# nl/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz
# pt/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz


# nl/a-new-deal-for-fragile-states-by-erik-solheim.xml.gz
# pt/a-new-deal-for-fragile-states-by-erik-solheim.xml.gz


(src)="1"> Een New Deal voor kwetsbare staten
(trg)="1"> Um Novo Acordo para os Estados frágeis

(src)="2"> PARIJS – Vandaag de dag leeft ruwweg een kwart van de wereldbevolking in kwetsbare , door conflicten verscheurde staten .
(trg)="2"> PARIS – Hoje , cerca de um quarto da população do mundo vive em Estados frágeis e afectados pelo conflito .

(src)="3"> Ondanks het feit dat er de afgelopen vijftig jaar grote hulpbedragen naar deze staten zijn gegaan , blijven gewapende conflicten en geweld de levens van miljoenen mensen in de hele wereld teisteren .
(trg)="3"> Apesar das vastas somas de dinheiro gasto a ajudar esses Estados ao longo dos últimos 50 anos , os conflitos armados e a violência continuam a assolar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo .

(src)="4"> Internationale en nationale partners moeten de manier waarop zij met deze staten omgaan radicaal veranderen .
(trg)="4"> Os parceiros internacionais e nacionais devem mudar radicalmente o modo como intervêm nesses Estados .

(src)="5"> Ik heb de noodzaak van een nieuwe aanpak in 2004 uit de eerste hand in Sri Lanka ervaren .
(trg)="5"> Vivenciei em primeira mão , a necessidade de uma nova abordagem , em 2004 , no Sri Lanka .

(src)="6"> Binnen twee maanden na de verwoestende tsunami , die in december 2003 had toegeslagen , bezochten bijna vijftig staatshoofden en ministers het eiland .
(trg)="6"> Nos dois primeiros meses após o tsunami devastador que atingiu o país , em Dezembro desse ano , cerca de 50 chefes de Estado e ministros estrangeiros visitaram a ilha .

(src)="7"> Ze kwamen allemaal met hun eigen plannen , hun eigen maatschappelijke organisaties en hun eigen televisieploegen .
(trg)="7"> Cada um chegava com os seus próprios programas , as suas próprias organizações da sociedade civil e suas próprias equipas de televisão .

(src)="8"> Weinigen kwamen met een diep inzicht in de dynamiek van het politieke conflict tussen de militante Tamils en de staat Sri Lanka .
(trg)="8"> Poucos chegavam com um profundo conhecimento da dinâmica do conflito político entre os militantes tamil e o estado do Sri Lanka .

(src)="9"> Er werden grote fouten gemaakt , die het geweld verder hebben gevoed .
(trg)="9"> Foram cometidos enormes erros , alimentando ainda mais a violência .

(src)="10"> Onze grootste uitdaging vandaag de dag is afstand nemen van het partnerschapsmodel , dat ervan uitgaat dat prioriteiten , beleidsmaatregelen en financieringsbehoeften moeten worden vastgelegd in de hoofdsteden van de donorlanden en op de hoofdkantoren van de ontwikkelingspartners .
(trg)="10"> O nosso maior desafio actual é afastarmo-nos do modelo de parceria que está em acordo com as prioridades , as políticas e as necessidades de financiamento determinadas nas capitais dos doadores e nas sedes dos parceiros de desenvolvimento .

(src)="11"> Staten die door conflicten worden verscheurd moeten voortaan hun eigen lot kunnen bepalen .
(trg)="11"> Os Estados afectados pelo conflito precisam de ter capacidade de determinarem os seus próprios destinos .

(src)="12"> We moeten modellen opstellen voor de periode vlak ná een conflict , zoals het model dat wordt bepleit door de G7 + , een groep van achttien kwetsbare staten .
(trg)="12"> Devemos estabelecer modelos de transição pós-conflito como o que é defendido pelo g7 + , um grupo constituído por dezoito Estados frágeis .

(src)="13"> Dit model is eenvoudig : Landen beoordelen hun eigen situatie , met behulp van instrumenten die zij zelf ontwikkelen en die goed aansluiten bij de lokale context , om een visie en een plan te formuleren voor het consolideren van de vrede en het bewerkstelligen van voorspoed .
(trg)="13"> O modelo é simples : Os países avaliam as suas próprias situações , utilizando ferramentas que os próprios desenvolvem e que são apropriadas ao contexto , de modo a formularem uma visão e um plano para consolidarem a paz e alcançarem a prosperidade .

(src)="14"> Dit kan klinken als een luchtkasteel , maar we hebben er al een voorproefje van gekregen in Afrika , waar Sierra Leone ' s Agenda for Prosperity ( Agenda voor Voorspoed ) 2013-2017 en de Liberia Vision 2030 het potentieel van zulke programma ' s hebben laten zien .
(trg)="14"> Isto pode parecer uma miragem , mas já provámos a sua esperança em África , onde a Agenda para a Prosperidade 2013-2017 da Serra Leoa e a Visão Libéria 2030 exemplificam o potencial de tais programas .

