# en_GB/text/schart/main0000.xml.gz
# sv/text/schart/main0000.xml.gz


(src)="stit.1"> Charts in $[ officename ]
(trg)="stit.1"> Diagram i $[ officename ]

(src)="s1.1"> / text/ schart/ main0000. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ main0000. xhp

(src)="s2.1"> charts ; overview
(trg)="s2.1"> diagram ; översikt

(src)="s3.1"> HowTos for charts
(trg)="s3.1"> instruktioner för diagram

(src)="s4.1"> MW added one entry
(trg)="s4.1"> MW added one entry

(src)="s5.1"> Using Charts in % PRODUCTNAME
(trg)="s5.1"> Använda diagram i % PRODUCTNAME

(src)="schart.1"> $[ officename ] lets you present data graphically in a chart , so that you can visually compare data series and view trends in the data .
(trg)="schart.1"> $[ officename ] kan du presentera data grafiskt i diagram .
(trg)="schart.2"> På så sätt kan du jämföra dataserier visuellt och visa trender i informationen .

(src)="schart.2"> You can insert charts into spreadsheets , text documents , drawings , and presentations .
(trg)="schart.3"> Du kan infoga diagram i kalkylblad , textdokument , ritobjekt och presentationer .

(src)3153143.1"> Chart Data
(trg)3153143.1"> Diagramdata

(src)5181432.1"> Charts can be based on the following data :
(trg)5181432.1"> Diagram kan bygga på följande data :

(src)7787102.1"> Spreadsheet values from Calc cell ranges
(trg)7787102.1"> Tabellvärden från cellområden i Calc

(src)7929929.1"> Cell values from a Writer table
(trg)7929929.1"> Cellvärden från en Writer- tabell

(src)4727011.1"> Values that you enter in the Chart Data Table dialogue box ( you can create these charts in Writer , Draw , or Impress , and you can copy and paste them also to Calc )
(trg)4727011.1"> Värden som du anger i dialogrutan för diagramdatatabellen ( du kan skapa dessa i Writer , Draw eller Impress , och du kan även kopiera och klistra in dem i Calc )

(src)="s6.1"> command line Insert - ( Object - ) Chart , moved here from deleted shared/ 01/ 04160100. xhp
(trg)="s6.1"> command line Insert - ( Object - ) Chart , moved here from deleted shared/ 01/ 04160100. xhp

(src)="s7.1"> Creates a chart in the current document .
(trg)="s7.1"> Skapar ett diagram i det aktuella dokumentet .

(src)="s7.2"> To use a continuous range of cells as the data source for your chart , click inside the cell range , and then choose this command .
(trg)="s7.2"> Om du vill använda ett sammanhängande cellområde som datakälla för diagrammet så klickar du i cellområdet och väljer sedan det här kommandot .

(src)="s7.3"> Alternatively , select some cells and choose this command to create a chart of the selected cells .
(trg)="s7.3"> Du kan också markera några celler och välja det här kommandot för att skapa ett diagram av de markerade cellerna .

(src)5345011.1"> To insert a chart
(trg)5345011.1"> Så här infogar du ett diagram

(src)5631580.1"> To edit a chart
(trg)5631580.1"> Så här redigerar du ett diagram

(src)7911008.1"> Click a chart to edit the object properties :
(trg)7911008.1"> Klicka på ett diagram om du vill redigera objektegenskaperna :

(src)9844660.1"> Size and position on the current page .
(trg)9844660.1"> Storlek och placering på den aktuella sidan .

(src)8039796.1"> Alignment , text wrap , outer borders , and more .
(trg)8039796.1"> justering , textanpassning , yttre kantlinjer m. m .

(src)7986693.1"> Double- click a chart to enter the chart edit mode :
(trg)7986693.1"> Dubbelklicka på ett diagram för att ange diagrammets redigeringsläge :

(src)2350840.1"> Chart data values ( for charts with own data ) .
(trg)2350840.1"> Diagramdatavärden ( för diagram med egna data ) .

(src)3776055.1"> Chart type , axes , titles , walls , grid , and more .
(trg)3776055.1"> Diagramtyp , axlar , rubriker , väggar , raster m. m .

(src)8442335.1"> Double- click a chart element in chart edit mode :
(trg)8442335.1"> Dubbelklicka på ett diagramelement i diagrammets redigeringsläge :

(src)4194769.1"> Double- click an axis to edit the scale , type , colour , and more .
(trg)4194769.1"> Dubbelklicka på en axel om du vill redigera skala , typ , färg m. m .

(src)8644672.1"> Double- click a data point , or a data series in the legend , to edit the graphical values of the data series .
(trg)8644672.1"> Dubbelklicka på en datapunkt , eller på en dataserie i förklaringen , om du vill redigera dataseriens grafiska värden .

(src)6574907.1"> With a data series selected , double- click a single data point to edit the properties of this data point ( for example , a single bar in a bar chart ) .
(trg)6574907.1"> Markera en dataserie och dubbelklicka på en enskild datapunkt för att redigera egenskaperna för datapunkten ( t. ex . en enskild stapel i ett stapeldiagram ) .

