"> Formaterar diagramområdet .

(src)="s12.1"> グラフの壁面の書式を設定します 。
(trg)="s12.1"> Formaterar diagramväggen .

(src)="s13.1"> グラフの床面の書式を設定します 。
(trg)="s13.1"> Formaterar diagramgolvet .

(src)="s14.1"> グラフの凡例の書式を設定します 。
(trg)="s14.1"> Formaterar förklaringen till diagrammet .

(src)="s15.1"> 選択された軸の書式を設定します 。
(trg)="s15.1"> Formaterar den markerade axeln .

(src)="s16.1"> 選択されたデータポイントの書式を設定します 。
(trg)="s16.1"> Formaterar den markerade datapunkten .

(src)="s17.1"> 主目盛線の書式を設定します 。
(trg)="s17.1"> Formaterar huvudgittret .

(src)="s18.1"> 補助目盛線の書式を設定します 。
(trg)="s18.1"> Formaterar stödgittret .

(src)="s19.1"> データ系列の書式を設定します 。
(trg)="s19.1"> Formaterar dataserien .

(src)="s20.1"> 株式損失の指標の書式を設定します 。
(trg)="s20.1"> Formaterar indikatorerna för aktieförlust .

(src)="s21.1"> 株式利益の指標の書式を設定します 。
(trg)="s21.1"> Formaterar indikatorerna för aktievinst .

(src)="s22.1"> データラベルの書式を設定します 。
(trg)="s22.1"> Formaterar dataetiketterna .

(src)="s23.1"> Y 誤差範囲の書式を設定します 。
(trg)="s23.1"> Formaterar Y- felstaplarna .

(src)="s24.1"> 平均値線の書式を設定します 。
(trg)="s24.1"> Formaterar medelvärdeslinjen .

(src)="s25.1"> トレンド線の書式を設定します 。
(trg)="s25.1"> Formaterar trendlinjen .

(src)="s26.1"> トレンド線の等式の書式を設定します 。
(trg)="s26.1"> Formaterar trendlinjens ekvation .

(src)="s27.1"> 選択されたデータラベルの書式を設定します 。
(trg)="s27.1"> Formaterar den markerade dataetiketten .

(src)="s28.1"> グラフのタイトルを挿入するために 、 ダイアログを開きます 。
(trg)="s28.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga diagramrubriker .

(src)="s29.1"> 軸を挿入もしくは削除するために、 ダイアログを開きます 。
(trg)="s29.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga eller ta bort axlar .

(src)="s30.1"> 軸を挿入するために、 ダイアログを開きます 。
(trg)="s30.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga en axel .

(src)="s31.1"> 軸のタイトルを挿入するために、 ダイアログを開きます 。
(trg)="s31.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga en axelrubrik .

(src)="s32.1"> 主目盛線を挿入します 。
(trg)="s32.1"> Infogar ett huvudgitter .

(src)="s33.1"> 補助目盛線を挿入します 。
(trg)="s33.1"> Infogar ett stödgitter .

(src)="s34.1"> データラベルを挿入します 。
(trg)="s34.1"> Infogar dataetiketter .

(src)="s35.1"> トレンド線の等式と決定係数 R² を挿入します 。
(trg)="s35.1"> Infogar trendlinjens ekvation och bestämningskoefficienten R² .

(src)="s36.1"> 決定係数 R² の値を挿入します 。
(trg)="s36.1"> Infogar värdet för bestämningskoefficienten R² .

(src)="s37.1"> 単一のデータラベルを挿入します 。
(trg)="s37.1"> Infogar en enstaka dataetikett .

(src)="s38.1"> グラフの凡例を削除します 。
(trg)="s38.1"> Tar bort förklaringen till diagrammet .

(src)="s39.1"> 選択された軸を削除します 。
(trg)="s39.1"> Tar bort den markerade axeln .

(src)="s40.1"> 主目盛線を削除します 。
(trg)="s40.1"> Tar bort huvudgittret .

(src)="s41.1"> 補助目盛線を削除します 。
(trg)="s41.1"> Tar bort stödgittret .

(src)="s42.1"> データラベルをすべて削除します 。
(trg)="s42.1"> Tar bort alla dataetiketter .

(src)="s43.1"> トレンド線の等式を削除します 。
(trg)="s43.1"> Tar bort trendlinjens ekvation .

(src)="s44.1"> R² 値を削除します 。
(trg)="s44.1"> Tar bort R²- värdet .

(src)="s45.1"> 選択されたデータラベルを削除します 。
(trg)="s45.1"> Tar bort den markerade dataetiketten .

(src)="s46.1"> 平均値線を削除します 。
(trg)="s46.1"> Tar bort medelvärdeslinjen .

(src)="s47.1"> Y 誤差範囲を削除します 。
(trg)="s47.1"> Tar bort Y- felstaplarna .

(src)="s48.1"> 選択されたデータポイントをリセットし、 デフォルトの書式にします 。
(trg)="s48.1"> Återställer den markerade datapunkten till standardformat .

(src)="s49.1"> すべてのデータポイントをリセットし、 デフォルトの書式にします 。
(trg)="s49.1"> Återställer alla datapunkter till standardformat .