(src)="15"> De vooruitgang op het gebied van nationale prioriteiten als de consolidatie van de vrede , het uitbreiden van de toegang tot het rechtssysteem , of het verhogen van de veiligheid wordt op lokaal niveau in de gaten gehouden .
(trg)="15"> O progresso do atendimento das prioridades nacionais , como a consolidação da paz , a ampliação do acesso à justiça ou o aumento da segurança , é monitorizado localmente .

(src)="16"> Het blijkt dat het gebruik maken van lokale systemen en vaardigheden kan leiden tot het versterken ervan .
(trg)="16"> Utilizar sistemas e capacidades locais , ao que parece , pode fortalecê-los .

(src)="17"> De “ New Deal for Engagement in Fragile States ( Nieuwe Deal voor de Betrokkenheid bij Kwetsbare Staten ) , ” die voortbouwt op een reeks internationale toezeggingen inzake hulp en ontwikkeling , en in 2011 werd goedgekeurd op het Fourth High-Level Forum on Aid Effectiveness in het Zuid-Koreaanse Busan , stelt precies zo ' n model voor .
(trg)="17"> O “ Novo Acordo para o Envolvimento em Estados Frágeis ” que se baseia numa série de compromissos internacionais , tendo em vista a ajuda e o desenvolvimento , e foi aprovado no IV Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda , em Busan , Coreia do Sul em 2011 , propõe apenas esse modelo .

(src)="18"> Daarin is vastgelegd wat er het meest toe doet bij het opbouwen van vreedzame staten en samenlevingen : beloften – de ' Peace- and State-building Goals ' – om verbeteringen aan te brengen in de manier waarop nationale en internationale partners betrokken zijn bij door conflicten getroffen en kwetsbare staten .
(trg)="18"> Consagra o que mais importa na construção de sociedades e de Estados pacíficos : compromissos - a Paz - e as Metas da construção de Estados - para melhorar a forma como os parceiros nacionais e internacionais se envolvem em contextos frágeis e afectados pelo conflito .

(src)="19"> Deze “ New Deal ” erkent wat de geschiedenis van het bewaren van de vrede ons vertelt : dat nationaal leiderschap en nationale zeggenschap over ontwikkelingsagenda ' s de sleutel zijn tot het bereiken van zichtbare en duurzame resultaten .
(trg)="19"> O Novo Acordo reconhece o que a história da construção da paz nos ensina : a liderança nacional e a posse de agendas são fundamentais para a obtenção de resultados visíveis e sustentáveis .

(src)="20"> Zoals Kosti Manibe Ngai , de minister van Financiën van Zuid-Soedan , het heeft gezegd : “ Niets over ons zonder ons . ”
(trg)="20"> Tal como Kosti Manibe Ngai , o ministro das Finanças do Sudão do Sul , disse , “ Nada sobre nós sem nós ” .

(src)="21"> In vele gesprekken met de president van Zuid-Soedan , Salva Kiir , hebben we het opstellen van een korte prioriteitenlijst voor de nieuwe staat besproken .
(trg)="21"> Em muitas conversas com o Presidente do Sudão do Sul , Salva Kiir , discutimos o estabelecimento de uma pequena lista de prioridades claras para o novo Estado .

(src)="22"> Maar zulke doelstellingen zijn louter betekenisvol als de partners van een kwetsbare staat bereid zijn de leiding te aanvaarden vanuit een hoofdstad als Juba , in plaats van uit het eigen hoofdkantoor .
(trg)="22"> Mas tais metas só são significativas se os parceiros de um Estado frágil estiverem aptos a aceitar a liderança de uma capital como Juba , em vez da liderança a partir das suas próprias sedes .

(src)="23"> Ruim veertig landen en instellingen hebben de New Deal gesteund , door te beloven betere partnerschappen op te bouwen – en de vereiste middelen en het benodigde politieke kapitaal bij te zullen dragen .
(trg)="23"> Mais de 40 países e instituições têm apoiado a forma de trabalhar do Novo Acordo , comprometendo-se a construírem melhores parcerias - e a investirem nos recursos e no capital político necessários .

(src)="24"> Dit is de reden dat het model van de New Deal innovatief is ; het creëert politieke steun rond kwesties waar aandacht aan moet worden besteed als landen de overstap willen maken van conflicten en fragiliteit naar vrede en stabiliteit .
(trg)="24"> É por isso que o modelo do Novo Acordo é inovador ; cria apoio político em torno de questões que precisam ser resolvidas se os países quiserem fazer a transição do conflito e da fragilidade para a paz e para a estabilidade .