(src)7528916.1"> Double- click any other chart element , or click the element and open the Format menu , to edit the properties .
(trg)7528916.1"> Dubbelklicka på något annat diagramelement , eller klicka på elementet och öppna Format- menyn , för att redigera egenskaperna .

(src)8420667.1"> Click outside the chart to leave the current edit mode .
(trg)8420667.1"> Klicka utanför diagrammet för att lämna det aktuella redigeringsläget .

(src)4923856.1"> To print a chart in high quality , you can export the chart to a PDF file and print that file .
(trg)4923856.1"> Om du vill skriva ut ett diagram med hög kvalitet , kan du exportera det till en PDF- fil och sedan skriva ut filen .

(src)="s8.1"> Formatting Bar
(trg)="s8.1"> verktygsraden Formatering

(src)="s9.1"> for charts .
(trg)="s9.1"> för diagram .

(src)0810200902080452.1"> You can right- click an element of a chart to open the context menu .
(trg)0810200902080452.1"> Du kan öppna snabbmenyn genom att högerklicka på ett element i ett diagram .

(src)0810200902080452.2"> The context menu offers many commands to format the selected element .
(trg)0810200902080452.2"> Snabbmenyn innehåller många kommandon för att formatera det markerade elementet .

(src)="s10.1"> Formats the selected title .
(trg)="s10.1"> Formaterar den valda rubriken .

(src)="s11.1"> Formats the chart area .
(trg)="s11.1"> Formaterar diagramområdet .

(src)="s12.1"> Formats the chart wall .
(trg)="s12.1"> Formaterar diagramväggen .

(src)="s13.1"> Formats the chart floor .
(trg)="s13.1"> Formaterar diagramgolvet .

(src)="s14.1"> Formats the chart legend .
(trg)="s14.1"> Formaterar förklaringen till diagrammet .

(src)="s15.1"> Formats the selected axis .
(trg)="s15.1"> Formaterar den markerade axeln .

(src)="s16.1"> Formats the selected data point .
(trg)="s16.1"> Formaterar den markerade datapunkten .

(src)="s17.1"> Formats the major grid .
(trg)="s17.1"> Formaterar huvudgittret .

(src)="s18.1"> Formats the minor grid .
(trg)="s18.1"> Formaterar stödgittret .

(src)="s19.1"> Formats the data series .
(trg)="s19.1"> Formaterar dataserien .

(src)="s20.1"> Formats the stock loss indicators .
(trg)="s20.1"> Formaterar indikatorerna för aktieförlust .

(src)="s21.1"> Formats the stock gain indicators .
(trg)="s21.1"> Formaterar indikatorerna för aktievinst .

(src)="s22.1"> Formats the data labels .
(trg)="s22.1"> Formaterar dataetiketterna .

(src)="s23.1"> Formats the y- error bars .
(trg)="s23.1"> Formaterar Y- felstaplarna .

(src)="s24.1"> Formats the mean value line .
(trg)="s24.1"> Formaterar medelvärdeslinjen .

(src)="s25.1"> Formats the trendline .
(trg)="s25.1"> Formaterar trendlinjen .

(src)="s26.1"> Formats the trendline equation .
(trg)="s26.1"> Formaterar trendlinjens ekvation .

(src)="s27.1"> Formats the selected data label .
(trg)="s27.1"> Formaterar den markerade dataetiketten .

(src)="s28.1"> Opens a dialogue box to insert chart titles .
(trg)="s28.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga diagramrubriker .

(src)="s29.1"> Opens a dialogue box to insert or delete axes .
(trg)="s29.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga eller ta bort axlar .

(src)="s30.1"> Opens a dialogue box to insert an axis .
(trg)="s30.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga en axel .

(src)="s31.1"> Opens a dialogue box to insert an axis title .
(trg)="s31.1"> Öppnar en dialogruta där du kan infoga en axelrubrik .

(src)="s32.1"> Inserts a major grid .
(trg)="s32.1"> Infogar ett huvudgitter .

(src)="s33.1"> Inserts a minor grid .
(trg)="s33.1"> Infogar ett stödgitter .

(src)="s34.1"> Inserts data labels .
(trg)="s34.1"> Infogar dataetiketter .

(src)="s35.1"> Inserts the trendline equation and the coefficient of determination R² .
(trg)="s35.1"> Infogar trendlinjens ekvation och bestämningskoefficienten R² .

(src)="s36.1"> Inserts the coefficient of determination R² value .
(trg)="s36.1"> Infogar värdet för bestämningskoefficienten R² .

(src)="s37.1"> Inserts a single data label .
(trg)="s37.1"> Infogar en enstaka dataetikett .

(src)="s38.1"> Deletes the chart legend .
(trg)="s38.1"> Tar bort förklaringen till diagrammet .

(src)="s39.1"> Deletes the selected axis .
(trg)="s39.1"> Tar bort den markerade axeln .

(src)="s40.1"> Deletes the major grid .
(trg)="s40.1"> Tar bort huvudgittret .