(src)="s50.1"> how to update chart data ( drag & drop vs chart data dialog )
(trg)="s50.1"> how to update chart data ( drag & drop vs chart data dialog )

# ja/text/schart/main0202.xml.gz
# sv/text/schart/main0202.xml.gz


(src)="stit.1"> 書式設定バー
(trg)="stit.1"> Verktygsraden Formatering

(src)="s1.1"> / text/ schart/ main0202. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ main0202. xhp

(src)="s2.1"> 書式設定バー
(trg)="s2.1"> Verktygsraden Formatering

(src)0810200911433835.1"> グラフが編集モードに設定されていれば、 書式設定バーが表示されます。 編集モードに入るためには、 グラフをダブルクリックします。 編集モードを抜けるには、 グラフの外をクリックします 。
(trg)0810200911433835.1"> Verktygsraden Formatering visas när ett diagram befinner sig i redigeringsläge .
(trg)0810200911433835.2"> När du dubbelklickar på ett diagram så övergår det till redigeringsläge .

(src)0810200911433878.1"> 書式設定バー上のコントロールとアイコンを使うことで、 グラフの書式設定を編集できます 。
(trg)0810200911433835.3"> Du lämnar redigeringsläget genom att klicka utanför diagrammet .
(trg)0810200911433878.1"> Du kan redigera formateringen av ett diagram med kontrollerna och ikonerna på verktygsraden Formatering .

(src)0810200902300436.1"> グラフの要素を選ぶ
(trg)0810200902300436.1"> Välj diagramelement

(src)="s3.1"> 書式を設定したいグラフから要素を選択します 。 グラフプレビューで、 要素が選択されます。 選択された要素の属性ダイアログを開くには、 書式選択をクリックします 。
(trg)="s3.1"> Välj det element i diagrammet som du vill formatera .
(trg)="s3.2"> Elementet blir markerat i förhandsvisningen av diagrammet .
(trg)="s3.3"> Öppna dialogrutan med egenskaper för det markerade elementet genom att klicka på Formatera markering .

(src)0810200902300555.1"> 書式の選択
(trg)0810200902300555.1"> Formatval

(src)="s4.1"> 選択された要素の属性ダイアログを開きます 。
(trg)="s4.1"> Öppnar dialogrutan med egenskaper för det markerade elementet .

(src)0810200902300545.1"> グラフの種類
(trg)0810200902300545.1"> Diagramtyp

(src)="s5.1"> グラフの種類ダイアログを開きます 。
(trg)="s5.1"> Öppnar dialogrutan Diagramtyp .

(src)0810200902300537.1"> グラフデータテーブル
(trg)0810200902300537.1"> Diagramdatatabell

(src)="s6.1"> グラフデータを編集できるデータテーブルダイアログを 開きます 。
(trg)="s6.1"> Öppnar dialogrutan Datatabell där du kan redigera diagramdata .

(src)0810200902300672.1"> 目盛線( 横 ) オン/ オフ
(trg)0810200902300672.1"> Horisontellt gitter på/ av

(src)="s7.1"> 書式設定バー上の目盛線( 横 ) オン/ オフアイコンは X 軸のグリッド線表示が見えるかどうかを切り替えます。 注意 : これが機能するのは、 挿入 → グリッド の中の副目盛線チェックボックスから、 チェックがはずされている場合だけです 。
(trg)="s7.1"> Ikonen Horisontellt gitter på/ av på verktygsraden Formatering visar respektive döljer gitterlinjer för X- axeln .
(trg)="s7.2"> Obs !
(trg)="s7.3"> Det här fungerar bara om kryssrutorna för Stödgitter i Infoga - Gitter är avmarkerade .

(src)0810200902300738.1"> 凡例 オン/ オフ
(trg)0810200902300738.1"> Förklaring på/ av

(src)="s8.1"> 凡例を表示したり隠したりするためには、 書式設定バー上の凡例オン / オフをクリックします 。
(trg)="s8.1"> Om du vill visa eller dölja en förklaring klickar du på Förklaring på/ av på verktygsraden Formatering .

(src)0810200902300785.1"> 文字の拡大縮小
(trg)0810200902300785.1"> Textskalning

(src)="s9.1"> グラフの大きさを変える際には、 グラフの中のテキストの倍率を 変更します 。
(trg)="s9.1"> Anpassar texten i diagrammet till en ny skala när du ändrar diagrammets storlek .

(src)081020090230087.1"> オートレイアウト
(trg)081020090230087.1"> Automatisk layout

(src)="s10.1"> すべてのグラフ要素を、 当該グラフ内部のデフォルトの位置に動かします。 この機能では、 グラフの種類をはじめ、 要素の位置以外、 どの属性も変更することはできません 。
(trg)="s10.1"> Flyttar alla diagramelement till standardpositionen i det aktuella diagrammet .
(trg)="s10.2"> Den här funktionen ändrar inte diagramtypen , eller några andra attribut än elementens placering .

# ja/text/schart/01/04050100.xml.gz
# sv/text/schart/01/04050100.xml.gz


(src)="stit.1"> トレンド線( 回帰曲線 )
(trg)="stit.1"> Trendlinjer

(src)="s1.1"> / text/ schart/ 01/ 04050100. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ 01/ 04050100. xhp

(src)="s2.1"> 計算; 回帰曲線
(trg)="s2.1"> beräkna , regressionskurvor

(src)="s3.1"> グラフ内の回帰曲線
(trg)="s3.1"> regressionskurvor i diagram

(src)="s4.1"> グラフ内のトレンド線
(trg)="s4.1"> trendlinjer i diagram

(src)="s5.1"> グラフ内の平均値線
(trg)="s5.1"> medelvärdeslinjer i diagram