(src)="25"> Het ondersteunen van een alomvattende politieke dialoog en het waarborgen dat conflicten met vreedzame middelen worden opgelost , zijn de voornaamste prioriteiten , evenals veiligheid , toegang tot de rechterlijke macht en een dynamische particuliere sector die voldoende arbeidsplaatsen genereert .
(trg)="25"> Apoiar o diálogo político inclusivo e garantir que o conflito é resolvido através de meios pacíficos , são as maiores prioridades , tal como o são a segurança , o acesso à justiça e um sector privado dinâmico que gera oportunidades de trabalho suficientes .

(src)="26"> Bovendien zijn veel kwetsbare staten rijk aan natuurlijke hulpbronnen .
(src)="27"> Zij moeten een transparant beheer daarvan opzetten - gericht op het aan banden leggen van de corruptie en het controleren van illegale geld- en goederenstromen – om de inkomsten binnen te kunnen halen die nodig zijn om diensten te leveren .
(trg)="26"> Além disso , muitos dos Estados frágeis são ricos em recursos naturais e devem estabelecer uma gestão transparente dos recursos - que vise coibir a corrupção e controlar os fluxos ilícitos de dinheiro e de bens - , a fim de elevar as receitas necessárias para a prestação de serviços .

(src)="28"> Wanneer de aandacht hierop wordt gericht , kan dat ervoor zorgen dat kwetsbare staten de leiding en de verantwoordelijkheid nemen .
(trg)="27"> Um foco sobre estes processos iria garantir que os Estados frágeis assumissem a liderança e a responsabilidade .

(src)="29"> Als partners moeten we dit nationale leiderschap steunen .
(trg)="28"> Como parceiros , temos de aceitar essa liderança nacional .

(src)="30"> Na de catastrofale aardbeving in Haïti in 2010 werd het land “ de republiek der NGO ' s ” genoemd .
(trg)="29"> Após o catastrófico terramoto no Haiti , em 2010 , o país foi apelidado de “ a república das ONG ” .

(src)="31"> Niet in staat om de omstandigheden te scheppen , waarin de Haïtianen zelf het voortouw konden nemen om hun land weer op te bouwen , hebben de externe partners van Haïti de inrichting van een goed functionerend bestuurssysteem ondermijnd .
(trg)="30"> Face à incapacidade de criarem condições para que os próprios haitianos pudessem assumir a liderança na reconstrução do seu país , os parceiros externos do Haiti prejudicaram a criação de um sistema de controlo interno funcional .

(src)="32"> Hoe kunnen we dus onze beloften en prioriteiten omzetten in betere levens voor mensen die kampen met conflicten en fragiliteit ?
(trg)="31"> Então , como podemos converter os nossos compromissos e prioridades em vidas melhores para as pessoas que são afectadas por conflitos e fragilidades ?

(src)="33"> De OESO-landen moeten het goede voorbeeld geven en de beloften nakomen die zij hebben gedaan .
(trg)="32"> Os países da OCDE têm de dar o exemplo e honrar os compromissos que assumiram .

(src)="34"> Onze partners moeten , via groeperingen als de G7 + , de veranderingen in beleid en praktijk blijven eisen die zijn beloofd .
(trg)="33"> Os nossos parceiros , através de grupos como o g7 + , devem continuar a exigir mudanças nas políticas e nas práticas que foram prometidas .

(src)="35"> We moeten ook veranderingen op de langere termijn plannen .
(trg)="34"> Devemos também planear mudar a longo prazo .

(src)="36"> Naarmate de einddatum ( 2015 ) van de Millennium Development Goals naderbij komt , blijven de bevordering van de vrede , veiligheid en niet-gewelddadige conflictoplossing van vitaal belang .
(src)="37"> Deze zaken moeten in iedere toekomstige ontwikkelingsagenda worden opgenomen .
(trg)="35"> À medida que a data final dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio , até 2015 , se aproxima , a promoção da paz , da segurança e da resolução dos conflitos sem recurso à violência continua a ser de vital importância e deve ser totalmente integrada em qualquer agenda de desenvolvimento futuro .

(src)="38"> Onlangs zijn de leden van de International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding ( de Internationale Dialoog voor Vredeshandhaving en het Opbouwen van Staten ) , het politieke platform op hoog niveau dat de New Deal heeft voortgebracht , opnieuw bijeengekomen in Washington , DC , om de vooruitgang in de verandering van onze werkwijze te bespreken en de toezeggingen in het kader van de New Deal te implementeren .
(trg)="36"> Recentemente , os membros do Diálogo Internacional sobre a Construção de Paz e a Construção de Estados , o fórum político de alto nível , que elaborou o Novo Acordo , reuniram-se em Washington , DC , para avaliarem o nosso progresso na mudança da forma como trabalhamos e na implementação dos novos compromissos do Novo Acordo .