(src)="s41.1"> Deletes the minor grid .
(trg)="s41.1"> Tar bort stödgittret .

(src)="s42.1"> Deletes all data labels .
(trg)="s42.1"> Tar bort alla dataetiketter .

(src)="s43.1"> Deletes the trendline equation .
(trg)="s43.1"> Tar bort trendlinjens ekvation .

(src)="s44.1"> Deletes the R² value .
(trg)="s44.1"> Tar bort R²- värdet .

(src)="s45.1"> Deletes the selected data label .
(trg)="s45.1"> Tar bort den markerade dataetiketten .

(src)="s46.1"> Deletes the mean value line .
(trg)="s46.1"> Tar bort medelvärdeslinjen .

(src)="s47.1"> Deletes the y- error bars .
(trg)="s47.1"> Tar bort Y- felstaplarna .

(src)="s48.1"> Resets the selected data point to default format .
(trg)="s48.1"> Återställer den markerade datapunkten till standardformat .

(src)="s49.1"> Resets all data points to default format .
(trg)="s49.1"> Återställer alla datapunkter till standardformat .

(src)="s50.1"> how to update chart data ( drag & drop vs chart data dialog )
(trg)="s50.1"> how to update chart data ( drag & drop vs chart data dialog )

# en_GB/text/schart/main0202.xml.gz
# sv/text/schart/main0202.xml.gz


(src)="stit.1"> Formatting Bar
(trg)="stit.1"> Verktygsraden Formatering

(src)="s1.1"> / text/ schart/ main0202. xhp
(trg)="s1.1"> / text/ schart/ main0202. xhp

(src)="s2.1"> Formatting Bar
(trg)="s2.1"> Verktygsraden Formatering

(src)0810200911433835.1"> The Formatting Bar is shown when a chart is set to edit mode .
(trg)0810200911433835.1"> Verktygsraden Formatering visas när ett diagram befinner sig i redigeringsläge .

(src)0810200911433835.2"> Double- click a chart to enter edit mode .
(trg)0810200911433835.2"> När du dubbelklickar på ett diagram så övergår det till redigeringsläge .

(src)0810200911433835.3"> Click outside the chart to leave edit mode .
(trg)0810200911433835.3"> Du lämnar redigeringsläget genom att klicka utanför diagrammet .

(src)0810200911433878.1"> You can edit the formatting of a chart using the controls and icons on the Formatting Bar .
(trg)0810200911433878.1"> Du kan redigera formateringen av ett diagram med kontrollerna och ikonerna på verktygsraden Formatering .

(src)0810200902300436.1"> Select Chart Element
(trg)0810200902300436.1"> Välj diagramelement

(src)="s3.1"> Select the element from the chart that you want to format .
(trg)="s3.1"> Välj det element i diagrammet som du vill formatera .

(src)="s3.2"> The element gets selected in the chart preview .
(trg)="s3.2"> Elementet blir markerat i förhandsvisningen av diagrammet .

(src)="s3.3"> Click Format Selection to open the properties dialogue box for the selected element .
(trg)="s3.3"> Öppna dialogrutan med egenskaper för det markerade elementet genom att klicka på Formatera markering .

(src)0810200902300555.1"> Format Selection
(trg)0810200902300555.1"> Formatval

(src)="s4.1"> Opens the properties dialogue box for the selected element .
(trg)="s4.1"> Öppnar dialogrutan med egenskaper för det markerade elementet .

(src)0810200902300545.1"> Chart Type
(trg)0810200902300545.1"> Diagramtyp

(src)="s5.1"> Opens the Chart Type dialogue box .
(trg)="s5.1"> Öppnar dialogrutan Diagramtyp .

(src)0810200902300537.1"> Chart Data Table
(trg)0810200902300537.1"> Diagramdatatabell

(src)="s6.1"> Opens the Chart Data Table dialogue box in which you can edit the chart data .
(trg)="s6.1"> Öppnar dialogrutan Datatabell där du kan redigera diagramdata .

(src)0810200902300672.1"> Horizontal Grid On/ Off
(trg)0810200902300672.1"> Horisontellt gitter på/ av

(src)="s7.1"> The Horizontal Grid On/ Off icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the x- axis .
(trg)="s7.1"> Ikonen Horisontellt gitter på/ av på verktygsraden Formatering visar respektive döljer gitterlinjer för X- axeln .

(src)="s7.2"> Note :
(trg)="s7.2"> Obs !

(src)="s7.3"> This only works if the Minor grid check boxes in Insert - Grids are cleared .
(trg)="s7.3"> Det här fungerar bara om kryssrutorna för Stödgitter i Infoga - Gitter är avmarkerade .

(src)0810200902300738.1"> Legend On/ Off
(trg)0810200902300738.1"> Förklaring på/ av

(src)="s8.1"> To show or hide a legend , click Legend On/ Off on the Formatting bar .
(trg)="s8.1"> Om du vill visa eller dölja en förklaring klickar du på Förklaring på/ av på verktygsraden Formatering .