(src)="39"> Ze werden het eens over het Washington Communiqué , dat er bij de ontwikkelingspartners , de G7 + -landen en maatschappelijke organisaties op aandringt hun inspanningen te verhogen om de New Deal te gebruiken om concrete resultaten te bereiken .
(src)="40"> Het Communiqué roept tevens op tot het opstellen van een ontwikkelingsagenda voor ná 2015 , die het belang erkent van vredeshandhaving en het opbouwen van staten .
(trg)="37"> Concordaram com o Comunicado de Washington , que apela aos parceiros para o desenvolvimento , aos países do g7 + e às organizações da sociedade civil , a intensificarem os seus esforços no uso do Novo Acordo para obterem resultados concretos no terreno ; e apela a uma agenda de desenvolvimento pós-2015 que reconheça a importância universal da construção de paz e de Estados .

(src)="41"> Uiteindelijk hangt onze vooruitgang af van de vastberadenheid van iedereen om de levens te veranderen van de 1,5 miljard mensen , die zijn getekend door geweld , conflicten en onveiligheid .
(trg)="38"> Em última análise , o nosso progresso depende da determinação de todos em transformar a vida dos 1,5 mil milhões de pessoas cujas vidas são marcadas pela violência , pelo conflito e pela insegurança .

# nl/a-new-middle-east-dymanic-after-iran-s-presidential-election-by-joschka-fischer.xml.gz
# pt/a-new-middle-east-dymanic-after-iran-s-presidential-election-by-joschka-fischer.xml.gz


(src)="1"> Een glimpje hoop in Iran
(trg)="1"> Um Lampejo de Esperança no Irão

(src)="2"> BERLIJN – Niemand had rekening kunnen houden met de overwinning van Hassan Rohani bij de presidentsverkiezingen in Iran .
(trg)="2"> BERLIM – Ninguém poderia contar com a vitória de Hassan Rohani nas eleições presidenciais do Irão .

(src)="3"> Zelfs Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei was waarschijnlijk behoorlijk verbaasd door de triomf van Rohani in de eerste ronde , na een campagne waaraan aanvankelijk acht kandidaten meededen .
(trg)="3"> Até o Líder Supremo , o Aiatola Ali Khamenei , provavelmente foi mais do que um pouco surpreendido pela vitória de Rohani na primeira volta , após uma campanha que começara com oito candidatos .

(src)="4"> Als gevolg hiervan zouden de onderhandelingen met Iran over zijn nucleaire programma , net als de burgeroorlog in Syrië , een nieuwe dynamiek kunnen krijgen .
(trg)="4"> Como resultado , as negociações com o Irão sobre o seu programa nuclear , bem como a guerra civil na Síria , poderão ganhar uma nova dinâmica .

(src)="5"> Maar zo gaat dat in het Midden-Oosten : je weet nooit wat er om de hoek ligt .
(trg)="5"> Mas são assim as coisas no Médio Oriente : nunca sabemos o que está ao virar da esquina .

(src)="6"> Dit jaar markeert de tiende verjaardag van de start van de onderhandelingen , op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken , tussen Iran en het Europese triumviraat van Duitsland , Frankrijk en Engeland , over het nucleaire programma van Iran .
(trg)="6"> Este ano marca o décimo aniversário do lançamento , ao nível dos ministros de negócios estrangeiros , das negociações entre o Irão e o triunvirato Europeu composto pela Alemanha , França e Reino Unido sobre o programa nuclear do Irão .

(src)="7"> Ik was er destijds bij , als vertegenwoordiger van Duitsland , evenals Rohani , die leiding gaf aan de Iraanse delegatie .
(trg)="7"> Eu estava lá , representando a Alemanha ; assim esteve Rohani , que liderava a delegação Iraniana .

(src)="8"> De gesprekken hebben zonder enig tastbaar resultaat tot op de dag van vandaag voortgeduurd – in een uitgebreide vorm , waarbij Duitsland en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn aangeschoven ( de P5 + 1 ) .
(trg)="8"> As conversações continuaram até hoje – num formato alargado que inclui a Alemanha e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas ( os P5 + 1 ) – sem quaisquer resultados tangíveis .

(src)="9"> Nu bemoeit Rohani zich opnieuw met de riskante aangelegenheid van het Iraanse nucleaire programma , zij het ditmaal als president .
(trg)="9"> Agora Rohani volta ao assunto de risco do programa nuclear Iraniano , embora desta vez como Presidente .

(src)="10"> Wat kunnen we – en hij – verwachten ?
(trg)="10"> O que poderemos nós – e ele – esperar ?

(src)="11"> Afgaande op mijn eigen ervaringen is Rohani een beleefde en open persoonlijkheid .
(trg)="11"> Baseando-me na minha experiência pessoal , Rohani é um personagem educado e aberto .

(src)="12"> Anders dan de vertrekkende president Mahmoud Ahmadinejad omringt hij zichzelf met zeer vaardige en ervaren diplomaten .
(trg)="12"> Ao contrário do extrovertido Presidente Mahmoud Ahmadinejad , rodeia-se de diplomatas muito competentes e experientes .

(src)="13"> Maar er mag geen twijfel over bestaan dat hij een man van het regime is – een realist en een gematigd lid van de politieke elite van de Islamitische Republiek – en geen vertegenwoordiger van de oppositie .
(trg)="13"> Mas não deveria haver dúvida de que ele é um homem do regime – um membro realista e moderado da elite política da República Islâmica – e não um representante da oposição .

(src)="14"> En uiteraard steunt hij het nucleaire programma van Iran .
(trg)="14"> E , claro , apoia o programa nuclear do Irão .

(src)="15"> Als Rohani succes wil hebben als president zal hij zich aan zijn belofte moeten houden om de levensomstandigheden van de Iraniërs te verbeteren , zonder de Islamitische Republiek tijdens dat proces in gevaar te brengen .
(trg)="15"> Se Rohani pretende ser bem-sucedido no governo , terá que cumprir a sua promessa de melhorar as condições de vida dos Iranianos , sem pôr em perigo a República Islâmica nesse processo .

(src)="16"> Dat zal niet makkelijk zijn ; in feite kan het een onmogelijke opdracht blijken .
(trg)="16"> Isso não será fácil ; de facto , poderá ser equivalente a tentar resolver a quadratura do círculo .

(src)="17"> De economische verbeteringen die de kiezers hebben geëist door op Rohani te stemmen , kunnen vrijwel zeker alleen maar worden bereikt als de westerse en internationale sancties worden opgeheven .
(trg)="17"> A melhoria económica que os votantes exigiram ao eleger Rohani quase certamente só poderá ser alcançada se forem levantadas as sanções Ocidentais e internacionais .

(src)="18"> Maar voor het einde van de internationale sancties is een doorbraak in de nucleaire onderhandelingen nodig .
(trg)="18"> Mas um fim às sanções internacionais pressupõe um avanço nas negociações nucleares .

(src)="19"> Er zou ook een – op z ' n minst tijdelijke – regeling van de voornaamste regionale conflicten voor nodig zijn .
(trg)="19"> Pode também pressupor uma resolução pelo menos temporária dos principais conflitos regionais .

(src)="20"> Het Midden-Oosten is de afgelopen tien jaar dramatisch veranderd .
(trg)="20"> O Médio Oriente mudou dramaticamente nos últimos dez anos .

(src)="21"> Amerika heeft zijn bemoeienis verminderd door zijn troepen uit Irak terug te trekken en zijn aanwezigheid in Afghanistan vanaf volgend jaar af te bouwen .
(trg)="21"> A América reduziu o seu envolvimento , retirando as suas tropas do Iraque e preparando-se para terminar no próximo ano a sua missão no Afeganistão .

(src)="22"> Tegelijkertijd zijn we getuige van het verdwijnen van het oude Midden-Oosten , zoals dat door Frankrijk en Engeland na de Eerste Wereldoorlog is gecreëerd , toen de twee grote koloniale machten van Europa territoriale mandaten hebben ingericht in Palestina , Syrië ( inclusief het tegenwoordige Libanon ) , Transjordanië en Irak .
(trg)="22"> Ao mesmo tempo , testemunhamos a dissolução do antigo Médio Oriente , criado pela França e pela Grã-Bretanha depois da I Guerra Mundial , quando as duas grandes potências coloniais da Europa criaram mandatos territoriais na Palestina , na Síria ( incluindo o Líbano dos nossos dias ) , na Transjordânia e no Iraque .

(src)="23"> Een nieuwe regionale orde is nog niet waarneembaar , wat duidt op een toekomst vol risico ' s en mogelijke chaos .
(trg)="23"> Ainda não é discernível uma nova ordem regional , o que aponta para um futuro carregado de risco e de possível caos .

(src)="24"> Nu Iran zijn invloed en belangen probeert uit te breiden , evenals die van zijn shiitische bondgenoten , is zijn geschil met de Veiligheidsraad over zijn nucleaire programma nauw verweven geraakt met zijn regionale ambities .
(trg)="24"> Enquanto o Irão procura afirmar a sua influência e os seus interesses , bem como os dos seus aliados Xiitas , a sua disputa com o Conselho de Segurança sobre o seu programa nuclear tornou-se estreitamente ligada às suas ambições regionais .

(src)="25"> Het vooruitzicht van een nucleair bewapend Iran zou immers zeer waarschijnlijk leiden tot gewelddadige conflicten en een nucleaire wapenwedloop in de regio .
(trg)="25"> Afinal , a perspectiva de um Irão dotado de armamento nuclear quase certamente exacerbaria o conflito violento e uma corrida ao armamento nuclear na região .

(src)="26"> Als gevolg daarvan zullen beide kwesties eerst met succes worden aangepakt voordat er sprake kan zijn van het opheffen van de sancties .
(trg)="26"> Como resultado , ambos os assuntos deverão ser bem resolvidos antes de qualquer tentativa de levantamento das sanções .

(src)="27"> Iran en zijn internationale gespreksgenoten moeten van het verleden leren en dienovereenkomstig de verwachtingen in goede banen leiden .
(trg)="27"> O Irão e os seus interlocutores internacionais deveriam aprender com o passado e gerir expectativas em conformidade .

(src)="28"> Er zullen geen snelle oplossingen mogelijk zijn ( als er überhaupt al oplossingen zijn ) , gezien de diametraal tegengestelde belangen van de diverse partijen , hun respectievelijke binnenlandse en bondgenootschappelijke beperkingen , en een diep gebrek aan vertrouwen aan alle kanten .
(trg)="28"> Não existirão soluções rápidas ( se , na verdade , existirem quaisquer soluções ) , dados os interesses diametralmente opostos das partes , os seus respectivos obstáculos internos e os que estão associados a alianças , e uma profunda falta de confiança em todos os lados .

(src)="29"> Bovendien zou Iran er , naast onderhandelingen met de P5 + 1 , goed aan kunnen doen rechtstreekse onderhandelingen te beginnen met de Verenigde Staten .
(trg)="29"> Além disso , para além de negociar com os P5 + 1 , o Irão faria bem em iniciar negociações directas com os Estados Unidos .

(src)="30"> Het land zal zeer waarschijnlijk ook zijn betrekkingen met Saoedi-Arabië en de Golfstaten moeten verbeteren , en zijn gedrag ten opzichte van Israel moeten wijzigen , als er positieve resultaten moeten worden geboekt .
(trg)="30"> Também deverá , com certeza , melhorar as suas relações com a Arábia Saudita e os estados do Golfo , e alterar o seu comportamento relativamente a Israel , se quiser alcançar um resultado positivo .

(src)="31"> Op dezelfde manier zal het Westen moeten begrijpen dat de Islamitische Republiek geen monolithische dictatuur is .
(trg)="31"> Similarmente , o Ocidente deverá entender que a República Islâmica não é uma ditadura monolítica .

(src)="32"> Het regime kent meerdere , naast elkaar bestaande machtscentra , die elkaars beslissingen beïnvloeden en beperken .
(trg)="32"> O regime possui múltiplos centros de poder coexistentes , que influenciam e limitam as decisões de cada um .

(src)="33"> Het kantoor van de president is slechts één van deze machtscentra .
(trg)="33"> O gabinete do presidente é apenas um centro de poder .

(src)="34"> Hetzelfde geldt voor de Opperste Leider , die – ondanks zijn titel – geen absoluut heerser is .
(trg)="34"> O mesmo se aplica ao Líder Supremo , que , apesar do seu título , não é um governante absoluto .

(src)="35"> Iran heeft de afgelopen tien jaar twee politieke benaderingen beproefd : een reformistisch model , onder president Mohammed Khatami , en het radicalisme van de harde lijn , onder Ahmadinejad .
(trg)="35"> O Irão tentou duas abordagens políticas nos últimos dez anos : um modelo reformista , sob o Presidente Mohamed Khatami , e um radicalismo de linha dura , sob Ahmadinejad .

(src)="36"> Beide benaderingen zijn mislukt .
(trg)="36"> Ambas as abordagens falharam .

(src)="37"> De hervormers konden de conservatieve oppositie niet overwinnen , terwijl de radicalen de binnenlandse economische realiteit als gevolg van het buitenlandse en nucleaire beleid niet konden verslaan .
(trg)="37"> Os reformistas não conseguiram superar a oposição conservadora , e os radicais não derrotaram as realidades económicas internas forjadas pela sua política externa e nuclear .

(src)="38"> Rohani moet een pad kiezen dat hem niet de steun zal kosten van de meerderheid van de machtscentra van het regime , maar hem wel in staat zal stellen te voldoen aan het mandaat dat hem door de kiezers is geschonken .
(trg)="38"> Rohani deve escolher um caminho que não lhe custe o apoio da maioria dos centros de poder do regime , e que no entanto lhe permita cumprir o mandato que recebeu dos votantes .

(src)="39"> Ook in het binnenland zal een enorm wantrouwen zijn toch al lastige taak nog verder bemoeilijken .
(trg)="39"> Internamente , também , a desconfiança intensa complicará ainda mais uma tarefa inerentemente difícil .

(src)="40"> In Amerika en het Westen zullen velen Rohani waarschijnlijk zien als het vriendelijke gezicht van de Islamitische Republiek , waarvan Ahmadinejad de werkelijke – want radicalere – belichaming was .
(trg)="40"> Na América e no Ocidente , muitos verão provavelmente Rohani como a face amigável da República Islâmica , enquanto Ahmadinejad era a sua verdadeira – porque mais radical – corporização .

(src)="41"> Veel Iraniërs zien Obama op zijn beurt als het vriendelijke gezicht van een VS die nog steeds uit zijn op regimeverandering in hun land , terwijl zijn voorganger George W. Bush Amerika ' s eerlijker – want radicalere – vertegenwoordiger was .
(trg)="41"> Muitos Iranianos , por sua vez , vêem Obama como a face amigável de uns EUA que ainda procuram que o seu país mude de regime , enquanto o seu antecessor , George W. Bush , era um representante mais honesto – porque mais radical – da América .

(src)="42"> Beide percepties zijn vertekeningen van de werkelijkheid , maar beiden bevatten ook een kern van waarheid .
(trg)="42"> Ambas as percepções distorcem a realidade , embora ambas contenham uma parcela de verdade .

(src)="43"> Ondanks deze percepties – of misschien juist wel dankzij hen – biedt het presidentschap van Rohani een onverwachte mogelijkheid voor zowel de nucleaire onderhandelingen als een politieke oplossing voor Syrië .
(trg)="43"> Apesar destas percepções – ou talvez precisamente por causa delas – a presidência de Rohani oferece uma inesperada oportunidade tanto para as negociações nucleares como para uma solução política na Síria .

(src)="44"> Irans deelname aan een internationale vredesconferentie is een absolute noodzaak , al was het maar om de ernst van Rohani te beproeven .
(trg)="44"> A participação do Irão numa conferência internacional para a paz é uma necessidade absoluta , quanto mais não seja para testar a seriedade de Rohani .

(src)="45"> Tijdens de Afghanistan-conferentie in Bonn van 2001 heeft Iran zich op een pragmatische , op resultaten gerichte manier gedragen – een houding die door de Verenigde Staten niet werd beloond .
(trg)="45"> Durante a conferência sobre o Afeganistão em Bona em 2001 , o Irão comportou-se de um modo pragmático e orientado para os resultados – uma abordagem que não foi recompensada pelos EUA .

(src)="46"> Wat de nucleaire onderhandelingen betreft zal de P5 + 1 zich moeten richten op objectieve garanties , die Iran geen ruimte laten voor het militair gebruik van zijn nucleaire mogelijkheden .
(trg)="46"> Quanto às negociações nucleares , os P5 + 1 focar-se-ão em garantias objectivas que não deixem ao Irão alternativas no sentido da utilização militar das suas capacidades nucleares .

(src)="47"> Voor Iran zal het voornaamste doel van zijn inspanningen de erkenning zijn van zijn recht op het civiele gebruik van kernenergie , in overeenstemming met de voorschriften van het Non-Proliferatie Verdrag en zijn protocollen .
(trg)="47"> Para o Irão , o ponto focal dos seus esforços será o reconhecimento do seu direito à utilização civil da energia nuclear , seguindo as provisões do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e dos seus protocolos .

(src)="48"> Beide kwesties klinken eenvoudiger dan zij in werkelijkheid zijn : het duveltje schuilt in de details , en de details laten veel ruimte voor onenigheid over de definitie van , de controle op en het afdwingen van de voorwaarden .
(trg)="48"> Ambos os assuntos parecem mais simples do que são : o problema reside nos detalhes , e os detalhes deixam larga margem para desacordo sobre a definição , a monitorização e a aplicação dos termos .

(src)="49"> Opnieuw is het allerbelangrijkste het vasthouden aan realistische verwachtingen .
(trg)="49"> Novamente , a manutenção de expectativas realistas é primordial .

(src)="50"> Een succesvolle uitkomst van de nucleaire onderhandelingen en de oplossing of beheersing van de voornaamste regionale conflicten , zullen moeilijk te verwezenlijken zijn .
(trg)="50"> Um resultado bem-sucedido nas negociações nucleares e a resolução ou mesmo a contenção dos principais conflitos regionais serão difíceis de atingir .

(src)="51"> Maar het is zeer onverantwoordelijk om de onverwachte kans niet te grijpen die de verkiezing van Rohani biedt – met alle kracht , vertrouwen en creativiteit die we kunnen opbrengen .
(trg)="51"> Mas seria o cume da irresponsabilidade não aproveitar a oportunidade inesperada criada pela eleição de Rohani com toda a força , boa-fé , e criatividade que pudermos reunir .

# nl/a-peace-agenda-for-post-2015-global-development-strategy-by-graca-machel.xml.gz
# pt/a-peace-agenda-for-post-2015-global-development-strategy-by-graca-machel.xml.gz


(src)="1"> Een vredesagenda voor de mondiale ontwikkeling
(trg)="1"> Uma agenda de paz para o desenvolvimento global

(src)="2"> MONROVIA , LIBERIA – Deze week komen de 27 leden van het High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda bijeen in Monrovia , Liberia , om secretaris-generaal Ban Ki-moon te adviseren .
(trg)="2"> MONRÓVIA , LIBÉRIA – Esta semana , os 27 membros do Painel de Alto Nível de Pessoas Eminentes para a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 reúnem-se em Monróvia , Libéria , de modo a aconselharem o secretário-geral das Nações Unidas , Ban Ki-moon .

(src)="3"> Tijdens deze bijeenkomst zal het Panel een “ stoutmoedige , maar praktische ” visie ontvouwen voor gezamenlijke actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling .
(trg)="3"> Na reunião , o Painel irá estabelecer uma visão “ arrojada , mas no entanto prática ” para uma acção conjunta no desenvolvimento sustentável .

(src)="4"> Terwijl deze discussies – onder het gastvrouwschap van de Liberiaanse president en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede Ellen Johnson Sirleaf , de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono en de Britse premier David Cameron – plaatsvinden , worden de nabijgelegen Sahel en het Grote Meren-gebied nog steeds geplaagd door geweld en conflicten .
(trg)="4"> Enquanto estas discussões - dirigidas pela Presidente da Libéria e Nobel da Paz , Ellen Johnson Sirleaf , pelo Presidente da Indonésia , Susilo Bambang Yudhoyono , e pelo primeiro-ministro britânico , David Cameron – ocorrem , não muito longe dali , o Sahel e a região dos Grandes Lagos continuam a ser atormentados pela violência e pelo conflito .

(src)="5"> In veel Afrikaanse landen ( om maar te zwijgen van Syrië en elders ) is sprake van grootschalige ontheemding en onbeschrijfelijk menselijk leed , waardoor de ongekende economische vooruitgang van het continent van de afgelopen tien jaar ongedaan gemaakt dreigt te worden .
(trg)="5"> Na verdade , a deslocação de pessoas em grande escala e o sofrimento humano inqualificável estão a ocorrer em muitos países africanos ( já para não falar da Síria e de outros lugares ) , ameaçando reverter o progresso económico sem precedentes do continente , durante a última década .

(src)="6"> Het Panel ( waarvan ik deel uitmaak ) moet de kans grijpen die deze bijeenkomst biedt om bij te dragen aan een mondiale ontwikkelingsagenda die de vicieuze cirkel van armoede en conflicten doorbreekt , waardoor de economische activiteit wordt gesmoord en het menselijk welzijn wordt ondermijnd .
(trg)="6"> O Painel ( do qual sou membro ) deve agarrar a oportunidade que foi dada na reunião em Monróvia , para contribuir para uma agenda de desenvolvimento global que trate do ciclo vicioso de conflito e de pobreza que dificulta a actividade económica e debilita o bem-estar do ser humano .

(src)="7"> Ruim tien jaar lang hebben de Millennium Development Goals ( MDGs ) , die over twee jaar aflopen , een raamwerk geboden voor internationale ontwikkelingssamenwerking , met de nadruk op de mondiale armoedebestrijding .
(trg)="7"> Por mais de uma década , os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio , que expiram dentro de dois anos , têm proporcionado o quadro da cooperação internacional para o desenvolvimento , com foco no combate à pobreza existente em todo o mundo .

(src)="8"> Bij het ontwikkelen van een nieuwe , samenhangende vervolgagenda moeten de wereldleiders inzien dat – hoewel de MDGs miljoenen mensen over de hele wereld in staat hebben gesteld te ontsnappen aan ongeletterdheid , ziekten en honger – hun totale invloed ontoereikend is geweest , met name in kwetsbare , door conflicten verscheurde landen .
(trg)="8"> No desenvolvimento de uma nova agenda de acompanhamento de âmbito abrangente , os líderes mundiais devem reconhecer que , embora os ODM permitiram que milhões de pessoas em todo o mundo evitassem o analfabetismo , as doenças e a fome , o seu impacto global tem sido insuficiente , em especial nos países frágeis que vivem em conflito .

(src)="9"> Uit statistieken van de Wereldbank blijkt dat geen enkel door een conflict getroffen arm land ook maar één van de milleniumdoelstellingen heeft verwezenlijkt , een weerspiegeling van het onvermogen van de MDGs om problemen aan te pakken die het gevolg zijn van georganiseerd geweld en onveiligheid .
(trg)="9"> As estatísticas do Banco Mundial mostram que nenhum país de baixo rendimento e que esteja afectado pelo conflito atingiu um único ODM , o que reflecte o fracasso da organização na resolução , de forma eficaz , dos problemas causados pela violência organizada e pela insegurança .

(src)="10"> Dat is de reden dat de agenda van na 2015 gericht moet zijn op vrede , veiligheid en vrijheid van angst .
(trg)="10"> É por isso que a agenda pós-2015 deve estar centrada na paz , na segurança e na liberdade de não ter medo .

(src)="11"> Zij zou zich ten doel moeten stellen gerechtigheid en voorspoed voor iedereen te bieden .
(trg)="11"> Deve procurar fazer da justiça e da prosperidade , uma realidade para toda a gente .